DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11"

Transkript

1 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11

2 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger 5. Udviklingen de sidste 5 år 5. Medarbejder og arbejdsmiljøforhold 6. Forskning- og udvikling 6. Miljøpolitik 6. Miljøledelsessystem 6. Vilkårsovertrædelser 6. Forventninger til fremtiden 7. Miljømål og resultater 2010/11 7. Miljømål for 2011/12 Virksomhedens miljøforhold 8. Produktion 8. Energiforbrug 8. Udledning til luft 8. Vandforbrug 9. Spildevand 9. Støj- & Vibrationskilder 9. Intern transport og oplagring 9. Oplysninger om affald 9. Uønskede stoffer/effektlisten 10. Resume af egenkontrol Data 11. Luftemissionsmålinger 11. Støjmålinger 12. Grønt Regnskab Input 13. Grønt Regnskab Output 14. Anvendt regnskabspraksis 15. Udtalelse fra Køge Kommune Grønt Regnskab 2010/11 omfatter perioden til for DANA LIM A/S Københavnsvej Køge Reg. Nr Selskabets 14. grønne regnskabsår Kontakt os Hvis du har spørgsmål til Dana Lim s Grønne Regnskab eller til vores miljøarbejde, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail

3 Om det grønne regnskab Dana Lim er med de nye regler om Grønt Regnskab ikke længere omfattet af pligten til at udarbejde dette dokument. Dana Lim har dog valgt for 14. gang at beskrive virksomhedens miljøforhold i et grønt regnskab. Forbruget af råvarer og ressourcer er opgjort og sammenlignet med de foregående fire regnskabsår. Med det grønne regnskab ønsker Dana Lim A/S i ord og tal at præsentere de vigtigste miljøforhold i forbindelse med produktionen, herunder virksomhedens egne mål og myndighedernes krav. Regnskabet afsluttes med udtalelse fra Køge Kommune. Selskabsoplysninger Virksomhedens navn: Dana Lim A/S Virksomheds adresse: Administration & produktion: Københavnsvej 220, 4600 Køge Telefon: Kontaktperson: Miljøchef Dorthe Christensen CVR-nummer: P-numre: , Ejerforhold: Fondsejet virksomhed med Kai Hansens Mindefond som eneejer af samtlige aktier. Branchebetegnelse: Limfabrikker Hovedaktivitet: Virksomheden udvikler, fremstiller, tapper og forhandler lim og andre klæbemidler samt fuge- og tætningsmasser til detail, byggeri og industri. Primær branchekode: (Limfabrikker) Væsentlige biaktiviteter: Aftapning samt handel med diverse til branchen beslægtede produkter. Sekundær branchekode: (Bygningsart. og byggematerialer, engr.) Miljøtilsynsmyndighed: Køge Kommune Listepunkt: D 206: Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år. Miljøgodkendelse: - Miljøgodkendelse af Dana Lim A/S (12. august 2002) - Tillæg 1 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Ændring af vilkår 19 og 22 om dokumentation af luftforurening og støj. - Tillæg 2 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Miljøgodkendelse til produktion af kit, fugemasse, spartelmasse, plastisk træ m.v. - Tillæg 3 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Ændring af vilkår om støjgrænser, luftemissioner og indhegning. - Tillæg 4 til miljøgodkendelse af 8. august 2002: Ændring af vilkår om affald. - Spildevandstilladelse til Køge Egnens Rensningsanlæg (1974). Nøgletal for Dana Lim A/S: Antal ansatte: 110 medarbejdere ved regnskabsårets afslutning. Brancheforeninger: Dana Lim A/S er medlem af Brancheforeningen for Danmarks Farve og Limindustri (DFL) Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (FSO) Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO) Træbranchens Oplysningsråd (TOP) Vinduesproducenternes samarbejdsorganisation (VSO) 3

4 4 Ledelsens årsberetning Selskabets aktiviteter har som tidligere år været fremstilling af lim, fuge og spartelmasser til detail, byggeri og industri samt handel med beslægtede produkter. Dana Lim A/S er ikke længere omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab, men har alligevel valgt at udarbejde det for at offentliggøre de miljøforhold, der kan have interesse for myndigheder, forbrugere, lokalsamfund og andre interessegrupper. Ændringer/afvigelser Der er ikke sket væsentlige ændringer i Dana Lim s Grønne Regnskab fra 2009/2010 til 2010/2011, hverken i den anvendte regnskabspraksis eller regnskabets opsætning. Udviklingen i ressourceforbrug og miljøpåvirkninger kan generelt henføres til den produktionsfremgang, der har været i virksomheden. Vigtige begivenheder i regnskabsåret Dana Lim A/S har lige som sidste regnskabsår mærket en stigning i produktionen efter den generelle nedgang i forbindelse med den globale finansielle krise i Fremgangen ses jævnt fordelt på alle produkter med en lille overvægt på stigningen af vandbaserede og produkter som dispersionslim og spartelmasser. Dana Lim A/S er i regnskabsperioden blevet pålagt af Køge Kommune at udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse og udarbejde en handlingsplan for reduktion af uønskede stoffer (suspenderet stof og COD/BI5) inden februar De sidste måneder i regnskabsåret har derfor været præget af aktiviteter omkring dette. Ressourceforbrug Virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning er opgjort i både absolutte tal og relative tal relateret til råvareforbrug og produktionsstørrelse for at give et mere overskueligt indtryk af udviklingen. Nedenfor er forsøgt at fremdrage de væsentlige træk i udviklingen i forhold til det tidligere regnskabsår, idet der sammenlignes med nøgletal for produktionen af lim og udfyldningsmidler. Det samlede ressourceforbrug ses at være steget med ca. 13% i forhold til året før. Der ses en jævn stigning på alle typer råvarer. Det samme gør sig gældende på forbruget af klassificerede råvarer, der set i relative tal ligeledes er uændret. Vandforbruget ser ud til at være stigende i forhold til året før. Vi har dog igennem flere år haft usikkerhed på virksomhedens vandmåler og aflæsninger af vandforbruget har derfor været behæftet med en vis usikkerhed tidligere, hvilket gør det lidt svært at konkludere noget på denne baggrund. Måleren blev skiftet i februar 2009 af Vandværket Lyngen og sidste år var således den første reelle aflæsning igennem længere tid. I forbindelse med udarbejdelse af den førnævnte spildevandsteknisk beskrivelse og handlingsplan for nedbringelse af visse stoffer i vores spildevand vil der samtidig være fokus på vores vandforbrug og det forventes at blive reduceret væsentlig i næste regnskabsår. Forbruget af el er stort set uændret set i relative tal. Projektet omkring målrettet reduktion på el-forbrug til trykluft og ventilation er fortsat fra sidste år og er næsten gennemført med undtagelse af enkelte ventilationsanlæg. Tidsstyring på de sidste anlæg gennemføres i næste regnskabsår. Forbruget til naturgas er faldet set i såvel absolutte som relative tal ift. året før. Langt hovedparten af naturgas anvendes til opvarmning af bygninger og er selvfølgelig meget afhængig af vinterens længde og temperaturer. Vinteren 2009/10 og 2010/11 vurderes dog at være nogenlunde sammenlignelige. En forklaring på faldet skal derfor nok findes i den ovenfor nævnte tidsstyring på udsugningsanlæg, der betyder, at opvarmet luft i produktionslokaler ikke længere fjernes uden for arbejdstid. Miljøpåvirkninger Billedet på output-siden afspejler de tendenser, som tegner sig i opgørelsen over ressourceforbrug med en stigning i det samlede produktionsvolumen i forhold til året før.

5 Stigningen ses på de vandbaserede produkter, hvilket hovedsageligt vil sige lim og letspartelmasser. Kemikalieaffald er i regnskabsåret afhentet 3 gang. Mængderne opgøres ud fra Kommune Kemi s affaldsdeklarationer. Der ses en stor variation i type og mængder for kemikalieaffald, da dette ofte stammer fra spild eller fejlproduktioner. Vi har i dette regnskabsår haft rigtig meget kemikalieaffald i forhold til tidligere år, bl.a. på baggrund af en gennemgribende oprydning på lager. Emission af SO 2, og NO X er faldet i relative tal som følge af lavere emissionsfaktorer og energinøgletal oplyst fra de anvendte beregningsprogrammer, samt det lavere naturgas-forbrug. Der vurderes ikke at være ændringer i luftemission af støv, da dette reguleres via partikelfiltre på de relevante afkast (Se afsnittet om Vilkårsovertrædelser). Det har dog vist sig ved orienterende VOC-målinger i september 2010, at kulfiltret ved afkast V1.3 ikke har den lovede effekt på 98%. En plan for kildereduktion af VOC-emission er derfor udarbejdet og forventes gennemført primo Planen omfatter blandeprocesser, med opvarmning af opløsningsmiddelbaserede produkter: Kondensation af dampe fra blandeproces med tilbageførsel af de kondenserede opløsningsmidler til blander. Nedkøling af produkt efter blanding vha. kølekappe, så afdampningsperioden reduceres. Nye, mere tætsluttende doseringsluger for minimering af luftstrømme over blanding. Udledning af spildevand beregnes som vandforbrug i alt fratrukket vand tilsat produkter. Spildevand opstår ved rengøring af procesudstyr og forventes ligesom vandforbruget at blive væsentlig reduceret i næste år. Udviklingen de sidste 5 år Generelt ses en stigning i råvareforbrug gennem de sidste 5 år, dog med et fald i forbruget i 08/09 som følge af den globale finanskrise. Stigningen gennem de 5 år ses specielt i forhold til en øget produktion af vandbaserede produkter og andre produkter, herunder specielt fugemasser, kit og spartelmasser. Samtidig ses at forbruget af opløsningsmidler i de 5 år generelt er stagnerende eller faldende set i relative tal. Dette skal ses som et resultat af Dana Lim s miljøpolitik om udvikling, rådgivning og salg af mere arbejdsmiljø- og miljøvenlige produkter. Ligeledes er forbruget af klassificeringspligtige råvarer stort set uændret eller faldende set i relative tal. Stigninger i forbrug inden for den enkelte fareklasse set over en 5-årig periode er hovedsageligt en følge af ændret klassificering af kemiske stoffer (jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 439 af d Listen over farlige stoffer ). Desuden ses generelt et fald i øvrige ressourcer i form af vand- og energiforbrug opgjort i relative tal. Der er samlet sket en stigning i produktionsvolumenet siden regnskabsåret 06/07, mens miljøpåvirkninger i form af udledning af røggasser opgjort i relative tal er faldende. Klager Der har i regnskabsåret ikke været klager over lugt- eller støjgener. Medarbejder- og arbejdsmiljøforhold I forbindelse med udarbejdelse af det grønne regnskab har der været deltagelse af virksomhedens økonomi-, sikkerheds- og miljøfunktioner. Arbejdet på en lim- og fugemassefabrik indebærer arbejde med stoffer, der kan påvirke omgivelserne og de ansattes sikkerhed og sundhed. Ved udvælgelse af medarbejdere og i det daglige arbejde lægges der derfor vægt på, at den enkelte medarbejder er ansvarlig over for den arbejdsproces, han deltager i samt for den miljømæssige del af arbejdet. Endvidere lægges der vægt på gennem arbejdspladsvurderinger at opnå optimale løsninger for virksomhedens medarbejdere i forhold til de enkelte jobfunktioner. Hovedparten af Dana Lim's produktion er dog vandbaseret og indebærer derfor mindre risiko for arbejdsmiljøet. Af større arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige tiltag i regnskabsåret kan bl.a. nævnes: Større bevidstgørelse om den enkelte medarbejders medansvar for oprydning og rengøring. 5

6 6 Miljøpolitik Dana Lim A/S vil udvikle og producere lim, fugemasse og beslægtede produkter under hensynstagen til forbrugernes og samfundets krav og forventninger til miljørigtige produkter og produktion. Miljøpolitikken omfatter følgende punkter: Vi vil fungere som en sund virksomhed: Mulighed for forbedring af arbejdsmiljø samt minimering af belastning på ydre miljø vurderes løbende i forbindelse med forbedring af eksisterende samt udvikling af nye produkter og arbejdsprocesser. Vi vil producere og forhandle miljørigtige produkter: Der sættes overfor kunder/brugere fokus på valg af miljørigtige produkter via sikkerhedsdatablade, teknisk service, produktaftener m.v. Vi vil minimere ressourceforbrug: Forbrug af råmaterialer, hjælpestoffer og energi søges minimeret ved bedre lager- og energistyring. Vi vil minimere spild og affald: Minimering af spild og affald forsøges opnået ved vurdering af metoder for genanvendelse/genbearbejdning, optimering af arbejdsprocesser samt øget bevidstgørelse af medarbejdere. Vi vil som minimum leve op til lovgivningens krav: Via arbejdspladsbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade bevidstgøres medarbejdere og brugere om krav til arbejdsmiljø for at opnå korrekt håndtering af råvarer og produkter. Reduktion af tunge løft i fugeblanderi Forsknings- og udviklingsaktiviteter Dana Lim A/S lægger vægt på udvikling af miljø- og arbejdsmiljørigtige produkter, både af hensyn til egne medarbejdere i produktionen samt slutbrugere af produkterne. Dana Lim A/S stiller krav til råvareleverandører om, at der fremsendes en leverandørbrugsanvisning, der er opdateret i forhold til gældende lovgivning og at leverandøren er villig til at besvare de miljøspørgsmål Dana Lim har omkring varen. Via samarbejde med leverandører og generel produktudvikling arbejdes løbende mod anvendelse af mere arbejdsmiljørigtige råvarer i eksisterende produkter, idet substitution med mindre skadelige stoffer foretages, i det omfang det findes muligt. Forbrugernes holdning søges endvidere via teknisk rådgivning bearbejdet hen imod anvendelse af mere miljø- og arbejdsmiljørigtige produkter, f.eks. vandbaserede produkter frem for produkter baseret på organiske opløsningsmidler. Miljøledelsessystemer Dana Lim A/S har løbende overvejelser om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at opbygge et miljøstyringssystem. Det vurderes dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at stile efter certificering efter ISO eller lignende standard. Vilkårsovertrædelser Med udgangspunkt i det 3. tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse er der ikke konstateret vilkårsovertrædelser i regnskabsåret. Forventninger til fremtiden Dana Lim A/S vil fortsat arbejde på at fastsætte nye og reviderede miljømål, for både at mindske belastning på det indre og det ydre miljø. Redegørelsen er aflagt i overensstemmelse med kravene i miljølovgivningen om grønne regnskaber. Køge, den 01. december 2011

7 7 Mogens Overgaard Adm. direktør Miljømål og resultater for regnskabsåret 2010/11 Dana Lim A/S har fokus på de miljø- og arbejdsmiljø problematiske stoffer, der indgår i vores produkter og arbejder løbende på at nedbringe indholdet af disse stoffer i takt med den tekniske udvikling. Nedenfor ses de stillede miljømål og opnåede resultater for perioden: Miljømål og konkrete resultater vedrørende produktudvikling: Fokus på kommende produkttilpasning i forhold til REACH Resultat: Miljømålet er nået i regnskabsåret, idet produkter er tilpasset i den grad, råvareleverandører har oplyst os om ændringer som følge af REACH. Antallet af meddelte ændringer har dog pt. ikke været så omfattende som forventet. Der arbejdes derfor fortsat på dette i takt med, at vi modtager opdaterede oplysninger fra vores råvareleverandører Opbygning og implementering af nyt kemikaliestyringsprogram Program anvendes fuldt ud til bl.a. beregning af klassifikation samt udarbejdelse af sikkerhedsdatablade på 5 sprog på virksomhedens produkter. Der gennemføres dog mange ændringer og opdateringer på lovgivningen på kemikalieområdet i disse år, så programmet tilpasses løbende. Miljømål og konkrete resultater vedrørende produktion: Reduktion af elforbrug ved tidsstyring af ventilationsanlæg. Resultat: Målet er næsten nået i regnskabsåret med undtagelse af enkelte ventilationsanlæg. Tidsstyring på de sidste anlæg gennemføres i næste regnskabsår. Reduktion af naturgasforbrug til rumopvarmning og varmtvands-processer Resultat: Målet er nået i regnskabsåret. Der er opsat hurtigport ved forsendelsen, så den tid, hvor porten står åben ud til det fri, er reduceret væsentlig. Desuden har tidsstyring af udsugning reduceret forbrug til rumopvarmning. Reduktion af tunge løft i fugeblanderi ved indkøb af specialtilpasset løfteudstyr Resultat: Miljømålet er delvist nået i regnskabsåret. Der er indkøbt ny løftevogn til flytning af gryder samt specielbygget vogn til af og påsætning af blandevinger til fugeblandere. Nedbringe emission af VOC fra opløsningsmiddelbaserede produktion til det indre og ydre miljø gennem procesomlægninger og indførelse af mere tætsluttende procesudstyr. Målet er ikke nået i regnskabsåret. Der er udarbejdet en færdig plan for reduktionen, som vil blive gennemført i første halvdel af næste regnskabsår. Miljømål for næste regnskabsår 2011/12 Fortsat reduktion af elforbrug. Investering kontra besparelser undersøges ift. indførelse af LED-belysning i hele fabriksområdet. Mere og behageligere belysning forventes også at kunne have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Reduktion af vandforbrug, udledning af spildevand samt forurenende stoffer til offentlig kloak i forbindelse med fornyelse af spildevandsgodkendelse. Gennemførelse af VOC-reduktionsplan Reduktion af tunge løft og belastende arbejdsstillinger bl.a. ved indkøb af mobil kran på loftskinner til løft af slanger til fyldemaskiner og opsætning af ny stige til tag, der anvendes hyppigt ved service på ventilation og kompressorer. Reduktion af støv ved forbedring af ventilation i spartelblanderi. Fortsat produkttilpasning i forhold til REACH og CLP.

8 8 Virksomhedens miljøforhold I dette regnskab er medtaget de miljømæssige forhold, som Dana Lim A/S betragter som væsentlige i forhold til den nuværende produktion. Regnskabet er lavet som en input/output-analyse for virksomhedens anlæg. Råvareforbrug samt mængde af færdig-producerede varer, som fremgår af input/output-analysen, er udtryk for de varer Dana Lim A/S selv producerer og aftapper. Dette er valgt udfra, at der i produktions-processen foregår håndtering af uemballerede varer med deraf følgende risiko for påvirkning af det indre og det ydre miljø. Rene handelsvarer er ikke medtaget i regnskabet, da disse varer kun håndteres i emballeret stand (dvs. begrænsede mængder) og derfor ikke vurderes at udgøre nogen egentlig miljøpåvirkning på virksomhedens location. Produktion Produktionen i Køge kan inddeles i 2 produktionsenheder: I den ene enhed fremstilles hovedsageligt lim af forskellig art. Hovedparten er vandbaserede produkter og produktionen foregår typisk ved blanding af råvarer som bindemiddel, fyldstof, pigment, vand og diverse additiver som konserveringsmiddel, blødgørere og overfladeaktive stoffer. En mindre del af produktionen i denne produktionsenhed er opløsningsmiddel-baserede lime og fremstillingen foregår typisk ved opløsning af bindemiddel i organiske opløsningsmidler. I den anden produktionsenhed produceres hovedsageligt udfyldningsmidler som kit, fugemasse, spartelmasse og plastisk træ. Produktionen foregår ligesom med vandbaseret lim typisk ved blanding af råvarer som bindemiddel, fyldstof, pigment og diverse additiver som konserveringsmiddel, blødgørere og overfladeaktive stoffer. Nogle af de indgående råvarer er klassificeret for sundheds- og miljøfare. Dette drejer sig især om grupperne additiver og organiske opløsningsmidler. Produktionen giver spildevand, affald samt emission af stoffer til luften. Energiforbrug Hovedparten af blande-processerne kræver mekanisk omrøring. Produktionen af udfyldningsmidler er specielt energikrævende, da produkterne tilsættes store mængder pulverformige råvarer og derfor kræver en kraftigere omrøring. Nogle produkter kræver endvidere varme under produktionen. Størstedelen af Dana Lim s produkter er vandbaserede og produkterne samt de indgående råvarer tåler ikke frost, hvorfor det er nødvendigt med opvarmede lagre. Det væsentligste energiforbrug ses i forbindelse med ovenstående processer. Udledning til luft Virksomhedens primære energiforsyningskilder er naturgas og el, hvilket giver en udledning af CO 2, SO 2 og NO X til omgivelserne. Der er etableret udsug fra produktionsprocesser, hvori der indgår stoffer i koncentrationer, der kan give anledning til arbejdsmiljømæssige problemer. Den samlede procesrelaterede udsugningskapacitet er estimeret til M3/h. Luftemissionen fra produktionen består primært af: Organiske opløsningsmidler fra blanding og tapning af opløsningsmiddelbaserede produkter. Støv som hovedsageligt stammer fra blanding af fugemasser, kit, spartelmasser og plastisk træ som indeholder store mængder pulverbaserede råvarer samt fra tapning af pulverbaserede produkter. Vandforbrug Ca. halvdelen af det anvendte vand indgår i vandbaserede produkter. Langt det største vandforbrug ses derfor i lim og spartelmasse produktionen, mens vandforbruget ved produktion af udfyldningsmidler er minimalt.

9 Spildevand Spildevand opstår ved skylning af produktionsudstyr (blandetanke, filtreringsudstyr m.m.), der anvendes i produktionen af vandbaserede produkter samt fra sanitære installationer m.v. Skyllevandet fra produktionen udledes til en underjordisk sedimentationstank, hvor en del af spildevandet sedimenterer som slam. Slam fra sedimentationstanken sendes 1-3 gange om året til Kommune Kemi. Overfladevandet ledes i overensstemmelse med spildevandstilladelse videre til Køge Egnens Rensningsanlæg. Spildevand fra sanitære installationer går i almindelig kloak. Støj- og vibrationskilder De væsentligste støjkilder er afkast, køleanlæg og intern transport (fragtbiler, trucks). Virksomheden i Køge ligger i et industrikvarter som i miljøgodkendelsen er fastlagt til områdetype 2 (erhvervs - og industriområde). Industriområdet nordvest for virksomheden er ligeledes fastlagt til områdetype 2. Syd for virksomheden ligger en bolig og øst for virksomheden et naturområde; begge er fastlagt til områdetype 3 (blandet bolig og erhverv). Vest for virksomheden (på den anden side af den stærkt trafikerede Københavnsvej) ligger et boligområde fastlagt til områdetype 5 (boligområde for åben og lav bebyggelse). Der er i februar 2004 udført støjmålinger og kildestyrkeberegninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Rapporten viste, at virksomheden ved en udvidelse af dagperioden med perioden fra kl til 7.00 overholder de gældende støjgrænseværdier. Dana Lim A/S har i 3. tillæg til miljøgodkendelsen fået denne udvidelse. Intern transport og oplagring Råvarer og produkter opbevares og transporteres i lukkede beholdere, hvilket minimerer risikoen for spild. Brandfarlige produkter opbevares ifølge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Oplysninger om affald Virksomhedens affald kan deles op i 3 kategorier: Renovation (brændbart) Papir fra kontorer og emballage til genbrug Kemikalieaffald. Renovation foretages som almindeligt brændbart industriaffald. Genbrugsemballage af pap, papir og plast samt papir fra kontorer håndteres via faste retur- eller afhentningsordninger. Kemikalieaffald samles i mærkede beholdere og afleveres normalt 3-4 gange om året til Kommunekemi via den lokale modtagestation. 9 Stoffer på Listen Over Uønskede Stoffer Formaldehyd Indgår i vandbaserede produkter. Planer for udfasning: Formaldehyd har ingen teknisk betydning. Indgår som en uønsket rest fra polymerisationen af bindemidler baseret på polyvinylacetat (PVAc). Kan ikke undgås helt. Dana Lim A/S stiller skrappe krav til vores leverandører. PVAc-bindemidler indeholder typisk mellem 20 og 200 ppm formaldehyd. 2-Butanonoxim Tilsættes ikke direkte i produktionen, men dannes ved hærdning af oximbaseret silicone. Dana Lim producerer udelukkende lavoxim silicone, hvor koncentrationen af butanonoxim er mindre end 1%. Der er pt. ingen planer for udfasning. Cyclohexan Indgår som opløsningsmiddel i en konstruktionslim. Ingen planer for udfasning pt., men generelt arbejdes der løbende på at mindske brugen af opløsningsmidler. Methylendiphenyldiisocyanat Indgår som restmonomer i fugtbestandig trælim, der tappes på virksomheden. Det er pt. ikke teknisk muligt at substituere MDI. Samlede forbrug af stoffer på Listen over Uønskede Stoffer i regnskabsåret er ton/år.

10 10 Resume af egenkontrol Type af vilkår Tidsfrist Resultat af egenkontrol Antal konstaterede overskridelser Dokumentation for at Dana Lim overholder emissionsgrænser for 10 udvalgte stoffer Dokumentation for at Dana Lim overholder B-værdier for 5 udvalgte stoffer Dokumentation for at Dana Lim overholder de i godkendelsen fastsatte støjgrænser Præstationsmålinger er foretaget 17/ Spredningsberegninger er gennemført d Kildestyrkeberegninger/ målinger gennemført d Ved fastsættelse af nye emissionsgrænser iht. tillæg 3 til miljøgodkendelse vurderes grænser overholdt. Dog har nye målinger ved kulfilter i afkast V1.3 vist, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt. Dana Lim udarbejder en plan for reduktion af VOC-emission fra lokalet, så grænseværdi overholdes. Ved fastsættelse af nye emissionsgrænser iht. tillæg 3 til miljøgodkendelse vurderes grænser overholdt. Dog har nye målinger ved kulfilter i afkast V1.3 vist, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt. Dana Lim udarbejder en plan for reduktion af VOC-emission fra lokalet, så grænseværdi overholdes. Målingerne viste, at virksomheden overholder de for området gældende støjvilkår. Det er d konstateret at kulfiltret v. V1.3 ikke har den ønskede effekt. Det er d konstateret at kulfiltret v. V1.3 ikke har den ønskede effekt. - Undersøgelse af tæthed af sedimentationstanke og kloakker Undersøgelse er udført i 2007 Undersøgelsen er gennemført og viste ingen alvorlige fejl og utætheder. - Dokumentation for at befæstede arealer er bestandige og uigennemtrængelige Undersøgelse af gulvarealers beskaffenhed udføres én gang årligt. Undersøgelsen viste enkelte problematiske områder. Ingen, da der ikke har været større spild i de berørte områder. Opgørelse over art og forbrug af stoffer, så øget forbrug og nye stoffer identificeres. Opgørelse over max. oplag af råvarer og hjælpestoffer omfattet af risikobekendtgørelsen Driftsjournal med angivelse af evt. driftsforstyrrelser og uheld ved partikelfiltre samt resultat af visuel undersøgelse af filtres rensningsgrad. Indsendes årligt d. 1. marts til Køge Kommune Indsendes årligt d. 1. marts til Køge Kommune Journal skal være tilgængelig ved tilsynsbesøg. Har ikke givet anledning til nye krav om målinger Ny vurdering viste, at Dana Lim stadig ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen Enkelte steder har partikel koncentrationen været høj, hvilket har medført udskiftning af filtre

11 11 Resultater af luftemmisionsmålinger Afkast Emitteret stof Enhed Målt emission og volumenstrøm V1.2 Ethylacetat mg/m 3 (n, t) m 3 /s (n, t) 0,81 2,22 V1.3 Sum af ethylacetat, heptan, toluen, acetone mg/m3 (n, t) 1038* 300 m 3 /s (n, t) 0,88 2,22 V3.1 V3.3 Mineralsk terpentin mg/m 3 (n, t) <0, TiO 2 mg/m 3 (n, t) <0,08 5 m 3 /s (n, t) 3,41 3,88 Vinylacetat mg/m 3 (n, t) Kaolin mg/m 3 (n, t) <0,006 5 m 3 /s (n, t) 4,23 7,5 Grænseværdi for emission og volumenstrøm *Der er efterfølgende opsat kulfilter med en oplyst virkningsgrad på ca. 98% i hele levetiden, så emissionsgrænse overholdes. Orienterende målinger i 2010 har dog vist, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt evt. pga. ændrede produktionsforhold. En plan for reduktion af VOC-emissionen fra dette afkast er under udarbejdelse og forventes gennemført primo Problemet forventes løst gennem kondensation af opløsningsmiddeldampe fra blandeproces, køling på gryder med varm, opløsningsmiddelbaseret lim samt mere tætsluttende blandeudstyr. Ovenstående målinger er foretaget i Der udarbejdes årligt en opgørelse over art og forbrug af stoffer, så øget forbrug og nye stoffer identificeres i forhold til måleåret Kommunen vurderer på denne baggrund behovet for nye målinger. Resultater af kildestyrkeberegninger for støjbelastning Referencepunkt Dag Aften Nat L r Grænse L r Grænse L r Grænse R1, bolig, Københavnsvej 218 Områdetype R2, bolig, Egedesvej 2A Områdetype 5 R3, erhv. område, Københavnsvej 222 Områdetype 2 R5, naturområde 2N01 Områdetype 3 R6, erhv. område, Københavnsvej 222 Områdetype * * 1) ) *Overskridelse skyldes motorstøj fra medarbejderes biler, idet produktionen starter kl Dana Lim A/S har i tillæg 3 til miljøgodkendelsen fået en udvidelse af dagperioden med tidsrummet fra kl til 7.00, hvorved grænseværdien overholdes. 1) Målt til 57 db. Parkering i området giver ifølge måletager anledning til impulsstøj og der er derfor givet et tillæg på 5 db. 2) Målt til 57 db. Kørsel med truck og aflæsning af lasbiler giver ifølge måletager anledning til impulsstøj og der er derfor givet et tillæg på 5 db.

12 12 Grønt Regnskab Input / Ressourceforbrug Note Enhed 2006/ / / / /11 Råvareforbrug i alt 1 ton (%) (100) (100) (100) (100) (100) Råvarer opdelt efter type Bindemidler 2 ton (%) (26) (22) (23) (25) (25) Fugemasser ton (%) (10) (8) 648 (6) 653 (5) 717 (5) Fyldstoffer ton (%) (22) (28) (28) (30) (30) Organiske opløsningsmidler 3 ton (%) 182 (2) 156 (1) 145 (1) 181 (1) 193 (1) Pigmenter ton (%) 31 (<1) 31 (<1) 30 (<1) 33 (<1) 30 (<1) Additiver 4 ton (%) 441 (4) 510 (3) 395 (3) 487 (3) 541 (3) Vand 5 ton (%) (35) (37) (37) (34) (34) Epoxy ton (%) 0,3 (<1) 0,3 (<1) 154 (<1) 0 (0) 0 (0) Diverse ton (%) 274 (2) 274 (2) 198 (2) 242 (2) 222 (1) Råvarer opdelt efter klassificering Ikke klassificerede 6 ton (%) (98) (98) (98) (98) (98) Lokalirriterende (Xi) ton (%) 82 (0,7) 94 (0,6) 86 (0,7) 99 (0,7) 119 (0,7) Sundhedsskadelig (Xn) 7 ton (%) 103 (0,9) 81 (0,5) 67 (0,6) 88 (0,6) 62 (0,4) Ætsende (C) ton (%) 8 (0,1) 13 (0,1) 7 (0,1) 6 (0,1) 7 (0,1) Giftig (T) ton (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Miljøfarlig (N) 7, 8 ton (%) 46 (0,4) 49 (0,3) 49 (0,4) 51 (0,4) 52 (0,3) Vand i alt Vandforbrug 9 m 3 (l/ton) (493) (611) (700) (558) (620) Energi Naturgas m 3 (m 3 /ton) (8) (7) (8) (8) (7) El-forbrug MWh (kwh/ton) (88) (78) (95) (78) (78) Ovenstående tal for råvarer opdelt efter type og klassificering er beregnet vha. vores økonomistyringssystem. Vand og energiforbrug er aflæst på opsatte målere. Alle tal er opgjort både i absolutte og relative tal relateret til totale råvareforbrug. Relative tal og tilhørende enheder er angivet i parentes Noter til Grønt Regnskab: 1: Råvareforbrug ekskl. emballage. 2: Gruppen af bindemidler dækker polymerdispersioner, polymerer på fast form, stivelse o.l. 3: Et organisk opløsningsmiddel defineres som et stof opført på den vejledende liste over organiske opløsningsmidler i Arbejdstilsynets grænseværdiliste. 4: Gruppen af additiver dækker diverse tilsætningsstoffer, der ikke indgår i de andre råvaregrupper. 5: Vand svarer til den mængde vand der tilsættes produkterne på Dana Lim. Vand der er tilsat råvarer hos vores leverandører er ikke medregnet. 6: Klassificeringspligtige råvarer findes typisk i kategorierne organiske opløsningsmidler, additiver og epoxy. Bindemidler, fugemasser, fyldstoffer, pigmenter er generelt ikke klassificeringspligtige. 7: Stigningen i forbrug af miljø og sundhedsfarlige råvarer set over en 5-årig periode er hovedsageligt en følge af ændret klassificering af kemiske stoffer (jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 923 af d Listen over farlige stoffer ). 8: Hvor råvarer både kan have en effekt på miljø og på menneskers sundhed er disse medtaget under gruppen miljøfarlige: Ca. 9 ton er heptan, cyclohexan og mineralsk terpentin, der er faremærket miljøfarlig og sundhedsskadelig Ca. 30 ton er konserveringsmiddel, der er faremærket miljøfarlig med R50/53 og lokalirriterende og ca. 8 ton er øvrige additiver, der er faremærket miljøfarlig og lokalirriterende. Ca. 5 ton er epoxyharpiks og krydsbinder, der er faremærket miljøfarlig og lokalirriterende. 9: Vand i alt er Dana Lims samlede vandforbrug aflæst på vandmåleren, dvs. både vand, der tilsættes produkter og vand, der anvendes til rengøring, sanitære formål m.m. Det øgede vandforbrug i 07/08 i forhold til de tidligere år skyldes den øgede produktion af letspartelmasser, som stiller store krav til hyppig rengøring af procesudstyr.

13 Grønt Regnskab 13 Output / Miljøpåvirkninger Note Enhed 2006/ / / / /11 Produktionsvolumen i alt 10 ton (%) (100) (100) (100) (100) (100) Produkter Opløsningsmiddelbaserede 11 ton (%) 244 (2) 220 (2) 190 (2) 223 (2) 201 (1) Vandbaserede 12 ton (%) (74) (80) (81) (83) (84) Andre produkter 13 ton (%) (24) (18) (17) (15) (15) Affald Renovation (brændbart) ton (kg/ton) 297 (25) 301 (20) 180 (15) 145 (10) 198 (12) Genbrug: Pap + papir Plastfolie (LDPE) Jern Mineralske fyldstoffer Kemikalieaffald (vandbas.) Produktaffald Tømning af sed. tank ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) ton (kg/ton) 45 (4) 3 (<1) - (-) - (-) 1 (<0,1) 21 (2) 39 (3) 5 (<1) - (-) - (-) 8 (<1) 50 (3) 37 (3) 3 (<1) 18 (2) - (-) 14 (1) 28 (2) 38 (3) 7 (<1) 27 (2) 20 (1) 0,1 (<1) 20 (2) 39 (2) 9 (<1) 37 (2) 27 (2) 34 (2) 42 (3) Kemikalieaffald (org.opl.mid.) 14 ton (kg/ton) 5 (<1) 13 (<1) 9 (<1) 6 (<1) 13 (<1) Kemikalieaffald (andet) 14 ton (kg/ton) 5 (<1) 14 (<1) 1 (<1) 2 (<1) 0,5 (<1) Samlet affaldsmængde ton (kg/ton) 356 (30) 378 (25) 290 (25) 265 (19) 400 (25) Udledning til luft CO 2 ton (kg/ton) 756 (64) 864 (57) 705 (60) 770 (54) 809 (50) SO 2 kg (g/ton) 331 (28) 296 (19) 202 (17) 157 (11) 101 (6) NOx kg (g/ton) 957 (81) 837 (55) 563 (48) 508 (36) 452 (28) Org. opløsningsmidler 16 ton (g/ton) Tabel side 11 Tabel side 11 Tabel side 11 Tabel side 11 Tabel side 11 Spildevand Udledt til rensningsanlæg 17 m 3 (l/ton) (196) (242) (335) (226) (272) Ovenstående tal for produkter, affaldsmængder, udledning af CO2, SO2 og NOx samt spildevand er beregnet. Alle tal er opgjort både i absolutte og relative tal relateret til totale produktionsmængde. Relative tal og tilhørende enheder er angivet i parentes. Noter til Grønt Regnskab: 10: Færdigproduceret vare uden emballage. 11: Opløsningsmiddelbaserede produkter er defineret som produkter med flammepunkt <100 C og som indeholder organisk opløsningsmiddel. 12: Vandbaserede produkter er defineret som flydende vandholdige produkter med flammepunkt >100 C. 13: Andre produkter er produkter som hverken er vand- eller opløsningsmiddelbaserede, f.eks. pulverbaserede produkter, fugemasser, kit, spartelmasser og epoxy. 14: Der ses en stor variation i type og mængder af kemikalieaffald, da dette ofte stammer fra spild eller fejlproduktioner. 15: Skyllevandet fra produktionen udledes til en underjordisk sedimentationstank, hvor en del af spildevandet sedimenterer som slam. Sedimentationstank tømmes og spules 1-4 gange om året efter behov. Slam fra sedimentationstanken og spulevand sendes til Kommune Kemi. 16: Kulfiltret i udsugning fra lokale med produktion af opløsningsmiddelbaseret lim er vurderet til at have en virkningsgrad på 98%. Der udarbejdes årligt en opgørelse over art og forbrug af stoffer, så øget forbrug og nye stoffer identificeres i forhold til måleåret Kommunen vurderer på denne baggrund behovet for nye målinger. Se i øvrigt afsnittene om egenkontrol og vilkårsovertrædelser s. 10 og : Spildevand beregnes som vandforbrug i alt fratrukket vand tilsat produkter. Den øgede spildevandsmængde i forhold til de tidligere år skyldes den øgede produktion af letspartelmasser, som stiller store krav til hyppig rengøring af procesudstyr.

14 14 Regnskabspraksis Dana Lim A/S har udarbejdet det grønne regnskab efter bekendtgørelse nr af 14. december 2006 (Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab). Råvareforbrug samt mængde af færdigproducerede varer, som fremgår af input/output-analysen, er udtryk for de varer Dana Lim A/S selv producerer og aftapper. Rene handelsvarer er ikke taget med i regnskabet, da disse varer kun håndteres i emballeret stand og derfor vurderes ikke at udgøre nogen egentlig miljøpåvirkning. Tallene er opgjort på basis af rapporter beregnet af virksomhedens produktions- og økonomistyrings-system. Råvareforbrug er opdelt efter type og klassificering for sundheds- og miljøfare. Det oplyste forbrug af vand, naturgas og el er hele virksomhedens forbrug, dvs. både til drift, procesopvarmning, rumopvarmning, belysning, sanitært brug, administration m.v. Totalt vandforbrug er baseret på intern aflæsning af vandmålere fra ledningsnet samt faktura fra leverandør. Ved at indtaste virksomhedens årlige naturgas forbrug og anlægstype kan programmet bl.a. beregne emissionen af CO 2, SO 2, NO X fra Dana Lim A/S. Emissionsopgørelserne baseres på emissionsfaktorer, som er ret præcise mht. de brændselsafhængige emissioner (CO 2, SO 2 ), men lidt mindre præcise mht. de procesafhængige emissioner (NO x ). Emission fra el er beregnet ud fra generelle data for emissions-bidrag for brug af el (kilde: Energinet.dk, Energinøgletal 2009 Østdanmark) samt virksomheden årlige el forbrug. Mængden af spildevand er baseret på totalt vandforbrug minus vand solgt i produkter. Dana Lim s grønne regnskab er både udtrykt i absolutte og relative indikatorer. I input-siden giver de relative tal for råvarerne et billede af miljøindikatorerne sat i forhold til det totale råvareforbrug. Relative tal for energiforbrug og for output-siden er sat i forhold til den totale produktionsmængde. Forbrug af naturgas er opgjort på baggrund af aflæsning på intern måler opsat af leverandør, idet årsforbruget af leverandøren opgøres pr. hele kalenderår og derfor ligger langt fra Dana Lim s regnskabsår. El er opgjort på basis af intern aflæsning af el-måler. Affald er opgjort på basis af opgørelser fra fakturaer / modtagerens registreringer. Der er foretaget målinger for emission af organiske opløsningsmidler i Emission af CO 2, SO 2, NO X er ikke målt i regnskabsåret. Emission fra naturgas er beregnet via beregningsprogram på Dansk Gasteknisk Center s hjemmeside (groenregn.dgc.dk).

15 Udtalelse fra Køge Kommune 15

16 Grønt Regnskab 2010/11 for Dana Lim A/S, DK-4600 Køge November 2011

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Grønt regnskab. Side 1 af 14

Grønt regnskab. Side 1 af 14 Grønt regnskab 2013 Schur Flexible Denmark a/s Side 1 af 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Basisoplysninger... 4 2.1 Stamdata... 4 2.2 Væsentlige ændringer siden sidste grønne regnskab... 5 2.3 Procesbeskrivelse...

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret 2012. Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere