Ajourført. Miljøredegørelse Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum"

Transkript

1 Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

2 Indholdsfortegnelse: 1. Resumé Nøgleindikatorer Medarbejderinvolvering Energiforbrug El Fjernvarme Naturgas Vandforbrug Kemikalieforbrug Affald Ikke farligt affald Farligt affald (eksklusiv slam) Slam fra spildevandsrensning Materialeudnyttelse (Råvarer) Salg af energibesparende pumper Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f)) Støj- og lugtforhold Emissioner Spildevand Overholdelse af lovgivning (Bilag IV B.g) Miljøregnskab Verifikator

3 1. Resumé Miljøredegørelsen omfatter Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. I 2009 og 2010 har Grundfos A/s valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. I denne miljøredegørelse er nogle af nøgletallene derfor ændret og andre oplysninger om politik, organisation, miljøpåvirkninger kan læses i miljøredegørelsen for Miljøredegørelsen er den 15. miljøredegørelse, som Grundfos A/S har udarbejdet og er primært offentliggjort på koncernens hjemmeside Miljøledelsessystemet på Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Siden 1995/96 er der stillet miljøforbedringsforslag. Der er bl.a. fokus på forbedringsforslag, som kan føre til CO 2 -reduktion. Grundfos A/S har stor fokus på det samlede energiforbrug, som omfatter el, fjernvarme og naturgas og på reduktion heraf. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Dette mål er overholdt. I det hele taget har CO 2 -reduktion været en udfordring. Grundfos A/S s CO 2 -reduktionsmål for 2010 blev ikke nået. Grundfos A/S fastholder målet om at reducere CO 2 -udledningen og forventer at de tiltag, der er gennemført og bliver gennemført i fabrikkerne og med finansiering fra Miljøpuljen, vil opfylde målet for Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Kemikalieforbruget følges på de enkelte fabrikker, og der arbejdes løbende på reduktion af forbruget ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. For 2010 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. I 2010 er 70 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt og 29 % brugt til nyttiggørelse. Affaldet opdeles i tre fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald, Farligt affald eksklusiv slam og Slam fra spildevandsrensning, som også betragtes som farligt affald. I 2010 var der ingen overordnet målsætning om reduktion af farligt affald eksklusiv slam. Grundfos A/S er fortsat en aktiv spiller på banen, når det handler om at finde løsninger, der kan bidrage til at løse de globale klimaudfordringer. Fx nåede Grundfos DK A/S målsætningen på 68 % på den totale salgsandel af E-pumper. Selskabet fortsætter arbejdet med at fremme en energibevidst og miljøvenlig adfærd i samarbejde med installatører og rådgivere. 3

4 2. Nøgleindikatorer 2.1 Medarbejderinvolvering Miljøledelsessystemet hos Grundfos A/S er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse. Medarbejderne er en drivkraft og en forudsætning for løbende og faktiske miljøforbedringer samt forankring af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet i organisationen med de ønskede resultater. Den høje grad af medarbejderinddragelse kommer til udtryk i antallet af miljøforbedringsforslag, som stilles af medarbejderne. Miljøforbedringsforslagene bliver opsamlet i en forbedringsforslagsdatabase, som sikrer opfølgning af disse samt giver mulighed for tværgående læring. Der er siden 1995/96 stillet miljøforbedringsforslag. Efter et kraftigt fald i 2009, som skyldtes den økonomiske krise, er der i 2010 sket en stigning i antallet. Antallet af forbedringsforslag er dog stadigvæk stort og afspejler tydeligt medarbejdernes store engagement og medansvar Antal miljøforbedringsforslag Grundfos A/S Antal akk Antal pr. år Antal, Akk antal/år For at minimere Grundfos miljøbelastning, har der i hele 2010 været fokus på forbedringsforslag med henblik på at reducere udledningen af CO 2. Forbedringsforslag med CO 2 fokus udgjorde 1 % af alle forbedringsforlag i Energiforbrug Siden 1995 har Grundfos A/S arbejdet med at reducere energiforbruget. Energiforbruget omfatter både el, fjernvarme og naturgasforbrug. 4

5 I 2010 blev bæredygtighed en del af strategierne, og miljøpuljen blev etableret. Miljøpuljen, som administreres i miljøafdelingen, skal være med til at finansiere bæredygtighedsprojekter. Siden miljøpuljens start er der arbejdet med en lang række projekter, fx Systematisk gennemgang af luftkompressorer (besparelse på 480 ton CO 2 /år) Udskiftning af pumper på eksisterende kølesløjfer (besparelse på 470 ton CO 2 /år) Udskiftning af motorer på hydraulikstationer (besparelse på 3000 ton CO 2 /år) CO 2 emission, Grundfos A/S (el + fjernvarme + naturgas) ton ton CO Mål Målsætning for 2010 var en reduktion af CO 2 emissionen fra energiforbruget med minimum 1 % i forhold til Pga. et øget aktivitetsniveau er målet ikke nået. Fra Grundfos koncernen er der fastsat, at udledningen af CO 2 aldrig må overskride niveauet fra Dette er overholdt. I 2010 har der været en øget produktion, og i forhold hertil er det lykkedes at fastholde en lavere CO 2 -udledning end i Grundfos A/S ønsker fortsat at have stor fokus på reduktion af energiforbruget. For 2011 er der fastsat et mål om stadig reduktion af CO 2 emissionen. Det forventes at kunne nås med de igangsatte og planlagte projekter El I 2010 var der ikke en målsætning på reduktion af elforbrug alene, men i stedet for en samlet målsætning på reduktion af udledningen af CO 2 fra det samlede energiforbrug. Målsætningen blev understøttet af tværgående aktiviteter, som f.eks. "Pumpeaudits". I projektet bliver samtlige fabrikkers pumper gennemgået for udskiftning af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger. "Pumpeaudits" blev startet i 2009 og løber de næste 3 år. Ligeledes er et projekt med "Motoraudits" sat i gang i

6 Elforbrug, Grundfos A/S MWh Målsætning Elforbrug I 2010 har Grundfos A/S fastholdt reduktionen i elforbruget i forhold til Det absolutte elforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. Udledningen af CO 2 ved forbrug af el udgør omkring 66 % af den samlede CO 2 udledning Fjernvarme Fjernvarmeforbruget, som bruges til opvarmning, styres centralt via et CTS-anlæg og overvåges løbende af miljøafdelingen. I 2010 er fjernvarmeforbruget stort set det samme som i Der er ingen overordnet målsætning for reducering af fjernvarme alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme indgår ligeledes i den samlede målsætning for energiforbrug. Udledningen af CO 2 ved forbrug af fjernvarme udgør omkring 28 % af den samlede CO 2 udledning. Det totale fjernvarmeforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Naturgas Naturgas bruges til både rumopvarmning og processer, med % fordeling på omkring 50/50. Naturgasforbruget er i 2010 reduceret med 13 % i forhold til Der er ingen overordnet målsætning for reducering af naturgas alene, men udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas indgår ligeledes i den samlede målsætning for energiforbrug. Udledningen af CO 2 ved forbrug af naturgas udgør omkring 5 % af den samlede CO 2 udledning. Det totale naturgasforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.3 Vandforbrug Grundfos A/S har arbejdet med at reducere vandforbruget gennem en lang årrække. Også her er Miljøpuljen et vigtigt værktøj for gennemførelse af projekter. Fx er der installeret vandalarmer på testanlæg og vaskere for at overvåge et forhøjet forbrug. 6

7 Grundfos A/S har i 2010 reduceret vandforbruget med 10 % i forhold til 2008, og har fastsat et mål om yderligere reduktion. Vandforbrug, Grundfos A/S m Målsætning Vandforbrug Oprindeligt blev der ikke fastsat et mål for vandforbruget Senere på året blev der via Target-letter fra koncernen fastsat et mål, som videreføres til Det absolutte vandforbrug for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.4 Kemikalieforbrug Af hensyn til det eksterne og interne miljø er det væsentligt til stadighed at fokusere på de kemiske hjælpestoffer, som anvendes i forbindelse med produktionen. Kemiske hjælpestoffer omfatter blandt andet bearbejdningsvæsker, olier, sæber, syrer og baser samt slam fra spildevand. Nogle af indsatsområderne for at opnå reduktion af kemikalieforbruget er øget fokus på udvalgte kemikalier. I både 2009 og 2010 er der sket en stigning i forbruget af kemikalier. Stigningen skyldes øget kemikalieforbrug til rensning af spildevand i eget rensningsanlæg. Kemikalieforbrug, Grundfos A/S ton Kemikalieforbrug, ton

8 Der arbejdes løbende på reduktion af forbruget i de enkelte fabrikker ved at fastholde fokus via holdningsbearbejdning, uddannelse og fokus på økonomi. For 2010 har der ikke været en overordnet målsætning om reduktion af kemikalieforbrug. Det totale kemikalieforbrug for Grundfos A/S på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 2.5 Affald Grundfos A/S har klare og ensartede retningslinjer for affaldshåndteringen med henblik på minimering af miljøpåvirkningerne. Der gøres en stor indsats for at sortere affaldet rigtigt, hvilket er afgørende for mulighederne for genbrug. Affaldet genbruges, bruges til nyttiggørelse, brændes eller deponeres eksternt. I 2010 er 99 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt (70 %) eller brugt til nyttiggørelse (29 %). Den resterende 1 % består af flydende og fast affald som f.eks. elektronikskrot, slibeslam m.m. Affaldet opdeles i tre fraktioner henholdsvis Ikke farligt affald, Farligt affald eksklusiv slam og Slam fra spildevandsrensning, som også betragtes som farligt affald. Det er ikke praktisk muligt at opdele ikke farligt affald på anlægsområder, men den totale mængde farligt affald (inklusiv slam fra spildevandsrensning) for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet Ikke farligt affald Ikke farligt affald udgør 78 % af den samlede affaldsmængde og består af skrot, pap, madaffald m.m. Grundfos A/S laver løbende undersøgelser af affald for at øge genbrugsdelen. Eksempler på genanvendelse af ikke farligt affald: Skrot genbruges og udgør 63 % af den samlede mængde affald til genbrug. Pap genbruges til fremstilling af bølgepap og udgør 6 % af den samlede mængde affald til genbrug. Papir bliver genbrugt til fremstilling af toiletpapir, lommetørklæder, karton, papir, æggebakker m.m. og udgør 1 % af den samlede mængde affald til genbrug. Plast. Der arbejdes med at sortere i endnu flere forskellige plastfraktioner. Affaldet fordeles ikke på anlægsområder, da dette ikke er praktisk muligt Farligt affald (eksklusiv slam) Farligt affald eksklusiv slam udgør 3 % af den samlede mængde affald og består hovedsageligt af olieholdigt fast affald, maleaffald, filtre og flydende kemikalieaffald. Affaldet finsorteres i de enkelte afdelinger og fyldes i tønder forsynet med afdelingsnummer og affaldstype. Affaldet samles centralt en gang ugentligt og afsendes samtidig med, at mængderne registreres i en affaldsdatabase. 8

9 Farligt affald (eksl. slam), Grundfos A/S kg Total affaldsmængde Mål Mængden af farligt affald er steget i forhold til 2009 pga. øget produktion. I 2010 var der ingen overordnet målsætning om reduktion af farligt affald eksklusiv slam Slam fra spildevandsrensning Slam fra rensning af spildevand, som også betragtes som farligt affald, udgør 86 % af den samlede mængde farlige affald. Rensningsprocessen har kørt rigtig godt i Den hydrauliske belastning er steget, og for at kunne overholde udledningskravene, har det været nødvendigt at øge mængden af kemi i den kemiske del af renseprocessen. Det har medvirket til øget slammængde. Projektet fra 2009 omkring nyttiggørelse af slam er fortsat i Projektet sker i samarbejde med Karup renseanlæg og forventes at give en nyttiggørelse af slammet på 95 % samtidig med mindre transport. Karup renseanlæg anvender vandet fra slammet som hjælpestof til eget spildevand og det tilbageværende tørstof, som har en positiv brandværdi, brændes i egnet anlæg. I 2011 vil der blive arbejdet på at kunne afvande slammet bedre og dermed reducere slammængden. Der er ingen overordnet målsætning om reduktion af slammængden for Materialeudnyttelse (Råvarer) Materialerne, som anvendes til fremstilling af pumperne, udgør en miljøpåvirkning i form af træk på naturens ressourcer. Materialerne indkøbes enten som råvarer eller som halvfabrikata, hvor råvarer defineres som materialer indkøbt til videre forarbejdning hos Grundfos A/S. I denne rapport samt i tidligere miljøredegørelser har vi opgjort mængden af råvarer, mens mængden af halvfabrikata ikke er medregnet. Undtagelse fra dette er antallet af print, som er medtaget for at synliggøre aktiviteten i vores elektronikproduktion. 9

10 Råvareopgørelse 1/ til 31/ Enhed Bjerringbro Aalestrup Langå Årslev Total Rustfrit stål ton Stål ton Støbejern/støbegods ton Kobber ton Aluminium ton Termoplast ton Rågummi ton Maling vandbaseret ton Papemballage ton Træemballage ton Pallerammer og strøer ton Titan ton Epoxy ton Grundfos motorvæske ton Print stk Det samlede råvareforbrug er i 2010 på niveau med Antallet af Print er steget 60 % pga. en øget produktion. Materialer indkøbt som halvfabrikata er vanskelige at opgøre i rene materialer, idet nogle halvfabrikata typisk er sammensat af mange forskellige materialer. Halvfabrikata udgør imidlertid en stadigt stigende del af de indkøbte materialer. For at synliggøre dette har vi udarbejdet en opgørelse/balance som et estimat for, hvor stor en andel henholdsvis råvarer og halvfabrikata udgør. Forbruget af råvarer opgøres på baggrund af forbrug. Opgørelse af råvarer og halvfabrikata Materialeindkøb i alt, ton Råvarer, total, ton Færdigvarer, ton Affald, ton Råvare-andel af materialeindkøb, % 41 Anlægsområderne Brøndby og Farum bidrager ikke til opgørelsen, da de ikke gør brug af råvarer men halvfabrikata. 2.7 Salg af energibesparende pumper Det er ikke kun udviklingsfasen, der er væsentlig for udbredelsen af de energibesparende pumper. Salgsfasen er også vigtig, da det er her, kunden skal overbevises om, at den energibesparende model er det rigtige valg, selv om den ved indkøbet er lidt dyrere. Målsætningen på 68 % blev nået på den totale salgsandel af E-pumper i Grundfos DK A/S. Ligesom i foregående år er denne positive udvikling blandt andet et resultat af Grundfos aktive indsats og involvering i forskellige el-sparekampagner. Endvidere arbejder Grundfos DK A/S aktivt på at fremme udskiftningen af gamle pumpetyper til energirigtige løsninger inden for alle områder. Vi tilbyder såkaldte Pump Audits hos fx vandværker, hospitaler og i industrien, som giver en konkret anbefaling til en energirigtig pumpeløsning. Samtidig bidrager Grundfos DK A/S også til at fremme en energibevidst og 10

11 miljøvenlig adfærdsændring hos såvel installatører som rådgivere igennem kampagner, kundeavis og kurser. Målsætningen for salgsandelen af Grundfos E og A-rate produkter sættes til 73 % i Andre miljøpræsentationsfaktorer (Bilag IV B.f.) 3.1 Støj- og lugtforhold Der har i 2010 ikke været eksterne klager eller henvendelser vedrørende lugt og støj. Tilbage i 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne for fastsættelse af vilkår. Formålet med støjkortlægningen var at etablere et beslutningsgrundlag for intervention på betydende enkelt kilder og dermed tilvejebringe dokumentation til tilsynsmyndigheden omkring overholdelse af eksisterende myndighedskrav. De endelige vilkår er endnu ikke fastlagt. 3.2 Emissioner Den årlige emission af drivhusgasser skyldes hovedsagelig forbrug af elektricitet og fjernvarme (vores leverandører) samt forbrænding af naturgas både til proces og til opvarmning. Hovedparten af emissionen af drivhusgasser kommer fra elforbruget. Emissionen af drivhusgasser i 2010 er på niveau med 2009, dog er emissionen fra HFC er faldet fra 51 tons CO 2 -ækv. til 7 tons CO 2 -ækv. Faldet skyldes at det kun har været nødvendigt at efterfylde køleanlæggene med en meget mindre mængde. Der arbejdes løbende på at reducere emissionen af drivhusgasser. Grundfos tilstræber den mest rationelle fabrikationsmetode under hensyntagen til miljøet og anvender renere teknologi, hvor det er økonomisk og teknisk muligt. Samlet årlig emission af drivhusgasser og luftemission, Grundfos A/S Drivhusgasser * Luftemission CO 2 CH 4 N 2 O HFC er PFC er SF 6 Særligt Miljøskadelige stoffer Organiske opløsningsmidler Olietåger Uorganiske syrer Metalstøv Støv i øvrigt SO 2 NO x Partikler ton CO 2 ækv. 386 ton CO 2 ækv. 163 ton CO 2 ækv. 7 ton CO 2 ækv. 0,0 kg 0,0 kg 1,56 kg kg kg 40 kg 19 kg 696 kg kg kg 875 kg * se forklaring i 5. Miljøregnskab 11

12 Emissionerne til luften er kortlagt for at kunne vurdere den samlede miljøbelastning og for at identificere kritiske processer. Alle hovedtyper af processer, der anvendes på Grundfos A/S, er vurderet og kvantitativt beskrevet i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Under kortlægningen er det beregnet, hvor meget af hver stofgruppe der udledes pr. driftstime for hver enkelt type procesudstyr. Via oplysninger om antallet af driftstimer kan den totale udledte stofmængde beregnes. Den totale årlige emission af drivhusgasser og luftemission for Grundfos A/S samt på de seks anlægsområder i 2010 kan ses i Miljøregnskabet. 3.3 Spildevand Grundfos A/S har i 2010 haft fokus på bedre håndtering af vores spildevandsanlæg. Det har ført til at vi har ændret på håndteringen af de produkter, som vi bruger til spildevandsrensning. Vi har reduceret miljøbelastningen fra transport væsentligt ved at vælge leverandører, som ligger betydeligt tættere på Grundfos. Vi modtager koncentrerede produkter, som vi herefter selv mikser og doserer. Vores slammængde er stigende. Sammen med ekstern partner har vi målrettet arbejdet med slamafvanding og bortskaffelse. Et arbejde som fortsætter i Målinger i relation til myndighederne foretages fortsat af akkrediteret laboratorium. Der har i 2010 været enkelte overskridelser af udledningskravene, som myndighederne er orienteret om. Viborg Kommune har i 2011 bedt Grundfos A/S om at udarbejde og indsende en ny spildevands-teknisk beskrivelse med henblik på revision af gældende udledningskrav. Ligeledes vil der foregå et opsporingsarbejde for at finde kilderne til nikkel i spildevandet. Spildevandsmængder og udledninger for Grundfos A/S og de seks anlægsområder kan ses i Miljøregnskabet. 4. Overholdelse af lovgivning (Bilag IV B.g) I henhold til ISO14001:2004 har Grundfos A/S udarbejdet en procedure med formål at præsentere den relevante miljølovgivning og andre miljøpolitiske krav, der omfatter virksomhedens aktiviteter, samt sikre at virksomheden som minimum overholder gældende lovgivning. Proceduren indeholder lovkravslister, både generelt og for anlægsområder, samt en samlet oversigt over miljøgodkendelserne. I 2008 indsendte Grundfos A/S en kortlægning af alle støjkilder til tilsynsmyndighederne, og i 2010 er en kortlægning af emissioner påbegyndt. I 2011 vil Grundfos A/S i samarbejde med Viborg kommune begynde en revision af de eksisterende miljøgodkendelser. 12

13 Skema: Oversigt over miljøgodkendelserne i Grundfos A/S: Område Dato Gammel Ny Type Type Type Produktion Kommune Kommune Nord Bjerringbro Viborg A5 A6 A109 Dykpumper/centrifugalpumper/ bearbejdning af rustfrit stål Nord Bjerringbro Viborg A8 A6 A205 Dykpumper ** Nord Bjerringbro Viborg A2 A2 A103 Trykstøberi - Aluminium Nord Bjerringbro Viborg D12 D9 D207 Sprøjtestøberi - Plast Øst Bjerringbro Viborg A5 A9 * A205 Cirkulationspumpeprodu ktion Øst 2 & Bjerringbro Viborg A6 A6 A205 Teknologi- & Udviklingscenter Syd Viborg A207 Elektroniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer Syd 2 - Bjerringbro Viborg Ikke godkendelsespligtig Testcenter Syd Viborg A205 No-NOx-anlæg Langå Langå Randers A6 A6 A205 Kælderpumpeproduktion Aalestrup Aalestrup Viborg A6 A6 A205 Cirkulationspumper Farum - Farum Furesø Ikke godkendelsespligtig Elektronik- & hybridproduktion Årslev - Årslev Faaborg- Ikke godkendelsespligtig Brøndproduktion Midtfyn Brøndby - Brøndby Brøndby Ikke godkendelsespligtig Serviceværksted "Type" refererer til gældende "Liste over godkendelsespligtig virksomhed" på ansøgningstidspunktet. "Type 1991" refererer til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed. "Type 2004" refererer til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. * Type bestemt efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober ** Ny ansøgning for produktionsområdet er indsendt til kommunen. 13

14 5. Miljøregnskab Total Bjerringbro Aalestrup Langå Brøndby Årslev Farum Enhed Omsætning mill. EUR 782,0 628,9 70,8 0,0 71,1 5,4 5,8 Antal medarbejdere stk Areal (Biodiversitet) * m² Forbrug Elforbrug MWh Vandforbrug m³ Fjernvarme MWh Naturgas m³ Forbrug af vedvarende energi ** % Kemikalier Kemikalieforbrug ton 1.117, ,1 27,2 0,0 0,0 0,0 8,7 Kemi - Spildevand % af forbrug 36 Slipmiddel % af forbrug 15 Bearbejdningsvæske % af forbrug 13 Hydraulikolie % af forbrug 8 Affedtningsmiddel % af forbrug 7 Andet % af forbrug 22 Emissioner *** CO 2 ton CO 2 ækv CH 4 ton CO 2 ækv ,06 1,14 0,65 0,31 13,90 N 2 O ton CO 2 ækv ,10 0,48 0,27 0,13 5,86 HFC er ton CO 2 ækv. 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFC er kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF 6 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partikler **** kg ,57 1,47 0,71 31,5 Særligt Miljøskadelige stoffer kg 1,56 1,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Organiske opløsningsmidler kg ,00 0,00 0,00 0,00 Olietåger kg ,00 0,00 0,00 0,00 Uorganiske syrer kg 40,2 36,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Metalstøv kg 19,4 16,6 2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 Støv i øvrigt kg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 2 kg NO x kg Spildevand Proces spildevand m³ Sanitær Spildevand m³ BOD kg/dag 30,1 30,1 Fosfor kg/dag 0,9 0,9 Kvælstof kg/dag 15,7 15,7 Tungmetaller kg/dag 0,1 0,1 Olie og fedt kg/dag 13,6 13,6 Affald Ikke farligt affald ton Farligt affald inkl. slam ton

15 * Arealforbrug er angivet i m2 bebygget område iht BBR ** Samlet forbrug af vedvarende energi": % af det samlede årlige energiforbrug (el og varme), som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. *** Beregningen af emissionen af drivhusgasser er beregnet på baggrund af Elforbrug: Miljødeklaration for el i Danmark, Fjernvarme/Naturgas: Key2Green ton CO 2 ækvivalenter: Global Warming Potential (GWP) **** Indirekte fra leverandør (produktion af el) Anlægsområder: Hovedkontor Grundfos A/S Poul Due Jensens vej Bjerringbro Grundfos A/S GL. Viborgvej Aalestrup Grundfos A/S Randersvej 22 A 8870 Langå Grundfos DK A/S Vallens Bækvej Brøndby Grundfos A/S Erhvervsvangen 3-4 Nærå, 5752 Årslev Grundfos Sensor A/S Grundfos Semiconductor Ryttermarken Farum 6. Verifikator Grundfos A/S er en metalbearbejdende virksomhed i henhold til listepunkt A203 i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Denne miljøredegørelse, som er verificeret i henhold til EU s miljøforordning, Eco Management and Audit Scheme (EMAS), udgør det grønne regnskab for Grundfos A/S og indsendes som sådan til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Miljøredegørelsen omfatter seks af Grundfos A/S anlægsområder i Danmark: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev og Farum. Grundfos A/S har siden 1995 lavet en miljøredegørelse hvert år. For 2009 og 2010 har Grundfos A/S valgt at lave en ajourført miljøredegørelse i stedet. Dette i henhold til Bilag VI B.) i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2009 af 25. november Virksomhedens aktiviteter omfatter flg. NACE-koder og brancheområder: Fremstilling af andre plastprodukter Støbning af letmetalprodukter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Ikke specialiseret engroshandel 15

16 16

Ajourført Miljøredegørelse 2012

Ajourført Miljøredegørelse 2012 Ajourført Miljøredegørelse 2012 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Holding A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé... 3 2. Ændringer

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Grundfos A/S Grundfos DK A/S Grundfos Sensor A/S Grundfos Management A/S (BD) Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Organisation...3

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Miljøredegørelse 2008. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum

Miljøredegørelse 2008. Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum Miljøredegørelse 2008 Grundfos A/S: Bjerringbro. Aalestrup. Langå. Brøndby. Årslev. Farum 4 Resumé 5 Forord Lederskab 9 Lederskab 10 Politikker 11 Overordnede miljømålsætninger 12 Væsentlige miljøforhold

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønne regnskaber 2012 for slamtørringsanlægget

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere