KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

2 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2006 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed, der hele tiden forfølger disse mål. Nedenfor er samlet væsentlige tal om kommunens økonomi, miljø og medarbejdere. Tallene findes både i kommunens regnskab og grønt regnskab, som led i den samlede afrapportering af resultaterne for Bruttoomsætning 1 Mio. kr Nettoudgifter 2 Mio. kr Skatter, udligning og finansposter Mio. kr Årets resultat 3 Mio. kr Gæld, langfristet Mio. kr Serviceudgifters andel af indtægter 4 Pct Administrationsandel 5 Pct. 10,8 10,7 11,0 Anlægsudgifter i pct. af bruttoomsætning Pct. 6,0 4,3 3,4 Årets resultat, omkostningsbaseret regnskab 6 Mio. kr Forbrug af vand (pr. m 2 ) m 3 0,61 0,59 0,58 2 Forbrug af el (pr. m 2 ) kwh 50,5 49,2 49,8 Forbrug af varme (pr. m 2 ) kwh 0,16 0,16 0,15 Antal medarbejdere 7 Kvinder Mænd Antal Pct. Pct X X Sygefravær 8 Dage 18,0 19,3 X Personaleomsætning 9 Pct Medarbejdertilfredshed 10 Pct KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 UDVALGTE DATA Medarbejderudvikling 11 Pct Kilder: Regnskaber, Personalepolitiske regnskaber, der udarbejdes hvert andet år. 1: Bruttoomsætning er drifts-, anlægs- og lovbundne bruttoudgifter ekskl. udgifter med 100 pct. statsrefusion som f.eks. folkepension. 2: Nettoudgifter er drifts-, anlægs- og lovbundne nettoudgifter, dvs. bruttoomsætning fraregnet refusioner, brugerbetalinger og andre indtægter. 3. Årets resultat er forskydningen i likvide aktiver i regnskabsåret, før kursreguleringer mv. 4: Serviceudgifter er alle nettodriftsudgifter fraregnet overførsler og forsyningsvirksomheder. Indtægter er skatteindtægter, tilskud og udligning fratrukket tilskud til HUR. 5: Administrationsandel er nettodriftsudgifter på funktionerne 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51 divideret med nettodriftsudgifterne. Begge dele er korrigeret for HS og KE. 6: Resultat ifølge det omkostningsbaserede regnskab, der blev afrapporteret første gang i : Opgjort som fuldtidsstillinger. 8: Sygefraværet er opgjort efter definitionen i 6-bysamarbejdet og er baseret på månedslønnede. 9: Ekstern afgang målt i februar 2004 (2003) i pct. af ansatte i februar 2003 (2002). Tallet opgøres hvert andet år. 10: Andelen af medarbejdere, der er tilfreds eller meget tilfreds med at være ansat på deres nuværende arbejdsplads. Tallet opgøres hvert andet år. 11: Andelen af medarbejdere, der har haft en medarbejderudviklingssamtale inden for det seneste år. Tallet opgøres hvert andet år.

3 INDHOLD 4 POLITISK FORORD LEDELSENS BERETNING 5 ÅRETS RESULTAT BERETNING DEN GRØNNE STATISTIK 14 ØKOLOGI 16 MILJØLEDELSE 17 EL, VARME OG VAND 18 AFFALD OG INDKØB 3 19 MILJØVURDERING AF POLITISKE INDSTILLINGER 20 SÅDAN ER DATA OPGJORT 22 HER ER DER HJÆLP AT HENTE DER FINDES TO GRØNNE REGNSKABER Københavns Kommune udgiver to grønne regnskaber. Denne publikation Københavns Kommunes Grønne Regnskab 2006 gør status over miljøarbejdet i virksomheden Københavns Kommune. Det er her, du bl.a. kan læse om ressoureforbrug, økologi og miljøledelse i kommunens forvaltninger, institutioner og virksomheder. Københavnernes Grønne Regnskab gør status over miljøtilstanden i byen København. Her kan du bl.a. læse om borgeres og virksomheders forbrug af el, vand og varme, om trafikken, affald, vandkvalitet og bynatur.

4 REGNSKABET SKAL MÅLE PÅ MILJØVISIONERNE 4 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 POLITISK FORORD I Københavns Kommune har vi store ambitioner på miljøområdet. København skal være blandt de mest energirigtige hovedstæder i verden. Det betyder blandt andet, at vi skal have flere til at cykle, at støj og luftforureningen fra trafikken skal mindskes, at CO ² udslippet skal reduceres, at der skal anvendes mere vedvarende energi og forurenes mindre, at badevandet i byens blå områder skal være rent, og at der skal etableres flere grønne områder i byen. København skal udvikle sig til en miljømetropol. Det kræver, at Københavns Kommune går foran og viser, hvordan effektiv drift og miljøvenlig adfærd kan kombineres. Det kræver med andre ord handling. Vi er derfor glade for, at Københavns Kommunes Grønne Regnskab demonstrerer, at vi i 2006 har opnået en lang række gode resultater. Økologien er på rette vej vi kommer stadig tættere på vores mål om, at 75 procent af den mad, der bliver serveret i kommunens køkkener og kantiner skal være økologisk. Kommunens el-, vand- og varmeforbrug går i den rigtige retning, og der bliver arbejdet systematisk med affaldssortering og miljøledelse mange steder i kommunen. Regnskabet viser samtidig, at der stadig er et stykke vej før, vi har realiseret alle Københavns Kommunes ambitiøse miljømål. Der er behov for nye, markante initiativer. Med Københavns Kommunes Grønne Regnskab har vi i en årrække systematisk fulgt op på, om vi når vores mål på miljøområdet. Det skaber grundlaget for at handle, hvor der er behov for det. Og det bidrager til at synliggøre og udbrede resultaterne af det gode arbejde, der er i gang på miljøområdet. En del af indsatsen for et grønnere København består i, at vi udvikler vores redskaber til at følge op miljøindsatsen. Til næste år vil vi derfor rapportere udviklingen på en ny måde. Vi vil komme med et nyt koncept, der svarer til vores høje ambitioner på miljøområdet. Fremover skal rapporteringen i endnu højere grad end i dag sætte tal på, om vi når vores visioner. Den skal demonstrere kommunens kraft og vilje til at lade sig måle også i forhold til de bedste i verden. Den skal dokumentere de reelle miljøforbedringer i kommunen og dermed være med til at skabe stolthed om kommunens og københavnernes miljøarbejde. Overborgmester Ritt Bjerregaard Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam

5 ÅRETS RESULTAT 2006 Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil med Københavns Kommunes grønne regnskab for 2006 vise, hvordan det går med at nå de miljømål, som Borgerrepræsentationen har besluttet. Status 2006: Vurdering af fremdrift på tværs af forvaltninger Når vi målet: Vurdering af, om man med den nuværende indsats og fremdrift forventes af nå de aktuelle mål MÅL STATUS 2006 NÅR VI MÅLET BEMÆRKNINGER Inden 2007 skal kommunens energiforbrug reduceres med 5 % i forhold til forbruget i 2002 Elforbrug (GWh) Varmeforbrug (GWh) Mål: 5 % reduktion inden Målet er opnået, men fokus skal fastholdes. *) Vandforbruget i forvaltninger og institutioner skal reduceres fra 11 liter pr. indbygger pr. døgn i 2001 til 9 liter i 2005 og 8 liter i 2010 Vandforbrug (mio. liter) Mål: 8 liter pr. indbygger inden Målet er opnået, men fokus skal fastholdes. *) 75 % af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, skal være økologisk inden udgangen af 2008 Samlet økologiprocent For anden gang er der målt en samlet økologiprocent for alle kommunens køkkener og kantiner. Selvom der en stigning på 9 % fra , forventes det ikke, at målet kan nås. 5 Antal institutioner, der er omlagt ud af antal institutioner i alt ud af ud af Der blev omlagt 100 institutioner hvilket var det antal, man havde planlagt. Alle forvaltninger i Københavns Kommune skal være miljøcertificeret inden udgangen af 2008 Antal institutioner, der har indført miljøledelse ud af institutioner i alt 1 ud af ud af ud af nye institutioner mv. fik indført miljøledelse i Procentdel af kommunens ansatte, som er omfattet af et miljøledelsessystem - Under 10 % Under 10 % Under 10 % af de ansatte er omfattet af miljøledelse. Selv om der er kommet flere institutioner til, er antallet af ansatte omfattet af miljøledelse ikke steget, da el-delen af KE, der er omfattet af miljøledelse, er blevet solgt. Kommunen vil øge andelen af leverandører, der er EMAS-registreret eller lever op til kriterierne for certificering efter ISO 14001, til 80 % i 2007 Pct. del af kommunens leverandører, som er miljøcertificerede - 40 % Ikke opgjort Tallet er ikke opgjort for Det er derfor uvist, om målet nås. Kommunen vil efterspørge miljømærkede produkter Antal indkøbsaftaler, hvor det er muligt at købe miljømærket - 16 Ikke opgjort - - Tallet er ikke opgjort for Det er derfor uvist, om målet nås. *) Bemærkning: På grund af omlægninger af forvaltninger samt nedlæggelse af grønt register er datakvaliteten svingende, og der må derfor tages forbehold for de opgivne forbrug i 2006.

6 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB Siden1998 har virksomheden Københavns Kommune hvert år udarbejdet et grønt regnskab, der viser udviklingen i miljøbelastningen. De overordnede målsætninger for udviklingen fastlægges i kommunens Agenda 21-plan. En ny Agenda 21-plan for perioden fremlægges i år. Regnskabet giver overblik over områder, hvor det går godt, og områder, hvor der skal en styrket indsats til, for at målsætningerne bliver indfriet. Regnskabet er en central del af det strategiske arbejde med at forbedre miljøet i kommunen og på de enkelte institutioner og arbejdspladser. 6 KØBENHAVN VIL TAGE TETEN KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 LEDELSENS BERETNING Københavns Kommune er med omkring medarbejdere en af landets største virksomheder. Det har derfor reel betydning, om Københavns Kommune driver virksomheden i en mere miljøvenlig retning. Det har direkte betydning for miljøet. Og det har en signalmæssig betydning. Københavns Kommune vil tage teten på miljøområdet gå foran som det gode eksempel på, at effektiv drift og miljøvenlig adfærd er to sider af samme sag. Det grønne regnskab for 2006 viser, at kommunen på en række områder er rigtig godt på vej. Men regnskabet viser også, at den ønskede udvikling ikke kommer af sig selv, og at der på en række områder skal en intensiveret indsats til. Blandt succeserne i 2006 bør følgende fremhæves: Der har været en 25 % stigning i andelen af økologiske fødevarer i kommunens køkkener. 21 biblioteker, 2 administrative enheder i Socialforvaltningen, 5 skoler, 14 fritidshjem og 10 daginstitutioner i Børne- og Ungeforvaltningen har indført miljøledelse. På indkøbsområdet styrkes indsatsen bl.a. gennem Det grønne Partnerskab mellem Miljøministeriet, København, Århus og Odense og gennem Panel for Professionelle Miljøbevidste Indkøb.

7 7 Blandt områderne, hvor indsatsen i 2006 ikke har levet op til forventningerne, kan følgende fremhæves: Der er endnu ikke udarbejdet forslag til, hvilke miljøkrav der kan stilles til kommunens leverandører. Med en økologiprocent på 45 er der endnu lang vej til målet om 75 % økologi i kommunens køkkener. Dokumentationen for, hvordan det går med at opfylde målene på miljøområdet, er på en række områder fortsat mangelfuld. Samlet set har 2006 været et år med varierende resultater for miljøarbejdet i Københavns Kommune. Men også et år, som giver løfter om endnu bedre resultater fremover. Der er behov for at skærpe fokus på at opfylde de vedtagne mål i Agenda 21- plan Der skal stadig arbejdes målrettet, hvis målene om økologi og miljøledelse skal nås. Og den begrænsede dokumentation for, hvordan det går med at opfylde kommunens mål på miljøområdet, tyder på, at der også her er behov for øget fokus ikke mindst af hensyn til miljøarbejdets troværdighed. NY FORVALTNINGSSTRUKTUR 2006 har været præget af en ny forvaltningsstruktur. Der blev etableret en ny Socialforvaltning og en ny Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Børne- og Ungeforvaltningen fik ændret sit ressortområde, bl.a. ved at få tilført ca. 600 nye daginstitutioner. Arbejdet med at implementere den nye struktur betød, at miljøarbejdet blev sat på standby i de berørte forvaltninger i første halvdel af 2006.

8 8 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 LEDELSENS BERETNING MÅL FOR ØKOLOGI 75 % af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, skal være økologisk inden udgangen af 2008 (Københavns Agenda BR 11/05). ØKOLOGIEN PÅ SKINNER Københavns Kommune vil være et økologisk lokomotiv, og indsatsen er nu sat på skinner har således budt på en markant fremgang inden for økologien. Men målet om, at 75 % af maden i kommunens køkkener og kantiner skal være økologisk inden 2009, er langt fra indfriet. Der er stadig udfordringer at overkomme. Målt i kilo er den samlede andel af økologiske fødevarer i kommunens køkkener 45 % i For 2005 var tallet 36 %. Der er altså sket en stigning på 9 procentpoint, hvilket svarer til en stigning i forbruget på 25 %. Ved udgangen af 2006 har 400 af kommunens institutioner med køkken deltaget i omlægningen til økologisk mad. I alt har ca. 100 nye institutioner omlagt deres køkken til økologi i I 2006 blev der fokuseret på køkkener med stort fødevareforbrug, det vil sige plejehjem og døgninstitutioner. Der er også omlagt køkkener i daginstitutioner i to bydele; Valby og Brønshøj-Husum. Desuden har hjemkundskabslærere, fritidshjem og idrætsanlæg i 2006 deltaget i pilotprojekter, som betyder, at der nu er erfaringer med omlægning til økologi fra alle typer af institutioner. 277 daginstitutioner, 35 kantiner, 67 døgninstitutioner, 43 plejehjem, 162 hjemkundskabslærere, 193 fritidshjem og -klubber samt 22 idrætsanlæg mangler at omlægge til økologi. Derudover mangler 11 skoler at få etableret skoleboder med økologisk frokost til eleverne. Af de 43 plejehjem er 2 centralkøkkener, der omsætter store mængder fødevarer. Her vil omlægningen kræve en særlig stor og velplanlagt indsats. I efteråret 2006 bevilligede Borgerrepræsentationen penge til, at Dogme Økologi Projektet i Miljøkontrollen kan køre videre de næste tre år. Der er afsat 5 mio. kr. om året i Det betyder, at finansieringen af omlægningsaktiviteterne er på plads for de næste tre år, og at der samtidig kan tilbydes aktiviteter, som er med til at forankre indsatsen i alle de institutioner, som allerede har lagt om til økologi. Eksempelvis blev der i 2006 udgivet et katalog over aktiviteter, som kan være med til at forankre indsat-

9 sen for økologi, ligesom der udkom to numre af nyhedsbrevet ØkoXpress, der henvender sig til institutionernes personale, bestyrelser, brugere og pårørende. En af det kommende års store udfordringer bliver at få 75 %-målet indarbejdet i alle driftsoverenskomster, forpagtningsaftaler og lignende kontrakter, så der ikke kan opstå tvivl om, at målet gælder for alle institutioner, køkkener og kantiner. MERE MILJØLEDELSE Det er målet, at alle kommunale institutioner skal være miljøcertificerede inden udgangen af Det grønne regnskab for 2005 afslørede, at det bliver meget svært at indfri målet: Under 10 % af kommunens ansatte var omfattet af miljøledelse ved udgangen af Der har derfor været politisk fokus på området i 2006, og tre forvaltninger har i 2006 udarbejdet planer for indførelse af miljøledelse. Det drejer sig om Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. Disse er også gået i gang med arbejdet. Endelig har Københavns Ejendomme sat fokus på energiøkonomisk drift af kommunens egne bygninger. I alt 60 institutioner/enheder er nu miljøcertificeret, dækkende ca. 8 % af kommunens ansatte. Men der er fortsat lang vej til opfyldelsen af målet. Alle forvaltninger har nu ansat en ressourceperson, som skal koordinere og gennemføre miljøcertificeringen af forvaltningens institutioner. Herudover har alle forvaltninger opstillet grønne budgetmål for miljøledelse i Ligesom sidste år er der stor forskel på størrelsen af den opgave, som ligger foran de enkelte forvaltninger. I den ene ende af skalaen er Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen uden nogen certificerede institutioner/enheder samt Børne- og Ungeforvaltningen, som har mange institutioner med den nye forvaltningsstruktur, og ikke længere forventer ikke at nå målet om, at alle institutioner skal være miljøcertificeret inden udgangen af I den anden ende af skalaen ligger Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor 4 ud af de 8 enheder er miljøcertificeret, og der forventes miljøcertificeret yderligere 2 enheder medio Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur besluttet, at alle forvaltningens 10 centre og fælles- MÅL FOR MILJØLEDELSE Alle forvaltninger i Københavns Kommune skal være miljøcertificeret inden udgangen af 2008 (Københavns Agenda BR 11/05). 9

10 10 MÅL FOR ENERGI OG VAND Inden 2007 skal kommunens energiforbrug reduceres med 5 % i forhold til forbruget i 2002 (Københavns Agenda BR 11/05). Vandforbruget i forvaltninger og institutioner skal reduceres fra 11 liter pr. indbygger pr. døgn i 2001 til 9 liter i 2005 og 8 liter i 2010 (Københavns Agenda BR 11/05). sekretariater fremover skal have et fælles miljøledelsessystem. EL, VARME OG VANDFORBRUG Københavns Kommunes mål har været at reducere det samlede forbrug af el og varme med 5 % i perioden 2002 til 2006, begge år inklusive. For el gælder, at forbruget var svagt stigende i Forbruget var på 113 GWh, hvilket svarer til en stigning på knap 1 % i forhold til året før og knap 5 % i forhold til Varmeforbruget på kommunens institutioner var i 2006 på 308 GWh. Det er et fald på 4 % i forhold til 2005, og knap 7 % i forhold til Set i forhold til 2002 er reduktionen i det samlede energiforbrug på ca. 6 %. Det præcise tal er dog usikkert på grund af omlægninger i bygningsmassen. Der er derfor fortsat brug for fokus på varmeforbruget i kommunens institutioner, hvis 5%-målet skal sikres. Målsætningen på vandområdet er, at forbruget i 2010 skal være under 8 liter pr. døgn pr. indbygger. Det mål er sikret, hvis det nuværende forbrug fastholdes. Vandforbruget var i 2006 på mio. liter, hvilket svarer til 7,2 liter pr. indbygger pr. døgn. Det er ca. 8 % mindre end i Forbruget er udtryk for et fortsat fald. Den store udfordring her bliver at fastholde den positive udvikling. AFFALDSSORTERINGEN ER IKKE GOD NOK For borgere, virksomheder og institutioner i Københavns Kommune er det et krav, at affald kildesorteres. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunens egne institutioner er helt i front. Affaldsmængderne skal minimeres, og affaldet skal sorteres. Det går fremad, men affaldssorteringen er fortsat ikke god nok. I januar 2007 undersøgte Center for Miljø, hvor mange af kommunens institutioner der udsorterer papir, pap, glas, elektronik og farligt affald. 32 % af kommunens institutioner deltog i undersøgelsen, som dermed giver et godt KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 LEDELSENS BERETNING

11 11 billede af, i hvor høj grad institutionerne lever op til kravene om sortering og genanvendelse. Sammenlignet med en undersøgelse foretaget i 2003 går det fremad. Kommunens institutioner er blevet bedre til at sortere i forskellige fraktioner. Især er det glædeligt, at næsten alle institutioner udsorterer farligt affald og elektronik. Også udsorteringen af papir, pap og glas er blevet forbedret siden 2003, men en tredjedel af kommunens institutioner har stadig ikke rutiner, der sikrer, at disse affaldstyper sendes til genanvendelse. Undersøgelsen afdækkede en række generelle tendenser: Særligt dag- og døgninstitutioner, fritidshjem og klubber har problemer med at udsortere papir og pap. Manglende containere i nærheden angives som en årsag til den manglende sortering. Kulturinstitutioner såsom museer og biblioteker forsømmer især at indsamle glas til genanvendelse. Store arbejdspladser er bedre til at kildesortere end mindre. En årsag er formentlig, at større affaldsmængder og systematiserede arbejdsgange fremmer sorteringen. Alle institutioner små som store skal sortere affald, uanset mængden. Det er derfor vigtigt, at det gode resultat for udsortering af farligt affald og elektronik bibeholdes, og at udsorteringen af papir, pap og glas forbedres. I overensstemmelse med Affaldsplan 2008 (BR 157/05) har Center for Miljø i 2006 udarbejdet en plan for kildesortering og genanvendelse i kommunen i samarbejde med kommunens syv forvaltninger. Planen indeholder initiativer, der sikrer, at fokus også fremover holdes på affaldsminimering, affaldssortering og genanvendelse i alle kommunens institutioner. MÅL OG KRAV FOR AFFALD Alle kommunens institutioner skal sortere alt papir, pap og karton fra til genanvendelse. Dette krav gælder uanset mængden af papir-, pap- og kartonaffald (Regulativ for Erhvervsaffald). Grønt regnskab skal gøre rede for udviklingen i genanvendelse af affald (Dogme 2000 BR 262/01).

12 12 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 LEDELSENS BERETNING MÅL FOR GRØNNE INDKØB Der skal være udformet en miljømæssig bæredygtig indkøbspolitik (Dogme 2000 BR 262/01). Kommunen vil øge andelen af leverandører, der er EMAS-registreret eller lever op til kriterierne for certificering efter ISO 14001, til 80 % i 2007 (Københavns Agenda BR 11/05). Kommunen vil vægte miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål mindst 20 % som udgangspunkt, når tilbud vurderes (Københavns Agenda BR 11/05). Fra 2007 vil kommunen ikke købe produkter, der indeholder pvc, klorede opløsningsmidler samt stoffer, der står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (Københavns Agenda BR 11/05). Ved indkøb af elektriske produkter vil kommunen stille samme krav til produkternes energiforbrug som Elsparefondens A-klub (Københavns Agenda BR 11/05). Kommunen vil efterspørge miljømærkede produkter (Københavns Agenda BR 11/05). FORTSAT STORT POTENTIALE FOR GRØNNE INDKØB Fælles indkøbsaftaler er vejen til grønne indkøb. Det viser det grønne regnskab for Kommunens centrale indkøbsfunktion Strategisk Indkøb har lavet fælles aftaler på 39 produktområder, der står for en årlig omsætning på ca. 650 mio. kr. I 2005 repræsenterede indkøbsaftalerne en omsætning på 500 mio. kr. Trods den øgede volumen i indkøbsaftalerne er anvendelsesgraden steget med 8 procentpoint. Den er nu oppe på 79 %. Og anvendelsesgraden inden for de produktgrupper, hvor miljøgevinsterne ved grønne indkøb er store eksempelvis rengøringsmidler er væsentligt højere. Den udstrakte brug af indkøbsaftalerne gavner miljøet og sundheden. Der stilles nemlig markante krav til leverandørernes og produkternes miljøprofiler i forbindelse med indgåelsen af aftalerne, bl.a. om at undgå pvc og klorede opløsningsmidler, om energieffektivitet og om anvendelse af ubleget genbrugspapir. I forbindelse med udbud må der ikke stilles krav om, at leverandøren er miljøcertificeret. Men leverandørerne bliver bedt om at oplyse, om de lever op til de krav, der stilles for at opnå en certificering. Hvis de gør, skal det dokumenteres. Det har heller ikke i år været muligt at opgøre, hvor mange af kommunens leverandører der ville kunne miljøcertificeres. Det kan altså ikke dokumenteres, om kommunen lever op til målet om, at andelen af leverandører, der er EMAS-registrerede, er miljøcertificerede eller lever op til kriterierne for en af disse ordninger, skal op på 80 % i Strategisk Indkøb skønner, at indkøb af varer og tjenesteydelser for 1 mia. kr. om året med fordel kan foretages gennem fælles indkøbsaftaler. Der er altså fortsat miljøgevinster at hente gennem de fælles aftaler. Mens det går fremad med de fælles, obligatoriske indkøbsaftaler, er det ikke muligt at dokumentere udvikling inden for de indkøb, forvaltningerne og institutionerne selv foretager. Der fortages årligt decentrale indkøb for 3 mia. kr. Ingen forvaltninger kan dokumentere, i hvilket omfang de efterspørger miljømærkede produkter, undgår produkter med pvc og klorerede opløsningsmidler samt stiller samme krav til elforbrugende udstyr, som svarer til kravene i Elsparefondens A-klub. Forvaltningerne vurderer dog, at de i større eller mindre omfang lever op til målene. Det vurderes, at der er betydelige miljøgevinster at hente i forbindelse med de decentrale indkøb.

13 I 2006 er Strategisk Indkøb blevet en del af Det grønne Partnerskab mellem Miljøministeriet, København, Århus og Odense og Panel for Professionelle Miljøbevidste Indkøb. MILJØVURDERING AF INDSTILLINGER STÅR I STAMPE Fra 2005 har det været et krav, at alle indstillinger til de stående udvalg skal miljøvurderes. Alligevel kniber det stadig med at lave miljøvurderingerne. Det går langsomt, og konklusionen er, at systemet ikke fungerer som planlagt. Når indstillingerne er neutrale eller bidrager negativt i forhold til opfyldelsen af miljømålene, er der ingen eller kun få tilbagemeldinger, reaktioner eller forslag til alternative miljøløsninger. Status for de enkelte forvaltningers udarbejdelse af miljøvurderinger i 2006 er: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Har kun få sager, som er omfattet af positivlisten, og har ikke lavet miljøvurderinger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Har kun få sager, som er omfattet af positivlisten, og har med få undtagelser lavet miljøvurderingerne korrekt. Socialforvaltningen: Har kun få sager, som er omfattet af positivlisten, og har med få undtagelser lavet miljøvurderingerne korrekt. Kulturforvaltningen: Har kun få sager, som er omfattet af positivlisten, og har med få undtagelser lavet miljøvurderingerne korrekt. Økonomiforvaltningen: Har kun få sager, som er omfattet af positivlisten, og der er generelt problemer med de miljøvurderinger, som udføres. MÅL FOR MILJØVURDERING AF INDSTILLINGER Fra 2005 skal kommunens forvaltninger miljøvurdere alle indstillinger, som giver en væsentlig påvirkning af miljøet (Københavns Agenda BR 11/05). 13 Teknik- og Miljøforvaltningen: Har med 159 flest sager omfattet af positivlisten og har i knap halvdelen af sagerne ikke lavet miljøvurderingerne efter de gældende retningslinjer. Børne- og Ungeforvaltningen: Har kun få sager, som er omfattet af positivlisten, og har i alle sager lavet miljøvurderingerne korrekt. Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet, at der skal gennemføres en evaluering med det formål at afdække, om der er behov for fortsat at udarbejde denne form for miljøvurderinger af indstillinger til de politiske udvalg, eller om andre tiltag som fx Strategisk Miljøvurdering af planer og programmer har erstattet miljøvurderingerne..

14 ØKOLOGI = mål 2008 = økologiprocent Pæn stigning på plejehjem Plejehjemmene fylder godt i kommunens madforbrug. De køber i modsætning til eksempelvis daginstitutioner mad til beboerne hele døgnet rundt året rundt. Plejehjemmene tegner sig for ca. 90 mio. kr. ud af Københavns Kommunes samlede fødevarebudget på 200 mio. kr. årligt. Derfor er det meget positivt, at flere og flere plejehjem serverer økologisk mad for beboerne. Sidste år serverede blot 5 % af plejehjemmene økologisk mad. Også i børnehaver og integrerede institutioner går udviklingen i den rigtige retning. Økologiprocenten for hjemkundskab kan ikke offentliggøres, da under 50 % har svaret på undersøgelsen, og resultatet hermed er for usikkert. *) Tallet for skolekøkkener (hjemkundskab) kan ikke offentliggøres, da under 50 % har svaret på undersøgelsen, der ligger til grund for figuren. KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 DEN GRØNNE STATISTIK = mål 2008 = økologiprocent 2006 Stadig lang vej til økologimålet Det er meget forskelligt, hvor mange institutioner forvaltningerne har. Økonomiforvaltningen har fx kun én institution, mens Børne- og Ungdomsforvaltningen har mere end 900 institutioner. I alt 70 % af kommunens institutioner med køkken har svaret på undersøgelsen.

15 Deltager ikke i Dogme Økologi Projektet endnu Deltager i Dogme Økologi Projektet Økologiprojektet breder sig Den blå del af figuren viser antallet af institutioner, som har deltaget i Dogme Økologi Projektet og derfor har gennemgået et omlægningsforløb med bl.a. kurser og omlægningsrådgivning. Institutionerne har omlagt til økologi inden for eksisterende driftsbudgetter. De lilla tal viser institutioner, som endnu ikke deltager i projektet. Generelt set anvender daginstitutioner og fritidshjem / klubber, som endnu ikke har deltaget i projektet, allerede mange økologiske fødevarer, hvorimod andre institutionstyper næsten ikke anvender noget. Økologiprocenter for de institutioner der er omlagt kan ses på 15 *) Antallet af plejehjem er inkl. 2 centralkøkkener, 30 produktionskøkkener, 22 modtagekøkkener samt 4 køkkener p.t. lukket for ombygning **) Alle 51 eksisterende skoleboder er omlagt. 11 skoler mangler at få etableret skoleboder.

16 MILJØLEDELSE I 2006 blev yderligere 14 af kommunens institutioner miljøcertificeret, således at det samlede antal ny er 60 institutioner. Ca. 8 procent af kommunens medarbejdere er dermed omfattet af et certificeret miljøledelsessystem. Grunden til, at procentandelen af omfattede medarbejdere ikke er steget fra 2005 til 2006 skyldes, at et stort antal medarbejdere fra Københavns Energi nu er overgået til DONG Energy A/S og dermed ikke mere medregnes. Selvom der sker en fortsat vækst I antallet af institutioner/enheder med miljøledelse er der dog stadigvæk lang vej til, at alle Københavns Kommunes omkring 1200 institutioner/enheder er omfattet. 16 Antal certificerede institutioner/enheder KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 DEN GRØNNE STATISTIK Antal medarbejdere omfattet Antal medarbejdere i alt

17 EL, VARME OG VAND Elforbruget stiger Det samlede elforbrug i 2006 var på 50 kwh/m 2. Det er en stigning med ca. 1 % i forhold til Det samlede elforbrug var 113 GWh, hvilket er 1 GWh mere end i Varmeforbruget falder Det samlede varmeforbrug i 2006 var på 0,15 kwh/m 2. Det er et fald med ca. 4 % i forhold til Det samlede varmeforbrug i 2006 var på 308 GWh, hvilket er 11 GWh mindre end i Vandmålet nået før tid Det samlede vandforbrug i 2006 var på ca mio. liter, hvilket svarer til 7,2 liter pr. indbygger pr. døgn. Dermed opfylder kommunen allerede nu målsætningen om, at forbruget i 2010 skal være under 8 liter pr. døgn pr. indbygger.

18 AFFALD Ved ikke Nej Ja Figuren viser andelen af institutioner, der kildesorterer papir, glas, pap, elektronik og farligt affald. Alle kommunens forvaltninger blev opfordret til at deltage i undersøgelsen, og ca. 319 af kommunens institutioner besvarede spørgeskemaet. Alle forvaltninger er repræsenteret i undersøgelsen. Næsten alle institutioner (omkring 95 %) udsorterer elektronik og farligt affald. Enkelte institutioner er ikke klar over, om de udsorterer farligt affald, hvilket muligvis kan skyldes, at institutionerne er lidt usikre på, hvilke typer affald der er defineret som farligt affald. 18 For papir, glas og pap lever flere af kommunens institutioner ikke op til kravet om udsortering til genanvendelse. Lavest er kildesorteringen af pap, hvor kun 63 % af de adspurgte institutioner kildesorterer. INDKØB KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 DEN GRØNNE STATISTIK Regnskabet indeholder heller ikke i år oplysninger om institutionernes indkøb af pvc-fri produkter og miljømærkede produkter. Det er ikke muligt at udtrække oplysninger fra kommunens indkøbssystem.

19 MILJØVURDERING AF POLITISKE INDSTILLINGER Det generelle indtryk er, at arbejdet med miljøvurdering af indstillinger går meget langsomt, og at systemet ikke rigtigt fungerer som planlagt. Der er ingen eller kun få tilbagemeldinger på andre eller bedre miljøløsninger, når indstillingerne bidrager negativt eller neutralt til opfyldelse af miljømålene. Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet, at der skal gennemføres en evaluering af behovet for fortsat at udarbejde denne form for miljøvurderinger af indstillinger til de politiske udvalg. Teknik- og Miljøforvaltningen er den forvaltning, som i dag har flest sager, som er omfattet af positivlisten. I 2006 blev næsten halvdelen af indstillingerne på positivlisten ikke miljøvurderet i overensstemmelse med de retningslinier, som gælder for miljøvurdering af indstillinger. Børne- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er begge nye forvaltninger med relativt få sager omfattet af positivlisten. Børne- og Ungeforvaltningen har med få undtagelser anvendt metoden korrekt på sager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har meget få sager men anvender ikke metoden. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen har få sager og anvender med få undtagelser metoden til miljøvurdering på de sager som er omfattet af de respektive positivlister. Økonomiforvaltningen har ligeledes få indstillinger omfattet af positivlisten. Men sammenlignet med sidste år er der ikke sket forbedringer i forhold til anvendelsen af metoden. 19 Antal sager på positivlisten Indstillinger, som bruger den nye metode Indstillinger, som ikke bruger den nye metode

20 SÅDAN ER DATA OPGJORT 20 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 DEN GRØNNE STATISTIK EL, VAND OG VARME Forbrugsfigurerne i kommunens grønne regnskab er tidligere opgjort på baggrund af Det Grønne Register. Da Det Grønne Register ikke længere opdateres, er Det Grønne Regnskab i 2006 baseret på de oplysninger om forbrugssteder, serviceområder og etageareal, der blev anvendt i det grønne regnskab i Forbrugsfigurerne er udarbejdet for bygninger og forbrugssteder i Københavns Kommune. Ud af Københavns bygningsmasse på 45 mio. etagemeter råder kommunen over ca. 2,3 mio. etagemeter. EL-, VARME- OG VANDFORBRUGET Forbrugsoplysningerne vedrørende varme- og vandforbrug stammer fra Københavns Energi (KE). Forbrugsoplysninger vedrørende EL stammer fra DONG Energy. Forbrug er omregnet, så forbrugsperioden er 365 dage for alle forbrugsenheder. BEREGNEDE FORBRUG De fleste forbrugssteder har egen elmåler. På varme- og vandforbruget er der for det meste flere forbrugssteder om én måler. Typisk er der kun én vandog varmemåler pr. ejendom. Vand- og varmeforbruget er fordelt ud fra det etageareal, som forbrugsstedet råder over ud af det samlede etageareal i ejendommen. USIKKERHEDER Forbrugsfigurerne i regnskabet for 2006 bygger på oplysninger fra Det Grønne Register i 2005 for så vidt angår forbrugssteder, serviceområder og etageareal. Der er således ikke taget højde for eventuelle ændringer i antal forbrugssteder og arealer fra 2005 til Oplysninger om forbrugsenheder og etagearealer er desuden behæftet med usikkerhed bl.a. fordi der ikke er selvstændige forbrugsmålere på alle kommunens forbrugssteder. Problemet er størst på vand- og varmeområdet. DÆKNINGSGRADER Tal for kommunens forbrug af el, vand og varme er ikke usikre pga. manglende data og usikkerheder i datakvaliteten. Der er i 2006 alene medregnet tal for forbrugsenheder, der også blev medregnet i det grønne regnskab for 2005, dvs. forbrugsenheder, som på daværende tidspunkt havde haft et registreret forbrug i alle de tre sidste år, og hvor der var en sandsynlig sammenhæng mellem forbrug og etageareal. I 2006 er data udeladt, hvor det enkelte forbrugssteds forbrug i 2006 afviger mere end 100 % fra forbruget i Dette er gjort for at sikre kvaliteten af tallene og for at gøre det lettere at sammenligne forbrugsstederne år for år. Dækningsgraderne for oplysningerne om forbrugsenheder i de enkelte serviceområder var i 2005 fra 48 til 100 %. Den gennemsnitlige dækningsgrad i forhold til kommunens samlede etageareal på ca. 2,3 mio. m2 er 79 % for el, 76 % for vand og 73 % for varme. OPREGNET SKØNNET FORBRUG Som nævnt er dækningsgraden for forbrug af el, vand og varme ikke 100 %. Derfor er forbrugsdata for hvert serviceområde opregnet til et skønnet forbrug for alle pågældende forbrugssteder og deres etageareal. Dette er gjort ved at benytte 2003-tallenes samlede areal som basis for udregningenaf dækningsgraden. På den måde bliver det muligt at

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2005

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2005 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2005 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2005 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Indledning...3 Opgørelse...4 Samlet opgørelse...4 Skolemad...6 Plejehjem...8 Integrerede institutioner...5 Børnehaver...5 Vuggestuer...6 Fritidsklubber...6

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Centralkøkkener, som producerer mad til andre plejehjem, hjemmeboende ældre og skoler (2 stk.)

Centralkøkkener, som producerer mad til andre plejehjem, hjemmeboende ældre og skoler (2 stk.) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling NOTAT Dato 04-12-2007 Bilag 5: Redegørelse om økologi på plejehjem i Københavns Kommune Samlet status og plan for omlægningen af plejehjem

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2003

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2003 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 23 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 23 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejds-pladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2006 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune BESVARELSE AF 10 DAGES FORESPØRGSEL FRA GERT BJERRE- GAARD, V, OM ØKOLØFT Side 1 af 5 Gert Bjerregaard, V, har i e-mail af 1. marts 2016 til Borgmesteren sendt en forespørgsel om Økoløft. Forespørgslen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig alle landets kommuner opfordres til at slutte op om partnerskabets mål for grønne indkøb. sammen når vi længst. partnerskab for

Læs mere

Bilag 3: Status på mål for den Erhvervsdrivende Fond Københavns Madhus (EFKM)

Bilag 3: Status på mål for den Erhvervsdrivende Fond Københavns Madhus (EFKM) Bilag 3: Status på mål for den Erhvervsdrivende Fond Københavns Madhus (EFKM) Borgerrepræsentationen besluttede d. 14.03.13 at EFKM i aftaleperioden fem til 31. maj 2016 skulle: Bidrage til at højne kvaliteten

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen BIF BIF mener, at indstillingen bør indeholde en bemærkning om, at såfremt

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere