Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013"

Transkript

1 Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

2 Indledning - beskrivelse af området...3 Mål for området... 3 Kommunen som geografisk område...4 Opgørelser...4 Konklusion beskrivelse af udviklingen...6 Aktiviteter iværksat i løbet af 2013, der har bidraget til områdets målopfyldelse...7 Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse...8 Den gode historie...8 Kommunen som virksomhed...9 Opgørelser...9 Konklusion beskrivelse af udviklingen Aktiviteter i 2013 der har bidraget til områdets målopfyldelse Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse...10 Kommunen som virksomhed og geografisk område Sammenfatning fælles konklusion Ud over denne temarapport består Herning Kommunes grønne regnskab for 2013 af en række øvrige temarapporter og et fælles opsummerende grønt regnskab: Grønt Overblik. Temarapporter: Klima og energi Borgere og erhverv Naturindsatsen Planlægning og privat byggeri Vand Transport Grønne indkøb Skoler, institutioner og plejehjem - Fødevarer, klima og grøn tankegang Skoler, institutioner og plejehjem - Energiforbrug og byggeri Genbrug og affald DRIFT 2

3 Indledning Beskrivelse af området Ca. 38 % af kommunens CO 2 -udledning stammer fra transport. Transporten er den største bidragsyder efter landbruget, og andelen er stigende. Transportens relative store andel af kommunens samlede CO 2 -udledning gør området attraktivt i forhold til forbedringer. Transporten er dog erfaringsmæssigt et af de vanskeligste områder for kommunen at påvirke udviklingen af, da alle samfundsaktiviteter er afhængige af transport ligesom transportsektoren også i mange tilfælde er regional og national betinget. Dette giver nogle meget store udfordringer, når kommunen skal reducere klimabelastningen fra transportsektoren. Den teknologiske udvikling i retning af mere miljøvenlige køretøjer og alternative drivmidler synes dog at hjælpe processen mod en reduktion i CO 2 -udledningen. Mål for området FAKTA Mål Green Cities samarbejdsaftalen: Af den samlede trafik i medlemskommunerne skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 alternativt skal biltrafikken reduceres med 25 %, målt i forhold til I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler. Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden Mål fra klimaplanen: Fremme udskiftningen af fossile brændsler med vedvarende energidrivmidler og el i transportsektoren, herunder 5 % el/plug-in hybrid personbiler i 2020 og 10 % i 2030 samt 5 % brintpersonbiler i Biobrændstof skal udgøre 10 % af brændstofforbruget i Aktivt bidrage til at 5 % af privatbilismen senest i 2030 flyttes over på kollektiv transport og cykel. Bidrage til at brændstofforbruget til kørsel nedsættes. Mål under Partnerskab for offentlige grønne indkøb: Emissionskrav ved nyindkøb af personbiler og nyudbud af personbefordring. Kortlægning af bilpark. 3

4 Kommunen som geografisk område Opgørelser Herning Kommune er geografisk set en af landets største kommuner, hvilket medfører ansvaret for planlægning, vedligehold og udbygning af sammenlagt km asfaltveje og 364 km grusveje dertil kommer alle de private fællesveje, hvor borgerne selv står for vedligehold. I Herning Kommune blev der kørt i alt ca mio. km i Det svarer til en stigning på 8,3 % i forhold til I forhold til 2010 er der sket en stigning på 12,1 %. Opgørelsen af borgernes kørte kilometer blev ændret i 2010 i forhold til tidligere og er siden opgjort som det samlede antal kørte kilometer i kommunen beregnet med udgangspunkt i Herning Kommunes trafikmodel med 2010-trafikmængder. Trafikmodellen er blevet opdateret og justeret med trafiktællinger fra 2013, hvilket kan være grunden til at stigningen fra 2012 til 2013 er markant større end de foregående års årlige stigning. Der har således været en større vækst i trafikmængderne på kommunens vejnet end de generelle fremskrivninger har vist de tidligere år Kørte kilometer i kommunen (mio. km pr. år) mio. km mio. km mio. km mio. km Som indikator for opfyldelsen af målene for øget cykelog kollektiv transport benyttes passagertilvæksten i bybusserne samt væksten i cykeltrafikken. Passagertællingerne i bybusserne har indtil 2011 været fortaget hvert andet år. På grund af et samarbejdsprojekt mellem Midttrafik og Herning Kommune er der derudover også blevet talt i 2012 og Midttrafik regner med fremover at lave passagertællinger hvert år. Fra 2011 til 2012 havde antallet af påstigere pr. køreplantime i bybusserne taget et lille ryk opad efter et betydeligt dyk fra 2010 til Nedgangen i 2013 gør, at antallet af påstigere pr. køreplantime i bybusserne er tilbage til samme niveau som i Dette giver dermed et samlet fald på 17 % siden Påstigning pr. køreplanstime i bybusserne 36 passagerer 30 passagerer 33 passagerer 30 passagerer 4

5 Kommunen som geografisk område Opgørelser I 2012 blev der udarbejdet et cykelregnskab, med opgørelser og indikatorer for mængden af cykeltrafik i Herning Kommune. Cykelregnskabet skal blandt andet bruges til at se, om der er en sammenhæng mellem udviklingen i benyttelsen af kollektiv trafik og mængden af cykeltrafik. Cykelregnskabet vil fremover blive udarbejdet hvert andet år; næste gang der indsamles data er i efteråret Det betyder, at der i det grønne regnskab for 2013 ikke er nye tal for cykeltrafikken. Cykelregnskabet fra 2012, som er resultatet af knap 650 telefoninterview med borgere over 18 år i kommunen, 150 spørgeskemabesvarelser i forbindelse med Giro d italia og skolevejsundersøgelse udsendt til alle kommunens skoler, viste, at der i gennemsnit dagligt cykles ture i hele kommunen som eksempel består et ærinde til fx bageren af to ture. Cykelregnskabet viste ligeledes, at de indbyggere i kommunen, der cykler, i gennemsnit cykler 4,1 km på hverdage. Det giver knap cyklede km om dagen i kommunen. Med opdatering af Herning Kommunens trafikmodel i 2010 blev opgørelsen over udledningen af drivhusgasser ændret i forhold til tidligere, idet Herning Kommunes trafikmodel nu ligger til grund for opgørelsen. Den samlede udledning fra personbiler, motorcykler og varevogne er reduceret gennem de seneste år. Udledningen af CO 2 og SO 2 er faldet for personbiler, motorcykler og varebiler på grund af mere miljøvenlige køretøjer, mens der dog ses en stigning for lastbiler og bussers vedkommende. Udledningen af partikler, CO og NOx, er for begge køretøjsgrupper faldet på grund af mere miljøvenlige køretøjer (primært pga. af forbedrede motorer og partikelfiltre). Dermed er stigningen i antallet kørte kilometer, som følge af opdatering af trafikmodellen i 2013, ikke at spore i udledningsberegningerne, idet bilparkens sammensætning har ændret sig, så der nu er flere miljøvenlige køretøjer på vejnettet. Udledning fra personbiler, motorcykler og varevogne Ton CO 2 Ton partikler Ton CO Ton NOx Ton SO , , , , , , ,90 Udledning fra lastbiler og busser Ton CO 2 Ton partikler Ton CO Ton NOx Ton SO , , , , , , ,3 5

6 Kommunen som geografisk område Opgørelser Det har ikke tidligere være muligt at opgøre mængden af biltransporten på alternative drivmidler et problem som alle Green Cities har haft. Green Cities-kommunerne er derfor gået sammen om at indhente data for fordelingen af køretøjer med forskellige drivmidler hos Danmarks Statistik. Det er besluttet at indhente data hvert andet år og data blev første gang indhentet i Køretøjer med alternativt brændstof Køretøjer med andre drivmidler 2012 Antal Procent Antal Procent 9 0,02 % ,98 % Med Better Places konkurs i 2013 blev batteriskiftestationen i Herning nedlagt. Better Places ladestandere ved Herning Centret blev i efteråret opkøbt af energiselskabet E.ON, så de tre standere med i alt seks ladere er stadig funktionsdygtige. Derudover har Clever også én ladestander ved Føtex i Herning midtby. Konklusion beskrivelse af udviklingen Stigningen i påstigere pr. køreplantime fra 2011 til 2012 i bybusserne skyldes formentligt, at der i 2010/2011 skete store ændringer i rutenettet for bybustrafikken, hvilket fik passagertallet til at falde, mens passagererne efter 2012 har fået de nye ruter indpasset i deres transportbehov. Dertil skal det også nævnes, at køreplantimetallet er steget med 2,1 % i 2012 i forhold til 2011, samtidig med servicen for borgerne også er blevet forbedret. Der er ikke nogle umiddelbare forklaringer på faldet af påstigere fra 2012 til Dog ses i forbindelse med beregning af bonusudbetaling til Arriva Bus tværtimod en lille stigning i passagerer. Der gøres dermed blot opmærksom på, at faldet i antal påstigere jf. Midttrafiks tællinger, som bruges i grønt regnskab, måske ikke er helt reelt. Med rejsekortets snarlige implementering får vi, når kortet er fuldt implementeret, et mere retvisende redskab til at bestemme antallet af passagerer. Til trods for at det samlede antal kørte kilometer i kommunen er steget med 8,3 % fra 2012 til 2013, er der ikke set en stigning i udledningen fra personbiler, motorcykler og varebiler. Reduktionen i partikler, CO og NOx, skyldes primært mere miljøvenlige personbiler, der kører længere på literen. Det er forventeligt, at vi fremover vil se et fald i udledninger for lastbiltrafikken, da mængden af den tunge trafik på landevejene i stigende grad udskiftes med modulvogntog i stedet for de tidligere sættevogntog kombineret med højere miljøkrav til motorerne. Der opleves en stigende interesse omkring kørsel med modulvogntog med flere henvendelser fra erhvervs- og industrivirksomhederne, som ønsker tilladelse til kørsel med modulvogntog til deres virksomhed i Herning Kommune. 6

7 Kommunen som geografisk område Opgørelser Aktiviteter iværksat i løbet af 2013, der har bidraget til områdets målopfyldelse Borgerrettede projekter og samarbejde i 2013 Pendlernet samkørselssite, hvor det er muligt at finde samkørselspartner(e). Herning Kommune er sammen med en lang række andre kommuner samarbejdspartner på sitet. Anlægsprojekter/cykelstier. Lokale borgerforeninger inddrages i planlægningsfasen. Et enkelt sted har borgerforeningen arbejdet aktivt for at få jordejerne til at overdrage jorden uden omkostning samt påtaget sig beplantningsarbejdet. Arbejdet blev gennemført for at den sidste del af stien kunne blive en realitet, da der ikke var bevilliget penge til denne del. Vinterskraldespandsflyer tidligere husstandsomdelt pjece erstattet med skraldespandshængeskilt og information på hjemmeside. Flyeren/hængeskiltet informerer borgerne om deres forpligtelse til at rydde sne samt påpeger at der i Herning Kommune skal gruses (i stedet for saltes), når det er glat. Det mindsker miljøpåvirkningen og nedbryder ikke fortovsfliserne, hvis levetid dermed forlænges. Giv et praj indmeldingssystem på og som app, hvor borgerne kan indmelde fx huller i vejen. Via borgernes indmelding sikres koordinering af drift og dermed kørsel. Der arbejdes desuden i Driftafdelingen med en ny udgave, som sikrer endnu bedre koordinering af fordelingen af opgaverne internt i Drift, hvilket skal give en besparelse af mandetimer og papirforbrug. Herning100Cykler stort familie- og motionscykelløb i forbindelse med Hernings 100 års købsstadsjubilæum. Gav bl.a. deltagerne indblik i udflugtsmål i cykelafstand fra Herning midtby. Be Seen, Be Smart, Be Safe trafiksikkerhedskampagne på facebook for unge kvindelig cyklister i alderen år. Fokus på direkte inddragelse af målgruppen for at få budskabet bedst muligt vinklet og bredt ud. Introduktion til elcykler en del af Grøn Herning Ugearrangement. Oplysning og afprøvning af elcykel, kan hjælpe med at nedbryde fordomme og tabu omkring elcyklens værd. Bagerkampagne fokus på de små ture, hvor borgerne lige så godt kan cykle eller gå i stedet for at tage bilen; søndagsmorgenturen til den lokale bager. Samarbejde med tre bagere i Herning og cykelambassadørerne under Herning Cykler. I Grønt Regnskab for 2012 fremgik følgende som planlagte tiltag i For hvert punkt beskrives, hvordan det er gået med det enkelte tiltag. Anlæg af tre cykelstiprojekter, samarbejde med tankstationer om puslepladser for cykler, motions- og familiecykelløb i forbindelse med fejring af Hernings 100 års jubilæum som købstad samt en række andre tiltag under projekt Herning Cykler. - Der blev anlagt seks cykelstiprojekter. - Motions- og familiecykelløbet blev afholdt Kr. Himmelfarts dag i forbindelse med Hernings 100 års købstadsjubilæum. Der deltog ca. 500 cyklister fordelt på alle aldre. Arrangementet var en stor succes. - Af andre tiltag kan bl.a. nævnes: Bagerkampagne med fokus på at tage cyklen på de korte ture (herunder turen til bageren) hos tre bagere i Herning. Lokale konkurrencer i forbindelse med Cyklistforbundets to landsdækkende kampagner (Alle Børn Cykler og Vi cykler til arbejde). - Samarbejdet med tankstationerne om puslepladser for cykler blev desværre ikke til noget, da tankstationerne ikke følte de kunne løfte opgaven på daværende tidspunkt, men de er ikke afvisende for fremtidig samarbejde. Ansøgning af puljemidler til yderligere tiltag i forbindelse med Herning Cykler, så udbygning af stinettet og faciliteter for cyklister kan fortsættes og yderligere samarbejde og information til kommunens skoler og borgere kan sikres. - Ansøgning om bl.a. fem udspecificerede anlægsprojekter, forskellige borgerrelaterede kampagner og opdatering af cykelregnskab. Vejdirektoratet gav tilsagn til hele ansøgningen. Optimering af flere signalanlæg i Herning by, så signalanlæggene løbende tilpasser sig efter den trafik, der er, og giver en mere glidende trafikafvikling med færre stop. Samtidig reduceres køkørsel og ventetider på vejnettet. - Arbejdet med optimeringen har fundet sted i løbet af hele 2013 sammen med signaloperatøren Peek Trafik A/S. Optimeringen blevet sat endelig i drift i starten af Der vil fortsat blive arbejdet på at indsætte flere minibusser på relevante ruter. - Der er ikke blevet indsat flere minibusser på kommunens busruter, da der ikke har været relevante ruter, hvor muligheden har været tilstede. 7

8 Kommunen som geografisk område Opgørelser Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse Fem cykelstiprojekter, motions- og familiecykelløb sammen med tre lokale cykelklubber, bagerkampagne i kommunens centerbyer samt en række andre tiltag under projekt Herning Cykler. Ansøgning af puljemidler til yderligere tiltag i forbindelse med Herning Cykler, så udbygning af stinettet og faciliteter for cyklister kan fortsættes og yderligere samarbejde og information til kommunens skoler og borgere kan sikres. Den gode historie Herning Kommune har gennem 2013 arbejdet på implementeringen af en optimeret signalstyring gennem fem kryds på Fredensgade og Chr Ydes Vej, hvor der særligt i spidstimerne har været kødannelse og lange ventetider. Optimeringen, der er blevet sat endelig i drift i begyndelsen af 2014, har til hensigt at give en mere glidende trafikafvikling på strækningen, så antallet af stop og tomgangskørsel reduceres. Der vil fremover løbende blive arbejdet på en fortsat optimering og forbedring af kommunens signalanlæg, så kødannelserne reduceres mest muligt. Udarbejdelse af en mobilitetsstrategi og underliggende trafikale planer, som skal sikre koordineret fremtidig planlægning af byudvikling og infrastruktur, som understøtter kommunens langsigtede målsætninger. Der vil fortsat blive arbejdet på at opretholde muligheden for at have minibusser på relevante ruter. 8

9 Kommunen som virksomhed Opgørelser Kørsel i kommunens biler I 2013 har Herning Kommune registreret kørsel på 149 køretøjer. I opgørelsen er medregnet kørsel i alle kommunens afdelinger herunder DRIFT kommunens egen entreprenørafdeling. Der er registreret enten antal kørte kilometer eller brændstofforbrug, og dette kan om-regnes til en samlet CO 2 -udledning på 734 ton. Det kommunale brandvæsen/beredskab er udeladt i opgørelserne på grund af meget varierende kørsel, afhængig af udrykninger. Endvidere er udeladt biler/varevogne på institutioner, skoler samt specialkørsel, da data er komplicerede at fremskaffe og derfor vanskelige at sammenligne med foregående år. På sigt er det hensigten at inddrage disse data sammen med delebilordninger m.m., hvor kommunen er en aktiv del af løsningen. Tjenestekørsel i private biler Ud over kørsel i kommunens biler, er der en del tjenestekørsel i medarbejdernes egne biler. I 2013 blev der kørt km. Omregnes dette i forhold til en gennemsnitsbil, som defineret af trafikstyrelsen, svarer det til en CO 2 -udledning på 489 ton, altså noget mindre end det kørslen i kommunens biler giver anledning til. 489 ton CO 2 -udled., ton ton 10 ton 1 ton 10 ton Ton CO 2 i kommunens biler Ton CO2 i medarbejdernes biler 480 ton Fordelingen mellem erhvervsmæssig kørsel i medarbejdernes egne biler og kørsel i kommunens biler. 232 ton Kørsel af private firmaer for Herning Kommune Herning Kommune ejer ikke bilerne til kørsel med affald, taxaer og bybusser, idet kommunen køber disse opgaver hos private firmaer. Oversigten viser, at kommunens biler står for lidt mere end ¼ af den totale CO 2 -udledning. De står derfor for en mindre del af udledningen. Der er 149 kommunale biler, og derudover 10 biler, der kører affald og 74 biler, der kører taxa. 441 ton Aktivitet og Pleje Teknik og Miljø ekskl. DRIFT 734 ton Rengøring DRIFT Tandplejen CO 2 -udledning fra kommunal kørsel fordelt på kommunale områder. 326 ton ton Taxa Bybusser Renovationsbiler Kommunens biler CO 2 -udledning fra kommunal kørsel fordelt på kommunens biler og eksterne firmaer. 9

10 Kommunen som virksomhed Opgørelser CO 2 -udledning fra bybusser og renovationsbiler indgår også som en del af CO 2 -målet i klimakommuneaftalen. Kørslen er ikke direkte kommunal, men administreres gennem hhv. Midttrafik og Meldgaard. CO 2 -udledningen fra affaldsindsamlingen er faldet i 2013 ift pga. længere perioder mellem papirafhentningerne og etablering af en mere central plads for omlastning af dagrenovation. CO 2 -udledningen fra bybusserne er stagnerende Bybusser Renovationsbiler CO 2 -udledning fra bybusser og renovationsbiler Konklusion beskrivelse af udviklingen På trods af lokale indsatser om miljøkørsel og indkøb af mere miljøvenlige biler end tidligere bl.a. i Aktivitet og Pleje, er der ikke sket en reduktion af CO 2 -udledningen fra den samlede kommunale kørsel. Pga. det meget differentierede område, som kommunal kørsel udgør, er dataindsamlingen vanskelig, og data er samtidig ikke tilstrækkelig fyldestgørende. Det konkluderes dog, at CO 2 -udledning fra kommunal kørsel snarere er stigende end faldende. Tendensen er derfor negativ i forhold til målopfyldelse. Der ligger et stort potentiale for fremtidig reduktion. Aktiviteter i 2013 der har bidraget til områdets målopfyldelse I 2013 har der været fokus på indkøb af miljørigtige biler. Ved indkøb af nye biler har man i Drift og Aktivitet og Pleje haft fokus på indkøb af miljørigtige biler i energiklasse A+. Delebilordning benyttes i kommunens kapacitetstilpasning af bilparken og der opfordres i stigende grad til at benytte cyklen til kortere ture. Inden udgangen af 2013 skulle kommunen have udarbejdet en projektplan for kommunal transport. Projektplanen omfatter såvel målopfyldelse for transportmål under partnerskab for grønne indkøb samt klimakommune- og Green Cities mål om nedbringelse af kommunens CO 2 -udledning. Projektplanen er ikke udarbejdet i 2013, da det først i slutningen af året ressourcemæssigt har været muligt at finde en koordinator. Et bedre datagrundlag vedrørende kommunal transport i Grønt regnskab 2013, vil til gengæld understøtte projektplanen, der nu skal udarbejdes i Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse Der arbejdes løbende med en vurdering af kommunens bilpark, og i forbindelse med løbende indkøb af biler er det grønne element et tungtvejende argument i valg af bil. Ved nyt fælles indkøbsudbud for biler i 2014 stilles der miljøkrav svarende til partnerskabsmålet. Der udarbejdes en plan for hvordan CO 2 -udledningen fra kommunal transport kan nedbringes. 10

11 Kommunen som virksomhed og geografisk område Sammenfatning - fælles konklusion En af de store udfordringer ved opgørelse af transportdelen i det grønne regnskab er områdets store bredde, hvilket vanskeliggør såvel dataindsamling som databehandling. Dertil kommer, at det kun er data for kommunal transport, som direkte kan trækkes ud af kommunens egne tilgængelige opgørelser. Nogle data skal indhentes fra eksterne aktører og andre igen skal stikprøveindsamles og opregnes for hele kommunen. Sidstnævnte er ofte ressource- og omkostningstung, hvorfor nogle data ikke kan indhentes hvert år. Dette bidrager yderligere til usikre og til tider mangelfulde opgørelser. En anden stor udfordring for kommunens opfyldelse af målsætningerne er, som nævnt i indledningen, at alle samfundsaktiviteter er afhængige af transport, ligesom transportsektoren også i mange tilfælde er regional og national betinget. Dermed kan kommunale initiativer og ændringer nemt forsvinde i det samlede billede. Overordnet set kan dog konkluderes, at der ligger et klart potentiale for fremtidig reduktion af CO 2 -udledningen fra kommunal kørsel. De forskellige udledninger fra den samlede transport i kommunen som geografisk område ser ud til at flytte sig i den rigtige retning, men der er på dette område et betydeligt potentiale for reduktion ved at oplyse og give borgerne mulighed for at træffe et grønnere valg. 11

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement Indledning Herning, en grøn kommune i bevægelse! Herning kommune er en kommune i bevægelse. Det gælder på erhvervs-, sports- og kulturområdet og det gælder den grønne udvikling. Med en grøn udvikling tiltrækker

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT EU-økologimærket Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNT INDLEDNING... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 6 BESKRIVELSE OG KONKLUSION... 7 EVALUERING INDSATS...10 INDSATS 2015... 10 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT INDHOLD INDLEDNING Indledning... 3 Kommunen som grøn virksomhed... 6 Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik, som er en

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Forslag KLIMAPLAN 2015-17

Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 AABENRAA KOMMUNE Klimaplan Indledning Klimaplanen beskriver de initiativer som Aabenraa Kommune vil arbejde for at igangsætte

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere