Komgodtigang VEJLEDNING I GRØNNE REGNSKABER OG GRØN DRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komgodtigang VEJLEDNING I GRØNNE REGNSKABER OG GRØN DRIFT"

Transkript

1 1 Komgodtigang VEJLEDNING I GRØNNE REGNSKABER OG GRØN DRIFT 1

2 2 GRØNNE REGNSKABER Publikationen er udarbejdet som et led i projektet Komgodtigang - vejledning i grøn drift og grønne regnskaber. Projektet er støttet af By- og Boligministeriet (nu Erhvervs- og Boligstyrelsen) Lay-out og tryk: SBS Byfornyelse, januar

3 FORORD 3 Driften af beboelsesejendomme, forbruget af el, vand og varme repræsenterer mere end halvdelen af det samlede energiforbrug i Danmark. I en tid med stigende miljøproblemer er det vigtigt, at der bliver gjort en indsats for at begrænse energi- og ressourceforbruget for dermed at fremme en mere bæredygtig udvikling. Denne vejledning henvender sig til bestyrelser og bygningsejere, der ønsker at indføre grønne regnskaber og grøn drift. Grønne regnskaber giver et godt grundlag for en debat med beboerne om miljøforholdene i ejendommen og oplæg til arbejdet med at påvirke adfærden blandt beboerne. Erfaringerne viser, at det er ændringerne i beboernes adfærd, der giver de store besparelser. Det fortæller bl.a. eksemplet fra Carl Plougs Vej, Kolding, som danner udgangspunktet for anbefalingerne i denne vejledning. Udover væsentlige besparelser på el, vand, varme og affald viser forsøget på Carl Plougs Vej, Kolding også, at der kan opnås bedre sammenhold, bedre trivsel samt en bedre forståelse beboerne imellem ved at indføre 1) grønne regnskaber 2) grøn drift og vedligeholdelse. Grøn drift handler om den daglige drift og vedligeholdelse af bygningen og de muligheder, der er for at spare på el, vand, varme og affaldsmængder. Denne vejledning har fokus på, hvordan man i en ejendom kan arbejde med grønne regnskaber og grøn drift. Der er både en beskrivelse af, hvordan man opbygger et grønt regnskab og argumenter for, hvorfor beboerne skal ændre adfærd, forslag til organisering af arbejdet samt konkrete forslag til, hvordan man inddrager beboerne. I sidste del af vejledningen er der forslag til grøn drift og vedligeholdelse, herunder renovering. 3

4 4 INDHOLD GRIB BOLDEN 5 Grib bolden... Fordele ved ændrede vaner CARL PLOUGSVEJ, KOLDING - DET GODE EKSEMPEL 9 Carl Plougsvej, Kolding - det gode eksempel HVAD ER ET GRØNT REGNSKAB? 13 Hvad er et grønt regnskab?... EDB-program med grønne regneark... Anvendelsen af de grønne regneark BEBOERINDDRAGELSE - HVORDAN? 19 Beboerinddragelse GRØN DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 27 Grøn drift og vedligeholdelse... Varmeforbruget... El-forbruget... Vandforbruget... Affald BILAG 35 Bilag 1 - Vejledende nøgletal Bilag 2 - Vejledende bæredygtighedsindikatorer.. 37 Bilag 3 - Graddage HVOR FINDER JEG INFORMATION? 40 4

5 5 GRØNNE REGNSKABER GRIB BOLDEN! 5

6 6 Grib bolden Hvis man skal se på mulighederne for at spare på energi og ressourcer, er der to indgange: - en teknisk, hvor fokus er på forbedring af husets klimaskærm, installationer, isoleringsstandard m.v. - en social, hvor man ser på adfærden blandt beboerne. Som nævnt i forordet kan der mange gange opnås større ressourcebesparelser, hvis beboerne og ejendomsfunktionærerne ændrer adfærd, end hvis man ændrer de tekniske installationer. De største ressourcebesparelser opnås selvfølgelig ved en kombination af begge dele. Ressourcebesparende installationer ændrer bygningen Ressourcebesparende adfærd ændrer beboerne Det er sværere at arbejde med mennesker end med teknik Beboere kan i nogen grad ændre adfærd og forbrug uden assistance fra udlejer Udlejer kan ikke ændre beboernes adfærd og forbrug uden beboerne Ressourcebesparende installationer giver ikke bedre sammenhold og forståelse Ressourcebesparende adfærd giver bedre sammenhold og forståelse. Omkostninger til ressourcebesparende adfærdsændring kan ikke lægges på huslejen Ressourcebesparende installationer koster kroner Ressourcebesparende adfærd koster timer Bygningsejer afholder omkostningerne Beboerne får besparelserne 6

7 Fordele ved ændrede vaner? 7 I det følgende opstilles fordelene for beboere, ejer/udlejer og ejendomsfunktionærer. Det er samtidig gode argumenter i en dialog med de involverede parter i diskussionen om, hvorvidt man skal indføre grønne regnskaber og grøn drift i ejendommen: Fordele for beboere: lavere husleje bedre kontakt til andre beboere bedre forståelse for andre forbedret image for det sted, man bor mindre fraflytning større tilfredshed mindre hærværk og slitage tiltrækning af nye beboere, der ønsker engagement og bokvalitet en positiv indflydelse på miljøet Fordele for ejendomsfunktionærer: mere afvekslende arbejdsopgaver bedre arbejdsmiljø mere kontakt med beboere og ejer kontrol med forbrug af el, vand, varme og affaldsmængder en positiv indflydelse på miljøet Fordele for ejer/udlejer: større beboerengagement større socialt engagement bedre forståelse for andre færre fraflytninger øget tilfredshed mindre hærværk og slidtage tiltrækning af beboere, der ønsker engagement og bokvalitet en positiv indflydelse på miljøet forbedret image 7

8 8 8

9 9 GRØNNE REGNSKABER CARL PLOUGSVEJ - DET GODE EKSEMPEL 9

10 10 Carl Plougsvej, Kolding - det gode eksempel Carl Plougs Vej , Kolding Bebyggelsen før Bebyggelsen består af 5 ejendomme med i alt 42 lejemål. Der er et traditionelt murstensbyggeri fra 50 erne, der inden byfornyelsen havde mangelfuld isolering, tagene var udtjente, køkkener og bad nedslidte. Kulde, træk, fugt og svamp i mange lejligheder var et tilbagevendende problem. Bebyggelsen i dag Husene er i dag forsynet med ny klimaskærm, så indeklimaet er forbedret og byggeriets varmetab betydeligt reduceret. Beboerne har selv kunnet vælge, om de ville have nyt bad eller køkken. Beboerne har haft optimal indflydelse i byfornyelsen, bl.a. for at opnå opbakning bag de økologiske principper. Beboerne Ejendommenes ca. 100 beboere ligner meget, hvad man kender fra andre kommunale udlejningsmål, og deres indtægter svarer hertil. Ca. halvdelen af lejlighederne er udlejet til enlige, af disse lidt over halvdelen med børn. Her er fire indvandrerfamilier fra forskellige dele af verden. Beboerinddragelse Beboerne har lige fra begyndelsen været inddraget i beslutningsprocesserne, en beboer pr. opgang. Der har været afholdt adskillige beboer- og orienteringsmøder og der er løbende udsendt et informationsblad. Udsigten til højere huslejer vakte ikke den store begejstring. Tiltroen til, at noget ville vindes ind igen ved især et lavere varmeforbrug, var ikke stor. Miljøspørgsmål i øvrigt kunne ikke vække den store interesse. Grønt regnskab En spørgeskemaundersøgelse tidligt i forløbet afslørede, at beboerne ikke gjorde noget særligt for at begrænse ressourceforbrug og affaldsmængder. Ved hjælp af By og Bygs (Statens Byggeforsknings Institut) grønne regnskaber anvendt på de enkelte opgange viste det sig, at forbrugstallene og renovationsmængderne lå betydeligt over gennemsnittet i kommunen. Det vakte beboernes opmærksomhed, ikke mindst fordi regnskabet også viste, at der var store forbrugsforskelle fra opgang til opgang, person til person. 10

11 11 Ved diskussion af regnskabet og besøg i Håndværkerparken i Århus med gennemgang af deres imponerende sorterings- og genanvendelsessystem samt en rundvisning i en karré i Kolding, hvor der er gennemført økologisk byfornyelse, blev der sat nye tanker i gang - en spirende forståelse for vigtigheden af at spare mere på el, vand og varme samt sortering og genbrug af affald. Da det andet grønne regnskab fremkom, viste det besparelser over hele linien for alle ejendommene, og der er en voksende tro på, at den enkeltes indsats på miljøområdet gør en forskel. Dataindsamling NB! Antallet af beboere er udgangspunktet for dataindsamlingen og skal oplyses af beboerne selv. Koldingområdets Energiselskab (KOE) har leveret måleroplysninger for de årlige leverancer af varme, el og vand til boligblokkene på Carl Plougsvej. Sammen med leverancerne har man fra KOE s side oplyst aflæsningsdatoer, således at forbrugsperioderne har kunnet henføres til det aktuelle kalenderår. Varmtvandsforbruget er registreret af den lokale varmemester, der har aflæst de målere, som var knyttet til de enkelte boligafsnits varmtvandssystem. Tal for affaldsmængder foreligger alene for juni måned 1997, hvor der blev foretaget affaldsvejninger af restaffaldsfraktionen. Fire på hinanden følgende affaldsvejninger ligger til grund for det skøn over restaffaldsmængden i 1997, der er indskrevet i det grønne regnskab. Tallene blev fremskaffet af Renovationsafdelingen i Kolding Kommune. Beboerne ændrede adfærd og sparede allerede det første år 18,5% i varme, 13% i el og 12% i vand. Beboerne betaler nu imellem 1/2 og 1/3 i driftsomkostninger i forhold til før projektets start - dog inklusiv besparelse som følge af den gennemførte renovering (se ill. næste side). 11

12 12 Grønt regnskab for Carl Ploughs vej opgang samlet gennemsnit år beboerantal gennemsnit varme pr. person 7,4 6,2 6,2 6,4 4,8 4,5 4,7 4,5 4,2 4,5 4 3,9 7,2 5 4,6 5,4 4,6 4,4 afvigelse -16,20% -25,00% -6,30% -4,30% -6,70% -11% -2,50% -30,50% -8,00% -15% -4,30% ,20% -29,70% -10,60% -12,80% -36,10% -18,50% gennemsnit el pr. person afvigelse -7,20% -4,90% -8,50% 19,40% 17,20% -4,40% -9,30% -8% -32,20% -3,80% -9,40% -4% ,70% 9,30% 12% -16,60% -34,80% -13,00% gennemsnit vand pr. person pr. år m3 8,10% 10,00% -25% -28% -6,40% 20% -8,30% 2,30% -44% 20% -14% 2,20% ,90% -45,70% 27,70% -6,30% -33,30% -11,80% gennemsnit CO2-udslip 2 1,7 1,6 1,7 1,3 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,3 2,3 1,5 1,4 1,8 1,5 1,4 afvigelse % -17,60% 0-18,90% -39% -22,20% 12

13 13 GRØNNE REGNSKABER HVAD ER ET GRØNT REGNSKAB? 13

14 14 Hvad er et grønt regnskab? Et grønt regnskab: Tegner et billede af det forløbne års energi- og ressourceforbrug i ejendommen. Bidrager til at opdage installationsfejl, spild og lækager. Sætter en energi- og ressourcestyringsindsats i perspektiv. Åbner op for en målsætningsdebat og miljøforbedringer. Giver en miljøprofil. For at vide, hvor der kan spares, er det vigtigt at vide, hvad forbruget er. Men registrering af forbrug af el, varme, vand og produktion af affald giver først mening, når tallene kan bruges og forstås i sammenhæng, således som det sker i et grønt regnskab. Hvad har forbruget været de sidste tre år? Hvorfor har det ændret sig? Hvad bruger andre beboere og/eller ejendomme? Og hvad der er lige så vigtigt: Hvad var forbruget i en tilsvarende periode sidste år? Hermed kan det ses, om det har hjulpet at slukke lyset, skifte til lavenergipærer og så videre. Et grønt regnskab er - som et økonomisk regnskab - en effektiv måde at følge med i forbruget på. Der findes ikke en lovgivning, der dikterer, at boliger, boligkomplekser og andre former for boligområder skal udarbejde et grønt regnskab. Derimod er der krav om en årlig energimærkning af alle ejendomme over 1500 m² og øvrige ejendomme ved salg. Grønne regnskaber bidrager bl.a. til vandbesparelser Disse data opgøres pr. m 2,ikke pr. beboer og følger desuden ikke kalenderåret, så de kan ikke umiddelbart bruges i det grønne regnskab. 14

15 15 De data, man herudover har brug for til det grønne regnskab, skal samles sammen fra forskellige kilder. Energiselskaberne kan levere måleroplysninger for de årlige leverancer af varme, el og vand. Det skal kombineres med opgørelser over antallet af beboere i ejendommen. Kommunen kan evt. levere opgørelser over restaffaldsmængder, men det mest præcise tal får man ved simpelthen at veje restaffaldet. I alle sammenhænge skal man være opmærksom på, at man skal bruge data pr. person i ejendommen. Et grønt regnskab ser nemlig ikke bygningen som noget isoleret. Derimod er samspillet mellem bygningen og dens brugere vigtig. Derfor opgøres energi- og vandforbrug m.v. ikke i forbrug pr. m², men i forbrug pr. person. Et grønt regnskab har en kontooversigt - en kontoplan - der er en plan over de steder i regnskabet, hvor der registreres bevægelser af stof og energi. I stedet for debet og kredit taler man i et grønt regnskab om input og output. Selv uden lovgivningskrav er der god grund til at udarbejde et grønt regnskab. Et grønt regnskab skaber grundlag for: Sammenligning med 1) andre lejligheder, 2) andre opgange eller 3) andre boligområder for at afsløre forskelle i forbruget. Offentliggørelse af best practice. Information og oplysning blandt områdets beboere danner grundlag for debat om miljøforholdene. Motivation for grøn drift og vedligeholdelse af bygninger og friarealer. Fastsættelse af grøn husleje. Evt. udarbejdelse af en miljøhandlingsplan, herunder Agenda 21. Alle in- og output påvirker miljøet, f.eks. når forbrænding af fyringsolie og naturgas fører til udledning af stoffer som CO 2, SO 2 og NO x til omgivelserne, eller når affald køres bort fra området. 15

16 16 EDB-program med grønne regneark By og Byg har i samarbejde med Erhvervsog Boligstyrelsen støttet udviklingen af et edb-program til brug for udarbejdelse af grønne regnskaber for boliger og boligområder. Edb-programmet foreligger som et regneark i MS Excel (5.0 eller nyere) og kan frit hentes hjem på adressen: (se under udgivelser, pc-programmer og Grønt Regnskab ) Edb-programmet består af indtastningsark, regneark til beregning af økologiske nøgletal og et sæt grafer, der viser, hvordan det står til med forbruget af varme, el, vand og mængden af affald. Dertil kommer nøgletal og grafer, der redegør for CO 2 -udslippets størrelse. Alle nøgletal opgøres pr. person. Programmet fremstår i sig selv som et regnskab for et gennemsnitsboligområde. Tallene på indtastningsarket udskiftes blot med egne tal. Regnskabet kan bruges på alle typer boliger og boligområder - uanset størrelse og karakter. Man kan vælge at lade hver søjle repræsentere et årsregnskab for samme boligbebyggelse/afdeling, eller man kan lade hver søjle repræsentere en boligbebyggelse eller afdeling samme år. Vælger man det sidste, benyttes tekstfeltet til at angive bebyggelsen/afdelingen, og alle søjler indstilles på samme årstal. Regnearket finder selv frem til det rigtige graddagetal. I tilhørende BY OG BYG-rapport 303 Grønt regnskab for boligområder redegøres der for beregningsforudsætninger og detaljeret udfyldning af regnearket. Rapporten fortæller også om principperne i al grønt regnskab samt om præsentation og offentliggørelse. Grønt Regnskab 16

17 Anvendelsen af de grønne regneark 17 Det grønne regnskab består af et standard-regneark, som indeholder otte underark, der i første række består af: 1. Indtastningsark 2. BASIS-regneark 3. BASIS-grafer Disse suppleres af 3 næsten identiske ark, de såkaldte X-ark: 4. Indtastningsark-X 5. BASIS-X-regneark 6. BASIS-X-grafer De sidste to er: 7. CO 2 emmisionstal 8. Graddagetal X-arkene er lavet for at tilgodese boliger, boligbebyggelser eller boligområder, hvor man gør brug af alternative forsyningskil- Eksempel på et grønt regneark, BASIS- regneark * og Byg.dk der såsom solvarme, brænde- og halmfyring, regnvandsopsamlinger m.v. Disse ark anvendes endvidere, hvor der sker kildesortering af affald m.h.p. genbrug. Data og beregninger fra de første 3 ark overføres automatisk til de tre X-ark. Det syvende underark er en tabel med CO 2 - emissionstal for alle fjernvarmeleverandører i Danmark. Det ottende underark indeholder de sidste 10 års graddagetal fra Teknologisk Instituts landstal, som også tekst- TV refererer til. Herfra henter regnearket automatisk det rette graddagetal*- bestemt af det årstal man vælger. *Note: Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der alt andet lige skal bruges til rumopvarmning. Det månedlige graddagetal offentliggøres på DMI s hjemmeside: (se bilag 3). 17

18 18 18

19 19 GRØNNE REGNSKABER BEBOERINDDRAGELSE - HVORDAN? 19

20 20 Beboerinddragelsen Beboerne Beboergruppen udgør sjældent nogen homogen gruppe. Naboer kan se meget forskelligt på, hvorvidt de skal skrue ned for varmen, reducere elforbruget, spare på vandet og sortere deres affald. Derfor kan der også tit registreres meget store forskelle i forbruget. Ønsker man at arbejde med adfærdspåvirkning er det vigtigt at huske følgende: 1. Alle nøgletal og referencer skal præsenteres på en for alle gennemskuelig måde. Man skal se, at det nytter! 2. Alle oversigter over forbrugsfordeling skal suppleres med oplysninger om, hvordan man rent faktisk kan reducere forbruget. 3. Det er vigtigt for beboerdeltagelsen, hvis man kan finde lokale ildsjæle, som vil bidrage til at formidle budskabet. 20

21 21 Metoder og værktøjer til at styrke beboerdeltagelsen Der findes ingen facitliste for, hvordan man bedst inddrager beboerne i en proces, men der findes en række metoder og værktøjer til at styrke beboerdeltagelsen, og som man så må forsøge at vurdere og tilpasse til den konkrete sammenhæng - jvf. eksemplet fra Carl Plougsvej i Kolding. Til de generelle metoder og værktøjer hører: Grøn koordinator Grøn husleje Grønt budget Netværk Informationsmøder m.v. Kulturel kortlægning Gåturen Bæredygtighedsindikatorer Grøn Koordinator: Et meget vigtigt element i at få succes med miljøorienteret drift er at udpege eller evt. ansætte en Grøn Koordinator. Grøn Koordinator er populært sagt den person, der hver morgen vågner op og føler ansvaret for, at tingene bliver gjort. Grøn Koordinator kan være en beboer, en ejendomsfunktionær eller en person ansat af bygningsejer/udlejer. Grøn Koordinator fungerer som kontaktperson imellem parterne i ejendommen (se illustration). Den vigtigste opgave for Grøn Koordinator er at indsamle oplysninger, bearbejde oplysninger og at give oplysninger videre. Grøn Koordinator spiller en vigtig rolle omkring motivation. Går den konkrete indsamling og formidling af data - fra grønne regnskaber, bæredygtighedsindikatorer m.v. i stå og/eller får de enkelte parter ikke informationer, er der stor fare for, at motivationen falder og resultaterne udebliver. DEN GRØNNE KOORDINATOR De forskellige metoder og værktøjer omtales i det følgende. BYGNINGSEJER/ UDLEJER BEBOERE EJENDOMS- FUNKTIONÆRER 21

22 22 Grøn Husleje: Grøn husleje er betegnelsen for, at man betragter huslejen som en samlet udgift for at bo i lejligheden - d.v.s. inklusive varme, el, vand og affald. Udgifterne til varme, el, vand og affald holdes i Grøn Husleje adskilt fra den egentlige husleje, så driftsomkostningerne tydeligt fremgår. Den enkelte beboer har ikke stor indflydelse på selve huslejen. Derimod kan beboeren opnå besparelser ved at nedsætte forbruget, ved at spare på varme, el, vand og affald. Det bevirker, at den samlede husleje bliver lavere. Fællesforbruget i ejendommen betales over huslejen. Det kan kun nedsættes, hvis alle arbejder sammen om det - inklusive ejer og eventuelle ejendomsfunktionærer. Er driftsposterne opstillet særskilt, har hver beboer mulighed for at følge med i udviklingen og se evt. resultater af besparelser. Grønt Budget Når forbrug og vaner er kendt, er det lettere at forestille sig, hvor og hvor meget, der kan spares. Her er det vigtigt at sætte mål for et evt. lavere forbrug. Det sker gennem opstilling af et Grønt Budget. I bilag 1 er der en oversigt over danskernes gennemsnitsforbrug af el, vand og varme samt affaldsmængder. Disse tal kan bruges som nøgletal eller udgangspunkt for opstillingen af et Grønt Budget. Det er for alvor sjovt at lave Grønt Regnskab, når der forud er udarbejdet et Grønt Budget. Spar på vandet 22

23 23 Informationsmøder m.v. Den traditionelle metode til adfærdspåvirkning, som ikke er til at komme udenom, er informationsmøderne, som også spillede en vigtig rolle på Carl Plougsvej, Kolding. Til informationsmøder indkaldes samtlige beboere, gerne med personlige breve. Det kan også være udmærket at gøre ekstra opmærksom på mødet ved f.eks. at hænge plakater op i opgangene m.v. En anden udmærket metode, som man har haft glæde af både på Carl Plougsvej og andre steder, er informations- eller beboerbladet. Endelig er der mere sociale metoder såsom fællesspisning, fester m.v. Netværk Netværk styrker både den enkelte og mulighederne for at opnå fælles mål og kan etableres både via beboermøder, beboerblade, opslag i opgangene m.v. Eksempler på netværk er : Grønne Familier, lokale hjælpe- og bytteringe. I mange ejendomme har man f.eks. gode erfaringer med genbrugsordninger, hvor man bytter tøj, bøger og evt. møbler. Det gavner både miljøet og samværet i ejendommen. Genbrugsmarked i boligforening 23

24 24 Grøn kortlægning Grøn kortlægning af et område har til formål at finde ud af, hvordan området fungerer, hvordan folk oplever det og hvilke forandringer, de kunne tænke sig. En grøn kortlægning kan bruges i starten af en proces for at give et overblik. Kortlægningen kan give et fingerpeg om: Relevante problematikker (f.eks. kan der etableres affaldssortering, er der behov for energisparepærer, mulighed for fælles vaskeri o.s.v.) Lokale ressourcer - personer, grupper, netværk og mødesteder Hvordan kan man kommunikere i området Gåturen Prøv at gå en tur med beboere. Notér indtryk og diskutér dem bagefter. Formålet med gåturen skal være at foretage en miljøvurdering af området/ejendommen. Gåturen skal arrangeres af en turleder eller guide, der har forberedt sig grundigt. Den skal planlægges med stoppesteder, hvor deltagerne noterer deres indtryk. Bagefter samler turlederen kommentarerne op, og man drøfter dem samlet med henblik på at drage nogle fælles konklusioner. Til gåturen er der behov for: - Turplan - Evt. en arkitekt eller håndværker - Mødelokale med Flip-over eller lign. Metoder til grøn kortlægning er fx temamøde i bestyrelsen, udsendelse af spørgeskemaer til beboerne og sidst men ikke mindst en fælles gåtur. Turlederen er ansvarlig for, at der følges op med en yderligere gåtur efter f.eks. et år for at vurdere, om der er sket ændringer i den retning, man måtte ønske. 24

25 25 Bæredygtighedsindikatorer Bæredygtighedsindikatorer er i princippet målepunkter, der viser, om man er på rette vej i forhold til en mere miljørigtig drift af ejendommen. Det kan være vanskeligt præcist at definere, hvad og hvordan man måler. Men har man fastlagt nogle bæredygtighedsindikatorer, har man samtidig nogle konkrete punkter, man kan måle på. Det er vigtigt, at indikatorerne opgøres regelmæssigt, så man kan se udviklingen. Bæredygtigsindikatoren kan bruges til at fortælle om indholdet i den miljørigtige adfærd og ændringer i adfærden. Målepunkter kan f.eks. være: Hvor mange husstande skruer ned for varmen - til f.eks. 20 grader Hvor mange husstande har energibesparende apparater Hvor mange husstande har vandbesparende foranstaltninger Hvor mange husstande genanvender materialer og møbler Hvor mange fraktioner affald sorteres (se også bilag 2) 25

26 26 26

27 27 GRØNNE REGNSKABER GRØN DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 27

28 28 Grøn drift og vedligeholdelse Af en bygnings levetid er driftsfasen den tidsmæssigt længste. 2/3 af energi- og ressourceforbruget ligger i driftsfasen, så det er i de valg, man træffer omkring byggeriet og senere vedligeholdelse og evt. forbedringer, der bestemmer huslejens størrelse og den miljømæssige belastning. Miljømæssigt træffes de vigtigste beslutninger, når bygningen opføres. Men også undervejs - i forbindelse med drift og vedligeholdelse - er der valgmuligheder. En lang række forhold skal løbende kontrolleres for svigt og mangler, og enkelte dele skal udskiftes undervejs. Her er det vigtigt at sætte fokus på miljøforholdene. f.eks. varme-, el- og vandforbruget, forbruget i fællesarealerne m.v. Det er vigtigt at arbejde med synliggørelsen af den grønne drift. Her er affaldssortering f.eks. en god mulighed. Affaldet kan være synligt og man kan se, når det bliver sorteret. Det er også vigtigt med offentliggørelse af resultaterne af grøn drift. Grøn drift er den fælles del af driften, som i de grønne regnskaber udgør en særskilt post og dermed giver mulighed for at sammenligne med forrige års eller andre ejendommes regnskaber. Et vigtigt punkt er alle større udskiftninger i ejendommen - f.eks. varmeanlæg, nye vinduer, tag etc. Her er mulighed for at reducere bygningens energiforbrug væsentligt. Men der er også muligheder for at sætte ind i forbindelse med den daglige drift. Grøn drift er en bevidst og systematisk styret drift med en klar miljømålsætning. Miljømålsætningen kan f.eks. være at gennemføre fastsatte mål for udvalgte miljøtemaer, Affaldssortering 28

29 29 Når man beslutter sig for at iværksætte grøn drift, er der en lang række ting i den daglige drift, man umiddelbart kan tage fat på, og som vil give resultater lige med det samme. Det gælder f.eks. følgende: Overhold eftersynsintervaller på mekaniske anlæg Temperaturen i varmtvandsbeholderen skal være grader Varmtvandsrør isoleres Kontrollér jævnligt pakninger på vandhaner og i toiletter Opsaml regnvand til vanding af friarealer Er ejendommen ældre og trænger til vedligeholdelse eller ombygning er det også vigtigt i denne sammenhæng at tænke miljøorienteret. De fleste vedligeholdelses- eller ombygningsprojekter starter med en registrering. Allerede her er det vigtigt at være opmærksom på energi- og miljøforhold. Der findes flere udmærkede vejledninger i, hvordan man skal gribe projektet an (se eksempler i litteraturlisten) - eller man kan bede en rådgiver om hjælp. I det følgende gennemgås kort miljømæssige tiltag, som kan anbefales i forbindelse med vedligeholdelse og ombygning. Brug el-sparepærer Indret opsamlingssteder til pap, papir, glas og genbrugsting Brug af miljøvenlige rengøringsmidler - med korrekt dosering (Se litteraturlisten for yderligere materiale om miljø-rigtig drift) 29

30 30 Varmeforbruget Varmeforbruget kan først og fremmest reduceres ved at efterisolere bygningens klimaskærm. Hermed sparer man ikke alene på energiforbruget, men man opnår også, at temperaturen på de invendige overflader hæves og temperaturforskellen imellem gulv og loft bliver mindre. Begge ting medfører, at man kan sænke lufttemperaturen uden, at det går ud over komforten. Det er vigtigt at anvende miljørigtige isoleringsmaterialer, og der er mange mærker på markedet nu, så der er mulighed for at vælge f.eks. hør, hamp, uld og papir. Ejendommens varmeanlæg kan udskiftes og/eller forsynes med energistyring. Det er også muligt at supplere den primære varmeforsyning - f.eks. med alternative energikilder, solvarme, solceller, jordvarme m.v. Solvægge og glasudestuer Herudover kan forbruget reduceres betydeligt ved: Individuel forbrugsmåling Energiglas Passiv solvarme (solvægge, glasudestuer m.v.) Indeliggende radiatorer Varmtvandsforbruget kan reduceres ved installation af termostatventiler 30

31 El-forbruget 31 Elbesparelser er vigtige, fordi det i høj grad er elproduktionen på de kul- og oliefyrede kraftværker, der bidrager til såvel drivhuseffekten (CO2 udslip) som forsuringen (SO2 udslip). Elforsyningen påvirkes både af det private forbrug og af forbruget i fællesarealerne, såsom trapper, garager, fællesrum, vaskerier m.v. Forbruget går bl.a. til: Belysning Elektriske apparater Hårde hvidevarer Mekanisk ventilation Elopvarmning Som forbruger har man mulighed for at påvirke sit elforbrug væsentligt ved at ændre adfærd og ved at udskifte til lavenergi, når man står for at skulle købe nyt. Solen leverer lys og elektricitet På fællesarealerne er der også en række muligheder for at påvirke elforbruget. Nogle af de løsninger, man kunne overveje, var bl.a.: Energistyring Lavenergipærer Solceller Etablering af fællesvaskeri Varmegenindvinding 31

32 32 Vandforbruget Brugsvand kommer fra kommunale eller private vandværker. Flere og flere værker får problemer med deres boringer p.g.a. forurening af grundvandet og er skyld i, at mange boringer må lukkes. Hvis udviklingen fortsætter, vil grundvandsreserverne være truede, og det bliver meget vigtigt at spare på drikkevandet. Vi bruger i gennemsnit 145 l vand i døgnet pr. person i Danmark - til personlig hygiejne, tøjvask, opvask og rengøring samt mad og drikke. Vandspild ses især i form af manglende vedligeholdelse af vandhaner og toiletter. Herudover er der mulighed for at spare på vandet på andre måder: Individuel afregning Vandbesparende armaturer Vandbesparende toiletter Opsamling af regnvand til havevanding, tøjvask og toiletskyl Regnvandsopsamler 32

33 Affald 33 Befolkningen er op gennem Danmarkshistorien blevet flere og rigere, så affaldsmængden er vokset støt og stabilt. Men affaldsbjerget truer nu vores tilværelse og vi skal til at udnytte ressourcerne og energien langt bedre. Med få midler kan en ejendom nedsætte sine affaldsmængder med 30 procent, spare tilsvarende på renovationsudgifterne og dertil vinde et øget samvær i bebyggelsen. Affaldsminimering lader sig lettest gennemføre, hvis man kan finde nogle ligesindede i bebyggelsen. Nedsæt en arbejdsgruppe, der vinder bestyrelsens opbakning og samtidig fortæller ejendommens øvrige beboere om affaldets historie gennem beboerblad, løbesedler og opslag. Undersøg mulighederne i kommunen m.h.t. at reducere udgifter og hent inspiration hos andre bebyggelser, som allerede har affaldssortering og affaldsminimering. Fx. ved at : Nedsætte mængden af affald v.h.a. affaldssortering Sælge det affald, der kan genanvendes i industrien Genanvende brugbare ting Affaldssorteringen sat i system 33

34 34 34

35 35 GRØNNE REGNSKABER God arbejdslyst BILAG 35

36 36 Bilag 1 Vejledende nøgletal Vejledende nøgletal pr. person for varme, el, vand, affald og CO 2 (forbrug, bortkørsel eller udslip pr. person pr. år) i form af top- og bundnøgletal samt gennemsnitsnøgletal for Danmark. Nøgletallene kan f. eks. danne udgangspunkt for opstilling af et Grønt Budget. BY OG BYG-rapport 303 s. 48. Gennemsnit DK refererer til statistik for 1997, opdateret 5. april 2001 Top Bund Gennemsnit DK Varme MWh/år ,3 El KWh/år Vand m 3 /år ,9 liter/døgn Affald kg/år (ekskl. genbrug) CO 2 - udslip ton/år 6 2 2,9 36

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Opstilling af grønt regnskab Udvidet brugervejledning BASIS, version 3.9 2011

Opstilling af grønt regnskab Udvidet brugervejledning BASIS, version 3.9 2011 Opstilling af grønt regnskab Udvidet brugervejledning BASIS, version 3.9 2011 SBi's værktøj til opstilling af et grønt regnskab kan anvendes på alle typer af boliger og boligområder. Værktøjet er udviklet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Opstilling af grønt regnskab Udvidet brugervejledning By og Bygs EDB-værktøj: BASIS, version 3.5, 2006

Opstilling af grønt regnskab Udvidet brugervejledning By og Bygs EDB-værktøj: BASIS, version 3.5, 2006 Opstilling af grønt regnskab Udvidet brugervejledning By og Bygs EDB-værktøj: BASIS, version 3.5, 2006 By og Bygs værktøj til opstilling af et grønt regnskab kan anvendes på alle typer af boliger og boligområder.

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere