ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB"

Transkript

1 M E R K U R A N D E L S K A S S E ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

2 02 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT HOVEDAKTIVITET Merkur Andelskasses hovedaktivitet er at udøve bankvirksomhed. På basis af et sammenhængende værdigrundlag giver Merkur mennesker, organisationer og virksomheder mulighed for, med deres penge eller deres økonomiske aktiviteter, at arbejde hen mod et samfund, der kan bære langt ind i fremtiden for både mennesker og natur. Merkur arbejder for 1. At det enkelte menneske i frihed får de bedste betingelser for at udvikle sine evner og dermed bringes i stand til at handle ud fra egen indsigt. Derfor finansierer vi frie skoler, undervisningsinstitutioner og kulturelle initiativer, også for udsatte grupper. 2. At alle mennesker behandles ligeværdigt. Derfor finansierer vi nye, tidssvarende ejerformer og sociale fællesskaber indenfor blandt andet landbrug, produktion, handel og bosætning; projekter for socialt belastede børn og unge, eller projekter for udviklingshæmmede børn og voksne. 3. At produktion og forbrug afspejler samfundets og den enkeltes reelle behov og foregår under hensyntagen til mennesker, natur og miljø. Derfor finansierer vi økologisk og biodynamisk landbrug, vedvarende energi og bæredygtig produktion og handel. Idealsituationen, som vi arbejder henimod, kan karakteriseres ved, at den enkelte ud fra egen indsigt på værdig vis dækker andres behov. 05 Merkur i 2014 Merkur bevæger sig i den rigtige retning 06 Merkur i tal 08 Tendenser omkring os Om b.la. skattely, skræmmebilleder og deleøkonomi 12 Økonomi og organisation Flere andelshavere og kunder og færre nedskrivninger 20 Forventninger og strategier Merkurs bestyrelse har vedtaget en strategiplan 22 Merkur og vores kunder Merkur skaber merværdi for samfundet gennem udlån og indlån INDHOLDSFORTEGNELSE 34 Pension og Investering Investering og pension som giver mere end bare et afkast 36 Merkur Fonden Man kan få stor effekt af at give penge væk 44 Grønt Regnskab Ressourceforbrug, miljøbelastning og miljøtiltag 48 Socialt Regnskab Forhold for medarbejdere og Merkurs bidrag til samfundet 54 Regnskab 60 Noter til regnskab 32 Partnerskaber og samarbejde Vi samarbejder med en række andre værdibaserede banker og deres organisationer MERKUR ANDELSKASSE - ÅRSRAPPORT 2014 Udgives af MERKUR Den Almennyttige Andelskasse Redaktion Karl Johnsen (ansvarshavende) Layout Jes Boesgaard Madsen og Tobias Frost imperiet.dk Oplag 480 Tryk Scanprint A/S Trykt på Munken Print White. Papiret er Svanemærket. Forsidebillede fødevarebanken leverer mere end 1 tons overskudsmad til udsatte hver dag. Foto: Mikkel Østergaard. Bagsidebillede Unsplash.com/Jason Long

3 04 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT HAR BUDT PÅ EN MEGET POSITIV UDVIKLING I ANTALLET AF ANDELSHAVERE OG I NYTEGNET ANDELSKAPITAL. MERKUR I 2014 Merkur bevæger sig klart i den rigtige retning. Men udlånsvæksten kom senere og var mindre end budgetteret. Resultatet for 2014 blev et overskud på 6,3 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. sidste år. Merkur bevæger sig derved klart i den rigtige retning efter de udfordrende år under finanskrisen. Vi har haft en flot tilgang af ny andelskapital og nye andelshavere. Kunderne betroede os næsten 300 mio. kr. i nye midler i 2014, som blev fordelt næsten ligeligt mellem et forøget indlån og en forøgelse af kundernes investeringsporteføljer. Hovedårsagen til, at vi ikke nåede vores oprindelige forventning for året - et resultat på 8-11 mio. kr. - var at en vækst i udlånet på 75 mio. kr. kom sent på året og at denne vækst ikke var helt så kraftig, som vi havde ventet og budgetteret med. Vi har også forøget vores salg af serviceydelser. Her kan f.eks. fremhæves en omfattende låneomlægningsaktivitet som følge af de faldende realkreditrenter. Det har givet mange af vores kunder mulighed for at sikre sig en billig finansiering mange år ud i fremtiden. På vores balance kan det ses som en kraftig stigning i andelskassens garantistillelse, indtil omlægningen falder endeligt på plads og de midlertidige garantier udgår. FALDENDE NEDSKRIVNINGER 2014 blev endnu et år med faldende nedskrivninger. Tab og nedskrivninger faldt fra 34,2 mio. kr. i 2013 til 22,2 mio. kr. i Vi forventer, at nedskrivningsprocenten vil falde yderligere over de nærmeste år ned mod de 0,4%-0,6%, der er vores målsætning. BASISINDTJENING Både realkreditformidling og pensionsog investeringsaktiviteter har bidraget til øgede indtægter i Derimod kom udlånsvæksten sent, og derfor kom vi til at mangle renteindtægter herfra. Omkostningerne har vi holdt i ro, bortset fra IT-udgifterne, der er større end forventet, dels på grund af en omlægning af måden vores datacentral BEC fordeler udgifterne blandt medlemsbankerne og at Merkur er vokset i perioden, og dels at Merkur nu er fuldgyldigt medlem af BEC efter i en periode at have haft et delt medlemskab med andre banker. Fortsat faldende renter på den meget store likvide beholdning har imidlertid neutraliseret effekten af mange af de driftsforbedringer, vi ellers havde opnået. Meget tyder på, at de ekstremt lave renter, måske endda negative renter, er noget vi må leve med i lang tid fremover. FLERE KUNDER OG FORBEDRET KUNDEMODTAGELSE Merkur fik en nettokundetilgang på 745 i løbet af året og Merkur har nu kunder. Der har i nogle år været en vis ventetid på at blive kunde i Merkur som følge af stor tilgang i en periode, hvor vi ikke havde mulighed for at ansætte flere medarbejdere. Det har vi arbejdet intenst med i 2014, og vi har nu fået effektiviseret arbejdsgangene, bl.a. understøttet af nye IT-løsninger, således at køen er væk, og nye kunder kan forvente en væsentligt hurtigere ekspedition. Vi vil i 2015 gøre meget for at gøre det kendt, at vi nu igen er parat til et rykind af kunder. FLERE ANDELSHAVERE 2014 har budt på en meget positiv udvikling i antallet af andelshavere og i nytegnet andelskapital. Vi var ved udgangen af året andelshavere, en tilgang på 488. Nye og gamle andelshavere har i alt tegnet ny andelskapital for netto 15,9 mio. kr. En opbakning, som vi er overordentligt glade for. Andelene er fundamentet for Merkur og en forudsætning for at øge udlånet og dermed opfylde vores formål med at låne penge ud til bæredygtige og ansvarlige virksomheder og projekter. FORVENTNINGER TIL 2015 Merkur er forberedt på de nye vilkår for bankdrift efter finanskrisen. Vi har vedtaget en strategi for perioden frem til 2019, hvor de nye europæiske kapitalkrav er endeligt indfaset. Vi vil derfor fortsat have fokus på tegning af andelskapital og en styrket indtjening gennem bl.a. vækst i udlånet. Vi vil knytte kunderne tættere til os, så de lægger flest mulige af deres bankforretninger hos os. For 2015 budgetterer vi med en nedskrivningsprocent på 0,7% og et overskud efter skat på mio. kr. Det forventede resultat fremkommer ved stigende indtægter fra udlån, investering og pension m.m. og faldende nedskrivninger. I 2015 vil vi for alvor vende os mere ud mod omverdenen efter en række år, hvor det har været nødvendigt at have et betydeligt fokus på Merkurs interne forhold.

4 06 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT HOVEDTAL KUNDER HOVEDTAL MERKUR I TAL Resultatopgørelsen (i mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 113,6 106,7 102,0 89,3 79,4 Kursreguleringer -1,6 6,3 6,9 0,6 2,7 Udgifter til personale og administration 73,0 66,9 64,2 59,8 55,6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 22,2 34,2 41,1 36,9 19,1 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat (i mio. kr.) 6,3 3,9-1,1-10,2 0,6 Balance (i mio. kr.) Udlån 1.366, , , , ,7 Indlån 2.172, , , , ,9 Egenkapital 228,2 205,9 182,9 179,7 179,4 Aktiver i alt 2.547, , , , ,1 Garantier 448,8 385,2 408,3 386,4 438,4 Andre oplysninger Antal kunder Antal andelshavere Antal indlånskonti ÅRETS RESULTAT 6,3 MIO. KR ANDELSHAVERE Nøgletal Kapitalprocent 15,8 14,4 14,6 14,9 16,0 Kernekapitalprocent 13,8 12,3 12,5 12,6 13,5 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 3,9 1,9-0,8-7,6 0,4 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 2,9 2,0-0,6-5,7 0,3 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 Indtjening pr. omkostningskrone, ex. kursreguleringer, nedskrivninger og bankpakker 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 Afkastningsgrad 0,2 0,2-0,1-0,5 0,0 Renterisiko (pct.) 0,1 1,3 1,4 1,3 1,1 Valutaposition (pct.) 1,6 1,0 2,0 2,3 2,8 Valutarisiko (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet 264,4 279,2 274,4 198,9 220,5 Udlån + nedskrivninger herpå i pct. af indlån 65,1 66,3 66,2 75,7 80,8 Udlån i forhold til egenkapital 6,0 6,3 6,3 6,6 6,1 Årets udlånsvækst (pct) 5,9 11,6-2,2 8,4 9,3 Summen af store engagementer i pct. af kapitalgrundlaget 34,6 21,6 0,0 88,9 84,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,3 1,8 1,2 2,2 0,9 Årets nedskrivningsprocent 1,3 1,8 2,6 2,3 1,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,6 3,0 2,5 2,8 1,9

5 08 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT TENDENSER OMKRING OS Der mangler en strategi for elbilernes fremtid i Danmark, når afgiftsfritagelsen udløber i ER SKANDINAVIEN EN MISKENDT SUCCES? I udlandet ser man mange steder på den skandinaviske samfundsmodel som et ideal, som man gerne vil arbejde henimod. Vores samfund er karakteriseret ved en høj grad af tryghed, f.eks. i forhold til arbejdsløshed og sygdom, kriminaliteten er lav, og den tillid, vi har til hinanden og til myndighederne, er høj. Det ses som afgørende faktorer for, hvorfor det faktisk går relativt godt i de skandinaviske lande: Arbejdsløsheden er begrænset, der er overskud på betalingsbalancen, høj miljøbeskyttelse og en stor eksport. Men på den hjemlige front hører man ofte det modsatte: Vores velfærd er al for dyr, lønningerne er for høje, vi arbejder for lidt kort sagt, vi er slet ikke konkurrencedygtige! Det bruges som afsæt for krav om nedsættelse af skatter og afgifter og andre ændringer, som bl.a. øger uligheden. Men opgør man både private og offentlige velværdsudgifter samlet, er f. eks. både Tyskland og USA dyrere end Danmark. Og ser man på længden af en borgers samlede arbejdsliv ligger Danmark på trods af vores relativt lave ugentlige arbejdstid - faktisk blandt de højeste i Europa. Vi har også et af OECD s højeste arbejdsudbud, bl.a. som følge af kollektive ordninger for børnepasning. Blandt virksomheder er det sjældent en god idé at forsøge at overleve alene ved at efterligne andre det gælder formentlig også for lande. Danmark og de andre skandinaviske lande skal derfor være varsomme med måske at underminere det, der er grundlaget for vores succes, i forsøget på at tækkes nogle interesser, der måske i virkeligheden er mere optaget af at få en kortsigtet skatte- eller afgiftslettelse til sig selv. SKAL ALT BARE VÆRE EFFEKTIVT? Fremvæksten af konkurrencestaten som paradigme og frygten for de store og effektive konkurrenter ude i den store verden lader efterhånden ikke mange uberørte. Selv i børnehaven begynder man at teste og kontrollere. Sansen for, at mange ting løser sig, når man giver børnene tid, ro og en rytmisk dagligdag fortoner sig. Også i skolen er vi meget optaget af effektivitet og umiddelbare resultater. En stor reform af folkeskolen er under implementering, skabt i et tumultarisk forløb under en konflikt med lærerne, hvilket naturligvis ikke er det bedste udgangspunkt. Måske vil det være bedre at overlade mere til den enkelte skole og til den enkelte lærer, for at pleje engagementet og få de nye ideer frem? Megen forskning peger i øvrigt på, at karakterer og tests ikke øger indlæringen i børneskolen måske snarere tværtimod. Kontrol og central styring er formentlig ikke altid det mest effektive, særligt når vi har med individuelle mennesker og deres evner at gøre. FRYGTEN FOR GLOBALISERINGEN Men selv om Skandinavien har klaret sig godt som åbne økonomier i en stadigt mere globaliseret verden, er det en kendsgerning, at den megen tale om vidensøkonomi, digitalisering, omstillingsparathed osv. efterlader dele af befolkningen med en stor grad af usikkerhed og frygt for fremtiden. Hvis flere og flere skal afsætte deres tjenester på et globalt marked, hvordan ser det ud, hvis man primært kan arbejde med sine hænder eller ikke er særligt god til fremmedsprog? I den situation er der ikke så langt til at tænke, at der måske ikke længere er plads til én. Det er bl.a. her årsagen til fremvæksten af populistiske strømninger i mange europæiske lande skal findes det kan ikke alt sammen forklares med frygten for indvandring, selv om det også spiller en rolle og ofte fremhæves i medierne. Vi så det bl.a. ved det svenske valg i 2014, som efterfølgende har ført til en politisk aftale mellem de etablerede partier om at holde Sverigesdemokraterne uden for indflydelse. Vi mangler en måde at føre dialog med de grupper i samfundet, som føler sig presset af globaliseringen det er næppe en holdbar strategi blot at ville ignorere dem. Der tænkes her mere på f.eks. Sverigesdemokraternes vælgere end på partiet som sådan, der naturligvis ikke har patent på at fortolke deres vælgeres bevæggrunde. FOTO: CLEVER FORNYET FOKUS PÅ ULIGHED Året har budt på et interessant nybrud i debatten om økonomisk ulighed: Den franske økonom Thomas Pikettys store værk Kapitalen i det 21. århundrede. For første gang undersøges fordelingen af indkomster og formuer over meget lang tid og i mange lande i en samlet analyse. Udover de retfærdighedsovervejelser, som den voksende ulighed kan give anledning til, giver Pikettys bog også vitaminer til debatten om, hvorvidt stor ulighed er gavnlig eller skadelig for samfundsøkonomien som sådan. Meget tyder på, at stor ulighed i sig selv hæmmer den økonomiske vækst og udvikling. Det er egentlig ikke så overraskende. Forøget købekraft blandt de laveste indkomster vil typisk straks blive omsat i forbrug og investering i den personlige livskvalitet. Derimod vil forøget købekraft blandt de høje indkomster have en tendens til at aflejre sig i passive investeringer på finansmarkederne. SKATTELY IGEN Hvis den øgede ulighed blandt borgere og også mellem store og små virksomheder ydermere giver sig udslag i en forøget trafik mod skattely, går det først helt galt for økonomien. Når en virksomheds overskud ikke beskattes, sådan som det demokratisk er tilsigtet, men unddrages beskatning via et skattely, sker der ganske enkelt en kortslutning af det økonomiske flow i et samfund: Den pengestrøm, der skal være med til at finansiere den uddannelse og det sundhedssystem, som virksomheden er afhængig af, afbrydes, og finansieringen overlades til de borgere og virksomheder, der ikke er fuldt så kreative eller kyniske. I 2014 blev skattely-debatten ekstra intensiveret som følge af lækkede dokumenter fra et af de store internationale revisionsfirmaer der viser, at Luxembourg som land aktivt har medvirket til, at store virksomheder kunne undgå skat i deres hjemlande. Det har sat hele EU-systemet under fornyet offentligt pres for at gøre op med den aggressive skatteplanlægning. Der er sket fremskridt, men der er lang vej endnu flere EU-lande har stadig interne skattely indenfor deres jurisdiktion, f.eks. Storbritannien. DONG Skattely kom også til at spille en stor rolle under den heftige debat om statens salg af 19% af DONG Energy til et investorkonsortium med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs i spidsen. Det viste sig nemlig, at investeringen var tilrettelagt sådan, at man undgik den danske udbytteskat, igen ved at benytte selskaber uden egentlig aktivitet, registreret i Luxembourg. Salget vakte heftig folkelig modstand på tværs af det politiske spektrum. På trods af denne modstand blev salget presset igennem, og medvirkede til, at SF trådte ud af regeringen. De centrale ministre med Finansministeren i centrum blev ved at gentage, at den valgte løsning var den bedste, og at man ikke kunne forhindre den lovlige skatteplanlægning. Det er fortsat uklart, hvorfor man ikke valgte en løsning med f.eks. danske pensionskasser eller hvorfor staten ikke selv indskød pengene, når det nu var så god en forretning. Valg af investorpartnere er ikke objektiv videnskab, selv om mange ynder at fremstille det sådan det kommer i sidste ende altid an på en samlet vurdering. Så selvfølgelig kunne man have afvist Goldman Sachs med henvisning til den uacceptable skattekonstruktion, hvis man politisk havde villet det.

6 10 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT DANSK OMSTILLING Et af DONG Energys store forretningsområder er etablering af havvindmølleparker i ind- og udland. Udbygningen af vindenergien i Danmark er kommet i gang igen efter at have ligget stille gennem 2000-årene helt frem til Tal fra Klima- og Energiministeriet viser, at vindenergi nu dækker 39% af det danske elforbrug, en fordobling i forhold til Det er vigtigt, at denne succes følges op af investeringer i elnettet ( smart grid ), herunder også lagringsmuligheder, så vindenergien udnyttes bedre. Kritikere fremhæver ofte, at overskydende vindstrøm sælges billigt eller gratis. Det er imidlertid heller ikke nødvendigt, hvis man følger op med mere el i transporten, varmepumper i opvarmningen og udvikling af lagringsfaciliteter. Lagring kan ske på mange måder: Varmelagre tilknyttet fjernvarmen, brint, elbilernes batterier m.m. Det kan f.eks. undre, at elbilernes fremtid i Danmark i skrivende stund endnu ikke er afklaret, på trods af, at den aktuelle afgiftsfrihed udløber i Danmark risikerer at komme bagud i en af de vigtigste teknologiske omstillinger i dette århundrede, hvis vi ikke snart bestemmer os for en ambitiøs strategi på elbilområdet. Der mangler politisk mod til at skære igennem, måske fordi man forestiller sig, at vigtige vælgergrupper vil føle sig generet af indgreb mod biler og andre dieselkøretøjer. Men det er de samme vælgeres sundhed, der er på spil. Desværre er der en tendens til, at omstilling og bæredygtighed kommer længere ned på dagsordenen. Den grønne omstilling finder ikke længere vej til nytårstalerne og taber til gammeldags vækstargumenter, hvor udgifter til f.eks. renere luft og vand anses for hæmmende for væksten. Dette uagtet at de omkostninger, som pålægges nogle, naturligvis vil være indtægter for andre, f.eks. dem der leverer og monterer katalysatorer på dieselkøretøjer. Så i sidste ende er det snarere de forskellige lobbygruppers indbyrdes styrke, der bliver afgørende. Et eksempel på uhyre effektiv lobbyvirksomhed kan vi nok engang finde hos det danske landbrug. Regeringen og et flertal i Folketinget har ladet sig overtale til at rulle nogle af de tidligere gennemførte miljøtiltag tilbage, f.eks. de såkaldte randzoner. Formålet er at øge svineproduktionen. Selv om den industrielle svineproduktion har så mange problemer knyttet til sig i form af resistente bakterier, forurening af grundvand og vandmiljø, ammoniakforurening af luften, tab af biodiversitet osv., fremstilles en forøgelse af antallet af svin som svaret på landbrugets udfordringer. Udsigten til at Danmark skulle kunne konkurrere på industriel masseproduktion af råvarer af lav kvalitet med f.eks. Østeuropa er ringe det er faktisk sådan mange udviklingslande har været tvunget til at producere. Det er beskæmmende, at man ikke har turdet satse på langt mere perspektivrige løsninger omkring økologi, nicheproduktioner, højkvalitetsprodukter mv. SKRÆMMEBILLEDET KINA Den kinesiske højvækstøkonomi har malet sig selv op i et hjørne, hvor miljøødelæggelserne formentlig langt overstiger den økonomiske vækst, som måles via bruttonationalproduktet. Der ødelægges med andre ord flere værdier, end der skabes. Med byer, der er blevet utålelige at bo i på grund af luftforurening, og med en drikkevandsforsyning, der er alvorligt truet, venter der Kina og verden nogle dramatiske og vanskeligt forudsigelige år. Den kinesiske regering er klar over problemerne, men hvordan løser man dem hurtigt nok? Uroligheder og miljøflygtninge kan også blive nogle af konsekvenserne, og de omgivende lande kan ikke undgå at blive påvirket og inddraget. FOTO: RESECOND KLIMAAFTALE I 2015? De internationale klimaforhandlinger snegler sig af sted uden afgørende fremskridt, således også på 2014 s COP klimamøde i Lima. Der er et vist folkeligt pres, og også fra de fremsynede dele af erhvervslivet, men det er tydeligvis ikke stort nok til at opveje de stærke lobbygrupper for den fossile energi og den tunge produktion. Alligevel er der en vis optimisme omkring et muligt gennembrud for COPforhandlingerne i Paris i Den omstændighed, at verdens to største udledere af CO2, USA og Kina, er kommet med en fælles erklæring ses som en åbning. Også selvom indholdet er yderst beskedent og helt utilstrækkeligt i forhold til udfordringen. Lige nu sker forandringerne i langt højere grad på lokale niveauer gennem initiativer, der tages af kommuner, byer, hovedstæder, delstater, enkeltvirksomheder osv. Det er langt lettere at mobilisere den nødvendige beslutningskraft, når borgerne og forbrugerne er tættere på, end det tilsyneladende er i nationale regeringer og parlamenter for slet ikke at tale om internationale aftaler. OLIEPRISENS FALD Det er i denne sammenhæng interessant og overraskende, at vi nu oplever et voldsomt fald i olieprisen. Råolien koster ved indgangen til 2015 ca. det halve af, hvad den kostede for blot få måneder siden. Prisfaldet er udløst af den voldsomt stigende produktion af skiferolie og skifergas i USA, kombineret med at især Saudi Arabien nægter at afgive markedsandele så de fortsætter ufortrødent med at hente deres billige olie op, i håb om at producenter af mere vanskelig tilgængelig olie vil blive tvunget til at reducere produktionen, da den ikke længere er rentabel. På den ene side vil det gøre det mindre rentabelt at lede efter den sidste olie og dermed til fordel for den grønne omstilling. På den anden side vil billige fossile brændsler konkurrere mod el fra sol og vind. Det er interessant, at diskussionen om de såkaldte strandede aktiver vinder momentum. Hvis vi skal undgå uoprettelige skader på klimaet, kan vi ganske enkelt ikke tillade, at alle tilgængelige fossile ressourcer hentes op og brændes af. Erkender vi det, er vi også nødt til at erkende, at en stor del af de reserver, som de fossile energiselskaber i dag råder over og har værdisat, reelt er værdiløse. Derfor, lyder rationalet, bør pensionskasser og andre langsigtede investorer undgå investeringer i fossil energi. De er ganske enkelt for risikable og man må imødese store tab, når reserverne revurderes. Rundt om i verden er der efterhånden mange større investorer, der har tilsluttet sig denne tankegang og rent faktisk har skilt sig af med deres fossile investeringer eller er i gang med det. De danske pensionskasser tøver ingen vil være de første til at træffe en sådan beslutning. Men der er næppe tvivl om, at de følger udviklingen nøje risikovurdering er en af deres vigtigste kompetencer, og risikoargumentationen kan ikke uden videre afvises. OPBRUD PÅ BETALINGSFRONTEN Vender vi os til vores egen pengeverden, bød 2014 på et meget omdiskuteret salg af betalingsinfrastrukturselskabet Nets, der står for bl.a. driften af dankortet, clearingen mellem de danske pengeinstitutter, betalingsservice og meget mere. Købere var amerikanske kapitalfonde i samarbejde med ATP. Sælgere var de danske pengeinstitutter, særligt de store banker, der gennem en forældet ejerstruktur var kommet til at sidde med en meget større ejerandel, end deres markedsandele berettigede dem til. Med andre ord ville de kunne tjene mere ved at sælge end ved at beholde aktierne, da de reelt indkasserede en del af værdien af forretningspotentialet hos de mindre pengeinstitutter. Merkur stemte imod salget, hvilket dog var helt uden praktisk betydning, som følge af vores meget beskedne ejerandel på 0,0015%. Hvad kommer det til at betyde på længere sigt, at betalingsinfrastrukturen ikke længere er ejet i fællesskab af den danske banksektor, f.eks. i forhold til det fælles dankort? Teleselskaber, Google og Apple er på vej ind på markedet for betalingstransaktioner, og det kan føre til, at mange borgere ikke længere har brug for en bank, da teleselskabet kan klare betalingerne. Men pengene vil stadig befinde sig et sted formentlig stadig i banksystemet, men nu endnu mere uigennemsigtigt. DELEØKONOMI Et andet opbrud er undervejs i form af den fremvoksende deleøkonomi. Selv om det endnu kun er et lille mindretal af befolkningen, der betjener sig af de nye muligheder, er der næppe tvivl om, at der kommer til at ske en kraftig udvikling her. Det er adgangen til en ydelse, der betyder mere end ejerskabet over en ting. På vores eget finansielle felt er en særlig variant af deleøkonomien på vej frem: Crowdfunding, Crowd equity, peer to peer lending m.m. Dette fænomen kan tage mange former, men består grundlæggende i, at en finansiering organiseres på nettet udenom traditionelle banker og andre finansielle institutioner. Det kan f.eks. dreje sig om tegning af aktier i en mindre virksomhed eller forudbetaling af et nyt produkt, så det kan komme på markedet eller det kan være indsamling af gavemidler i relation til kulturprojekter. Der knyttes med andre ord en meget mere direkte forbindelse mellem f.eks. en indskyder og en låntager, eller en forbruger og en producent. Netop denne tætte relation er noget, vi som bank altid har arbejdet for at give mulighed for. Så Merkur bliver nu udfordret af, at nogle af de ting, vi altid har stået for, nu også kan gøres på andre måder og uden at involvere en bank direkte. Vi kommer til at arbejde med at finde en passende placering i forhold til dette, og det samme gælder mange af vores kolleger i Global Alliance for Banking on Values. Der vil altid være behov for at håndtere pengestrømme og finansiering på en måde, der på gennemsigtig vis bidrager til et samfund, der kan holde langt ud i fremtiden. I kjolebutikken Resecond, kan man bytte en kjole fra skabet derhjemme til en anden.

7 12 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT ØKONOMI OG ORGANISATION RESULTATER Merkur fik i 2014 et resultat på 6,3 mio. kr. og har dermed fortsat den positive udvikling fra Merkur bevæger sig klart i den rigtige retning efter de udfordrende år under finanskrisen. Vi har haft fokus på både den daglige drift og en reduktion af nedskrivningerne. Den økonomiske aktivitet i samfundet er igen stigende, og det har været muligt at øge udlånet, dog ikke helt så meget som forventet. Udlånsvæksten kom først sidst på året, og vi har derfor manglet indtægter fra udlånet i forhold til vores budget på knap 7 mio. kr. den væsentligste årsag til, at vi ikke nåede årets forventede resultat på 8-11 mio. kr. Der er samtidig ingen tvivl om, at vilkårene for bankdrift er fundamentalt ændret sammenlignet med årene før krisen. Renten på likvide midler fortsætter med at falde, og indtægten herfra er derfor kraftigt reduceret. Dertil kommer nye kapitalkrav, som nu er trådt i kraft, og som især vil ramme de mindre pengeinstitutter. Merkur fik i nye kunder. Det er lidt færre end året før. Der blev dog i året foretaget en større sletning af kunder med inaktive konti. Ligeledes er Merkur i gang med at afvikle aktiviteter, der ikke indgår i vores fremtidige fokus, bl.a. kunder i Tyskland og Finland. Således er der netto kommet 745 kunder til i 2014 og ved årsskiftet er vi nået op på kunder en vækst på 3,2%, som er en del lavere end tidligere år, hvor kundetilvæksten har været på mellem 8,3% og 16,4% har budt på en meget positiv udvikling i antallet af andelshavere og i nytegnet andelskapital. Vi har passeret andelshavere, helt nøjagtigt pr , mod året før, en vækst på 10,7%. Nye og gamle andelshavere har i alt sørget for en nettotilgang af andelskapital på 15,9 mio. kr., en opbakning, som vi er meget glade for. Andelene er fundamentet for Merkur, og en forudsætning for at øge udlånet og dermed opfylde vores formål med at låne penge ud til bæredygtige og ansvarlige virksomheder og projekter. Bl.a. ud fra den positive udlånsvækst i 2013 på 11,6% havde vi budgetteret med 10% udlånsvækst i Det opnåede vi ikke vi realiserede en vækst på 5,8% eller 75 mio. kr., og den kom sent på året. Det samlede udlån endte på 1.366,8 mio.kr. Da indtægterne fra overskydende likviditet er yderst begrænsede, er et forøget udlån afgørende for en forbedret basisindtjening. Indlånet er derimod vokset med 141 mio. kr. til 2.172,8 mio. kr. (6,9%) og afspejler den tilvækst der har været i indlånskunder, men skal også ses i sammenhæng med et forøget fokus på investering. En del af kundernes midler er således investeret i bl.a. etisk screenede værdipapirer. Den samlede tilvækst af midler, som er placeret i, eller formidlet af Merkur, er derfor en del højere: 293 mio. kr. I 2014 har vi igen forøget likviditeten, da indlånsvæksten har været lidt større end udlånsvæksten. Ved årets udgang har Merkur en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på ikke mindre end 264% (2013: 279%), hvor Finanstilsynets anbefaling i den såkaldte tilsynsdiamant, er mindst 50% overdækning, jf. omtalen senere i beretningen. Garantistillelser er steget med 16,5% fra 385,2 mio. kr. til 448,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært omlægningsaktiviteter vedr. realkreditlån omkring årsskiftet som følge af den meget lave realkreditrente på fastforrentede lån. Mange af Merkurs kunder kan udnytte rentefaldet til at få en bedre langsigtet finansiering af deres boliger og ejendomme. Stigningen i garantistillelse forventes derfor at være af midlertidig karakter. Gæld til kreditinstitutter er faldet fra 105,1 mio. kr. til 79,0 mio. kr. Heraf udgør clearingsmellemværende 37,7 mio. kr. (2013: 57,3 mio. kr.), som udlignes den følgende dag, og den reelle gæld er derfor 41,3 mio. kr. (2013: 47,8 mio. kr.) Den reelle gæld består af mellemværender med kollegabanker som GLS Bank, Triodos Bank og Cultura Sparebank, se bl.a. særskilt afsnit senere i beretningen. Siden krisen begyndte i 2008 har det været en udfordring på samme tid at skulle bidrage til oprydningen i den danske banksektor og betale ekstra bidrag til Indskydergarantifonden en samlet omkostning for Merkur på 28,5 mio. kr. i perioden og derudover håndtere en generel økonomisk krise, der også har givet øgede tab blandt vore egne kunder. Ved udgangen af 2015 forventes Indskydergarantifonden imidlertid at have nået lovkravet om en kapital svarende til 1% af det dækkede indlån, og vi ser derfor frem til en væsentlig besparelse i 2016 og frem, i størrelsesordenen ca. 4 mio. kr. pr. år. I 2014 er det lykkedes at nedbringe nedskrivningerne med ca. 12 mio. kr. i forhold til året før. Dermed fortsætter vi den positive trend fra 2013, hvor nedskrivningerne blev reduceret med 7 mio. kr. Vi ser gode muligheder for at fastholde denne positive udvikling de kommende år. Vi har arbejdet for en forbedring i basisindtjeningen og fremhæver i den forbindelse øgede indtægter ved formidling og salg af ydelser på 18,8% (netto gebyr- og provisionsindtægter), faktisk næsten 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Men den nævnte svagere udlånsvækst kan desværre ikke opvejes heraf. Igennem det meste af 2014 forventede vi, at den manglende indtægt fra udlånet ville blive opvejet af en positiv kursregulering på andelskassens obligationsbeholdning som følge af den lavere rente. Helt frem til november 2014 ÅRETS RESULTAT stod vi til at få en positiv kursregulering på obligationerne på 1,2 mio. kr., mod en budgetteret negativ regulering på 5,2 mio. kr. Uventede kurskorrektioner på nogle af obligationerne i årets sidste uger og dage førte imidlertid til, at 2014 endte med en negativ kursregulering på obligationerne på 2,5 mio. kr. Årets resultat efter skat blev et overskud på 6,3 mio. kr., hvilket vi opfatter som tilfredsstillende efter omstændighederne, men ikke på højde med, hvad vi anser for et passende niveau for overskud i Merkur. Her er stadig et stykke vej at gå og vi forventer først at have nået en egenkapitalforrentning på 5-7% i løbet af 1-2 år. Årets resultat foreslås overført til næste år. Resultatet vil dermed forøge andelskassens reserver. BANKPAKKER OG INDSKYDER- GARANTIFONDEN Merkur valgte i lighed med stort set alle andre danske pengeinstitutter i 2008 at tilslutte sig den såkaldte Bankpakke I, der etablerede en fuld statsgaranti for alt almindeligt indlån frem til Til gengæld betalte bankerne en provision til staten samt dækkede tab, tilsammen 25. mia. kr. Merkurs andel heraf var 15,2 mio. kr. inkl. det mislykkede forsøg på at redde Roskilde Bank. Alle forpligtelser relateret til Bankpakke I ophørte pr Bankpakke II bestod af muligheden for at få tilført statslig hybrid kernekapital og statslige garantier for lånekapital. Merkur har ikke gjort brug af disse muligheder. Siden 2012 har vi heldigvis ikke set banklukninger, der har trukket på midlerne i Indskydergarantifonden. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Merkurs netto rente- og gebyrindtægter steg med 6,5% fra 106,7 mio. kr. til 113,6 mio. kr. Den største del af forbedringen kommer fra provisionsindtægter og serviceydelser, som steg med 4,6 mio. kr. (18,8%) til netto 28,6 mio. kr. Omkostningerne steg 7,9% i 2014, fra 75,6 mio. kr. til 81,5 mio. kr. Lønomkostningerne, som udgør godt halvdelen af (1.000 kr.) Årets resultat efter skat Andelskurs ved årets udgang 169,28 164,48 Forrentning af andele 2,92% 1,93 % MERKURS BIDRAG TIL BANKPAKKERNE (1.000 kr.) I alt Garantiprovision til staten Andel af tab, Bankpakke I Indskydergarantifonden,Bankpakke III og IV og ny betalingsordning I alt

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

JORD TEMA: + Merkur i 2014 Uddrag fra årsrapporten SLUT MED KUNSTGØDNING I ØKO-JORDBRUG 08 GOD JORD SMAGER GODT 04

JORD TEMA: + Merkur i 2014 Uddrag fra årsrapporten SLUT MED KUNSTGØDNING I ØKO-JORDBRUG 08 GOD JORD SMAGER GODT 04 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 5 GOD JORD SMAGER GODT 04 SLUT MED KUNSTGØDNING I ØKO-JORDBRUG 08 EN BEDRE FREMTID FOR INDIENS BØRN 14 TEMA:

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank?

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? (Et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning, Aalborg Universitet Udarbejdet af Mette Lindgaard Kristensen, Studienr.: 20111610 Vejleder

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere