Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S"

Transkript

1 Grønt regnskab 2008 CVR-nr Nyborg Forsyning & Service A/S

2 Forord Dette frivillige grønne regnskab er det 12. Nyborg Forsyning & Service A/S har udarbejdet. Nyborg Forsyning & Service A/S består af 4 datterselskaber, der leverer forsyningstjenester inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand. Derudover rådgiver Nyborg Forsyning & Service A/S om effektiv anvendelse af energi. Med det grønne regnskab ønsker Nyborg Forsyning & Service A/S, at give kunder og interessenter en større indsigt og interesse for udviklingen i virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning af omgivelserne. Ønskes yderligere information om enkeltheder i regnskabet, er man altid velkommen til at kontakte Nyborg Forsyning & Service A/S. Øvrige oplysninger om Nyborg Forsyning & Service A/S kan findes på 2

3 Indholdsfortegnelse Nyborg Forsyning & Service A/S 4 Basisoplysninger 4 Ledelsens redegørelse 7 NFS A/S / Administration 8 Om NFS A/S / administration 8 Drift og vedligeholdelse 9 NFS Vand A/S 15 Målsætning 15 Om NFS Vand A/S 16 Indvinding og behandling af vand 17 Drift og vedligeholdelse 21 NFS Varme A/S 26 Målsætning 26 Om NFS Varme A/S 27 Produktion og distribution af fjernvarme 28 Drift og vedligeholdelse 32 Energibesparelser 38 Renovation A/S 39 Målsætning 39 Om NFS Renovation A/S 40 Indsamling og håndtering af affald 41 Drift og vedligeholdelse 44 NFS Spildevand A/S 47 Målsætning 47 Om NFS Spildevand A/S 48 Indløb og behandling af spildevand 49 Drift og vedligeholdelse 53 Miljødeklarationer 58 Beregningsmetode for CO 2 -udledning (tons) 59 Forklaring til miljøpåvirkninger 60 3

4 Nyborg Forsyning & Service A/S Basisoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon: Web: Kontaktperson: Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2, 5800 Nyborg CVR-nr.: Adm. direktør Erik Hansen P-nummer: Ejerforhold: Datterselskaber*: Branchebetegnelse: Hovedaktivitet: Virksomheden er 100% ejet af Nyborg Kommune NFS Vand A/S NFS Varme A/S NFS Renovation A/S NFS Spildevand A/S *100% ejet af Nyborg Forsyning & Service A/S Multiforsyningsselskab Multiforsyningsselskab med fjernvarme-, vand-, renovations- og spildevandsafdeling. NFS Varme A/S Produktion af varme i anlæg med indfyret effekt på mellem 5 og 70 MW. Distribution, drift og vedligehold af fjernvarme og fjernvarmenet. NFS Vand A/S Indvinding af grundvand, behandling af råvand samt distribution af drikkevand. NFS Renovation A/S Drift af dagrenovationskørsel, komprimatorstation, 3 genbrugsstationer, 68 genbrugsøer samt administration og forbrugsafregning af renovationsordninger. NFS Spildevand A/S Rensning af spildevand og afledning af regnvand. Drift og ved ligehold af kloakledningsnet, pumpestationer samt kontraktanlæg i åbent land. Geografiske forsyningsområder: Nyborg Kommune. For specifik angivelse henvises til afsnit for de enkelte selskaber. 4

5 Miljøgodkendelser: NFS Varme A/S (miljøgodkendelser) Central Fladet: 14. dec Central Skovparken: 14. dec Central Gasværksvej: 14. dec Central Halvej: 14. dec Central Langelandsvej: 14. dec Central Avernakke: Kræver ikke godkendelse. Der føres tilsyn med centralerne hvert andet år. NFS Vand A/S (indvindingstilladelser) Hjulbybro: m³ indtil Skovparken: m³ indtil Sofienberg: m³ indtil Vindinge: m³ indtil Kogsbølle: m³ indtil Nordenhuse: m³ indtil NFS Renovation A/S (miljøgodkendelser) Komprimatorstation: 5. maj 1997 Nyborg Genbrugsstation: (tillægsgodkend ) Ullerslev Genbrugsstation: (tillægsgodkend ) Ørbæk Genbrugsstation: NFS Spildevand A/S: (spildevandsplan) Nøgletal for Nyborg Forsyning & Service A/S: Antal medarbejdere: 60 Antal kunder: ca Nettoomsætning 2011: tkr. Egenkapital 2011: tkr. Kvalitativ beskrivelse af miljø og ressourcemæssige forhold: Selskaberne under Nyborg Forsyning & Service A/S væsentligste ressourceforbrug omfatter el, vand, varme, materiel samt kemikalier og brændsel. Hovedparten af elforbruget sker ved rensning af spildevand, hvor der bruges ca. 60% af det samlede elforbrug for alle selskaber. Det overvejende vandforbrug forekommer ved fjernvarmeproduktion, hvortil ca. 80% af selskabernes samlede vandforbug bruges. Fjernvarmeproduktion kræver også varme og ca. 70% af selskabernes samlede varmeforbrug går hertil. Til produktion af fjernvarme på egne centraler, anvendes biobrændsel, der betragtes som CO 2 -neutralt ved afbrænding samt naturgas. Et gasfyret kraftvarmeværk, producerer på det fri elmarked. Til drift og vedligeholdelse af de enkelte forsyningsanlæg anvendes hhv. fjernvarme-, kloak- og vandrør. På de enkelte anlæg/centraler bruges desuden kemikalier og hjælpestoffer til drift og vedligeholdelse. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter udledning af CO 2, SO 2 og NO x til luft fra fjernvarmeproduktionen, deponi af slam fra spildevandsrensning og okker fra bundfældningsbassinet ved indvinding af drikkevand. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i processerne inden for forsyningsarterne. Anvendelsen sker under kontrollerede forhold, ligeledes sker opbevaring og bortskaffelse efter de sikkerhedsmæssige forskrifter. Ved vedligeholdelse og reparation af fjernvarmecentraler genereres en mindre mængde kemisk affald. Dette indsamles og sendes til godkendt affaldsbehandler. Materialer fra udskiftet materiel fra alle afdelinger går så vidt muligt til genanvendelse, imens farlige dele sendes i deponi. 5

6 Nedenstående er den procentvise fordeling af el-, vand- og varmeforbruget i 2011 illustreret for de enkelte datterselskaber under Nyborg Forsyning & Service A/S samt administration. Elforbrug/kWh Vandbrug/m 3 Varmeforbrug/kWh 6

7 Ledelsens redegørelse Med dette frivillige grønne regnskab ønsker Nyborg Forsyning & Service A/S, at sætte fokus på den miljømæssige del af virksomhedens drift ved at give virksomhedens interessenter et indblik i det forgangne år. Samtidig fungerer regnskabet som et aktuelt redskab til at øge miljøbevidstheden blandt medarbejdere og ledelse. For overskuelighedens skyld er det grønne regnskab inddelt efter datterselskaber, hvor produktion, distributionsnet samt drift og vedligeholdelse kortfattet beskrives. Alle anvendte data går 5 år tilbage. For hvert datterselskab gøres endvidere en kort status over regnskabsåret. De valgte oplysninger i dette frivillige grønne regnskab anses for at være nødvendige til bedømmelse af de væsentligste miljø- og ressourceforhold i virksomheden. Der er fokuseret på de ressourcer, der anvendes i store mængder samt output i form af luftemissioner og problemaffald. De medtagne data anses for væsentlige, da de enten er begrænsede ressourcer, har en negativ virkning på miljøet ved forbrug eller produktion eller forbruges i større mængder. Miljøpåvirkningerne fra de hyppigst forekommende ressourcer, materialer og stoffer er kortfattet beskrevet bagerst i regnskabet, ellers indgår de undervejs, som de nævnes. Hvor det er muligt er tallene sat i relation til producerede mængder. Der er i regnskabet, hvor andet ikke er nævnt, benyttet målte dokumenterede værdier. Danske energiselskaber er pålagt at opnå dokumenterede besparelser. Disse er at finde i det grønne regnskab under NFS Varme A/S. Nyborg Forsyning & Service A/S har ingen særskilt nedskrevet miljøpolitik. Arbejdsopgaver, anlægsopgaver og andre forhold med betydning for miljøet, sammenholdes altid med gældende miljøkrav og udføres, så de som minimum opfylder miljøkravene. Dog er der for hver forsyningsart formuleret en miljømålsætning, der arbejdes efter. Der stilles ingen specielle krav til leverandører af materialer mm., det forudsættes dog, at leverandørerne overholder gældende miljølovgivning. Medarbejdere på lederniveau har deltaget i udarbejdelsen af regnskabet. Øvrige medarbejdere er orienteret igennem SISU (sikkerheds- og samarbejdsudvalgsmøder). For at hindre arbejdsulykker, som følge af arbejde med sundhedsskadelige stoffer, forefindes der nødvendige personlige værnemidler således, at alt arbejde kan foregå på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Medarbejderne er endvidere instrueret i korrekt brug af værnemidlerne. Alle medarbejdere er desuden årligt på obligatorisk førstehjælpskursus, for at kunne yde korrekt førstehjælp ved arbejdsulykker. I forbindelse med sikkerhed og samarbejde afholdes løbene SISU-møder. Udvalgsposterne er ligeligt fordelt på ledere og medarbejderrepræsentanter jfr. gældende lovgivning. Der har i regnskabsåret 2011, ikke været udslip af nogen art eller nogen arbejdsulykker i miljømæssig henseende. Endvidere har der ikke været overtrædelser af miljøgodkendelsernes vilkår eller modtaget klager af nævneværdig karakter. Såfremt at brugere af dette grønne regnskab mangler informationer, modtages forslag til forbedringer gerne. Med venlig hilsen Erik Hansen Administrerende direktør 7

8 NFS A/S / Administration Om NFS A/S / administration Administrationen for Nyborg Forsyning & Service A/S er beliggende på Gasværksvej 2 i Nyborg, hvor alle virksomhedens administrative funktioner er samlet. Administrationen varetager opgaver som forbrugsafregninger for vand, varme, renovation og spildevand, administration af bådpladser i Nyborg lystbådehavn samt afregning for private vandværker. Udover administration huser adressen også projektafdeling og kundeservice ligesom den daglige drift af afdelingerne for vand, renovation og spildevand sker herfra. I alt er 22 medarbejdere beskæftiget på kontorerne på adressen. 8

9 Drift og vedligeholdelse Indkøb Indkøb af alt papir, rengøringsartikler og andre forbrugsmaterialer sker igennem Kommunernes fælles indkøbsforening. Et af indkøbsforeningens overordnede mål er, at sikre inddragelse af miljømæssige hensyn ved alle indkøb. Som eksempel kan nævnes, at det indkøbte kopipapir er fremstillet i overensstemmelse med ISO samt at papiret opfylder kravene til svanemærkning. Papirforbrug Siden Nyborg Forsyning & Service A/S i 2009 overgik til elektronisk fakturering, anslås det at der årligt har reduceret postmængden med indkommende fakturaer. I papir beløber dette sig til ca. 60 kg alene for fakturaerne, hertil kommer affaldsmængden fra kuverter. Det registrerede indkøb af diverse kuverter har fra været faldende, for så at stige i Forbrug af kuverter Samlet kuvertforbrug stk Som privat kunde hos Nyborg Forsyning & Service A/S kan man også være med til at nedbringe papirforbruget. Ca kunder eller omkring 13% har i dag tilmeldt sig e-boks, hvortil fakturaer og selvaflæsningskort sendes digitalt. Opgjort i papir anslås det at give en årlig besparelse på ca. 36 kg. Tilsvarende vægt spares i kuverter, hertil kommer en ukendt mængde kørsel for at bringe posten ud. Køretøjer og maskiner Alle køretøjer og maskiner i Nyborg Forsyning og Service A/S regi er indregistreret under administrationen. Med udgangen af 2011 var der 20 stk. dieselkøretøjer, 3 stk. benzinkøretøjer, 2 elbiler, 3 rendegravere, 1 plænetraktor samt 3 gasdrevne trucks. Yderligere findes 2 dieselgeneratorer samt 5 benzingeneratorer. Sidste bruges i ringe omfang. Køretøjerne vaskes ugentligt eller efter behov. Vaskepladsen har afløb til offentlig kloak. Service og reparationer foretages på autoriseret værksted. 9

10 Brændstofforbrug Alle benzinbiler kører på bio-benzin, der indeholder 5% ethanol og derved udleder mindre CO 2 end traditionel benzin. Bio-benzinen er samtidig fri for MTBE, der anvendes som alternativ til bly for at forhøje oktantallet, men samtidig kan forårsage forurening af grundvandet. Med frasalget af Nyborg Elnet A/S i 2010 faldt det samlede forbrug af brændstoffer til kørsel og maskiner og hermed CO 2 udledningen. Brændstofforbrug til køretøjer/maskiner CO 2 udledning fra brændstof 10

11 Note Biler (diesel) liter Generatorer (diesel) liter Dieselforbrug i alt liter tons CO 2 88,7 88,4 90,1 103,7 68,9 3 Biler (benzin) liter Generatorer (benzin) liter Maskiner (benzin) liter Private biler (benzin) liter Benzinforbrug i alt liter tons CO 2 12,3 14,1 17,5 15,9 10,9 6 Trucks (gas) liter Gasforbrug i alt liter tons CO 2 1,6 1,2 1,8 2 2,3 7 Elbiler (el) kwh Elforbrug i alt kwh tons CO 2 0, Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 CO 2 udledning i alt tons CO 2 102,8 103,7 109,4 121,6 82,1 Selskabets biler som benytter diesel som brændstof. Generatorerne benyttes til nødforsyning mm. Selskabets biler som benytter benzin som brændstof. Benzinforbruget til opvarmning af elbiler er indeholdt her. Maskiner herunder plæneklippere. Det varierende forbrug skyldes, at der jævnligt indkøbes benzin på nogle bilernes betalingskort. Brændstofmængde til private biler er anslået på baggrund af udbetalte kørselspenge. I beregningen er brugt SKAT sats. Det antages det at de private biler i gns. kører ca. 10 km/l og at der anvendes biobenzin. Trucks på genbrugsstationerne benytter flaskegas som brændstof. Note 7 Selskabet første elbil blev udskiftet i 2007, da reparation ikke var økonomisk fordelagtig. I 2010 blev 2 nye elbiler anskaffet. Elforbruget til disse er indeholdt i administrationens samlede elforbrug. Transport Mange ansatte hos Nyborg Forsyning & Service A/S bor lokalt og cykler derfor til og fra arbejde. Derfor er det også naturligt at tage cyklen i arbejdstiden, hvor afstanden tillader det. De medarbejdere, der ofte har møder i Nyborg har firmacykel. Skal flere personer til samme arrangement udenbys opfordres der til samkørsel. Drift og vedligeholdelse af anlæg og distributionsnet samt servicering af kunder kræver på årsbasis meget kørsel. Planlægning af disse arbejdsopgaver sker så vidt muligt under hensyn kørslen, der søges optimeret. 11

12 Energibesparende aktiviteter En mangeårig service hos Nyborg Forsyning & Service A/S har været udlån af energimålere, udlevering af kontrolbøger til notering af måleraflæsninger samt rådgivning af kunderne om vand- og energibesparelser. Siden 2010 er forbruget af el, vand og varme for bygningerne på Gasværksvej 2 blevet aflæst hver måned. Affald/Genanvendelse I kontorerne på Gasværksvej er opsat containere til papiraffald og tilsvarende findes på lageret til pap og metalaffald. Som en service for borgerne tages imod brugte batterier i receptionen, hvor administrationen også selv aflevere deres. Drift og vedligeholdelse Græsset på de omkringliggende arealer slås med motorplæneklipper og ukrudt fjernes manuelt eller ved hjælp af en ukrudtsbrænder i stedet for sprøjtning. Om vinteren holdes indkørsler isfri med vejsalt. Der anvendes kun miljømærkede rengøringsmidler til rengøring af lokaler. Alle lyskilder er energibesparende pærer, der anvendes primært A-pærer. Forbrug af el, vand og varme De største miljøbelastninger fra kontor og lagerfaciliteterne kommer fra den daglige drift i form af el-, vandog varmeforbrug. Elforbruget er for belysning, ventilation, klimaanlæg til servrum, it-udstyr herunder servere og pcér samt div. apparater/maskiner i kontor- og lagerbygning. Vandforbruget omfatter udover forbrug til rengøring, toiletskyld og køkken også badefaciliteter. Varmeforbruget er for opvarmning af såvel kontorer som lager. Der skete i 2011 et fald i alle forbrugsarter i forhold til 2010 som følge af frasalget af Nyborg Elnet A/S. 12

13 Elforbrug Vandforbrug Varmeforbrug CO 2 -udledning for el-, vand- og varmeforbrug 13

14 Forbrug Elforbrug kwh tons CO 2 31,5 29,8 31,2 35,2 17,0 Vandforbrug m tons CO 2 * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Varmeforbrug kwh tons CO 2 0 5,8 7,1 2,8 1,9 *CO2-udledning er beregnet for vand og spildevand Alle forbrug faldt i 2011 efter at Nyborg Elnet A/S var blevet solgt fra i

15 NFS Vand A/S Målsætning Det er vandforsyningens mål, at kunne levere drikkevand til kunderne i forsyningsområdet. Kvalitet og mængde skal svare til kundernes behov og gældende lovgivningskrav. Produktion og distribution af vandet skal ske på et, i forhold til ressourcer og det omgivende miljø, bæredygtigt grundlag. Det skal gennem rådgivning og information tilstræbes at forbruget minimeres. Den orange linje angiver forsyningsområdet for NFS Vand A/S. Der distribueres vand til ca ejendomme. 15

16 Om NFS Vand A/S NFS Vand A/S distribuerer årligt ca m 3 rent drikkevand til ca ejendomme primært i Nyborg by samt Vindinge, Kogsbølle, Hjulby og Nordenhuse. 45% af det distribuerede vand aftages af industri og de resterende 55% af private husstande, kommunale institutioner samt handels- og servicefag. Alle forbrugssteder afregnes efter vandmåler. Råvandet indvindes fra 26 boringer og ledes til et af NFS Vand A/S 6 vandværker, inden det distribueres ud til slutbrugerne. Den decentrale indvindingsstruktur giver en solid forsyning, der reducerer sårbarheden over for forurening og påvirkning af naturen. Vandforsyningen i Nyborg Kommune foregår på grundlag af vandforsyningsplaner, der fremgår af kommuneplanerne. Den fremtidige tilrettelæggelse af drikkevandsindvinding og beskyttelse af grundvandet behandles endvidere i Indsatsplan for grundvand Nyborg 2006, der er udarbejdet af Fyns Amt. 16

17 Indvinding og behandling af vand Indvinding Det grundvand der indvindes til drikkevand kommer fra de prækvartære lag (før istid), dvs. lag der ligger ca m nede i undergrunden. Vandet i disse lag har været år om at nå denne dybde, siden det faldt som nedbør. Grundvandet, der pumpes op fra boringerne, ledes via råvandsledninger til vandværkerne, hvor det gennemgår en mekanisk rensningsproces. Indvindingen ved Nyborg adskiller sig fra andre områder på Fyn, ved at der indvindes fra kalklag. Dette begrænser indvindingen, da der overalt forekommer salt grundvand i større eller mindre dybde. Dette til trods for rigelige vandressourcer. Af hensyn til grundvandsressourcerne og naturen er der fastsat kvantum for hvor meget grundvand, der må indvindes fra de enkelte boringer. Nyborg Kommune udsteder vandindvindingstilladelser, der er gældende for en tiårig periode. De nuværende tilladelser skulle have været fornyet i Men er blevet udsat af folketinget som følge af forsinkelsen af de statslige vandplaner. Fornyelsen sker i stedet seneste med udgangen af P.t. må der indvindes m 3 /år. For at beskytte grundvandsressourcerne er der i regionplanen fastsat retningslinjer for beskyttelse og anvendelse af grundvandet samt indvinding. For at beskytte grundvandet er der udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, såkaldte OSD-områder. Dette er egne med grundvand i en kvalitet og mængde der kan sikre fremtidens indvinding. 35% af Danmark er OSDområde. Størstedelen af Nyborg Kommune er kategoriseret som OSD-område. Alle vandboringer skal ifølge lovgivningen have en beskyttelseszone på 25 m, hvor aktiviteter, der kan forurene grundvandet er forbudt. I Nyborg Kommune er der udlagt en beskyttelseszone omkring boringerne med en radius på minimum 300 m. I denne zone må ikke indrettes anlæg, der ved udledning af væske kan forurene grundvandet. Dette kan være nedsivningsanlæg til spildevand, nedgravede olie- og kemikalietanke, jordvarmeanlæg, vaske- og fyldepladser samt regnvandsbassiner. I Kommuneplan 2009 for Nyborg Kommune, specificeres retningslinjerne for beskyttelse, indvinding og forsyning. 17

18 Dette sker på baggrund af, at mål for kvalitet af grundvandet og omfanget af indvinding fremover fastsættes i de statslige vandplaner. Regionplan 2005, nu ophævet til landsplandirektiv, er derfor kun gældende frem til de kommende vandplaner tråder i kraft. Ikke alle retningslinjer fra Regionplan 2005 medtages i de nye vandplaner, men nogle er stadig relevante i kommunalt regi og derfor overført til Kommuneplan Kortet angiver hvilke områder i Nyborg Kommune, der er OSR-områder. Betegnelsen områder med drikkevandsinteresser dækker over områder, hvor der kan indvindes vand, men ikke har første prioritet. 18

19 Indvundet og solgt vand Vandtab i % af indvundet mængde CO 2 -udledning for mængde solgt vand 19

20 Note Indvundet råvand m³ Solgt m³ tons CO 2 311,6 305,1 293,8 306,1 238,6 3 Skyllevand m³ Ledningstab m³ Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Indvundet råvand er den mængde, der pumpes op fra undergrunden. Solgt vand er den mængde, der er pumpet ud til kunderne. Skyllevand er vand brugt til skylning af filtre. Tallene er skønnede men måles fra 2012, da flowmålere er installeret i I ledningstabet er inkluderet brandberedskab og udledning i forbindelse med reparationer og utætheder. Nye vandledninger gennemskylles 1-2 døgn før ibrugtagning. (Beregnede værdier) Behandling Det grundvand der pumpes op, indeholder gasser som svovlbrinte og metan samt stofferne jern og magan (okker), der alt er nødvendigt at fjerne, for at gøre vandet drikkeligt. Gasserne giver vandet en rådden smag og jern samt magan gør, at vandet har et grumset udseende. Endvidere kan jern og magan give brunlige misfarvninger af vasketøj og sættes sig i vandrørene med risiko for stopning. Ved mekanisk beluftning iltes vandet og gasserne damper af. Vandet ledes herefter til store bassiner, hvor det siver gennem sandfiltre. Her filtreres jern og magan (okker) fra og vandet bliver klart og kan ledes til rentvandstankene, hvorfra det sendes ud i ledningsnettet. For at undgå tilstopning af sandfiltrene returskylles disse, ved at lede vand modsat filtermassen. Drikkevandet fra NFS Vand A/S er 100% grundvand og er ikke tilsat klor eller overfladevand. Filterskyllevandet fra de enkelte vandværker udledes som følgende: Hjulby bro: Skovparken: Sofienberg: - til åbent bassin, bundfælder og til Ladegårdsåen. - til underjordisk tank, bundfælder og til Storebælt. - direkte til kloak. Vindinge: - direkte til Vindinge å. Kogsbølle: Nordenhuse - direkte til Kogsbølle bæk. - til drænledning Distribution Ledningsnettet består af råvands- og rentvandsledninger samt en mængde pumper og trykforøgere. Fra vandboringerne ledes det oppumpede grundvand via råvandsledninger til vandværket. Herfra pumpes det filtrerede vand fra vandværkets rentvandstanke gennem rentvandsledningnettet ud til forbrugsstederne. For at få vandet frem gennem ledningerne, er der fra de 2 største vandværker 4 pumper og fra de mindre 2 pumper. I alt er der 16 pumper i distributionsnettet, mens kun 10 er i drift. 20

21 På selve ledningsnettet findes 3 trykforøgere, der sikrer trykket ved terræn- og bebyggelsesmæssige stigninger. Ved at anvende trykforøgere er det ikke nødvendigt at pumpe vandet op i vandtårne for at opnå tilstrækkeligt tryk. Derfor anvendes ikke vandtårne inden for forsyningsområdet. Et distributionsnet uden vandtårne er samtidig bedre af hensyn til terrorsikring Råvandsledningsnettet er ca. 8,0 km langt og består af eternit-, PVC- og PE rør. Rentvandsledningsnettet er ca. 183 km langt og består af støbejerns-, PVC-, PE- og stålrør. Ledningstype Rentvandsledninger km Råvandsledninger km 7, ,6 Faldet i længden af rentvandsledninger fra 2009 til 2010 skyldes ændret opmålingsmetode. De 6 vandværker forsyner hver deres område, men er af hensyn til forsyningssikkerheden sammenkoblede. Kun 3 af vandværkerne er i drift. I henhold til vandforsyningsloven har NFS Vand A/S forsyningspligt til samtlige ejendomme inden for forsyningsområdet. Dog har de enkelte ejendomme ikke pligt til at tilslutte sig den almene vandforsyning. Udbygning af ledningsnettet sker, hvor enkeltejendomme indenfor forsyningsområdet ønsker tilslutning eller ved udstykning/nybyggeri. Drift og vedligeholdelse Kontrol og kvalitet For at følge med i eventuelle ændringer af grundvandsmagasinet, som kan få indflydelse på vandbehandlingen, udtages prøver af råvandet fra boringerne. Prøverne tages tidsmæssigt forskudt, således at alle boringer checkes hvert tredje år. Derudover udtages for hvert vandværk 1 årlig normalkontroller pr. afgang vandværk samt 1 udvidet kontrol også pr. afgang vandværk Kontrollen på vandværkerne omfatter bl.a. bakterier og miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler, opløsningsmidler, oliestoffer m.m. Overskrides værdierne for miljøfremmede stoffer tages pågældende boring ud af drift, hvilket ikke er sket siden Det filtrerede vand på vandværket analyseres for følgende bekteriologiske parametre; Kimtal ved 22 og ved 37, coliforme bakterier, eescherichia coli (E.coli), enterokokker og Clostridium perfringens, herunder sporer. Sidste kun ved overskridelser. Der er ikke i målingerne fundet spor af stoffer, som giver problemer med kvaliteten de seneste 17 år. Hver dansker bruger i gennemsnit 116 liter vand i døgnet. Kun 8 liter bruges til mad og drikke. Imens 88 liter går til vask, bad og toiletskyld. I ledningsnettet udtages der 19 årlige prøver af drikkevandet forskellige steder bl.a. hos kunderne. Her analyseres for følgende bakteriologiske parametre; Kimtal ved 22, coliforme bakterier, E. Coli. 21

22 På stedet foretages endvidere en organoleptisk prøve, hvor udseende, lugt og smag bedømmes. Kemiske parametre analyseres for følgende; ledningsevne, ph, nitrat, fosfor, jern, mangan, svovlbrinte og vandets totale hårdhed. Udtagningsprogram for vandprøver fastlægges i samarbejde med Nyborg Kommune. Vandet i Nyborg Kommune betegnes som hårdt. Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Bedømmelsen af hårdheden sker efter en skala, der går fra 0 - >30 og er inddelt i 6 intervaller. Den gennemsnitlige hårdhed for vandet fra NFS Vand A/S i 2011 var 18,9. Hårdt vand betyder en øget kalkaflejring og at det ved tøjvask, er nødvendigt med større doseringer af vaskepulver. Udskiftning af vandledninger Vandrør udskiftes kun ved brud eller gaderenoveringer. Ofte bliver de udtjente vandrør liggende i jorden og nye rør lægges i stedet ned. Levetiden for støbejern-, PVC- og PE rør er mere end 100 år og afhænger bl.a. af jordforholdene. Stålrørenes levetid er ca. 25 år og erstattes ved udskiftning med PVC eller PE rør. I områder, hvor der kan være risiko for forurening, og dermed risiko for indtrængning af stoffer i drikkevandsledningerne, er vandledningerne lavet i specielle diffusionstætte rør, der er meget modstandsdygtige over for indtrængning. Princip for lægning af vandrør. Affald Ved filtrering af grundvand på vandværket opsamles okker (magan) ved hjælp af sandfiltre. Fra vandværkerne i Hjulby Bro, Skovparken og Nordenhuse udledes okkeren til et bundfældningsbassin. Fra de små vandværker er mængden af okker så lille, at det udledes til kloak og renses fra på rensesanlægget. Bundfældningsbassinet i Hjulby Bro afgraves med ca. 5-6 års interval og sendes til deponi hos affaldsbehandler. Øvrige bundfældningsbassiner tømmes med slamsuger ligeledes hver Okker i sig selv belaster ikke miljøet. Bundfældningsbassinet har en naturlig membran af ler, der hindre nedsivning af okkeren. Risikoen ved den store koncentration af okker er, hvis der sker udslip til åløb, hvor det bl.a. kan lukke gællerne på fisk og forårsage kvælning. Udskiftede vandrør, der er gravet op sælges til produkthandlere, hvis de er af stål eller støbejern. Rør af PVC eller PE sendes i deponi. Kasserede vandmålere sælges til ligeledes til produkthandlere. I 2011 blev 465 kg vandmålere solgt som jern. Ved at spare på vandet beskytter vi naturen. Pumpes for meget grundvand op udtørres åer, søer og vådområder og dyrene mister levesteder. Reparation/vedligeholdelse Vandværker og distributionsnet hos NFS Vand A/S er generelt i god stand. I 2011 blev planlægningen af ledningsrenovering af Svanedamskvarteret i Nyborg påbegyndt. Renoveringen skal udføres i forbindelse med at kvarteret skal kloaksepareres i perioden Der er ikke udarbejdet drift og vedligeholdelsesplaner, men vedligeholdelsen foretages løbende. Til desinficering af nye rørledninger, fodtøj og værktøj m.m. anvendes årligt ca. 40 liter Carela PEROXSIL samt en lille mængde klor. Carela PEROXSIL er et desinficeringsmiddel, der er godkendt til 22

23 rentvandsledninger og fødevareindustri. Ved skæring af gevindrør anvendes skæremidler og ved samling af PVC-rør smøremidler. Alle produkter er godkendte til formålet. Græsset på de omkringliggende arealer slås med motorplæneklipper og ukrudt fjernes manuelt eller brændes, da sprøjtegifte ikke er tilladt på områderne. Forbrug af el, vand og varme Det væsentligste ressourceforbrug omkring indvinding, behandling og distribution af vand er elforbruget, hvor det primære forbrug sker ved udpumpning af det filtrerede vand til distributionsnettet. Elforbruget omfatter udover ovennævnte, belysning og elvarme på vandværkerne. Vandforbruget er for rengøring af lokaler og badefaciliteter. Forbruget af el og vand er for alle vandværker, pumpestationer samt faciliteterne på Gasværksvej, hvor NFS Vand A/S flyttede ind i februar Forbruget af el og vand til formål, der ikke er direkte knyttet til processerne omkring vandforsyning, er minimale, derfor er udsvingene i forbrugstallene stort set proportionale med vandleverancerne. Varmeforbruget er relativt stort, pga. opvarmning af velfærds- og værkstedsfaciliteter på Gasværksvej. Elforbruget faldt en smule i 2011 som følge af en mindre mængde udpumpet vand, ligesom varmeforbruget også faldt lidt pga. en varmere vinter end 2010 og flytning til nye faciliteter. Vandforbruget faldt fra 2010 til

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere