Ajourført. Miljøredegørelse Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum"

Transkript

1 Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

2 Indholdsfortegnelse: 1. Resumé Nøgleindikatorer Medarbejderinvolvering Energiforbrug El Fjernvarme Naturgas Vandforbrug Kemikalieforbrug Affald Ikke farligt affald Farligt affald (eksklusiv slam) Slam fra spildevandsrensning Materialeudnyttelse (Råvarer) Salg af energibesparende pumper Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f)) Støj- og lugtforhold Emissioner Spildevand Overholdelse af lovgivning (Bilag IV B.g) Miljøregnskab Verifikator

3 1. Resumé Miljøredegørelsen omfatter Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. I 2009 og 2010 har Grundfos A/s valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. I denne miljøredegørelse er nogle af nøgletallene derfor ændret og andre oplysninger om politik, organisation, miljøpåvirkninger kan læses i miljøredegørelsen for Miljøredegørelsen er den 15. miljøredegørelse, som Grundfos A/S har udarbejdet og er primært offentliggjort på koncernens hjemmeside Miljøledelsessystemet på Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Siden 1995/96 er der stillet miljøforbedringsforslag. Der er bl.a. fokus på forbedringsforslag, som kan føre til CO 2 -reduktion. Grundfos A/S har stor fokus på det samlede energiforbrug, som omfatter el, fjernvarme og naturgas og på reduktion heraf. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Dette mål er overholdt. I det hele taget har CO 2 -reduktion været en udfordring. Grundfos A/S s CO 2 -reduktionsmål for 2010 blev ikke nået. Grundfos A/S fastholder målet om at reducere CO 2 -udledningen og forventer at de tiltag, der er gennemført og bliver gennemført i fabrikkerne og med finansiering fra Miljøpuljen, vil opfylde målet for Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Kemikalieforbruget følges på de enkelte fabrikker, og der arbejdes løbende på reduktion af forbruget ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. For 2010 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. I 2010 er 70 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt og 29 % brugt til nyttiggørelse. Affaldet opdeles i tre fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald, Farligt affald eksklusiv slam og Slam fra spildevandsrensning, som også betragtes som farligt affald. I 2010 var der ingen overordnet målsætning om reduktion af farligt affald eksklusiv slam. Grundfos A/S er fortsat en aktiv spiller på banen, når det handler om at finde løsninger, der kan bidrage til at løse de globale klimaudfordringer. Fx nåede Grundfos DK A/S målsætningen på 68 % på den totale salgsandel af E-pumper. Selskabet fortsætter arbejdet med at fremme en energibevidst og miljøvenlig adfærd i samarbejde med installatører og rådgivere. 3

4 2. Nøgleindikatorer 2.1 Medarbejderinvolvering Miljøledelsessystemet hos Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse. Medarbejderne er en drivkraft og en forudsætning for løbende og faktiske miljøforbedringer samt forankring af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet i organisationen med de ønskede resultater. Den høje grad af medarbejderinddragelse kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Miljøforbedringsforslagene bliver opsamlet i en forbedringsforslagsdatabase, som sikrer opfølgning af disse samt giver mulighed for tværgående læring. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. Efter et kraftigt fald i 2009, som skyldtes den økonomiske krise, er der i 2010 sket en stigning i antallet. Antallet af forbedringsforslag er dog stadigvæk stort og afspejler tydeligt medarbejdernes store engagement og medansvar Antal miljøforbedringsforslag Grundfos A/S Antal akk Antal pr. år Antal, Akk antal/år For at minimere Grundfos miljøbelastning, har der i hele 2010 været fokus på forbedringsforslag med henblik på at reducere udledningen af CO 2. Forbedringsforslag med CO 2 fokus udgjorde 1 % af alle forbedringsforlag i Energiforbrug Siden 1995 har Grundfos A/S arbejdet med at reducere energiforbruget. Energiforbruget omfatter både el, fjernvarme og naturgasforbrug. 4

5 I 2010 blev bæredygtighed en del af strategierne, og miljøpuljen blev etableret. Miljøpuljen, som administreres i miljøafdelingen, skal være med til at finansiere bæredygtighedsprojekter. Siden miljøpuljens start er der arbejdet med en lang række projekter, fx Systematisk gennemgang af luftkompressorer (besparelse på 480 ton CO 2 /år) Udskiftning af pumper på eksisterende kølesløjfer (besparelse på 470 ton CO 2 /år) Udskiftning af motorer på hydraulikstationer (besparelse på 3000 ton CO 2 /år) CO 2 emission, Grundfos A/S (el + fjernvarme + naturgas) ton ton CO Mål Målsætning for 2010 var en reduktion af CO 2 emissionen fra energiforbruget med minimum 1 % i forhold til Pga. et øget aktivitetsniveau er målet ikke nået. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Dette er overholdt. I 2010 har der været en øget produktion, og i forhold hertil er det lykkedes at fastholde en lavere CO 2 -udledning end i Grundfos A/S ønsker fortsat at have stor fokus på reduktion af energiforbruget. For 2011 er der fastsat et mål om stadig reduktion af CO 2 emissionen. Det forventes at kunne nås med de igangsatte og planlagte projekter El I 2010 var der ikke en målsætning på reduktion af elforbrug alene, men i stedet for en samlet målsætning på reduktion af udledningen af CO 2 fra det samlede energiforbrug. Målsætningen blev understøttet af tværgående aktiviteter, som f.eks. "Pumpeaudits". I projektet bliver samtlige fabrikkers pumper gennemgået for udskiftning af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger. "Pumpeaudits" blev startet i 2009 og løber de næste 3 år. Ligeledes er et projekt med "Motoraudits" sat i gang i

6 Elforbrug, Grundfos A/S MWh Målsætning Elforbrug I 2010 har Grundfos A/S fastholdt reduktionen i elforbruget i forhold til Det absolutte elforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. Udledningen af CO 2 ved forbrug af el udgør omkring 66 % af den samlede CO 2 udledning Fjernvarme Fjernvarmeforbruget, som bruges til opvarmning, styres centralt via et CTS-anlæg og overvåges løbende af miljøafdelingen. I 2010 er fjernvarmeforbruget stort set det samme som i Der er ingen overordnet målsætning for reducering af fjernvarme alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme indgår ligeledes i den samlede målsætning for energiforbrug. Udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme udgør omkring 28 % af den samlede CO 2 udledning. Det totale fjernvarmeforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Naturgas Naturgas bruges til både rumopvarmning og processer, med % fordeling på omkring 50/50. Naturgasforbruget er i 2010 reduceret med 13 % i forhold til Der er ingen overordnet målsætning for reducering af naturgas alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas indgår ligeledes i den samlede målsætning for energiforbrug. Udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas udgør omkring 5 % af den samlede CO 2 udledning. Det totale naturgasforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.3 Vandforbrug Grundfos A/S har arbejdet med at reducere vandforbruget gennem en lang årrække. Også her er Miljøpuljen et vigtigt værktøj for gennemførelse af projekter. Fx er der installeret vandalarmer på testanlæg og vaskere for at overvåge et forhøjet forbrug. 6

7 Grundfos A/S har i 2010 reduceret vandforbruget med 10 % i forhold til 2008, og har fastsat et mål om yderligere reduktion. Vandforbrug, Grundfos A/S m Målsætning Vandforbrug Oprindeligt blev der ikke fastsat et mål for vandforbruget Senere på året blev der via Target-letter fra koncernen fastsat et mål, som videreføres til Det absolutte vandforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.4 Kemikalieforbrug Af hensyn til det eksterne og interne miljø er det væsentligt til stadighed at fokusere på de kemiske hjælpestoffer, som anvendes i forbindelse med produktionen. Kemiske hjælpestoffer omfatter blandt andet bearbejdningsvæsker, olier, sæber, syrer og baser samt slam fra spildevand. Nogle af indsatsområderne for at opnå reduktion af kemikalieforbruget er øget fokus på udvalgte kemikalier. I både 2009 og 2010 er der sket en stigning i forbruget af kemikalier. Stigningen skyldes øget kemikalieforbrug til rensning af spildevand i eget rensningsanlæg. Kemikalieforbrug, Grundfos A/S ton Kemikalieforbrug, ton

8 Der arbejdes løbende på reduktion af forbruget i de enkelte fabrikker ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. For 2010 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. Det totale kemikalieforbrug for Grundfos A/S på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.5 Affald Grundfos A/S har klare og ensartede retningslinjer for affaldshåndteringen med henblik på minimering af miljøpåvirkningerne. Der gøres en stor indsats for at sortere affaldet rigtigt, hvilket er afgørende for mulighederne for genbrug. Affaldet genbruges, bruges til nyttiggørelse, brændes eller deponeres eksternt. I 2010 er 99 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt (70 %) eller brugt til nyttiggørelse (29 %). Den resterende 1 % består af flydende og fast affald som f.eks. elektronikskrot, slibeslam m.m. Affaldet opdeles i tre fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald, Farligt affald eksklusiv slam og Slam fra spildevandsrensning, som også betragtes som farligt affald. Det er ikke praktisk muligt at opdele ikke farligt affald på anlægsområder, men den totale mængde farligt affald (inklusiv slam fra spildevandsrensning) for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Ikke farligt affald Ikke farligt affald udgør 78 % af den samlede affaldsmængde og består af skrot, pap, madaffald m.m. Grundfos A/S laver løbende undersøgelser af affald for at øge genbrugsdelen. Eksempler på genanvendelse af ikke farligt affald: Skrot genbruges og udgør 63 % af den samlede mængde affald til genbrug. Pap genbruges til fremstilling af bølgepap og udgør 6 % af den samlede mængde affald til genbrug. Papir bliver genbrugt til fremstilling af toiletpapir, lommetørklæder, karton, papir, æggebakker m.m. og udgør 1 % af den samlede mængde affald til genbrug. Plast. Der arbejdes med at sortere i endnu flere forskellige plastfraktioner. Affaldet fordeles ikke på anlægsområder, da dette ikke er praktisk muligt Farligt affald (eksklusiv slam) Farligt affald eksklusiv slam udgør 3 % af den samlede mængde affald og består hovedsageligt af olieholdigt fast affald, maleaffald, filtre og flydende kemikalieaffald. Affaldet finsorteres i de enkelte afdelinger og fyldes i tønder forsynet med afdelingsnummer og affaldstype. Affaldet samles centralt en gang ugentligt og afsendes samtidig med, at mængderne registreres i en affaldsdatabase. 8

9 Farligt affald (eksl. slam), Grundfos A/S kg Total affaldsmængde Mål Mængden af farligt affald er steget i forhold til 2009 pga. øget produktion. I 2010 var der ingen overordnet målsætning om reduktion af farligt affald eksklusiv slam Slam fra spildevandsrensning Slam fra rensning af spildevand, som også betragtes som farligt affald, udgør 86 % af den samlede mængde farlige affald. Rensningsprocessen har kørt rigtig godt i Den hydrauliske belastning er steget, og for at kunne overholde udledningskravene, har det været nødvendigt at øge mængden af kemi i den kemiske del af renseprocessen. Det har medvirket til øget slammængde. Projektet fra 2009 omkring nyttiggørelse af slam er fortsat i Projektet sker i samarbejde med Karup renseanlæg og forventes at give en nyttiggørelse af slammet på 95 % samtidig med mindre transport. Karup renseanlæg anvender vandet fra slammet som hjælpestof til eget spildevand og det tilbageværende tørstof, som har en positiv brandværdi, brændes i egnet anlæg. I 2011 vil der blive arbejdet på at kunne afvande slammet bedre og dermed reducere slammængden. Der er ingen overordnet målsætning om reduktion af slammængden for Materialeudnyttelse (Råvarer) Materialerne, som anvendes til fremstilling af pumperne, udgør en miljøpåvirkning i form af træk på naturens ressourcer. Materialerne indkøbes enten som råvarer eller som halvfabrikata, hvor råvarer defineres som materialer indkøbt til videre forarbejdning hos Grundfos A/S. I denne rapport samt i tidligere miljøredegørelser har vi opgjort mængden af råvarer, mens mængden af halvfabrikata ikke er medregnet. Undtagelse fra dette er antallet af print, som er medtaget for at synliggøre aktiviteten i vores elektronikproduktion. 9

10 Råvareopgørelse 1/ til 31/ Enhed Bjerringbro Aalestrup Langå Årslev Total Rustfrit stål ton Stål ton Støbejern/støbegods ton Kobber ton Aluminium ton Termoplast ton Rågummi ton Maling vandbaseret ton Papemballage ton Træemballage ton Pallerammer og strøer ton Titan ton Epoxy ton Grundfos motorvæske ton Print stk Det samlede råvareforbrug er i 2010 på niveau med Antallet af Print er steget 60 % pga. en øget produktion. Materialer indkøbt som halvfabrikata er vanskelige at opgøre i rene materialer, idet nogle halvfabrikata typisk er sammensat af mange forskellige materialer. Halvfabrikata udgør imidlertid en stadigt stigende del af de indkøbte materialer. For at synliggøre dette har vi udarbejdet en opgørelse/balance som et estimat for, hvor stor en andel henholdsvis råvarer og halvfabrikata udgør. Forbruget af råvarer opgøres på baggrund af forbrug. Opgørelse af råvarer og halvfabrikata Materialeindkøb i alt, ton Råvarer, total, ton Færdigvarer, ton Affald, ton Råvare-andel af materialeindkøb, % 41 Anlægsområderne Brøndby og Farum bidrager ikke til opgørelsen, da de ikke gør brug af råvarer men halvfabrikata. 2.7 Salg af energibesparende pumper Det er ikke kun udviklingsfasen, der er væsentlig for udbredelsen af de energibesparende pumper. Salgsfasen er også vigtig, da det er her, kunden skal overbevises om, at den energibesparende model er det rigtige valg, selv om den ved indkøbet er lidt dyrere. Målsætningen på 68 % blev nået på den totale salgsandel af E-pumper i Grundfos DK A/S. Ligesom i foregående år er denne positive udvikling blandt andet et resultat af Grundfos aktive indsats og involvering i forskellige el-sparekampagner. Endvidere arbejder Grundfos DK A/S aktivt på at fremme udskiftningen af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger inden for alle områder. Vi tilbyder såkaldte Pump Audits hos fx vandværker, hospitaler og i industrien, som giver en konkret anbefaling til en energirigtig pumpeløsning. Samtidig bidrager Grundfos DK A/S også til at fremme en energibevidst og 10

11 miljøvenlig adfærdsændring hos såvel installatører som rådgivere igennem kampagner, kundeavis og kurser. Målsætningen for salgsandelen af Grundfos E og A-rate produkter sættes til 73 % i Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f.) 3.1 Støj- og lugtforhold Der har i 2010 ikke været eksterne klager eller henvendelser vedrørende lugt og støj. Tilbage i 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne for fastsættelse af vilkår. Formålet med støjkortlægningen var at etablere et beslutningsgrundlag for intervention på betydende enkelt kilder og dermed tilvejebringe dokumentation til tilsynsmyndigheden omkring overholdelse af eksisterende myndighedskrav. De endelige vilkår er endnu ikke fastlagt. 3.2 Emissioner Den årlige emission af drivhusgasser skyldes hovedsagelig forbrug af elektricitet og fjernvarme (vores leverandører) samt forbrænding af naturgas både til proces og til opvarmning. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Emissionen af drivhusgasser i 2010 er på niveau med 2009, dog er emissionen fra HFC er faldet fra 51 tons CO 2 -ækv. til 7 tons CO 2 -ækv. Faldet skyldes at det kun har været nødvendigt at efterfylde køleanlæggene med en meget mindre mængde. Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Grundfos tilstræber den mest rationelle fabrikationsmetode under hensyntagen til miljøet og anvender renere teknologi, hvor det er økonomisk og teknisk muligt. Samlet årlig emission af drivhusgasser og luftemission, Grundfos A/S Drivhusgasser * Luftemission CO 2 CH 4 N 2 O HFC er PFC er SF 6 Særligt Miljøskadelige stoffer Organiske opløsningsmidler Olietåger Uorganiske syrer Metalstøv Støv i øvrigt SO 2 NO x Partikler ton CO 2 ækv. 386 ton CO 2 ækv. 163 ton CO 2 ækv. 7 ton CO 2 ækv. 0,0 kg 0,0 kg 1,56 kg kg kg 40 kg 19 kg 696 kg kg kg 875 kg * se forklaring i 5. Miljøregnskab 11

12 Emissionerne til luften er kortlagt for at kunne vurdere den samlede miljøbelastning og for at identificere kritiske processer. Alle hovedtyper af processer, der anvendes på Grundfos A/S, er vurderet og kvantitativt beskrevet i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Under kortlægningen er det beregnet, hvor meget af hver stofgruppe der udledes pr. driftstime for hver enkelt type procesudstyr. Via oplysninger om antallet af driftstimer kan den totale udledte stofmængde beregnes. Den totale årlige emission af drivhusgasser og luftemission for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder i 2010 kan ses i Miljøregnskabet. 3.3 Spildevand Grundfos A/S har i 2010 haft fokus på bedre håndtering af vores spildevandsanlæg. Det har ført til at vi har ændret på håndteringen af de produkter, som vi bruger til spildevandsrensning. Vi har reduceret miljøbelastningen fra transport væsentligt ved at vælge leverandører, som ligger betydeligt tættere på Grundfos. Vi modtager koncentrerede produkter, som vi herefter selv mikser og doserer. Vores slammængde er stigende. Sammen med ekstern partner har vi målrettet arbejdet med slamafvanding og bortskaffelse. Et arbejde som fortsætter i Målinger i relation til myndighederne foretages fortsat af akkrediteret laboratorium. Der har i 2010 været enkelte overskridelser af udledningskravene, som myndighederne er orienteret om. Viborg Kommune har i 2011 bedt Grundfos A/S om at udarbejde og indsende en ny spildevands-teknisk beskrivelse med henblik på revision af gældende udledningskrav. Ligeledes vil der foregå et opsporingsarbejde for at finde kilderne til nikkel i spildevandet. Spildevandsmængder og udledninger for Grundfos A/S og de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 4. Overholdelse af lovgivning (Bilag IV B.g) I henhold til ISO14001:2004 har Grundfos A/S udarbejdet en procedure med formål at præsentere den relevante miljølovgivning og andre miljøpolitiske krav, der omfatter virksomhedens aktiviteter, samt sikre at virksomheden som minimum overholder gældende lovgivning. Proceduren indeholder lovkravslister, både generelt og for anlægsområder, samt en samlet oversigt over miljøgodkendelserne. I 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne, og i 2010 er en kortlægning af emissioner påbegyndt. I 2011 vil Grundfos A/S i samarbejde med Viborg kommune begynde en revision af de eksisterende miljøgodkendelser. 12

13 Skema: Oversigt over miljøgodkendelserne i Grundfos A/S: Område Dato Gammel Ny Type Type Type Produktion Kommune Kommune Nord Bjerringbro Viborg A5 A6 A109 Dykpumper/centrifugalpumper/ bearbejdning af rustfrit stål Nord Bjerringbro Viborg A8 A6 A205 Dykpumper ** Nord Bjerringbro Viborg A2 A2 A103 Trykstøberi - Aluminium Nord Bjerringbro Viborg D12 D9 D207 Sprøjtestøberi - Plast Øst Bjerringbro Viborg A5 A9 * A205 Cirkulationspumpeprodu ktion Øst 2 & Bjerringbro Viborg A6 A6 A205 Teknologi- & Udviklingscenter Syd Viborg A207 Elektroniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer Syd 2 - Bjerringbro Viborg Ikke godkendelsespligtig Testcenter Syd Viborg A205 No-NOx-anlæg Langå Langå Randers A6 A6 A205 Kælderpumpeproduktion Aalestrup Aalestrup Viborg A6 A6 A205 Cirkulationspumper Farum - Farum Furesø Ikke godkendelsespligtig Elektronik- & hybridproduktion Årslev - Årslev Faaborg- Ikke godkendelsespligtig Brøndproduktion Midtfyn Brøndby - Brøndby Brøndby Ikke godkendelsespligtig Serviceværksted "Type" refererer til gældende "Liste over godkendelsespligtig virksomhed" på ansøgningstidspunktet. "Type 1991" refererer til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed. "Type 2004" refererer til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. * Type bestemt efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober ** Ny ansøgning for produktionsområdet er indsendt til kommunen. 13

14 5. Miljøregnskab Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Enhed Omsætning mill. EUR 782,0 628,9 70,8 0,0 71,1 5,4 5,8 Antal medarbejdere stk Areal (Biodiversitet) * m² Forbrug Elforbrug MWh Vandforbrug m³ Fjernvarme MWh Naturgas m³ Forbrug af vedvarende energi ** % Kemikalier Kemikalieforbrug ton 1.117, ,1 27,2 0,0 0,0 0,0 8,7 Kemi - Spildevand % af forbrug 36 Slipmiddel % af forbrug 15 Bearbejdningsvæske % af forbrug 13 Hydraulikolie % af forbrug 8 Affedtningsmiddel % af forbrug 7 Andet % af forbrug 22 Emissioner *** CO 2 ton CO 2 ækv CH 4 ton CO 2 ækv ,06 1,14 0,65 0,31 13,90 N 2 O ton CO 2 ækv ,10 0,48 0,27 0,13 5,86 HFC er ton CO 2 ækv. 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFC er kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF 6 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partikler **** kg ,57 1,47 0,71 31,5 Særligt Miljøskadelige stoffer kg 1,56 1,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Organiske opløsningsmidler kg ,00 0,00 0,00 0,00 Olietåger kg ,00 0,00 0,00 0,00 Uorganiske syrer kg 40,2 36,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Metalstøv kg 19,4 16,6 2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 Støv i øvrigt kg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 2 kg NO x kg Spildevand Proces spildevand m³ Sanitær Spildevand m³ BOD kg/dag 30,1 30,1 Fosfor kg/dag 0,9 0,9 Kvælstof kg/dag 15,7 15,7 Tungmetaller kg/dag 0,1 0,1 Olie og fedt kg/dag 13,6 13,6 Affald Ikke farligt affald ton Farligt affald inkl. slam ton

15 * Arealforbrug er angivet i m2 bebygget område iht BBR ** Samlet forbrug af vedvarende energi": % af det samlede årlige energiforbrug (el og varme), som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. *** Beregningen af emissionen af drivhusgasser er beregnet på baggrund af Elforbrug: Miljødeklaration for el i Danmark, Fjernvarme/Naturgas: Key2Green ton CO 2 ækvivalenter: Global Warming Potential (GWP) **** Indirekte fra leverandør (produktion af el) Anlægsområder: Hovedkontor Grundfos A/S Poul Due Jensens vej Bjerringbro Grundfos A/S GL. Viborgvej Aalestrup Grundfos A/S Randersvej 22 A 8870 Langå Grundfos DK A/S Vallens Bækvej Brøndby Grundfos A/S Erhvervsvangen 3-4 Nærå, 5752 Årslev Grundfos Sensor A/S Grundfos Semiconductor Ryttermarken Farum 6. Verifikator Grundfos A/S er en metalbearbejdende virksomhed i henhold til listepunkt A203 i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Denne miljøredegørelse, som er verificeret i henhold til EU s miljøforordning, Eco Management and Audit Scheme (EMAS), udgør det grønne regnskab for Grundfos A/S og indsendes som sådan til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Miljøredegørelsen omfatter seks af Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. For 2009 og 2010 har Grundfos A/S valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. Dette i henhold til Bilag VI B.) i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2009 af 25. november Virksomhedens aktiviteter omfatter flg. NACE-koder og brancheområder: Fremstilling af andre plastprodukter Støbning af letmetalprodukter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Ikke specialiseret engroshandel 15

16 16

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere