Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S"

Transkript

1 Grønt regnskab 2008 CVR-nr Nyborg Forsyning & Service A/S

2 Forord Dette frivillige grønne regnskab er det 12. Nyborg Forsyning & Service A/S har udarbejdet. Nyborg Forsyning & Service A/S består af 4 datterselskaber, der leverer forsyningstjenester inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand. Derudover rådgiver Nyborg Forsyning & Service A/S om effektiv anvendelse af energi. Med det grønne regnskab ønsker Nyborg Forsyning & Service A/S, at give kunder og interessenter en større indsigt og interesse for udviklingen i virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning af omgivelserne. Ønskes yderligere information om enkeltheder i regnskabet, er man altid velkommen til at kontakte Nyborg Forsyning & Service A/S. Øvrige oplysninger om Nyborg Forsyning & Service A/S kan findes på 2

3 Indholdsfortegnelse Nyborg Forsyning & Service A/S 4 Basisoplysninger 4 Ledelsens redegørelse 7 NFS A/S / Administration 8 Om NFS A/S / administration 8 Drift og vedligeholdelse 9 NFS Vand A/S 15 Målsætning 15 Om NFS Vand A/S 16 Indvinding og behandling af vand 17 Drift og vedligeholdelse 21 NFS Varme A/S 26 Målsætning 26 Om NFS Varme A/S 27 Produktion og distribution af fjernvarme 28 Drift og vedligeholdelse 32 Energibesparelser 38 Renovation A/S 39 Målsætning 39 Om NFS Renovation A/S 40 Indsamling og håndtering af affald 41 Drift og vedligeholdelse 44 NFS Spildevand A/S 47 Målsætning 47 Om NFS Spildevand A/S 48 Indløb og behandling af spildevand 49 Drift og vedligeholdelse 53 Miljødeklarationer 58 Beregningsmetode for CO 2 -udledning (tons) 59 Forklaring til miljøpåvirkninger 60 3

4 Nyborg Forsyning & Service A/S Basisoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon: Web: Kontaktperson: Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2, 5800 Nyborg CVR-nr.: Adm. direktør Erik Hansen P-nummer: Ejerforhold: Datterselskaber*: Branchebetegnelse: Hovedaktivitet: Virksomheden er 100% ejet af Nyborg Kommune NFS Vand A/S NFS Varme A/S NFS Renovation A/S NFS Spildevand A/S *100% ejet af Nyborg Forsyning & Service A/S Multiforsyningsselskab Multiforsyningsselskab med fjernvarme-, vand-, renovations- og spildevandsafdeling. NFS Varme A/S Produktion af varme i anlæg med indfyret effekt på mellem 5 og 70 MW. Distribution, drift og vedligehold af fjernvarme og fjernvarmenet. NFS Vand A/S Indvinding af grundvand, behandling af råvand samt distribution af drikkevand. NFS Renovation A/S Drift af dagrenovationskørsel, komprimatorstation, 3 genbrugsstationer, 68 genbrugsøer samt administration og forbrugsafregning af renovationsordninger. NFS Spildevand A/S Rensning af spildevand og afledning af regnvand. Drift og ved ligehold af kloakledningsnet, pumpestationer samt kontraktanlæg i åbent land. Geografiske forsyningsområder: Nyborg Kommune. For specifik angivelse henvises til afsnit for de enkelte selskaber. 4

5 Miljøgodkendelser: NFS Varme A/S (miljøgodkendelser) Central Fladet: 14. dec Central Skovparken: 14. dec Central Gasværksvej: 14. dec Central Halvej: 14. dec Central Langelandsvej: 14. dec Central Avernakke: Kræver ikke godkendelse. Der føres tilsyn med centralerne hvert andet år. NFS Vand A/S (indvindingstilladelser) Hjulbybro: m³ indtil Skovparken: m³ indtil Sofienberg: m³ indtil Vindinge: m³ indtil Kogsbølle: m³ indtil Nordenhuse: m³ indtil NFS Renovation A/S (miljøgodkendelser) Komprimatorstation: 5. maj 1997 Nyborg Genbrugsstation: (tillægsgodkend ) Ullerslev Genbrugsstation: (tillægsgodkend ) Ørbæk Genbrugsstation: NFS Spildevand A/S: (spildevandsplan) Nøgletal for Nyborg Forsyning & Service A/S: Antal medarbejdere: 60 Antal kunder: ca Nettoomsætning 2011: tkr. Egenkapital 2011: tkr. Kvalitativ beskrivelse af miljø og ressourcemæssige forhold: Selskaberne under Nyborg Forsyning & Service A/S væsentligste ressourceforbrug omfatter el, vand, varme, materiel samt kemikalier og brændsel. Hovedparten af elforbruget sker ved rensning af spildevand, hvor der bruges ca. 60% af det samlede elforbrug for alle selskaber. Det overvejende vandforbrug forekommer ved fjernvarmeproduktion, hvortil ca. 80% af selskabernes samlede vandforbug bruges. Fjernvarmeproduktion kræver også varme og ca. 70% af selskabernes samlede varmeforbrug går hertil. Til produktion af fjernvarme på egne centraler, anvendes biobrændsel, der betragtes som CO 2 -neutralt ved afbrænding samt naturgas. Et gasfyret kraftvarmeværk, producerer på det fri elmarked. Til drift og vedligeholdelse af de enkelte forsyningsanlæg anvendes hhv. fjernvarme-, kloak- og vandrør. På de enkelte anlæg/centraler bruges desuden kemikalier og hjælpestoffer til drift og vedligeholdelse. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter udledning af CO 2, SO 2 og NO x til luft fra fjernvarmeproduktionen, deponi af slam fra spildevandsrensning og okker fra bundfældningsbassinet ved indvinding af drikkevand. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i processerne inden for forsyningsarterne. Anvendelsen sker under kontrollerede forhold, ligeledes sker opbevaring og bortskaffelse efter de sikkerhedsmæssige forskrifter. Ved vedligeholdelse og reparation af fjernvarmecentraler genereres en mindre mængde kemisk affald. Dette indsamles og sendes til godkendt affaldsbehandler. Materialer fra udskiftet materiel fra alle afdelinger går så vidt muligt til genanvendelse, imens farlige dele sendes i deponi. 5

6 Nedenstående er den procentvise fordeling af el-, vand- og varmeforbruget i 2011 illustreret for de enkelte datterselskaber under Nyborg Forsyning & Service A/S samt administration. Elforbrug/kWh Vandbrug/m 3 Varmeforbrug/kWh 6

7 Ledelsens redegørelse Med dette frivillige grønne regnskab ønsker Nyborg Forsyning & Service A/S, at sætte fokus på den miljømæssige del af virksomhedens drift ved at give virksomhedens interessenter et indblik i det forgangne år. Samtidig fungerer regnskabet som et aktuelt redskab til at øge miljøbevidstheden blandt medarbejdere og ledelse. For overskuelighedens skyld er det grønne regnskab inddelt efter datterselskaber, hvor produktion, distributionsnet samt drift og vedligeholdelse kortfattet beskrives. Alle anvendte data går 5 år tilbage. For hvert datterselskab gøres endvidere en kort status over regnskabsåret. De valgte oplysninger i dette frivillige grønne regnskab anses for at være nødvendige til bedømmelse af de væsentligste miljø- og ressourceforhold i virksomheden. Der er fokuseret på de ressourcer, der anvendes i store mængder samt output i form af luftemissioner og problemaffald. De medtagne data anses for væsentlige, da de enten er begrænsede ressourcer, har en negativ virkning på miljøet ved forbrug eller produktion eller forbruges i større mængder. Miljøpåvirkningerne fra de hyppigst forekommende ressourcer, materialer og stoffer er kortfattet beskrevet bagerst i regnskabet, ellers indgår de undervejs, som de nævnes. Hvor det er muligt er tallene sat i relation til producerede mængder. Der er i regnskabet, hvor andet ikke er nævnt, benyttet målte dokumenterede værdier. Danske energiselskaber er pålagt at opnå dokumenterede besparelser. Disse er at finde i det grønne regnskab under NFS Varme A/S. Nyborg Forsyning & Service A/S har ingen særskilt nedskrevet miljøpolitik. Arbejdsopgaver, anlægsopgaver og andre forhold med betydning for miljøet, sammenholdes altid med gældende miljøkrav og udføres, så de som minimum opfylder miljøkravene. Dog er der for hver forsyningsart formuleret en miljømålsætning, der arbejdes efter. Der stilles ingen specielle krav til leverandører af materialer mm., det forudsættes dog, at leverandørerne overholder gældende miljølovgivning. Medarbejdere på lederniveau har deltaget i udarbejdelsen af regnskabet. Øvrige medarbejdere er orienteret igennem SISU (sikkerheds- og samarbejdsudvalgsmøder). For at hindre arbejdsulykker, som følge af arbejde med sundhedsskadelige stoffer, forefindes der nødvendige personlige værnemidler således, at alt arbejde kan foregå på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Medarbejderne er endvidere instrueret i korrekt brug af værnemidlerne. Alle medarbejdere er desuden årligt på obligatorisk førstehjælpskursus, for at kunne yde korrekt førstehjælp ved arbejdsulykker. I forbindelse med sikkerhed og samarbejde afholdes løbene SISU-møder. Udvalgsposterne er ligeligt fordelt på ledere og medarbejderrepræsentanter jfr. gældende lovgivning. Der har i regnskabsåret 2011, ikke været udslip af nogen art eller nogen arbejdsulykker i miljømæssig henseende. Endvidere har der ikke været overtrædelser af miljøgodkendelsernes vilkår eller modtaget klager af nævneværdig karakter. Såfremt at brugere af dette grønne regnskab mangler informationer, modtages forslag til forbedringer gerne. Med venlig hilsen Erik Hansen Administrerende direktør 7

8 NFS A/S / Administration Om NFS A/S / administration Administrationen for Nyborg Forsyning & Service A/S er beliggende på Gasværksvej 2 i Nyborg, hvor alle virksomhedens administrative funktioner er samlet. Administrationen varetager opgaver som forbrugsafregninger for vand, varme, renovation og spildevand, administration af bådpladser i Nyborg lystbådehavn samt afregning for private vandværker. Udover administration huser adressen også projektafdeling og kundeservice ligesom den daglige drift af afdelingerne for vand, renovation og spildevand sker herfra. I alt er 22 medarbejdere beskæftiget på kontorerne på adressen. 8

9 Drift og vedligeholdelse Indkøb Indkøb af alt papir, rengøringsartikler og andre forbrugsmaterialer sker igennem Kommunernes fælles indkøbsforening. Et af indkøbsforeningens overordnede mål er, at sikre inddragelse af miljømæssige hensyn ved alle indkøb. Som eksempel kan nævnes, at det indkøbte kopipapir er fremstillet i overensstemmelse med ISO samt at papiret opfylder kravene til svanemærkning. Papirforbrug Siden Nyborg Forsyning & Service A/S i 2009 overgik til elektronisk fakturering, anslås det at der årligt har reduceret postmængden med indkommende fakturaer. I papir beløber dette sig til ca. 60 kg alene for fakturaerne, hertil kommer affaldsmængden fra kuverter. Det registrerede indkøb af diverse kuverter har fra været faldende, for så at stige i Forbrug af kuverter Samlet kuvertforbrug stk Som privat kunde hos Nyborg Forsyning & Service A/S kan man også være med til at nedbringe papirforbruget. Ca kunder eller omkring 13% har i dag tilmeldt sig e-boks, hvortil fakturaer og selvaflæsningskort sendes digitalt. Opgjort i papir anslås det at give en årlig besparelse på ca. 36 kg. Tilsvarende vægt spares i kuverter, hertil kommer en ukendt mængde kørsel for at bringe posten ud. Køretøjer og maskiner Alle køretøjer og maskiner i Nyborg Forsyning og Service A/S regi er indregistreret under administrationen. Med udgangen af 2011 var der 20 stk. dieselkøretøjer, 3 stk. benzinkøretøjer, 2 elbiler, 3 rendegravere, 1 plænetraktor samt 3 gasdrevne trucks. Yderligere findes 2 dieselgeneratorer samt 5 benzingeneratorer. Sidste bruges i ringe omfang. Køretøjerne vaskes ugentligt eller efter behov. Vaskepladsen har afløb til offentlig kloak. Service og reparationer foretages på autoriseret værksted. 9

10 Brændstofforbrug Alle benzinbiler kører på bio-benzin, der indeholder 5% ethanol og derved udleder mindre CO 2 end traditionel benzin. Bio-benzinen er samtidig fri for MTBE, der anvendes som alternativ til bly for at forhøje oktantallet, men samtidig kan forårsage forurening af grundvandet. Med frasalget af Nyborg Elnet A/S i 2010 faldt det samlede forbrug af brændstoffer til kørsel og maskiner og hermed CO 2 udledningen. Brændstofforbrug til køretøjer/maskiner CO 2 udledning fra brændstof 10

11 Note Biler (diesel) liter Generatorer (diesel) liter Dieselforbrug i alt liter tons CO 2 88,7 88,4 90,1 103,7 68,9 3 Biler (benzin) liter Generatorer (benzin) liter Maskiner (benzin) liter Private biler (benzin) liter Benzinforbrug i alt liter tons CO 2 12,3 14,1 17,5 15,9 10,9 6 Trucks (gas) liter Gasforbrug i alt liter tons CO 2 1,6 1,2 1,8 2 2,3 7 Elbiler (el) kwh Elforbrug i alt kwh tons CO 2 0, Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 CO 2 udledning i alt tons CO 2 102,8 103,7 109,4 121,6 82,1 Selskabets biler som benytter diesel som brændstof. Generatorerne benyttes til nødforsyning mm. Selskabets biler som benytter benzin som brændstof. Benzinforbruget til opvarmning af elbiler er indeholdt her. Maskiner herunder plæneklippere. Det varierende forbrug skyldes, at der jævnligt indkøbes benzin på nogle bilernes betalingskort. Brændstofmængde til private biler er anslået på baggrund af udbetalte kørselspenge. I beregningen er brugt SKAT sats. Det antages det at de private biler i gns. kører ca. 10 km/l og at der anvendes biobenzin. Trucks på genbrugsstationerne benytter flaskegas som brændstof. Note 7 Selskabet første elbil blev udskiftet i 2007, da reparation ikke var økonomisk fordelagtig. I 2010 blev 2 nye elbiler anskaffet. Elforbruget til disse er indeholdt i administrationens samlede elforbrug. Transport Mange ansatte hos Nyborg Forsyning & Service A/S bor lokalt og cykler derfor til og fra arbejde. Derfor er det også naturligt at tage cyklen i arbejdstiden, hvor afstanden tillader det. De medarbejdere, der ofte har møder i Nyborg har firmacykel. Skal flere personer til samme arrangement udenbys opfordres der til samkørsel. Drift og vedligeholdelse af anlæg og distributionsnet samt servicering af kunder kræver på årsbasis meget kørsel. Planlægning af disse arbejdsopgaver sker så vidt muligt under hensyn kørslen, der søges optimeret. 11

12 Energibesparende aktiviteter En mangeårig service hos Nyborg Forsyning & Service A/S har været udlån af energimålere, udlevering af kontrolbøger til notering af måleraflæsninger samt rådgivning af kunderne om vand- og energibesparelser. Siden 2010 er forbruget af el, vand og varme for bygningerne på Gasværksvej 2 blevet aflæst hver måned. Affald/Genanvendelse I kontorerne på Gasværksvej er opsat containere til papiraffald og tilsvarende findes på lageret til pap og metalaffald. Som en service for borgerne tages imod brugte batterier i receptionen, hvor administrationen også selv aflevere deres. Drift og vedligeholdelse Græsset på de omkringliggende arealer slås med motorplæneklipper og ukrudt fjernes manuelt eller ved hjælp af en ukrudtsbrænder i stedet for sprøjtning. Om vinteren holdes indkørsler isfri med vejsalt. Der anvendes kun miljømærkede rengøringsmidler til rengøring af lokaler. Alle lyskilder er energibesparende pærer, der anvendes primært A-pærer. Forbrug af el, vand og varme De største miljøbelastninger fra kontor og lagerfaciliteterne kommer fra den daglige drift i form af el-, vandog varmeforbrug. Elforbruget er for belysning, ventilation, klimaanlæg til servrum, it-udstyr herunder servere og pcér samt div. apparater/maskiner i kontor- og lagerbygning. Vandforbruget omfatter udover forbrug til rengøring, toiletskyld og køkken også badefaciliteter. Varmeforbruget er for opvarmning af såvel kontorer som lager. Der skete i 2011 et fald i alle forbrugsarter i forhold til 2010 som følge af frasalget af Nyborg Elnet A/S. 12

13 Elforbrug Vandforbrug Varmeforbrug CO 2 -udledning for el-, vand- og varmeforbrug 13

14 Forbrug Elforbrug kwh tons CO 2 31,5 29,8 31,2 35,2 17,0 Vandforbrug m tons CO 2 * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Varmeforbrug kwh tons CO 2 0 5,8 7,1 2,8 1,9 *CO2-udledning er beregnet for vand og spildevand Alle forbrug faldt i 2011 efter at Nyborg Elnet A/S var blevet solgt fra i

15 NFS Vand A/S Målsætning Det er vandforsyningens mål, at kunne levere drikkevand til kunderne i forsyningsområdet. Kvalitet og mængde skal svare til kundernes behov og gældende lovgivningskrav. Produktion og distribution af vandet skal ske på et, i forhold til ressourcer og det omgivende miljø, bæredygtigt grundlag. Det skal gennem rådgivning og information tilstræbes at forbruget minimeres. Den orange linje angiver forsyningsområdet for NFS Vand A/S. Der distribueres vand til ca ejendomme. 15

16 Om NFS Vand A/S NFS Vand A/S distribuerer årligt ca m 3 rent drikkevand til ca ejendomme primært i Nyborg by samt Vindinge, Kogsbølle, Hjulby og Nordenhuse. 45% af det distribuerede vand aftages af industri og de resterende 55% af private husstande, kommunale institutioner samt handels- og servicefag. Alle forbrugssteder afregnes efter vandmåler. Råvandet indvindes fra 26 boringer og ledes til et af NFS Vand A/S 6 vandværker, inden det distribueres ud til slutbrugerne. Den decentrale indvindingsstruktur giver en solid forsyning, der reducerer sårbarheden over for forurening og påvirkning af naturen. Vandforsyningen i Nyborg Kommune foregår på grundlag af vandforsyningsplaner, der fremgår af kommuneplanerne. Den fremtidige tilrettelæggelse af drikkevandsindvinding og beskyttelse af grundvandet behandles endvidere i Indsatsplan for grundvand Nyborg 2006, der er udarbejdet af Fyns Amt. 16

17 Indvinding og behandling af vand Indvinding Det grundvand der indvindes til drikkevand kommer fra de prækvartære lag (før istid), dvs. lag der ligger ca m nede i undergrunden. Vandet i disse lag har været år om at nå denne dybde, siden det faldt som nedbør. Grundvandet, der pumpes op fra boringerne, ledes via råvandsledninger til vandværkerne, hvor det gennemgår en mekanisk rensningsproces. Indvindingen ved Nyborg adskiller sig fra andre områder på Fyn, ved at der indvindes fra kalklag. Dette begrænser indvindingen, da der overalt forekommer salt grundvand i større eller mindre dybde. Dette til trods for rigelige vandressourcer. Af hensyn til grundvandsressourcerne og naturen er der fastsat kvantum for hvor meget grundvand, der må indvindes fra de enkelte boringer. Nyborg Kommune udsteder vandindvindingstilladelser, der er gældende for en tiårig periode. De nuværende tilladelser skulle have været fornyet i Men er blevet udsat af folketinget som følge af forsinkelsen af de statslige vandplaner. Fornyelsen sker i stedet seneste med udgangen af P.t. må der indvindes m 3 /år. For at beskytte grundvandsressourcerne er der i regionplanen fastsat retningslinjer for beskyttelse og anvendelse af grundvandet samt indvinding. For at beskytte grundvandet er der udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, såkaldte OSD-områder. Dette er egne med grundvand i en kvalitet og mængde der kan sikre fremtidens indvinding. 35% af Danmark er OSDområde. Størstedelen af Nyborg Kommune er kategoriseret som OSD-område. Alle vandboringer skal ifølge lovgivningen have en beskyttelseszone på 25 m, hvor aktiviteter, der kan forurene grundvandet er forbudt. I Nyborg Kommune er der udlagt en beskyttelseszone omkring boringerne med en radius på minimum 300 m. I denne zone må ikke indrettes anlæg, der ved udledning af væske kan forurene grundvandet. Dette kan være nedsivningsanlæg til spildevand, nedgravede olie- og kemikalietanke, jordvarmeanlæg, vaske- og fyldepladser samt regnvandsbassiner. I Kommuneplan 2009 for Nyborg Kommune, specificeres retningslinjerne for beskyttelse, indvinding og forsyning. 17

18 Dette sker på baggrund af, at mål for kvalitet af grundvandet og omfanget af indvinding fremover fastsættes i de statslige vandplaner. Regionplan 2005, nu ophævet til landsplandirektiv, er derfor kun gældende frem til de kommende vandplaner tråder i kraft. Ikke alle retningslinjer fra Regionplan 2005 medtages i de nye vandplaner, men nogle er stadig relevante i kommunalt regi og derfor overført til Kommuneplan Kortet angiver hvilke områder i Nyborg Kommune, der er OSR-områder. Betegnelsen områder med drikkevandsinteresser dækker over områder, hvor der kan indvindes vand, men ikke har første prioritet. 18

19 Indvundet og solgt vand Vandtab i % af indvundet mængde CO 2 -udledning for mængde solgt vand 19

20 Note Indvundet råvand m³ Solgt m³ tons CO 2 311,6 305,1 293,8 306,1 238,6 3 Skyllevand m³ Ledningstab m³ Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Indvundet råvand er den mængde, der pumpes op fra undergrunden. Solgt vand er den mængde, der er pumpet ud til kunderne. Skyllevand er vand brugt til skylning af filtre. Tallene er skønnede men måles fra 2012, da flowmålere er installeret i I ledningstabet er inkluderet brandberedskab og udledning i forbindelse med reparationer og utætheder. Nye vandledninger gennemskylles 1-2 døgn før ibrugtagning. (Beregnede værdier) Behandling Det grundvand der pumpes op, indeholder gasser som svovlbrinte og metan samt stofferne jern og magan (okker), der alt er nødvendigt at fjerne, for at gøre vandet drikkeligt. Gasserne giver vandet en rådden smag og jern samt magan gør, at vandet har et grumset udseende. Endvidere kan jern og magan give brunlige misfarvninger af vasketøj og sættes sig i vandrørene med risiko for stopning. Ved mekanisk beluftning iltes vandet og gasserne damper af. Vandet ledes herefter til store bassiner, hvor det siver gennem sandfiltre. Her filtreres jern og magan (okker) fra og vandet bliver klart og kan ledes til rentvandstankene, hvorfra det sendes ud i ledningsnettet. For at undgå tilstopning af sandfiltrene returskylles disse, ved at lede vand modsat filtermassen. Drikkevandet fra NFS Vand A/S er 100% grundvand og er ikke tilsat klor eller overfladevand. Filterskyllevandet fra de enkelte vandværker udledes som følgende: Hjulby bro: Skovparken: Sofienberg: - til åbent bassin, bundfælder og til Ladegårdsåen. - til underjordisk tank, bundfælder og til Storebælt. - direkte til kloak. Vindinge: - direkte til Vindinge å. Kogsbølle: Nordenhuse - direkte til Kogsbølle bæk. - til drænledning Distribution Ledningsnettet består af råvands- og rentvandsledninger samt en mængde pumper og trykforøgere. Fra vandboringerne ledes det oppumpede grundvand via råvandsledninger til vandværket. Herfra pumpes det filtrerede vand fra vandværkets rentvandstanke gennem rentvandsledningnettet ud til forbrugsstederne. For at få vandet frem gennem ledningerne, er der fra de 2 største vandværker 4 pumper og fra de mindre 2 pumper. I alt er der 16 pumper i distributionsnettet, mens kun 10 er i drift. 20

21 På selve ledningsnettet findes 3 trykforøgere, der sikrer trykket ved terræn- og bebyggelsesmæssige stigninger. Ved at anvende trykforøgere er det ikke nødvendigt at pumpe vandet op i vandtårne for at opnå tilstrækkeligt tryk. Derfor anvendes ikke vandtårne inden for forsyningsområdet. Et distributionsnet uden vandtårne er samtidig bedre af hensyn til terrorsikring Råvandsledningsnettet er ca. 8,0 km langt og består af eternit-, PVC- og PE rør. Rentvandsledningsnettet er ca. 183 km langt og består af støbejerns-, PVC-, PE- og stålrør. Ledningstype Rentvandsledninger km Råvandsledninger km 7, ,6 Faldet i længden af rentvandsledninger fra 2009 til 2010 skyldes ændret opmålingsmetode. De 6 vandværker forsyner hver deres område, men er af hensyn til forsyningssikkerheden sammenkoblede. Kun 3 af vandværkerne er i drift. I henhold til vandforsyningsloven har NFS Vand A/S forsyningspligt til samtlige ejendomme inden for forsyningsområdet. Dog har de enkelte ejendomme ikke pligt til at tilslutte sig den almene vandforsyning. Udbygning af ledningsnettet sker, hvor enkeltejendomme indenfor forsyningsområdet ønsker tilslutning eller ved udstykning/nybyggeri. Drift og vedligeholdelse Kontrol og kvalitet For at følge med i eventuelle ændringer af grundvandsmagasinet, som kan få indflydelse på vandbehandlingen, udtages prøver af råvandet fra boringerne. Prøverne tages tidsmæssigt forskudt, således at alle boringer checkes hvert tredje år. Derudover udtages for hvert vandværk 1 årlig normalkontroller pr. afgang vandværk samt 1 udvidet kontrol også pr. afgang vandværk Kontrollen på vandværkerne omfatter bl.a. bakterier og miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler, opløsningsmidler, oliestoffer m.m. Overskrides værdierne for miljøfremmede stoffer tages pågældende boring ud af drift, hvilket ikke er sket siden Det filtrerede vand på vandværket analyseres for følgende bekteriologiske parametre; Kimtal ved 22 og ved 37, coliforme bakterier, eescherichia coli (E.coli), enterokokker og Clostridium perfringens, herunder sporer. Sidste kun ved overskridelser. Der er ikke i målingerne fundet spor af stoffer, som giver problemer med kvaliteten de seneste 17 år. Hver dansker bruger i gennemsnit 116 liter vand i døgnet. Kun 8 liter bruges til mad og drikke. Imens 88 liter går til vask, bad og toiletskyld. I ledningsnettet udtages der 19 årlige prøver af drikkevandet forskellige steder bl.a. hos kunderne. Her analyseres for følgende bakteriologiske parametre; Kimtal ved 22, coliforme bakterier, E. Coli. 21

22 På stedet foretages endvidere en organoleptisk prøve, hvor udseende, lugt og smag bedømmes. Kemiske parametre analyseres for følgende; ledningsevne, ph, nitrat, fosfor, jern, mangan, svovlbrinte og vandets totale hårdhed. Udtagningsprogram for vandprøver fastlægges i samarbejde med Nyborg Kommune. Vandet i Nyborg Kommune betegnes som hårdt. Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Bedømmelsen af hårdheden sker efter en skala, der går fra 0 - >30 og er inddelt i 6 intervaller. Den gennemsnitlige hårdhed for vandet fra NFS Vand A/S i 2011 var 18,9. Hårdt vand betyder en øget kalkaflejring og at det ved tøjvask, er nødvendigt med større doseringer af vaskepulver. Udskiftning af vandledninger Vandrør udskiftes kun ved brud eller gaderenoveringer. Ofte bliver de udtjente vandrør liggende i jorden og nye rør lægges i stedet ned. Levetiden for støbejern-, PVC- og PE rør er mere end 100 år og afhænger bl.a. af jordforholdene. Stålrørenes levetid er ca. 25 år og erstattes ved udskiftning med PVC eller PE rør. I områder, hvor der kan være risiko for forurening, og dermed risiko for indtrængning af stoffer i drikkevandsledningerne, er vandledningerne lavet i specielle diffusionstætte rør, der er meget modstandsdygtige over for indtrængning. Princip for lægning af vandrør. Affald Ved filtrering af grundvand på vandværket opsamles okker (magan) ved hjælp af sandfiltre. Fra vandværkerne i Hjulby Bro, Skovparken og Nordenhuse udledes okkeren til et bundfældningsbassin. Fra de små vandværker er mængden af okker så lille, at det udledes til kloak og renses fra på rensesanlægget. Bundfældningsbassinet i Hjulby Bro afgraves med ca. 5-6 års interval og sendes til deponi hos affaldsbehandler. Øvrige bundfældningsbassiner tømmes med slamsuger ligeledes hver Okker i sig selv belaster ikke miljøet. Bundfældningsbassinet har en naturlig membran af ler, der hindre nedsivning af okkeren. Risikoen ved den store koncentration af okker er, hvis der sker udslip til åløb, hvor det bl.a. kan lukke gællerne på fisk og forårsage kvælning. Udskiftede vandrør, der er gravet op sælges til produkthandlere, hvis de er af stål eller støbejern. Rør af PVC eller PE sendes i deponi. Kasserede vandmålere sælges til ligeledes til produkthandlere. I 2011 blev 465 kg vandmålere solgt som jern. Ved at spare på vandet beskytter vi naturen. Pumpes for meget grundvand op udtørres åer, søer og vådområder og dyrene mister levesteder. Reparation/vedligeholdelse Vandværker og distributionsnet hos NFS Vand A/S er generelt i god stand. I 2011 blev planlægningen af ledningsrenovering af Svanedamskvarteret i Nyborg påbegyndt. Renoveringen skal udføres i forbindelse med at kvarteret skal kloaksepareres i perioden Der er ikke udarbejdet drift og vedligeholdelsesplaner, men vedligeholdelsen foretages løbende. Til desinficering af nye rørledninger, fodtøj og værktøj m.m. anvendes årligt ca. 40 liter Carela PEROXSIL samt en lille mængde klor. Carela PEROXSIL er et desinficeringsmiddel, der er godkendt til 22

23 rentvandsledninger og fødevareindustri. Ved skæring af gevindrør anvendes skæremidler og ved samling af PVC-rør smøremidler. Alle produkter er godkendte til formålet. Græsset på de omkringliggende arealer slås med motorplæneklipper og ukrudt fjernes manuelt eller brændes, da sprøjtegifte ikke er tilladt på områderne. Forbrug af el, vand og varme Det væsentligste ressourceforbrug omkring indvinding, behandling og distribution af vand er elforbruget, hvor det primære forbrug sker ved udpumpning af det filtrerede vand til distributionsnettet. Elforbruget omfatter udover ovennævnte, belysning og elvarme på vandværkerne. Vandforbruget er for rengøring af lokaler og badefaciliteter. Forbruget af el og vand er for alle vandværker, pumpestationer samt faciliteterne på Gasværksvej, hvor NFS Vand A/S flyttede ind i februar Forbruget af el og vand til formål, der ikke er direkte knyttet til processerne omkring vandforsyning, er minimale, derfor er udsvingene i forbrugstallene stort set proportionale med vandleverancerne. Varmeforbruget er relativt stort, pga. opvarmning af velfærds- og værkstedsfaciliteter på Gasværksvej. Elforbruget faldt en smule i 2011 som følge af en mindre mængde udpumpet vand, ligesom varmeforbruget også faldt lidt pga. en varmere vinter end 2010 og flytning til nye faciliteter. Vandforbruget faldt fra 2010 til

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Ressourceregnskab 2015 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 647471 P-nr. 1.3.157.78 P-nr. 1.3.157.66 GRØNT REGNSKAB 27 BERETNING 27 Indledning I det grønne regnskab redegøres der for ressourceforbrug, miljøforhold og tekniske nøgletal. De økonomiske nøgletal

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere