/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr DEPONIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER"

Transkript

1 /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr DEPONIER

2 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside CVR. nr Stiftet 1. januar 2007 Hjemby Roskilde Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Niels Hörup, Solrød Kommune, formand Torben Jørgensen, Roskilde Kommune, næstformand Allan Orris, Kalundborg Kommune Erling Larsen, Køge Kommune Hans Olsen, Lejre Kommune John Harpøth, Holbæk Kommune Annelis Stamm, Odsherred Kommune Brian Hemmingsen, Greve Kommune Lene Madsen Milner. Stevns Kommune Direktion Thorkil Jørgensen, direktør Layout og produktion Grønagers Grafisk Produktion AS 2

3 / Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Udtalelse om grønt regnskab Ledelsens redegørelse Indledning Audebo Deponi Hedeland Deponi Køge Deponi Ordliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 3

4 /Tilsynsmyndighedens udtalelse om grønt regnskab 2009 for deponierne Udtalelse til grønt regnskab for regnskabsåret 2009 for KARA/NOVOREN - Deponier Miljøcenter Roskilde har modtaget grønt regnskab for KRARA/NOVORENs deponier Audebo Deponi, Hedeland Deponi og Køge Deponi for regnskabsåret Grundlag for udtalelse Udtalelsen forholder sig til følgende oplysninger i det grønne regnskab, dog har Miljøcenteret ikke vurderet forhold vedrørende deponering af stoffer på jord, bortskaffelse af affald og udledning af spildevand til offentlig kloak, da kommunen fører tilsyn med disse forhold: Udtalelse Udtalelse angår kun det grønne regnskab for de tre deponier. Idet Miljøcenteret har enkelte kommentarer i forhold til årsopgørelserne vedrørende Audebo Deponi og Hedeland Deponi. Oplysningerne i grønt regnskab 2009 er i overensstemmelse med vores oplysninger om virksomheden. Vi har ikke oplysninger om andre væsentlige forhold, som efter vores opfattelse burde have været medtaget i det grønne regnskab. Klager Det skal i øvrigt bemærkes, at Miljøcenter Roskilde har modtaget 3 klager over lugt genere på Audebo Deponi i pågældende regnskabsår, den ene klage er dog efterfølgende blevet lokaliseret til Biovækst s anlæg. Miljøcenteret har desuden modtaget 4 klager over støv fra Køge Deponi i forbindelse med tilførsel af afdæknings jord i sommeren Basisoplysninger Det eller de listepunkter virksomheden er miljøgodkendt under Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand samt om tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse(r) Den korte, kvalitative beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter Ledelsens redegørelse En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser 4

5 Oplysninger om miljøforhold Oplysninger om virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer Oplysninger om væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som - indgår i produktionsprocesserne - udledes af virksomheden til luft, vand og jord - indgår i virksomhedens produkter - indgår i virksomhedens affald Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om - den samlede affaldsmængde - hvilke mængder der heraf går til genanvendelse, forbrænding og deponering - opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner - virksomhedens indsats til sortering af affaldet Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold Oplysninger om evt. miljøforhold i 7, stk. 1, der ikke er relevante for virksomheden Resumé af egenkontrol Resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en oversigtlig form viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår Med venlig hilsen Susanne Andreasen 5

6 /Ledelsens redegørelse KARA/NOVEREN er et fælleskommunalt affaldsselskab med følgende ni kommuner som ejere: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Vi vil til enhver tid lade miljø og arbejdsmiljø indgå i vores beslutninger og handlinger på en måde, der imødekommer vores kunder og interessenters forventninger. KARA/NOVEREN har valgt at udarbejde grønt regnskab for alle anlæg, også dem som ikke er pligtige til at udarbejde grønt regnskab. De oplysninger, der er valgt at medtage i det grønne regnskab, vurderes at være væsentlige for forståelsen af KARA/NOVEREN s miljøpåvirkning, idet de giver et billede af, hvad det betyder for det omgivende miljø at drive et affaldsselskab, idet der er oplysninger om input (mængder affald modtaget og behandlet samt forbrug) og output (emissioner og affaldsproduktion). Miljøpolitik og målsætninger Det er et strategisk mål for KARA/ NOVEREN at have indført et certificeret miljø- og arbejdsmiljø ledelsessystem efter international standard, med henblik på at dokumenterer overholdelse af både miljømål/-krav og arbejdsmiljømål/krav. Der arbejdes på en certificering sommeren Der er etableret en organisation med deltagelse af minimum en medarbejder fra hvert team til at sikre, at det strategiske mål vil blive nået. Organisationen har blandt andet arbejdet med fokusområder, som er blevet omsat til politik og målsætninger, eller strategier som vi kalder det. KARA/NOVEREN s miljø og arbejdsmiljøpolitik er som følger: Vi vil planlægge og udføre vores aktiviteter under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Dette søges opfyldt ved at vi ved projektering, drift og indkøb tager størst muligt hensyn til sikkerhed og sundhed for de ansatte. at vi gennem bl.a. medarbejdermøder sikrer, at alle medarbejdere i KARA/NOVEREN har forståelse for vigtigheden af miljø- og arbejds miljøpolitikken og forståelse for de miljøkrav, der er stillet i de enkelte miljøgodkendelser. at vi via hjemmeside og nyhedsbreve informerer åbent om vore aktiviteter og resultater og føre en tæt dialog med vores tilsynsmyndigheder. at være en attraktiv arbejdsplads, som gennem motivation og uddannelse udvikler medarbejderne og skaber engagement for at minimere vores miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger. Dette suppleret med afsnittet om arbejdsmiljø fra personalehåndbogen, hvor der bl.a. står: KARA/NOVEREN vil ved gennemtænkt sikker hedsarbejde forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede skader. KARA/NOVEREN sætter miljø og sikkerhed højt, og vi vil overholde relevant lovgivning samt løbende forbedre miljø- og arbejdsmiljøstandarden ved at fastholde og udbygge miljøbevidstheden blandt de ansatte. Miljøkrav til leverandører Miljøkrav til leverandører vil blive udarbejdet i forbindelse med den planlagte indførelse af miljø- og arbejdsmiljøledelse. 6

7 Medarbejderinddragelse Hovedparten af data til det grønne regnskab er registreret af medarbejderne. Medarbejderne orienteres om regnskabet på bl.a. medarbejdermøder og på KARA/NOVEREN`s intranet. Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøsiden har fokus i 2009 været omkring opbygning af arbejdsmiljøledelses system, herunder bl.a. opdatering af og udarbejdelse af beredskabsplaner og risikovurderinger. For en beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktionsprocesserne henvises til basisoplysninger for hvert anlæg. Status på Arbejdstilsynets screeninger ved årsskiftet 2009/2010 kan ses herunder: Lokalitet Screening Bemærkning Roskilde Genbrugsplads Køge Genbrugsplads Torkilstrup Genbrugsplads Bjæverskov Genbrugsplads Hårlev Genbrugsplads Jyllinge Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Forbrændingsanlægget Audebo Deponi Aflæsning af asbest Hedeland Deponi Køge Deponi - Ingen bemanding - Del af Køge Genbrugsplads Vig Komposteringsanlæg - Nedlukket pr. 31. marts 2009 Kalundborg Omlastestation Gadstrup Genbrugsterminal Modtagestation for farligt affald Administrationen Mangler 7

8 Klager Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Vilkårsoverskridelser Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Afvigelser i praksis i forhold til forrige regnskab Der er ikke afvigelser i opgørelsesmetoder eller lignende i forhold til forrige regnskab. For at vise udviklingen over en periode dækker regnskabet de 5 sidste år fra Forbrug af ressourcer (diesel, el og vand) er foretaget ud fra månedlige aflæsninger af målere sammenholdt med fakturerede mængder eller ud fra årsopgørelser. Dieselforbrug til maskiner er baseret på log bøger fra de enkelte maskiner eller indkøbte mængder og reguleret for lagerbeholdninger primo/ ultimo. Revision af regnskabet Det grønne regnskab er ikke underlagt revision. Massebalance Regnskabet er opstillet, så det viser de væsentlige ressourceforbrug og de væsentlige miljøpåvirkninger, der opstår som følge af behandling af affald på KARA/NOVEREN s anlæg. Da regnskabet kun vedrører virksomhedens ressourceforbrug og miljøpåvirkninger, betyder det, at ressourceforbrug m.v. hos KARA/ NOVEREN s leverandører og transportører af affald ikke er medtaget i regnskabet. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. 8

9 /Indledning På deponierne deponeres der alene affald, som ikke kan genanvendes eller behandles på anden vis. Deponierne er inddelt i en række afsnit. På deponierne i Audebo og Hedeland sker en midlertidig opbevaring af forbrændingsegnet affald, som bliver til- og fraført løbende. Deponier medfører en risiko for miljøet både i driftsfasen og den efterfølgende moniteringsfase. Det er derfor centralt at registrere oplysninger om bl.a. perkolat- og grundvandsforhold. Farligt affald fremkommet ved deponiernes egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på deponierne. Service på maskiner udføres af indlejret firma. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/ repareres på deponierne af servicemontør/reparatør samles i egen spildolietank eller medtages af reparatøren. Uddannelse Alle medarbejderne på deponierne har gennemført den obligatoriske deponiuddannelse og har derfor B-bevis. Nye medarbejdere vil blive sendt på kursus for opnåelse af B-bevis. Driftslederen for deponierne har A-bevis. B-bevis er et krav til den enkelte medarbejder på et deponi. Affaldsproduktion På deponierne genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som dagrenovation (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/ år pr. plads. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap). Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra deponierne kan opsummeres således: Støj, f.eks. Kørsel til og fra virksomheden, aflæsning, komprimering og omlastning af affald Luftforurening, f.eks. støv ved aflæsning og omlastning af affald samt støv fra kørselsveje Lugt, f.eks. gasser fra omdannelse/nedbrydning af affaldet eller i forbindelse med brand (ukontrolleret afbrænding af affald) Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand ved utæt membran-/perkolatsystem. 9

10 /1. Audebo Affaldsdeponi 1.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 DIV-nr. DIV Virksomhedens navn og beliggenhed KARA/NOVEREN Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Audebo Affaldsdeponi Hagesholmvej Gislinge Tlf. nr Matr. Nr 1-ai og 12-af Lammefjorden, Hagested, Holbæk Kommune Åbningstider Mandag-torsdag kl og fredag kl Antal medarbejdere 11 inkl. 3 vægtoperatører Hovedbranche P-enhed Tilsynsmyndighed Miljøcenter Roskilde Listepunkt K 105: Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. Hovedaktivitet Deponering af affald indenfor ikke-forbrændingsegnet, spildevandsslam og forurenet jord klasse 1 og 2 iht. vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland. Biaktivitet Mellemdeponering af småt brændbart affald, som føres til forbrænding på forskellige anlæg, som KARA/NOVEREN har indgået aftale med. Herudover: Kompostering af have- og parkaffald, som er beskrevet i afsnit 1.4 Neddeling af stort brændbart. Knusning af beton og tegl med henblik på genbrug. Modtagelse af glas og flasker, ophører primo Containerplads. Miljøgodkendelser Virksomhedsgodkendelse for Audebo kontrollerede affaldsdeponi

11 Miljøgodkendelse af containerplads ved Audebo affaldsdeponi Klager Der har i 2009 været 3 klager over lugtgener, hvoraf den ene er lokaliseret til Biovækst s anlæg. Dialogen fra 2007 med naboerne er fortsat, og der er afholdt 2 møder i Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) De væsentlige arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde på Audebo affaldsdeponi og komposteringsanlæg er indånding af støv og sporer fra mikroorganismer. Alle maskiner, der kører på anlæggene, er derfor udstyret med overtrykskabine med P-3 i luftindtag. Alle maskiner har aircondition, således at det ikke er nødvendigt at åbne vinduer i varme perioder. Vilkårsovertrædelser Der har i 2009 ikke været vilkårsoverskridelser. Lageret af brændbart affald var ved årsskiftet 720 tons inkl. brændbart dagrenovation tilbage, hvilket er langt under vilkårsgrænsen på tons. Miljøcenter Roskilde har påpeget, at der for 2009 mangler at blive udført GC/FID-screening af grundvand. GC-FID-screening er i miljøgodkendelsen defineret som: Screening ved gaschromatografi for indhold af ekstraherbare, organiske stoffer, herunder opløsningsmidler oq olierrodukter. KARA/NOVEREN har udført analyse for kulbrinter ved GC/FID. Miljøcenter Roskilde har som opfølgning på tilsyn i 2007 bemærket, at resultater ikke er vurderet, hvorfor KARA/NOVEREN har vurderet at analyse for kulbrinter udgør GC/FID-screeningen. Uheld m.m. I løbet af 2009 har der ikke været brande på deponiet. Der har i 2009 ikke været arbejdsulykker på anlægget, der har medført fravær. Pladsen er blevet screenet af Arbejdstilsynet i august måned og har fået en gul smiley pga. af forhold vedr. aflæsning af asbestholdigt materiale. I forbindelse med modtagelse af asbest er der udarbejdet en ny procedure for at beskytte hhv. vognmænd og eget personale ved håndtering og aflæsning. Opgørelse over anlæggets sikkerhedsstillelse Celle 1,2 og 4 er i 2009 blevet slutafdækket og der er taget to nye celler i brug. Det resterende beløb, der er hensat til efterbehandling af de 3 gamle celler på affaldsdeponiet i Audebo, er pr kr. Til de to nye er celler er der hensat kr. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Se Indledning 11

12 1.2 Anlægsbeskrivelse Audebo Deponi er det eneste aktive deponi i KARA/NOVEREN. Ud over deponiaktiviteten forgår der følgende aktiviteter på anlægget: Kompostering af have/park affald Omlastning af brændbart affald og dagrenovation fra de gamle NOVEREN kommuner til eksterne forbrændingsanlæg (herunder hører også omlastestationen i Kalundborg) Neddeling af beton og tegl Neddeling af rødder og stød til flis Omlastning af jern og metal Omlastning af trykimprægneret træ Væsentlige udfordringer i : Holbæk Kommune har indvilget i at ekspropriere et areal vest for det nuværende anlæg, som på længere sigt skal anvendes til oprettelse af deponi for forurenet jord. Denne ekspropriering forventes gennemført i første halvår af Der er afsat et beløb på kr. 5 mio. i 2010 budgettet til dette formål. Der vil senere skulle tages stilling til, hvornår jorddeponiet skal etableres. Biovækst har i alt modtaget og behandlet tons affald i 2009 fra KARA/NOVEREN`s ejerkommuner, hvilket er en stigning på tons i forhold til Modtagne mængder Mængder Der er i alt tilført tons affald i 2009, heraf er de tons deponeret som restvolumen i celle 4 og derefter i de 2 nye celler (5.2 og 7.2). Den deponerede mængde svarer til et deponivolumen på kubm. affald baseret på en gennemsnitlig rumvægt på 0,68. Af de modtagne mængder til deponi udgør: Asbest tons, det er en stigning på 848 tons i forhold til 2008 deponeret på hhv celle 1 og ny celle 7.2. Slam og ristestof tons, denne mængde er deponeret på celle 5.2. Tørstof i den modtagne slammængder er ca. 25 % Øvrige mængder udgør tons deponeret celle 5.2 Nøgletal for affaldsdeponiet se bilag 1. På Audebo affaldsdeponis arealer driver Biovækst A/S et anlæg til kompostering af grøn dagrenovation. KARA/NOVEREN har 17% af aktierne i Biovækst. Nøgletal for Biovækst se bilag 2. Biovækst har ansvar for driften af komposteringsanlægget for grøn dagrenovation. Fra KARA/NOVEREN s biogasanlæg (methangas) forsynes Biovækst med varmeenergi til deres komposteringsanlæg. Den større mængde til deponi i 2009 er en følge af, at deponiet i Hedeland er lukket ned i juli Topografi De 3 igangværende celler (celle 1, 2 og 4) der var i brug ved årsskiftet 2008/2009 er slutafdækket, og de 2 nye celler (5.2 og 7.2) er taget i brug i løbet af Dvs. at restvolumen ved udgangen af 2009 var: - celle 1, 2 og 4 0 m 3, idet de er slutafdækket - celle 5.2 og 7.2 ca tons, idet de lige er taget i brug 12

13 Der vil blive foretaget opmåling af terrænoverfladen på de 3 slutafdækkede celler i Denne opmåling vil i fremtiden danne grundlag for konstatering af eventuelle sætninger Udvaskningsforsøg Der er ikke foretaget udvaskningsforsøg i Afviste affaldslæs Ingen afviste læs i Mængder fraført til forbrænding Den samlede mængde der er fraført til forbrænding udgør tons. Desuden er der kørt tons indsamlet brændbart direkte til forbrænding. Det forbrændingsegnede affald er blevet omlastet og forbrændt på følgende anlæg: Energien i Slagelse Fynsværket Odense REFA I/S i Nykøbing F. Svendborg Kraft- varmeværk KARA/NOVEREN`s eget forbrændingsanlæg i Roskilde Energiforbrug El-forbruget udgjorde i alt kwh i 2009, hvilket er et mindre forbrug på kwh i forhold til niveauet i Faldet skyldes mindre brug af administrationsbygning samt mindre brug af værksted. Dieselforbruget udgjorde liter. Dieselforbrug til maskiner er mindre end i 2008, ligesom forbrug pr. tons modtaget affald har været faldende de sidste 2 år. For uddybende om dieselforbrug i forhold til behandlet affaldsmængde henvises til bilag 3. Forbrug af fyringsolie var liter. Forbruget er faldet med liter i forhold til Faldet skyldes ligeledes mindre brug af administrationsbygning samt mindre brug af værksted Øvrige forbrug Vandforbruget var 477 m 3, inkl. forbrug i admini strationen. Der er modtaget i alt tons genanvendelige materialer, hvilket er på samme niveau som 2008 fordelt således: Jern og metal (4.984 tons), der er leveret til genanvendelse via Uniscrap. Beton og tegl (7.052 tons), der er neddelt og sorteret på anlægget i Audebo. De neddelte materialer er solgt til private og erhvervskunder samt anvendt som bundsikring af køreveje på KARA/NOVEREN`s anlæg Emissioner til luft, vand og jord Brande Der har ikke været brande på deponiet i Afhjælpning af gener i form af lugt, støv og skadedyr Alt brændbart dagrenovation bliver omlastet for transport til forbrændingsanlæg i en læssehal for at mindske papir- og plastflugt. Af hensyn 13

14 til eventuelle lugtgener, har dette affald første prioritet for transport til forbrændingsanlæg. Mellemdeponeret forbrændingsegnet affald bliver afdækket for at undgå papir- og plastflugt. anvendt i administrationsbygningen og garageanlæg. SRO-delen (Styring, Regulering og Overvågning) af anlægget har i 2009 været under ombygning for at opnå en mere præcis reguleringsmulighed på gasmotoren Methangas KARA/NOVEREN har siden december 2000 udnyttet methangassen fra celle 1 og 2, samt den biogasmængde, der er produceret fra Bio- Vækst. Der er ikke foretaget gasmonitering på celle 4 da det primært er inert affald, der er deponeret. Nøgletal for Biovækst kan ses i bilag 2. Der er i 2009 produceret i alt kwh el og varme fra anlægget, heraf er kwh leveret el til nettet via SEAS-NVE. Af elproduktionen er der anvendt kwh til drift af anlægget, således at nettoproduktionen af el til nettet udgør kwh. Til varmeforsyning er der produceret kwh, fordelt med kwh til BioVækst, og kwh til varmeforsyning hos KARA/NOVEREN. hvilket svarer til en besparelse på 570 liter fyringsolie. Varmen er hos KARA/NOVEREN Støjmålinger Der er ikke udført støjmålinger i Spildevandsforhold Perkolat Mængden af perkolat var tons i 2009, hvilket er en stigning på tons i forhold til 2008, hvilket skyldes ibrugtagning af 2 nye celler i Celle 5.2 er taget i brug i marts og celle 7.2 i september, hvorfor der er udført 3 anlyser på perkolat fra celle 5.2 og 1 anlyse på perkolat fra celle 7.2. Tilledning af perkolat fra hver celle måles, den resterende mængde er fra bygninger og pladser. Mængden i kubm. fordelt på deponiceller samt bygninger og plads ses i tabellen. Faldet i mængden af perkolat fra celle 2 og 4 skyldes, at disse to celler er blevet slutafdækket. Mængde er i kubm Celle Celle Celle Celle Celle Fra bygn. og plads Sum perkolat til beh

15 Perkolatmængden bliver behandlet på Holbæk Centralrenseanlæg. Der recirkuleres ikke perkolat til deponiet. Indhold af BI5 - kvælstof og phosfor er omregnet fra ml/l til kg, se bilag 1. samt afløb fra søen. Som ekstra kontrol udføres der analyser af vand, der løber fra søen. Analyserne udføres efter samme retningslinier som analyser fra overfaldsbygværk. Perkolatanalyser deponiceller Alle ubenævnte analyseresultater er oplyst i mg/l. Der udføres kvartalsvis analyser af perkolat fra hver enkel deponicelle for at følge udviklingen bl.a. i den deponerede mængde affald Se bilag 4 perkolatanalyser. I forbindelse med disse analyser har vi løbende kontrol med vand hhv. i omfangskanal og søen sammenholdt med Svinninge-Audebo kanalen. Se bilag 6 overfladevandsanalyser Grundvandsanalyser I forbindelse med grundvandskontrol under deponiceller undtages prøver fra drænvandssystem til omfangskanal. Drænvand fra celle 1 ledes til pumpebrønd benævnt KP 1, drænvand fra celle 2 ledes til pumpe brønd benævnt KP 2, drænvand fra celle 4 ledes til pumpebrønd benævnt KP 4, drænvand fra celle 5.2 ledes til pumpebrønd benævnt KP5.2 og drænvand fra celle 7.2 ledes til pumpebrønd benævnt KP 7.2 Alle ubenævnte analyseresultater er oplyst i mg/l. Se bilag 5 - grundvandsanalyser Metrologiske data I henhold til afsnit 6.3 i miljøgodkendelsen for Audebo Affaldsdeponi skal følgende parametre indsamles dagligt: nedbør temperatur (døgnmin./-max) fordampning luftfugtighed Alle data opsamles på vejrstationen og lagres. Udtræk af metrologiske data for 2009 fremsendes særskilt til Miljøcenteret sammen med kontrolberegning af perkolatmængde Affaldsproduktion Se indledningen. Analyserne udviser ikke de store variationer på de enkelte prøvesteder år for år, og for tungmetaller og phenol er de ret konstante. 1.3 Resumé af egenkontrol Er dækket under de øvrige punkter Overfladevand Til kontrol, udtages der mindst en gang pr. kvartal 1 prøve af afløb fra søen til kanaler på Lammefjorden prøver fra Svinninge-Audebo kanalen og KARA/NOVEREN s omfangskanal 1.4 Audebo havekomposteringsanlæg Nøgletal for havekomposteringsanlægget se bilag 7. 15

16 1.4.1 Mængder Der er i 2009 modtaget i alt tons haveaffald. Indeholdt i mængden er tons rødder til neddeling. Mængden er øget med tons, hvilket bl.a. skyldes nedlukning af Vig Komposteringsanlæg pr Der er solgt i alt tons kompost til privatog erhvervskunder fra Audebo, hvilket er en stigning på 272 tons i forhold til Der er fraført tons strukturmateriale fra havekomposteringsanlægget til BioVækst. Salg af rodflis var tons, anvendt bl.a. som brændsel og som afdækningsmateriale. Derudover er der solgt 6 tons knuste rødder til brændsel i Energiforbrug Der er forbrugt i alt liter diesel til neddeling og sigtning, hvilket er en stigning på 11,3 % i forhold til 2008, bl.a. på grund af en større tilført mængde på tons. I forbindelse med, at der er oparbejdet en større mængde, er forbruget lidt mindre pr. tons end i Vand til vanding af miler hentes fra KARA/ NOVEREN s kanalsystem, samt fra opsamling af regnvand. Der indgår således ikke vandværksvand i processen Spildevandsforhold Perkolat fra havekomposteringsprocessen genanvendes til vanding af miler. Evt. overskydende perkolat fraføres anlægget via det centrale perkolatsystem. 16

17 /2. Hedeland Deponi 2.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 Tilsynsmyndighed Miljøcenter Roskilde Virksomhedens navn og beliggenhed KARA/NOVEREN Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Listepunkt K105 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed og K105 i henhold til bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Hovedaktivitet Deponeringsanlæg Anlæg Hedeland Deponi Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde Tlf. nr Fax nr Matr. Nr Matr.nr.: 18 ø Tune by, Tune Åbningstider Mandag-fredag kl Antal medarbejdere 4 Hovedbranche Behandling og bortskaffelse af ikkefarligt affald P-enhed Biaktivitet Ingen Miljøgodkendelser Godkendelse til tømning af restproduktlager af maj Revideret miljøgodkendelse af Hedeland Losseplads, December 2006 (påklaget til Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet har med brev af 23. oktober 2007 afvist klagen). Tillæg om udvidelse af jorddepot, Greve Kommune, 12. juni Oprindelig tilslutningstilladelse af 6. september Udledningstilladelse for perkolat etape II af 15. maj Tilladelse til indvinding og reinfiltration af grundvand af 5. oktober Udledningstilladelse for GSA-perkolat af 21. marts Klager Der er i 2009 ikke modtaget klager over deponiet. DIV DIV

18 Vilkårsovertrædelser Miljøcenter Roskilde har med brev af 28. april 2009 givet indskærpelse af hhv. vilkår 50 forslag til revideret moniteringsprogram for grundvandsmonitering i efterbehandlings perioden og vilkår 60 oplæg til vedligeholdelsesplaner for måleudstyr, pumper, drænsystemer, pumpe- / inspektionsbrønde m.v.. KARA/NOVEREN har med brev af 19. maj 2009 fremsendt forslag til revideret moniterings program for grundvandsmonitering i efterbehandlings perioden samt oplæg til vedligeholdelsesplaner for måle udstyr, pumper, drænsystemer, pumpe- / inspektionsbrønde m.v. Miljøcenter Roskilde har vurderet, at forslaget til moniteringsprogram ikke er tilstrækkeligt i forhold til kontrol med deponiets påvirkning af grundvandet. Indtil Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om et revideret moniteringsprogram for grundvandet, fortsætter grundvandsmoniteringen efter vilkår fastsat i gældende godkendelse. Der har i 2009 ikke været arbejdsulykker eller påbud fra Arbejdstilsynet. 2.2 Anlægsbeskrivelse Hedeland Deponi blev nedlukket den 24. juni 2009 efter der havde været en heftig aktivitet, hvor jorddeponiet modtog næsten ton jord. Arealet er officielt overdraget til HEDELAND I/S ved årsskiftet 2009/10. Væsentlige udfordringer i : KARA/NOVEREN er ansvarlig for deponiet i hele efterbehandlingsperioden, som forventes at være ca. 30 år, men KARA/NOVEREN er ansvarlig indtil deponiet kan overgå til passiv drift. KARA/NOVEREN skal derfor sørge for vedligeholdelse af pumper, bortskaffelse af perkolat (forurenet vand, der har været i forbindelse med affald) m.v. i efterbehandlingsperioden. Til dette formål er der hensat godt kr. 30 mio., hvorfor det fremtidige driftsbudget ikke vil blive belastet af denne udgift. Uheld m.m. Der har i 2009 ikke været brande eller andre uheld eller unormale driftssituationer på deponiet. Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) De væsentlige arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde på et deponi er indånding af støv og sporer fra mikroorganismer. Alle maskiner, der på kører på anlægget, er derfor udstyret med overtrykskabine med P-3 i luftindtag, og de har aircondition, således at det ikke er nødvendigt at åbne vinduer i varme perioder. Region Sjælland har konstateret methangas under naboejendommene til Hedeland Deponi og har i to omgange gjort KARA/NOVEREN ansvarlig for dette forhold. Region Sjælland har overdraget sagerne til tilsynsmyndigheden Miljøcenter Roskilde. Det er KARA/NOVERENs opfattelse, at gassen stammer fra ældre deponier i området, hvorfor KARA/NOVEREN har overdraget sagen til advokat Mogens Moe, der er ekspert i miljøsager. Sagen forventes ikke afklaret før en gang i løbet af 2010/11. 18

19 2.2.1 Modtagne mængder Mængder I 2009 blev der tilført tons affald til slutdeponering, heraf var ton brokker til interne køreveje. Tilførte affaldsmængder Storskrald / mellemdeponering (1) Erhvervsaffald Sorteret ikke brændbart PVC-affald Imprægneret træ (2) Eternit Landbrugsfolie (3) - Jord Andet affald (4) Slagger Brokker interne køreveje Ton i alt (1) Fraktionen Storskrald/mellemdeponering er forskellen mellem Tilført til sortering og mellemdeponering og Fraført til forbrænding. Der er pr ryddet op i mellemdepot, og der er ikke mere brændbart på lager. (2) Der er tale om nettotilførsel, idet trykimprægneret træ fra primo 2006 kun mellemlagres på Hedeland Deponi og efterfølgende eksporteres til nyttiggørelse i Tyskland. (3) Landbrugsfolie fraføres igen til forbrænding (4) Består af brunsten/alkaline batterier, slam samt lettere forurenet jord, der ikke må modtages på specialdepotet på grund af indhold af affald. 19

20 Restkapacitet Deponiet er nedlukket pr. 23. juli Topografi Arealet er niveaureguleret i forhold til lokalplan Udvaskningsforsøg Der er ikke foretaget udvaskningsforsøg i Terrænoverfladen vil blive opmålt i 2010, således at det er muligt at følge fremtidige sætninger i terrænet Afviste affaldslæs Ingen afviste læs i Øvrige forbrug Se under afsnittet Energiforbrug Mængder fraført til forbrænding Det brandbare lager blev tømt med udgangen af Energiforbrug Energi- og vandforbrug samt bortledt perkolat Enhed Elforbrug MWh 59, Dieselforbrug liter *) Vandforbrug m³ Perkolat til rensningsanlæg m³ **) Perkolat til ovn 3 og 4 m³ Perkolat fraført til ekstern behandling m *) Er med i det samlede dieselfobrug for KARA/ angivet under afsnittet Aktiviteter fælles for forretningsområderne i KARA Grønt Regnskab **) Den høje perkolatmængde i 2007 skyldes meget og kraftig regn. 20

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab. Genbrugspladser

Grønt regnskab. Genbrugspladser Grønt regnskab 2007 Genbrugspladser Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr DEPONIER

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr DEPONIER /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

Grønt regnskab. Øvrige anlæg

Grønt regnskab. Øvrige anlæg Grønt regnskab 2007 Øvrige anlæg Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PERKOLAT Enhed 1 (afsluttede etaper) B B B B Enhed 2 - etape 4.2.2. B B B B Enhed 2 - etape 4.2.1 B B B B GRUNDVAND

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE Godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse efter 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 28-03-2017 1. Indledning... 3 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00894 Ref. Nijol/Suand Dato: 26.02.2015 Miljøtilsyn på Skibstrup Affaldscenter den 09. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere