Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kraftvarmeværk I/S"

Transkript

1 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013

2 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold... 4 Virksomhedsregistrering/miljøtilsynsmyndigheder... 4 Branche samt listepunkt... 4 Hoved- og biaktiviteter... 4 Væsentligste miljøgodkendelser... 4 Udledningstilladelser... 5 Væsentlige ressource- og miljømæssige parametre... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Medarbejder inddragelse... 6 Sønderborg Krafvarmeværk s drifts- og miljøforhold i hovedtræk... 7 Drift af affaldsforbrændingsanlæg... 8 Perioder med udetid > 1 døgn (24 timer)... 8 Revision... 8 Dampturbineanlæg... 8 Gasturbineanlæg... 8 Vandfabrik... 8 Vand-/dampkreds... 8 Røggasrensning (tør)... 8 Røggasrensning (våd)... 8 Produktion... 9 De primære værdier... 9 Energibalance Fremtidige opgaver Afslutning Myndigheder og miljø Spildevand Røggasemissioner Bortskaffelse af restprodukter Spildevand Oplysninger om støj- og lugtforhold Miljøledelse SKVV s vurdering i forhold til love og vilkår Miljøpolitik Senest reviderede miljøgodkendelse (affald) Senest reviderede miljøgodkendelse (gasturbine) Bekendtgørelse 162, om anlæg der forbrænder affald Formålet med kvalitetsmanualen for miljømålinger CO 2 -kvoter Kvalitetsstyring Dataregistrering på SKVV Miljøkrav til leverandører Status på miljøprojekter

3 Miljøprojekter Tidspunkt for næste redegørelse Det grønne regnskabs form Anvendt regnskabspraksis Arbejdsmiljø Sikkerheds- og samarbejdsudvalg Uheld Uheldsstatistik Personale Sygdomsstatistik Uddannelse Besøgende Resumé af resultaterne af egenkontrollen Egenkontrollens omfang Resultatet af årets stikprøvemålinger i affaldskedlens røggas Resultatet af årets parallelmålinger AST/QAL2 i affaldskedlens røggas Resultatet af årets kontrolmåling af dioxin-udledning i affaldskelens røggas Resultatet af egenkontrollen af slaggen Overskridelser af grænseværdier, kontinuerlige målinger timers reglen Resultat af slaggeanalyse Registrerede overskridelser af emissionsgrænser Ordliste... 25

4 Basisoplysninger Regnskabsperiode: 1. januar til 31. december Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er beliggende på adressen, Vestermark 16, Kær, 6400 Sønderborg. Matrikel nr. 284 Ledelsesansvarlig: Direktør, Erik Wolff Selskabet er etableret medio 1993 og består i dag af følgende interessenter: 1) Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg 2) Sønderborg Kommune Rådhustorvet 6400 Sønderborg Virksomhedsregistrering/miljøtilsynsmyndigheder Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er registreret i det centrale virksomhedsregister som P-enhed under CVR-nr.: , branchekode , produktion af elektricitet. Miljøtilsynsmyndighederne er Miljøstyrelsen Odense, som 1. januar 2007 overtog Sønderjyllands amt funktioner, samt Sønderborg områdets miljøcenter. Branche samt listepunkt Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er et affaldsfyret kraftvarmeværk med en forbrændingskapacitet på 8 tons affald pr. time. Det betyder, at kraftvarmeværket er underlagt miljøregnskabspligt i henhold til listepunkt K106 [K8a] i bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002, om visse listevirksomheders pligt at ud arbejde et grønt regnskab. godkendelsespligt i henhold til listepunkt K106 [K8a] i bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. Listepunkt G101 [G1] (kraftvarmeværk >50 MW indfyret effekt), i henhold til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september Hoved- og biaktiviteter Hovedaktiviteten er produktion af el og fjernvarme ved benyttelse af affald som brændsel. Affaldet leveres af Sønderborg og Aabenraa kommune. Herudover fremstiller Sønderborg Kraftvarmeværk supplerende energi ved afbrænding af naturgas i anlæggets gasturbine med efterfølgende udstødskedel (biaktivitet). El-produktionen afsættes på El-børsen Nordpool via Energi Danmark A/S som er balanceansvarlig. Varmen afsættes til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Affalds- og det naturgasfyrede kraftvarmeværk, er udlagt til følgende årlig nominel produktion. Afbrænding af tons affald, produktion af GJ fjernvarme samt MWh i el-produktion. Dampen fra affaldslinjen udnyttes i dampturbine/generator til produktion af elektricitet. Indfyret effekt på affaldsovnen er ca. 23 MW, som medfører en produceret varmeeffekt på ca. 20 MW (Varmebidrag fra røggaskondenser udgør ca. 4.5 MW) og en el-effekt på ca. 4,5 MW. Røggasrensningsanlægget er af våd type, der "vasker" røgen for sure komponenter, svovldioxid, dioxiner og tungmetaller. Dette vaskevand renses i værkets eget spildevands-rensningsanlæg, før udledning til Alssund. Der er parallel med affaldslinjen installeret en gasturbine med generator med efterfølgende udstødskedel, som producerer damp til ovennævnte dampturbine. Indfyret effekt på gasturbinen er ca. 110 MW, som medfører en produceret varmeeffekt på ca.42 MW samt en el-effekt på ca.52 MW. Væsentligste miljøgodkendelser Virksomheden er tildelt miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5, 33 den 29. marts Efterfølgende er der, den 4. juli 1994 givet udledningstilladelse af renset proces spildevand til Alssund, som et tillæg til miljøgodkendelsen. I forbindelse med kravet for øget rensning samt rensning for dioxiner og furaner som er en konsekvens af implementeringen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/73/EF af 4. december 2000, forbrændingsdirektivet, er udledningstilladelsen for renset spildevand til Alssund revideret og gældende fra 6. september I henhold til bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg der forbrænder affald, er de to miljøgodkendelser af 29. marts 1994 samt af 6. september 2004 revideret, således at Sønderborg Kraftvarmeværk I/S overholder de skærpede krav, gældende fra udgangen af Den seneste reviderede miljøgodkendelse (affaldsforbrændingsanlæg) trådte i kraft den 23. december

5 Den seneste reviderede miljøgodkendelse (gasturbineanlæg) trådte i kraft den 4. december Etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg, herunder tilladelse til udledning af renset kondensat fra røggaskondenser til Alssund, af 2. februar Udledningstilladelser Tilladelse til udledning af renset spildevand til Alssund er meddelt i miljøgodkendelse af 6. september 2004, samtidig blev godkendelse af 4. juli 1994 til udledning af renset spildevand ophævet. Tilladelse til udledning af renset røggaskondensat til Alssund er meddelt i miljøgodkendelse af 2. december (HF), støv, tungmetaller og dioxiner fra affaldsforbrændingen, begrænset og kontrolleret i henhold til anlæggets miljøgodkendelse af 23. december 2005, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg, der forbrænder affald. Restprodukter i form af slagge, flyveaske og filterslamkager. Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald. Bortkøling af overskudsvarme. Støj og lugtgener. Væsentlige ressource- og miljømæssige parametre Forbrændingen af affald og naturgas samt udnyttelsen af energiindholdet til el- og varmeproduktion, indebærer en række miljøpåvirkninger i form af forbrug af råvarer og i form af udledninger og andre påvirkninger af omgivelserne. De væsentligste miljøpåvirkninger er: Forbrænding af husholdnings- og erhvervsaffald i anlæggets affaldsovn. Forbrænding af naturgas i anlæggets gasturbine. Forbrug af natriumhydroxid (NaOH) og aktivt kul (HOK) i forbindelse med røggasrensningen. Forbrug af natriumhydroxid (NaOH), TMT15, Jernklorid (FeCl 3 ), saltsyre (HCl), samt polymer i forbindelse med spildevandsrensningen. Forbrug af natriumhydroxid (NaOH) og salt (NaCl) til produktion af deionat (kedelvand). Forbrug af ferskvand til produktion af deionat (kedelvand). Udledning af røggasser, der bl.a. indeholder kvælstofilter (NO x ), kuldioxid (CO 2 ), kulilte (CO), saltsyre (HCl), svovldioxid (SO 2 ), hydrogenflurid - 5 -

6 Ledelsens redegørelse Sønderborg Kraftvarmeværk udgiver hermed den 11. miljøredegørelse. Sønderborg Kraftvarmeværk består i princippet af to enheder: Et affaldsforbrændingsanlæg, hvor energien fra affaldet bliver omsat til elektricitet og fjernvarme, samt et gasturbinegeneratoranlæg, der producerer elektricitet og fjernvarme, baseret på naturgas. Historisk er forbrænding af affald udviklet som en metode til at mindske den mængde affald, der ellers skulle deponeres. Efter forbrændingsprocessen er affaldets vægt reduceret til ca. 20 % og dets volumen er kun ca. 6 % af det oprindelige. Restproduktet genanvendes til opfyldningsformål, hvor det erstatter andre fyldmaterialer såsom sand og grus. Samproduktionen af el og varme på SKVV, betyder at der udledes ca tons CO2 mindre til atmosfæren sammenlignet med produktion på et konventionelt kulkraftværk og fjernvarmeanlæg. Driften af såvel affaldsforbrændingsanlægget, som gasturbineanlægget, har en gavnlig virkning på miljøet, men medfører til gengæld andre miljøopgaver af forskellig art. SKVV forbruger således energi i form af el, vand og gas samt udleder røggas til atmosfæren og spildevand til Alssund. Desuden er der restprodukter fra forbrændingen og røggasrensningen, i form af flyveaske og tungmetalholdigt slam, som skal genbruges/bortskaffes på forsvarlig vis. Der er i redegørelsen lagt vægt på registrering af energiforbrug, udledning af skadelige stoffer til atmosfæren samt forbrug af miljøbelastende stoffer i anlæggets processer og vedligehold, da disse oplysninger giver oplysninger om virksomhedens påvirkning af det omkringliggende samfund. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er en arbejdsplads med et kompliceret og fysisk stort produktionsapparat. De væsentligste arbejdsmiljømæssige risici er trykbærende anlæg, fald fra store højder, højspænding, naturgas, affald og risiko for påvirkninger fra kemikalier og affaldsprodukter fra produktionen. SKVV har fastlagt klare mål for arbejdsmiljøet, og vi arbejder til stadighed med arbejdsmiljøet via arbejdsmiljøorganisationen. Af hovedaktiviteter kan nævnes registreringer af uheld og tæt på hændelser, en nedfældet trivsels- og sundhedspolitik, som bl.a. medfører aktiv opfølgning på sygefravær, arbejdspladsvurdering hver 2. år og en drøftelse af den generelle trivsel på arbejdspladsen i forbindelse med de årlige medarbejdersamtaler. Det tilførte affald indeholder blandt andet en del tungmetaller, restprodukter fra processen ligeledes. Der er derfor lagt vægt på, at man ikke kommer i direkte berøring med ovennævnte stoffer. Dette er også tilfældet med de syrer og kemikalier der anvendes. Der foregår, i det omfang det er muligt, via arbejdspladsvurdering (APV), i det daglige substitution på kemikalier og forbrugsstoffer. Der bruges fra selskabets side desuden betydelige ressourcer på rengøring, så gener fra støv og mikroorganismer minimeres. Virksomhedens drift reguleres af en miljøgodkendelse fra Statens Miljøcenter Odense. Vilkårene i miljøgodkendelsen er løbende blevet revideret og anlægget løbende tilpasset, så virksomheden til stadighed lever op til de gældende krav i lovgivningen. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S rapporterer på månedsbasis driftsopgørelser til tilsynsmyndigheden, som dokumenterer, at vi lever op til vilkårene i miljøgodkendelsen. Der ud over registrerer og analyserer vi løbende driftsdata, som behandles i ledergruppen, for ad den vej at sikre vi til stadighed lever op til vilkårene. I de tilfælde hvor der, på trods af den løbende opfølgning, sker overskridelser, rapporteres disse til tilsynsmyndigheden med angivelse af årsag og evt. korrigerende handling. Eventuelle afvigelser dokumenteres i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Virksomheden har ikke i det forløbne år modtaget klager fra interessenter, hverken direkte eller via tilsynsmyndigheden. Medarbejder inddragelse Medarbejderne på Sønderborg Kraftvarmeværk I/S har i det daglige ansvaret for anlæggets drift og har dermed en afgørende indflydelse på miljøpåvirkningerne på anlægget. Det er således medarbejderne, der i kraft af den automatiske eller manuelle overvågning af anlægget reagerer, hvis miljøpåvirkningerne nærmer sig grænseværdierne eller på anden vis nærmer sig grænsen af det acceptable eller hensigtsmæssige. Udarbejdelsen af konkrete arbejdsmiljø mål og handlingsplaner, samt prioriteringen af dem, er ligeledes foretaget i samarbejde med medarbejderne

7 timer TJ tons MWh Sønderborg Krafvarmeværk s drifts- og miljøforhold i hovedtræk Årsrapport 2013 Anlæggets affaldslinje har haft 8126 driftstimer i 2013, svarende til en udnyttelsesgrad på 92,8 % af årets samlede timetal. Der er produceret MWh el og Brændte affaldsmængder El produceret på affald Drifttimer, affaldsovn Varme produceret på affald TJ fjernvarme på basis af energiindholdet af tons affald. Året 2013 har været et år, med høj udnyttelse på affaldsovnen. El-produktionen på affald ligger lidt under nominelt niveau grundet en ombygning af SRO på turbineanlægget, som medførte bypass af produktion udenom dampturbinen i en periode, samt de generelt lave afregningspriser på el i Gasturbinen, der kører når elpriserne er gunstige, samtidigt med, at der er brug for mere varme end affaldslinjen kan producere, har kørt 9 timer i løbet af Der er produceret 264 MWh el og 924 GJ fjernvarme på basis af energiindholdet af Nm 3 naturgas. Det relativt høje gasforbrug i forhold til den producerede el- og varmemængde, skyldes at gasturbinen kun har kørt start/stop drift og virkningsgraden derfor har været meget lav

8 Drift af affaldsforbrændingsanlæg Der har i årets løb været 2 perioder med stop af mere end et helt døgns varighed. Perioder med udetid > 1 døgn (24 timer) April 2 døgn Rensestop August/september 17 døgn Stop for årlig revision Rensestop Anlægget blev stoppet den 29. april for at foretage rengøring og oprensning af vitale anlægsdele. Revision Under revisionen er der gennemført et større inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på affaldskedlen. Murværket er partielt udskiftet i 1. træk. Et større antal kakler er skiftet i kedlens 1. træk. Overheder 2.1 er udskiftet grundet kraftig korrosion på røggassiden. Samtidig er der hjemkøbt reserve overheder til lager. Der blev i revisionen skiftet lejer på vitale blæsere: begge sugetræksblæsere, primærluft-, sekundærluft- og køleluftsblæsere. Ristetæppe fik skiftet stave og resten af tæppet blev efterspændt. Slaggeskubber fik udskiftet defekte slidplader og lejer og hydraulik blev kontrolleret. Sikkerhedsventiler på kedler og dampsystem blev efterset og kontrolleret. En sugetræksblæser har fået udskiftet den gamle frekvensomformer med en ny, samt fået monteret en reserve. Dette blev foretaget for at forbedre oppetiden på kedlen Dampturbineanlæg Dampturbinens controlleren og generatorstyring er, i forbindelse med en generel opgradering af værkets kontrolanlæg, blevet moderniseret fra et uddateret Siemens system til et Siemens R3000 system, der er fuldt integreret i resten af værkets kontrolanlæg. Under revisionen blev lejerne i gearkassen efterset. Dampturbineanlægget har ved udgangen af året været i drift i timer, heraf er timer kørt i 2013 Anlægget har i 2013 kørt stabilt og har været til rådighed hele året på nær perioden under rensestoppet og revisionen. Gasturbineanlæg Gasturbinen har ved udgangen af 2013 haft totalt driftstimer og 3005 opstarter, af dem er de 12 timer og 11 opstarter udført i Anlægget har i 2013 kørt stabilt og har været til rådighed bortset fra perioden 27. maj til 21. juni hvor defekte turbineblade i Stage 1 blev udskiftet. Reparationen blev udført af TransCanada Turbines i Calgary Canada. Gasturbinens udstødskedel er blevet for forsynet med ventilsystem til konservering af udstødskedlen med damp fra affaldskedlen. Dermed er det ikke længere nødvendigt at anvende nitrogen som konserveringsmiddel. Vandfabrik Under revisionen blev alle anlæg og vitale komponenter gennemgået og det har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Vand-/dampkreds Der er udført normalt forebyggende eftersyn og vedligehold på vand- og dampkredsene. Røggasrensning (tør) Det er efterhånden svært at få reservedele til de 2 styreenhedere på elfilteret. I 2014 planlægges der derfor med, at den ene enhed bliver lagt på lager som backup og der hjemkøbes en ny model som erstatning. De 2 øverste sæt sodblæserlanser i Economiseren er forsøgsvis udskiftet med 4 ventiler til shock-blast rensning. Forventningen til udskiftningen er en bedre løbende rensning af Economiseren som gerne skulle resultere i at det årlige rensestop kan springes over. Samtidig forventes det at trykluftforbruget kan reduceres. Røggasrensning (våd) Glasfiberen i skrubberne er efterset. Der har været et par mindre reparationer. På grund af driftsforstyrrelser grundet defekte vandindsprøjtningsdyser i Quenchen er de eksisterende lanser og dyser udskiftet med et nyt design

9 Produktion De primære værdier I nedenstående tabel ses netto produktionsværdier El-produktion MWh Varmeprod. SKVV GJ Varmeprod. Spidslast GJ Varmeprod. total GJ Brændt affaldsmgd. inkl. biobrændsel ton Gasforbrug inkl. spidslastcentralerne SKVV Nm Spidslastcentralerne Nm Total Nm Generelle bemærkninger Kraftvarmeværkets varmeproduktion til fjernvarmenettet i Sønderborg ligger næsten på niveau med El-produktionen er reduceret med ca. 21 % i forhold til Den reducerede produktion af el skyldes hovedsageligt ombygning af SRO på turbineanlægget, som medførte bypass af produktion udenom dampturbinen i en periode, samt at værkets gasturbineanlæg har haft færre driftstimer i 2013 end i Mængden af forbrændt affald var i 2013 meget stor, hvilket til dels skyldes at affaldsanlægget har kørt meget tilfredsstillende med høj rådighed og til dels skyldes at energiindhold i hvert ton affaldet er under nominelt niveau. Gasforbruget på værkets gasturbine er yderligere reduceret i forhold til de forrige år. Dette skyldes ugunstige elpriser sammen med en relativ mild vinter i andet halvår af 2013 og dermed reduceret varmebehov. Værket har opnået en totalvirkningsgrad på 85,7 % og af den tilførte energi stammer 0,3 % fra naturgas og 99,7 % fra affald. Det kan holdes op mod værkets oprindelige designværdi på 70 % fra naturgas og 30 % fra affald

10 Energibalance Udskiftning og modernisering af SIR enhed på elfilter. El-produktion Naturgas Design: 39% Design: 70% ,3% , ,5% , ,7% , ,1% ,1 Afslutning Grundet de lave elpriser og høje gaspriser i 2013 er varmen blevet produceres billigere på Sønderborg Fjernvarmes fliskedler end på kraftvarmeværket gasturbineanlæg og aftalen om, at varmeproduktionen kan omlægges til Sønderborg Fjernvarme, hvis det er fordelagtigt, har derfor været anvendt i hovedparten af fyringssæsonen i Gas m ,2% ,6 Varme Design: 47% Affald ,7 Design: Design: 30% , , ,7% , ,5% , ,3% Tab ,9% Design: 14% ,8% , , ,4 Indfyret affald , ,0 Generelt er fordelingen mellem el og varme ikke som i designpunktet, hvilket skyldes en forholdsvis større energimængde leveres af affaldsovnen som følge af den kontinuerligt høje last og installation af røggaskondenseringsanlægget sammenholdt med at gasturbinen kun er i standby-drift, som følge af øget produktion på Sønderborg Fjernvarmes nye flis- og geotermianlæg. Fremtidige opgaver For at opretholde den nuværende ydelse i både driftsog miljømæssig forstand, er der udarbejdet langtidsplaner for vedligeholdelsesarbejder og større eftersyn. For 2014 er planlagt: Etablering af SNCR anlæg til reduktion af NOx udledninger i røggassen Udskiftning af UPS Vedligehold af murværk og kakler i affaldskedel. Eftersyn af glasfiberskrubbere i røggasrens

11 Myndigheder og miljø Sønderborg Kraftvarmeværk udgiver hermed det 18. grønne regnskab. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap.5 33 godkendt til, at drive et affalds- og naturgasfyret kraftvarmeværk i Sønderborg kommune. I henhold til godkendelsens vilkår, skal der løbende føres kontrol med emissioner til luft og til vand og kraftvarmeværket skal overholde de grænseværdier, som er fastlagt af tilsynsmyndigheden. Udover de kontinuerlige miljømålinger, som registreres via værkets anlægsmålere, er der i 2013 foretaget stikprøvemålinger af røggassen, både på affaldsanlægget og på gasturbineanlægget, samt stikprøvemålinger af spildevandet, som er udledt fra værkets vandrensningsanlæg. Anlægsmålerne kontrolleres og kalibreres ca. 1 gang pr. måned. De til tilsynsmyndigheden indberettede måleresultater har ligget langt under de fastsatte grænseværdier, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra tilsynsmyndigheden. Spildevand Kravene til spildevand var for hele 2013 grænseværdierne i udledningstilladelse af den 6. september 2004, og er splittet op i to kontroltyper. Skemaet nedenfor beskriver begge kontroltyper, hvor Mængde er tilstands-kontrollen, som er et gennemsnit af de to gange tolv flowvægtede prøveudtagninger som er foretaget på de to spildevandsudledninger til recipient. Den anden kontroltype nøgletal, er en transport kontrol som er vejledende. Transport kontrollen er en beregning baseret på tilstandskontrollen og betegnes som den totale transporterede mængde til recipient. Spildevand til recipient (ABB og LAB) SØNDERBORG KRAFTVARMEVÆRK I/S Udledning Mængde Nøgletal *Kravværdi Gennemsnit af analyser kg/år kg/år Arsen 0,4 µg/l 0,014 < 3 Cadmium 0,2 µg/l 0,003 < 0,1 Nikkel 2,8 µg/l 0,058 < 5 Chrom 1,0 µg/l 0,020 < 0,5 Kobber 1,6 µg/l 0,034 < 1 Kviksølv 0,3 µg/l 0,007 < 0,15 Bly 0,7 µg/l 0,015 < 1 Zink 15,2 µg/l 0,318 < 15 Thalium 0,2 µg/l 0,004 < 0,1 Fosfor 0,007 mg/l 0,140 Kvælstof 6,8 mg/l 136,54 Sulfat 3615,3 mg/l Dioxin/Furan 0,005 ng/l 0,118 Vandføring m³ < m³ *vejledende kravværdi I forbindelse med installation af værkets røggaskondenser blev der søgt miljøgodkendelse til udledning af renset røggaskondensat til recipient. Kravene til spildevand var for hele 2013 grænseværdierne i udledningstilladelse af den 2. februar 2010, og er splittet op i to kontroltyper. Skemaet nedenfor beskriver begge kontroltyper. Spildevand til recipient (Røggaskondenser) SØNDERBORG KRAFTVARMEVÆRK I/S Udledning Mængde Nøgletal *Kravværdi Gennemsnit af analyser kg/år kg/år Cadmium 0,035 µg/l 0,0002 < 0,015 Nikkel 0,7 µg/l 0,01 < 0,045 Chrom 0,29 µg/l 0,006 < 0,051 Kobber 1,3 µg/l 0,02 < 0,15 Kviksølv 0,06 µg/l 0,0013 < 0,0015 Bly 0,5 µg/l 0,011 < 0,015 Zink 3 µg/l 0,06 < 0,75 Tin 2,6 µg/l 0,06 < 0,15 Vandføring 4781,39 m³ < m³ *vejledende kravværdi

12 Røggasemissioner Emissioner til luft, 2013 Udledning [mg/nm³] (gennemsnit af to stik-prøvemålinger) Støv 0,05 < 10 HCl 0,21 < 10 HF 0,0425 < 1 TOC 1 < 10 Sb, antimon As, arsen Pb, bly Cr, krom Co, cobalt 0,0055 < 0,5 Cu, kobber Mn, mangan Ni, nikkel V, Vanadium Cd, cadmium 0,0001 < 0,05 Tl, thalium Hg, kviksølv 0,00135 < 0,05 As, arsen 0,00014 < 0,1 Dioxin/furan (I-TEQ*) 0,00175 < 0,1 * ng/nm³ ** Nm³ = tør røggas, 0 C, 1013 mbar 11%O2 Krav til ½-time værdi. [mg/nm³] Præstationsmålinger i den rensede røggas på affaldslinjen blev udført i juni og november. De målte emissioner var alle lavere end kraven. Resultaterne (gennemsnit) af de 2 stikprøvemålinger fremgår af ovenstående tabel. Kvalitetskontrol af affaldslinjens emissionsmålere for SO 2, CO, NO x og O 2 blev gennemført i juni i henhold til EN 14181/AST. Anlægsmålerne overholdt acceptkriteriet til variabilitet og acceptkriteriet for valid QAL2-kalibreringsfunktion. Kvalitetskontrol af affaldslinjens flowmåler blev gennemført i november i henhold til EN 14181/AST. Flowmåleren overholdt acceptkriteriet til variabilitet og acceptkriteriet for valid QAL2-kalibreringsfunktion. Kalibrering af affaldslinjens EBK-målere blev udført i november. Præstationsmålinger i røggassen på gasturbinen blev udført i oktober. De målte emissioner var alle lavere end kraven. Kvalitetskontrol af gasturbinens emissionsmålere for NO x og O 2 samt røggasflowmåler blev gennemført i oktober i henhold til EN 14181/AST. Anlægsmålerne overholdt acceptkriteriet til variabilitet og acceptkriteriet for valid QAL2-kalibreringsfunktion

13 Bortskaffelse af restprodukter I forbindelse med affaldsforbrændingen opstår der restprodukter i form af slagge fra ovnen, flyveaske fra elfilteret og filterkager fra vandrensningsanlægget, som renser vaskevandet fra den våde røggasrensning. Restprodukter År Slagge ton Flyveaske ton Filterkage ton Renset spildevand m³ Den producerede slagge er fraført anlægget til genbrug som fyldmateriale ved anlægsarbejder. Der bliver løbende udtaget slaggeprøver til analyse i henhold til slaggebekendtgørelsen, BEK nr af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er andelshaver i Dansk Restprodukthåndtering A.m.b.a., som står for den praktiske del af opgaven med håndteringen, i forbindelse med genanvendelse af flyveaske og filterkager. Flyveasken fra elektrofilteret, lastes i tankbil og sendes til bæredygtigt genanvendelse i nedlagte miner ved Bleicherode, Tyskland. Filterkagerne opsamles i big-bags og mellemlagres i kraftvarmeværkets slaggehal før afsendelse til bæredygtigt genanvendelse i nedlagte miner ved Bleicherode, Tyskland. røggaskondenseren i et omvendt osmoseanlæg. Der er udkondenseret m³ vand fra røggaskondenseren. Heraf er 5176 m³ genanvendt til kedelvandsproduktion, 1415 m³ genanvendt til befugtning af slagge, m 3 genanvendt til røggasrensningsprocessen og m 3 udledt til Alssund. Fra kraftvarmeværket er der ydermere udledt m 3 spildevand til offentlig kloak. Til røggasrensningsprocessen er der yderligere genanvendt m 3 renset kommunalt spildevand og genanvendt m³ RO-koncentrat fra produktionen af kedelvand. Oplysninger om støj- og lugtforhold Der er i januar 1998 udført en støjkildekortlægning af virksomhedens samlede drift. Støjbelastningen overholder kraftvarmeværkets støjgrænseværdier, jf. værkets miljøgodkendelse af 28. marts 1994, vilkår nr. 29. Resumé af Rambøll rapport nr.: Mrap0398 ses på side 25. Jf. værkets miljøgodkendelse af 23. december 2005, vilkår 18 og 19, overholder SKVV kravene vedr. lugtforhold. Der er for perioden ikke indgivet naboklager. Der er på nuværende tidspunkt fra tilsynsmyndigheden ikke stillet krav til lugt kortlægning samt spredningsberegninger. Der er i 2013 afsendt 603 tons flyveaske og 50 tons filterkager til bæredygtigt genanvendelse. Spildevand Udover de faste restprodukter, produceres der spildevand fra værkets tre rensningsanlæg der renser det forurenede vaskevand fra den våde røggasrensning. I de to første røggasrensningsanlæg (ABB og LAB) foretages en neutralisering og fældning af tungmetallerne, hvorefter spildevandet ledes igennem et sandfilter og ud i recipienten, Alssund. Fra ABB og LAB er der henholdsvis udledt m 3 og m 3 til Alssund. I det tredje rensningsanlæg filtreres kondensat fra

14 Miljøledelse SKVV s vurdering i forhold til love og vilkår De miljøpåvirkninger som SKVV har på det ydre miljø er underlagt gældende lovgivning på området for affaldsforbrænding samt store fyringsanlæg, hvilket vil sige gældende krav på emissioner til luft og vand, samt udledt spildevand. De problemer som løbende opstår på arbejdsmiljøet indsamles og registreres af arbejdsmiljøorganisationen, som så udarbejder APV er. Alt APV-arbejde registres i software programmet IPL. Hvert andet år udarbejder samtlige medarbejdere på SKVV APV for deres arbejdsområder. SKVV prioriterer løbende miljøindsatsen på det ydre miljø i takt med at lovgivningen ændrer sig, for til enhver tid at kunne leve op til gældende krav. Ved etablering af udstyr til rensning, prioriteres at udnytte det fulde potentiale i udstyret frem for blot at ligge lige under gældende krav, hvilket også fremgår af nøgletallene for emissioner og udledninger. Til prioritering af arbejdsmiljøindsatsen er der udarbejdet et internt scoresystem som værktøj for løsning af arbejdsmiljøproblemer, dette system revideres som minimum hvert 3. år. Systemet prioriteringsmetode er beskrevet i SKVV interne miljøhåndbog. Miljøpolitik Sønderborg Kraftvarmeværk definerer begrebet miljø som ydre miljø og arbejdsmiljø (incl. sikkerhed). Vores miljøpolitik skal sikre, at alle vore aktiviteter planlægges og udføres under hensyn til det enkelte individ, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Vi vil forebygge forurening og så vidt muligt fjerne uønskede miljøpåvirkninger, så en bæredygtig udvikling fremmes. Indsatsen på miljøområdet skal løbende medføre målbare forbedringer inden for det ydre og arbejdsmiljø. Aktiviteterne på SKVV skal til enhver tid udøves indenfor gældende lovgivning og erhvervslivets erklæring for en bæredygtig udvikling. (ICC miljøcharter). SKVV indfører og bruger miljøstyring i hele virksomheden og i forbindelse med alle sine aktiviteter, for at sikre: - at ledelsen har den nødvendige indsigt med og styr på miljøforholdene. - at der løbende sker de mulige og vedtagne forbedringer. - at der sættes kvantitative mål og lægges realistiske tidsplaner for iværksættelsen af de mulige miljøforbedringer. Strategi: Sønderborg Kraftvarmeværk vil følge nedenstående strategier for at opnå opstillede mål og politikker: - opsøge løsninger og holde sig orienteret omkring miljøforbedrende tiltag i dialog med leverandører. - inddrage alle medarbejdere i miljøarbejdet og bruge bedst tilgængelig teknologi når det findes økonomisk opnåeligt. - SKVV vil være tilbageholdende med brug af stoffer og processer, der kan medføre en risiko for miljøet. - SKVV vil medvirke til, at miljøspørgsmål kan behandles i en åben og positiv atmosfære sammen med myndigheder, organisationer, pressen og befolkningen. - SKVV vil sikre en anlægs- og vedligeholdelsesstandard, således at alle på miljøområdet gældende love, regler og bekendtgørelser samt opnåede miljøgodkendelser overholdes. - SKVV vil bruge regeringens handlingsplan for rent arbejdsmiljø i år 2005: "Ingen dødsulykker som følge af arbejdsmiljøforhold". - Der føres statistik over ulykker, uheld og nærved uheld. Disse registreringer bearbejdes og procedureforbedringer introduceres. - Der vurderes løbende på fastsatte mål for uheld, nærved uheld og ulykker. De opnåede resultater revurderes under sammenligning af uheldsfrekvens på andre anlæg. - Sygefraværet registreres og vurderes årligt. - Der måles på det psykiske arbejdsmiljø og resultaterne evalueres i samarbejdsudvalget. SKVV s brug af farlige stoffer i processen er under kontinuerlig revurdering, for at opgradere til miljørigtige produkter og SKVV er og vil være tilbageholdende med brug af stoffer og processer som kan medføre risiko for miljø samt arbejdsmiljøet. Mængden af farlige stoffer forbrugt i 2013 er angivet i tabellen (oplysninger om miljøforhold 2013). Gennemgang af listen over uønskede stoffer i 2013 opfylder de gældende krav, da SKVV ikke anvender nogle af de i listen angivende farlige stoffer i produktionen. Senest reviderede miljøgodkendelse (affald) 23. december 2005 var ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede Miljøgodkendelse for affaldsforbrænding, som var blevet til i forbindelse med bekendtgørelse 162 af 11. marts Den reviderede miljøgodkendelse angiver konkrete krav til opkørsel samt nedkørsel af affaldsovnen, hvortil der skal anvendes biobrændsel, da man i disse perioder skal minimere dioxin emissioner ved røggas temperaturer under 850 C. På baggrund af denne driftsform med biobrændsel har SKVV opnået en dispensation for drift med støtte- og opkørselsbrændere. Pr. 1. oktober 2010 har SKVV skærpet procedurerne for indfyring af biobrændsel, for at sikre at kravet til røggasemissioner og EBKtemperaturen overholdes. Tiltaget sikrer også at der er en klar definition på hvornår der er biobrændsel, henholdsvis affald på risten. Dertil kommer også at SKVV kan foretage (gen)indfyring af affaldsfraktioner som er opstået i forbindelse med driften. Senest reviderede miljøgodkendelse (gasturbine) 4. december 2006 var ikrafttrædelsesdatoen for de reviderede vilkår vedr. gasturbinen på Sønderborg Kraftvarmeværk. De reviderede vilkår angiver gasturbinens emission af NO x regnet som NO 2 må ikke overstige 600 mg/m³ tør røggas omregnet til 5 % O 2, 101,1 kpa og 0 C, samt korrigeret for gasturbinens andel af kraftvarmeværkets samlede el-effekt i forhold til en virkningsgrad på 30 %. Bekendtgørelse 162, om anlæg der forbrænder affald 28. december 2005 skulle ovennævnte bekendtgørelse træde i kraft. For at opfylde de nye krav i bekendtgø

15 relsen, er miljørapporteringssystemet blevet opdateret for at kunne leve op til de fremtidige krav, og der er udarbejdet en manual for kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer (AMS). I den forbindelse afholdes interne kurser for driftspersonalet for at sikre baggrunde og vigtighed af de nye krav. Formålet med kvalitetsmanualen for miljømålinger at beskrive emissionsovervågningssystemet på SKVV at sikre troværdige emissionsdata fra systemet at levere de bedst mulige miljødata til tilsyns myndighederne at fastlægge ansvarsforhold i forbindelse med miljødata sikre det bedst mulig grundlag for driftspersonalets disponeringer i relation til emissioner og hermed under hensyntagen til økonomiske og tekniske rammer at reducere vor miljø- påvirkning af omgivelserne i videst mulige omfang. CO 2 -kvoter SKVV havde i 2013 tilladelse til at udlede tons (kvoter) CO 2. Den årlige rapportering af CO 2 -udledninger er udført iht. standardløsning Gr.1 og er fremsendt til FORCE Certification A/S for endelig verifikation. Kvalitetsstyring Kvalitetssikringssystemet er i det væsentligste uændret siden Der er i 2007 implementeret et separat SKS-D system (Sikkerheds Kvalitets Styring) tilknyttet driftslederfunktionen på el-området, så det lever op til gældende krav. Vedr. anvendelse af kvalitetsstyringssystemet har der været speciel fokus på optimal brug af afvigersystemet. Kvalitetssikringssystemet for overvågning af CO 2 udledning i henhold til Energistyrelsens krav. SKS system (Sikkerheds Kvalitets Styring) tilknyttet autorisationen på el-området er revideret, så det lever op til gældende krav. System for kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer. System for kvalitetssikring af værkets afgifts-beregninger. Dataregistrering på SKVV Alle drifts- og miljørapporter genereres via et automatisk arkiveringssystem. Som følge af ændret lovgivning og en revideret miljø godkendelse, er hele miljørapporteringssystemet ændret. Dele af rapporteringen er blevet indbygget/ integreret i selve kontrolanlægget, således det sikres at Sønderborg Krafvarmeværk s personale hurtigt kan gribe ind over for processen, såfremt der skulle forekomme uregelmæssigheder. Ligeledes er der indbygget faciliteter til nem indrapportering af eventuelle uregelmæssigheder i driften, hvilket er med til at sikre den høje miljøstandard på Sønderborg Kraftvarmeværk. Miljøkrav til leverandører I forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøpolitikken udarbejdet foldere med retningsliner for de enkelte gøremål på Sønderborg Kraftvarmeværk. Regler for arbejde og ophold på SKVV Regler for arbejde og ophold i aflæssehal på SKVV Modtageregler for forbrændingsegnet affald. Sikkerheds og forholdsregler ved færdsel og aflæsning. Arbejdstilladelser for udførelse af vedligeholdelsesopgaver Ved fremtidige udbud stilles specifikke krav til reduktion af miljøbelastende påvirkninger på miljøet, fx skal transportmateriel overholde EURO-4/5 normen. Status på miljøprojekter 2013 Etableringen af SNCR-anlæg afventer Miljøstyrelsens endelige godkendelse. Anlægget forventes etableret i starten af Installation af mindre fødepumpe der kapacitetsmæssigt modsvarer drift med affaldskedel alene er umiddelbart ikke rentabel. Der arbejdes forsat på at kostoptimere projektet. Miljøprojekter 2014 Etablering af SNCR-anlæg til reduktion af udledt NOx-mængde. Genanvendelse af renset røggaskondensat til indsprøjtning på SNCR-anlæg Lokalisere mulige anlægsforbedringer som kan øge anlægsvirkningsgraden og dermed reducere miljøbelastningen, Fortsat generel reduktion af forbrug af råstoffer og energi

16 Tidspunkt for næste redegørelse Ultimo april 2014, hvor årsrapport, miljøredegørelse og grønt regnskab er samlet i et dokument. Det grønne regnskabs form Det grønne regnskab er udarbejdet iht. lovbekendtgørelse nr. 210 af 3. marts Det grønne regnskab indeholder en redegørelse fra virksomhedens ledelse og en oversigt over virksomhedens væsentlige forbrug af ressourcer og udledninger og affaldsmængder. Affaldet er vejet ind og gas mængden er aflæst på afregningsmålere. Hjælpestoffer/materialer Mængderne er opgjort fra mængdeangivelse på fakturaer og udgør de forbrugte mængder. Energi Data stammer fra måleraflæsninger og fakturaer på indkøbt brændstof. Vand Kommunevand er måleraflæst. Udledt spildevand (kloak) er måleraflæst. Procesvand fra kommunalt renseanlæg er måleraflæst. Udledt renset spildevand er måleraflæst. Sønderborg Krafvarmeværk s grønne regnskab, omfatter hele anlægget, såvel affaldsforbrænding, som gasturbineanlæg. Massebalancen er opgjort "ved hegnet". Det vil sige når affaldet er læsset af i silo, strømmen leveret på Vestermark s koblingsstation samt fjernvarmen leveret på varmevekslerne til Sønderborg Fjernvarme. Ved udvælgelse af de væsentlige oplysninger, der karakteriserer Sønderborg Krafvarmeværk s miljørelationer, har vi lagt vægt på de klassiske kriterier, mængde, spredning og giftighed af de forbrugte og forurenende stoffer. Der er desuden taget udgangspunkt i specielt de stoffer, som lovgivningen og tilsynsmyndighederne stiller krav om til SKVV, i form af speciel egenkontrol, registreringspligt samt overholdelse af gældende krav til grænseværdier. Der er redegjort nærmere for de udvalgte oplysninger og metoder til registrering i de følgende afsnit. Ved udarbejdelse af data til det grønne regnskab, har der været inddraget relevante nøglepersoner fra administration og drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Relevante nøgletal fra perioden er medtaget i 2013 regnskabet for sammenligninger på forbrugsmaterialer, restprodukter samt emissioner til luft. Anvendt regnskabspraksis I massebalancen er der anvendt følgende metoder til fastlæggelse af mængder. Råvarer

17 Arbejdsmiljø Sikkerheds- og samarbejdsudvalg Der er i årets løb blevet afholdt 4 møder i sikkerhedsog samarbejdsudvalget. Der er fokuseret på at gøre Sønderborg Kraftvarmeværk til en mere sikker arbejdsplads, ved opsætning af kørselsskilte samt brug af gule veste. Der er gennemført helbredsundersøgelse for natarbejdere. 7 ud af 9 medarbejdere deltog og opnåede et tilfredsstillende resultat. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er gennemført og udfyldt. Uheld Der har i 2013 været 3 uheld på Sønderborg Kraftvarmeværk, 2 med fravær og 1 uden fravær. En medarbejder slog ryggen ved fald på trappen og fik brandmærke fra sprøjtende stegefedt og en anden medarbejder rev hul på fingrene på en stålkant. Uheldene er diskuteret i sikkerhedsudvalget og forebyggelse iværksat. Der har været en tæt på hændelser vedr. gaffelstabler. Uheldsstatistik Der er registreret følgende episoder: Uheld uden sygedage Uheld med sygedage Tæt på hændelser Personale Værket har i 2013 gennemsnitligt været bemandet med 22 personer, fordelt på 4 vedligeholdelsesteknikere, 7 driftsteknikere, 2 maskinmestre, 1 ingeniør, 2 serviceassistenter, 1 edb tekniker, 1 teknisk assistent, 1 bogholder, 1 teknisk chef, 1 lærling samt en direktør Pr. 1. januar 2014 er alle medarbejdere således virksomhedsoverdraget til Sønderborg Fjernvarme. Sygdomsstatistik Sygdomsprocent inkl. barnets første sygedag var: kvartal 2,69% 5,33% 4,58% 3,06% 5,36% 2. kvartal 0,23% 0,77% 5,30% 4,46% 1,34% 3. kvartal 1,99% 2,63% 5,74% 4,64% 0,18% 4. kvartal 4,30% 6,00% 3,30% 2,23% 0,31% Gennemsnit 2,30% 3,68% 5,23% 3,60% 1,80% I 1. kvartal har 2 medarbejdere har været langtidssyge, men henholdsvis tennisalbue og knæoperation. Uddannelse Sønderborg Kraftvarmeværk prøver, så vidt det er muligt, at opfylde medarbejdernes relevante kursusønsker. Der er sammenlagt brugt 167 timer på efteruddannelse. Holdt op i mod det samlede antal arbejdstimer præsteret af værkets eget personale, udgør det 0,5 %. Der har i 2013 været en del udskiftning blandt driftsteknikerne. Det har medført en del overarbejde, oplæringstid mv. og har påvirket muligheden for efteruddannelse. Besøgende For at profilere os i offentligheden og for at udbrede kendskabet til energiområdet generelt og Sønderborg Kraftvarmeværk i særdeleshed, tager vi som en bevidst strategi imod mange besøgende. De besøgende spreder sig over skoler, foreninger, interesseorganisationer og firmaer, som vil vise kunder anvendelsen af deres produkter. De besøgende er både fra Danmark og udlandet Ca. antal I november 2013 har bestyrelsen i Sønderborg Kraftvarmeværk indgået en driftsaftale med Sønderborg Fjernvarme, med virkning pr. 1. januar

18 Resumé af resultaterne af egenkontrollen Egenkontrollens omfang Overholdelse af grænseværdierne i miljøgodkendelsen dokumenteres via kontinuerlige målinger, stikprøvemålinger og parallelmålinger: De kontinuerlige målinger foretages ved hjælp af anlæggets egne fastmonterede instrumenter. Stikprøvemålingerne foretages af eksterne akkrediterede måle- og analyseinstitutter og anvendes til at kontrollere om grænseværdierne overholdes for en række miljøpåvirkninger som ikke måles kontinuerligt. Parallelmålingerne foretages ligeledes af eksterne akkrediterede måle- og analyseinstitutter og anvendes til at undersøge, om anlæggets faste målere måler korrekt. I oversigtsform omfatter egenkontrollen følgende målinger: Røggas, affaldsovn o Kontinuerlige målinger til måling af støv, HCl, SO 2, CO, TOC, NOx og O 2. EBK-temp. i efterforbrændingszonen. o To årlige stikprøvemålinger (metal) til kontrol af ikke kontinuerligt målte emissioner. o En parallelmåling, AST el. QAL2 til kontrol af anlægget emissionsmålesystemer. o En parallelmåling, AST el. QAL2 til kontrol af anlæggets røggasflowmålesystem. o En parallelmåling til kontrol af EBK-målingen i efterforbrændingszonen. Røggas, gasturbine o Kontinuerlige målinger til måling af NO x og O 2. o En parallelmåling, AST el. QAL2 til kontrol af anlæggets emissionsmålesystem. o En parallelmåling, AST el. QAL2 til kontrol af anlæggets røggasflowmålesystem. Spildevand, affaldsovn o Kontinuerlige målinger af surhedsgrad (ph) samt temperatur på renset spildevand til recipient. o Minimum tolv årlige spildevandsanalyser udført af akkrediteret laboratorium. Slagge, affaldsovn o Seks årlige akkrediterede analyser af faststof og udvaskede stoffer i eulat. Egenkontrollen af udledningerne via røggassen udføres og verificeres i henhold til lokalt udarbejdet kvalitetshåndbog, hvis indhold og anvisninger afspejler gældende nationale og internationale standarder på området. Resultatet af årets stikprøvemålinger i affaldskedlens røggas Årets to stikprøvemålinger på anlægget er gennemført i henholdsvis juni og november måned. Der har ikke været overskridelser af gældende grænseværdier for tungmetaller og gasarter. Resultatet af årets parallelmålinger AST/QAL2 i affaldskedlens røggas Som tidligere nævnt er der gennemført parallel-målinger på anlæggets egne emissionsmålere. Kravene til præcision af målerne er for målesystemerne overholdt Ud over stikmålingerne på røggassen, er der foretaget parallelmålinger på EBK-temperaturmålingerne i affaldsovnens efterforbrændingszone. Målingerne viste at er der en acceptabel sammenhæng mellem anlægsog referencemåler. Resultatet af årets kontrolmåling af dioxin-udledning i affaldskelens røggas Der er i juni og november foretaget stikprøvemålinger på udledninger af dioxin/furaner fra affaldsovnen. Målinger viser, at dioxin skrubberen fungerer meget tilfredsstillende, med målte værdier langt under gældende grænseværdi. Resultatet af egenkontrollen af slaggen De krævede analyser af slaggen i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsopgaver, er foretaget af et akkrediteret laboratorium. Der er foretaget 9 analyser i 2013, og gennemsnitsresultatet fremgår af skemaet med slaggedata. Ved alle analyser er slaggen blevet klassificeret som kategori 3, hvilket gør det muligt at genanvende slaggen som fyldmateriale ved etablering af fundamenter m.m., der overdækkes med fast belægning. Overskridelser af grænseværdier, kontinuerlige målinger Overskridelser af grænseværdier, i perioder med ustabile driftsforhold, er alle løbende rapporteret til tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen Odense. I 2013 har der været to straks indberetning til tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen Odense

19 Under tilsatsfyring med meget våd biomasse, skønnet 60 ton fordelt over den 29. og 30. januar, blev der den 30. januar registreret døgnmiddel overskridelse af NO x. Overskridelsen blev straks indberettet. Den 11. marts blev der registreret overskridelse af emissionsgrænsen for halvtimesmiddel A-værdi for TOC i forbindelse med overgang fra indfyring af biomasse til affald. I forbindelse med indkøring af nyt kontrolanlæg til dampturbinen den 21. september tripper affaldskedlen kortvarigt. I den forbindelse blev der registret overskridelse af emissionsgrænsen for halvtimesmiddel A-værdi for CO. Overskridelsen blev straks indberettet. Miljøstyrelsen Odense har modtaget redegørelse med en orientering over forløbene, samt tiltag for at forhindre gentagelse. Årsrapport timers reglen Der er ikke registreret overskridelse af emissionsgrænsen for halvtimesmiddelværdi (A-værdi) med en varighed længere end 4 timer. Kravet for 60-timers reglen anses derfor for overholdt. Opgørelse af emissionsoverskridelser jf. 4/60 timers reglen Halvtimes middel A-værdier Dato Total støv HCL SO2 NOx TOC >30 mg/nm³ >60 mg/nm³ >200 mg/nm³ >400 mg/nm³ >20 mg/nm³ antal antal antal antal varighed > 4 timer Timer i alt

20 Oplysninger om miljøforhold 2013 Årsrapport 2013 Produktion El-produktion (brutto) MWh El-produktion (netto) MWh Varmeproduktion (brutto) GJ Solgt varme til Central Nord GJ Solgt varme til Central Dybbøl GJ Bortkølet varme GJ Eget forbrug Eget forbrug el MWh Eget forbrug varme GJ El-køb ESS MWh Brændselsforbrug Affald incl. biomasse ton Biomasse ton Naturgas Nm³ Dieselolie til nødanlæg ltr Vandforbrug By-vand, total m³ By-vand til deionat m³ Spildevand til røggasrensning m³ Vandgenvinding røggaskondenser m³ RO-koncentrat til røggasrensn. m³ Røggaskondensat til vandfabrik m³ Røggaskondensat til slaggerpusher m³ By-vand til røggasrensning m³ By-vand til vådudslagger m³ Kemikalieforbrug til proces Natriumhydroxid, NaOH ton 233,76 160,68 234,20 186,56 187,28 Kalk ton 27,58 253,26 240,71 266,74 290,04 Saltsyre, HCl kg TMT15 kg Jernklorid, FeCL3 kg HOK, aktivt kul ton 24,9 22,7 24,9 24,3 25,0 Salt kg Dieselolie total forbrug ltr Smøremidler kg Vandudledning Spildevand til recipient m³ Spildevand til kommunalt renseanlæg m³

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport 1. januar 31. december 2012 Indholdsfortegnelse: Sønderborg... 1 Årsrapport... 1... 1 Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold... 4

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK GRØNT REGNSKAB 2003 1 Principskitse af anlægget...4 1 BASISOPLYSNINGER...5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:...5 1.2 Miljøtilsynsmyndighed :...5 1.2.1 Fyns Amt...5 1.3 Hovedaktivitet:...5

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1

GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 BASISOPLYSNINGER Navn, beliggenhed og ejerforhold

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9* 7700 Thisted Telefon Telefax CVR nr P nr

I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9* 7700 Thisted Telefon Telefax CVR nr P nr Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 386 Offentligt I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9* 7700 Thisted Telefon 97 92 14 42 96 17 22 20-59 Telefax 97 91 14 42 CVR nr. 14 97 48 81 P

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Grønt Regnskab 2008 Basisoplysninger Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00, Fax 45 16 05 11 CVR nr.: 14-74-85-39 P-nr. : 1.003.861.117 Nordforbrænding er ejet af fem kommuner

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Tilladelse til direkte udledning af spilde vand. For: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16, 6400 Sønderborg. Godkendelsen omfatter:

Tilladelse til direkte udledning af spilde vand. For: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16, 6400 Sønderborg. Godkendelsen omfatter: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01727 Ref. jemma/hechr Den 18. december 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE Tilladelse til direkte udledning af spilde

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Grønt Regnskab 2009 Basisoplysninger Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00, Fax 45 16 05 11 CVR nr.: 14-74-85-39 P-nr. : 1.003.861.117 Nordforbrænding er ejet af fem kommuner

Læs mere