Årsberetning og Grønt regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og Grønt regnskab"

Transkript

1 Lynettefællesskabet I/S 26 Årsberetning og Grønt regnskab

2 Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre BESTYRELSE Formand Hamid El Mousti København Næstformand Margit Ørsted Frederiksberg Medlemmer Marie-Louise Andreassen Gentofte Mette Marie Schmidt Gladsaxe Lis Lykke Petersen Herlev Lars Andersen Hvidovre Sven Milthers København Johannes Nymark København Bo Normander København Niels Knudsen København Peter Schlüter København Rikke Fog-Møller København Niels Nørbæk Lyngby-Taarbæk Dora Arvidsen Rødovre Medarbejderrepræsentant Levi Madsen Lynettefællesskabet EMBEDSMANDSUDVALG Formand Torben Knudsen Lynettefællesskabet Medlemmer Mikael Koopmann Frederiksberg Carsten Nystrup Gentofte John Jensby Gladsaxe Helle Søeberg Herlev Anders Thanning Hvidovre Jens Balslev København Lene Mårtensson København Per Jacobsen København N. J. Drisdal Hansen Lyngby-Taarbæk Hans Christian Olsen Rødovre Revisorer Direktør Adresse Kommunernes Revision Torben Knudsen Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 25 DK-1432 København K Telefon: Telefax: Lynettefællesskabet I/S

3 Indhold Basisoplysninger 4 3 Indledning 5 Tilsynsmyndighedens udtalelse 7 Væsentlige miljøoplysninger 8 Lynettefællesskabets miljøpåvirkninger 8 Ledelsens redegørelse 11 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 11 Leverandører og miljø 11 Medarbejdere og miljø 11 Mål og resultater for miljø 12 Arbejdsmiljø og sikkerhed 13 Vilkårsoverholdelse og klager 13 Årsberetning 15 Administration og personale 15 Uddannelse og organisation 15 Økonomi 17 Drift og vedligehold 18 Udvikling 19 Laboratorium 2 IT 21 Besøg og information 21 Anlægsprojekter 21 Tema: Badevandskvalitet 24 Miljø- og arbejdsmiljødata 26 Kommentarer til miljødata 26 Miljødata for perioden Arbejdsmiljødata for perioden Kravoverholdelse 36

4 Basisoplysninger ADRESSE Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 25, DK-1432 København K Tlf.: , fax.: CVR-NUMMER: P-NUMMER (Lynetten): P-NUMMER (Damhusåen): TILSYNSMYNDIGHED Miljøkontrollen, Københavns Kommune (indtil 31. december 26). Miljøcenter Roskilde (fra 1. januar 27). BRANCHEBETEGNELSE 9 1 : Opsamling og behandling af spildevand. LISTEPUNKTER K 17: Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald (a). K 15: Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 1 ton affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25. ton, med undtagelse af deponering for inert affald (i) (a). HOVEDAKTIVITET Rensning af spildevand. Torben Knudsen Direktør VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske MILJØGODKENDELSER OG SPILDEVANDSTILLADELSER Miljøgodkendelse af renseanlæg Lynettens slamforbrændingsanlæg, 23. december 25. Miljøgodkendelse af slamaskedepot ved renseanlæg Lynetten, 26. april Tilladelse til udledning af renset spildevand fra renseanlæg Lynetten, 23. april Tilladelse til udledning af renset spildevand fra renseanlæg Damhusåen, 23. april Tilladelse til etablering af tre specialdepoter til oplagring af forurenet jord og spildevandsslam på renseanlæg Damhusåen, 12. august Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald på renseanlæg Damhusåen, 24. november 25. Herlev RECIPIENT FOR UDLEDNING AF SPILDEVAND Renseanlæggene Damhusåen og Lynetten leder begge det rensede spildevand til Øresund. VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Lynettefællesskabets udleder næringssalte og tungmetaller til Øresund med det rensede spildevand. Fra forbrændingen af slam emitteres CO 2, SO2, NOx samt partikler og tungmetaller til atmosfæren. Asken fra forbrændingen deponeres på eget depot. Renseanlæggene bruger ressourcer i form af vand, energi og kemikalier. Der dannes en mindre mængde farligt affald i Lynettefællesskabets laboratorium og ved rensningen af røggas fra forbrændingen. Dette affald afhændes til specialhåndtering. Lynettefællesskabet I/S ejer og driver renseanlæggene Damhusåen og Lynetten. På oplandskortet er angivet de kommuner, som ejer virksomheden. 4 Lynettefællesskabet I/S

5 Indledning 5 Lynettefællesskabet I/S har i 26 lagt store kræfter i det daglige arbejde med at rense spildevandet fra borgere og erhvervsvirksomheder i Lynettefællesskabet I/S otte ejerkommuner. Samtidig har vi i 26 igangsat en række nye initiativer med henblik på at videreudvikle Lynettefællesskabet I/S, således at vi vil kunne leve op til fremtidens skærpede krav både til kvaliteten af det rensede spildevand, vi udleder, og til den effektivitet, som vi driver virksomheden med. Røggasrenseanlægget og selve ovnanlægget undergik i 25 en større udbygning for at leve op til de nye EU-grænseværdier for udledning af røggas og hermed skærpede krav til rensning for specielt partikler og kviksølv. Driften i 26 har vist, at det udbyggede anlæg overholder alle de nye krav ved præstationsmålingerne. På den automatiske målestation er der registeret få overskridelser. Disse udgør tilsammen kun få promiller af den samlede driftstid. Det giver mulighed for en stabil drift, mens der i de kommende år arbejdes med en langsigtet plan for den fremtidige slamdisponering. Lyngby-Taarbæk Skovshoved Netop de fremtidige investeringer, især i forbindelse med slamdisponering, har i 26 sat fokus på alternative finansieringsmodeller for ejerkommunerne. Bestyrelsen har besluttet, at den enkelte kommune fremover selv kan vælge, om den ønsker at fortsætte med at indbetale investeringsbeløbene kontant som hidtil, eller om den hellere vil lade Lynettefællesskabet I/S optage lån til finansiering af kommunens del af investeringerne. Rødorve Gladsaxe Gentofte København Frederiksberg Strandvænget Sjællandsbroen Renseanlæg Lynetten Kongedybet Kløvermarksvej Også på organisationssiden vil fremtiden byde på skærpede krav til Lynettefællesskabet I/S. Det er baggrunden for, at vi i slutningen af 26 påbegyndte et større organisationsudviklingsprojekt. Projektets ambition er at sikre, at vi som virksomhed om fem år kan leve op til de krav, en offentlig vandrensningsvirksomhed som Lynettefællesskabet I/S kan tænkes at blive stillet overfor fra såvel borgere, politikere, myndigheder som fra medarbejdere. Som led i det fortsatte arbejde med at opgradere medarbejdernes generelle IT-viden og fremme anvendelsen af ny teknologi har Lynettefællesskabet I/S gennemført grundlæggende pc-kurser og tilbudt alle ansatte private pc er og en bredbåndsforbindelse på favorable anskaffelsesvilkår. Hvidovre Renseanlæg Damhusåen Det grønne regnskab for 25 blev godkendt af Erhvervsog Selskabsstyrelsen uden bemærkninger. Pumpestation Hovedkloakledning Torben Knudsen Direktør

6 6 Lynettefællesskabet I/S Miljøkontrollens udtalelse

7 Tilsynsmyndighedens udtalelse maj 27 Miljøcenter Roskildes udtalelse om grønt regnskab 26 for Lynettefællesskabet l/s Miljøcenter Roskilde har, jf. bekendtgørelse nr af 14. december 26 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab på grundlag af sit kendskab til virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelsernes vilkår forholdt sig til de dertil svarende dele af det grønne regnskab for 26: Basis oplysninger ( 5) Ledelsens redegørelse ( 6) Oplysninger om miljøforhold ( 7-8) Resumé af egenkontrol ( 9) Oplysningernes form ( 1-11) Oplysningernes form Lynettefællesskabets grønne regnskab er efter Miljøcenter Roskildes opfattelse overskueligt og let tilgængeligt også for læsere uden særlig indsigt i virksomhedens forhold. Med venlig hilsen Hanne Holst Linulf Basisoplysninger Miljøcenter Roskilde vurderer, at virksomhedens basisoplysninger lever op til kravene i bekendtgørelsen. Virksomhedens hovedaktivitet er rensning af spildevand og herunder forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske. Deponering af slamaske er et K 15. Deponeringsanlæg K 15 er optaget på listen over virksomheder, der skal udarbejde grønt regnskab. Lynettefællesskabet l/s er derfor forpligtiget til at udarbejde grønt regnskab for deponeringsanlægget. Lynettefællesskabet l/s har valgt at sende grønt regnskab for alle deres aktiviteter. Ledelsens redegørelse Miljøcenter Roskilde vurderer, at ledelsens redegørelse lever op til kravene i bekendtgørelsen. Miljøcenter Roskilde finder det positivt, at Lynettefællesskabet vil udvikle sin viden om slam bortskaffelse gennem samarbejde med universiteter og videncentre i ind- og udland. Oplysninger om miljøforhold Københavns Kommune, Center for Miljø, var tilsynsmyndighed i 26. Oplysningerne i det grønne regnskab er i overensstemmelse med kommunens oplysninger om virksomheden. Der er ikke oplysninger om andre væsentlige miljøforhold, som efter kommunens opfattelse burde have været medtaget i det grønne regnskab. Klager Københavns Kommune, Center for Miljø, har ikke modtaget væsentlige klager over Lynettefællesskabet i det pågældende regnskabsår ud over den klage over lugt, som er beskrevet i regnskabet. Resumé af egenkontrol Miljøcenter Roskilde finder, at resuméet giver et udmærket overblik over Lynettefællesskabets egenkontrol.

8 Væsentlige miljøoplysninger Lynettefællesskabet I/S har for 26 valgt at medtage følgende oplysninger i det grønne regnskab: Mængden af renset og aflastet spildevand til Øresund og spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor. Mængden af flydende affald renseanlæg Lynetten modtager fra sugevogne, og mængden af modtaget propylenglykol (letnedbrydeligt kulstof) til forbedring af næringssaltfjernelsen på renseanlæg Damhusåen. Mængden af afvandet spildevandsslam som forbrændes, og mængden af rejektvand som ledes retur til vandbehandlingen fra slambehandlingen. Mængden af røggas udledt via skorsten og nødskorsten fra slamforbrændingen og mængden af diverse indholdsstoffer i røggassen. Energiforbrug i form af el, varme og fyringsolie. Energiproduktion i form af el fra biogas og solceller samt produktion af varme til eget brug og til fjernvarmenettet. Biogasproduktion og mængden af afbrændt biogas på faklen. Forbrug af fældningskemikalier, polymerer, drikkevand og diverse hjælpestoffer til behandlingen af spildevand, slam og røggas. Forbrug af diesel, benzin og flaskegas til transport. Mængden af restprodukter fra vand- og slambehandlingen, mængden af røggasaffald kørt til specialdepot, og mængden af ristestof afhændes til forbrænding på Amagerforbrænding I/S. Mængden af øvrigt affald produceret på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen, dog ikke opgjort som 5-års-oversigter, da dette set i forhold til vores øvrige miljøpåvirkninger er vurderet som værende af mindre betydning. Mængden af udvalgte tungmetaller i det urensede og rensede spildevand og i det afvandede slam, røggas, aske og rejektvand fra slambehandlingen. Lynettefællesskabets miljøpåvirkninger Spildevandet fra Lynettefællesskabets opland består af vand fra husholdninger, erhvervs- og industrivirksomheder og regnvand opsamlet fra veje og tagflader. Spildevandet indeholder især organisk stof og næringssalte i form af kvælstof og fosfor. Ved renseprocessen fjernes hovedparten af stofferne. Ved at reducere udledningen af organisk stof og næringssalte til Øresund begrænses algevæksten og risikoen for iltsvind, der i alvorlige tilfælde kan give anledning til fiskedød. Udledningen af tungmetaller til Øresund reduceres også væsentligt ved renseprocessen, da en del af tungmetallerne fjernes fra spildevandet med slammet. Ved renseprocessen dannes slam, som efter afvanding på renseanlæggene tørres og forbrændes på renseanlæg Lynetten. Ved forbrændingsprocessen dannes røggas, som efter rensning i et el-filter, to kemiske skrubbere samt et posefilter udledes fra en 9 m høj skorsten. Ved rensning af røggassen begrænses de lokale og regionale påvirkninger af mennesker og miljø. De kemiske skrubbere producerer spildevand, der renses for tungmetaller, inden vandet returneres til vandbehandlingen. Tungmetallerne afhændes til specialbehandling sammen med laboratorieaffald fra Lynettefællesskabets laboratorium. I posefiltret bruges kalk og aktivt kul, som efterfølgende de- Renseanlæg Damhusåen Til forbrænding Tilsætning af jernsalt og organinsk stof Tilsætning af jernsalt 8 Lynettefællesskabet I/S Miljøoplysninger

9 9 På renseanlæg Lynetten forbruges el og varme. Slambehandlingen bruger desuden hedtvand til tørring. Til støttefyring ved forbrænding af slammet bruges biogas og fyringsolie. Hedtvandet produceres ved forbrænding af biogas på renseanlæg Lynettens gas-/oliekedler. På renseanlæg Damhusåen forbruges el og varme. En del af denne energi produceres på anlæggets gasmotor. Der bruges fældningskemikalier til at rense vandet for fosfor, og der bruges polymerer ved afvandingen af slammet. Til intern transport benyttes miljødiesel, benzin og flaskegas. Der benyttes drikkevand til rengøring og til en række procesformål, hvor der af arbejdshygiejniske grunde ikke kan anvendes renset spildevand. poneres på eksternt depot. De gamle røggasvaskere står som reserve til røggasrenseanlægget. Hovedparten af asken fra forbrændingsprocessen er genbrugt, og resten er deponeret i et miljøgodkendt depot på renseanlæg Lynettens område. Miljøpåvirkningen fra depotet i form af udsivning af tungmetaller er af miljømyndigheden vurderet til at være af mindre betydning. Forbruget af fossile brændsler i forbindelse med driften af depotet er ikke opgjort separat, men indgår i opgørelsen af det totale forbrug. Ved rensningen af spildevandet fjernes sand, som genbruges. Ristestof køres til ekstern forbrænding. Fedt udrådnes med slammet i rådnetankene. Lynettefællesskabet har ingen udledninger til jord. Renseanlæggene har en lugtudsendelse, som påvirker nærmiljøet. På renseanlæg Lynetten forbrændes en del af ventilationsluften i forbrændingsovnen. På renseanlæg Damhusåen renses ventilationsluften fra riste og sandfang i en bioskrubber og i et aktivt kul-filter, inden den ledes ud i omgivelserne. Der er ingen væsentlige støjgener for omgivelserne fra hverken vandrensning eller slambehandling på renseanlæggene. Renseanlæg Lynetten Posefilter Eksternt depot Eksternt depot

10 1 Lynettefællesskabet I/S Ledelsens redegørelse

11 Ledelsens redegørelse Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Lynettefællesskabet vil aktivt medvirke til at genopbygge og bevare den naturlige balance i vore omgivelser. For at arbejde mod det mål har Lynettefællesskabet formuleret sin miljøpolitik: 11 Lynettefællesskabet er til enhver tid forpligtet til at rense spildevandet og bortskaffe slammet i henhold til gældende krav. Rensning af spildevandet og behandling af slammet ud over de gældende krav skal ske ud fra en samlet vurdering af, hvad der er bedst for miljøet. Lynettefællesskabet vil åbent samarbejde med myndighederne og vores interessenter om miljøspørgsmål og vil til enhver tid som minimum overholde de krav, som myndighederne har pålagt os. Lynettefællesskabet vil løbende revurdere sin miljøpolitik for derigennem at sikre en fortsat forbedring af miljøindsatsen. Lynettefællesskabet vil gennem samarbejde med interessentkommunerne medvirke til, at kommunernes borgere og virksomheder erkender deres ansvar for at nedsætte mængden af miljøbelastende stoffer i spildevandet. Lynettefællesskabet vil systematisk arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold for vore medarbejdere. Lynettefællesskabet vil ved information og uddannelse motivere medarbejderne til at udvise miljømæssig ansvarlighed. Lynettefællesskabet vil systematisk arbejde på at forhindre lugtemissioner, således at vore naboer ikke generes. Lynettefællesskabet vil arbejde på, at indkøb foretages hos leverandører, der har indført miljøledelse. Lynettefællesskabet vil udvikle sin viden om spildevandsrensning og slambortskaffelse gennem samarbejde med universiteter og videncentre i ind- og udland. Lynettefællesskabet vil markere sig med deltagelse i udviklingsorienterede samarbejdsprojekter sammen med private og offentlige deltagere. Lynettefællesskabet vil medvirke til at informere omverdenen om vandkredsløbet og vandets betydning som ressource. Leverandører og miljø Lynettefællesskabet stiller i sin indkøbspolitik følgende krav til miljøhensyn: Lynettefællesskabet vil gennem miljørigtige indkøb gøre en aktiv indsats for at mindske virksomhedens miljøbelastning. Ved valg af leverandører skal der lægges vægt på, at leverandørerne har en intern miljøpolitik for virksomheden. De må gerne være certificeret efter EMAS eller ISO 141. Endvidere bør der vælges produkter, der opfylder kravene til en af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Der sker en løbende udskiftning af stoffer og materialer, der anvendes i driften af renseanlæggene, således at miljø- og arbejdsmiljøbelastningen nedsættes. Dette sker ved brug af positivlister og miljømærkede produkter, især inden for rengøringsmidler og brændstoffer. Medarbejdere og miljø Som miljøvirksomhed med ansvar for at rense spildevand er mange medarbejdere i Lynettefællesskabet naturligt inddraget i at forbedre miljøet gennem deres daglige arbejde. Miljøpræstationen måles løbende ved onlinemålinger og laboratorieanalyser, som bl.a. er grundlaget for de interne nøgletal, grønt regnskab og de benchmarkinger, vi har deltaget i. Dette arbejde involverer en række medarbejdere på flere forskellige niveauer i organisationen. Lynettefællesskabets laboratorium fik i 26 auditeret sin kvalitets- og miljøledelse med et godt resultat.

12 Mål og resultater for miljø og arbejdsmiljø Mål Resultater i 26 Reducering af el-forbrug til kvælstoffjernelsen med 1 % og reducering af kvælstof- og fosforudledningen med 5 ton hhv. 1 ton i 26 i forhold til 23. I forhold til 23 er de udledte mængder på renseanlæg Damhusåen faldet, men på grund af anlæggets regnstyring er der kun opnået en reduktion af udledningerne på 5 % af det forventede. På renseanlæg Lynetten gennemføres onlineprocesstyring først i 27, hvorfor målet ikke er nået. Udrådning af biologisk slam på rådnetanke: 8 % af biologisk slam tilført på renseanlæg Lynetten i 26 udrådnes. På renseanlæg Lynetten er mængden af udrådnet biologisk slam kun blevet 4 % på grund af flere ombygninger af anlægget. Det forventes, at andelen øges i 27. Udrådning af biologisk slam på rådnetanke: 9 % af biologisk slam tilført på renseanlæg Damhusåen i 26 udrådnes. På renseanlæg Damhusåen er 1 % af det biologiske slam udrådnet i 26. Nedbringelse af forbruget af fyringsolie med 4 % i 26 i forhold til 25. Forbruget af fyringsolie blev kun reduceret med 33 % i forhold til 25. Dette skyldes indkøring af den nye røggasrensning. Der forventes en yderligere reduktion i 27 på 7 %. Forbruget af drikkevand skal fortsat nedbringes. Reduceres med 1. m 3 i 26. Forbruget af vand udviste desværre en stigning i 26 på grund af øget forbrug på røggasrensningen. Der arbejdes fortsat på at opnå en reduktion. Reduktion af lugt fra renseanlæg Lynetten til 8 LE (lugtenheder) i anlæggets skel i 27. Overdækning af afløbskanalerne og afløbsfingre på primærtankene blev afsluttet i 25. Lugtmålinger i 26 viser, at immisionen fra slambehandlingen er 1-2 LE, mens den fra anlægget som helhed er 2-27 LE (7m). Udarbejdelse og implementering af beredskabsplan (risiko og miljø) for hele Lynettefællesskabet i 26. Udkast til beredskabsplan blev afleveret til Lynettefællesskabet i efteråret 26 af Københavns Brandvæsen. Planen implementeres i organisationen i 27. Tungmetalfældningsanlægget skal overholde kravværdierne i sidste halvår af 27. Nyt mål. Målet er nået. Målet er ikke nået endnu, men arbejdet fortsætter. Målet er ikke nået og opgivet. 12 Lynettefællesskabet I/S Mål og resultater

13 13 Arbejdsmiljø og sikkerhed Organisation Lynettefællesskabets sikkerheds- og sundhedsarbejde varetages af en sikkerhedsorganisation (SIO), der består af et sikkerhedsudvalg (SIU) på seks personer og herunder syv sikkerhedsgrupper med i alt 12 personer. Sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget afholder hver fire møder om året. Sikkerhedsudvalgets primære opgave er at planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerhedsgruppernes opgave er at varetage de ansattes sikkerhed og deltage i forebyggelse af sikkerhedsmæssige risici. Alt arbejde, der udføres af eget personale eller af eksterne firmaer, tilrettelægges i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Hvis der registreres arbejdsmiljøproblemer, som ikke umiddelbart kan løses, udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), og der udfyldes et skema, som bruges i forbindelse med sikkerhedsorganisationens arbejde. Der foretages løbende vedligeholdelse og opdatering af arbejdspladsvurderingerne. Særlige risici Særlige arbejdsmiljømæssige risici i Lynettefællesskabet: Kontakt med spildevand og slam Aerosoler fra rensningen af spildevand Støv ved håndtering og transport af slamaske Håndtering af fældningskemikalier, lud (NaOH) og syre (HCl) Støj ved maskinanlæg i forbindelse med slambehandlingen Sikkerhedsorganisationens indsatsområder i 26 Arbejdspladsvurderinger Arbejdspladsbrugsanvisninger Helbredsundersøgelse af skifteholdspersonale Inddragelse af sygefravær i sikkerhedsarbejdet Opfølgning på lovpligtige vaccinationer Udarbejdelse af beredskabsplan for renseanlæggene Indsatsområder i 27 Revision af arbejdspladsvurdering (APV) herunder indarbejdelse af sygefravær Indarbejde rutiner for sikkerhedsrundering på renseanlæg Lynetten og Damhusåen Indarbejde hygiejneprojekt i organisationen Udarbejdelse af arbejds- og sikkerhedsbeskrivelser Færdiggørelse og implementering af beredskabsplan/atex Rutiner for elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker (EASY) Forebyggelse af arbejdsulykker og undersøgelser af samme Udarbejdelse af brugsanvisninger på tekniske hjælpemidler (fra før 1. april 1995) Revision af intern og ekstern sikkerhedsfolder Kampagner for særligt belastede områder Gennemførelse af helbredsundersøgelse for alle ansatte Udarbejde principper for oplæring og instruktion af bl.a. nyansatte Forberede renseanlæg Lynettens og Damhusåens arbejdsmiljø til Arbejdstilsynets screeningsbesøg i 28 Samarbejde med Bedriftssundhedstjenesten (Arbejdsmiljø København) i 27 Vedligeholdelsesprogram for lovpligtige vaccinationer Helbredsundersøgelse Deltagelse ved indsats omkring hygiejne Deltagelse i SIU- og SIO-møder Ad hoc-opgaver Arbejdsmiljø og spildevand I februar 26 er der udarbejdet en rapport om status for arbejdsmiljø og spildevand. Formålet med rapporten er at give et overblik over, hvilke undersøgelser der er gennemført i kloaknettet og på renseanlæg for parametre, som potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko for kloakarbejdere. En kortlægning viser, at litteratur og undersøgelser omhandlende sammenhæng mellem sundhedsskadelige stoffer på renseanlæg og i afløbssystemer og arbejdsmiljø er meget begrænset. Det statistiske materiale om sammenhæng mellem mikroorganismer i renseanlæg og i afløbssystemer, som medfører arbejdsbetingede lidelser, er ligeledes begrænset. Lynettefællesskabet vil fortsat bestræbe sig på at fokusere på området ved at minimere de risici, som ansatte udsættes for, ved forebyggelse i arbejdets planlægning samt ved at sikre gode instruktioner om arbejdets udførelse. Vilkårsoverholdelse og klager Vilkårsoverholdelse Alle krav til det rensede spildevand og til præstationsprøverne fra røggasrensningen er overholdt i 26. Den automatiske målestation har registreret en række kortvarige overskridelser for partikler, NOx og CO. Indkøring af tungmetalfældningsanlægget i forbindelse med slamforbrændingens nye krav til rejektvand fra røgasrensningen i miljøgodkendelse har givet problemer. Kravene er ikke overholdt i 26 på grund af problemer med at opnå en stabil drift. Et løsningsforslag er udarbejdet og forventes implementeret i 27. Der er gennemført lugtmålinger på renseanlæg Lynetten, som viste, at det er nødvendigt at reducere lugtemissionen fra de overdækkede primærtanke og sidekanaler. I forbindelse med den varme sommer har der været lugtgener i området ved renseanlæg Damhusåen, og en borger i pågældende område har rettet henvendelse til Hvidovre Kommune og renseanlægget. En gennemgang af renseanlægget viste, at der ikke var særlige lugtgener på anlæggets område.

14 14 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

15 Årsberetning Administration og personale Ny direktør Den 1. oktober 26 tiltrådte Torben Knudsen som ny direktør for Lynettefællesskabet I/S. Torben Knudsen afløste Kaare Halse, der gik på pension den 1. april 26. Tid på opgaver Lynettefællesskabet har valgt, at tidsforbrug på arbejdsopgaver skal registreres med virkning fra 1. april 27. Vedligeholdelsessystemet LOGIHOLD anvendes til registrering af tidsforbrug, og i 26 har en arbejdsgruppe nedsat af samarbejdsudvalget afklaret og fastlagt rammerne for registreringen. Tilpasning af vedligeholdelsessystemet er implementeret. Uddannelse I 26 har medarbejdere været på en række kurser inden for teknik og personlig udvikling. Det har bl.a. meget andet drejet sig om: Ledelse Maskinteknik og betjening Arbejdsmiljø ATEX Truck-certifikat Biologisk forsforfjernelse Drift af forbrændingsanlæg El-arbejde under spænding Diverse tekniske kurser 15 Medarbejder-pc og -bredbånd Lynettefællesskabet har som et led i et generelt kompetenceløft tilbudt alle ansatte medarbejderbredbånd og medarbejder-pc. Der har været en pæn tilslutning til de to ordninger. Udstyr og bredbåndsforbindelser er leveret i 1. kvartal 27. Frugtordning I 26 blev det besluttet at tilbyde gratis frugt til medarbejderne. Ordningen har været en stor succes. Kolleganetværk Lynettefællesskabet har et kolleganetværk, der består af 16 personer, som repræsenterer alle dele af virksomheden. Netværkspersonerne uddannes løbende i samtale med kolleger og i at håndtere svære situationer. Herudover har Lynettefællesskabet tilknyttet en professionel rådgiver, som kan yde hjælp mod ethvert problem, der er krisedannende. Der er desuden afholdt internt medarbejderkursus med følgende indhold: Lynettefællesskabets visioner og holdninger Renseanlæggenes processer Driftsorganisationen Samarbejdsorganisationen Sikkerhedsorganisationen I VUC-regi (Voksenuddannelse) er der blevet undervist i grundlæggende brug af pc. Lærlinge og praktikanter Værkstedet på renseanlæg Lynetten har fortsat haft to smedelærlinge under uddannelse, og en maskinmesterelev har afsluttet sin værkstedspraktik. I driftslaboratoriet har to laborantelever afsluttet deres praktik. Herudover har en studerende fra Frankrig gennemført et projekt om biologisk fosforfjernelse, og en ledig har været i jobtræning. Administrationsafdelingen er i 26 godkendt til at uddanne kontorelever. Lønsystem I november måned 25 overtog Kommunedata opgaven med lønanvisning fra Accenture. Overgangen til en ny lønanviser er forløbet problemfrit. Benchmarking Samarbejdet med DANVA og samarbejdet mellem store renseanlæg i Danmark (SMS) er fortsat. I SMS deltager Aalborg, Århus, Randers, Odense, Esbjerg, Spildevandscenter Avedøre og Lynettefællesskabet.

16 Organisation Direktion Direktør Torben Knudsen Vicedirektør Jens Winther Teknisk sekretariat Projektchef Alice Saabye Sikkerhedskoordinator Albert Dam Administration Adm. chef Søren Jensen Drift Driftschef Jens Winther Miljø- og udvikling Miljøchef Kim Rindel Renseanlæg Lynetten Driftsleder Hans Jørgen Olsen Driftservice Forvalter Thommy Ploug Renseanlæg Damhusåen Driftsleder Karsten Eliasson Bemandingsoversigt Ansatte i gennemsnit Budget Ledelse og administration Miljø- og udviklingsafdeling Drift- og vedligeholdelse Renseanlæg Lynetten Vandbehandling Slambehandling Vedligeholdelse Driftservice Renseanlæg Damhusåen I alt Fraværsstatistik Fraværsdage i alt* Fraværsdage pr. ansat 2,6 16,2 2,1 19,3 18,9 Sygedage i alt Sygdom af kortere varighed pr. ansat 1,4 1,7 9,6 8,8 Sygdom af længere varighed pr. ansat 4,5 7,6 8,1 8,7 Fraværsdage pga. tilskadekomst pr. ansat,3,9,6,5 Øvrige fraværsdage pr. ansat 1,1 1,,9,8 * Opgørelsen er ikke korrigeret for sygefravær registreret på lør-, søn- og helligdage. Fra 23 er opgørelsesmetoden ændret. Ligeledes er definitionen på sygefravær af længere varighed ændret fra 29 dage til 15 dage. 16 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

17 17 Interessentkommunerne indbetaler driftsog anlægsbidrag til Lynettefællesskabet efter fordelingsnøgler fastsat af bestyrelsen. Alle nyanlæg er finansieret uden låntagning, idet udgifterne dækkes af intressenternes kvartalsvise indbetalinger. Drift 25 København 68, % Lyngby-Taarbæk,3 % Frederiksberg 11,7 % Gentofte 8,5 % Gladsaxe 4,2 % Rødovre 2,4 % Hvidovre 4, % Herlev,9 % Drift 26 København 68,6 % Lyngby-Taarbæk,3 % Frederiksberg 11,7 % Økonomi Driftsvirksomhed Endeligt 25 Foreløbigt 26 Indtægter Bidrag fra interessenter Renter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Lønninger Driftsmidler Afgifter Engangsudgifter 1.8. Drift og vedligehold Udgifter i alt Driftsvirksomhed netto Anlægsinvesteringer Indtægter Udgifter Gladsaxe 4,4 % Rødovre 2,5 % Hvidovre 4,1 % Herlev,9 % København 67,5 % Driftsudgifterne med fradrag af indtægter fra driftssærbidrag fordeles efter kommunernes vandforbrug. Kommunernes andele er omregnet til procentandele. Forskellen i de to opgørelser afspejler ændringer i vandforbrug og særbidrag. Driftssærbidrag er et bidrag, der betales for rensningen af særligt forurenet spildevand. Dvs. spildevand der er mere forurenet end almindeligt spildevand. Øvrige investeringer Gentofte 8,5 % Lyngby-Taarbæk,3 % Frederiksberg 11,9 % Anlægsinvesteringer netto Samlet resultat drift og anlæg Gentofte 8,7 % Fordeling af de totale driftsudgifter 25 - % andel 26 - % andel Løn 32,3 31,4 Driftsmidler 18,6 16,8 Statsafgifter 23,7 22,2 Øvrig drift 25,4 29,6 Gladsaxe 4,2 % Rødovre 2,5 % Hvidovre 4, % Herlev,9 % Gennemsnit af de sidste 5 års driftsfordeling.

18 Drift og vedligehold Drift af forbrændingsanlæg Røggasrenseanlægget er i 25 blevet udbygget med genopvarmningsveksler og posefilter for primært at kunne rense for kviksølv og partikler (støv). Dette kombineret med de meget skrappe krav til indetid har krævet en stor indsats i hele indkøringsfasen i 26. Herudover er selve ovnanlægget blevet forsynet med nye styringer, og efterforbrændingskammeret er blevet udbygget og forsynet med efterbrændere for at sikre røggasserne en opholdstid på minimum to sekunder ved 85. De nye krav har også medført øget brug af efterbrændere under op- og nedkørsel af ovnen i forbindelse med driftsstop. Dette har betydet et øget energiforbrug i form af biogas og olie. En yderligere optimering af forbrændingsanlægget på energisiden har høj prioritet. Firmaet RGS 9, der har aftaget slam fra mange renseanlæg i Danmark, lukkede med kort varsel for modtagelse i oktober 26, hvilket medførte en lang række forespørgsler fra renseanlæg om forbrænding af slam på renseanlæg Lynetten. Da forbrændingsanlæggets kapacitet ikke var 1 % udnyttet, blev der truffet aftale om forbrænding af slam fra Tårnby Renseanlæg. Faciliteterne for modtagelse af slam ude fra er udbygget, idet der er etableret et nyt siloanlæg for aflæsning af slam. Genbrug af aske og sand Afsætning af aske fra forbrændingsanlægget til RGS 9 stoppede imidlertid også, og asken blev derfor deponeret i renseanlæg Lynettens eget depot. Andre alternativer for genbrug af aske undersøges løbende. Sand fra sandfangene, der tidligere er deponeret på renseanlæg Lynettens depot, er i 26 genbrugt i samarbejde med genbrugsvirksomheden NKI. Udrådning af biologisk slam Udrådningen af biologisk slam udbygges fortsat. På renseanlæg Lynetten er der gennemført flere ombygninger på rådnetankanlægget for at forbedre processen. En del problemer med tilstopninger af ristestof har betydet, at udrådningen af biologisk slam ikke er nået op på de forventede mængder. Der blev udrådnet ca. 4 %. Der vil fortsat blive arbejdet med denne problemstilling. På renseanlæg Damhusåen udrådnes biologisk slam nu 1 %, og ud over en reduktion i de afvandede slamtørstofmængder giver det en større biogasproduktion. 18 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

19 19 Kraft- og varmeproduktion For at udnytte den forøgede gasmængde optimalt blev det eksisterende gasmotoranlæg på renseanlæg Damhusåen opgraderet til større el- og varmeydelse i forbindelse med et stort eftersyn. El-ydelsen er øget med ca. 1 %, og der produceres nu ca kwh/år svarende til ca. 45 % af renseanlæggets el-forbrug. For at sikre motoren de bedste driftsbetingelser er der etableret gasrensning i form af et kulfilter. Varmen fra gasmotoren udnyttes til opvarmning af renseanlægget og til salg af fjernvarme. Onlinestyring På renseanlæg Damhusåen er onlinestyringen på vandbehandlingen udbygget yderligere med flere faciliteter, der sikrer driften. På renseanlæg Lynetten er der arbejdet videre med at optimere den eksisterende styring af vandbehandlingen. Specielt er der fokuseret på forbruget af fældningskemikalier, som er reduceret med ca. 8-1 %. Begge renseanlæg har opnået gode renseresultater i 26. Vedligeholdelsessystem Renseanlæg Lynettens vedligeholdelsessystem LOGIHOLD udbygges stadig. Ud over øget brug til forebyggende vedligehold er softwaren opdateret til brug for tidsregistrering på alle opgaver på renseanlæggene. Arbejdet med sammenlægning af lagre til en fælles lagerfunktion er fortsat i 26. ATEX Som følge af en ny bekendtgørelse vedrørende eksplosionsrisiko (ATEX-gennemgang) er renseanlæggene gennemanalyseret for at afdække eksplosionsfare i forbindelse med benzin/olie, gas og støv. Der udarbejdes et såkaldt eksplosionsdokument, og eventuelle tiltag, der skal forhindre eksplosion, udføres. Dette arbejde afsluttes i 27. Bekæmpelse af bjørneklo På renseanlæg Damhusåen foregår bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af udsætning af får. Dette har vist sig effektivt og overflødiggør manuelt arbejde. Affalds-/hjælpestoffer Modtagelse af affalds-/hjælpestoffer på renseanlæg Damhusåen til næringssaltfjernelse. Af-isningsvæske fra Kastrup Lufthavn, alkohol fra medicinalindustri og glykol fra kølesystemer har i 26 været anvendt til forbedring af kvælstoffjernelsen. Udvikling Væk med miljøskadelige stoffer Der er bevilliget INTERREG-midler (EU-pulje) til et samarbejdsprojekt i Øresundsregionen om reduktion af kilder til udledning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Lynettefællesskabet bidrager med pilotforsøg i samarbejde med DTU (ph.d.-projekt), målinger på renseanlæggene samt en opgradering af det eksisterende videncenter Miljøforvaltning af spildevand. Samarbejdspartnerne er Malmö Stad, Gladsaxe, Hvidovre og Helsingborg kommuner, Länstyrelsen i Skåne Län, Miljøstyrelsen og SYSAV. Undersøgelsen af omsætning af miljøfremmede stoffer på pilotanlægget er ved at være afsluttet. De foreløbige resultater viser, at den primære nedbrydning af de miljøskadelige stoffer sker i de beluftede faser på pilotanlægget. I foråret 27 udføres forsøg for at afprøve, om omsætningen kan optimeres. Der er gennemført en række målinger på renseanlæg Lynetten for at karakterisere spildevandet med hensyn til miljøog sundhedsproblematiske stoffer. Videncentret og den tilhørende hjemmeside (http://viden. lyn-is.dk) har stadig mange besøgende. Videncentret er nu ved, som led i INTERREG-projektet, at blive opgraderet, således at hjemmesiden vil være tilgængelig i en dansk og en svensk udgave. Samtidigt vil svenske brugere kunne oploade dokumenter til hjemmesiden. Hjemmesiden formidler således viden til svenske og danske kommunale miljømedarbejdere og andre med interesse i miljøforvaltning af spildevand. Anvendt kemi i slamprocesser Der er i Lynettefællesskabets del af projektet gennemført pilotforsøg med Kemiras Kemicond-proces. Testene er blevet gennemført, så det har været muligt at køre fuldskala

20 Måleprogram for antibiotika og antibiotikaresistens sker i Miljøgruppens regi og vil vise, om opgørelser af forbrug af antibiotika på sygehuse og i husholdningerne kan bruges til at vurdere risikoen for dannelse antibiotikaresistente bakterier bestemte steder i kloaksystemet f.eks. på renseanlæg. Samtidigt vil målinger vise den aktuelle resistensproblematiks proportion. Opgørelsen af forbruget af antibiotika blev tidligere visualiseret ved hjælp af en GIS-database. Rotteprojekt (Målinger for udvalgt spildevandparametre samt undersøgelse af antibiotikaresistens i spildevand og kloakrotter). Dette projekt er der ikke resultater fra p.t., men det går ud på at finde ud af, om man kan bekæmpe rotter mere effektivt, end man gør nu. Lynettefællesbetts miljøgruppe deltager, ved at man vil undersøge, om rotterne bærer på antibiotikaresistente bakterier, som kan overføres til dyr og mennesker. Undersøgelsen foregår ved Rigshospitalet. afvanding på centrifugerne. Ved testene kunne tørstof i det afvandede slam øges til %, hvor det normalt har ligget på 19-2 %. Indledende test tyder på, at slammet også bliver mindre klistret og derved nemmere at pumpe. Videre forsøg vil vise, om slammets transportegenskaber kan forbedres ved processen, således at slammet er nemmere at transportere både i afvandet og tørret tilstand. Optimering af drift og kapacitet I samarbejde med Spildevandscenter Avedøre og VA-verket i Malmö Stad er igangsat et projekt finansieret af INTER- REG-midler og af den fælles udviklingspulje med Spildevandscenter Avedøre om udvidelse af behandlingskapacitet og optimering af drift af afløbssystemer og renseanlæg i Øresundsregionen. Lynettefællesskabets andel af projektet består i, at en del af renseanlæg Damhusåen vil blive drevet med hydrolyse af sekundærslammet. For egne midler gennemføres et sideløbende forsøg med styring af tilløbsmængderne. Det praktiske arbejde er først startet ultimo 26, så der endnu ingen resultater. Der vil blive opstillet matematiske modeller til generalisering af processerne, så de kan anvendes på andre anlæg. Lunds Tekniske Højskole deltager som konsulent i projektet. Medicinrester og antibiotikaresistens Arbejdet med kortlægning og vurdering af sygehusspildevand blev i sommeren 26 igangsat som følge af Lynettefællesskabets Miljøgruppes tidligere arbejde på området. Det er en uddybning af Miljøstyrelsens projekt Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden, hvor Lynettefællesskabet også bidrager igennem vores fælles udviklingspulje med Spildevandscenter Avedøre. Resultaterne vil blive rapporteret i 27. Andre aktiviteter BioCrete EU-Lifeprojekt. Genbrug af slamaske i betonproduktion. Projektet forventes afsluttet i 27. Vurdering af renseteknologier DANVA-/Udviklingspuljeprojekt. Rapport er publiceret. Deltagelse i opbygning af national database over sammenhæng imellem drift og slamkarakteristika. Deltagelse forsætter i 27. Rapport Status og udviklingstendenser for styring, regulering og instrumentering af afløbssystemer og disses samspil med renseanlæg. Udviklingspuljen har finansieret. Rapport er publiceret. Notat Bakteriemodellering ved Amager Strandpark. Badevandssæson 25. Se tema. Rapport Status for arbejdsmiljø og spildevand. Se afsnittet om arbejdsmiljø og sikkerhed. Laboratorium Laboratoriet er miljø- og kvalitetscertificeret efter standarderne ISO 14.1:24 (ny standard) og ISO 91. Der er i 26 afholdt intern audit af laboratoriet, og i 27 skal certificeringen fornys. Der er for nylig taget et nyt dokumentstyringsprogram til kvalitets- og miljøstyringen i brug. Laboratoriet har deltaget i alle relevante præstationsprøvninger med godt resultat. Der er i 26 blevet udtaget og analyseret ca. 3.5 prøver på Lynettefællesskabets laboratorium. Laboratoriet vedligeholder og kalibrerer renseanlæggenes ni online næringssaltmålere, som også er omfattet af miljø- og kvalitetscertificeringen. Laboratoriet har deltaget i planlægningen og afholdelsen af Slamflokkens temadag i 26 og deltager i erfaringsgruppen for laboranter på renseanlæg Labkits. 2 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre 1 MILJØ BERET NING 2013 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG AVEDØRES VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 5

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Bagenkop Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø Ansvarlig myndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Email: post@vordingborg.dk Tlf. 55 36 36 36 Hvis

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde.

Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde. NOTAT Side 1 af 7 Dato 26. september 2013 Fra Til Varde Forsyning A/S Varde Kommune Cc Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde. Indledning Varde

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2015

Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 19. marts 2015 Pkt. 6. Godkendelse af årsberetning

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønne regnskaber 2012 for slamtørringsanlægget

Læs mere

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune PRÆSENTATION Morten Beha Pedersen, mop@hvidovre.dk Miljøsagsbehandler i Hvidovre bl.a. for Hvidovre Hospital Tovholder for hospitalsgruppen i Lynettefællesskabet og i KLs arbejdsgruppe om hospitalsspildevand

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Hospitalsspildevand. Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier. Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam

Hospitalsspildevand. Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier. Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam Hospitalsspildevand Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam Lund 4. Oktober 2011 Ulf Nielsen DHI uln@dhigroup.com Deltagere, udgivelse

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere