1. Grønt regnskab Drift...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3"

Transkript

1

2 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab Drift Brændstofforbrug og kørselsomfang Emissioner fra busser Havnebusser Sammenligning af emissioner med bus, tog og bil Støj Forbrug af køler og sprinklervæske Forbrug af smøreolie Klargøring og vedligehold El og varme Vandforbrug Affedtnings og rengøringsmidler Affald Nøgletal for forbrug, emissioner og affald...20 ISBN

3 Grønt regnskab HURs trafikdivision er ansvarlig for driften af busser og lokalbaner i hovedstadsregionen. Al busdrift er udliciteret til entreprenører herunder overholdelse af køreplaner og tilrettelæggelse af de enkelte bussers kørsel. Dertil kommer vedligeholdelse i form af daglig klargøring, rutinemæssige serviceeftersyn samt reparationer på busserne. De overordnede retningslinier og krav for driften angives af HUR i kontrakter med entreprenørerne. I lighed med år 2002 var der i år 2003 de samme 6 entreprenører i kontrakt til almindelig rutekørsel for HUR. Fordeling af det totale antal kørte kilometer i køreplan blandt de 6 busentreprenører er angivet i tabel 1.1 Tabel 1.1 Busentreprenørers kørselsandele for HUR Entreprenør Kørsel (pct. af bus km) * Miljøkortlægning Arriva Danmark Connex Danmark A/S City Trafik A/S Fjordbus A/S De Hvide Busser A/S Partnerbus A/S Øvrige entreprenører 46,0 28,4 12,0 6,6 4,0 2,6 0,3 Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Indgår i busemissioner * pct. af bus km er beregnet ud fra køreplan km og indeholder ikke tomkørsel mellem rute og garage De enkelte busentreprenører kan afhængigt af kørselsomfanget have flere anlæg. Der er således i alt 20 værksteder og garageanlæg til busser, hvoraf 2 anlæg er nedlagt pr. 25. maj Yderligere haves et værksted/kajplads til 2 havnebusser. Ud over at der stilles miljøkrav til værkstederne, stiller HUR også krav til bussernes støjniveau og emissioner samt til kvalitetsstyring i form af passageranalyser. Det grønne regnskab indeholder oplysninger om forbrug af brændstof og hjælpestoffer, samt de væsentligste affaldsmængder og udledninger til miljøet. Miljøkortlægningen er foretaget for drift samt vedligehold og klargøring af busser, som indgår i HURs køreplan. Havnebusserne er opgjort for sig og er ikke indregnet i bussernes forbrug. 2

4 1. Drift I år 2003 blev der i HURs busser transporteret 211,2 millioner passagerer, der tilsammen kørte 849,2 millioner personkilometer 1. Busserne kørte sammenlagt ca. 4 millioner vogntimer. De primære miljøpåvirkninger kommer fra drift af busserne i form af luftforurening fra udstødningsgasser samt støj. Yderligere er der en række drifts og vedligeholdelsesrelaterede forbrug (se figur 2.1). Figur 2.1 Forbrug og emissioner fra busdriften En personkilometer svarer til transport af en person en kilometer. 3

5 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang Brændstofforbruget for busdriften afhænger af flere forhold, herunder om der bruges ny eller gammel motorteknologi, kørselsmønstret og hastighed samt afstanden mellem busanlæg og endestation. Det samlede brændstofforbrug og kørte kilometer fra entreprenørernes indberetning for år 2003, er vist i tabel Tabel Brændstofforbrug og km Brændstof Liter Energiindhold (TJ) Kilometer* Km/ l Diesel ,3 LPG gas ,2 Sum *De angivede antal km er inklusiv tomkørsel mellem rute og garage Det totale brændstofforbrug fordelt på diesel og LPG gas har ændret sig igennem perioden , primært som følge af ændring af kørselsomfang og mønster (figur 2.1.1). Figur Brændstofforbrug af diesel og LPG gas ton/år Diesel LPG gas Brændstofeffektiviteten for LPG busserne var i 1999 og 2000: 1,2 km/l. I år 2001 og 2002 faldt den til 1,1 km/l for igen at stige til 1,2 km/l i Brændstofeffektiviteten for dieselbusser var i 1999 og 2000: 2,5 km/l og for årene : 2,3 km/l. Brændstofeffektiviteten har således været i samme niveau for LPG busserne og let faldende for dieselbusserne. Øget fokus på service af busserne skulle medføre en forbedring af brændstofeffektiviteten, men dette opvejes af den øgede trafik, med faldende gennemsnitshastighed og øget ujævn kørsel, hvilket forringer brændstofeffektiviteten. 4

6 2.2 Emissioner fra busser 2 Emission af kvælstofilter (NO x ) og partikler (regnet som PM 10 ) samt kuldioxid (CO 2 ) regnes som mest problematisk, når der tales om dieseldrevet transport. Stofferne bidrager henholdsvis til forsuring og fotokemisk ozondannelse (NO x ), sundhedsskadelige effekter (partikler) og til drivhuseffekten (CO 2 ). Emissionerne er, i lighed med de tidligere grønne regnskaber, beregnet teoretisk ud fra HURs registreringer af hvilke busser, der i løbet af året har kørt på hver enkelt linie. For alle bustyper er standardemissionerne pr. kørt km indhentet fra busfabrikanten. Disse tal er korrigeret i forhold til karakteristikken af den linie bussen har kørt på. Typisk øges brændstofforbruget og emissionerne pr. km jo tættere bykørsel bussen kører, det vil sige med mange stop og accelerationer. For at beregne de samlede emissioner på hver enkelt linie, er de kilometer, der er kørt, fundet ved hjælp af køreplanen for linien. I tabel er kørslen med busser inddelt i miljøgrupper, fordelt på det centrale København, Storkøbenhavn og købstæder samt landevejsbusser. Indenfor miljøgrupperne er miljøkarakteristikken for linierne nogenlunde ensartet. Tabel Emission af kvælstofilter, partikler og kuldioxid baseret på køreplansdata Miljøgrupper NO x t/år NO x g/pkm* Partikler t/år Partikler g/pkm* CO 2 t/år CO 2 g/pkm* København 161 0,39 3,0 0, Storkøbenhavn og købstæder 278 1,07 4,5 0, Landevejsbusser 190 1,08 1,9 0, I alt / vægtet gennemsnit * pkm = personkilometer 629 0,74 9,5 0, Da modellen til beregning af emissioner ikke tager højde for tomkørsel mellem garage og rute, ekstrakørsel, reduceret fremkommelighed samt emissioner fra ekstra brændstofforbrug til fx opvarmning af busser og airconditionanlæg vurderes det, at den totale emission er pct. højere end angivet i tabel og figurerne Sammenlignes emissionen af de enkelte stoffer pr. personkilometer i de tre miljøgrupper, ses en stigning fra København til Storkøbenhavn og købstæder. Dette skyldes fald i bussernes belægningsgrad, når man fjerner sig fra storbyen, og dermed færre passagerer at fordele emissionerne på. I år 2003 ses et kraftigt fald af NOx og partikelforurening for landevejsbusserne i forhold til tidligere år. Dette skyldes, at gamle dieselbusser er udskiftet til nye dieselbusser med partikelfilter, således at landevejsbusserne nu er på niveau med Storkøbenhavn og købstæder, hvad angår NOx emissioner og bedre hvad angår partikler og CO 2. 2 PM 10 er partikler med en max. diameter på 10 mikrometer 5

7 Sammenfattende for de totale emissioner er der fortsat et fald i udledningen i år 2003 (se figurerne ). Til sammenligning skal nævnes, at der i 2003 er kørt ca. 6 mio km færre i forhold til 2002, fordelt med ca. 3,7 mio km færre til dieselbusser og 2,3 mio km færre til LPGbusser. Sammenlignes emissionerne for busserne i København med 2002, ses en reduktion på ca. 12 % af NOx, ca. 2 % af partikler og ca. 17 % af CO 2. Dette skyldes, at der er kørt ca. 5,7 mio km. færre, svarende til et fald på ca. 17 %, men også at der er sket ændringer i busparkens sammensætning. De største reduktioner i forhold til 2002 ses for landevejsbusserne, hvor emissionen af NOx er faldet med ca. 22 % og partikelemissionen er faldet med ca. 53 %. Derudover ses en reduktion af CO 2 på ca. 11 %. Årsagen til disse reduktioner skyldes dels at der er kørt ca. 2,4 mio km. færre, svarende til ca. 10 %, men også som tidligere nævnt, udskiftningen til nye dieselbusser med partikelfilter. I forhold til 2002 ses for busserne i Storkøbenhavn og købstæder en stigning i emissioner for NOx og CO 2 på henholdsvis 8 % og 10 %, samt en stigning af partikler på ca. 2 %. Årsagen til disse højere emissioner skyldes en stigning i kørte km på ca. 2,2 mio, svarende til ca. 8 %. Figur Kvælstofilter ton/år Landevejsbusser Storkøbenhavn og købstæder København

8 Figur Partikler ton/år 60,0 50,0 Landevejsbusser Storkøbenhavn og købstæder København 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Figur Kuldioxid ton/år Landevejsbusser Storkøbenhavn og købstæder København

9 En væsentlig årsag til de opnåede miljøresultater er HURs fortsatte krav til entreprenørerne i forbindelse med nye kontrakter. Disse krav medfører en stadig udvikling i retning af nye busser og busser med partikelfiltre, hvilket fremgår af figur Af figuren ses også prognosen for 2004, som viser at udviklingen fortsætter. Figur Andel af gasbusser og busser med og uden partikelfiltre 100% 75% Dieselbusser uden filter Busser med partikelfilter Gasbusser 50% 25% 0% I figur fremgår fordelingen af bustyper for de busser inkl. reservebusser, som kørte for HUR i Figur Fordeling af busser i 2003 inkl. reservebusser 269 Gasbusser 340 Dieselbusser uden filter 567 Busser med partikelfilter 8

10 2.3 Havnebusser Siden sommeren 2000 har der sejlet 2 havnebusser i fast rute i Københavns Havn. Havnebusserne består af to dieseldrevne skibe, der drives af Arriva. Havnebussernes brændstofforbrug er inklusiv det forholdsvis store forbrug, der bruges til at holde havnebussen ind til stoppestederne. Forbruget er opgjort ud fra Arrivas oplysninger om dieselforbrug, kombineret med det planlagte antal sejltimer og beregnet km/sejltime. I tabellerne og ses brændstofforbruget samt emissioner pr. personkilometer. Tabel Brændstofforbrug Brændstof Liter Energiindhold (TJ) Kilometer (if. køreplan) Km pr. liter Diesel , ,7 Tabel Emission i g/ pkm NO x Partikler CO , Havnebusserne har en højere emission pr. personkilometer end almindelige busser (tabel 2.2.1) svarende til ca. 29 gange for kvælstofilter (NO x ), ca. 75 gange for partikler og ca. 12 gange for kuldioxid (CO 2 ), jf tabel Dette skyldes bl.a. en lav belægningsgrad på havnebusserne samt den fortsatte udskiftning til nye busser. Kontraktligt er der krav til at havnebusserne drives med miljøvenlig diesel (max. 50 ppm svovl) i lighed med busserne. Der har, som foregående år, ikke været monteret partikelfiltre på havnebussernes udstødning pga. motortekniske forhold, hvilket medfører den høje emission af partikler. 9

11 2.4 Sammenligning af emissioner med bus, tog og bil Til sammenligning af emissioner mellem bus, tog og bil er modellen TEMA2000 brugt til beregningerne. Figurerne viser sammenligninger af emissioner fra busser i bykørsel med emissioner fra S tog og biler ved bykørsel. Det fremgår, at emissionerne pr. personkilometer for busser er mindre i det indre København sammenlignet med Storkøbenhavn og købstæder. Dette skyldes, som tidligere omtalt, først og fremmest at belægningsgraden er størst i København. S tog har klart de laveste emissioner pr. personkilometer på alle parametre, mens biler klarer sig bedre end busser på kvælstofoxider (NO x ) og værre på kuldioxid (CO 2 ). Partikelemissionen fra biler er større end for busser i København, men mindre end for busser i Storkøbenhavn og købstæder. Figur Emission af NO x for bus, S tog og bil i by g/pkm 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 København (bus) Storkøbenhavn og købstæder (bus) S tog Bil by Figur Emission af partikler for bus, S tog og bil i by g/pkm 0,020 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 København (bus) Storkøbenhavn og købstæder (bus) S tog Bil by 10

12 Figur Emission af CO 2 for bus, S tog og bil i by g/pkm 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 København (bus) Storkøbenhavn og købstæder (bus) S tog Bil by Tilsvarende sammenligninger mellem busser, tog og biler pr. personkilometer i landområder ses på figurerne Det fremgår at toget igen klarer sig bedst når det gælder kvælstofoxider (NO x ) og kuldioxid (CO 2 ). For emission af partikler ses det for første gang, at landevejsbusserne er kommet ned på samme niveau som tog og biler. Dette skyldes, at mange gamle dieselbusser er udskiftet til nye dieselbusser med partikelfilter. For emission af kuldioxid (CO 2 ) ligger landevejsbusserne forsat lidt lavere end biler, mens busserne ligger markant højest på emission af NOx. Belægningsgraden for transportmidlerne er igen udslagsgivende, hvor bussernes belægningsgrad i landområderne er mindre end i byen. Figur Emission af NO x for bus, regionaltog og bil i landområder g/pkm 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Landevejsbusser Regional tog Bil land 11

13 Figur Emission af partikler for bus, regionaltog og bil i landområder g/pkm 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 Landevejsbusser Regional tog Bil land Figur Emission af CO 2 for bus, regionaltog og bil i landområder g/pkm 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Landevejsbusser Regional tog Bil land 2.5 Støj Udover de ovenfor nævnte miljøpåvirkninger forårsager transportmidlerne også støj. EU's støjgrænser for typegodkendelse af bybusser er 78 db(a), mens den for personbiler er 74 db(a), hvilket betyder, at en bus må støje ligeså meget som ca. 3 personbiler tilsammen. Der sidder i gennemsnit ca. 10 personer (hele HUR området) i en bus og 1,5 personer i en bil, hvorfor støjbidraget pr. personkilometer i gennemsnit er mindre for busserne end for bilerne. Togenes støjbidrag kan ikke umiddelbart sammenlignes med busser og biler, da de kører på egne spor med normalt større afstand til naboer og med en helt anden frekvens end vejtrafik. 12

14 2.6 Forbrug af køler og sprinklervæske Opgørelserne af køler og sprinklervæske er dels baseret på indkøb og dels på forbrug, indberettet af de forskellige entreprenører. Da ikke alle entreprenører har gjort lagerbeholdningen op pr påvirkes opgørelsen evt. af lagerforskydninger. Forbruget af kølervæske pr. bus er steget med ca. 21 % i forhold til år 2002 (figur 2.6.1). Stigningen i forbruget kan ikke umiddelbart begrundes. En del af forklaringen skal muligvis findes i procedurerne for påfyldning af kølervæske. Det skal nævnes, at der forsat er en konstruktionsfejl med bestemte typer gasbusser, som efter påfyldning smider ca. 2,5 liter kølervæske. Da kølervæske påfyldes under tryk på LPGbusser, kan der ikke umiddelbart fyldes mindre på. Figur Forbrug af kølervæske kg/bus År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Forbruget af sprinklervæske pr. km er faldet med ca. 14 pct. i forhold til år Dette tillæg ges lagerforskydning samt vejrforhold (figur 2.6.2). Figur Forbrug af sprinklervæske g/km 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År

15 2.7 Forbrug af smøreolie Opgørelsen af smøreolie er dels baseret på indkøb og dels på forbrug, indberettet af de forskellige entreprenører. Forbruget af smøreolie pr. kørt km er steget med ca. 5 % i forhold til år Dette skyldes øget fokus på service samt evt. lagerforskydning (figur 2.6.1). Figur Forbrug af smøreolie g/km 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År

16 2. Klargøring og vedligehold 3.1 El og varme Elforbruget omfatter klargøring og vedligehold af busserne samt elforbrug til bygninger og pladser. Varmeforbruget omfatter brug af naturgas, olie og fjernvarme til bygninger og værksteder. Busentreprenørernes samlede energiforbrug til opvarmning og klargøring, samt de resulterende emissioner af NO x, CO 2 og SO 2 for år 2003, fremgår af tabel Tabel Samlet energiforbrug og beregnede emissioner Energiform Mængde MWh SO 2 (kg) 3 NOx (kg) CO 2 (ton) Naturgas (m 3 ) Olie (liter) Fjernvarme (MWh) El (MWh) Total Sammenlignes med år 2002 er der sket en stigning i det totale energiforbrug på ca. 4 pct. sva rende til 473 MWh. Dette skyldes primært en stigning i forbruget af naturgas på ca. 10 pct. svarende til 371 MWh. 3 Emissions nøgletal for forbrænding af 1 m 3 naturgas: SO 2 = 0, CO 2 = 2,21 kg, NOx = 1,94 g. Nøgletal for 1 liter olie: SO 2 = 3,2 g, NOx = 1,8 g, CO 2 = 2,65 kg. Nøgletal for 1 MWh fjernvarme: SO 2 = 0,65 kg, NOx = 0,62 kg, CO 2 = 266 kg. Nøgletal for 1 MWh el: SO 2 = 1,46 kg, NOx = 1,14, CO 2 = 706 kg. Kilde: Energistyrelsen. 15

17 I figurerne og ses det samlede gennemsnitlige forbrug af el og varme pr. m² værk steds og administrationsbygning for årene Figur Elforbrug kwh/m² År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Som det fremgår, er forbruget af el pr. m² faldet med ca. 4 % i forhold til år Dette trods en øget belysning på busparkeringspladserne. Det skal bemærkes, at busparkeringsarealerne ikke er medregnet i det samlede bygningsareal. At forbruget af el er faldet, skyldes en forsat opmærksomhed for på spare el. Figur Varmeforbrug kwh/m² År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Som det fremgår, er forbruget af varme pr. m² steget med ca. 3 % i forhold til år Dette tilskrives vejrforholdene. Ifølge DMI var det en del koldere fra januar til april i 2003 sammen lignet med samme periode i

18 3.2 Vandforbrug Vand benyttes hovedsageligt til rengøring af busser ind og udvendigt. Baseret på entreprenørernes indberetning ses i figur det samlede gennemsnitlige forbrug i m³ pr. bus for årene Figur Vandforbrug m³/bus År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Entreprenørernes samlede forbrug af vand i år 2003 var m 3. Dette er et fald på ca. 1 % i forhold til Da antallet af driftbusser i 2003 er faldet med 9, er det beregnede forbrug pr. bus det samme som i En stor del af vaskevandet indeholdende rengøringsmidler, olie og affedtningsmidler m.m. udledes til offentlige renseanlæg. En mindre del af vaskevandet renses og genbruges. 17

19 3.3 Affedtnings og rengøringsmidler Affedtningsmidler anvendes primært til motorrens og rensning af fælge. Rengøringsmidler anvendes til den indvendige rengøring af busser samt rengøring af busfacader og vinduer i vaskemaskine. Desuden bruger reklamebureauer rengøringsmidler på busanlæggene i forbindelse med udskiftning af streamers. Entreprenørernes samlede forbrug af affedtnings og rengøringsmidler er henholdsvis 24 ton og 23 ton. Opgørelserne er baseret på indkøb i år 2003 og indeholder evt. lagerforskydninger. I forhold til 2002 er forbruget af affedtningsmidler steget med ca. 3 kg pr. bus svarende til ca. 14 % (figur 3.3.1). Derimod er forbruget af rengøringsmidler faldet med ca. 5 kg pr. bus svarende til ca. 18 % (figur 3.3.2). Som det fremgår af figurerne og har denne tendens været gældende siden 2001 og tillægges ændringer i rengøringsmetoder samt en forsat effektivisering af rengøringen. Figur Forbrug af affedtningsmidler kg/bus 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Figur Forbrug af rengøringsmidler kg/bus År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År

20 3.4 Affald Ved drift, vedligehold og klargøring af busser fremkommer forskellige affaldstyper herunder olie og kemikalieaffald, slam fra sandfang, bremsevaskevand, reservedele, dæk samt farligt affald fx aske fra partikelfiltre. Det er for år 2003 oplyst, at 567 dieselbusser har monteret partikelfilter. Partikelfiltrene bliver enten renset hos filterleverandøren eller hos entreprenøren selv. I begge tilfælde under helt kontrollerede forhold. Asken, der indeholder tungmetaller, er klassificeret som farligt affald iht. Affaldsbekendtgørelsen nr. 619 og bortskaffes hos Kommunekemi. Det er yderligere oplyst, at der er bortskaffet dæk, hvilket svarer til ca. 4 dæk pr. bus. Da entreprenørerne benytter dækleverandører, der genbruger alt gummi og alle hjulkasser, svarer tallet til nyindkøbte dæk. Tallet kan influeres af lagerforskydning. I figur ses udviklingen af bortskaffet spildolie pr. kørt km for årene For 2003 ses en stigning på ca. 0,4 g/km i forhold til Figur Bortskaffet spildolie g/km 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Som det ses bortskaffes der en stigende mængde spildolie. Opgørelsen af spildolie kan variere en del fra år til år hos de enkelte entreprenører. Dette skyldes, at spildoliecontainerne kun tømmes, når de er fulde. Som årsag til de varierede mængder af spildolie hos de enkelte entreprenører kan nævnes: At vognparken gennem årene er blevet bedre og dermed taber mindre olie. At nye "brugte" busser får et serviceeftersyn ved modtagelsen, hvor olien skiftes. At helt nye busser serviceres hos leverandøren det første år, og at spildolien derfor ikke afhentes hos entreprenøren, men hos leverandøren. Spildolien bortskaffes og genanvendes via godkendte genanvendelsesvirksomheder. 19

21 3. Nøgletal for forbrug, emissioner og affald Tabel 4.1 Opgørelse af forbrug, emissioner og affald fra klargøring og drift af busser i årene 2001 til 2003 År Generelle data Antal driftbusser stk Antal busser inkl. reservebusser stk Antal kørte kilometer totalt km Køreplans kilometer km Passagerer ca. stk Person km ca. pkm Vogntimer ca. timer Værksteds og administrationsareal m Forbrug, drift af busser Diesel liter LPG gas liter Smøreolie kg Kølervæske kg Sprinklervæske kg Forbrug, klargøring og vedligehold Naturgas m Olie liter Fjernvarme MWh El MWh Vandforbrug m Affedtningsmiddel kg Rengøringsmiddel kg Emissioner fra busser (køreplansdata) NOx ton CO2 ton Partikler ton Emissioner fra klargøring og vedligehold NOx ton CO2 ton SO2 ton Spildolie kg Dæk stk Lystofrør* stk Oliefiltre* kg *Er ikke oplyst af alle entreprenører 20

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005 Grønt regnskab 2005 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord..................................... 3 Indledning................................. 5 1 Miljøstyring i Københavns Amt......... 6 2 Københavns Amts energi-

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Bytrafik og COWI Udlicitering af Bytrafik Trafikchef Jørgen Rassen, Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Trafikdage på Universitet 2000 669 Indledning Baggrund og formål og Århus er de

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere