Ajourført. Miljøredegørelse Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum"

Transkript

1 Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

2 Indholdsfortegnelse: 1. Resumé Nøgleindikatorer Medarbejderinvolvering Energiforbrug El Fjernvarme Naturgas Vandforbrug Kemikalieforbrug Affald Ikke farligt affald Farligt affald (eksklusiv slam) Slam fra spildevandsrensning Materialeudnyttelse (Råvarer) Salg af energibesparende pumper Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f)) Støj- og lugtforhold Emissioner Spildevand Overholdelse af lovgivning (Bilag IV B.g) Miljøregnskab Verifikator

3 1. Resumé Miljøredegørelsen omfatter Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. I 2009 og 2010 har Grundfos A/s valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. I denne miljøredegørelse er nogle af nøgletallene derfor ændret og andre oplysninger om politik, organisation, miljøpåvirkninger kan læses i miljøredegørelsen for Miljøredegørelsen er den 15. miljøredegørelse, som Grundfos A/S har udarbejdet og er primært offentliggjort på koncernens hjemmeside Miljøledelsessystemet på Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Siden 1995/96 er der stillet miljøforbedringsforslag. Der er bl.a. fokus på forbedringsforslag, som kan føre til CO 2 -reduktion. Grundfos A/S har stor fokus på det samlede energiforbrug, som omfatter el, fjernvarme og naturgas og på reduktion heraf. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Dette mål er overholdt. I det hele taget har CO 2 -reduktion været en udfordring. Grundfos A/S s CO 2 -reduktionsmål for 2010 blev ikke nået. Grundfos A/S fastholder målet om at reducere CO 2 -udledningen og forventer at de tiltag, der er gennemført og bliver gennemført i fabrikkerne og med finansiering fra Miljøpuljen, vil opfylde målet for Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Kemikalieforbruget følges på de enkelte fabrikker, og der arbejdes løbende på reduktion af forbruget ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. For 2010 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. I 2010 er 70 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt og 29 % brugt til nyttiggørelse. Affaldet opdeles i tre fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald, Farligt affald eksklusiv slam og Slam fra spildevandsrensning, som også betragtes som farligt affald. I 2010 var der ingen overordnet målsætning om reduktion af farligt affald eksklusiv slam. Grundfos A/S er fortsat en aktiv spiller på banen, når det handler om at finde løsninger, der kan bidrage til at løse de globale klimaudfordringer. Fx nåede Grundfos DK A/S målsætningen på 68 % på den totale salgsandel af E-pumper. Selskabet fortsætter arbejdet med at fremme en energibevidst og miljøvenlig adfærd i samarbejde med installatører og rådgivere. 3

4 2. Nøgleindikatorer 2.1 Medarbejderinvolvering Miljøledelsessystemet hos Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse. Medarbejderne er en drivkraft og en forudsætning for løbende og faktiske miljøforbedringer samt forankring af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet i organisationen med de ønskede resultater. Den høje grad af medarbejderinddragelse kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Miljøforbedringsforslagene bliver opsamlet i en forbedringsforslagsdatabase, som sikrer opfølgning af disse samt giver mulighed for tværgående læring. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. Efter et kraftigt fald i 2009, som skyldtes den økonomiske krise, er der i 2010 sket en stigning i antallet. Antallet af forbedringsforslag er dog stadigvæk stort og afspejler tydeligt medarbejdernes store engagement og medansvar Antal miljøforbedringsforslag Grundfos A/S Antal akk Antal pr. år Antal, Akk antal/år For at minimere Grundfos miljøbelastning, har der i hele 2010 været fokus på forbedringsforslag med henblik på at reducere udledningen af CO 2. Forbedringsforslag med CO 2 fokus udgjorde 1 % af alle forbedringsforlag i Energiforbrug Siden 1995 har Grundfos A/S arbejdet med at reducere energiforbruget. Energiforbruget omfatter både el, fjernvarme og naturgasforbrug. 4

5 I 2010 blev bæredygtighed en del af strategierne, og miljøpuljen blev etableret. Miljøpuljen, som administreres i miljøafdelingen, skal være med til at finansiere bæredygtighedsprojekter. Siden miljøpuljens start er der arbejdet med en lang række projekter, fx Systematisk gennemgang af luftkompressorer (besparelse på 480 ton CO 2 /år) Udskiftning af pumper på eksisterende kølesløjfer (besparelse på 470 ton CO 2 /år) Udskiftning af motorer på hydraulikstationer (besparelse på 3000 ton CO 2 /år) CO 2 emission, Grundfos A/S (el + fjernvarme + naturgas) ton ton CO Mål Målsætning for 2010 var en reduktion af CO 2 emissionen fra energiforbruget med minimum 1 % i forhold til Pga. et øget aktivitetsniveau er målet ikke nået. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Dette er overholdt. I 2010 har der været en øget produktion, og i forhold hertil er det lykkedes at fastholde en lavere CO 2 -udledning end i Grundfos A/S ønsker fortsat at have stor fokus på reduktion af energiforbruget. For 2011 er der fastsat et mål om stadig reduktion af CO 2 emissionen. Det forventes at kunne nås med de igangsatte og planlagte projekter El I 2010 var der ikke en målsætning på reduktion af elforbrug alene, men i stedet for en samlet målsætning på reduktion af udledningen af CO 2 fra det samlede energiforbrug. Målsætningen blev understøttet af tværgående aktiviteter, som f.eks. "Pumpeaudits". I projektet bliver samtlige fabrikkers pumper gennemgået for udskiftning af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger. "Pumpeaudits" blev startet i 2009 og løber de næste 3 år. Ligeledes er et projekt med "Motoraudits" sat i gang i

6 Elforbrug, Grundfos A/S MWh Målsætning Elforbrug I 2010 har Grundfos A/S fastholdt reduktionen i elforbruget i forhold til Det absolutte elforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. Udledningen af CO 2 ved forbrug af el udgør omkring 66 % af den samlede CO 2 udledning Fjernvarme Fjernvarmeforbruget, som bruges til opvarmning, styres centralt via et CTS-anlæg og overvåges løbende af miljøafdelingen. I 2010 er fjernvarmeforbruget stort set det samme som i Der er ingen overordnet målsætning for reducering af fjernvarme alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme indgår ligeledes i den samlede målsætning for energiforbrug. Udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme udgør omkring 28 % af den samlede CO 2 udledning. Det totale fjernvarmeforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Naturgas Naturgas bruges til både rumopvarmning og processer, med % fordeling på omkring 50/50. Naturgasforbruget er i 2010 reduceret med 13 % i forhold til Der er ingen overordnet målsætning for reducering af naturgas alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas indgår ligeledes i den samlede målsætning for energiforbrug. Udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas udgør omkring 5 % af den samlede CO 2 udledning. Det totale naturgasforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.3 Vandforbrug Grundfos A/S har arbejdet med at reducere vandforbruget gennem en lang årrække. Også her er Miljøpuljen et vigtigt værktøj for gennemførelse af projekter. Fx er der installeret vandalarmer på testanlæg og vaskere for at overvåge et forhøjet forbrug. 6

7 Grundfos A/S har i 2010 reduceret vandforbruget med 10 % i forhold til 2008, og har fastsat et mål om yderligere reduktion. Vandforbrug, Grundfos A/S m Målsætning Vandforbrug Oprindeligt blev der ikke fastsat et mål for vandforbruget Senere på året blev der via Target-letter fra koncernen fastsat et mål, som videreføres til Det absolutte vandforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.4 Kemikalieforbrug Af hensyn til det eksterne og interne miljø er det væsentligt til stadighed at fokusere på de kemiske hjælpestoffer, som anvendes i forbindelse med produktionen. Kemiske hjælpestoffer omfatter blandt andet bearbejdningsvæsker, olier, sæber, syrer og baser samt slam fra spildevand. Nogle af indsatsområderne for at opnå reduktion af kemikalieforbruget er øget fokus på udvalgte kemikalier. I både 2009 og 2010 er der sket en stigning i forbruget af kemikalier. Stigningen skyldes øget kemikalieforbrug til rensning af spildevand i eget rensningsanlæg. Kemikalieforbrug, Grundfos A/S ton Kemikalieforbrug, ton

8 Der arbejdes løbende på reduktion af forbruget i de enkelte fabrikker ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. For 2010 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. Det totale kemikalieforbrug for Grundfos A/S på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.5 Affald Grundfos A/S har klare og ensartede retningslinjer for affaldshåndteringen med henblik på minimering af miljøpåvirkningerne. Der gøres en stor indsats for at sortere affaldet rigtigt, hvilket er afgørende for mulighederne for genbrug. Affaldet genbruges, bruges til nyttiggørelse, brændes eller deponeres eksternt. I 2010 er 99 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt (70 %) eller brugt til nyttiggørelse (29 %). Den resterende 1 % består af flydende og fast affald som f.eks. elektronikskrot, slibeslam m.m. Affaldet opdeles i tre fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald, Farligt affald eksklusiv slam og Slam fra spildevandsrensning, som også betragtes som farligt affald. Det er ikke praktisk muligt at opdele ikke farligt affald på anlægsområder, men den totale mængde farligt affald (inklusiv slam fra spildevandsrensning) for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Ikke farligt affald Ikke farligt affald udgør 78 % af den samlede affaldsmængde og består af skrot, pap, madaffald m.m. Grundfos A/S laver løbende undersøgelser af affald for at øge genbrugsdelen. Eksempler på genanvendelse af ikke farligt affald: Skrot genbruges og udgør 63 % af den samlede mængde affald til genbrug. Pap genbruges til fremstilling af bølgepap og udgør 6 % af den samlede mængde affald til genbrug. Papir bliver genbrugt til fremstilling af toiletpapir, lommetørklæder, karton, papir, æggebakker m.m. og udgør 1 % af den samlede mængde affald til genbrug. Plast. Der arbejdes med at sortere i endnu flere forskellige plastfraktioner. Affaldet fordeles ikke på anlægsområder, da dette ikke er praktisk muligt Farligt affald (eksklusiv slam) Farligt affald eksklusiv slam udgør 3 % af den samlede mængde affald og består hovedsageligt af olieholdigt fast affald, maleaffald, filtre og flydende kemikalieaffald. Affaldet finsorteres i de enkelte afdelinger og fyldes i tønder forsynet med afdelingsnummer og affaldstype. Affaldet samles centralt en gang ugentligt og afsendes samtidig med, at mængderne registreres i en affaldsdatabase. 8

9 Farligt affald (eksl. slam), Grundfos A/S kg Total affaldsmængde Mål Mængden af farligt affald er steget i forhold til 2009 pga. øget produktion. I 2010 var der ingen overordnet målsætning om reduktion af farligt affald eksklusiv slam Slam fra spildevandsrensning Slam fra rensning af spildevand, som også betragtes som farligt affald, udgør 86 % af den samlede mængde farlige affald. Rensningsprocessen har kørt rigtig godt i Den hydrauliske belastning er steget, og for at kunne overholde udledningskravene, har det været nødvendigt at øge mængden af kemi i den kemiske del af renseprocessen. Det har medvirket til øget slammængde. Projektet fra 2009 omkring nyttiggørelse af slam er fortsat i Projektet sker i samarbejde med Karup renseanlæg og forventes at give en nyttiggørelse af slammet på 95 % samtidig med mindre transport. Karup renseanlæg anvender vandet fra slammet som hjælpestof til eget spildevand og det tilbageværende tørstof, som har en positiv brandværdi, brændes i egnet anlæg. I 2011 vil der blive arbejdet på at kunne afvande slammet bedre og dermed reducere slammængden. Der er ingen overordnet målsætning om reduktion af slammængden for Materialeudnyttelse (Råvarer) Materialerne, som anvendes til fremstilling af pumperne, udgør en miljøpåvirkning i form af træk på naturens ressourcer. Materialerne indkøbes enten som råvarer eller som halvfabrikata, hvor råvarer defineres som materialer indkøbt til videre forarbejdning hos Grundfos A/S. I denne rapport samt i tidligere miljøredegørelser har vi opgjort mængden af råvarer, mens mængden af halvfabrikata ikke er medregnet. Undtagelse fra dette er antallet af print, som er medtaget for at synliggøre aktiviteten i vores elektronikproduktion. 9

10 Råvareopgørelse 1/ til 31/ Enhed Bjerringbro Aalestrup Langå Årslev Total Rustfrit stål ton Stål ton Støbejern/støbegods ton Kobber ton Aluminium ton Termoplast ton Rågummi ton Maling vandbaseret ton Papemballage ton Træemballage ton Pallerammer og strøer ton Titan ton Epoxy ton Grundfos motorvæske ton Print stk Det samlede råvareforbrug er i 2010 på niveau med Antallet af Print er steget 60 % pga. en øget produktion. Materialer indkøbt som halvfabrikata er vanskelige at opgøre i rene materialer, idet nogle halvfabrikata typisk er sammensat af mange forskellige materialer. Halvfabrikata udgør imidlertid en stadigt stigende del af de indkøbte materialer. For at synliggøre dette har vi udarbejdet en opgørelse/balance som et estimat for, hvor stor en andel henholdsvis råvarer og halvfabrikata udgør. Forbruget af råvarer opgøres på baggrund af forbrug. Opgørelse af råvarer og halvfabrikata Materialeindkøb i alt, ton Råvarer, total, ton Færdigvarer, ton Affald, ton Råvare-andel af materialeindkøb, % 41 Anlægsområderne Brøndby og Farum bidrager ikke til opgørelsen, da de ikke gør brug af råvarer men halvfabrikata. 2.7 Salg af energibesparende pumper Det er ikke kun udviklingsfasen, der er væsentlig for udbredelsen af de energibesparende pumper. Salgsfasen er også vigtig, da det er her, kunden skal overbevises om, at den energibesparende model er det rigtige valg, selv om den ved indkøbet er lidt dyrere. Målsætningen på 68 % blev nået på den totale salgsandel af E-pumper i Grundfos DK A/S. Ligesom i foregående år er denne positive udvikling blandt andet et resultat af Grundfos aktive indsats og involvering i forskellige el-sparekampagner. Endvidere arbejder Grundfos DK A/S aktivt på at fremme udskiftningen af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger inden for alle områder. Vi tilbyder såkaldte Pump Audits hos fx vandværker, hospitaler og i industrien, som giver en konkret anbefaling til en energirigtig pumpeløsning. Samtidig bidrager Grundfos DK A/S også til at fremme en energibevidst og 10

11 miljøvenlig adfærdsændring hos såvel installatører som rådgivere igennem kampagner, kundeavis og kurser. Målsætningen for salgsandelen af Grundfos E og A-rate produkter sættes til 73 % i Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f.) 3.1 Støj- og lugtforhold Der har i 2010 ikke været eksterne klager eller henvendelser vedrørende lugt og støj. Tilbage i 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne for fastsættelse af vilkår. Formålet med støjkortlægningen var at etablere et beslutningsgrundlag for intervention på betydende enkelt kilder og dermed tilvejebringe dokumentation til tilsynsmyndigheden omkring overholdelse af eksisterende myndighedskrav. De endelige vilkår er endnu ikke fastlagt. 3.2 Emissioner Den årlige emission af drivhusgasser skyldes hovedsagelig forbrug af elektricitet og fjernvarme (vores leverandører) samt forbrænding af naturgas både til proces og til opvarmning. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Emissionen af drivhusgasser i 2010 er på niveau med 2009, dog er emissionen fra HFC er faldet fra 51 tons CO 2 -ækv. til 7 tons CO 2 -ækv. Faldet skyldes at det kun har været nødvendigt at efterfylde køleanlæggene med en meget mindre mængde. Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Grundfos tilstræber den mest rationelle fabrikationsmetode under hensyntagen til miljøet og anvender renere teknologi, hvor det er økonomisk og teknisk muligt. Samlet årlig emission af drivhusgasser og luftemission, Grundfos A/S Drivhusgasser * Luftemission CO 2 CH 4 N 2 O HFC er PFC er SF 6 Særligt Miljøskadelige stoffer Organiske opløsningsmidler Olietåger Uorganiske syrer Metalstøv Støv i øvrigt SO 2 NO x Partikler ton CO 2 ækv. 386 ton CO 2 ækv. 163 ton CO 2 ækv. 7 ton CO 2 ækv. 0,0 kg 0,0 kg 1,56 kg kg kg 40 kg 19 kg 696 kg kg kg 875 kg * se forklaring i 5. Miljøregnskab 11

12 Emissionerne til luften er kortlagt for at kunne vurdere den samlede miljøbelastning og for at identificere kritiske processer. Alle hovedtyper af processer, der anvendes på Grundfos A/S, er vurderet og kvantitativt beskrevet i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Under kortlægningen er det beregnet, hvor meget af hver stofgruppe der udledes pr. driftstime for hver enkelt type procesudstyr. Via oplysninger om antallet af driftstimer kan den totale udledte stofmængde beregnes. Den totale årlige emission af drivhusgasser og luftemission for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder i 2010 kan ses i Miljøregnskabet. 3.3 Spildevand Grundfos A/S har i 2010 haft fokus på bedre håndtering af vores spildevandsanlæg. Det har ført til at vi har ændret på håndteringen af de produkter, som vi bruger til spildevandsrensning. Vi har reduceret miljøbelastningen fra transport væsentligt ved at vælge leverandører, som ligger betydeligt tættere på Grundfos. Vi modtager koncentrerede produkter, som vi herefter selv mikser og doserer. Vores slammængde er stigende. Sammen med ekstern partner har vi målrettet arbejdet med slamafvanding og bortskaffelse. Et arbejde som fortsætter i Målinger i relation til myndighederne foretages fortsat af akkrediteret laboratorium. Der har i 2010 været enkelte overskridelser af udledningskravene, som myndighederne er orienteret om. Viborg Kommune har i 2011 bedt Grundfos A/S om at udarbejde og indsende en ny spildevands-teknisk beskrivelse med henblik på revision af gældende udledningskrav. Ligeledes vil der foregå et opsporingsarbejde for at finde kilderne til nikkel i spildevandet. Spildevandsmængder og udledninger for Grundfos A/S og de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 4. Overholdelse af lovgivning (Bilag IV B.g) I henhold til ISO14001:2004 har Grundfos A/S udarbejdet en procedure med formål at præsentere den relevante miljølovgivning og andre miljøpolitiske krav, der omfatter virksomhedens aktiviteter, samt sikre at virksomheden som minimum overholder gældende lovgivning. Proceduren indeholder lovkravslister, både generelt og for anlægsområder, samt en samlet oversigt over miljøgodkendelserne. I 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne, og i 2010 er en kortlægning af emissioner påbegyndt. I 2011 vil Grundfos A/S i samarbejde med Viborg kommune begynde en revision af de eksisterende miljøgodkendelser. 12

13 Skema: Oversigt over miljøgodkendelserne i Grundfos A/S: Område Dato Gammel Ny Type Type Type Produktion Kommune Kommune Nord Bjerringbro Viborg A5 A6 A109 Dykpumper/centrifugalpumper/ bearbejdning af rustfrit stål Nord Bjerringbro Viborg A8 A6 A205 Dykpumper ** Nord Bjerringbro Viborg A2 A2 A103 Trykstøberi - Aluminium Nord Bjerringbro Viborg D12 D9 D207 Sprøjtestøberi - Plast Øst Bjerringbro Viborg A5 A9 * A205 Cirkulationspumpeprodu ktion Øst 2 & Bjerringbro Viborg A6 A6 A205 Teknologi- & Udviklingscenter Syd Viborg A207 Elektroniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer Syd 2 - Bjerringbro Viborg Ikke godkendelsespligtig Testcenter Syd Viborg A205 No-NOx-anlæg Langå Langå Randers A6 A6 A205 Kælderpumpeproduktion Aalestrup Aalestrup Viborg A6 A6 A205 Cirkulationspumper Farum - Farum Furesø Ikke godkendelsespligtig Elektronik- & hybridproduktion Årslev - Årslev Faaborg- Ikke godkendelsespligtig Brøndproduktion Midtfyn Brøndby - Brøndby Brøndby Ikke godkendelsespligtig Serviceværksted "Type" refererer til gældende "Liste over godkendelsespligtig virksomhed" på ansøgningstidspunktet. "Type 1991" refererer til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed. "Type 2004" refererer til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. * Type bestemt efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober ** Ny ansøgning for produktionsområdet er indsendt til kommunen. 13

14 5. Miljøregnskab Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Enhed Omsætning mill. EUR 782,0 628,9 70,8 0,0 71,1 5,4 5,8 Antal medarbejdere stk Areal (Biodiversitet) * m² Forbrug Elforbrug MWh Vandforbrug m³ Fjernvarme MWh Naturgas m³ Forbrug af vedvarende energi ** % Kemikalier Kemikalieforbrug ton 1.117, ,1 27,2 0,0 0,0 0,0 8,7 Kemi - Spildevand % af forbrug 36 Slipmiddel % af forbrug 15 Bearbejdningsvæske % af forbrug 13 Hydraulikolie % af forbrug 8 Affedtningsmiddel % af forbrug 7 Andet % af forbrug 22 Emissioner *** CO 2 ton CO 2 ækv CH 4 ton CO 2 ækv ,06 1,14 0,65 0,31 13,90 N 2 O ton CO 2 ækv ,10 0,48 0,27 0,13 5,86 HFC er ton CO 2 ækv. 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFC er kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF 6 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partikler **** kg ,57 1,47 0,71 31,5 Særligt Miljøskadelige stoffer kg 1,56 1,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Organiske opløsningsmidler kg ,00 0,00 0,00 0,00 Olietåger kg ,00 0,00 0,00 0,00 Uorganiske syrer kg 40,2 36,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Metalstøv kg 19,4 16,6 2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 Støv i øvrigt kg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 2 kg NO x kg Spildevand Proces spildevand m³ Sanitær Spildevand m³ BOD kg/dag 30,1 30,1 Fosfor kg/dag 0,9 0,9 Kvælstof kg/dag 15,7 15,7 Tungmetaller kg/dag 0,1 0,1 Olie og fedt kg/dag 13,6 13,6 Affald Ikke farligt affald ton Farligt affald inkl. slam ton

15 * Arealforbrug er angivet i m2 bebygget område iht BBR ** Samlet forbrug af vedvarende energi": % af det samlede årlige energiforbrug (el og varme), som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. *** Beregningen af emissionen af drivhusgasser er beregnet på baggrund af Elforbrug: Miljødeklaration for el i Danmark, Fjernvarme/Naturgas: Key2Green ton CO 2 ækvivalenter: Global Warming Potential (GWP) **** Indirekte fra leverandør (produktion af el) Anlægsområder: Hovedkontor Grundfos A/S Poul Due Jensens vej Bjerringbro Grundfos A/S GL. Viborgvej Aalestrup Grundfos A/S Randersvej 22 A 8870 Langå Grundfos DK A/S Vallens Bækvej Brøndby Grundfos A/S Erhvervsvangen 3-4 Nærå, 5752 Årslev Grundfos Sensor A/S Grundfos Semiconductor Ryttermarken Farum 6. Verifikator Grundfos A/S er en metalbearbejdende virksomhed i henhold til listepunkt A203 i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Denne miljøredegørelse, som er verificeret i henhold til EU s miljøforordning, Eco Management and Audit Scheme (EMAS), udgør det grønne regnskab for Grundfos A/S og indsendes som sådan til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Miljøredegørelsen omfatter seks af Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. For 2009 og 2010 har Grundfos A/S valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. Dette i henhold til Bilag VI B.) i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2009 af 25. november Virksomhedens aktiviteter omfatter flg. NACE-koder og brancheområder: Fremstilling af andre plastprodukter Støbning af letmetalprodukter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Ikke specialiseret engroshandel 15

16 16

Miljøredegørelse 2009. Grundfos A/S

Miljøredegørelse 2009. Grundfos A/S Ajourført Miljøredegørelse 2009 Grundfos A/S Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé... 3 2. Nøgleindikatorer... 4 2.1 Medarbejderinvolvering... 4 2.2 Energiforbrug...

Læs mere

Ajourført Miljøredegørelse 2012

Ajourført Miljøredegørelse 2012 Ajourført Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Holding A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé... 3 2. Ændringer

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Sensor A/S Grundfos Management A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Organisation...3

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse 2008. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum

Miljøredegørelse 2008. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum Miljøredegørelse 2008 Grundfos A/S: Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum 4 Resumé 5 Forord Lederskab 9 Lederskab 10 Politikker 11 Overordnede miljømålsætninger 12 Væsentlige miljøforhold

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Miljøredegørelse 2007. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum

Miljøredegørelse 2007. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum Miljøredegørelse 27 Grundfos A/S: Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum Vertifikators attestation 4 Resumé 5 Forord Lederskab 9 Lederskab 1 Koncernpolitikker 11 Overordnede miljømålsætninger

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Miljøredegørelse 2006. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum

Miljøredegørelse 2006. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum Miljøredegørelse 26 Grundfos A/S: Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum Vertifikators attestation 4 Resumé Lederskab 5 Forord 6 Lederskab Lederskab 7 Koncernpolitikker 8 Overordnede miljømålsætninger

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Klimaregnskab 2014 Indhold Indledning...3 Konklusion...3 Omfang...4 Metode...4 Carbon Footprint for forbrænding...8 Carbon Footprint for kemisk afgiftning...9 CO2-beregner...

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Miljøredegørelse 2002

Miljøredegørelse 2002 Miljøredegørelse Grundfos A/S Bjerringbro Aalestrup Langå Indholdsfortegnelse Forord 3 Anlægsområder 4 Overordnede miljømålsætninger 5 Koncernpolitik Miljø Personale (udsnit) 6 Væsentlige miljøforhold

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Grønne regnskaber 2011

Grønne regnskaber 2011 Grønne regnskaber 2011 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser

Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser Formål: Formålet med denne procedure er at fastlægge de generelle styringsmæssige forhold, som gør sig gældende for Odder Spildevand A/S kvalificering

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Miljøredegørelse 2001

Miljøredegørelse 2001 Miljøredegørelse 21 Grundfos A/S Bjerringbro Aalestrup Langå Indholdsfortegnelse Forord 3 Anlægsområder 4 Overordnede miljømålsætninger 5 Koncernpolitik Miljø 6 Væsentlige miljøforhold og ændringer siden

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år MILJØREGNSKAB 2011 Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere