Årsberetning og Grønt regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og Grønt regnskab"

Transkript

1 Lynettefællesskabet I/S 26 Årsberetning og Grønt regnskab

2 Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre BESTYRELSE Formand Hamid El Mousti København Næstformand Margit Ørsted Frederiksberg Medlemmer Marie-Louise Andreassen Gentofte Mette Marie Schmidt Gladsaxe Lis Lykke Petersen Herlev Lars Andersen Hvidovre Sven Milthers København Johannes Nymark København Bo Normander København Niels Knudsen København Peter Schlüter København Rikke Fog-Møller København Niels Nørbæk Lyngby-Taarbæk Dora Arvidsen Rødovre Medarbejderrepræsentant Levi Madsen Lynettefællesskabet EMBEDSMANDSUDVALG Formand Torben Knudsen Lynettefællesskabet Medlemmer Mikael Koopmann Frederiksberg Carsten Nystrup Gentofte John Jensby Gladsaxe Helle Søeberg Herlev Anders Thanning Hvidovre Jens Balslev København Lene Mårtensson København Per Jacobsen København N. J. Drisdal Hansen Lyngby-Taarbæk Hans Christian Olsen Rødovre Revisorer Direktør Adresse Kommunernes Revision Torben Knudsen Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 25 DK-1432 København K Telefon: Telefax: Lynettefællesskabet I/S

3 Indhold Basisoplysninger 4 3 Indledning 5 Tilsynsmyndighedens udtalelse 7 Væsentlige miljøoplysninger 8 Lynettefællesskabets miljøpåvirkninger 8 Ledelsens redegørelse 11 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 11 Leverandører og miljø 11 Medarbejdere og miljø 11 Mål og resultater for miljø 12 Arbejdsmiljø og sikkerhed 13 Vilkårsoverholdelse og klager 13 Årsberetning 15 Administration og personale 15 Uddannelse og organisation 15 Økonomi 17 Drift og vedligehold 18 Udvikling 19 Laboratorium 2 IT 21 Besøg og information 21 Anlægsprojekter 21 Tema: Badevandskvalitet 24 Miljø- og arbejdsmiljødata 26 Kommentarer til miljødata 26 Miljødata for perioden Arbejdsmiljødata for perioden Kravoverholdelse 36

4 Basisoplysninger ADRESSE Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 25, DK-1432 København K Tlf.: , fax.: CVR-NUMMER: P-NUMMER (Lynetten): P-NUMMER (Damhusåen): TILSYNSMYNDIGHED Miljøkontrollen, Københavns Kommune (indtil 31. december 26). Miljøcenter Roskilde (fra 1. januar 27). BRANCHEBETEGNELSE 9 1 : Opsamling og behandling af spildevand. LISTEPUNKTER K 17: Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald (a). K 15: Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 1 ton affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25. ton, med undtagelse af deponering for inert affald (i) (a). HOVEDAKTIVITET Rensning af spildevand. Torben Knudsen Direktør VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske MILJØGODKENDELSER OG SPILDEVANDSTILLADELSER Miljøgodkendelse af renseanlæg Lynettens slamforbrændingsanlæg, 23. december 25. Miljøgodkendelse af slamaskedepot ved renseanlæg Lynetten, 26. april Tilladelse til udledning af renset spildevand fra renseanlæg Lynetten, 23. april Tilladelse til udledning af renset spildevand fra renseanlæg Damhusåen, 23. april Tilladelse til etablering af tre specialdepoter til oplagring af forurenet jord og spildevandsslam på renseanlæg Damhusåen, 12. august Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald på renseanlæg Damhusåen, 24. november 25. Herlev RECIPIENT FOR UDLEDNING AF SPILDEVAND Renseanlæggene Damhusåen og Lynetten leder begge det rensede spildevand til Øresund. VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Lynettefællesskabets udleder næringssalte og tungmetaller til Øresund med det rensede spildevand. Fra forbrændingen af slam emitteres CO 2, SO2, NOx samt partikler og tungmetaller til atmosfæren. Asken fra forbrændingen deponeres på eget depot. Renseanlæggene bruger ressourcer i form af vand, energi og kemikalier. Der dannes en mindre mængde farligt affald i Lynettefællesskabets laboratorium og ved rensningen af røggas fra forbrændingen. Dette affald afhændes til specialhåndtering. Lynettefællesskabet I/S ejer og driver renseanlæggene Damhusåen og Lynetten. På oplandskortet er angivet de kommuner, som ejer virksomheden. 4 Lynettefællesskabet I/S

5 Indledning 5 Lynettefællesskabet I/S har i 26 lagt store kræfter i det daglige arbejde med at rense spildevandet fra borgere og erhvervsvirksomheder i Lynettefællesskabet I/S otte ejerkommuner. Samtidig har vi i 26 igangsat en række nye initiativer med henblik på at videreudvikle Lynettefællesskabet I/S, således at vi vil kunne leve op til fremtidens skærpede krav både til kvaliteten af det rensede spildevand, vi udleder, og til den effektivitet, som vi driver virksomheden med. Røggasrenseanlægget og selve ovnanlægget undergik i 25 en større udbygning for at leve op til de nye EU-grænseværdier for udledning af røggas og hermed skærpede krav til rensning for specielt partikler og kviksølv. Driften i 26 har vist, at det udbyggede anlæg overholder alle de nye krav ved præstationsmålingerne. På den automatiske målestation er der registeret få overskridelser. Disse udgør tilsammen kun få promiller af den samlede driftstid. Det giver mulighed for en stabil drift, mens der i de kommende år arbejdes med en langsigtet plan for den fremtidige slamdisponering. Lyngby-Taarbæk Skovshoved Netop de fremtidige investeringer, især i forbindelse med slamdisponering, har i 26 sat fokus på alternative finansieringsmodeller for ejerkommunerne. Bestyrelsen har besluttet, at den enkelte kommune fremover selv kan vælge, om den ønsker at fortsætte med at indbetale investeringsbeløbene kontant som hidtil, eller om den hellere vil lade Lynettefællesskabet I/S optage lån til finansiering af kommunens del af investeringerne. Rødorve Gladsaxe Gentofte København Frederiksberg Strandvænget Sjællandsbroen Renseanlæg Lynetten Kongedybet Kløvermarksvej Også på organisationssiden vil fremtiden byde på skærpede krav til Lynettefællesskabet I/S. Det er baggrunden for, at vi i slutningen af 26 påbegyndte et større organisationsudviklingsprojekt. Projektets ambition er at sikre, at vi som virksomhed om fem år kan leve op til de krav, en offentlig vandrensningsvirksomhed som Lynettefællesskabet I/S kan tænkes at blive stillet overfor fra såvel borgere, politikere, myndigheder som fra medarbejdere. Som led i det fortsatte arbejde med at opgradere medarbejdernes generelle IT-viden og fremme anvendelsen af ny teknologi har Lynettefællesskabet I/S gennemført grundlæggende pc-kurser og tilbudt alle ansatte private pc er og en bredbåndsforbindelse på favorable anskaffelsesvilkår. Hvidovre Renseanlæg Damhusåen Det grønne regnskab for 25 blev godkendt af Erhvervsog Selskabsstyrelsen uden bemærkninger. Pumpestation Hovedkloakledning Torben Knudsen Direktør

6 6 Lynettefællesskabet I/S Miljøkontrollens udtalelse

7 Tilsynsmyndighedens udtalelse maj 27 Miljøcenter Roskildes udtalelse om grønt regnskab 26 for Lynettefællesskabet l/s Miljøcenter Roskilde har, jf. bekendtgørelse nr af 14. december 26 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab på grundlag af sit kendskab til virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelsernes vilkår forholdt sig til de dertil svarende dele af det grønne regnskab for 26: Basis oplysninger ( 5) Ledelsens redegørelse ( 6) Oplysninger om miljøforhold ( 7-8) Resumé af egenkontrol ( 9) Oplysningernes form ( 1-11) Oplysningernes form Lynettefællesskabets grønne regnskab er efter Miljøcenter Roskildes opfattelse overskueligt og let tilgængeligt også for læsere uden særlig indsigt i virksomhedens forhold. Med venlig hilsen Hanne Holst Linulf Basisoplysninger Miljøcenter Roskilde vurderer, at virksomhedens basisoplysninger lever op til kravene i bekendtgørelsen. Virksomhedens hovedaktivitet er rensning af spildevand og herunder forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske. Deponering af slamaske er et K 15. Deponeringsanlæg K 15 er optaget på listen over virksomheder, der skal udarbejde grønt regnskab. Lynettefællesskabet l/s er derfor forpligtiget til at udarbejde grønt regnskab for deponeringsanlægget. Lynettefællesskabet l/s har valgt at sende grønt regnskab for alle deres aktiviteter. Ledelsens redegørelse Miljøcenter Roskilde vurderer, at ledelsens redegørelse lever op til kravene i bekendtgørelsen. Miljøcenter Roskilde finder det positivt, at Lynettefællesskabet vil udvikle sin viden om slam bortskaffelse gennem samarbejde med universiteter og videncentre i ind- og udland. Oplysninger om miljøforhold Københavns Kommune, Center for Miljø, var tilsynsmyndighed i 26. Oplysningerne i det grønne regnskab er i overensstemmelse med kommunens oplysninger om virksomheden. Der er ikke oplysninger om andre væsentlige miljøforhold, som efter kommunens opfattelse burde have været medtaget i det grønne regnskab. Klager Københavns Kommune, Center for Miljø, har ikke modtaget væsentlige klager over Lynettefællesskabet i det pågældende regnskabsår ud over den klage over lugt, som er beskrevet i regnskabet. Resumé af egenkontrol Miljøcenter Roskilde finder, at resuméet giver et udmærket overblik over Lynettefællesskabets egenkontrol.

8 Væsentlige miljøoplysninger Lynettefællesskabet I/S har for 26 valgt at medtage følgende oplysninger i det grønne regnskab: Mængden af renset og aflastet spildevand til Øresund og spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor. Mængden af flydende affald renseanlæg Lynetten modtager fra sugevogne, og mængden af modtaget propylenglykol (letnedbrydeligt kulstof) til forbedring af næringssaltfjernelsen på renseanlæg Damhusåen. Mængden af afvandet spildevandsslam som forbrændes, og mængden af rejektvand som ledes retur til vandbehandlingen fra slambehandlingen. Mængden af røggas udledt via skorsten og nødskorsten fra slamforbrændingen og mængden af diverse indholdsstoffer i røggassen. Energiforbrug i form af el, varme og fyringsolie. Energiproduktion i form af el fra biogas og solceller samt produktion af varme til eget brug og til fjernvarmenettet. Biogasproduktion og mængden af afbrændt biogas på faklen. Forbrug af fældningskemikalier, polymerer, drikkevand og diverse hjælpestoffer til behandlingen af spildevand, slam og røggas. Forbrug af diesel, benzin og flaskegas til transport. Mængden af restprodukter fra vand- og slambehandlingen, mængden af røggasaffald kørt til specialdepot, og mængden af ristestof afhændes til forbrænding på Amagerforbrænding I/S. Mængden af øvrigt affald produceret på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen, dog ikke opgjort som 5-års-oversigter, da dette set i forhold til vores øvrige miljøpåvirkninger er vurderet som værende af mindre betydning. Mængden af udvalgte tungmetaller i det urensede og rensede spildevand og i det afvandede slam, røggas, aske og rejektvand fra slambehandlingen. Lynettefællesskabets miljøpåvirkninger Spildevandet fra Lynettefællesskabets opland består af vand fra husholdninger, erhvervs- og industrivirksomheder og regnvand opsamlet fra veje og tagflader. Spildevandet indeholder især organisk stof og næringssalte i form af kvælstof og fosfor. Ved renseprocessen fjernes hovedparten af stofferne. Ved at reducere udledningen af organisk stof og næringssalte til Øresund begrænses algevæksten og risikoen for iltsvind, der i alvorlige tilfælde kan give anledning til fiskedød. Udledningen af tungmetaller til Øresund reduceres også væsentligt ved renseprocessen, da en del af tungmetallerne fjernes fra spildevandet med slammet. Ved renseprocessen dannes slam, som efter afvanding på renseanlæggene tørres og forbrændes på renseanlæg Lynetten. Ved forbrændingsprocessen dannes røggas, som efter rensning i et el-filter, to kemiske skrubbere samt et posefilter udledes fra en 9 m høj skorsten. Ved rensning af røggassen begrænses de lokale og regionale påvirkninger af mennesker og miljø. De kemiske skrubbere producerer spildevand, der renses for tungmetaller, inden vandet returneres til vandbehandlingen. Tungmetallerne afhændes til specialbehandling sammen med laboratorieaffald fra Lynettefællesskabets laboratorium. I posefiltret bruges kalk og aktivt kul, som efterfølgende de- Renseanlæg Damhusåen Til forbrænding Tilsætning af jernsalt og organinsk stof Tilsætning af jernsalt 8 Lynettefællesskabet I/S Miljøoplysninger

9 9 På renseanlæg Lynetten forbruges el og varme. Slambehandlingen bruger desuden hedtvand til tørring. Til støttefyring ved forbrænding af slammet bruges biogas og fyringsolie. Hedtvandet produceres ved forbrænding af biogas på renseanlæg Lynettens gas-/oliekedler. På renseanlæg Damhusåen forbruges el og varme. En del af denne energi produceres på anlæggets gasmotor. Der bruges fældningskemikalier til at rense vandet for fosfor, og der bruges polymerer ved afvandingen af slammet. Til intern transport benyttes miljødiesel, benzin og flaskegas. Der benyttes drikkevand til rengøring og til en række procesformål, hvor der af arbejdshygiejniske grunde ikke kan anvendes renset spildevand. poneres på eksternt depot. De gamle røggasvaskere står som reserve til røggasrenseanlægget. Hovedparten af asken fra forbrændingsprocessen er genbrugt, og resten er deponeret i et miljøgodkendt depot på renseanlæg Lynettens område. Miljøpåvirkningen fra depotet i form af udsivning af tungmetaller er af miljømyndigheden vurderet til at være af mindre betydning. Forbruget af fossile brændsler i forbindelse med driften af depotet er ikke opgjort separat, men indgår i opgørelsen af det totale forbrug. Ved rensningen af spildevandet fjernes sand, som genbruges. Ristestof køres til ekstern forbrænding. Fedt udrådnes med slammet i rådnetankene. Lynettefællesskabet har ingen udledninger til jord. Renseanlæggene har en lugtudsendelse, som påvirker nærmiljøet. På renseanlæg Lynetten forbrændes en del af ventilationsluften i forbrændingsovnen. På renseanlæg Damhusåen renses ventilationsluften fra riste og sandfang i en bioskrubber og i et aktivt kul-filter, inden den ledes ud i omgivelserne. Der er ingen væsentlige støjgener for omgivelserne fra hverken vandrensning eller slambehandling på renseanlæggene. Renseanlæg Lynetten Posefilter Eksternt depot Eksternt depot

10 1 Lynettefællesskabet I/S Ledelsens redegørelse

11 Ledelsens redegørelse Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Lynettefællesskabet vil aktivt medvirke til at genopbygge og bevare den naturlige balance i vore omgivelser. For at arbejde mod det mål har Lynettefællesskabet formuleret sin miljøpolitik: 11 Lynettefællesskabet er til enhver tid forpligtet til at rense spildevandet og bortskaffe slammet i henhold til gældende krav. Rensning af spildevandet og behandling af slammet ud over de gældende krav skal ske ud fra en samlet vurdering af, hvad der er bedst for miljøet. Lynettefællesskabet vil åbent samarbejde med myndighederne og vores interessenter om miljøspørgsmål og vil til enhver tid som minimum overholde de krav, som myndighederne har pålagt os. Lynettefællesskabet vil løbende revurdere sin miljøpolitik for derigennem at sikre en fortsat forbedring af miljøindsatsen. Lynettefællesskabet vil gennem samarbejde med interessentkommunerne medvirke til, at kommunernes borgere og virksomheder erkender deres ansvar for at nedsætte mængden af miljøbelastende stoffer i spildevandet. Lynettefællesskabet vil systematisk arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold for vore medarbejdere. Lynettefællesskabet vil ved information og uddannelse motivere medarbejderne til at udvise miljømæssig ansvarlighed. Lynettefællesskabet vil systematisk arbejde på at forhindre lugtemissioner, således at vore naboer ikke generes. Lynettefællesskabet vil arbejde på, at indkøb foretages hos leverandører, der har indført miljøledelse. Lynettefællesskabet vil udvikle sin viden om spildevandsrensning og slambortskaffelse gennem samarbejde med universiteter og videncentre i ind- og udland. Lynettefællesskabet vil markere sig med deltagelse i udviklingsorienterede samarbejdsprojekter sammen med private og offentlige deltagere. Lynettefællesskabet vil medvirke til at informere omverdenen om vandkredsløbet og vandets betydning som ressource. Leverandører og miljø Lynettefællesskabet stiller i sin indkøbspolitik følgende krav til miljøhensyn: Lynettefællesskabet vil gennem miljørigtige indkøb gøre en aktiv indsats for at mindske virksomhedens miljøbelastning. Ved valg af leverandører skal der lægges vægt på, at leverandørerne har en intern miljøpolitik for virksomheden. De må gerne være certificeret efter EMAS eller ISO 141. Endvidere bør der vælges produkter, der opfylder kravene til en af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Der sker en løbende udskiftning af stoffer og materialer, der anvendes i driften af renseanlæggene, således at miljø- og arbejdsmiljøbelastningen nedsættes. Dette sker ved brug af positivlister og miljømærkede produkter, især inden for rengøringsmidler og brændstoffer. Medarbejdere og miljø Som miljøvirksomhed med ansvar for at rense spildevand er mange medarbejdere i Lynettefællesskabet naturligt inddraget i at forbedre miljøet gennem deres daglige arbejde. Miljøpræstationen måles løbende ved onlinemålinger og laboratorieanalyser, som bl.a. er grundlaget for de interne nøgletal, grønt regnskab og de benchmarkinger, vi har deltaget i. Dette arbejde involverer en række medarbejdere på flere forskellige niveauer i organisationen. Lynettefællesskabets laboratorium fik i 26 auditeret sin kvalitets- og miljøledelse med et godt resultat.

12 Mål og resultater for miljø og arbejdsmiljø Mål Resultater i 26 Reducering af el-forbrug til kvælstoffjernelsen med 1 % og reducering af kvælstof- og fosforudledningen med 5 ton hhv. 1 ton i 26 i forhold til 23. I forhold til 23 er de udledte mængder på renseanlæg Damhusåen faldet, men på grund af anlæggets regnstyring er der kun opnået en reduktion af udledningerne på 5 % af det forventede. På renseanlæg Lynetten gennemføres onlineprocesstyring først i 27, hvorfor målet ikke er nået. Udrådning af biologisk slam på rådnetanke: 8 % af biologisk slam tilført på renseanlæg Lynetten i 26 udrådnes. På renseanlæg Lynetten er mængden af udrådnet biologisk slam kun blevet 4 % på grund af flere ombygninger af anlægget. Det forventes, at andelen øges i 27. Udrådning af biologisk slam på rådnetanke: 9 % af biologisk slam tilført på renseanlæg Damhusåen i 26 udrådnes. På renseanlæg Damhusåen er 1 % af det biologiske slam udrådnet i 26. Nedbringelse af forbruget af fyringsolie med 4 % i 26 i forhold til 25. Forbruget af fyringsolie blev kun reduceret med 33 % i forhold til 25. Dette skyldes indkøring af den nye røggasrensning. Der forventes en yderligere reduktion i 27 på 7 %. Forbruget af drikkevand skal fortsat nedbringes. Reduceres med 1. m 3 i 26. Forbruget af vand udviste desværre en stigning i 26 på grund af øget forbrug på røggasrensningen. Der arbejdes fortsat på at opnå en reduktion. Reduktion af lugt fra renseanlæg Lynetten til 8 LE (lugtenheder) i anlæggets skel i 27. Overdækning af afløbskanalerne og afløbsfingre på primærtankene blev afsluttet i 25. Lugtmålinger i 26 viser, at immisionen fra slambehandlingen er 1-2 LE, mens den fra anlægget som helhed er 2-27 LE (7m). Udarbejdelse og implementering af beredskabsplan (risiko og miljø) for hele Lynettefællesskabet i 26. Udkast til beredskabsplan blev afleveret til Lynettefællesskabet i efteråret 26 af Københavns Brandvæsen. Planen implementeres i organisationen i 27. Tungmetalfældningsanlægget skal overholde kravværdierne i sidste halvår af 27. Nyt mål. Målet er nået. Målet er ikke nået endnu, men arbejdet fortsætter. Målet er ikke nået og opgivet. 12 Lynettefællesskabet I/S Mål og resultater

13 13 Arbejdsmiljø og sikkerhed Organisation Lynettefællesskabets sikkerheds- og sundhedsarbejde varetages af en sikkerhedsorganisation (SIO), der består af et sikkerhedsudvalg (SIU) på seks personer og herunder syv sikkerhedsgrupper med i alt 12 personer. Sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget afholder hver fire møder om året. Sikkerhedsudvalgets primære opgave er at planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerhedsgruppernes opgave er at varetage de ansattes sikkerhed og deltage i forebyggelse af sikkerhedsmæssige risici. Alt arbejde, der udføres af eget personale eller af eksterne firmaer, tilrettelægges i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Hvis der registreres arbejdsmiljøproblemer, som ikke umiddelbart kan løses, udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), og der udfyldes et skema, som bruges i forbindelse med sikkerhedsorganisationens arbejde. Der foretages løbende vedligeholdelse og opdatering af arbejdspladsvurderingerne. Særlige risici Særlige arbejdsmiljømæssige risici i Lynettefællesskabet: Kontakt med spildevand og slam Aerosoler fra rensningen af spildevand Støv ved håndtering og transport af slamaske Håndtering af fældningskemikalier, lud (NaOH) og syre (HCl) Støj ved maskinanlæg i forbindelse med slambehandlingen Sikkerhedsorganisationens indsatsområder i 26 Arbejdspladsvurderinger Arbejdspladsbrugsanvisninger Helbredsundersøgelse af skifteholdspersonale Inddragelse af sygefravær i sikkerhedsarbejdet Opfølgning på lovpligtige vaccinationer Udarbejdelse af beredskabsplan for renseanlæggene Indsatsområder i 27 Revision af arbejdspladsvurdering (APV) herunder indarbejdelse af sygefravær Indarbejde rutiner for sikkerhedsrundering på renseanlæg Lynetten og Damhusåen Indarbejde hygiejneprojekt i organisationen Udarbejdelse af arbejds- og sikkerhedsbeskrivelser Færdiggørelse og implementering af beredskabsplan/atex Rutiner for elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker (EASY) Forebyggelse af arbejdsulykker og undersøgelser af samme Udarbejdelse af brugsanvisninger på tekniske hjælpemidler (fra før 1. april 1995) Revision af intern og ekstern sikkerhedsfolder Kampagner for særligt belastede områder Gennemførelse af helbredsundersøgelse for alle ansatte Udarbejde principper for oplæring og instruktion af bl.a. nyansatte Forberede renseanlæg Lynettens og Damhusåens arbejdsmiljø til Arbejdstilsynets screeningsbesøg i 28 Samarbejde med Bedriftssundhedstjenesten (Arbejdsmiljø København) i 27 Vedligeholdelsesprogram for lovpligtige vaccinationer Helbredsundersøgelse Deltagelse ved indsats omkring hygiejne Deltagelse i SIU- og SIO-møder Ad hoc-opgaver Arbejdsmiljø og spildevand I februar 26 er der udarbejdet en rapport om status for arbejdsmiljø og spildevand. Formålet med rapporten er at give et overblik over, hvilke undersøgelser der er gennemført i kloaknettet og på renseanlæg for parametre, som potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko for kloakarbejdere. En kortlægning viser, at litteratur og undersøgelser omhandlende sammenhæng mellem sundhedsskadelige stoffer på renseanlæg og i afløbssystemer og arbejdsmiljø er meget begrænset. Det statistiske materiale om sammenhæng mellem mikroorganismer i renseanlæg og i afløbssystemer, som medfører arbejdsbetingede lidelser, er ligeledes begrænset. Lynettefællesskabet vil fortsat bestræbe sig på at fokusere på området ved at minimere de risici, som ansatte udsættes for, ved forebyggelse i arbejdets planlægning samt ved at sikre gode instruktioner om arbejdets udførelse. Vilkårsoverholdelse og klager Vilkårsoverholdelse Alle krav til det rensede spildevand og til præstationsprøverne fra røggasrensningen er overholdt i 26. Den automatiske målestation har registreret en række kortvarige overskridelser for partikler, NOx og CO. Indkøring af tungmetalfældningsanlægget i forbindelse med slamforbrændingens nye krav til rejektvand fra røgasrensningen i miljøgodkendelse har givet problemer. Kravene er ikke overholdt i 26 på grund af problemer med at opnå en stabil drift. Et løsningsforslag er udarbejdet og forventes implementeret i 27. Der er gennemført lugtmålinger på renseanlæg Lynetten, som viste, at det er nødvendigt at reducere lugtemissionen fra de overdækkede primærtanke og sidekanaler. I forbindelse med den varme sommer har der været lugtgener i området ved renseanlæg Damhusåen, og en borger i pågældende område har rettet henvendelse til Hvidovre Kommune og renseanlægget. En gennemgang af renseanlægget viste, at der ikke var særlige lugtgener på anlæggets område.

14 14 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

15 Årsberetning Administration og personale Ny direktør Den 1. oktober 26 tiltrådte Torben Knudsen som ny direktør for Lynettefællesskabet I/S. Torben Knudsen afløste Kaare Halse, der gik på pension den 1. april 26. Tid på opgaver Lynettefællesskabet har valgt, at tidsforbrug på arbejdsopgaver skal registreres med virkning fra 1. april 27. Vedligeholdelsessystemet LOGIHOLD anvendes til registrering af tidsforbrug, og i 26 har en arbejdsgruppe nedsat af samarbejdsudvalget afklaret og fastlagt rammerne for registreringen. Tilpasning af vedligeholdelsessystemet er implementeret. Uddannelse I 26 har medarbejdere været på en række kurser inden for teknik og personlig udvikling. Det har bl.a. meget andet drejet sig om: Ledelse Maskinteknik og betjening Arbejdsmiljø ATEX Truck-certifikat Biologisk forsforfjernelse Drift af forbrændingsanlæg El-arbejde under spænding Diverse tekniske kurser 15 Medarbejder-pc og -bredbånd Lynettefællesskabet har som et led i et generelt kompetenceløft tilbudt alle ansatte medarbejderbredbånd og medarbejder-pc. Der har været en pæn tilslutning til de to ordninger. Udstyr og bredbåndsforbindelser er leveret i 1. kvartal 27. Frugtordning I 26 blev det besluttet at tilbyde gratis frugt til medarbejderne. Ordningen har været en stor succes. Kolleganetværk Lynettefællesskabet har et kolleganetværk, der består af 16 personer, som repræsenterer alle dele af virksomheden. Netværkspersonerne uddannes løbende i samtale med kolleger og i at håndtere svære situationer. Herudover har Lynettefællesskabet tilknyttet en professionel rådgiver, som kan yde hjælp mod ethvert problem, der er krisedannende. Der er desuden afholdt internt medarbejderkursus med følgende indhold: Lynettefællesskabets visioner og holdninger Renseanlæggenes processer Driftsorganisationen Samarbejdsorganisationen Sikkerhedsorganisationen I VUC-regi (Voksenuddannelse) er der blevet undervist i grundlæggende brug af pc. Lærlinge og praktikanter Værkstedet på renseanlæg Lynetten har fortsat haft to smedelærlinge under uddannelse, og en maskinmesterelev har afsluttet sin værkstedspraktik. I driftslaboratoriet har to laborantelever afsluttet deres praktik. Herudover har en studerende fra Frankrig gennemført et projekt om biologisk fosforfjernelse, og en ledig har været i jobtræning. Administrationsafdelingen er i 26 godkendt til at uddanne kontorelever. Lønsystem I november måned 25 overtog Kommunedata opgaven med lønanvisning fra Accenture. Overgangen til en ny lønanviser er forløbet problemfrit. Benchmarking Samarbejdet med DANVA og samarbejdet mellem store renseanlæg i Danmark (SMS) er fortsat. I SMS deltager Aalborg, Århus, Randers, Odense, Esbjerg, Spildevandscenter Avedøre og Lynettefællesskabet.

16 Organisation Direktion Direktør Torben Knudsen Vicedirektør Jens Winther Teknisk sekretariat Projektchef Alice Saabye Sikkerhedskoordinator Albert Dam Administration Adm. chef Søren Jensen Drift Driftschef Jens Winther Miljø- og udvikling Miljøchef Kim Rindel Renseanlæg Lynetten Driftsleder Hans Jørgen Olsen Driftservice Forvalter Thommy Ploug Renseanlæg Damhusåen Driftsleder Karsten Eliasson Bemandingsoversigt Ansatte i gennemsnit Budget Ledelse og administration Miljø- og udviklingsafdeling Drift- og vedligeholdelse Renseanlæg Lynetten Vandbehandling Slambehandling Vedligeholdelse Driftservice Renseanlæg Damhusåen I alt Fraværsstatistik Fraværsdage i alt* Fraværsdage pr. ansat 2,6 16,2 2,1 19,3 18,9 Sygedage i alt Sygdom af kortere varighed pr. ansat 1,4 1,7 9,6 8,8 Sygdom af længere varighed pr. ansat 4,5 7,6 8,1 8,7 Fraværsdage pga. tilskadekomst pr. ansat,3,9,6,5 Øvrige fraværsdage pr. ansat 1,1 1,,9,8 * Opgørelsen er ikke korrigeret for sygefravær registreret på lør-, søn- og helligdage. Fra 23 er opgørelsesmetoden ændret. Ligeledes er definitionen på sygefravær af længere varighed ændret fra 29 dage til 15 dage. 16 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

17 17 Interessentkommunerne indbetaler driftsog anlægsbidrag til Lynettefællesskabet efter fordelingsnøgler fastsat af bestyrelsen. Alle nyanlæg er finansieret uden låntagning, idet udgifterne dækkes af intressenternes kvartalsvise indbetalinger. Drift 25 København 68, % Lyngby-Taarbæk,3 % Frederiksberg 11,7 % Gentofte 8,5 % Gladsaxe 4,2 % Rødovre 2,4 % Hvidovre 4, % Herlev,9 % Drift 26 København 68,6 % Lyngby-Taarbæk,3 % Frederiksberg 11,7 % Økonomi Driftsvirksomhed Endeligt 25 Foreløbigt 26 Indtægter Bidrag fra interessenter Renter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Lønninger Driftsmidler Afgifter Engangsudgifter 1.8. Drift og vedligehold Udgifter i alt Driftsvirksomhed netto Anlægsinvesteringer Indtægter Udgifter Gladsaxe 4,4 % Rødovre 2,5 % Hvidovre 4,1 % Herlev,9 % København 67,5 % Driftsudgifterne med fradrag af indtægter fra driftssærbidrag fordeles efter kommunernes vandforbrug. Kommunernes andele er omregnet til procentandele. Forskellen i de to opgørelser afspejler ændringer i vandforbrug og særbidrag. Driftssærbidrag er et bidrag, der betales for rensningen af særligt forurenet spildevand. Dvs. spildevand der er mere forurenet end almindeligt spildevand. Øvrige investeringer Gentofte 8,5 % Lyngby-Taarbæk,3 % Frederiksberg 11,9 % Anlægsinvesteringer netto Samlet resultat drift og anlæg Gentofte 8,7 % Fordeling af de totale driftsudgifter 25 - % andel 26 - % andel Løn 32,3 31,4 Driftsmidler 18,6 16,8 Statsafgifter 23,7 22,2 Øvrig drift 25,4 29,6 Gladsaxe 4,2 % Rødovre 2,5 % Hvidovre 4, % Herlev,9 % Gennemsnit af de sidste 5 års driftsfordeling.

18 Drift og vedligehold Drift af forbrændingsanlæg Røggasrenseanlægget er i 25 blevet udbygget med genopvarmningsveksler og posefilter for primært at kunne rense for kviksølv og partikler (støv). Dette kombineret med de meget skrappe krav til indetid har krævet en stor indsats i hele indkøringsfasen i 26. Herudover er selve ovnanlægget blevet forsynet med nye styringer, og efterforbrændingskammeret er blevet udbygget og forsynet med efterbrændere for at sikre røggasserne en opholdstid på minimum to sekunder ved 85. De nye krav har også medført øget brug af efterbrændere under op- og nedkørsel af ovnen i forbindelse med driftsstop. Dette har betydet et øget energiforbrug i form af biogas og olie. En yderligere optimering af forbrændingsanlægget på energisiden har høj prioritet. Firmaet RGS 9, der har aftaget slam fra mange renseanlæg i Danmark, lukkede med kort varsel for modtagelse i oktober 26, hvilket medførte en lang række forespørgsler fra renseanlæg om forbrænding af slam på renseanlæg Lynetten. Da forbrændingsanlæggets kapacitet ikke var 1 % udnyttet, blev der truffet aftale om forbrænding af slam fra Tårnby Renseanlæg. Faciliteterne for modtagelse af slam ude fra er udbygget, idet der er etableret et nyt siloanlæg for aflæsning af slam. Genbrug af aske og sand Afsætning af aske fra forbrændingsanlægget til RGS 9 stoppede imidlertid også, og asken blev derfor deponeret i renseanlæg Lynettens eget depot. Andre alternativer for genbrug af aske undersøges løbende. Sand fra sandfangene, der tidligere er deponeret på renseanlæg Lynettens depot, er i 26 genbrugt i samarbejde med genbrugsvirksomheden NKI. Udrådning af biologisk slam Udrådningen af biologisk slam udbygges fortsat. På renseanlæg Lynetten er der gennemført flere ombygninger på rådnetankanlægget for at forbedre processen. En del problemer med tilstopninger af ristestof har betydet, at udrådningen af biologisk slam ikke er nået op på de forventede mængder. Der blev udrådnet ca. 4 %. Der vil fortsat blive arbejdet med denne problemstilling. På renseanlæg Damhusåen udrådnes biologisk slam nu 1 %, og ud over en reduktion i de afvandede slamtørstofmængder giver det en større biogasproduktion. 18 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

19 19 Kraft- og varmeproduktion For at udnytte den forøgede gasmængde optimalt blev det eksisterende gasmotoranlæg på renseanlæg Damhusåen opgraderet til større el- og varmeydelse i forbindelse med et stort eftersyn. El-ydelsen er øget med ca. 1 %, og der produceres nu ca kwh/år svarende til ca. 45 % af renseanlæggets el-forbrug. For at sikre motoren de bedste driftsbetingelser er der etableret gasrensning i form af et kulfilter. Varmen fra gasmotoren udnyttes til opvarmning af renseanlægget og til salg af fjernvarme. Onlinestyring På renseanlæg Damhusåen er onlinestyringen på vandbehandlingen udbygget yderligere med flere faciliteter, der sikrer driften. På renseanlæg Lynetten er der arbejdet videre med at optimere den eksisterende styring af vandbehandlingen. Specielt er der fokuseret på forbruget af fældningskemikalier, som er reduceret med ca. 8-1 %. Begge renseanlæg har opnået gode renseresultater i 26. Vedligeholdelsessystem Renseanlæg Lynettens vedligeholdelsessystem LOGIHOLD udbygges stadig. Ud over øget brug til forebyggende vedligehold er softwaren opdateret til brug for tidsregistrering på alle opgaver på renseanlæggene. Arbejdet med sammenlægning af lagre til en fælles lagerfunktion er fortsat i 26. ATEX Som følge af en ny bekendtgørelse vedrørende eksplosionsrisiko (ATEX-gennemgang) er renseanlæggene gennemanalyseret for at afdække eksplosionsfare i forbindelse med benzin/olie, gas og støv. Der udarbejdes et såkaldt eksplosionsdokument, og eventuelle tiltag, der skal forhindre eksplosion, udføres. Dette arbejde afsluttes i 27. Bekæmpelse af bjørneklo På renseanlæg Damhusåen foregår bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af udsætning af får. Dette har vist sig effektivt og overflødiggør manuelt arbejde. Affalds-/hjælpestoffer Modtagelse af affalds-/hjælpestoffer på renseanlæg Damhusåen til næringssaltfjernelse. Af-isningsvæske fra Kastrup Lufthavn, alkohol fra medicinalindustri og glykol fra kølesystemer har i 26 været anvendt til forbedring af kvælstoffjernelsen. Udvikling Væk med miljøskadelige stoffer Der er bevilliget INTERREG-midler (EU-pulje) til et samarbejdsprojekt i Øresundsregionen om reduktion af kilder til udledning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Lynettefællesskabet bidrager med pilotforsøg i samarbejde med DTU (ph.d.-projekt), målinger på renseanlæggene samt en opgradering af det eksisterende videncenter Miljøforvaltning af spildevand. Samarbejdspartnerne er Malmö Stad, Gladsaxe, Hvidovre og Helsingborg kommuner, Länstyrelsen i Skåne Län, Miljøstyrelsen og SYSAV. Undersøgelsen af omsætning af miljøfremmede stoffer på pilotanlægget er ved at være afsluttet. De foreløbige resultater viser, at den primære nedbrydning af de miljøskadelige stoffer sker i de beluftede faser på pilotanlægget. I foråret 27 udføres forsøg for at afprøve, om omsætningen kan optimeres. Der er gennemført en række målinger på renseanlæg Lynetten for at karakterisere spildevandet med hensyn til miljøog sundhedsproblematiske stoffer. Videncentret og den tilhørende hjemmeside (http://viden. lyn-is.dk) har stadig mange besøgende. Videncentret er nu ved, som led i INTERREG-projektet, at blive opgraderet, således at hjemmesiden vil være tilgængelig i en dansk og en svensk udgave. Samtidigt vil svenske brugere kunne oploade dokumenter til hjemmesiden. Hjemmesiden formidler således viden til svenske og danske kommunale miljømedarbejdere og andre med interesse i miljøforvaltning af spildevand. Anvendt kemi i slamprocesser Der er i Lynettefællesskabets del af projektet gennemført pilotforsøg med Kemiras Kemicond-proces. Testene er blevet gennemført, så det har været muligt at køre fuldskala

20 Måleprogram for antibiotika og antibiotikaresistens sker i Miljøgruppens regi og vil vise, om opgørelser af forbrug af antibiotika på sygehuse og i husholdningerne kan bruges til at vurdere risikoen for dannelse antibiotikaresistente bakterier bestemte steder i kloaksystemet f.eks. på renseanlæg. Samtidigt vil målinger vise den aktuelle resistensproblematiks proportion. Opgørelsen af forbruget af antibiotika blev tidligere visualiseret ved hjælp af en GIS-database. Rotteprojekt (Målinger for udvalgt spildevandparametre samt undersøgelse af antibiotikaresistens i spildevand og kloakrotter). Dette projekt er der ikke resultater fra p.t., men det går ud på at finde ud af, om man kan bekæmpe rotter mere effektivt, end man gør nu. Lynettefællesbetts miljøgruppe deltager, ved at man vil undersøge, om rotterne bærer på antibiotikaresistente bakterier, som kan overføres til dyr og mennesker. Undersøgelsen foregår ved Rigshospitalet. afvanding på centrifugerne. Ved testene kunne tørstof i det afvandede slam øges til %, hvor det normalt har ligget på 19-2 %. Indledende test tyder på, at slammet også bliver mindre klistret og derved nemmere at pumpe. Videre forsøg vil vise, om slammets transportegenskaber kan forbedres ved processen, således at slammet er nemmere at transportere både i afvandet og tørret tilstand. Optimering af drift og kapacitet I samarbejde med Spildevandscenter Avedøre og VA-verket i Malmö Stad er igangsat et projekt finansieret af INTER- REG-midler og af den fælles udviklingspulje med Spildevandscenter Avedøre om udvidelse af behandlingskapacitet og optimering af drift af afløbssystemer og renseanlæg i Øresundsregionen. Lynettefællesskabets andel af projektet består i, at en del af renseanlæg Damhusåen vil blive drevet med hydrolyse af sekundærslammet. For egne midler gennemføres et sideløbende forsøg med styring af tilløbsmængderne. Det praktiske arbejde er først startet ultimo 26, så der endnu ingen resultater. Der vil blive opstillet matematiske modeller til generalisering af processerne, så de kan anvendes på andre anlæg. Lunds Tekniske Højskole deltager som konsulent i projektet. Medicinrester og antibiotikaresistens Arbejdet med kortlægning og vurdering af sygehusspildevand blev i sommeren 26 igangsat som følge af Lynettefællesskabets Miljøgruppes tidligere arbejde på området. Det er en uddybning af Miljøstyrelsens projekt Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden, hvor Lynettefællesskabet også bidrager igennem vores fælles udviklingspulje med Spildevandscenter Avedøre. Resultaterne vil blive rapporteret i 27. Andre aktiviteter BioCrete EU-Lifeprojekt. Genbrug af slamaske i betonproduktion. Projektet forventes afsluttet i 27. Vurdering af renseteknologier DANVA-/Udviklingspuljeprojekt. Rapport er publiceret. Deltagelse i opbygning af national database over sammenhæng imellem drift og slamkarakteristika. Deltagelse forsætter i 27. Rapport Status og udviklingstendenser for styring, regulering og instrumentering af afløbssystemer og disses samspil med renseanlæg. Udviklingspuljen har finansieret. Rapport er publiceret. Notat Bakteriemodellering ved Amager Strandpark. Badevandssæson 25. Se tema. Rapport Status for arbejdsmiljø og spildevand. Se afsnittet om arbejdsmiljø og sikkerhed. Laboratorium Laboratoriet er miljø- og kvalitetscertificeret efter standarderne ISO 14.1:24 (ny standard) og ISO 91. Der er i 26 afholdt intern audit af laboratoriet, og i 27 skal certificeringen fornys. Der er for nylig taget et nyt dokumentstyringsprogram til kvalitets- og miljøstyringen i brug. Laboratoriet har deltaget i alle relevante præstationsprøvninger med godt resultat. Der er i 26 blevet udtaget og analyseret ca. 3.5 prøver på Lynettefællesskabets laboratorium. Laboratoriet vedligeholder og kalibrerer renseanlæggenes ni online næringssaltmålere, som også er omfattet af miljø- og kvalitetscertificeringen. Laboratoriet har deltaget i planlægningen og afholdelsen af Slamflokkens temadag i 26 og deltager i erfaringsgruppen for laboranter på renseanlæg Labkits. 2 Lynettefællesskabet I/S Årsberetning

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere