/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr DEPONIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER"

Transkript

1 /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr DEPONIER

2 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside CVR. nr Stiftet 1. januar 2007 Hjemby Roskilde Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Niels Hörup, Solrød Kommune, formand Torben Jørgensen, Roskilde Kommune, næstformand Allan Orris, Kalundborg Kommune Erling Larsen, Køge Kommune Hans Olsen, Lejre Kommune John Harpøth, Holbæk Kommune Annelis Stamm, Odsherred Kommune Brian Hemmingsen, Greve Kommune Lene Madsen Milner. Stevns Kommune Direktion Thorkil Jørgensen, direktør Layout og produktion Grønagers Grafisk Produktion AS 2

3 / Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Udtalelse om grønt regnskab Ledelsens redegørelse Indledning Audebo Deponi Hedeland Deponi Køge Deponi Ordliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 3

4 /Tilsynsmyndighedens udtalelse om grønt regnskab 2009 for deponierne Udtalelse til grønt regnskab for regnskabsåret 2009 for KARA/NOVOREN - Deponier Miljøcenter Roskilde har modtaget grønt regnskab for KRARA/NOVORENs deponier Audebo Deponi, Hedeland Deponi og Køge Deponi for regnskabsåret Grundlag for udtalelse Udtalelsen forholder sig til følgende oplysninger i det grønne regnskab, dog har Miljøcenteret ikke vurderet forhold vedrørende deponering af stoffer på jord, bortskaffelse af affald og udledning af spildevand til offentlig kloak, da kommunen fører tilsyn med disse forhold: Udtalelse Udtalelse angår kun det grønne regnskab for de tre deponier. Idet Miljøcenteret har enkelte kommentarer i forhold til årsopgørelserne vedrørende Audebo Deponi og Hedeland Deponi. Oplysningerne i grønt regnskab 2009 er i overensstemmelse med vores oplysninger om virksomheden. Vi har ikke oplysninger om andre væsentlige forhold, som efter vores opfattelse burde have været medtaget i det grønne regnskab. Klager Det skal i øvrigt bemærkes, at Miljøcenter Roskilde har modtaget 3 klager over lugt genere på Audebo Deponi i pågældende regnskabsår, den ene klage er dog efterfølgende blevet lokaliseret til Biovækst s anlæg. Miljøcenteret har desuden modtaget 4 klager over støv fra Køge Deponi i forbindelse med tilførsel af afdæknings jord i sommeren Basisoplysninger Det eller de listepunkter virksomheden er miljøgodkendt under Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand samt om tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse(r) Den korte, kvalitative beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter Ledelsens redegørelse En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser 4

5 Oplysninger om miljøforhold Oplysninger om virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer Oplysninger om væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som - indgår i produktionsprocesserne - udledes af virksomheden til luft, vand og jord - indgår i virksomhedens produkter - indgår i virksomhedens affald Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om - den samlede affaldsmængde - hvilke mængder der heraf går til genanvendelse, forbrænding og deponering - opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner - virksomhedens indsats til sortering af affaldet Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold Oplysninger om evt. miljøforhold i 7, stk. 1, der ikke er relevante for virksomheden Resumé af egenkontrol Resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en oversigtlig form viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår Med venlig hilsen Susanne Andreasen 5

6 /Ledelsens redegørelse KARA/NOVEREN er et fælleskommunalt affaldsselskab med følgende ni kommuner som ejere: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Vi vil til enhver tid lade miljø og arbejdsmiljø indgå i vores beslutninger og handlinger på en måde, der imødekommer vores kunder og interessenters forventninger. KARA/NOVEREN har valgt at udarbejde grønt regnskab for alle anlæg, også dem som ikke er pligtige til at udarbejde grønt regnskab. De oplysninger, der er valgt at medtage i det grønne regnskab, vurderes at være væsentlige for forståelsen af KARA/NOVEREN s miljøpåvirkning, idet de giver et billede af, hvad det betyder for det omgivende miljø at drive et affaldsselskab, idet der er oplysninger om input (mængder affald modtaget og behandlet samt forbrug) og output (emissioner og affaldsproduktion). Miljøpolitik og målsætninger Det er et strategisk mål for KARA/ NOVEREN at have indført et certificeret miljø- og arbejdsmiljø ledelsessystem efter international standard, med henblik på at dokumenterer overholdelse af både miljømål/-krav og arbejdsmiljømål/krav. Der arbejdes på en certificering sommeren Der er etableret en organisation med deltagelse af minimum en medarbejder fra hvert team til at sikre, at det strategiske mål vil blive nået. Organisationen har blandt andet arbejdet med fokusområder, som er blevet omsat til politik og målsætninger, eller strategier som vi kalder det. KARA/NOVEREN s miljø og arbejdsmiljøpolitik er som følger: Vi vil planlægge og udføre vores aktiviteter under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Dette søges opfyldt ved at vi ved projektering, drift og indkøb tager størst muligt hensyn til sikkerhed og sundhed for de ansatte. at vi gennem bl.a. medarbejdermøder sikrer, at alle medarbejdere i KARA/NOVEREN har forståelse for vigtigheden af miljø- og arbejds miljøpolitikken og forståelse for de miljøkrav, der er stillet i de enkelte miljøgodkendelser. at vi via hjemmeside og nyhedsbreve informerer åbent om vore aktiviteter og resultater og føre en tæt dialog med vores tilsynsmyndigheder. at være en attraktiv arbejdsplads, som gennem motivation og uddannelse udvikler medarbejderne og skaber engagement for at minimere vores miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger. Dette suppleret med afsnittet om arbejdsmiljø fra personalehåndbogen, hvor der bl.a. står: KARA/NOVEREN vil ved gennemtænkt sikker hedsarbejde forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede skader. KARA/NOVEREN sætter miljø og sikkerhed højt, og vi vil overholde relevant lovgivning samt løbende forbedre miljø- og arbejdsmiljøstandarden ved at fastholde og udbygge miljøbevidstheden blandt de ansatte. Miljøkrav til leverandører Miljøkrav til leverandører vil blive udarbejdet i forbindelse med den planlagte indførelse af miljø- og arbejdsmiljøledelse. 6

7 Medarbejderinddragelse Hovedparten af data til det grønne regnskab er registreret af medarbejderne. Medarbejderne orienteres om regnskabet på bl.a. medarbejdermøder og på KARA/NOVEREN`s intranet. Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøsiden har fokus i 2009 været omkring opbygning af arbejdsmiljøledelses system, herunder bl.a. opdatering af og udarbejdelse af beredskabsplaner og risikovurderinger. For en beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktionsprocesserne henvises til basisoplysninger for hvert anlæg. Status på Arbejdstilsynets screeninger ved årsskiftet 2009/2010 kan ses herunder: Lokalitet Screening Bemærkning Roskilde Genbrugsplads Køge Genbrugsplads Torkilstrup Genbrugsplads Bjæverskov Genbrugsplads Hårlev Genbrugsplads Jyllinge Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Forbrændingsanlægget Audebo Deponi Aflæsning af asbest Hedeland Deponi Køge Deponi - Ingen bemanding - Del af Køge Genbrugsplads Vig Komposteringsanlæg - Nedlukket pr. 31. marts 2009 Kalundborg Omlastestation Gadstrup Genbrugsterminal Modtagestation for farligt affald Administrationen Mangler 7

8 Klager Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Vilkårsoverskridelser Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Afvigelser i praksis i forhold til forrige regnskab Der er ikke afvigelser i opgørelsesmetoder eller lignende i forhold til forrige regnskab. For at vise udviklingen over en periode dækker regnskabet de 5 sidste år fra Forbrug af ressourcer (diesel, el og vand) er foretaget ud fra månedlige aflæsninger af målere sammenholdt med fakturerede mængder eller ud fra årsopgørelser. Dieselforbrug til maskiner er baseret på log bøger fra de enkelte maskiner eller indkøbte mængder og reguleret for lagerbeholdninger primo/ ultimo. Revision af regnskabet Det grønne regnskab er ikke underlagt revision. Massebalance Regnskabet er opstillet, så det viser de væsentlige ressourceforbrug og de væsentlige miljøpåvirkninger, der opstår som følge af behandling af affald på KARA/NOVEREN s anlæg. Da regnskabet kun vedrører virksomhedens ressourceforbrug og miljøpåvirkninger, betyder det, at ressourceforbrug m.v. hos KARA/ NOVEREN s leverandører og transportører af affald ikke er medtaget i regnskabet. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. 8

9 /Indledning På deponierne deponeres der alene affald, som ikke kan genanvendes eller behandles på anden vis. Deponierne er inddelt i en række afsnit. På deponierne i Audebo og Hedeland sker en midlertidig opbevaring af forbrændingsegnet affald, som bliver til- og fraført løbende. Deponier medfører en risiko for miljøet både i driftsfasen og den efterfølgende moniteringsfase. Det er derfor centralt at registrere oplysninger om bl.a. perkolat- og grundvandsforhold. Farligt affald fremkommet ved deponiernes egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på deponierne. Service på maskiner udføres af indlejret firma. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/ repareres på deponierne af servicemontør/reparatør samles i egen spildolietank eller medtages af reparatøren. Uddannelse Alle medarbejderne på deponierne har gennemført den obligatoriske deponiuddannelse og har derfor B-bevis. Nye medarbejdere vil blive sendt på kursus for opnåelse af B-bevis. Driftslederen for deponierne har A-bevis. B-bevis er et krav til den enkelte medarbejder på et deponi. Affaldsproduktion På deponierne genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som dagrenovation (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/ år pr. plads. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap). Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra deponierne kan opsummeres således: Støj, f.eks. Kørsel til og fra virksomheden, aflæsning, komprimering og omlastning af affald Luftforurening, f.eks. støv ved aflæsning og omlastning af affald samt støv fra kørselsveje Lugt, f.eks. gasser fra omdannelse/nedbrydning af affaldet eller i forbindelse med brand (ukontrolleret afbrænding af affald) Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand ved utæt membran-/perkolatsystem. 9

10 /1. Audebo Affaldsdeponi 1.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 DIV-nr. DIV Virksomhedens navn og beliggenhed KARA/NOVEREN Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Audebo Affaldsdeponi Hagesholmvej Gislinge Tlf. nr Matr. Nr 1-ai og 12-af Lammefjorden, Hagested, Holbæk Kommune Åbningstider Mandag-torsdag kl og fredag kl Antal medarbejdere 11 inkl. 3 vægtoperatører Hovedbranche P-enhed Tilsynsmyndighed Miljøcenter Roskilde Listepunkt K 105: Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. Hovedaktivitet Deponering af affald indenfor ikke-forbrændingsegnet, spildevandsslam og forurenet jord klasse 1 og 2 iht. vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland. Biaktivitet Mellemdeponering af småt brændbart affald, som føres til forbrænding på forskellige anlæg, som KARA/NOVEREN har indgået aftale med. Herudover: Kompostering af have- og parkaffald, som er beskrevet i afsnit 1.4 Neddeling af stort brændbart. Knusning af beton og tegl med henblik på genbrug. Modtagelse af glas og flasker, ophører primo Containerplads. Miljøgodkendelser Virksomhedsgodkendelse for Audebo kontrollerede affaldsdeponi

11 Miljøgodkendelse af containerplads ved Audebo affaldsdeponi Klager Der har i 2009 været 3 klager over lugtgener, hvoraf den ene er lokaliseret til Biovækst s anlæg. Dialogen fra 2007 med naboerne er fortsat, og der er afholdt 2 møder i Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) De væsentlige arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde på Audebo affaldsdeponi og komposteringsanlæg er indånding af støv og sporer fra mikroorganismer. Alle maskiner, der kører på anlæggene, er derfor udstyret med overtrykskabine med P-3 i luftindtag. Alle maskiner har aircondition, således at det ikke er nødvendigt at åbne vinduer i varme perioder. Vilkårsovertrædelser Der har i 2009 ikke været vilkårsoverskridelser. Lageret af brændbart affald var ved årsskiftet 720 tons inkl. brændbart dagrenovation tilbage, hvilket er langt under vilkårsgrænsen på tons. Miljøcenter Roskilde har påpeget, at der for 2009 mangler at blive udført GC/FID-screening af grundvand. GC-FID-screening er i miljøgodkendelsen defineret som: Screening ved gaschromatografi for indhold af ekstraherbare, organiske stoffer, herunder opløsningsmidler oq olierrodukter. KARA/NOVEREN har udført analyse for kulbrinter ved GC/FID. Miljøcenter Roskilde har som opfølgning på tilsyn i 2007 bemærket, at resultater ikke er vurderet, hvorfor KARA/NOVEREN har vurderet at analyse for kulbrinter udgør GC/FID-screeningen. Uheld m.m. I løbet af 2009 har der ikke været brande på deponiet. Der har i 2009 ikke været arbejdsulykker på anlægget, der har medført fravær. Pladsen er blevet screenet af Arbejdstilsynet i august måned og har fået en gul smiley pga. af forhold vedr. aflæsning af asbestholdigt materiale. I forbindelse med modtagelse af asbest er der udarbejdet en ny procedure for at beskytte hhv. vognmænd og eget personale ved håndtering og aflæsning. Opgørelse over anlæggets sikkerhedsstillelse Celle 1,2 og 4 er i 2009 blevet slutafdækket og der er taget to nye celler i brug. Det resterende beløb, der er hensat til efterbehandling af de 3 gamle celler på affaldsdeponiet i Audebo, er pr kr. Til de to nye er celler er der hensat kr. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Se Indledning 11

12 1.2 Anlægsbeskrivelse Audebo Deponi er det eneste aktive deponi i KARA/NOVEREN. Ud over deponiaktiviteten forgår der følgende aktiviteter på anlægget: Kompostering af have/park affald Omlastning af brændbart affald og dagrenovation fra de gamle NOVEREN kommuner til eksterne forbrændingsanlæg (herunder hører også omlastestationen i Kalundborg) Neddeling af beton og tegl Neddeling af rødder og stød til flis Omlastning af jern og metal Omlastning af trykimprægneret træ Væsentlige udfordringer i : Holbæk Kommune har indvilget i at ekspropriere et areal vest for det nuværende anlæg, som på længere sigt skal anvendes til oprettelse af deponi for forurenet jord. Denne ekspropriering forventes gennemført i første halvår af Der er afsat et beløb på kr. 5 mio. i 2010 budgettet til dette formål. Der vil senere skulle tages stilling til, hvornår jorddeponiet skal etableres. Biovækst har i alt modtaget og behandlet tons affald i 2009 fra KARA/NOVEREN`s ejerkommuner, hvilket er en stigning på tons i forhold til Modtagne mængder Mængder Der er i alt tilført tons affald i 2009, heraf er de tons deponeret som restvolumen i celle 4 og derefter i de 2 nye celler (5.2 og 7.2). Den deponerede mængde svarer til et deponivolumen på kubm. affald baseret på en gennemsnitlig rumvægt på 0,68. Af de modtagne mængder til deponi udgør: Asbest tons, det er en stigning på 848 tons i forhold til 2008 deponeret på hhv celle 1 og ny celle 7.2. Slam og ristestof tons, denne mængde er deponeret på celle 5.2. Tørstof i den modtagne slammængder er ca. 25 % Øvrige mængder udgør tons deponeret celle 5.2 Nøgletal for affaldsdeponiet se bilag 1. På Audebo affaldsdeponis arealer driver Biovækst A/S et anlæg til kompostering af grøn dagrenovation. KARA/NOVEREN har 17% af aktierne i Biovækst. Nøgletal for Biovækst se bilag 2. Biovækst har ansvar for driften af komposteringsanlægget for grøn dagrenovation. Fra KARA/NOVEREN s biogasanlæg (methangas) forsynes Biovækst med varmeenergi til deres komposteringsanlæg. Den større mængde til deponi i 2009 er en følge af, at deponiet i Hedeland er lukket ned i juli Topografi De 3 igangværende celler (celle 1, 2 og 4) der var i brug ved årsskiftet 2008/2009 er slutafdækket, og de 2 nye celler (5.2 og 7.2) er taget i brug i løbet af Dvs. at restvolumen ved udgangen af 2009 var: - celle 1, 2 og 4 0 m 3, idet de er slutafdækket - celle 5.2 og 7.2 ca tons, idet de lige er taget i brug 12

13 Der vil blive foretaget opmåling af terrænoverfladen på de 3 slutafdækkede celler i Denne opmåling vil i fremtiden danne grundlag for konstatering af eventuelle sætninger Udvaskningsforsøg Der er ikke foretaget udvaskningsforsøg i Afviste affaldslæs Ingen afviste læs i Mængder fraført til forbrænding Den samlede mængde der er fraført til forbrænding udgør tons. Desuden er der kørt tons indsamlet brændbart direkte til forbrænding. Det forbrændingsegnede affald er blevet omlastet og forbrændt på følgende anlæg: Energien i Slagelse Fynsværket Odense REFA I/S i Nykøbing F. Svendborg Kraft- varmeværk KARA/NOVEREN`s eget forbrændingsanlæg i Roskilde Energiforbrug El-forbruget udgjorde i alt kwh i 2009, hvilket er et mindre forbrug på kwh i forhold til niveauet i Faldet skyldes mindre brug af administrationsbygning samt mindre brug af værksted. Dieselforbruget udgjorde liter. Dieselforbrug til maskiner er mindre end i 2008, ligesom forbrug pr. tons modtaget affald har været faldende de sidste 2 år. For uddybende om dieselforbrug i forhold til behandlet affaldsmængde henvises til bilag 3. Forbrug af fyringsolie var liter. Forbruget er faldet med liter i forhold til Faldet skyldes ligeledes mindre brug af administrationsbygning samt mindre brug af værksted Øvrige forbrug Vandforbruget var 477 m 3, inkl. forbrug i admini strationen. Der er modtaget i alt tons genanvendelige materialer, hvilket er på samme niveau som 2008 fordelt således: Jern og metal (4.984 tons), der er leveret til genanvendelse via Uniscrap. Beton og tegl (7.052 tons), der er neddelt og sorteret på anlægget i Audebo. De neddelte materialer er solgt til private og erhvervskunder samt anvendt som bundsikring af køreveje på KARA/NOVEREN`s anlæg Emissioner til luft, vand og jord Brande Der har ikke været brande på deponiet i Afhjælpning af gener i form af lugt, støv og skadedyr Alt brændbart dagrenovation bliver omlastet for transport til forbrændingsanlæg i en læssehal for at mindske papir- og plastflugt. Af hensyn 13

14 til eventuelle lugtgener, har dette affald første prioritet for transport til forbrændingsanlæg. Mellemdeponeret forbrændingsegnet affald bliver afdækket for at undgå papir- og plastflugt. anvendt i administrationsbygningen og garageanlæg. SRO-delen (Styring, Regulering og Overvågning) af anlægget har i 2009 været under ombygning for at opnå en mere præcis reguleringsmulighed på gasmotoren Methangas KARA/NOVEREN har siden december 2000 udnyttet methangassen fra celle 1 og 2, samt den biogasmængde, der er produceret fra Bio- Vækst. Der er ikke foretaget gasmonitering på celle 4 da det primært er inert affald, der er deponeret. Nøgletal for Biovækst kan ses i bilag 2. Der er i 2009 produceret i alt kwh el og varme fra anlægget, heraf er kwh leveret el til nettet via SEAS-NVE. Af elproduktionen er der anvendt kwh til drift af anlægget, således at nettoproduktionen af el til nettet udgør kwh. Til varmeforsyning er der produceret kwh, fordelt med kwh til BioVækst, og kwh til varmeforsyning hos KARA/NOVEREN. hvilket svarer til en besparelse på 570 liter fyringsolie. Varmen er hos KARA/NOVEREN Støjmålinger Der er ikke udført støjmålinger i Spildevandsforhold Perkolat Mængden af perkolat var tons i 2009, hvilket er en stigning på tons i forhold til 2008, hvilket skyldes ibrugtagning af 2 nye celler i Celle 5.2 er taget i brug i marts og celle 7.2 i september, hvorfor der er udført 3 anlyser på perkolat fra celle 5.2 og 1 anlyse på perkolat fra celle 7.2. Tilledning af perkolat fra hver celle måles, den resterende mængde er fra bygninger og pladser. Mængden i kubm. fordelt på deponiceller samt bygninger og plads ses i tabellen. Faldet i mængden af perkolat fra celle 2 og 4 skyldes, at disse to celler er blevet slutafdækket. Mængde er i kubm Celle Celle Celle Celle Celle Fra bygn. og plads Sum perkolat til beh

15 Perkolatmængden bliver behandlet på Holbæk Centralrenseanlæg. Der recirkuleres ikke perkolat til deponiet. Indhold af BI5 - kvælstof og phosfor er omregnet fra ml/l til kg, se bilag 1. samt afløb fra søen. Som ekstra kontrol udføres der analyser af vand, der løber fra søen. Analyserne udføres efter samme retningslinier som analyser fra overfaldsbygværk. Perkolatanalyser deponiceller Alle ubenævnte analyseresultater er oplyst i mg/l. Der udføres kvartalsvis analyser af perkolat fra hver enkel deponicelle for at følge udviklingen bl.a. i den deponerede mængde affald Se bilag 4 perkolatanalyser. I forbindelse med disse analyser har vi løbende kontrol med vand hhv. i omfangskanal og søen sammenholdt med Svinninge-Audebo kanalen. Se bilag 6 overfladevandsanalyser Grundvandsanalyser I forbindelse med grundvandskontrol under deponiceller undtages prøver fra drænvandssystem til omfangskanal. Drænvand fra celle 1 ledes til pumpebrønd benævnt KP 1, drænvand fra celle 2 ledes til pumpe brønd benævnt KP 2, drænvand fra celle 4 ledes til pumpebrønd benævnt KP 4, drænvand fra celle 5.2 ledes til pumpebrønd benævnt KP5.2 og drænvand fra celle 7.2 ledes til pumpebrønd benævnt KP 7.2 Alle ubenævnte analyseresultater er oplyst i mg/l. Se bilag 5 - grundvandsanalyser Metrologiske data I henhold til afsnit 6.3 i miljøgodkendelsen for Audebo Affaldsdeponi skal følgende parametre indsamles dagligt: nedbør temperatur (døgnmin./-max) fordampning luftfugtighed Alle data opsamles på vejrstationen og lagres. Udtræk af metrologiske data for 2009 fremsendes særskilt til Miljøcenteret sammen med kontrolberegning af perkolatmængde Affaldsproduktion Se indledningen. Analyserne udviser ikke de store variationer på de enkelte prøvesteder år for år, og for tungmetaller og phenol er de ret konstante. 1.3 Resumé af egenkontrol Er dækket under de øvrige punkter Overfladevand Til kontrol, udtages der mindst en gang pr. kvartal 1 prøve af afløb fra søen til kanaler på Lammefjorden prøver fra Svinninge-Audebo kanalen og KARA/NOVEREN s omfangskanal 1.4 Audebo havekomposteringsanlæg Nøgletal for havekomposteringsanlægget se bilag 7. 15

16 1.4.1 Mængder Der er i 2009 modtaget i alt tons haveaffald. Indeholdt i mængden er tons rødder til neddeling. Mængden er øget med tons, hvilket bl.a. skyldes nedlukning af Vig Komposteringsanlæg pr Der er solgt i alt tons kompost til privatog erhvervskunder fra Audebo, hvilket er en stigning på 272 tons i forhold til Der er fraført tons strukturmateriale fra havekomposteringsanlægget til BioVækst. Salg af rodflis var tons, anvendt bl.a. som brændsel og som afdækningsmateriale. Derudover er der solgt 6 tons knuste rødder til brændsel i Energiforbrug Der er forbrugt i alt liter diesel til neddeling og sigtning, hvilket er en stigning på 11,3 % i forhold til 2008, bl.a. på grund af en større tilført mængde på tons. I forbindelse med, at der er oparbejdet en større mængde, er forbruget lidt mindre pr. tons end i Vand til vanding af miler hentes fra KARA/ NOVEREN s kanalsystem, samt fra opsamling af regnvand. Der indgår således ikke vandværksvand i processen Spildevandsforhold Perkolat fra havekomposteringsprocessen genanvendes til vanding af miler. Evt. overskydende perkolat fraføres anlægget via det centrale perkolatsystem. 16

17 /2. Hedeland Deponi 2.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 Tilsynsmyndighed Miljøcenter Roskilde Virksomhedens navn og beliggenhed KARA/NOVEREN Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Listepunkt K105 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed og K105 i henhold til bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Hovedaktivitet Deponeringsanlæg Anlæg Hedeland Deponi Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde Tlf. nr Fax nr Matr. Nr Matr.nr.: 18 ø Tune by, Tune Åbningstider Mandag-fredag kl Antal medarbejdere 4 Hovedbranche Behandling og bortskaffelse af ikkefarligt affald P-enhed Biaktivitet Ingen Miljøgodkendelser Godkendelse til tømning af restproduktlager af maj Revideret miljøgodkendelse af Hedeland Losseplads, December 2006 (påklaget til Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet har med brev af 23. oktober 2007 afvist klagen). Tillæg om udvidelse af jorddepot, Greve Kommune, 12. juni Oprindelig tilslutningstilladelse af 6. september Udledningstilladelse for perkolat etape II af 15. maj Tilladelse til indvinding og reinfiltration af grundvand af 5. oktober Udledningstilladelse for GSA-perkolat af 21. marts Klager Der er i 2009 ikke modtaget klager over deponiet. DIV DIV

18 Vilkårsovertrædelser Miljøcenter Roskilde har med brev af 28. april 2009 givet indskærpelse af hhv. vilkår 50 forslag til revideret moniteringsprogram for grundvandsmonitering i efterbehandlings perioden og vilkår 60 oplæg til vedligeholdelsesplaner for måleudstyr, pumper, drænsystemer, pumpe- / inspektionsbrønde m.v.. KARA/NOVEREN har med brev af 19. maj 2009 fremsendt forslag til revideret moniterings program for grundvandsmonitering i efterbehandlings perioden samt oplæg til vedligeholdelsesplaner for måle udstyr, pumper, drænsystemer, pumpe- / inspektionsbrønde m.v. Miljøcenter Roskilde har vurderet, at forslaget til moniteringsprogram ikke er tilstrækkeligt i forhold til kontrol med deponiets påvirkning af grundvandet. Indtil Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om et revideret moniteringsprogram for grundvandet, fortsætter grundvandsmoniteringen efter vilkår fastsat i gældende godkendelse. Der har i 2009 ikke været arbejdsulykker eller påbud fra Arbejdstilsynet. 2.2 Anlægsbeskrivelse Hedeland Deponi blev nedlukket den 24. juni 2009 efter der havde været en heftig aktivitet, hvor jorddeponiet modtog næsten ton jord. Arealet er officielt overdraget til HEDELAND I/S ved årsskiftet 2009/10. Væsentlige udfordringer i : KARA/NOVEREN er ansvarlig for deponiet i hele efterbehandlingsperioden, som forventes at være ca. 30 år, men KARA/NOVEREN er ansvarlig indtil deponiet kan overgå til passiv drift. KARA/NOVEREN skal derfor sørge for vedligeholdelse af pumper, bortskaffelse af perkolat (forurenet vand, der har været i forbindelse med affald) m.v. i efterbehandlingsperioden. Til dette formål er der hensat godt kr. 30 mio., hvorfor det fremtidige driftsbudget ikke vil blive belastet af denne udgift. Uheld m.m. Der har i 2009 ikke været brande eller andre uheld eller unormale driftssituationer på deponiet. Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) De væsentlige arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde på et deponi er indånding af støv og sporer fra mikroorganismer. Alle maskiner, der på kører på anlægget, er derfor udstyret med overtrykskabine med P-3 i luftindtag, og de har aircondition, således at det ikke er nødvendigt at åbne vinduer i varme perioder. Region Sjælland har konstateret methangas under naboejendommene til Hedeland Deponi og har i to omgange gjort KARA/NOVEREN ansvarlig for dette forhold. Region Sjælland har overdraget sagerne til tilsynsmyndigheden Miljøcenter Roskilde. Det er KARA/NOVERENs opfattelse, at gassen stammer fra ældre deponier i området, hvorfor KARA/NOVEREN har overdraget sagen til advokat Mogens Moe, der er ekspert i miljøsager. Sagen forventes ikke afklaret før en gang i løbet af 2010/11. 18

19 2.2.1 Modtagne mængder Mængder I 2009 blev der tilført tons affald til slutdeponering, heraf var ton brokker til interne køreveje. Tilførte affaldsmængder Storskrald / mellemdeponering (1) Erhvervsaffald Sorteret ikke brændbart PVC-affald Imprægneret træ (2) Eternit Landbrugsfolie (3) - Jord Andet affald (4) Slagger Brokker interne køreveje Ton i alt (1) Fraktionen Storskrald/mellemdeponering er forskellen mellem Tilført til sortering og mellemdeponering og Fraført til forbrænding. Der er pr ryddet op i mellemdepot, og der er ikke mere brændbart på lager. (2) Der er tale om nettotilførsel, idet trykimprægneret træ fra primo 2006 kun mellemlagres på Hedeland Deponi og efterfølgende eksporteres til nyttiggørelse i Tyskland. (3) Landbrugsfolie fraføres igen til forbrænding (4) Består af brunsten/alkaline batterier, slam samt lettere forurenet jord, der ikke må modtages på specialdepotet på grund af indhold af affald. 19

20 Restkapacitet Deponiet er nedlukket pr. 23. juli Topografi Arealet er niveaureguleret i forhold til lokalplan Udvaskningsforsøg Der er ikke foretaget udvaskningsforsøg i Terrænoverfladen vil blive opmålt i 2010, således at det er muligt at følge fremtidige sætninger i terrænet Afviste affaldslæs Ingen afviste læs i Øvrige forbrug Se under afsnittet Energiforbrug Mængder fraført til forbrænding Det brandbare lager blev tømt med udgangen af Energiforbrug Energi- og vandforbrug samt bortledt perkolat Enhed Elforbrug MWh 59, Dieselforbrug liter *) Vandforbrug m³ Perkolat til rensningsanlæg m³ **) Perkolat til ovn 3 og 4 m³ Perkolat fraført til ekstern behandling m *) Er med i det samlede dieselfobrug for KARA/ angivet under afsnittet Aktiviteter fælles for forretningsområderne i KARA Grønt Regnskab **) Den høje perkolatmængde i 2007 skyldes meget og kraftig regn. 20

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

/En introduktion til perioden 2010-2013

/En introduktion til perioden 2010-2013 /En introduktion til perioden 2010-2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Forord Formålet med dette hæfte er at give KARA/NOVERENs bestyrelse for valgperioden 2010-2013 en kort introduktion til virksomheden. Det er

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 12-03-2014

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr.... 3 1.3 Ejerforhold... 4 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirksomhed... 4 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere