1. Grønt regnskab Drift...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3"

Transkript

1

2 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab Drift Brændstofforbrug og kørselsomfang Emissioner fra busser Havnebusser Sammenligning af emissioner med bus, tog og bil Støj Forbrug af køler og sprinklervæske Forbrug af smøreolie Klargøring og vedligehold El og varme Vandforbrug Affedtnings og rengøringsmidler Affald Nøgletal for forbrug, emissioner og affald...20 ISBN

3 Grønt regnskab HURs trafikdivision er ansvarlig for driften af busser og lokalbaner i hovedstadsregionen. Al busdrift er udliciteret til entreprenører herunder overholdelse af køreplaner og tilrettelæggelse af de enkelte bussers kørsel. Dertil kommer vedligeholdelse i form af daglig klargøring, rutinemæssige serviceeftersyn samt reparationer på busserne. De overordnede retningslinier og krav for driften angives af HUR i kontrakter med entreprenørerne. I lighed med år 2002 var der i år 2003 de samme 6 entreprenører i kontrakt til almindelig rutekørsel for HUR. Fordeling af det totale antal kørte kilometer i køreplan blandt de 6 busentreprenører er angivet i tabel 1.1 Tabel 1.1 Busentreprenørers kørselsandele for HUR Entreprenør Kørsel (pct. af bus km) * Miljøkortlægning Arriva Danmark Connex Danmark A/S City Trafik A/S Fjordbus A/S De Hvide Busser A/S Partnerbus A/S Øvrige entreprenører 46,0 28,4 12,0 6,6 4,0 2,6 0,3 Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Indgår i busemissioner * pct. af bus km er beregnet ud fra køreplan km og indeholder ikke tomkørsel mellem rute og garage De enkelte busentreprenører kan afhængigt af kørselsomfanget have flere anlæg. Der er således i alt 20 værksteder og garageanlæg til busser, hvoraf 2 anlæg er nedlagt pr. 25. maj Yderligere haves et værksted/kajplads til 2 havnebusser. Ud over at der stilles miljøkrav til værkstederne, stiller HUR også krav til bussernes støjniveau og emissioner samt til kvalitetsstyring i form af passageranalyser. Det grønne regnskab indeholder oplysninger om forbrug af brændstof og hjælpestoffer, samt de væsentligste affaldsmængder og udledninger til miljøet. Miljøkortlægningen er foretaget for drift samt vedligehold og klargøring af busser, som indgår i HURs køreplan. Havnebusserne er opgjort for sig og er ikke indregnet i bussernes forbrug. 2

4 1. Drift I år 2003 blev der i HURs busser transporteret 211,2 millioner passagerer, der tilsammen kørte 849,2 millioner personkilometer 1. Busserne kørte sammenlagt ca. 4 millioner vogntimer. De primære miljøpåvirkninger kommer fra drift af busserne i form af luftforurening fra udstødningsgasser samt støj. Yderligere er der en række drifts og vedligeholdelsesrelaterede forbrug (se figur 2.1). Figur 2.1 Forbrug og emissioner fra busdriften En personkilometer svarer til transport af en person en kilometer. 3

5 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang Brændstofforbruget for busdriften afhænger af flere forhold, herunder om der bruges ny eller gammel motorteknologi, kørselsmønstret og hastighed samt afstanden mellem busanlæg og endestation. Det samlede brændstofforbrug og kørte kilometer fra entreprenørernes indberetning for år 2003, er vist i tabel Tabel Brændstofforbrug og km Brændstof Liter Energiindhold (TJ) Kilometer* Km/ l Diesel ,3 LPG gas ,2 Sum *De angivede antal km er inklusiv tomkørsel mellem rute og garage Det totale brændstofforbrug fordelt på diesel og LPG gas har ændret sig igennem perioden , primært som følge af ændring af kørselsomfang og mønster (figur 2.1.1). Figur Brændstofforbrug af diesel og LPG gas ton/år Diesel LPG gas Brændstofeffektiviteten for LPG busserne var i 1999 og 2000: 1,2 km/l. I år 2001 og 2002 faldt den til 1,1 km/l for igen at stige til 1,2 km/l i Brændstofeffektiviteten for dieselbusser var i 1999 og 2000: 2,5 km/l og for årene : 2,3 km/l. Brændstofeffektiviteten har således været i samme niveau for LPG busserne og let faldende for dieselbusserne. Øget fokus på service af busserne skulle medføre en forbedring af brændstofeffektiviteten, men dette opvejes af den øgede trafik, med faldende gennemsnitshastighed og øget ujævn kørsel, hvilket forringer brændstofeffektiviteten. 4

6 2.2 Emissioner fra busser 2 Emission af kvælstofilter (NO x ) og partikler (regnet som PM 10 ) samt kuldioxid (CO 2 ) regnes som mest problematisk, når der tales om dieseldrevet transport. Stofferne bidrager henholdsvis til forsuring og fotokemisk ozondannelse (NO x ), sundhedsskadelige effekter (partikler) og til drivhuseffekten (CO 2 ). Emissionerne er, i lighed med de tidligere grønne regnskaber, beregnet teoretisk ud fra HURs registreringer af hvilke busser, der i løbet af året har kørt på hver enkelt linie. For alle bustyper er standardemissionerne pr. kørt km indhentet fra busfabrikanten. Disse tal er korrigeret i forhold til karakteristikken af den linie bussen har kørt på. Typisk øges brændstofforbruget og emissionerne pr. km jo tættere bykørsel bussen kører, det vil sige med mange stop og accelerationer. For at beregne de samlede emissioner på hver enkelt linie, er de kilometer, der er kørt, fundet ved hjælp af køreplanen for linien. I tabel er kørslen med busser inddelt i miljøgrupper, fordelt på det centrale København, Storkøbenhavn og købstæder samt landevejsbusser. Indenfor miljøgrupperne er miljøkarakteristikken for linierne nogenlunde ensartet. Tabel Emission af kvælstofilter, partikler og kuldioxid baseret på køreplansdata Miljøgrupper NO x t/år NO x g/pkm* Partikler t/år Partikler g/pkm* CO 2 t/år CO 2 g/pkm* København 161 0,39 3,0 0, Storkøbenhavn og købstæder 278 1,07 4,5 0, Landevejsbusser 190 1,08 1,9 0, I alt / vægtet gennemsnit * pkm = personkilometer 629 0,74 9,5 0, Da modellen til beregning af emissioner ikke tager højde for tomkørsel mellem garage og rute, ekstrakørsel, reduceret fremkommelighed samt emissioner fra ekstra brændstofforbrug til fx opvarmning af busser og airconditionanlæg vurderes det, at den totale emission er pct. højere end angivet i tabel og figurerne Sammenlignes emissionen af de enkelte stoffer pr. personkilometer i de tre miljøgrupper, ses en stigning fra København til Storkøbenhavn og købstæder. Dette skyldes fald i bussernes belægningsgrad, når man fjerner sig fra storbyen, og dermed færre passagerer at fordele emissionerne på. I år 2003 ses et kraftigt fald af NOx og partikelforurening for landevejsbusserne i forhold til tidligere år. Dette skyldes, at gamle dieselbusser er udskiftet til nye dieselbusser med partikelfilter, således at landevejsbusserne nu er på niveau med Storkøbenhavn og købstæder, hvad angår NOx emissioner og bedre hvad angår partikler og CO 2. 2 PM 10 er partikler med en max. diameter på 10 mikrometer 5

7 Sammenfattende for de totale emissioner er der fortsat et fald i udledningen i år 2003 (se figurerne ). Til sammenligning skal nævnes, at der i 2003 er kørt ca. 6 mio km færre i forhold til 2002, fordelt med ca. 3,7 mio km færre til dieselbusser og 2,3 mio km færre til LPGbusser. Sammenlignes emissionerne for busserne i København med 2002, ses en reduktion på ca. 12 % af NOx, ca. 2 % af partikler og ca. 17 % af CO 2. Dette skyldes, at der er kørt ca. 5,7 mio km. færre, svarende til et fald på ca. 17 %, men også at der er sket ændringer i busparkens sammensætning. De største reduktioner i forhold til 2002 ses for landevejsbusserne, hvor emissionen af NOx er faldet med ca. 22 % og partikelemissionen er faldet med ca. 53 %. Derudover ses en reduktion af CO 2 på ca. 11 %. Årsagen til disse reduktioner skyldes dels at der er kørt ca. 2,4 mio km. færre, svarende til ca. 10 %, men også som tidligere nævnt, udskiftningen til nye dieselbusser med partikelfilter. I forhold til 2002 ses for busserne i Storkøbenhavn og købstæder en stigning i emissioner for NOx og CO 2 på henholdsvis 8 % og 10 %, samt en stigning af partikler på ca. 2 %. Årsagen til disse højere emissioner skyldes en stigning i kørte km på ca. 2,2 mio, svarende til ca. 8 %. Figur Kvælstofilter ton/år Landevejsbusser Storkøbenhavn og købstæder København

8 Figur Partikler ton/år 60,0 50,0 Landevejsbusser Storkøbenhavn og købstæder København 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Figur Kuldioxid ton/år Landevejsbusser Storkøbenhavn og købstæder København

9 En væsentlig årsag til de opnåede miljøresultater er HURs fortsatte krav til entreprenørerne i forbindelse med nye kontrakter. Disse krav medfører en stadig udvikling i retning af nye busser og busser med partikelfiltre, hvilket fremgår af figur Af figuren ses også prognosen for 2004, som viser at udviklingen fortsætter. Figur Andel af gasbusser og busser med og uden partikelfiltre 100% 75% Dieselbusser uden filter Busser med partikelfilter Gasbusser 50% 25% 0% I figur fremgår fordelingen af bustyper for de busser inkl. reservebusser, som kørte for HUR i Figur Fordeling af busser i 2003 inkl. reservebusser 269 Gasbusser 340 Dieselbusser uden filter 567 Busser med partikelfilter 8

10 2.3 Havnebusser Siden sommeren 2000 har der sejlet 2 havnebusser i fast rute i Københavns Havn. Havnebusserne består af to dieseldrevne skibe, der drives af Arriva. Havnebussernes brændstofforbrug er inklusiv det forholdsvis store forbrug, der bruges til at holde havnebussen ind til stoppestederne. Forbruget er opgjort ud fra Arrivas oplysninger om dieselforbrug, kombineret med det planlagte antal sejltimer og beregnet km/sejltime. I tabellerne og ses brændstofforbruget samt emissioner pr. personkilometer. Tabel Brændstofforbrug Brændstof Liter Energiindhold (TJ) Kilometer (if. køreplan) Km pr. liter Diesel , ,7 Tabel Emission i g/ pkm NO x Partikler CO , Havnebusserne har en højere emission pr. personkilometer end almindelige busser (tabel 2.2.1) svarende til ca. 29 gange for kvælstofilter (NO x ), ca. 75 gange for partikler og ca. 12 gange for kuldioxid (CO 2 ), jf tabel Dette skyldes bl.a. en lav belægningsgrad på havnebusserne samt den fortsatte udskiftning til nye busser. Kontraktligt er der krav til at havnebusserne drives med miljøvenlig diesel (max. 50 ppm svovl) i lighed med busserne. Der har, som foregående år, ikke været monteret partikelfiltre på havnebussernes udstødning pga. motortekniske forhold, hvilket medfører den høje emission af partikler. 9

11 2.4 Sammenligning af emissioner med bus, tog og bil Til sammenligning af emissioner mellem bus, tog og bil er modellen TEMA2000 brugt til beregningerne. Figurerne viser sammenligninger af emissioner fra busser i bykørsel med emissioner fra S tog og biler ved bykørsel. Det fremgår, at emissionerne pr. personkilometer for busser er mindre i det indre København sammenlignet med Storkøbenhavn og købstæder. Dette skyldes, som tidligere omtalt, først og fremmest at belægningsgraden er størst i København. S tog har klart de laveste emissioner pr. personkilometer på alle parametre, mens biler klarer sig bedre end busser på kvælstofoxider (NO x ) og værre på kuldioxid (CO 2 ). Partikelemissionen fra biler er større end for busser i København, men mindre end for busser i Storkøbenhavn og købstæder. Figur Emission af NO x for bus, S tog og bil i by g/pkm 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 København (bus) Storkøbenhavn og købstæder (bus) S tog Bil by Figur Emission af partikler for bus, S tog og bil i by g/pkm 0,020 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 København (bus) Storkøbenhavn og købstæder (bus) S tog Bil by 10

12 Figur Emission af CO 2 for bus, S tog og bil i by g/pkm 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 København (bus) Storkøbenhavn og købstæder (bus) S tog Bil by Tilsvarende sammenligninger mellem busser, tog og biler pr. personkilometer i landområder ses på figurerne Det fremgår at toget igen klarer sig bedst når det gælder kvælstofoxider (NO x ) og kuldioxid (CO 2 ). For emission af partikler ses det for første gang, at landevejsbusserne er kommet ned på samme niveau som tog og biler. Dette skyldes, at mange gamle dieselbusser er udskiftet til nye dieselbusser med partikelfilter. For emission af kuldioxid (CO 2 ) ligger landevejsbusserne forsat lidt lavere end biler, mens busserne ligger markant højest på emission af NOx. Belægningsgraden for transportmidlerne er igen udslagsgivende, hvor bussernes belægningsgrad i landområderne er mindre end i byen. Figur Emission af NO x for bus, regionaltog og bil i landområder g/pkm 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Landevejsbusser Regional tog Bil land 11

13 Figur Emission af partikler for bus, regionaltog og bil i landområder g/pkm 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 Landevejsbusser Regional tog Bil land Figur Emission af CO 2 for bus, regionaltog og bil i landområder g/pkm 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Landevejsbusser Regional tog Bil land 2.5 Støj Udover de ovenfor nævnte miljøpåvirkninger forårsager transportmidlerne også støj. EU's støjgrænser for typegodkendelse af bybusser er 78 db(a), mens den for personbiler er 74 db(a), hvilket betyder, at en bus må støje ligeså meget som ca. 3 personbiler tilsammen. Der sidder i gennemsnit ca. 10 personer (hele HUR området) i en bus og 1,5 personer i en bil, hvorfor støjbidraget pr. personkilometer i gennemsnit er mindre for busserne end for bilerne. Togenes støjbidrag kan ikke umiddelbart sammenlignes med busser og biler, da de kører på egne spor med normalt større afstand til naboer og med en helt anden frekvens end vejtrafik. 12

14 2.6 Forbrug af køler og sprinklervæske Opgørelserne af køler og sprinklervæske er dels baseret på indkøb og dels på forbrug, indberettet af de forskellige entreprenører. Da ikke alle entreprenører har gjort lagerbeholdningen op pr påvirkes opgørelsen evt. af lagerforskydninger. Forbruget af kølervæske pr. bus er steget med ca. 21 % i forhold til år 2002 (figur 2.6.1). Stigningen i forbruget kan ikke umiddelbart begrundes. En del af forklaringen skal muligvis findes i procedurerne for påfyldning af kølervæske. Det skal nævnes, at der forsat er en konstruktionsfejl med bestemte typer gasbusser, som efter påfyldning smider ca. 2,5 liter kølervæske. Da kølervæske påfyldes under tryk på LPGbusser, kan der ikke umiddelbart fyldes mindre på. Figur Forbrug af kølervæske kg/bus År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Forbruget af sprinklervæske pr. km er faldet med ca. 14 pct. i forhold til år Dette tillæg ges lagerforskydning samt vejrforhold (figur 2.6.2). Figur Forbrug af sprinklervæske g/km 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År

15 2.7 Forbrug af smøreolie Opgørelsen af smøreolie er dels baseret på indkøb og dels på forbrug, indberettet af de forskellige entreprenører. Forbruget af smøreolie pr. kørt km er steget med ca. 5 % i forhold til år Dette skyldes øget fokus på service samt evt. lagerforskydning (figur 2.6.1). Figur Forbrug af smøreolie g/km 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År

16 2. Klargøring og vedligehold 3.1 El og varme Elforbruget omfatter klargøring og vedligehold af busserne samt elforbrug til bygninger og pladser. Varmeforbruget omfatter brug af naturgas, olie og fjernvarme til bygninger og værksteder. Busentreprenørernes samlede energiforbrug til opvarmning og klargøring, samt de resulterende emissioner af NO x, CO 2 og SO 2 for år 2003, fremgår af tabel Tabel Samlet energiforbrug og beregnede emissioner Energiform Mængde MWh SO 2 (kg) 3 NOx (kg) CO 2 (ton) Naturgas (m 3 ) Olie (liter) Fjernvarme (MWh) El (MWh) Total Sammenlignes med år 2002 er der sket en stigning i det totale energiforbrug på ca. 4 pct. sva rende til 473 MWh. Dette skyldes primært en stigning i forbruget af naturgas på ca. 10 pct. svarende til 371 MWh. 3 Emissions nøgletal for forbrænding af 1 m 3 naturgas: SO 2 = 0, CO 2 = 2,21 kg, NOx = 1,94 g. Nøgletal for 1 liter olie: SO 2 = 3,2 g, NOx = 1,8 g, CO 2 = 2,65 kg. Nøgletal for 1 MWh fjernvarme: SO 2 = 0,65 kg, NOx = 0,62 kg, CO 2 = 266 kg. Nøgletal for 1 MWh el: SO 2 = 1,46 kg, NOx = 1,14, CO 2 = 706 kg. Kilde: Energistyrelsen. 15

17 I figurerne og ses det samlede gennemsnitlige forbrug af el og varme pr. m² værk steds og administrationsbygning for årene Figur Elforbrug kwh/m² År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Som det fremgår, er forbruget af el pr. m² faldet med ca. 4 % i forhold til år Dette trods en øget belysning på busparkeringspladserne. Det skal bemærkes, at busparkeringsarealerne ikke er medregnet i det samlede bygningsareal. At forbruget af el er faldet, skyldes en forsat opmærksomhed for på spare el. Figur Varmeforbrug kwh/m² År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Som det fremgår, er forbruget af varme pr. m² steget med ca. 3 % i forhold til år Dette tilskrives vejrforholdene. Ifølge DMI var det en del koldere fra januar til april i 2003 sammen lignet med samme periode i

18 3.2 Vandforbrug Vand benyttes hovedsageligt til rengøring af busser ind og udvendigt. Baseret på entreprenørernes indberetning ses i figur det samlede gennemsnitlige forbrug i m³ pr. bus for årene Figur Vandforbrug m³/bus År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Entreprenørernes samlede forbrug af vand i år 2003 var m 3. Dette er et fald på ca. 1 % i forhold til Da antallet af driftbusser i 2003 er faldet med 9, er det beregnede forbrug pr. bus det samme som i En stor del af vaskevandet indeholdende rengøringsmidler, olie og affedtningsmidler m.m. udledes til offentlige renseanlæg. En mindre del af vaskevandet renses og genbruges. 17

19 3.3 Affedtnings og rengøringsmidler Affedtningsmidler anvendes primært til motorrens og rensning af fælge. Rengøringsmidler anvendes til den indvendige rengøring af busser samt rengøring af busfacader og vinduer i vaskemaskine. Desuden bruger reklamebureauer rengøringsmidler på busanlæggene i forbindelse med udskiftning af streamers. Entreprenørernes samlede forbrug af affedtnings og rengøringsmidler er henholdsvis 24 ton og 23 ton. Opgørelserne er baseret på indkøb i år 2003 og indeholder evt. lagerforskydninger. I forhold til 2002 er forbruget af affedtningsmidler steget med ca. 3 kg pr. bus svarende til ca. 14 % (figur 3.3.1). Derimod er forbruget af rengøringsmidler faldet med ca. 5 kg pr. bus svarende til ca. 18 % (figur 3.3.2). Som det fremgår af figurerne og har denne tendens været gældende siden 2001 og tillægges ændringer i rengøringsmetoder samt en forsat effektivisering af rengøringen. Figur Forbrug af affedtningsmidler kg/bus 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Figur Forbrug af rengøringsmidler kg/bus År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År

20 3.4 Affald Ved drift, vedligehold og klargøring af busser fremkommer forskellige affaldstyper herunder olie og kemikalieaffald, slam fra sandfang, bremsevaskevand, reservedele, dæk samt farligt affald fx aske fra partikelfiltre. Det er for år 2003 oplyst, at 567 dieselbusser har monteret partikelfilter. Partikelfiltrene bliver enten renset hos filterleverandøren eller hos entreprenøren selv. I begge tilfælde under helt kontrollerede forhold. Asken, der indeholder tungmetaller, er klassificeret som farligt affald iht. Affaldsbekendtgørelsen nr. 619 og bortskaffes hos Kommunekemi. Det er yderligere oplyst, at der er bortskaffet dæk, hvilket svarer til ca. 4 dæk pr. bus. Da entreprenørerne benytter dækleverandører, der genbruger alt gummi og alle hjulkasser, svarer tallet til nyindkøbte dæk. Tallet kan influeres af lagerforskydning. I figur ses udviklingen af bortskaffet spildolie pr. kørt km for årene For 2003 ses en stigning på ca. 0,4 g/km i forhold til Figur Bortskaffet spildolie g/km 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 Som det ses bortskaffes der en stigende mængde spildolie. Opgørelsen af spildolie kan variere en del fra år til år hos de enkelte entreprenører. Dette skyldes, at spildoliecontainerne kun tømmes, når de er fulde. Som årsag til de varierede mængder af spildolie hos de enkelte entreprenører kan nævnes: At vognparken gennem årene er blevet bedre og dermed taber mindre olie. At nye "brugte" busser får et serviceeftersyn ved modtagelsen, hvor olien skiftes. At helt nye busser serviceres hos leverandøren det første år, og at spildolien derfor ikke afhentes hos entreprenøren, men hos leverandøren. Spildolien bortskaffes og genanvendes via godkendte genanvendelsesvirksomheder. 19

21 3. Nøgletal for forbrug, emissioner og affald Tabel 4.1 Opgørelse af forbrug, emissioner og affald fra klargøring og drift af busser i årene 2001 til 2003 År Generelle data Antal driftbusser stk Antal busser inkl. reservebusser stk Antal kørte kilometer totalt km Køreplans kilometer km Passagerer ca. stk Person km ca. pkm Vogntimer ca. timer Værksteds og administrationsareal m Forbrug, drift af busser Diesel liter LPG gas liter Smøreolie kg Kølervæske kg Sprinklervæske kg Forbrug, klargøring og vedligehold Naturgas m Olie liter Fjernvarme MWh El MWh Vandforbrug m Affedtningsmiddel kg Rengøringsmiddel kg Emissioner fra busser (køreplansdata) NOx ton CO2 ton Partikler ton Emissioner fra klargøring og vedligehold NOx ton CO2 ton SO2 ton Spildolie kg Dæk stk Lystofrør* stk Oliefiltre* kg *Er ikke oplyst af alle entreprenører 20

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik Midttrafik Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik December 2013 Udgivelsesdato : 19. december 2013 Projekt : 30.8710.01 Udarbejdet : Ask

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport En kritisk rapport om miljøindikatorer CASA, Januar 28 ISBN 978-87-91795-78-7 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-91795-79-4

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN Udgivet af By & Havn, CMP og Københavns Kommune, maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. RESUMÉ 6 2 3. TEKNISK BAGGRUND 10 3.1. Udviklingen på verdensplan

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere