GRØNT REGNSKAB Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab Frederikssund Spildevand A/S... 5 Belastning af renseanlæggene... 7 Rensningseffektivitet... 8 Afløbskvalitet... 9 Spildevandsafgift Frederikssund Renseanlæg Slamhåndtering Miljøfremmede stoffer i slam Tungmetaller i slam Ordforklaring Grønt regnskab Frederikssund Vand A/S Fakta om Frederikssund Vand Forsyningssikkerhed Indvinding og forbrug Produktionsresultater Vedligeholdelse og renoveringer Vandkvalitet Prisstruktur: Produktion på vandværkerne Elforbrug

3 Indledning Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Det grønne regnskab er frivilligt, idet Frederikssund Forsyning A/S ikke er omfattet af kravene til lovpligtige grønne regnskaber. I dette regnskab viser vi arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i produktionen de såkaldte indgående stoffer, samt arten og mængden af forurenende stoffer- udgående stoffer. Formålet med det frivillige grønne regnskab er dels at informere bestyrelse, kunder og andre interessenter om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i organisationen for at fremme en miljørigtig adfærd blandt medarbejderne. Beskrivelse af virksomheden Frederikssund Forsyning A/S (herefter FF) er et selvstændigt aktieselskab, og har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand fra den kommunale verden ifølge den nye lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. FF er administrativt organiseret i 3 enheder: Vand, Spildevand og Projekt & Administration. Selskabsstrukturen kan ses herunder. 3

4 FF beskæftiger 35 medarbejdere, hvoraf de 13 beskæftiget med kundeservice, økonomi, projekter og renovering. Der er 15 medarbejdere i spildevand og 7 i vandforsyningen. Alle medarbejdere er ansat i Frederikssund Forsyning A/S. Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S er driftsselskaber uden ansatte. FF s vigtigste opgaver er: at levere rent og velsmagende vand til vores kunder med størst mulig forsyningssikkerhedprofessionelt og bæredygtigt. håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest bæredygtigt sendes tilbage til naturen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Fire medlemmer udpeget af byrådet, to forbrugervalgte medlemmer og 1 medarbejderrepræsentant. Direktion: Direktør Arne Kirt Hansen Chefgruppe: Vandforsyning - Driftschef Bruno Nielsen Kloakforsyning - Driftschef Thomas Bergmann Plan- og projektchef - Jørgen Skaarup Kundeservice-Bogholderi - Sekretariatschef - Bodil Bundgaard 4

5 Grønt regnskab Frederikssund Spildevand A/S Stamoplysninger samt information om Frederikssund Spildevand A/S vises i tabel 1: Tabel 1: Stamoplysninger for Frederikssund Spildevand A/S CVR- nummer Beliggenhedsadresse Hovedaktivitet Udledningstilladelser Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Bortledning og rensning af spildevand og regnvand Til udledning af renset spildevand fra renseanlæggene i Frederikssund, Neder Dråby, Vejleby, Tørslev, Hyllingeriis og Slangerup. Til udledning af overløbsvand og regnvand. Recipienter Roskilde fjord og Isefjord, Græse Å. Leder Thomas Bergmann, Driftschef Frederikssund Spildevand A/S,s mål er, at bortlede spildevand for at undgå smitsomme sygdomme samt transportere og rense spildevandet til mindst mulig gene for miljøet. Frederikssund Spildevand A/S ejer og driver 6 rensningsanlæg, der dækker hele kommunen og er illustreret på figur 1: 5

6 Figur 1: Offentlige renseanlæg i Frederikssund Kommune. De 6 renseanlæg, der ejes og drives af Frederikssund Spildevand er: Frederikssund Renseanlæg Tørslev Renseanlæg Slangerup Renseanlæg Neder Dråby Renseanlæg Hyllingeriis Renseanlæg Vejleby Renseanlæg Anlæggene modtager ca. 2 millioner m3 spildevand om året fra forbrugerne, men der udledes ca. 5,5 millioner m3 til vandløb og fjorde. Den ekstra mængde er regnvand og indsivning. Spildevandsnettet strækker sig over ca. 650 km, med ca spildevandstik, der tilsammen betjener ca forbrugere. Desuden ligger spildevandsanlæggene meget spredt geografisk. Derfor er der ca. 200 pumpestationer, som skal hjælpe spildevandet på vej til renseanlæggene. 6

7 Disse pumpestationer er sårbare over for eksempelvis lynnedslag, men bliver overvåget centralt via et SRO-anlæg. Overvågningen giver stor driftssikkerhed, fordi medarbejderne via en vagtordning (24/7) hurtigt kan rykke ud og rette fejlene. Belastning af renseanlæggene Som det ses i tabel 2, har kravene for udledningen af renset spildevand været overholdt på alle 6 renseanlæg i Frederikssund Forsyning i årene 2012 og Forureningsbelastningen på alle renseanlæggene har befundet sig en del under anlægskapaciteten. Tabel 2: Belastningstal for Frederikssund Forsyning Hyllingeriis Frederikssund Slangerup Tørslev Neder Dråby Vejleby Forureningsbelastning (BOD) PE Anlægskapacitet (BOD) PE Hydraulisk belastning m³/døgn m³/år Hydraulisk kapacitet tørvejr (m³/døgn) På figur 2 ses sammenhængen mellem den samlede vandmængde behandlet på alle 6 renseanlæg og den årlige nedbørsmængde indenfor de sidste 5 år. Som det var forventet, ses tydeligt, at øget nedbør naturligvis har indflydelse på den mængde spildevand, der bliver behandlet på anlæggene. Det skal bemærkes, at nedbørsmængden er registreret på Frederikssund renseanlæg, og den kan variere fra nedbørsmængden på de andre renseanlæg. 7

8 Behandlet vandmængde og nedbør ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, Nedbør, mm/året 0,00 Behandlet vandmængde om året (mio.m3) Figur 2: Sammenligning mellem behandlet vandmængde og samlet nedbørsmængde på de seks renseanlæg fra Rensningseffektivitet Den gennemsnitlige rensningsgrad af spildevand på alle 6 renseanlæg kan observeres på figur 3. Organisk stof bliver fjernet med en rensningsgrad på 99 % på alle renseanlæg, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende resultater. Fjernelsen af kvælstof ligger også på et tilfredsstillende niveau for Hyllingeris, Frederikssund, Neder Dråby og Vejleby renseanlæg med en rensningsgrad på mellem %. Slangerup og Tørslev renseanlæg har dog en noget lavere rensningsgrad af kvælstof. Her ligger den på mellem 77 % og 87 %. Fjernelsen af fosfor ligger pænt på alle renseanlæggene, nemlig mellem %, hvor Tørslev renseanlæg har imponerende 99 % af fjernelsen af fosfor. 8

9 Rensningsgrad (%) Rensningseffektivitet 2013 Hyllingeris Frederikssund Slangerup Tørslev Neder Dråby Vejleby Organisk stof (BOD),kg Kvælstof (total N), kg Fosfor (total P), kg Figur 3: Procentvis fjernelse af organisk stof, fosfor og kvælstof på renseanlæg i Frederikssund Spildevand i Afløbskvalitet Afløbskvalitet af spildevand kan ses på figur 4: mg/l 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Afløbskvalitet 2013 Kvælstof (total N), mg/l gennemsnit Fosfor (total P), mg/l gennemsnit Figur 4: Afløbskvalitet i Frederikssund Spildevand i

10 Selvom alle de forskellige krav af maksimum indhold af kvælstof og fosfor i udløb er overholdt på alle 6 renseanlæg, fremgår det tydeligt af figur 4, at afløbskvaliteten af vandet på Frederikssund renseanlæg er dårligst. Det gennemsnitlige indhold af kvælstof ligger på 4,97 mg/l, mens indhold af fosfor er 0,78 mg/l, men tallene overstiger dog ikke kravværdierne på henholdsvis 6 mg/l (kvælstof) og på 1,5 mg/l (fosfor). Spildevandsafgift Staten har indført en afgift på renseanlæggenes udledning af organisk stof, fosfor og kvælstof. Spildevandsafgiften er en statsafgift der er afhængig af den udledte mængde af de tre stoffer: fosfor, kvælstof og organisk stof. Den samlede spildevandsafgift udgjorde i kr. for alle 6 renseanlæg, som vist på figur 5: Spildevandsafgift total, kr 36% kr 18% kr 46% : Organisk stof Kvælstof Fosfor Figur 5 : Fordeling af spildevandsafgift mellem fosfor, kvælstof og organisk stof. Det ses tydeligt på figur 5, at spildevandsafgiften primært består af afgifter for udledte mængde af kvælstof og fosfor, nemlig henholdsvis 46 % og 36 % eller henholdsvis kr. og kr. Fordelingen af den samlede spildevandsafgift i henhold til renseanlæggene kan ses på figur 6: 10

11 kr 7% kr 4% Fordeling af Spildevandsafgift kr 8% kr 2% kr 11% kr 68% Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby Figur 6: Fordeling af spildevandsafgift i Som det ses på figur 6, betales den største del af spildevandsafgiften (68 % eller kr.) for Frederikssund renseanlæg. Det skyldes at langt den største del af mængden af spildevand behandles på Frederikssund Renseanlæg. På 2. pladsen ligger Slangerup renseanlæg og de resterende 4 renseanlæg betaler tilsammen mindre end 10 % af den samlede spildevandsafgift. Sammenhængen mellem spildevandsafgift og behandlet vandmængde kan ses på figur 7. Forhold mellem afgift og behandlet vandmængde Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby Spildevandsafgift, kr Vandmængde, mio. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Figur 7: Sammenligning mellem behandlet mængde spildevand og samlet spildevandsafgift for alle 6 renseanlæg. 11

12 På figur 7 ses det hvordan de 6 renseanlæg ligger i forhold til spildevandsafgiften. Frederikssund renseanlæg er det dyreste renseanlæg med en afgift på 0,22 kr./m 3 og Tørslev er den billigste renseanlæg med en afgift på 0,05 kr./m 3. For de øvrige 4 renseanlæg ligger niveauet mellem 0,08-0,14 kr./m 3. På figur 8 kan tilsvarende forhold ses mellem elforbruget og den behandlede spildevandmængde Forhold mellem elforbrug og behandlet vandmængde Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Elforbrug, kwh Behandlet vandmængde, mio. m3 Figur 8: Sammenligning mellem behandlet mængde spildevand og samlet elforbrug på alle 6 renseanlæg På figur 8 fremgår det tydeligt, at Hyllingeriis renseanlæg har det største elforbrug i forhold til den behandlede vandmængde. Faktisk bruges der hele 1,78 kwh/m3, mens der på Neder Dråby renseanlæg kun bruges kun 0,4 kwh/m3. Det skal dog bemærkes, at slamhåndteringen er flyttet fra Vejleby til Hyllingeriis renseanlæg samt at slam fra Neder Dråby renseanlæg behandles på Frederikssund renseanlæg. Det elforbrug der er vist på figur 8 er det totale elforbrug. D.v.s. tallet består både at det elforbrug der anvendes til rensning (Rens) samt elforbruget til pumpstationerne (PST). 12

13 Frederikssund Renseanlæg Billede: Frederikssund renseanlæg Selve renseanlægget er fra 1974 og ligger på Marbækvej 2, 3600 Frederikssund og drives af Frederikssund Forsyning. Det rensede spildevand løber ud via en lukket ledning til Roskilde Fjord. Af tabel 3 og 4 er vist oversigter over belastningsanalyser, indløb og afløbskontrol. Samtidig vises forholdet mellem behandlet mængde spildevand og udgående stoffer fra Frederikssund renseanlæg på figur 9. 13

14 Tabel 3 : Belastninganalyse indløb Frederikssund Renseanlæg Enhed Indløb m 3 /d COD mg/l BOD5 mg/l (g/m 3 ) BOD5 g/d BOD5 målt som personækvivalent PE=60 g BOD/dag Total kvælstof, N mg/l 53,2 82,6 44,9 76,9 57,6 53,4 Total kvælstof, N g/d , , , ,4 Kvælstof målt som personækvivale PE=12g N/dag Total fosfor, P mg/l 2,51 12,8 4,57 8,31 6,76 8,48 Total fosfor, P g/d 13272, , , , ,88 Fosfor målt som personækvivalent PE=2,7 g P/dag Tabel 4: Afløbskontrol Frederikssund renseanlæg Stof Enhed Afløbskrav Organisk stof mg BOD/l <15 2,8 2,0 2,3 2,1 3,6 Organisk stof mg COD/l <75 32,5 32,4 28,6 29,9 31,9 Kvælstof (total N) mg/l <6 4,04 4,65 2,93 2,67 5,13 Fosfor (total P) mg/l <1,5 0,79 0,36 0,35 0,37 0,73 Suspenderet stof mg/l <30 8,5 4,2 6,8 3,5 6,0 Som det fremgår af tabel 4, var alle kvalitetskrav for afløbsvand overholdt og vi kan konstatere, at driften af Frederikssund renseanlæg i perioden fra 2009 til 2013 var fuldt ud tilfredsstilende. 14

15 Afløbsresultat på Frederikssund RA ton/år ,5 2 1,5 1 0,5 mio.m3/år Vandmængde mio.m3/år Organisk stof ton BOD/år Fosfor ton/år Kvælstof ton/år Figur 9: Forhold mellem behandlet mængde spildevand og undgående stoffer på Frederikssund renseanlæg I løbet af 2014 og 2015 udføres en større renovering af Frederikssund renseanlæg. Den største renovering går på, at de gamle procestanke skal erstattes af nye, mere effektive og miljørigtige tanke. Det er i procestankene, at den biologiske rensning af spildevandet finder sted. De nye tanke vil blive anlagt med State of The Art -renseteknologi. Dette vil sikre, at Frederikssund renseanlæg i mange år frem i tiden kan rense spildevandet fra Frederikssund og på sigt også den nye bydel Vinge på energi- og miljørigtig vis og med mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Anlægsarbejdet forventes at blive afsluttet omkring 1. juli

16 Slamhåndtering Alt slam er klasse A og køres til udbringning på landbrugsjord. Fra 2013 køres slammet også fra Tørslev renseanlæg. Slammet fra Neder Dråby renseanlæg er blevet kørt til Frederikssund renseanlæg og slammet fra Vejleby renseanlæg er blevet kørt til Hyllingeris renseanlæg til efterfølgende afvanding. Slammet fra Slangerup renseanlæg afvandes på 10 slambede. Bedene har en forventet levetid på ca. 10 år før de skal tømmes og slammet kan køres på landbrugsjord. De slammængder, som er kørt til udbringning på landbrugsjord i perioden fra 2010 til 2013, kan ses i tabel 5. Samtidig vises slammets tørvægt på figur 10: Tabel 5: Slammængder fra renseanlæg Frederikssund renseanlæg spildevandsslam, ton , , , ,3 tørstof, ton 567,1 744,8 687,9 628,7 Hyllingeris renseanlæg spildevandsslam, ton 614,5 871,2 598,0 684,0 tørstof, ton 123,1 189,0 119,6 136,8 Tørslev renseanlæg spildevandsslam, ton 643,5 tørstof, ton 128,7 Samlet spildevandsslam, ton 3.229, , , ,8 tørstof, ton 690,1 933,9 807,5 894,2 Slam fra renseanlæg ,0 700,0 Slam (tørvægt), t/år 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Frederikssund RA Hyllingeris RA Tørslev RA Figur 10: Slam i tørvægt

17 Slamcentrifuge Frederikssund renseanlæg Billede: Slamcentrifuge på Frederikssund renseanlæg Miljøfremmede stoffer i slam Ved anvendelse af slam (klasse A) på landbrugsjord er der nogle grænseværdier for fire grupper af miljøfremmede organiske stoffer, som skal overholdes. Ifølge Slambekendtgørelsen drejer det sig om: DEPH-di(2-ethylhexyl)phtalat; LAS- lineære alkylbenzensulfonater; NPE-nonylphenol(+ethoxylater); PAH- polycykliske, aromatiske hydrocarboner; De gennemsnitlige målte koncentrationer af miljøfremmede stoffer i slam fra Frederikssund, Hyllingeris og Tørslev renseanlæg i perioden fra 2010 til 2013 er at finde i tabel 6: 17

18 Tabel 6 : Miljøfremmede stoffer i slam. Stof Enhed Afskæringsværdi Frederikssund RA Hyllingeris RA Tørslev RA DEHP mg/kg TS 50 7,5 6,1 6,8 5,1 10,5 9,0 9,8 10,4 9,5 LAS mg/kg TS ,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 72,5 50,0 50,0 NPE mg/kg TS 10 0,8 0,7 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 0,6 0,6 PAH mg/kg TS 3 1,2 1,1 1,0 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 Tungmetaller i slam Desuden skal der ifølge Slambekendtgørelsen også overvåges for koncentrationer af en række tungmetaller i slam, som disponeres til udbringning på landbrugsjord. I tabel 7 ses de gennemsnitlige målte koncentrationer på de tre renseanlæg fra 2010 til 2013: Tabel 7: Tungmetaller i slam Stof Enhed Grænseværdi Frederikssund Hyllingeris Tørslev Cadmium mg/kg P Kviksølv mg/kg P Bly mg/kg P Nikkel mg/kg P Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Chrom mg/kg TS Tabel 6 og tabel 7 viser, at alle grænseværdierne for miljøfremmede stoffer og relevante tungmetaller i slammet er overholdt på alle 3 renseanlæg. 18

19 Ordforklaring BOD Biological Oxygen Demand. En målemetode, der angiver hvor meget ilt spildevandets microorganismer forbruger i en 5-dages periode til biokemisk iltning af organisk stof i spildevandet. COD Chemical Oxygen Demand. PE Personækvivalent. Den forureningsmængde, der svarer til, hvad en enkelt person udskiller. Anvendes i forbindelse med f.eks. dimensionering af renseanlæg. Fosfor/kvælstof Fungerer som næringsstof for algerne i åer, vandløb og havet. Hvis næringsstofindholdet i vandet er højt, vil der forekomme algeopblomstring om sommeren. Effekten er, at vandet bliver uklart, og algerne skygger for bundvegetationen, således at bundfaunaen og vegetationen får dårlige livbetingelser. Eksempelvis vil ålegræs kun kunne få lys nok på lavt vand. Når algerne dør, forbruges der ilt til forrådnelse. Iltkoncentrationen falder, og iltsvind kan forekomme med fiskedød og ødelæggelse af bunden i åer, vandløb og havet til følge. Ristestof Det første der fjernes på renseanlægget er ristestof, dvs. klude, vatpinde, toiletpapir og faste ekskrementer. TS Tørstof. 19

20 Grønt regnskab Frederikssund Vand A/S Stamoplysninger, samt information om Frederikssund Vand A/S vises i tabel 1: Tabel 1: Stamoplysninger af Frederikssund Vand A/S CVR- nummer Beliggenhedsadresse Hovedaktivitet Indvindingstilladelser Vandværker Leder Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Oppumpning af ca. 1,4 mill. m3 vand Til indvinding fra 19 boringer 3 beliggende i Hornsherred og 2 i Frederikssund Bruno Nielsen, Driftschef for vand. Billede: Driftsbillede af Ådalens vandværk Billede: Elektronisk vandmåler. 20

21 Fakta om Frederikssund Vand Frederikssund Vand A/S udpumper ca. 1,4 mil. m 3 vand pr. år til ca forbrugere, industri og hospital. Vi behandler vandet på 5 vandværker i vores forsyningsområde, 3 vandværker i Hornsherred og 2 vandværker i Frederikssund, som er illustreret på figur 1: Halsnæs Kommune Hillerød Kommun Kulhuse Skoven Sigerslevvester Vænget Havelse Mølle Kvinderup Græse Bakkeby Græse Hørup JÆGERSPRIS Over Dråby Strand FREDERIKSSUND Sundbylille SLANGERUP Jørlunde Allerød Kommun Gerlev Strandpark Landerslev Gerlev Dalby Huse Kyndby Huse Tørslev Hage Lyngerup Tørslev Kyndby Venslev Huse k Kommune Venslev Vejleby Ferslev Røgerup erup Sommerby Dalby Skuldelev Strand Onsved Krogstrup Vellerup Sønderby Hagerup Stationsvænget Snostrup Store Rørbæk Lille Rørbæk Skuldelev Hyllingeris Bonderup Old Egedal Kommu Østby SKIBBY Manderup Hellesø Roskilde Kommune Lejre Kommune Figur 1: Vandværker i Frederikssund Kommune. Frederikssund Forsyning indvinder vandet fra 19 boringer i områderne omkring vandværkerne, og vedligeholder i alt 461 km hoved- og stikledninger samt ventiler i vores forsyningsområde. Endvidere vedligeholder vandforsyningen vandmålere fordelt i målerbrønde i sommerhusområderne og indvendige installationer hos de øvrige forbrugere. Desuden har Frederikssund Vand A/S en højdebeholder på m 3 - som er en form for underjordisk vandtårn. For at sikre et ensartet tryk hos forbrugerene, er forsyningsområderne inddelt i trykzoner, da der i forsyningsområdet er højdeforskel på ca. 46 m fra det laveste forsyningspunkt til det højeste. 21

22 Trykzonerne er samtidig med til at sikre, at vi bruger mindre energi i vandforsyningen til udpumpning. Der er ansat 7 medarbejdere ved Frederikssund Vand. Oplysninger om vandværker, højdebeholdere og trykforøgere kan ses i tabel 1: Tabel 1: Oplysninger om vandværker, højdebeholdere og trykforøgere. Beliggenhed Anlægsår Indvindingstilladelse, m 3 Vandværker 1. Marbæk vandværk Frederikssund syd Ådalens vandværk Frederikssund centrum Femhøj vandværk Landerslev Dalby vandværk Dalby Skovsognets vandværk Kulhuse Højdebeholdere Danshøj højdebeholder Græse Trykforøgere Kapacitet, m 3 /t 1. Borgmestervænget Frederikssund Højvang Frederikssund Kignæsskrænten Jægerspris Dysagergårdsvej Jægerspris Møllevej Jægerspris Jægerspris slot Jægerspris Billede: Trykforøgeranlægget på Strandvangen (er også forberedt for vandforsyning til Vinge). 22

23 Forsyningssikkerhed Frederikssund Vand A/S har fokus på at sikre en høj kvalitet og sikkerhed omkring vandforsyningen. Derfor har Frederikssund Vand indført DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). DDS er en standard, hvor vi sikrer at alle processer i vandforsyningens drift er beskrevet, for at finde de svage punkter og belyse de forskellige risici, der er i en vandforsynings drift. Vi inspicerer løbende anlæggene efter de retningslinjer, der er udstukket igennem DDS, hvilke giver os mulighed for at forebygge problemer i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt. Skulle der mod forventning opstå forsyningsproblemer, har vi på Frederikssundsiden af fjorden en mulighed for at få leveret vand fra Egedal/Furesø Forsyning. På Hornherred siden har vi et tilsvarende samarbejde med Jægerspris private vandværk, således at vi altid kan forsyne vores forbrugere. Grundvandet er en vigtig ressource og dermed meget vigtigt at beskytte. Det er vores fælles ansvar at passe på vores grundvand, således at vi sikre rent vand til vores børn og børnebørn. Du kan være med til at sikre rent vand i hanen i fremtiden hvis du gør følgende: - Undgå at bruge sprøjtemidler eller pesticider i haven - Undgå at gøde jorden mere end højst nødvendig - Tjek om din olietank er tæt - Tjek om din bil ikke drypper olie eller andre kemikalier på jorden - Undgå at bruge stoffer som kan sive ned i jorden og dermed forurene grundvandet 23

24 Indvinding og forbrug Fællesdata og resultater for periode fra 2010 til 2013 kan ses i tabel 2, samt på figur 2: Tabel 2: Fællesdata for hele vandforsyningsområdet Enhed Indvinding m Udpumpet vand i alt m Salg af vand m Ledningstab m Ledningstab % 4,78 8,99 8,85 5,16 EL forbrug, total kwh EL forbrug kwh/m 3 0,42 0,41 0,39 0,42 Produktionsresultater Produktionsresultater fra m kwh Indvinding Udpumpet vand i alt Salg af vand Ledningstab EL forbrug, total Figur 2: Produktion oversigt i Frederikssund Vand A/S fra Af tabel 2 fremgår det at Frederikssund Vand A/S har indvundet mellem og m 3 af vand og solgt mellem og m 3 vand i perioden fra 2010 til

25 Desuden lå ledningstabet i samme periode mellem (2010) og (2013) m 3 vand. Procentvis lå ledningstabet på et fint niveau på mellem 4,78 % og op til 8,99 %). Kravet er max 10 % som således er blevet overholdt. Derfor er det en god ide, at holde øje med sit vandforbrug. Dette kan bl.a. gøres ved at man aflæser sin vandmåler jævnligt. På den måde kan man se, om der pludselig bliver brugt mere vand end normalt. For sommerhusejerne er det en god ide, at der bliver lukket for vandet og vandmåleren bliver aflæst, når huset lukkes ned for vinteren. Vedligeholdelse og renoveringer Der bruges mange ressourcer på renovering og nyanlæg af forsyningsnettet hvert år. Det sker ud fra følgende parametre: 1. Konstateret vandtab. 2. Forsyningsledningens materiale. 3. Geografiske etaper. 4. Forsyningsledningens alder. 5. Ny anlæg udføres i forbindelse nye udstykninger i kommunen. Tabel 3: Renovering og nyanlæg i Renoveret, antal m Hovedledning >50mm Stikledninger <50 mm I alt renoveret, antal m Nyanlæg, antal m Hovedledning Stikledning I alt nyanlæg, antal m

26 Vandkvalitet Vandkvaliteten beregnet ud fra gennemsnitlige målinger i periode fra 2010 til 2013 kan ses i tabel 4: Tabel 4: Vandkvaliteten hos Frederikssund Vand A/S. Stof Enhed Kvalitetskrav Hårhed Dh 20, ,1 22,2 Ammonium, NH 4 Mg/l 0,05 0,004 0,023 0,014 0,018 Ph ph 7-8,5 7,8 7,7 7,9 8,0 Kimtal ved 22 C pr.ml Kimtal ved 37 C pr.ml Jern mg FE/l 0,1 0,02 0,02 0,03 0,03 Mangan mg ME/l 0,02 0,001 0,018 0,001 0,001 Chlorid, Cl mg/l Natrium mg/l Kalium mg/l 10 4,4 3,5 4,0 3,4 Magnesium mg/l 50 12,6 11,8 12,2 12,0 Fluorid, F mg F/l 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Nitrat, NO 3 mg NO 3 /l 50 12,7 7,3 6,5 11,5 Sulfat mg SO 4 /l ,5 Total phosphor,p Mg/l 0,15 0,01 0,01 0,01 0,03 Af ovenstående tabel fremgår det at alle krav af vandkvaliteten er overholdt i den angivne periode. 26

27 Prisstruktur: Prisudvikling af m 3 vand i periode fra 2010 til 2013 kan ses i figur 3: 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Strukturen og udviklingen af vandpris i periode Vandafgift pr. kbm. Statsafgift pr. kbm. Drikkevandsbidrag Moms Figur 3: Prisudvikling af m3 vand Prisen på en m 3 vand i 2013 var på kr. 17,67 inkl. moms og af nedenstående figur fremgår det hvordan prisen er fremkommet. Vandafgift inkl. moms, 2013 Frederikssund Vands andel 8,00 kr. Statsafgift pr. kbm. 5,46 kr. Moms 3,54 kr. Drikkevandsbidrag 0,67kr. Vandafgift pr. kbm. Statsafgift pr. kbm. Drikkevandsbidrag Moms Figur 4: Prissammensætning af vandafgift i Frederikssund Vand A/S. 27

28 Af figur 4 fremgår det, at det rent faktisk kun er de 8,00 kr. for hver m 3 vand, der betales af den almindelige forbruger, der går direkte til Frederikssund Vand A/S. Resten af vandafgiften på 9,67 er statsafgifter, som består af en statsafgift/m 3 på kr. 5,46 og et drikkevandsbidrag/m 3 på kr. 0,67 samt moms på kr. 3,54. Beløb som opkræves på vegne af staten. Billede: Iltningsanlæg på Marbæk vandværk Billede: Beluftning og iltning af vand på Marbæk vandværk. 28

29 Produktion på vandværkerne Produktionsresultater på alle 5 vandværker i perioden fra 2010 til 2013 kan ses på figurer 5-9: Marbæk vandværk Indvinding m3 Udpumpet+import fra Egedal forsyning m3 El, total kwh Skovsognets vandværk Indvinding m3 Udpumpet+import fra Femhøj vandværk m3 El, total kwh Figur 5: Resultater på Marbæk vandværk. Figur 6: Resultater på Skovsognets vandværk Ådalens vandværk Dalby vandværk Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Figur 7: Resultater på Ådalens vandværk. Figur 8: Resultater på Dalby vandværk Femhøj vandværk Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Figur 9: Resultater på Femhøj vandværk. 29

30 Billede: Udpumpningsanlæg på Ådalens vandværk. Billede: Iltningsanlæg på Ådalens vandværk. Elforbrug Forbruget af el i forhold til mængde af udpumpet vand kan ses i tabel 5: Tabel 5: Analyse af elforbrug og skyllevand i periode Vandværk El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, Gennemsnit, Kwh/m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 Marbæk 0, , , , ,35 Ådalens 0, , , , ,50 Skovsognets 0, ,21 0, , ,27 Dalby 0, , , , ,61 Femhøj 0, , , , ,56 Af tabel 5 fremgår, at det største elforbrug er på Dalby vandværk. Det gennemsnitlige forbrug i perioden fra 2010 til 2013 var på 0,61 kwh/m 3 i gennemsnit. På Skovsognets vandværk var gennemsnitsforbruger i samme periode på 0,27 kwh/m 3 i forhold til m 3 af udpumpede vand. Årsagen til det lave elforbrug skyldes, at en del af vandet bliver produceret på Femhøj Vandværk. 30

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere