Grønt regnskab kort udgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus"

Transkript

1 Grønt regnskab

2 Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En arbejdsplads med KU s størrelse og forskningsprofil skal være sit grønne ansvar bevidst og bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling. Ambitionen er, at KU skal blive ét af Europas grønneste campusområder og vi er godt på vej. Dette er et uddrag af KU s 5. grønne regnskab. Med regnskabet vil KU præsentere udviklingen i forbrug og miljøbelastninger, således at fremdriften i forhold til ambitioner og målsætninger kan følges. KU s grønne regnskab vil løbende blive udviklet med forbedret datakvalitet samt nye relevante opgørelser af forbrug og miljøbelastninger. Med udgangen af blev de våde fakulteter: LIFE, FARMA, SCIENCE og SUND fusioneret til 2 større våde fakulteter: SUND og SCIENCE. I indeværende grønne regnskab arbejdes der således stadigvæk med den gamle fakultetsopdeling. Først i regnskabet for 2012 vil forbrug mv. blive opdelt efter de nye fakulteter. Hovedresultater KU s grønne regnskab for viser, at Københavns Universitets prioriterede miljøindsats bærer frugt. Hovedindsatsen går på at reducere energiforbrug og -emissioner. Reduktion af energiforbrug og - emissioner KU s bestyrelsesvedtagne mål er: At reducere det samlede energiforbrug pr. årsværk (medarbejdere og studerende) med 20 % i 2013 sammenlignet med 2006 At reducere de samlede -emissioner pr. årsværk (medarbejdere og studerende) med 20 % i 2013 sammenlignet med 2006 Samlet set over perioden 2006 til bevæger KU s energiforbrug sig pænt mod reduktionsmålet for Efter stigning i forbruget pr. årsværk frem til 2008 er der i årene opnået pæne fald. I perioden 2006 til er det graddagekorrigerede energiforbrug pr. årsværk reduceret med 11,7 %, mens det faktiske forbrug pr. årsværk er reduceret med 13,1 %. Fra 2010 til er det faktiske energiforbrug pr. årsværk faldet med 13,5 %, mens forbruget pr. årsværk opgjort med graddagekorrigeret varme er steget med 2,2 %. De store forskelle skyldes mangler ved de tilgængelige graddagekorrektionsmetoder. 2

3 Energiforbrug pr årsværk med målsætning KU s energiindsats omfatter en bred vifte af tiltag som sikrer til reduktion af energi forbruget og dermed -emissionerne. Indsatsen omfatter særligt: Massive investeringer i tekniske energiprojekter indenfor ventilation, varmegenvinding, lys mm. Energirigtig adfærd hos brugerne gennem dagligt fokus og tilbagevendende Grøn Gerning-kampagner Styrket energiledelse og energistyring, som sikrer at bygninger og tekniske anlæg kører optimalt i forhold til behovet KU s vækst i årsværk for medarbejdere og studerende bidrager på den ene side til realiseringen af KU s målsætninger, men afspejler en kraftig aktivitetsvækst på KU, hvor særligt øgede laboratorieaktiviteter betyder øget energiforbrug og miljøbelastning. Et stort antal tekniske energiprojekter er under realisering og disse vil bidrage til yderligere væsentlige reduktioner i energiforbruget. Hertil kommer yderligere styrkelse af energistyring og adfærdsindsatsen. Det vurderes derfor, at KU er godt på vej mod at realisere målsætningen for både energiforbrug og -emissioner MWh pr årsværk MWh pr årsværk uden GDK Figur 1: Samlet energiforbrug pr. årsværk med målsætning for

4 -emission pr årsværk med målsætning ,5 2,0 1,5 -emissioner -udledningen pr. årsværk med graddagekorrigeret varme er reduceret med 12,4 % fra 2006 til, mens -udledningen uden graddagekorrektion er reduceret med 12,9 % i samme periode. Fra 2010 til er -emissionerne pr. årsværk med graddagekorrigeret varme faldet med 1,6 %, mens de faktiske emissioner pr. årsværk uden graddagekorrektion af varme er faldet med 11,5 %. KU s samlede -emissioner (graddagekorrigeret varme) er fra 2010 til reduceret med 1,6 %. Uden graddagekorrektion er -emissionerne reduceret med 9,1 % i perioden. 1,0 0,5 0, Ton pr årsværk Ton pr årsværk uden GDK Figur 2: -emissioner pr årsværk med målsætningen for Grå søjler angiver det faktiske forbrug, mens grønne søjler viser forbruget med graddagekorrigeret varmeforbrug (GDK). 4

5 -emmission for fordelt på kilder Opgørelsen af -emissioner omfatter KU-relateret transport, hvoraf internationale flyrejser bidrager med langt den største del på 93 %. -bidraget fra transport er stigende i perioden I 2006 udgjorde transport 14,9 % af de samlede -emissioner, som i er steget til 22 %. 1% 3% 22% 48% El Fjernvarme Natur og bygas Olie Flyrejser kan i nogen tilfælde erstattes eller suppleres af virtuelle konference-, kommunikations- og mødeformer, og generelle erfaringer viser, at der kan høstes væsentlige økonomiske gevinster og -reduktioner. Potentialet på KU vil blive nærmere undersøgt. -emissionerne knyttet til el- og fjernvarmeforbruget er modsat faldet pænt i perioden, primært som følge af KU s energiindsats, men også som følge af en voksende andel af vedvarende energi i fjernvarme- og elforsyningen. 26% Transport Figur 3: Fordeling af kilder til KU s -udledning 5

6 Samlet energiforbrug Energi KU s samlede faktiske (ikke graddagekorrigerede) energiforbrug har været tæt på samme niveau fra 2006 og frem til og med 2009, til trods for en stigende aktivitet afspejlet i en stor stigning i årsværk. Den større stigning fra 2009 til 2010 var forårsaget af det meget kolde 2010, som resulterede i at fjernvarmeforbruget steg kraftigt. Omvendt var et ganske varmt år, hvilket medførte et stort fald i varmeforbruget på 11,1 % fra Samlet energiforbrug (MWh) Figur 4: KU s samlede energiforbrug Samlet energiforbrug, graddagekorrigeret (MWh) KU s samlede elforbrug har fra 2001 og frem til 2009 generelt været svagt stigende, med enkelte mindre udsving. Fra 2009 og frem har der været mindre fald. Fra 2010 til er der opnået et fald på 1,1 %. KU s samlede graddagekorrigerede varmeforbrug har siden 2006 været svagt stigende, men faldt kraftigt i Denne tendens fortsatte i 2010 om end med et noget mindre fald. For er der opgjort en stor stigning (13 %) hvilket i høj grad var en følge af de mangler graddagekorrektionsmodellen har i forbindelse med korrektion af meget kolde/varme år. Det største energiforbrug sker på de tre store våde fakulteter, hhv. LIFE, SUND og SCIENCE. Sammenlagt står de for 77 % af elforbruget og 74 % af den graddagekorrigerede varmeforbrug. De våde fakulteter har omfattende energikrævende aktiviteter, herunder en meget energikrævende procesventilation i forbindelse med laboratorier, forsøgsdyrestalde mv., samt omfattende brug af teknisk laboratorieudstyr i form af lavtemperaturfrysere, køle- og varmeskabe, centrifuger m.v. På laboratorieområderne er der de største potentialer for energibesparelser. 6

7 -emissioner emissioner KU s samlede -emissioner (graddagekorrigeret varme) er fra 2010 til reduceret med 1,6 %. Uden graddagekorrektion er -emissionerne reduceret med 9,1 % i perioden. Den væsentligste kilde til -emissioner er el. Transportens andel af de samlede -emissioner er vokset væsentligt siden 2006 fra at udgøre 14,9 % af de samlede -emissioner til i at udgøre 22 %. Dette skyldes både vækst i omfanget af flyrejser og at bidraget fra de andre kilder er reduceret i perioden KU samlet inkl GDK (ton) KU samlet uden GDK (ton) Figur 5: Udviklingen i KU s -udledning i ton 7

8 Vandforbrug Vand Vandforbruget på KU er steget med 1,5 % fra 2010 til. Vandforbruget pr. årsværk er faldet med 1,2 %. En væsentlig del af årets stigninger skyldes ledningsbrud og væsentlige forbrug i forbindelse med byggepladser KU har ikke opstillet kvantitative mål for reduktion af vandforbruget, og der gennemføres p.t. ingen centralt koordineret indsats for at reducere vandforbruget. På fakultets/driftsområde-niveau gennemføres i varierende omfang løbende en indsats for at reducere forbruget Figur 6: KU s samlede vandforbrug i m 3. 8

9 Affaldsmængde fordelt på type Affald 10% 2% 22% Genanvendelse KU s samlede affaldsmængde er steget med 8,8 % fra 2010 til. Den samlede mængde affald var ton. Hertil kommer at LIFE i komposterede 467 ton husdyrgødning. Stigningerne i de samlede affaldsmængder fra 2010 til skyldes særligt øgede mængder affald til specialbehandling (klinisk risikoaffald), samt affald til forbrænding. 66% Forbrænding Specialbehandling Deponi Ca. 22 % af KU s affald genanvendes, hvilket er en stigende andel i forhold til 2010, hvor 21 % af den samlede affaldsmængde blev genanvendt. Fraktioner til genanvendelse omfatter: Papir og pap, haveaffald, byggeaffald, elektronikaffald, madaffald, ren beton samt jern og metal. KU s andel der går til genbrug er begrænset, set i forhold til at gennemsnitligt 46 % af affaldet fra servicesektoren (institutioner, handel og kontor) på landsplan går til genbrug (2009-tal). Regeringen har et samlet mål om 65 % genbrug på landsplan for alle sektorer i Figur 7: Fordelingen af behandlingsformer for affald, uden husdyrgødning fra LIFE. Opdeling på baggrund af vægt. KU har ikke opstillet kvantitative mål for affaldsområdet, og der gennemføres p.t. kun i begrænset omfang en central koordinering af indsatsen for at reducere affaldsmængder og øge genbruget. På fakultets/driftsområde niveau gennemføres i varierende omfang løbende en indsats, og særligt SUND har et velfungerende system. 1 Fastsat i Regeringens Affaldsstrategi og fastholdt i Affaldsstrategi

10 Grøn Campus Campus Service Københavns Universitet Fotos: Københavns Universitet, Mikal Schlosser og Colourbox Design: Kliborg Design

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

iljøredegørelse 2010 rhus Sygehus

iljøredegørelse 2010 rhus Sygehus iljøredegørelse 2010 rhus Sygehus Forord Bevidst og målrettet arbejde indenfor miljøområdet har været tradition på Århus Sygehus i en lang årrække. Dette med baggrund i et ønske om at udvise ansvarlighed

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere