Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013"

Transkript

1 Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

2 Indledning - beskrivelse af området...3 Mål for området... 3 Kommunen som geografisk område...4 Opgørelser...4 Konklusion beskrivelse af udviklingen...6 Aktiviteter iværksat i løbet af 2013, der har bidraget til områdets målopfyldelse...7 Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse...8 Den gode historie...8 Kommunen som virksomhed...9 Opgørelser...9 Konklusion beskrivelse af udviklingen Aktiviteter i 2013 der har bidraget til områdets målopfyldelse Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse...10 Kommunen som virksomhed og geografisk område Sammenfatning fælles konklusion Ud over denne temarapport består Herning Kommunes grønne regnskab for 2013 af en række øvrige temarapporter og et fælles opsummerende grønt regnskab: Grønt Overblik. Temarapporter: Klima og energi Borgere og erhverv Naturindsatsen Planlægning og privat byggeri Vand Transport Grønne indkøb Skoler, institutioner og plejehjem - Fødevarer, klima og grøn tankegang Skoler, institutioner og plejehjem - Energiforbrug og byggeri Genbrug og affald DRIFT 2

3 Indledning Beskrivelse af området Ca. 38 % af kommunens CO 2 -udledning stammer fra transport. Transporten er den største bidragsyder efter landbruget, og andelen er stigende. Transportens relative store andel af kommunens samlede CO 2 -udledning gør området attraktivt i forhold til forbedringer. Transporten er dog erfaringsmæssigt et af de vanskeligste områder for kommunen at påvirke udviklingen af, da alle samfundsaktiviteter er afhængige af transport ligesom transportsektoren også i mange tilfælde er regional og national betinget. Dette giver nogle meget store udfordringer, når kommunen skal reducere klimabelastningen fra transportsektoren. Den teknologiske udvikling i retning af mere miljøvenlige køretøjer og alternative drivmidler synes dog at hjælpe processen mod en reduktion i CO 2 -udledningen. Mål for området FAKTA Mål Green Cities samarbejdsaftalen: Af den samlede trafik i medlemskommunerne skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 alternativt skal biltrafikken reduceres med 25 %, målt i forhold til I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler. Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden Mål fra klimaplanen: Fremme udskiftningen af fossile brændsler med vedvarende energidrivmidler og el i transportsektoren, herunder 5 % el/plug-in hybrid personbiler i 2020 og 10 % i 2030 samt 5 % brintpersonbiler i Biobrændstof skal udgøre 10 % af brændstofforbruget i Aktivt bidrage til at 5 % af privatbilismen senest i 2030 flyttes over på kollektiv transport og cykel. Bidrage til at brændstofforbruget til kørsel nedsættes. Mål under Partnerskab for offentlige grønne indkøb: Emissionskrav ved nyindkøb af personbiler og nyudbud af personbefordring. Kortlægning af bilpark. 3

4 Kommunen som geografisk område Opgørelser Herning Kommune er geografisk set en af landets største kommuner, hvilket medfører ansvaret for planlægning, vedligehold og udbygning af sammenlagt km asfaltveje og 364 km grusveje dertil kommer alle de private fællesveje, hvor borgerne selv står for vedligehold. I Herning Kommune blev der kørt i alt ca mio. km i Det svarer til en stigning på 8,3 % i forhold til I forhold til 2010 er der sket en stigning på 12,1 %. Opgørelsen af borgernes kørte kilometer blev ændret i 2010 i forhold til tidligere og er siden opgjort som det samlede antal kørte kilometer i kommunen beregnet med udgangspunkt i Herning Kommunes trafikmodel med 2010-trafikmængder. Trafikmodellen er blevet opdateret og justeret med trafiktællinger fra 2013, hvilket kan være grunden til at stigningen fra 2012 til 2013 er markant større end de foregående års årlige stigning. Der har således været en større vækst i trafikmængderne på kommunens vejnet end de generelle fremskrivninger har vist de tidligere år Kørte kilometer i kommunen (mio. km pr. år) mio. km mio. km mio. km mio. km Som indikator for opfyldelsen af målene for øget cykelog kollektiv transport benyttes passagertilvæksten i bybusserne samt væksten i cykeltrafikken. Passagertællingerne i bybusserne har indtil 2011 været fortaget hvert andet år. På grund af et samarbejdsprojekt mellem Midttrafik og Herning Kommune er der derudover også blevet talt i 2012 og Midttrafik regner med fremover at lave passagertællinger hvert år. Fra 2011 til 2012 havde antallet af påstigere pr. køreplantime i bybusserne taget et lille ryk opad efter et betydeligt dyk fra 2010 til Nedgangen i 2013 gør, at antallet af påstigere pr. køreplantime i bybusserne er tilbage til samme niveau som i Dette giver dermed et samlet fald på 17 % siden Påstigning pr. køreplanstime i bybusserne 36 passagerer 30 passagerer 33 passagerer 30 passagerer 4

5 Kommunen som geografisk område Opgørelser I 2012 blev der udarbejdet et cykelregnskab, med opgørelser og indikatorer for mængden af cykeltrafik i Herning Kommune. Cykelregnskabet skal blandt andet bruges til at se, om der er en sammenhæng mellem udviklingen i benyttelsen af kollektiv trafik og mængden af cykeltrafik. Cykelregnskabet vil fremover blive udarbejdet hvert andet år; næste gang der indsamles data er i efteråret Det betyder, at der i det grønne regnskab for 2013 ikke er nye tal for cykeltrafikken. Cykelregnskabet fra 2012, som er resultatet af knap 650 telefoninterview med borgere over 18 år i kommunen, 150 spørgeskemabesvarelser i forbindelse med Giro d italia og skolevejsundersøgelse udsendt til alle kommunens skoler, viste, at der i gennemsnit dagligt cykles ture i hele kommunen som eksempel består et ærinde til fx bageren af to ture. Cykelregnskabet viste ligeledes, at de indbyggere i kommunen, der cykler, i gennemsnit cykler 4,1 km på hverdage. Det giver knap cyklede km om dagen i kommunen. Med opdatering af Herning Kommunens trafikmodel i 2010 blev opgørelsen over udledningen af drivhusgasser ændret i forhold til tidligere, idet Herning Kommunes trafikmodel nu ligger til grund for opgørelsen. Den samlede udledning fra personbiler, motorcykler og varevogne er reduceret gennem de seneste år. Udledningen af CO 2 og SO 2 er faldet for personbiler, motorcykler og varebiler på grund af mere miljøvenlige køretøjer, mens der dog ses en stigning for lastbiler og bussers vedkommende. Udledningen af partikler, CO og NOx, er for begge køretøjsgrupper faldet på grund af mere miljøvenlige køretøjer (primært pga. af forbedrede motorer og partikelfiltre). Dermed er stigningen i antallet kørte kilometer, som følge af opdatering af trafikmodellen i 2013, ikke at spore i udledningsberegningerne, idet bilparkens sammensætning har ændret sig, så der nu er flere miljøvenlige køretøjer på vejnettet. Udledning fra personbiler, motorcykler og varevogne Ton CO 2 Ton partikler Ton CO Ton NOx Ton SO , , , , , , ,90 Udledning fra lastbiler og busser Ton CO 2 Ton partikler Ton CO Ton NOx Ton SO , , , , , , ,3 5

6 Kommunen som geografisk område Opgørelser Det har ikke tidligere være muligt at opgøre mængden af biltransporten på alternative drivmidler et problem som alle Green Cities har haft. Green Cities-kommunerne er derfor gået sammen om at indhente data for fordelingen af køretøjer med forskellige drivmidler hos Danmarks Statistik. Det er besluttet at indhente data hvert andet år og data blev første gang indhentet i Køretøjer med alternativt brændstof Køretøjer med andre drivmidler 2012 Antal Procent Antal Procent 9 0,02 % ,98 % Med Better Places konkurs i 2013 blev batteriskiftestationen i Herning nedlagt. Better Places ladestandere ved Herning Centret blev i efteråret opkøbt af energiselskabet E.ON, så de tre standere med i alt seks ladere er stadig funktionsdygtige. Derudover har Clever også én ladestander ved Føtex i Herning midtby. Konklusion beskrivelse af udviklingen Stigningen i påstigere pr. køreplantime fra 2011 til 2012 i bybusserne skyldes formentligt, at der i 2010/2011 skete store ændringer i rutenettet for bybustrafikken, hvilket fik passagertallet til at falde, mens passagererne efter 2012 har fået de nye ruter indpasset i deres transportbehov. Dertil skal det også nævnes, at køreplantimetallet er steget med 2,1 % i 2012 i forhold til 2011, samtidig med servicen for borgerne også er blevet forbedret. Der er ikke nogle umiddelbare forklaringer på faldet af påstigere fra 2012 til Dog ses i forbindelse med beregning af bonusudbetaling til Arriva Bus tværtimod en lille stigning i passagerer. Der gøres dermed blot opmærksom på, at faldet i antal påstigere jf. Midttrafiks tællinger, som bruges i grønt regnskab, måske ikke er helt reelt. Med rejsekortets snarlige implementering får vi, når kortet er fuldt implementeret, et mere retvisende redskab til at bestemme antallet af passagerer. Til trods for at det samlede antal kørte kilometer i kommunen er steget med 8,3 % fra 2012 til 2013, er der ikke set en stigning i udledningen fra personbiler, motorcykler og varebiler. Reduktionen i partikler, CO og NOx, skyldes primært mere miljøvenlige personbiler, der kører længere på literen. Det er forventeligt, at vi fremover vil se et fald i udledninger for lastbiltrafikken, da mængden af den tunge trafik på landevejene i stigende grad udskiftes med modulvogntog i stedet for de tidligere sættevogntog kombineret med højere miljøkrav til motorerne. Der opleves en stigende interesse omkring kørsel med modulvogntog med flere henvendelser fra erhvervs- og industrivirksomhederne, som ønsker tilladelse til kørsel med modulvogntog til deres virksomhed i Herning Kommune. 6

7 Kommunen som geografisk område Opgørelser Aktiviteter iværksat i løbet af 2013, der har bidraget til områdets målopfyldelse Borgerrettede projekter og samarbejde i 2013 Pendlernet samkørselssite, hvor det er muligt at finde samkørselspartner(e). Herning Kommune er sammen med en lang række andre kommuner samarbejdspartner på sitet. Anlægsprojekter/cykelstier. Lokale borgerforeninger inddrages i planlægningsfasen. Et enkelt sted har borgerforeningen arbejdet aktivt for at få jordejerne til at overdrage jorden uden omkostning samt påtaget sig beplantningsarbejdet. Arbejdet blev gennemført for at den sidste del af stien kunne blive en realitet, da der ikke var bevilliget penge til denne del. Vinterskraldespandsflyer tidligere husstandsomdelt pjece erstattet med skraldespandshængeskilt og information på hjemmeside. Flyeren/hængeskiltet informerer borgerne om deres forpligtelse til at rydde sne samt påpeger at der i Herning Kommune skal gruses (i stedet for saltes), når det er glat. Det mindsker miljøpåvirkningen og nedbryder ikke fortovsfliserne, hvis levetid dermed forlænges. Giv et praj indmeldingssystem på og som app, hvor borgerne kan indmelde fx huller i vejen. Via borgernes indmelding sikres koordinering af drift og dermed kørsel. Der arbejdes desuden i Driftafdelingen med en ny udgave, som sikrer endnu bedre koordinering af fordelingen af opgaverne internt i Drift, hvilket skal give en besparelse af mandetimer og papirforbrug. Herning100Cykler stort familie- og motionscykelløb i forbindelse med Hernings 100 års købsstadsjubilæum. Gav bl.a. deltagerne indblik i udflugtsmål i cykelafstand fra Herning midtby. Be Seen, Be Smart, Be Safe trafiksikkerhedskampagne på facebook for unge kvindelig cyklister i alderen år. Fokus på direkte inddragelse af målgruppen for at få budskabet bedst muligt vinklet og bredt ud. Introduktion til elcykler en del af Grøn Herning Ugearrangement. Oplysning og afprøvning af elcykel, kan hjælpe med at nedbryde fordomme og tabu omkring elcyklens værd. Bagerkampagne fokus på de små ture, hvor borgerne lige så godt kan cykle eller gå i stedet for at tage bilen; søndagsmorgenturen til den lokale bager. Samarbejde med tre bagere i Herning og cykelambassadørerne under Herning Cykler. I Grønt Regnskab for 2012 fremgik følgende som planlagte tiltag i For hvert punkt beskrives, hvordan det er gået med det enkelte tiltag. Anlæg af tre cykelstiprojekter, samarbejde med tankstationer om puslepladser for cykler, motions- og familiecykelløb i forbindelse med fejring af Hernings 100 års jubilæum som købstad samt en række andre tiltag under projekt Herning Cykler. - Der blev anlagt seks cykelstiprojekter. - Motions- og familiecykelløbet blev afholdt Kr. Himmelfarts dag i forbindelse med Hernings 100 års købstadsjubilæum. Der deltog ca. 500 cyklister fordelt på alle aldre. Arrangementet var en stor succes. - Af andre tiltag kan bl.a. nævnes: Bagerkampagne med fokus på at tage cyklen på de korte ture (herunder turen til bageren) hos tre bagere i Herning. Lokale konkurrencer i forbindelse med Cyklistforbundets to landsdækkende kampagner (Alle Børn Cykler og Vi cykler til arbejde). - Samarbejdet med tankstationerne om puslepladser for cykler blev desværre ikke til noget, da tankstationerne ikke følte de kunne løfte opgaven på daværende tidspunkt, men de er ikke afvisende for fremtidig samarbejde. Ansøgning af puljemidler til yderligere tiltag i forbindelse med Herning Cykler, så udbygning af stinettet og faciliteter for cyklister kan fortsættes og yderligere samarbejde og information til kommunens skoler og borgere kan sikres. - Ansøgning om bl.a. fem udspecificerede anlægsprojekter, forskellige borgerrelaterede kampagner og opdatering af cykelregnskab. Vejdirektoratet gav tilsagn til hele ansøgningen. Optimering af flere signalanlæg i Herning by, så signalanlæggene løbende tilpasser sig efter den trafik, der er, og giver en mere glidende trafikafvikling med færre stop. Samtidig reduceres køkørsel og ventetider på vejnettet. - Arbejdet med optimeringen har fundet sted i løbet af hele 2013 sammen med signaloperatøren Peek Trafik A/S. Optimeringen blevet sat endelig i drift i starten af Der vil fortsat blive arbejdet på at indsætte flere minibusser på relevante ruter. - Der er ikke blevet indsat flere minibusser på kommunens busruter, da der ikke har været relevante ruter, hvor muligheden har været tilstede. 7

8 Kommunen som geografisk område Opgørelser Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse Fem cykelstiprojekter, motions- og familiecykelløb sammen med tre lokale cykelklubber, bagerkampagne i kommunens centerbyer samt en række andre tiltag under projekt Herning Cykler. Ansøgning af puljemidler til yderligere tiltag i forbindelse med Herning Cykler, så udbygning af stinettet og faciliteter for cyklister kan fortsættes og yderligere samarbejde og information til kommunens skoler og borgere kan sikres. Den gode historie Herning Kommune har gennem 2013 arbejdet på implementeringen af en optimeret signalstyring gennem fem kryds på Fredensgade og Chr Ydes Vej, hvor der særligt i spidstimerne har været kødannelse og lange ventetider. Optimeringen, der er blevet sat endelig i drift i begyndelsen af 2014, har til hensigt at give en mere glidende trafikafvikling på strækningen, så antallet af stop og tomgangskørsel reduceres. Der vil fremover løbende blive arbejdet på en fortsat optimering og forbedring af kommunens signalanlæg, så kødannelserne reduceres mest muligt. Udarbejdelse af en mobilitetsstrategi og underliggende trafikale planer, som skal sikre koordineret fremtidig planlægning af byudvikling og infrastruktur, som understøtter kommunens langsigtede målsætninger. Der vil fortsat blive arbejdet på at opretholde muligheden for at have minibusser på relevante ruter. 8

9 Kommunen som virksomhed Opgørelser Kørsel i kommunens biler I 2013 har Herning Kommune registreret kørsel på 149 køretøjer. I opgørelsen er medregnet kørsel i alle kommunens afdelinger herunder DRIFT kommunens egen entreprenørafdeling. Der er registreret enten antal kørte kilometer eller brændstofforbrug, og dette kan om-regnes til en samlet CO 2 -udledning på 734 ton. Det kommunale brandvæsen/beredskab er udeladt i opgørelserne på grund af meget varierende kørsel, afhængig af udrykninger. Endvidere er udeladt biler/varevogne på institutioner, skoler samt specialkørsel, da data er komplicerede at fremskaffe og derfor vanskelige at sammenligne med foregående år. På sigt er det hensigten at inddrage disse data sammen med delebilordninger m.m., hvor kommunen er en aktiv del af løsningen. Tjenestekørsel i private biler Ud over kørsel i kommunens biler, er der en del tjenestekørsel i medarbejdernes egne biler. I 2013 blev der kørt km. Omregnes dette i forhold til en gennemsnitsbil, som defineret af trafikstyrelsen, svarer det til en CO 2 -udledning på 489 ton, altså noget mindre end det kørslen i kommunens biler giver anledning til. 489 ton CO 2 -udled., ton ton 10 ton 1 ton 10 ton Ton CO 2 i kommunens biler Ton CO2 i medarbejdernes biler 480 ton Fordelingen mellem erhvervsmæssig kørsel i medarbejdernes egne biler og kørsel i kommunens biler. 232 ton Kørsel af private firmaer for Herning Kommune Herning Kommune ejer ikke bilerne til kørsel med affald, taxaer og bybusser, idet kommunen køber disse opgaver hos private firmaer. Oversigten viser, at kommunens biler står for lidt mere end ¼ af den totale CO 2 -udledning. De står derfor for en mindre del af udledningen. Der er 149 kommunale biler, og derudover 10 biler, der kører affald og 74 biler, der kører taxa. 441 ton Aktivitet og Pleje Teknik og Miljø ekskl. DRIFT 734 ton Rengøring DRIFT Tandplejen CO 2 -udledning fra kommunal kørsel fordelt på kommunale områder. 326 ton ton Taxa Bybusser Renovationsbiler Kommunens biler CO 2 -udledning fra kommunal kørsel fordelt på kommunens biler og eksterne firmaer. 9

10 Kommunen som virksomhed Opgørelser CO 2 -udledning fra bybusser og renovationsbiler indgår også som en del af CO 2 -målet i klimakommuneaftalen. Kørslen er ikke direkte kommunal, men administreres gennem hhv. Midttrafik og Meldgaard. CO 2 -udledningen fra affaldsindsamlingen er faldet i 2013 ift pga. længere perioder mellem papirafhentningerne og etablering af en mere central plads for omlastning af dagrenovation. CO 2 -udledningen fra bybusserne er stagnerende Bybusser Renovationsbiler CO 2 -udledning fra bybusser og renovationsbiler Konklusion beskrivelse af udviklingen På trods af lokale indsatser om miljøkørsel og indkøb af mere miljøvenlige biler end tidligere bl.a. i Aktivitet og Pleje, er der ikke sket en reduktion af CO 2 -udledningen fra den samlede kommunale kørsel. Pga. det meget differentierede område, som kommunal kørsel udgør, er dataindsamlingen vanskelig, og data er samtidig ikke tilstrækkelig fyldestgørende. Det konkluderes dog, at CO 2 -udledning fra kommunal kørsel snarere er stigende end faldende. Tendensen er derfor negativ i forhold til målopfyldelse. Der ligger et stort potentiale for fremtidig reduktion. Aktiviteter i 2013 der har bidraget til områdets målopfyldelse I 2013 har der været fokus på indkøb af miljørigtige biler. Ved indkøb af nye biler har man i Drift og Aktivitet og Pleje haft fokus på indkøb af miljørigtige biler i energiklasse A+. Delebilordning benyttes i kommunens kapacitetstilpasning af bilparken og der opfordres i stigende grad til at benytte cyklen til kortere ture. Inden udgangen af 2013 skulle kommunen have udarbejdet en projektplan for kommunal transport. Projektplanen omfatter såvel målopfyldelse for transportmål under partnerskab for grønne indkøb samt klimakommune- og Green Cities mål om nedbringelse af kommunens CO 2 -udledning. Projektplanen er ikke udarbejdet i 2013, da det først i slutningen af året ressourcemæssigt har været muligt at finde en koordinator. Et bedre datagrundlag vedrørende kommunal transport i Grønt regnskab 2013, vil til gengæld understøtte projektplanen, der nu skal udarbejdes i Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse Der arbejdes løbende med en vurdering af kommunens bilpark, og i forbindelse med løbende indkøb af biler er det grønne element et tungtvejende argument i valg af bil. Ved nyt fælles indkøbsudbud for biler i 2014 stilles der miljøkrav svarende til partnerskabsmålet. Der udarbejdes en plan for hvordan CO 2 -udledningen fra kommunal transport kan nedbringes. 10

11 Kommunen som virksomhed og geografisk område Sammenfatning - fælles konklusion En af de store udfordringer ved opgørelse af transportdelen i det grønne regnskab er områdets store bredde, hvilket vanskeliggør såvel dataindsamling som databehandling. Dertil kommer, at det kun er data for kommunal transport, som direkte kan trækkes ud af kommunens egne tilgængelige opgørelser. Nogle data skal indhentes fra eksterne aktører og andre igen skal stikprøveindsamles og opregnes for hele kommunen. Sidstnævnte er ofte ressource- og omkostningstung, hvorfor nogle data ikke kan indhentes hvert år. Dette bidrager yderligere til usikre og til tider mangelfulde opgørelser. En anden stor udfordring for kommunens opfyldelse af målsætningerne er, som nævnt i indledningen, at alle samfundsaktiviteter er afhængige af transport, ligesom transportsektoren også i mange tilfælde er regional og national betinget. Dermed kan kommunale initiativer og ændringer nemt forsvinde i det samlede billede. Overordnet set kan dog konkluderes, at der ligger et klart potentiale for fremtidig reduktion af CO 2 -udledningen fra kommunal kørsel. De forskellige udledninger fra den samlede transport i kommunen som geografisk område ser ud til at flytte sig i den rigtige retning, men der er på dette område et betydeligt potentiale for reduktion ved at oplyse og give borgerne mulighed for at træffe et grønnere valg. 11

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT TRANSPORT

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT TRANSPORT GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 KOMMUNEN SOM GEOGRAFISK OMRÅDE... 5 Opgørelser... 5 Konklusion... 11 Årets aktiviteter... 12 Den gode historie... 13 Aktiviteter planlagt i 2015... 13 KOMMUNEN

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015 TEMARAPPORT TRANSPORT

GRØNT REGNSKAB 2015 TEMARAPPORT TRANSPORT GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 5 Dette års grønne regnskab for transport ser udelukkende på kommunen som geografisk område, og indeholder ikke som tidligere år et afsnit om kommunen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Transport

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Transport GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET...3 Mål...4 KOMMUNEN SOM GEOGRAFISK OMRÅDE...5 Opgørelser...5 Årets aktiviteter... 10 Den gode historie... 11 Aktiviteter planlagt i 2017... 11 Sammenfatning... 12 KOMMUNEN

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Med klimaet på første række

Med klimaet på første række Med klimaet på første række vejen mod miljøvenlig kollektiv trafik Miljøbetragtninger fra Infrastrukturkommissionen Fokus er på CO 2 udledningen Fokus på CO 2 udledningen trafikken på hele det danske vejnet

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

INDLEDNING. med at forbedre data og indikatorer.

INDLEDNING. med at forbedre data og indikatorer. GRØNT REGNSKAB INDLEDNING Grønt Regnskab er et uundværligt redskab til at vurdere miljøets tilstand og kommunens grønne indsats. Kommunens forvaltninger og afdelinger kan bruge regnskabet til at udvikle

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere