Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S"

Transkript

1 Grønt regnskab 2008 CVR-nr Nyborg Forsyning & Service A/S

2 Forord Dette frivillige grønne regnskab er det 12. Nyborg Forsyning & Service A/S har udarbejdet. Nyborg Forsyning & Service A/S består af 4 datterselskaber, der leverer forsyningstjenester inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand. Derudover rådgiver Nyborg Forsyning & Service A/S om effektiv anvendelse af energi. Med det grønne regnskab ønsker Nyborg Forsyning & Service A/S, at give kunder og interessenter en større indsigt og interesse for udviklingen i virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning af omgivelserne. Ønskes yderligere information om enkeltheder i regnskabet, er man altid velkommen til at kontakte Nyborg Forsyning & Service A/S. Øvrige oplysninger om Nyborg Forsyning & Service A/S kan findes på 2

3 Indholdsfortegnelse Nyborg Forsyning & Service A/S 4 Basisoplysninger 4 Ledelsens redegørelse 7 NFS A/S / Administration 8 Om NFS A/S / administration 8 Drift og vedligeholdelse 9 NFS Vand A/S 15 Målsætning 15 Om NFS Vand A/S 16 Indvinding og behandling af vand 17 Drift og vedligeholdelse 21 NFS Varme A/S 26 Målsætning 26 Om NFS Varme A/S 27 Produktion og distribution af fjernvarme 28 Drift og vedligeholdelse 32 Energibesparelser 38 Renovation A/S 39 Målsætning 39 Om NFS Renovation A/S 40 Indsamling og håndtering af affald 41 Drift og vedligeholdelse 44 NFS Spildevand A/S 47 Målsætning 47 Om NFS Spildevand A/S 48 Indløb og behandling af spildevand 49 Drift og vedligeholdelse 53 Miljødeklarationer 58 Beregningsmetode for CO 2 -udledning (tons) 59 Forklaring til miljøpåvirkninger 60 3

4 Nyborg Forsyning & Service A/S Basisoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon: Web: Kontaktperson: Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2, 5800 Nyborg CVR-nr.: Adm. direktør Erik Hansen P-nummer: Ejerforhold: Datterselskaber*: Branchebetegnelse: Hovedaktivitet: Virksomheden er 100% ejet af Nyborg Kommune NFS Vand A/S NFS Varme A/S NFS Renovation A/S NFS Spildevand A/S *100% ejet af Nyborg Forsyning & Service A/S Multiforsyningsselskab Multiforsyningsselskab med fjernvarme-, vand-, renovations- og spildevandsafdeling. NFS Varme A/S Produktion af varme i anlæg med indfyret effekt på mellem 5 og 70 MW. Distribution, drift og vedligehold af fjernvarme og fjernvarmenet. NFS Vand A/S Indvinding af grundvand, behandling af råvand samt distribution af drikkevand. NFS Renovation A/S Drift af dagrenovationskørsel, komprimatorstation, 3 genbrugsstationer, 68 genbrugsøer samt administration og forbrugsafregning af renovationsordninger. NFS Spildevand A/S Rensning af spildevand og afledning af regnvand. Drift og ved ligehold af kloakledningsnet, pumpestationer samt kontraktanlæg i åbent land. Geografiske forsyningsområder: Nyborg Kommune. For specifik angivelse henvises til afsnit for de enkelte selskaber. 4

5 Miljøgodkendelser: NFS Varme A/S (miljøgodkendelser) Central Fladet: 14. dec Central Skovparken: 14. dec Central Gasværksvej: 14. dec Central Halvej: 14. dec Central Langelandsvej: 14. dec Central Avernakke: Kræver ikke godkendelse. Der føres tilsyn med centralerne hvert andet år. NFS Vand A/S (indvindingstilladelser) Hjulbybro: m³ indtil Skovparken: m³ indtil Sofienberg: m³ indtil Vindinge: m³ indtil Kogsbølle: m³ indtil Nordenhuse: m³ indtil NFS Renovation A/S (miljøgodkendelser) Komprimatorstation: 5. maj 1997 Nyborg Genbrugsstation: (tillægsgodkend ) Ullerslev Genbrugsstation: (tillægsgodkend ) Ørbæk Genbrugsstation: NFS Spildevand A/S: (spildevandsplan) Nøgletal for Nyborg Forsyning & Service A/S: Antal medarbejdere: 60 Antal kunder: ca Nettoomsætning 2011: tkr. Egenkapital 2011: tkr. Kvalitativ beskrivelse af miljø og ressourcemæssige forhold: Selskaberne under Nyborg Forsyning & Service A/S væsentligste ressourceforbrug omfatter el, vand, varme, materiel samt kemikalier og brændsel. Hovedparten af elforbruget sker ved rensning af spildevand, hvor der bruges ca. 60% af det samlede elforbrug for alle selskaber. Det overvejende vandforbrug forekommer ved fjernvarmeproduktion, hvortil ca. 80% af selskabernes samlede vandforbug bruges. Fjernvarmeproduktion kræver også varme og ca. 70% af selskabernes samlede varmeforbrug går hertil. Til produktion af fjernvarme på egne centraler, anvendes biobrændsel, der betragtes som CO 2 -neutralt ved afbrænding samt naturgas. Et gasfyret kraftvarmeværk, producerer på det fri elmarked. Til drift og vedligeholdelse af de enkelte forsyningsanlæg anvendes hhv. fjernvarme-, kloak- og vandrør. På de enkelte anlæg/centraler bruges desuden kemikalier og hjælpestoffer til drift og vedligeholdelse. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter udledning af CO 2, SO 2 og NO x til luft fra fjernvarmeproduktionen, deponi af slam fra spildevandsrensning og okker fra bundfældningsbassinet ved indvinding af drikkevand. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i processerne inden for forsyningsarterne. Anvendelsen sker under kontrollerede forhold, ligeledes sker opbevaring og bortskaffelse efter de sikkerhedsmæssige forskrifter. Ved vedligeholdelse og reparation af fjernvarmecentraler genereres en mindre mængde kemisk affald. Dette indsamles og sendes til godkendt affaldsbehandler. Materialer fra udskiftet materiel fra alle afdelinger går så vidt muligt til genanvendelse, imens farlige dele sendes i deponi. 5

6 Nedenstående er den procentvise fordeling af el-, vand- og varmeforbruget i 2011 illustreret for de enkelte datterselskaber under Nyborg Forsyning & Service A/S samt administration. Elforbrug/kWh Vandbrug/m 3 Varmeforbrug/kWh 6

7 Ledelsens redegørelse Med dette frivillige grønne regnskab ønsker Nyborg Forsyning & Service A/S, at sætte fokus på den miljømæssige del af virksomhedens drift ved at give virksomhedens interessenter et indblik i det forgangne år. Samtidig fungerer regnskabet som et aktuelt redskab til at øge miljøbevidstheden blandt medarbejdere og ledelse. For overskuelighedens skyld er det grønne regnskab inddelt efter datterselskaber, hvor produktion, distributionsnet samt drift og vedligeholdelse kortfattet beskrives. Alle anvendte data går 5 år tilbage. For hvert datterselskab gøres endvidere en kort status over regnskabsåret. De valgte oplysninger i dette frivillige grønne regnskab anses for at være nødvendige til bedømmelse af de væsentligste miljø- og ressourceforhold i virksomheden. Der er fokuseret på de ressourcer, der anvendes i store mængder samt output i form af luftemissioner og problemaffald. De medtagne data anses for væsentlige, da de enten er begrænsede ressourcer, har en negativ virkning på miljøet ved forbrug eller produktion eller forbruges i større mængder. Miljøpåvirkningerne fra de hyppigst forekommende ressourcer, materialer og stoffer er kortfattet beskrevet bagerst i regnskabet, ellers indgår de undervejs, som de nævnes. Hvor det er muligt er tallene sat i relation til producerede mængder. Der er i regnskabet, hvor andet ikke er nævnt, benyttet målte dokumenterede værdier. Danske energiselskaber er pålagt at opnå dokumenterede besparelser. Disse er at finde i det grønne regnskab under NFS Varme A/S. Nyborg Forsyning & Service A/S har ingen særskilt nedskrevet miljøpolitik. Arbejdsopgaver, anlægsopgaver og andre forhold med betydning for miljøet, sammenholdes altid med gældende miljøkrav og udføres, så de som minimum opfylder miljøkravene. Dog er der for hver forsyningsart formuleret en miljømålsætning, der arbejdes efter. Der stilles ingen specielle krav til leverandører af materialer mm., det forudsættes dog, at leverandørerne overholder gældende miljølovgivning. Medarbejdere på lederniveau har deltaget i udarbejdelsen af regnskabet. Øvrige medarbejdere er orienteret igennem SISU (sikkerheds- og samarbejdsudvalgsmøder). For at hindre arbejdsulykker, som følge af arbejde med sundhedsskadelige stoffer, forefindes der nødvendige personlige værnemidler således, at alt arbejde kan foregå på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Medarbejderne er endvidere instrueret i korrekt brug af værnemidlerne. Alle medarbejdere er desuden årligt på obligatorisk førstehjælpskursus, for at kunne yde korrekt førstehjælp ved arbejdsulykker. I forbindelse med sikkerhed og samarbejde afholdes løbene SISU-møder. Udvalgsposterne er ligeligt fordelt på ledere og medarbejderrepræsentanter jfr. gældende lovgivning. Der har i regnskabsåret 2011, ikke været udslip af nogen art eller nogen arbejdsulykker i miljømæssig henseende. Endvidere har der ikke været overtrædelser af miljøgodkendelsernes vilkår eller modtaget klager af nævneværdig karakter. Såfremt at brugere af dette grønne regnskab mangler informationer, modtages forslag til forbedringer gerne. Med venlig hilsen Erik Hansen Administrerende direktør 7

8 NFS A/S / Administration Om NFS A/S / administration Administrationen for Nyborg Forsyning & Service A/S er beliggende på Gasværksvej 2 i Nyborg, hvor alle virksomhedens administrative funktioner er samlet. Administrationen varetager opgaver som forbrugsafregninger for vand, varme, renovation og spildevand, administration af bådpladser i Nyborg lystbådehavn samt afregning for private vandværker. Udover administration huser adressen også projektafdeling og kundeservice ligesom den daglige drift af afdelingerne for vand, renovation og spildevand sker herfra. I alt er 22 medarbejdere beskæftiget på kontorerne på adressen. 8

9 Drift og vedligeholdelse Indkøb Indkøb af alt papir, rengøringsartikler og andre forbrugsmaterialer sker igennem Kommunernes fælles indkøbsforening. Et af indkøbsforeningens overordnede mål er, at sikre inddragelse af miljømæssige hensyn ved alle indkøb. Som eksempel kan nævnes, at det indkøbte kopipapir er fremstillet i overensstemmelse med ISO samt at papiret opfylder kravene til svanemærkning. Papirforbrug Siden Nyborg Forsyning & Service A/S i 2009 overgik til elektronisk fakturering, anslås det at der årligt har reduceret postmængden med indkommende fakturaer. I papir beløber dette sig til ca. 60 kg alene for fakturaerne, hertil kommer affaldsmængden fra kuverter. Det registrerede indkøb af diverse kuverter har fra været faldende, for så at stige i Forbrug af kuverter Samlet kuvertforbrug stk Som privat kunde hos Nyborg Forsyning & Service A/S kan man også være med til at nedbringe papirforbruget. Ca kunder eller omkring 13% har i dag tilmeldt sig e-boks, hvortil fakturaer og selvaflæsningskort sendes digitalt. Opgjort i papir anslås det at give en årlig besparelse på ca. 36 kg. Tilsvarende vægt spares i kuverter, hertil kommer en ukendt mængde kørsel for at bringe posten ud. Køretøjer og maskiner Alle køretøjer og maskiner i Nyborg Forsyning og Service A/S regi er indregistreret under administrationen. Med udgangen af 2011 var der 20 stk. dieselkøretøjer, 3 stk. benzinkøretøjer, 2 elbiler, 3 rendegravere, 1 plænetraktor samt 3 gasdrevne trucks. Yderligere findes 2 dieselgeneratorer samt 5 benzingeneratorer. Sidste bruges i ringe omfang. Køretøjerne vaskes ugentligt eller efter behov. Vaskepladsen har afløb til offentlig kloak. Service og reparationer foretages på autoriseret værksted. 9

10 Brændstofforbrug Alle benzinbiler kører på bio-benzin, der indeholder 5% ethanol og derved udleder mindre CO 2 end traditionel benzin. Bio-benzinen er samtidig fri for MTBE, der anvendes som alternativ til bly for at forhøje oktantallet, men samtidig kan forårsage forurening af grundvandet. Med frasalget af Nyborg Elnet A/S i 2010 faldt det samlede forbrug af brændstoffer til kørsel og maskiner og hermed CO 2 udledningen. Brændstofforbrug til køretøjer/maskiner CO 2 udledning fra brændstof 10

11 Note Biler (diesel) liter Generatorer (diesel) liter Dieselforbrug i alt liter tons CO 2 88,7 88,4 90,1 103,7 68,9 3 Biler (benzin) liter Generatorer (benzin) liter Maskiner (benzin) liter Private biler (benzin) liter Benzinforbrug i alt liter tons CO 2 12,3 14,1 17,5 15,9 10,9 6 Trucks (gas) liter Gasforbrug i alt liter tons CO 2 1,6 1,2 1,8 2 2,3 7 Elbiler (el) kwh Elforbrug i alt kwh tons CO 2 0, Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 CO 2 udledning i alt tons CO 2 102,8 103,7 109,4 121,6 82,1 Selskabets biler som benytter diesel som brændstof. Generatorerne benyttes til nødforsyning mm. Selskabets biler som benytter benzin som brændstof. Benzinforbruget til opvarmning af elbiler er indeholdt her. Maskiner herunder plæneklippere. Det varierende forbrug skyldes, at der jævnligt indkøbes benzin på nogle bilernes betalingskort. Brændstofmængde til private biler er anslået på baggrund af udbetalte kørselspenge. I beregningen er brugt SKAT sats. Det antages det at de private biler i gns. kører ca. 10 km/l og at der anvendes biobenzin. Trucks på genbrugsstationerne benytter flaskegas som brændstof. Note 7 Selskabet første elbil blev udskiftet i 2007, da reparation ikke var økonomisk fordelagtig. I 2010 blev 2 nye elbiler anskaffet. Elforbruget til disse er indeholdt i administrationens samlede elforbrug. Transport Mange ansatte hos Nyborg Forsyning & Service A/S bor lokalt og cykler derfor til og fra arbejde. Derfor er det også naturligt at tage cyklen i arbejdstiden, hvor afstanden tillader det. De medarbejdere, der ofte har møder i Nyborg har firmacykel. Skal flere personer til samme arrangement udenbys opfordres der til samkørsel. Drift og vedligeholdelse af anlæg og distributionsnet samt servicering af kunder kræver på årsbasis meget kørsel. Planlægning af disse arbejdsopgaver sker så vidt muligt under hensyn kørslen, der søges optimeret. 11

12 Energibesparende aktiviteter En mangeårig service hos Nyborg Forsyning & Service A/S har været udlån af energimålere, udlevering af kontrolbøger til notering af måleraflæsninger samt rådgivning af kunderne om vand- og energibesparelser. Siden 2010 er forbruget af el, vand og varme for bygningerne på Gasværksvej 2 blevet aflæst hver måned. Affald/Genanvendelse I kontorerne på Gasværksvej er opsat containere til papiraffald og tilsvarende findes på lageret til pap og metalaffald. Som en service for borgerne tages imod brugte batterier i receptionen, hvor administrationen også selv aflevere deres. Drift og vedligeholdelse Græsset på de omkringliggende arealer slås med motorplæneklipper og ukrudt fjernes manuelt eller ved hjælp af en ukrudtsbrænder i stedet for sprøjtning. Om vinteren holdes indkørsler isfri med vejsalt. Der anvendes kun miljømærkede rengøringsmidler til rengøring af lokaler. Alle lyskilder er energibesparende pærer, der anvendes primært A-pærer. Forbrug af el, vand og varme De største miljøbelastninger fra kontor og lagerfaciliteterne kommer fra den daglige drift i form af el-, vandog varmeforbrug. Elforbruget er for belysning, ventilation, klimaanlæg til servrum, it-udstyr herunder servere og pcér samt div. apparater/maskiner i kontor- og lagerbygning. Vandforbruget omfatter udover forbrug til rengøring, toiletskyld og køkken også badefaciliteter. Varmeforbruget er for opvarmning af såvel kontorer som lager. Der skete i 2011 et fald i alle forbrugsarter i forhold til 2010 som følge af frasalget af Nyborg Elnet A/S. 12

13 Elforbrug Vandforbrug Varmeforbrug CO 2 -udledning for el-, vand- og varmeforbrug 13

14 Forbrug Elforbrug kwh tons CO 2 31,5 29,8 31,2 35,2 17,0 Vandforbrug m tons CO 2 * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Varmeforbrug kwh tons CO 2 0 5,8 7,1 2,8 1,9 *CO2-udledning er beregnet for vand og spildevand Alle forbrug faldt i 2011 efter at Nyborg Elnet A/S var blevet solgt fra i

15 NFS Vand A/S Målsætning Det er vandforsyningens mål, at kunne levere drikkevand til kunderne i forsyningsområdet. Kvalitet og mængde skal svare til kundernes behov og gældende lovgivningskrav. Produktion og distribution af vandet skal ske på et, i forhold til ressourcer og det omgivende miljø, bæredygtigt grundlag. Det skal gennem rådgivning og information tilstræbes at forbruget minimeres. Den orange linje angiver forsyningsområdet for NFS Vand A/S. Der distribueres vand til ca ejendomme. 15

16 Om NFS Vand A/S NFS Vand A/S distribuerer årligt ca m 3 rent drikkevand til ca ejendomme primært i Nyborg by samt Vindinge, Kogsbølle, Hjulby og Nordenhuse. 45% af det distribuerede vand aftages af industri og de resterende 55% af private husstande, kommunale institutioner samt handels- og servicefag. Alle forbrugssteder afregnes efter vandmåler. Råvandet indvindes fra 26 boringer og ledes til et af NFS Vand A/S 6 vandværker, inden det distribueres ud til slutbrugerne. Den decentrale indvindingsstruktur giver en solid forsyning, der reducerer sårbarheden over for forurening og påvirkning af naturen. Vandforsyningen i Nyborg Kommune foregår på grundlag af vandforsyningsplaner, der fremgår af kommuneplanerne. Den fremtidige tilrettelæggelse af drikkevandsindvinding og beskyttelse af grundvandet behandles endvidere i Indsatsplan for grundvand Nyborg 2006, der er udarbejdet af Fyns Amt. 16

17 Indvinding og behandling af vand Indvinding Det grundvand der indvindes til drikkevand kommer fra de prækvartære lag (før istid), dvs. lag der ligger ca m nede i undergrunden. Vandet i disse lag har været år om at nå denne dybde, siden det faldt som nedbør. Grundvandet, der pumpes op fra boringerne, ledes via råvandsledninger til vandværkerne, hvor det gennemgår en mekanisk rensningsproces. Indvindingen ved Nyborg adskiller sig fra andre områder på Fyn, ved at der indvindes fra kalklag. Dette begrænser indvindingen, da der overalt forekommer salt grundvand i større eller mindre dybde. Dette til trods for rigelige vandressourcer. Af hensyn til grundvandsressourcerne og naturen er der fastsat kvantum for hvor meget grundvand, der må indvindes fra de enkelte boringer. Nyborg Kommune udsteder vandindvindingstilladelser, der er gældende for en tiårig periode. De nuværende tilladelser skulle have været fornyet i Men er blevet udsat af folketinget som følge af forsinkelsen af de statslige vandplaner. Fornyelsen sker i stedet seneste med udgangen af P.t. må der indvindes m 3 /år. For at beskytte grundvandsressourcerne er der i regionplanen fastsat retningslinjer for beskyttelse og anvendelse af grundvandet samt indvinding. For at beskytte grundvandet er der udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, såkaldte OSD-områder. Dette er egne med grundvand i en kvalitet og mængde der kan sikre fremtidens indvinding. 35% af Danmark er OSDområde. Størstedelen af Nyborg Kommune er kategoriseret som OSD-område. Alle vandboringer skal ifølge lovgivningen have en beskyttelseszone på 25 m, hvor aktiviteter, der kan forurene grundvandet er forbudt. I Nyborg Kommune er der udlagt en beskyttelseszone omkring boringerne med en radius på minimum 300 m. I denne zone må ikke indrettes anlæg, der ved udledning af væske kan forurene grundvandet. Dette kan være nedsivningsanlæg til spildevand, nedgravede olie- og kemikalietanke, jordvarmeanlæg, vaske- og fyldepladser samt regnvandsbassiner. I Kommuneplan 2009 for Nyborg Kommune, specificeres retningslinjerne for beskyttelse, indvinding og forsyning. 17

18 Dette sker på baggrund af, at mål for kvalitet af grundvandet og omfanget af indvinding fremover fastsættes i de statslige vandplaner. Regionplan 2005, nu ophævet til landsplandirektiv, er derfor kun gældende frem til de kommende vandplaner tråder i kraft. Ikke alle retningslinjer fra Regionplan 2005 medtages i de nye vandplaner, men nogle er stadig relevante i kommunalt regi og derfor overført til Kommuneplan Kortet angiver hvilke områder i Nyborg Kommune, der er OSR-områder. Betegnelsen områder med drikkevandsinteresser dækker over områder, hvor der kan indvindes vand, men ikke har første prioritet. 18

19 Indvundet og solgt vand Vandtab i % af indvundet mængde CO 2 -udledning for mængde solgt vand 19

20 Note Indvundet råvand m³ Solgt m³ tons CO 2 311,6 305,1 293,8 306,1 238,6 3 Skyllevand m³ Ledningstab m³ Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Indvundet råvand er den mængde, der pumpes op fra undergrunden. Solgt vand er den mængde, der er pumpet ud til kunderne. Skyllevand er vand brugt til skylning af filtre. Tallene er skønnede men måles fra 2012, da flowmålere er installeret i I ledningstabet er inkluderet brandberedskab og udledning i forbindelse med reparationer og utætheder. Nye vandledninger gennemskylles 1-2 døgn før ibrugtagning. (Beregnede værdier) Behandling Det grundvand der pumpes op, indeholder gasser som svovlbrinte og metan samt stofferne jern og magan (okker), der alt er nødvendigt at fjerne, for at gøre vandet drikkeligt. Gasserne giver vandet en rådden smag og jern samt magan gør, at vandet har et grumset udseende. Endvidere kan jern og magan give brunlige misfarvninger af vasketøj og sættes sig i vandrørene med risiko for stopning. Ved mekanisk beluftning iltes vandet og gasserne damper af. Vandet ledes herefter til store bassiner, hvor det siver gennem sandfiltre. Her filtreres jern og magan (okker) fra og vandet bliver klart og kan ledes til rentvandstankene, hvorfra det sendes ud i ledningsnettet. For at undgå tilstopning af sandfiltrene returskylles disse, ved at lede vand modsat filtermassen. Drikkevandet fra NFS Vand A/S er 100% grundvand og er ikke tilsat klor eller overfladevand. Filterskyllevandet fra de enkelte vandværker udledes som følgende: Hjulby bro: Skovparken: Sofienberg: - til åbent bassin, bundfælder og til Ladegårdsåen. - til underjordisk tank, bundfælder og til Storebælt. - direkte til kloak. Vindinge: - direkte til Vindinge å. Kogsbølle: Nordenhuse - direkte til Kogsbølle bæk. - til drænledning Distribution Ledningsnettet består af råvands- og rentvandsledninger samt en mængde pumper og trykforøgere. Fra vandboringerne ledes det oppumpede grundvand via råvandsledninger til vandværket. Herfra pumpes det filtrerede vand fra vandværkets rentvandstanke gennem rentvandsledningnettet ud til forbrugsstederne. For at få vandet frem gennem ledningerne, er der fra de 2 største vandværker 4 pumper og fra de mindre 2 pumper. I alt er der 16 pumper i distributionsnettet, mens kun 10 er i drift. 20

21 På selve ledningsnettet findes 3 trykforøgere, der sikrer trykket ved terræn- og bebyggelsesmæssige stigninger. Ved at anvende trykforøgere er det ikke nødvendigt at pumpe vandet op i vandtårne for at opnå tilstrækkeligt tryk. Derfor anvendes ikke vandtårne inden for forsyningsområdet. Et distributionsnet uden vandtårne er samtidig bedre af hensyn til terrorsikring Råvandsledningsnettet er ca. 8,0 km langt og består af eternit-, PVC- og PE rør. Rentvandsledningsnettet er ca. 183 km langt og består af støbejerns-, PVC-, PE- og stålrør. Ledningstype Rentvandsledninger km Råvandsledninger km 7, ,6 Faldet i længden af rentvandsledninger fra 2009 til 2010 skyldes ændret opmålingsmetode. De 6 vandværker forsyner hver deres område, men er af hensyn til forsyningssikkerheden sammenkoblede. Kun 3 af vandværkerne er i drift. I henhold til vandforsyningsloven har NFS Vand A/S forsyningspligt til samtlige ejendomme inden for forsyningsområdet. Dog har de enkelte ejendomme ikke pligt til at tilslutte sig den almene vandforsyning. Udbygning af ledningsnettet sker, hvor enkeltejendomme indenfor forsyningsområdet ønsker tilslutning eller ved udstykning/nybyggeri. Drift og vedligeholdelse Kontrol og kvalitet For at følge med i eventuelle ændringer af grundvandsmagasinet, som kan få indflydelse på vandbehandlingen, udtages prøver af råvandet fra boringerne. Prøverne tages tidsmæssigt forskudt, således at alle boringer checkes hvert tredje år. Derudover udtages for hvert vandværk 1 årlig normalkontroller pr. afgang vandværk samt 1 udvidet kontrol også pr. afgang vandværk Kontrollen på vandværkerne omfatter bl.a. bakterier og miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler, opløsningsmidler, oliestoffer m.m. Overskrides værdierne for miljøfremmede stoffer tages pågældende boring ud af drift, hvilket ikke er sket siden Det filtrerede vand på vandværket analyseres for følgende bekteriologiske parametre; Kimtal ved 22 og ved 37, coliforme bakterier, eescherichia coli (E.coli), enterokokker og Clostridium perfringens, herunder sporer. Sidste kun ved overskridelser. Der er ikke i målingerne fundet spor af stoffer, som giver problemer med kvaliteten de seneste 17 år. Hver dansker bruger i gennemsnit 116 liter vand i døgnet. Kun 8 liter bruges til mad og drikke. Imens 88 liter går til vask, bad og toiletskyld. I ledningsnettet udtages der 19 årlige prøver af drikkevandet forskellige steder bl.a. hos kunderne. Her analyseres for følgende bakteriologiske parametre; Kimtal ved 22, coliforme bakterier, E. Coli. 21

22 På stedet foretages endvidere en organoleptisk prøve, hvor udseende, lugt og smag bedømmes. Kemiske parametre analyseres for følgende; ledningsevne, ph, nitrat, fosfor, jern, mangan, svovlbrinte og vandets totale hårdhed. Udtagningsprogram for vandprøver fastlægges i samarbejde med Nyborg Kommune. Vandet i Nyborg Kommune betegnes som hårdt. Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Bedømmelsen af hårdheden sker efter en skala, der går fra 0 - >30 og er inddelt i 6 intervaller. Den gennemsnitlige hårdhed for vandet fra NFS Vand A/S i 2011 var 18,9. Hårdt vand betyder en øget kalkaflejring og at det ved tøjvask, er nødvendigt med større doseringer af vaskepulver. Udskiftning af vandledninger Vandrør udskiftes kun ved brud eller gaderenoveringer. Ofte bliver de udtjente vandrør liggende i jorden og nye rør lægges i stedet ned. Levetiden for støbejern-, PVC- og PE rør er mere end 100 år og afhænger bl.a. af jordforholdene. Stålrørenes levetid er ca. 25 år og erstattes ved udskiftning med PVC eller PE rør. I områder, hvor der kan være risiko for forurening, og dermed risiko for indtrængning af stoffer i drikkevandsledningerne, er vandledningerne lavet i specielle diffusionstætte rør, der er meget modstandsdygtige over for indtrængning. Princip for lægning af vandrør. Affald Ved filtrering af grundvand på vandværket opsamles okker (magan) ved hjælp af sandfiltre. Fra vandværkerne i Hjulby Bro, Skovparken og Nordenhuse udledes okkeren til et bundfældningsbassin. Fra de små vandværker er mængden af okker så lille, at det udledes til kloak og renses fra på rensesanlægget. Bundfældningsbassinet i Hjulby Bro afgraves med ca. 5-6 års interval og sendes til deponi hos affaldsbehandler. Øvrige bundfældningsbassiner tømmes med slamsuger ligeledes hver Okker i sig selv belaster ikke miljøet. Bundfældningsbassinet har en naturlig membran af ler, der hindre nedsivning af okkeren. Risikoen ved den store koncentration af okker er, hvis der sker udslip til åløb, hvor det bl.a. kan lukke gællerne på fisk og forårsage kvælning. Udskiftede vandrør, der er gravet op sælges til produkthandlere, hvis de er af stål eller støbejern. Rør af PVC eller PE sendes i deponi. Kasserede vandmålere sælges til ligeledes til produkthandlere. I 2011 blev 465 kg vandmålere solgt som jern. Ved at spare på vandet beskytter vi naturen. Pumpes for meget grundvand op udtørres åer, søer og vådområder og dyrene mister levesteder. Reparation/vedligeholdelse Vandværker og distributionsnet hos NFS Vand A/S er generelt i god stand. I 2011 blev planlægningen af ledningsrenovering af Svanedamskvarteret i Nyborg påbegyndt. Renoveringen skal udføres i forbindelse med at kvarteret skal kloaksepareres i perioden Der er ikke udarbejdet drift og vedligeholdelsesplaner, men vedligeholdelsen foretages løbende. Til desinficering af nye rørledninger, fodtøj og værktøj m.m. anvendes årligt ca. 40 liter Carela PEROXSIL samt en lille mængde klor. Carela PEROXSIL er et desinficeringsmiddel, der er godkendt til 22

23 rentvandsledninger og fødevareindustri. Ved skæring af gevindrør anvendes skæremidler og ved samling af PVC-rør smøremidler. Alle produkter er godkendte til formålet. Græsset på de omkringliggende arealer slås med motorplæneklipper og ukrudt fjernes manuelt eller brændes, da sprøjtegifte ikke er tilladt på områderne. Forbrug af el, vand og varme Det væsentligste ressourceforbrug omkring indvinding, behandling og distribution af vand er elforbruget, hvor det primære forbrug sker ved udpumpning af det filtrerede vand til distributionsnettet. Elforbruget omfatter udover ovennævnte, belysning og elvarme på vandværkerne. Vandforbruget er for rengøring af lokaler og badefaciliteter. Forbruget af el og vand er for alle vandværker, pumpestationer samt faciliteterne på Gasværksvej, hvor NFS Vand A/S flyttede ind i februar Forbruget af el og vand til formål, der ikke er direkte knyttet til processerne omkring vandforsyning, er minimale, derfor er udsvingene i forbrugstallene stort set proportionale med vandleverancerne. Varmeforbruget er relativt stort, pga. opvarmning af velfærds- og værkstedsfaciliteter på Gasværksvej. Elforbruget faldt en smule i 2011 som følge af en mindre mængde udpumpet vand, ligesom varmeforbruget også faldt lidt pga. en varmere vinter end 2010 og flytning til nye faciliteter. Vandforbruget faldt fra 2010 til

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere