GRØNT REGNSKAB Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab Frederikssund Spildevand A/S... 5 Belastning af renseanlæggene... 7 Rensningseffektivitet... 8 Afløbskvalitet... 9 Spildevandsafgift Frederikssund Renseanlæg Slamhåndtering Miljøfremmede stoffer i slam Tungmetaller i slam Ordforklaring Grønt regnskab Frederikssund Vand A/S Fakta om Frederikssund Vand Forsyningssikkerhed Indvinding og forbrug Produktionsresultater Vedligeholdelse og renoveringer Vandkvalitet Prisstruktur: Produktion på vandværkerne Elforbrug

3 Indledning Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Det grønne regnskab er frivilligt, idet Frederikssund Forsyning A/S ikke er omfattet af kravene til lovpligtige grønne regnskaber. I dette regnskab viser vi arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i produktionen de såkaldte indgående stoffer, samt arten og mængden af forurenende stoffer- udgående stoffer. Formålet med det frivillige grønne regnskab er dels at informere bestyrelse, kunder og andre interessenter om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i organisationen for at fremme en miljørigtig adfærd blandt medarbejderne. Beskrivelse af virksomheden Frederikssund Forsyning A/S (herefter FF) er et selvstændigt aktieselskab, og har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand fra den kommunale verden ifølge den nye lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. FF er administrativt organiseret i 3 enheder: Vand, Spildevand og Projekt & Administration. Selskabsstrukturen kan ses herunder. 3

4 FF beskæftiger 35 medarbejdere, hvoraf de 13 beskæftiget med kundeservice, økonomi, projekter og renovering. Der er 15 medarbejdere i spildevand og 7 i vandforsyningen. Alle medarbejdere er ansat i Frederikssund Forsyning A/S. Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S er driftsselskaber uden ansatte. FF s vigtigste opgaver er: at levere rent og velsmagende vand til vores kunder med størst mulig forsyningssikkerhedprofessionelt og bæredygtigt. håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest bæredygtigt sendes tilbage til naturen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Fire medlemmer udpeget af byrådet, to forbrugervalgte medlemmer og 1 medarbejderrepræsentant. Direktion: Direktør Arne Kirt Hansen Chefgruppe: Vandforsyning - Driftschef Bruno Nielsen Kloakforsyning - Driftschef Thomas Bergmann Plan- og projektchef - Jørgen Skaarup Kundeservice-Bogholderi - Sekretariatschef - Bodil Bundgaard 4

5 Grønt regnskab Frederikssund Spildevand A/S Stamoplysninger samt information om Frederikssund Spildevand A/S vises i tabel 1: Tabel 1: Stamoplysninger for Frederikssund Spildevand A/S CVR- nummer Beliggenhedsadresse Hovedaktivitet Udledningstilladelser Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Bortledning og rensning af spildevand og regnvand Til udledning af renset spildevand fra renseanlæggene i Frederikssund, Neder Dråby, Vejleby, Tørslev, Hyllingeriis og Slangerup. Til udledning af overløbsvand og regnvand. Recipienter Roskilde fjord og Isefjord, Græse Å. Leder Thomas Bergmann, Driftschef Frederikssund Spildevand A/S,s mål er, at bortlede spildevand for at undgå smitsomme sygdomme samt transportere og rense spildevandet til mindst mulig gene for miljøet. Frederikssund Spildevand A/S ejer og driver 6 rensningsanlæg, der dækker hele kommunen og er illustreret på figur 1: 5

6 Figur 1: Offentlige renseanlæg i Frederikssund Kommune. De 6 renseanlæg, der ejes og drives af Frederikssund Spildevand er: Frederikssund Renseanlæg Tørslev Renseanlæg Slangerup Renseanlæg Neder Dråby Renseanlæg Hyllingeriis Renseanlæg Vejleby Renseanlæg Anlæggene modtager ca. 2 millioner m3 spildevand om året fra forbrugerne, men der udledes ca. 5,5 millioner m3 til vandløb og fjorde. Den ekstra mængde er regnvand og indsivning. Spildevandsnettet strækker sig over ca. 650 km, med ca spildevandstik, der tilsammen betjener ca forbrugere. Desuden ligger spildevandsanlæggene meget spredt geografisk. Derfor er der ca. 200 pumpestationer, som skal hjælpe spildevandet på vej til renseanlæggene. 6

7 Disse pumpestationer er sårbare over for eksempelvis lynnedslag, men bliver overvåget centralt via et SRO-anlæg. Overvågningen giver stor driftssikkerhed, fordi medarbejderne via en vagtordning (24/7) hurtigt kan rykke ud og rette fejlene. Belastning af renseanlæggene Som det ses i tabel 2, har kravene for udledningen af renset spildevand været overholdt på alle 6 renseanlæg i Frederikssund Forsyning i årene 2012 og Forureningsbelastningen på alle renseanlæggene har befundet sig en del under anlægskapaciteten. Tabel 2: Belastningstal for Frederikssund Forsyning Hyllingeriis Frederikssund Slangerup Tørslev Neder Dråby Vejleby Forureningsbelastning (BOD) PE Anlægskapacitet (BOD) PE Hydraulisk belastning m³/døgn m³/år Hydraulisk kapacitet tørvejr (m³/døgn) På figur 2 ses sammenhængen mellem den samlede vandmængde behandlet på alle 6 renseanlæg og den årlige nedbørsmængde indenfor de sidste 5 år. Som det var forventet, ses tydeligt, at øget nedbør naturligvis har indflydelse på den mængde spildevand, der bliver behandlet på anlæggene. Det skal bemærkes, at nedbørsmængden er registreret på Frederikssund renseanlæg, og den kan variere fra nedbørsmængden på de andre renseanlæg. 7

8 Behandlet vandmængde og nedbør ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, Nedbør, mm/året 0,00 Behandlet vandmængde om året (mio.m3) Figur 2: Sammenligning mellem behandlet vandmængde og samlet nedbørsmængde på de seks renseanlæg fra Rensningseffektivitet Den gennemsnitlige rensningsgrad af spildevand på alle 6 renseanlæg kan observeres på figur 3. Organisk stof bliver fjernet med en rensningsgrad på 99 % på alle renseanlæg, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende resultater. Fjernelsen af kvælstof ligger også på et tilfredsstillende niveau for Hyllingeris, Frederikssund, Neder Dråby og Vejleby renseanlæg med en rensningsgrad på mellem %. Slangerup og Tørslev renseanlæg har dog en noget lavere rensningsgrad af kvælstof. Her ligger den på mellem 77 % og 87 %. Fjernelsen af fosfor ligger pænt på alle renseanlæggene, nemlig mellem %, hvor Tørslev renseanlæg har imponerende 99 % af fjernelsen af fosfor. 8

9 Rensningsgrad (%) Rensningseffektivitet 2013 Hyllingeris Frederikssund Slangerup Tørslev Neder Dråby Vejleby Organisk stof (BOD),kg Kvælstof (total N), kg Fosfor (total P), kg Figur 3: Procentvis fjernelse af organisk stof, fosfor og kvælstof på renseanlæg i Frederikssund Spildevand i Afløbskvalitet Afløbskvalitet af spildevand kan ses på figur 4: mg/l 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Afløbskvalitet 2013 Kvælstof (total N), mg/l gennemsnit Fosfor (total P), mg/l gennemsnit Figur 4: Afløbskvalitet i Frederikssund Spildevand i

10 Selvom alle de forskellige krav af maksimum indhold af kvælstof og fosfor i udløb er overholdt på alle 6 renseanlæg, fremgår det tydeligt af figur 4, at afløbskvaliteten af vandet på Frederikssund renseanlæg er dårligst. Det gennemsnitlige indhold af kvælstof ligger på 4,97 mg/l, mens indhold af fosfor er 0,78 mg/l, men tallene overstiger dog ikke kravværdierne på henholdsvis 6 mg/l (kvælstof) og på 1,5 mg/l (fosfor). Spildevandsafgift Staten har indført en afgift på renseanlæggenes udledning af organisk stof, fosfor og kvælstof. Spildevandsafgiften er en statsafgift der er afhængig af den udledte mængde af de tre stoffer: fosfor, kvælstof og organisk stof. Den samlede spildevandsafgift udgjorde i kr. for alle 6 renseanlæg, som vist på figur 5: Spildevandsafgift total, kr 36% kr 18% kr 46% : Organisk stof Kvælstof Fosfor Figur 5 : Fordeling af spildevandsafgift mellem fosfor, kvælstof og organisk stof. Det ses tydeligt på figur 5, at spildevandsafgiften primært består af afgifter for udledte mængde af kvælstof og fosfor, nemlig henholdsvis 46 % og 36 % eller henholdsvis kr. og kr. Fordelingen af den samlede spildevandsafgift i henhold til renseanlæggene kan ses på figur 6: 10

11 kr 7% kr 4% Fordeling af Spildevandsafgift kr 8% kr 2% kr 11% kr 68% Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby Figur 6: Fordeling af spildevandsafgift i Som det ses på figur 6, betales den største del af spildevandsafgiften (68 % eller kr.) for Frederikssund renseanlæg. Det skyldes at langt den største del af mængden af spildevand behandles på Frederikssund Renseanlæg. På 2. pladsen ligger Slangerup renseanlæg og de resterende 4 renseanlæg betaler tilsammen mindre end 10 % af den samlede spildevandsafgift. Sammenhængen mellem spildevandsafgift og behandlet vandmængde kan ses på figur 7. Forhold mellem afgift og behandlet vandmængde Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby Spildevandsafgift, kr Vandmængde, mio. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Figur 7: Sammenligning mellem behandlet mængde spildevand og samlet spildevandsafgift for alle 6 renseanlæg. 11

12 På figur 7 ses det hvordan de 6 renseanlæg ligger i forhold til spildevandsafgiften. Frederikssund renseanlæg er det dyreste renseanlæg med en afgift på 0,22 kr./m 3 og Tørslev er den billigste renseanlæg med en afgift på 0,05 kr./m 3. For de øvrige 4 renseanlæg ligger niveauet mellem 0,08-0,14 kr./m 3. På figur 8 kan tilsvarende forhold ses mellem elforbruget og den behandlede spildevandmængde Forhold mellem elforbrug og behandlet vandmængde Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Elforbrug, kwh Behandlet vandmængde, mio. m3 Figur 8: Sammenligning mellem behandlet mængde spildevand og samlet elforbrug på alle 6 renseanlæg På figur 8 fremgår det tydeligt, at Hyllingeriis renseanlæg har det største elforbrug i forhold til den behandlede vandmængde. Faktisk bruges der hele 1,78 kwh/m3, mens der på Neder Dråby renseanlæg kun bruges kun 0,4 kwh/m3. Det skal dog bemærkes, at slamhåndteringen er flyttet fra Vejleby til Hyllingeriis renseanlæg samt at slam fra Neder Dråby renseanlæg behandles på Frederikssund renseanlæg. Det elforbrug der er vist på figur 8 er det totale elforbrug. D.v.s. tallet består både at det elforbrug der anvendes til rensning (Rens) samt elforbruget til pumpstationerne (PST). 12

13 Frederikssund Renseanlæg Billede: Frederikssund renseanlæg Selve renseanlægget er fra 1974 og ligger på Marbækvej 2, 3600 Frederikssund og drives af Frederikssund Forsyning. Det rensede spildevand løber ud via en lukket ledning til Roskilde Fjord. Af tabel 3 og 4 er vist oversigter over belastningsanalyser, indløb og afløbskontrol. Samtidig vises forholdet mellem behandlet mængde spildevand og udgående stoffer fra Frederikssund renseanlæg på figur 9. 13

14 Tabel 3 : Belastninganalyse indløb Frederikssund Renseanlæg Enhed Indløb m 3 /d COD mg/l BOD5 mg/l (g/m 3 ) BOD5 g/d BOD5 målt som personækvivalent PE=60 g BOD/dag Total kvælstof, N mg/l 53,2 82,6 44,9 76,9 57,6 53,4 Total kvælstof, N g/d , , , ,4 Kvælstof målt som personækvivale PE=12g N/dag Total fosfor, P mg/l 2,51 12,8 4,57 8,31 6,76 8,48 Total fosfor, P g/d 13272, , , , ,88 Fosfor målt som personækvivalent PE=2,7 g P/dag Tabel 4: Afløbskontrol Frederikssund renseanlæg Stof Enhed Afløbskrav Organisk stof mg BOD/l <15 2,8 2,0 2,3 2,1 3,6 Organisk stof mg COD/l <75 32,5 32,4 28,6 29,9 31,9 Kvælstof (total N) mg/l <6 4,04 4,65 2,93 2,67 5,13 Fosfor (total P) mg/l <1,5 0,79 0,36 0,35 0,37 0,73 Suspenderet stof mg/l <30 8,5 4,2 6,8 3,5 6,0 Som det fremgår af tabel 4, var alle kvalitetskrav for afløbsvand overholdt og vi kan konstatere, at driften af Frederikssund renseanlæg i perioden fra 2009 til 2013 var fuldt ud tilfredsstilende. 14

15 Afløbsresultat på Frederikssund RA ton/år ,5 2 1,5 1 0,5 mio.m3/år Vandmængde mio.m3/år Organisk stof ton BOD/år Fosfor ton/år Kvælstof ton/år Figur 9: Forhold mellem behandlet mængde spildevand og undgående stoffer på Frederikssund renseanlæg I løbet af 2014 og 2015 udføres en større renovering af Frederikssund renseanlæg. Den største renovering går på, at de gamle procestanke skal erstattes af nye, mere effektive og miljørigtige tanke. Det er i procestankene, at den biologiske rensning af spildevandet finder sted. De nye tanke vil blive anlagt med State of The Art -renseteknologi. Dette vil sikre, at Frederikssund renseanlæg i mange år frem i tiden kan rense spildevandet fra Frederikssund og på sigt også den nye bydel Vinge på energi- og miljørigtig vis og med mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Anlægsarbejdet forventes at blive afsluttet omkring 1. juli

16 Slamhåndtering Alt slam er klasse A og køres til udbringning på landbrugsjord. Fra 2013 køres slammet også fra Tørslev renseanlæg. Slammet fra Neder Dråby renseanlæg er blevet kørt til Frederikssund renseanlæg og slammet fra Vejleby renseanlæg er blevet kørt til Hyllingeris renseanlæg til efterfølgende afvanding. Slammet fra Slangerup renseanlæg afvandes på 10 slambede. Bedene har en forventet levetid på ca. 10 år før de skal tømmes og slammet kan køres på landbrugsjord. De slammængder, som er kørt til udbringning på landbrugsjord i perioden fra 2010 til 2013, kan ses i tabel 5. Samtidig vises slammets tørvægt på figur 10: Tabel 5: Slammængder fra renseanlæg Frederikssund renseanlæg spildevandsslam, ton , , , ,3 tørstof, ton 567,1 744,8 687,9 628,7 Hyllingeris renseanlæg spildevandsslam, ton 614,5 871,2 598,0 684,0 tørstof, ton 123,1 189,0 119,6 136,8 Tørslev renseanlæg spildevandsslam, ton 643,5 tørstof, ton 128,7 Samlet spildevandsslam, ton 3.229, , , ,8 tørstof, ton 690,1 933,9 807,5 894,2 Slam fra renseanlæg ,0 700,0 Slam (tørvægt), t/år 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Frederikssund RA Hyllingeris RA Tørslev RA Figur 10: Slam i tørvægt

17 Slamcentrifuge Frederikssund renseanlæg Billede: Slamcentrifuge på Frederikssund renseanlæg Miljøfremmede stoffer i slam Ved anvendelse af slam (klasse A) på landbrugsjord er der nogle grænseværdier for fire grupper af miljøfremmede organiske stoffer, som skal overholdes. Ifølge Slambekendtgørelsen drejer det sig om: DEPH-di(2-ethylhexyl)phtalat; LAS- lineære alkylbenzensulfonater; NPE-nonylphenol(+ethoxylater); PAH- polycykliske, aromatiske hydrocarboner; De gennemsnitlige målte koncentrationer af miljøfremmede stoffer i slam fra Frederikssund, Hyllingeris og Tørslev renseanlæg i perioden fra 2010 til 2013 er at finde i tabel 6: 17

18 Tabel 6 : Miljøfremmede stoffer i slam. Stof Enhed Afskæringsværdi Frederikssund RA Hyllingeris RA Tørslev RA DEHP mg/kg TS 50 7,5 6,1 6,8 5,1 10,5 9,0 9,8 10,4 9,5 LAS mg/kg TS ,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 72,5 50,0 50,0 NPE mg/kg TS 10 0,8 0,7 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 0,6 0,6 PAH mg/kg TS 3 1,2 1,1 1,0 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 Tungmetaller i slam Desuden skal der ifølge Slambekendtgørelsen også overvåges for koncentrationer af en række tungmetaller i slam, som disponeres til udbringning på landbrugsjord. I tabel 7 ses de gennemsnitlige målte koncentrationer på de tre renseanlæg fra 2010 til 2013: Tabel 7: Tungmetaller i slam Stof Enhed Grænseværdi Frederikssund Hyllingeris Tørslev Cadmium mg/kg P Kviksølv mg/kg P Bly mg/kg P Nikkel mg/kg P Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Chrom mg/kg TS Tabel 6 og tabel 7 viser, at alle grænseværdierne for miljøfremmede stoffer og relevante tungmetaller i slammet er overholdt på alle 3 renseanlæg. 18

19 Ordforklaring BOD Biological Oxygen Demand. En målemetode, der angiver hvor meget ilt spildevandets microorganismer forbruger i en 5-dages periode til biokemisk iltning af organisk stof i spildevandet. COD Chemical Oxygen Demand. PE Personækvivalent. Den forureningsmængde, der svarer til, hvad en enkelt person udskiller. Anvendes i forbindelse med f.eks. dimensionering af renseanlæg. Fosfor/kvælstof Fungerer som næringsstof for algerne i åer, vandløb og havet. Hvis næringsstofindholdet i vandet er højt, vil der forekomme algeopblomstring om sommeren. Effekten er, at vandet bliver uklart, og algerne skygger for bundvegetationen, således at bundfaunaen og vegetationen får dårlige livbetingelser. Eksempelvis vil ålegræs kun kunne få lys nok på lavt vand. Når algerne dør, forbruges der ilt til forrådnelse. Iltkoncentrationen falder, og iltsvind kan forekomme med fiskedød og ødelæggelse af bunden i åer, vandløb og havet til følge. Ristestof Det første der fjernes på renseanlægget er ristestof, dvs. klude, vatpinde, toiletpapir og faste ekskrementer. TS Tørstof. 19

20 Grønt regnskab Frederikssund Vand A/S Stamoplysninger, samt information om Frederikssund Vand A/S vises i tabel 1: Tabel 1: Stamoplysninger af Frederikssund Vand A/S CVR- nummer Beliggenhedsadresse Hovedaktivitet Indvindingstilladelser Vandværker Leder Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Oppumpning af ca. 1,4 mill. m3 vand Til indvinding fra 19 boringer 3 beliggende i Hornsherred og 2 i Frederikssund Bruno Nielsen, Driftschef for vand. Billede: Driftsbillede af Ådalens vandværk Billede: Elektronisk vandmåler. 20

21 Fakta om Frederikssund Vand Frederikssund Vand A/S udpumper ca. 1,4 mil. m 3 vand pr. år til ca forbrugere, industri og hospital. Vi behandler vandet på 5 vandværker i vores forsyningsområde, 3 vandværker i Hornsherred og 2 vandværker i Frederikssund, som er illustreret på figur 1: Halsnæs Kommune Hillerød Kommun Kulhuse Skoven Sigerslevvester Vænget Havelse Mølle Kvinderup Græse Bakkeby Græse Hørup JÆGERSPRIS Over Dråby Strand FREDERIKSSUND Sundbylille SLANGERUP Jørlunde Allerød Kommun Gerlev Strandpark Landerslev Gerlev Dalby Huse Kyndby Huse Tørslev Hage Lyngerup Tørslev Kyndby Venslev Huse k Kommune Venslev Vejleby Ferslev Røgerup erup Sommerby Dalby Skuldelev Strand Onsved Krogstrup Vellerup Sønderby Hagerup Stationsvænget Snostrup Store Rørbæk Lille Rørbæk Skuldelev Hyllingeris Bonderup Old Egedal Kommu Østby SKIBBY Manderup Hellesø Roskilde Kommune Lejre Kommune Figur 1: Vandværker i Frederikssund Kommune. Frederikssund Forsyning indvinder vandet fra 19 boringer i områderne omkring vandværkerne, og vedligeholder i alt 461 km hoved- og stikledninger samt ventiler i vores forsyningsområde. Endvidere vedligeholder vandforsyningen vandmålere fordelt i målerbrønde i sommerhusområderne og indvendige installationer hos de øvrige forbrugere. Desuden har Frederikssund Vand A/S en højdebeholder på m 3 - som er en form for underjordisk vandtårn. For at sikre et ensartet tryk hos forbrugerene, er forsyningsområderne inddelt i trykzoner, da der i forsyningsområdet er højdeforskel på ca. 46 m fra det laveste forsyningspunkt til det højeste. 21

22 Trykzonerne er samtidig med til at sikre, at vi bruger mindre energi i vandforsyningen til udpumpning. Der er ansat 7 medarbejdere ved Frederikssund Vand. Oplysninger om vandværker, højdebeholdere og trykforøgere kan ses i tabel 1: Tabel 1: Oplysninger om vandværker, højdebeholdere og trykforøgere. Beliggenhed Anlægsår Indvindingstilladelse, m 3 Vandværker 1. Marbæk vandværk Frederikssund syd Ådalens vandværk Frederikssund centrum Femhøj vandværk Landerslev Dalby vandværk Dalby Skovsognets vandværk Kulhuse Højdebeholdere Danshøj højdebeholder Græse Trykforøgere Kapacitet, m 3 /t 1. Borgmestervænget Frederikssund Højvang Frederikssund Kignæsskrænten Jægerspris Dysagergårdsvej Jægerspris Møllevej Jægerspris Jægerspris slot Jægerspris Billede: Trykforøgeranlægget på Strandvangen (er også forberedt for vandforsyning til Vinge). 22

23 Forsyningssikkerhed Frederikssund Vand A/S har fokus på at sikre en høj kvalitet og sikkerhed omkring vandforsyningen. Derfor har Frederikssund Vand indført DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). DDS er en standard, hvor vi sikrer at alle processer i vandforsyningens drift er beskrevet, for at finde de svage punkter og belyse de forskellige risici, der er i en vandforsynings drift. Vi inspicerer løbende anlæggene efter de retningslinjer, der er udstukket igennem DDS, hvilke giver os mulighed for at forebygge problemer i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt. Skulle der mod forventning opstå forsyningsproblemer, har vi på Frederikssundsiden af fjorden en mulighed for at få leveret vand fra Egedal/Furesø Forsyning. På Hornherred siden har vi et tilsvarende samarbejde med Jægerspris private vandværk, således at vi altid kan forsyne vores forbrugere. Grundvandet er en vigtig ressource og dermed meget vigtigt at beskytte. Det er vores fælles ansvar at passe på vores grundvand, således at vi sikre rent vand til vores børn og børnebørn. Du kan være med til at sikre rent vand i hanen i fremtiden hvis du gør følgende: - Undgå at bruge sprøjtemidler eller pesticider i haven - Undgå at gøde jorden mere end højst nødvendig - Tjek om din olietank er tæt - Tjek om din bil ikke drypper olie eller andre kemikalier på jorden - Undgå at bruge stoffer som kan sive ned i jorden og dermed forurene grundvandet 23

24 Indvinding og forbrug Fællesdata og resultater for periode fra 2010 til 2013 kan ses i tabel 2, samt på figur 2: Tabel 2: Fællesdata for hele vandforsyningsområdet Enhed Indvinding m Udpumpet vand i alt m Salg af vand m Ledningstab m Ledningstab % 4,78 8,99 8,85 5,16 EL forbrug, total kwh EL forbrug kwh/m 3 0,42 0,41 0,39 0,42 Produktionsresultater Produktionsresultater fra m kwh Indvinding Udpumpet vand i alt Salg af vand Ledningstab EL forbrug, total Figur 2: Produktion oversigt i Frederikssund Vand A/S fra Af tabel 2 fremgår det at Frederikssund Vand A/S har indvundet mellem og m 3 af vand og solgt mellem og m 3 vand i perioden fra 2010 til

25 Desuden lå ledningstabet i samme periode mellem (2010) og (2013) m 3 vand. Procentvis lå ledningstabet på et fint niveau på mellem 4,78 % og op til 8,99 %). Kravet er max 10 % som således er blevet overholdt. Derfor er det en god ide, at holde øje med sit vandforbrug. Dette kan bl.a. gøres ved at man aflæser sin vandmåler jævnligt. På den måde kan man se, om der pludselig bliver brugt mere vand end normalt. For sommerhusejerne er det en god ide, at der bliver lukket for vandet og vandmåleren bliver aflæst, når huset lukkes ned for vinteren. Vedligeholdelse og renoveringer Der bruges mange ressourcer på renovering og nyanlæg af forsyningsnettet hvert år. Det sker ud fra følgende parametre: 1. Konstateret vandtab. 2. Forsyningsledningens materiale. 3. Geografiske etaper. 4. Forsyningsledningens alder. 5. Ny anlæg udføres i forbindelse nye udstykninger i kommunen. Tabel 3: Renovering og nyanlæg i Renoveret, antal m Hovedledning >50mm Stikledninger <50 mm I alt renoveret, antal m Nyanlæg, antal m Hovedledning Stikledning I alt nyanlæg, antal m

26 Vandkvalitet Vandkvaliteten beregnet ud fra gennemsnitlige målinger i periode fra 2010 til 2013 kan ses i tabel 4: Tabel 4: Vandkvaliteten hos Frederikssund Vand A/S. Stof Enhed Kvalitetskrav Hårhed Dh 20, ,1 22,2 Ammonium, NH 4 Mg/l 0,05 0,004 0,023 0,014 0,018 Ph ph 7-8,5 7,8 7,7 7,9 8,0 Kimtal ved 22 C pr.ml Kimtal ved 37 C pr.ml Jern mg FE/l 0,1 0,02 0,02 0,03 0,03 Mangan mg ME/l 0,02 0,001 0,018 0,001 0,001 Chlorid, Cl mg/l Natrium mg/l Kalium mg/l 10 4,4 3,5 4,0 3,4 Magnesium mg/l 50 12,6 11,8 12,2 12,0 Fluorid, F mg F/l 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Nitrat, NO 3 mg NO 3 /l 50 12,7 7,3 6,5 11,5 Sulfat mg SO 4 /l ,5 Total phosphor,p Mg/l 0,15 0,01 0,01 0,01 0,03 Af ovenstående tabel fremgår det at alle krav af vandkvaliteten er overholdt i den angivne periode. 26

27 Prisstruktur: Prisudvikling af m 3 vand i periode fra 2010 til 2013 kan ses i figur 3: 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Strukturen og udviklingen af vandpris i periode Vandafgift pr. kbm. Statsafgift pr. kbm. Drikkevandsbidrag Moms Figur 3: Prisudvikling af m3 vand Prisen på en m 3 vand i 2013 var på kr. 17,67 inkl. moms og af nedenstående figur fremgår det hvordan prisen er fremkommet. Vandafgift inkl. moms, 2013 Frederikssund Vands andel 8,00 kr. Statsafgift pr. kbm. 5,46 kr. Moms 3,54 kr. Drikkevandsbidrag 0,67kr. Vandafgift pr. kbm. Statsafgift pr. kbm. Drikkevandsbidrag Moms Figur 4: Prissammensætning af vandafgift i Frederikssund Vand A/S. 27

28 Af figur 4 fremgår det, at det rent faktisk kun er de 8,00 kr. for hver m 3 vand, der betales af den almindelige forbruger, der går direkte til Frederikssund Vand A/S. Resten af vandafgiften på 9,67 er statsafgifter, som består af en statsafgift/m 3 på kr. 5,46 og et drikkevandsbidrag/m 3 på kr. 0,67 samt moms på kr. 3,54. Beløb som opkræves på vegne af staten. Billede: Iltningsanlæg på Marbæk vandværk Billede: Beluftning og iltning af vand på Marbæk vandværk. 28

29 Produktion på vandværkerne Produktionsresultater på alle 5 vandværker i perioden fra 2010 til 2013 kan ses på figurer 5-9: Marbæk vandværk Indvinding m3 Udpumpet+import fra Egedal forsyning m3 El, total kwh Skovsognets vandværk Indvinding m3 Udpumpet+import fra Femhøj vandværk m3 El, total kwh Figur 5: Resultater på Marbæk vandværk. Figur 6: Resultater på Skovsognets vandværk Ådalens vandværk Dalby vandværk Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Figur 7: Resultater på Ådalens vandværk. Figur 8: Resultater på Dalby vandværk Femhøj vandværk Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Figur 9: Resultater på Femhøj vandværk. 29

30 Billede: Udpumpningsanlæg på Ådalens vandværk. Billede: Iltningsanlæg på Ådalens vandværk. Elforbrug Forbruget af el i forhold til mængde af udpumpet vand kan ses i tabel 5: Tabel 5: Analyse af elforbrug og skyllevand i periode Vandværk El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, Gennemsnit, Kwh/m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 Marbæk 0, , , , ,35 Ådalens 0, , , , ,50 Skovsognets 0, ,21 0, , ,27 Dalby 0, , , , ,61 Femhøj 0, , , , ,56 Af tabel 5 fremgår, at det største elforbrug er på Dalby vandværk. Det gennemsnitlige forbrug i perioden fra 2010 til 2013 var på 0,61 kwh/m 3 i gennemsnit. På Skovsognets vandværk var gennemsnitsforbruger i samme periode på 0,27 kwh/m 3 i forhold til m 3 af udpumpede vand. Årsagen til det lave elforbrug skyldes, at en del af vandet bliver produceret på Femhøj Vandværk. 30

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg... 10 Lynge

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning Årsberetning 2013 Furesø Forsyning 02 > Indhold 03 05 Velkommen til Furesø Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2014

Teknisk Årsberetning 2014 Teknisk Årsberetning 2014 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal... 5 Beretning for året 2014... 6 Vand i Rudersdal... 7 Spildevand i Rudersdal... 11 Spildevand i Allerød... 15 Tømningsordning...

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND MAJ 2014 EGEDAL FORSYNING A/S, FORSYNING HELSINGØR, FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S, FREDENSBORG FORSYNING A/S, FREDERIKSSUND FORSYNING A/S, GRIBVAND SPILDEVAND A/S, HALSNÆS FORSYNING A/S, HILLERØD FORSYNING,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere