Undervisningsnote til emne 11:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsnote til emne 11:"

Transkript

1 HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard

2 Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab stået alene som informationskilde fra virksomheden til dens interessegrupper om økonomiske data. Informationerne i årsregnskabet er alene forbeholdt de hårde økonomiske data. De bløde data om eksempelvis virksomhedernes aktuelle forhold til og politik for områder som miljø, etik, medarbejderrelationer, vidensressourcer m.v. har indtil for år alene været medtaget i disse økonomiske årsregn-skaber til underbygning af værdiansættelser og forpligtelser m.v. samt supple-rende oplysninger i noter m.v. I de sidste år har alternative regnskabsformer i stigende grad set dagens lys. Fordi bl.a.: Hvorfor??? 1) Forskellige interessegrupper (regnskabsbrugerne) efterspørger supplerende information / data 2) Virksomhederne (regnskabsproducenterne) ønsker at give supplerende information 3) Det offentlige har stillet stigende krav til rapportering (f. eks. lov om grønne regnskaber) Se vedlagte artikel fra 1998, der kort omtaler forskellige alternative regnskabsformer og deres udviklingsniveau. Udviklingen har naturligvis ikke stået stille siden. Således har visse regnskabsformer fået en drejning ligesom der er kommet nye former til ligesom visse regnskabsformer har fået nye betegnelser. Følgende regnskabsformer vil blive behandlet/omtalt i dette notat: Grønne regnskaber Stakeholder-/interessentregnskaber Etiske regnskaber Vidensregnskaber Sociale regnskaber Arbejdsmiljøregnskaber Holistiske regnskaber Der har - og er - en vis uklarhed om de forskellige regnskabsformers indhold og

3 form og de forskellige regnskaber har indholds- og begrebsmæssigt et vist overlap. Kun for de grønne regnskaber 's vedkommende er der lovgivning. Det er såle-des denne regnskabstype, som samfundet har ment er den vigtigste og det er derfor den, der vil blive fokuseret mest på i dette notat. For de øvrige regnskabsformer vil orienteringen begrænse sig til en beskrivelse af indhold (definition) m.v. Generelle krav til alternative regnskabsformer: Der er naturligvis stor forskel på, hvordan virksomhederne rapporterer på de nye områder, hvilket skyldes manglende lovgivning og praksis. Man vil ofte mangle et sammenligningsgrundlag såvel mellem virksomheder som brancher, ligesom de enkelte virksomhedsledelser forholder sig forskelligt til de bløde værdier. For at tilstræbe, at de nye regnskaber får samme kvalitet og troværdighed som al anden rapportering fra virksomheden, bør de nye regnskabsformer i videst muligt omfang opfylde de samme krav som for det finansielle årsregnskab, d.v.s. det retvisende billede, og derved bl.a. følgende krav: 1) Relevans 2) Klar- og overskuelighed 3) Substans 4) Væsentlighed 5) Going concern 6) Neutralitet 7) Periodisering 8) Konsistens 9) Bruttoværdi 10) Formel kontinuitet 11) Troværdighed 12) Sammenlignelighed 13) Fuldstændighed Som for de eksterne (finansielle) årsregnskaber vil nogle af de ovennævnte krav i et vist omfang være indbyrdes modstridende. Ovennævnte kravrækkefølge er u- middelbart udtryk for graden af vigtighed. De enkelte regnskabsformer:

4 Grønne regnskaber: Lovgrundlag: 1) Lov om udarbejdelse af grønt regnskab: Er alene en udvidelse af miljøbeskyttelsesloven med en ny 35 a. Paragraffen - og dermed loven - er ændret med virkning for grønne regnskaber, der begynder 1/ og senere. 35a fremgår af Revisorhåndbogen 2002" side 188. Ændringen medfører, at tilsynsmyndigheden skal afgive en udtalelse til regnskabet. Herefter skal såvel regnskabet som udtalelsen tilsendes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse. 2) Bekendtgørelse om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Loven trådte i kraft fra 1/ med senere ændringer, medens den seneste bekendtgørelse af 5/ har virkning for grønne regnskaber, der begyn-der 1/ I bekendtgørelsen er der visse overgangsbestemmelser for regnskaber for tidligere perioder. Bekendtgørelsen fremgår af Erhvervs- og selskabsstyrelsens hjemmeside (www.eogs.dk). Den gamle bekendtgørelse i Revisorhåndbogen 2002" er således - på nær nogle overgangsregler - forældet. Det grønne regnskab er et selvstændigt regnskab - uafhængigt af det finansielle årsregnskab. Det adskiller sig fra det traditionelle, finansielle årsregnskab ved, at det grønne regnskab ikke er afstemmeligt. Hovedkendetegn ved det grønne regnskab : 1) Hvem er omfattet?: Omfatter listevirksomheder, der primært er oplistet som særligt forurenende virksomheder. Listevirksomhederne fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Hvert fabriksanlæg betragtes som en virksomhed. En virksomhed, f.eks. et aktieselskab kan således have flere listevirksomheder, der hver skal aflevere et grønt regnskab, der dog kan samarbejdes i et samlet grønt regnskab. 2) Hvad skal rapporteres?: Ledelsens redegørelse for: ( 6)

5 * Oplysningernes relevans for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning * Virksomhedens miljøpolitik og miljømål * Virksomhedens miljøkrav til leverandører * Hvordan medarbejderne inddrages i miljøarbejdet * Arbejdsmiljømæssige risici * Afhjælpning af evt. vilkårsovertrædelser m.v. * Håndtering af evt. modtagne væsentlige klager * Oplysninger om evt. væsentlige afvigelser i forhold til senest indsendte grønne regnskab samt baggrunden herfor Opgørelser af væsentlige forbrug af: ( 7) * Energi, vand og råvarer samt arten og mængden af forurenende stoffer, som: - Indgår i produktionsprocesserne - Udledes af virksomheden til luft, vand og jord - Indgår i virksomhedens produkter * Oplysninger om det totale volumen af røggasser og spildevand, som udledes * Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, bl.a. om mændge, anvendelse, opdeling på fraktioner og indsats til sortering * Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold Oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold: ( 8) * Indenfor de sidste 5 år Resumé af egenkontrol: ( 9) * Oversigt, der viser virksomhedens måleresultater i forhold til godkendelsens vilkår 3) Revision: ( 11): Ikke et krav ved lovens ikrafttræden og heller ikke omfattet af ændringen pr. 1/7 2001, men må nok forudses på længere sigt. Revideres det grønne regnskab enten internt eller eksternt af en

6 særlig kyndig, og ledelsen vælger at oplyse dette, skal det fremgå af regnskabet. 4) Tilsynsmyndighedens udtalelse: ( 12) Udkast til det grønne regnskab skal indsendes til tilsynsmyndigheden, der afgiver et udkast til udtalelse. Evt. korrektioner kan herefter foretages og det endelige grønne regnskab tilsendes påny til tilsynsmyndigheden, der afgiver en endelig udtalelse om indholdet af det grønne regnskab og dettes leven op til miljøgodkendelsen. 5) Indsendelse og offentliggørelse: ( 13) Det grønne regnskab og udtalelsen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der herefter offentliggør materialet. 6) Øvrige forhold: * Fritagelse, hvis omfattet af EMAS-ordningen * Angivelse af mændger med indextal i s.f. absolutte tal * Mulighed for frivillige grønne regnskaber til offentliggørelse af E&S. Det forudsætter, at lovens bestemmelser følges. Studiemateriale: Lov om grønne regnskaber samt bekendtgørelsen hertil Pjecer: Mange revisionsvirksomheder, bl.a. KPMG, Deloitte & Touche samt flere rådgivnings- og ingeniørvirksomheder har udgivet publikati-oner om emnet. Artikler: Fagblade som f.eks. Revision & Regnskabsvæsen har optaget mange artikler om emnet. Stakeholder-/interessentregnskaber: Formål: At forklare virksomhedens samarbejde med udvalgte interessegrupper og derigennem sikre en bedre forståelse og overensstemmelse omkring krav og forventninger mellem virksomheden og dens interessenter.

7 Indhold: Vedrører strømme af indsatser og dertil hørende aflønninger, som gives fra og til interessenter, som f.eks. staten, medarbejderne og lokalsamfundet. Strategi/perspektiv: At understøtte udvikling af virksomhedens værdi ved at skabe en balance mellem konkrete krav på og ydelse til virksomheden for at reducere usikkerheden om interessentadfærd. Stakeholder-/interessentregnskaberne er udtryk for en fællesbetegnelse for de nedennævnte nye regnskabsformer Etiske regnskaber: Formål: At forklare virksomhedens politik på etiske områder som f.eks. menneskerettigheder, børnearbejde, miljø, sikkerhed, medarbejdertilfredshed, krav til kunder og leverandører m.v. Indhold: Information(er) fra virksomheden, således at virksomhedens interessenter kan vurdere om virksomheden lever op til egne stillede værdier og holdninger i praksis. Baseres oftest på spørgeskemaundersøgelser. Strategi/perspektiv: At sikre accept af virksomhedens ret til at drive virksomhed på det nuværende og forventede grundlag fra udvalgte interessenter. Etiske regnskaber inkorporeres i stigende grad i vidensregnskaber. Spar Nord har integreret et kvalitetsregnskab i årsrapporten for Dette kvalitetsregnskab er en videreudvikling af SparNords første etiske regnskaber, men har nu tillige et indholdsfællesskab med vidensregnskaber. Vidensregnskaber: Formål: At forklare virksomhedens ressoucebase og de aktiviteter ledelsen sætter i værk for at udvikle den.

8 Indhold: Vedrører virksomhedens opbygning og udvikling af ressourcer f.eks. i form af relationer til og mellem medarbejdere, kunder, teknologi og processer. Indholdet kan også beskrives som immaterielle aktiver, som kan underopdeles i humankapital, organisationskapital og kundekapital. Vidensregnskab kan også karaktiseres som den manglende værdiansættelse i det tradionelle regnskab af medarbejdernes og virksomhedens kompetenser. Består ofte af talstørrelser om f.eks. personaleomsætningshastighed, uddannel sesomkostninger pr. medarbejder, antal nye patenter m.v., kundetilfredshedsmålinger ( skæringsområde til etiske regnskaber), kvalitetsbedømmelse m.v. Strategi/perspektiv: Udvikling af virksomhedens værdi ved at understøtte udvikling, anvendelse og deling af videnressourcer og kompetencer. Herved understøtter virksomheden sine immaterielle aktiver og sin vidensledelse. Studiegrundlag: Min. for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet flere piecer, bl.a.: Videnregnskaber - den nye guideline At analyse et videnregnskab Videnregnskaber i praksis Piecerne kan downloades på: temaer, videnregnskaber Herudover findes et væld af piecer og artikler, bl.a. Revision og Regnskabsvæsen nr. 3, årgang 2000: Videnregnskabers strukturog indhold. Iøvrigt kan henvises til den flydende overlapning mellem de forskellige regnskabsformer, eksemplificeret ved SparNords kvalitetsregnskab. Sociale regnskaber: Formål: Indhold: At forklare virksomhedens medarbejderpolitik for derved at fastholde og tiltrække ønsket arbejdskraft.

9 Beskrivelse af virksomhedens adfærd i forhold til medarbejdere og personer, der er umiddelbart omkring virksomheden, herunder de politikker, mål, planer og aktiviteter, virksomheden har på disse områder. Strategi/perspektiv: Indgå i en bred dialog om virksomhedens rolle i forhold til medarbejderne og samfundet for herved at vise sin relevans som samarbejdspartner. Litteratur: KPMG har udarbejdet en pjece: Sociale regnskaber - et værktøj til virksomhedens udvikling. Der findes mange artikler m.v. på området. Det i artiklen omtalte socialt regnskab er ikke længere aktuelt i denne sammenhæng. Arbejdsmiljøregnskaber: Fokuserer på medarbejdernes psyko-sociale og fysiske arbejdsmiljø, overholdelse af arbejdsmiljølove, arbejdsuheld og -skader samt sygefravær m.m. Der er her helt klart overlap til f.eks. de grønne regnskaber m.v. Der er endnu ingen konkrete eksempler for fulde regnskaber på området. Holistiske regnskaber: Omfatter som navnet siger en samlet information for den konkrete virksomhed. Regnskabsformen er ikke særligt udbredt, men f.eks. ingeniørfirmaet Rambøll har siden 1996 udarbejdet et holistisk regnskab, som er indeholdt i Årsrapporten. Regnskabsformen vil nok blive anvendt i stigende grad for større, især børsnoterede selskaber.

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling CM(dat.) Vejleder: Povl Erik Rostgaard

Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling CM(dat.) Vejleder: Povl Erik Rostgaard Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling CM(dat.) Forfatter: Lotte Krag Vejleder: Povl Erik Rostgaard Udarbejjdellse af videnregnskab for Vejjlle og Give sygehuse Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Supplerende beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regnskaber

Supplerende beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regnskaber Ph.d.-afhandling 2005 Supplerende beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regnskaber forståelse & forklaring Konstrueret af: Vejleder: Vinni Pietras-Jensen Søren Jagd Kandidatstipendiat Lektor

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Må vi få en forklaring tak!

Må vi få en forklaring tak! Må vi få en forklaring tak! Ikke-finansielle regnskaber og supplerende beretninger Vinni Pietras-Jensen Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Februar 2004

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere