VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012"

Transkript

1 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012

2 VIBORG GOLFKLUB FOR 2012 Revision 01 Dato Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Egon Christensen Godkendt af Bestyrelsen

3 FOR 2012 INDHOLD 1. Basisoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter: Miljøgodkendelser og lokalplaner Væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold Ledelsens redegørelse Viborg Golfklub Miljøholdninger i Viborg Golfklub Miljøcertificering Miljøpolitik for Viborg Golfklub Miljømålsætning for Viborg Golfklub Miljømål for Viborg golfklub Diverse oplysninger Kommentarer til sidste års grønne regnskab 6 2. Golfbanen Banen Klubhuset Naturen Brugsvand Kemikalier Fungicider Insekticider Herbicider Gødning Energi Affaldshåndtering Arbejdsmiljø Revision 18

4

5 FOR BASISOPLYSNINGER 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed Viborg Golfklub Spangsbjerg Allé Viborg telefon Mail: Hjemmeside: Formand: Uffe Steffensen Golfmanager: Casper Lindenmayer Chefgreenkeeper: Per Knudsen CVR-nummer: P-nummer: Banen omfattende 27-hullers-banen, par-3-bane og træningsfacilitet er beliggende på følgende matr. nr.: 3 a, 5 a og 18 d Overlund By, Asmild 1.2 Hovedaktivitet Drift af golfbane 1.3 Væsentlige biaktiviteter: Drift af cafeteria og golfshop. 1.4 Miljøgodkendelser og lokalplaner Ingen miljøgodkendelser og dermed har klubben heller ingen tilsynsmyndighed. Viborg Golfklub er omfattet af lokalplan nr. 87A af maj I lokalplanen er i 3, områdets anvendelse, for delområde I (som omfatter golfbanen) anført at: Delområde I udlægges til grønt område til fritidsformål. Området kan anvendes som golfbane med dertil hørende anlæg som klubhus med cafeteria, butik, omklædningsrum m.v., maskinhus med oplagsarealer, parkering og øvrige hensigtsmæssige udhuse og anlæg. Området kan i øvrigt anvendes som almindelig fælled for andre almene rekreative aktiviteter. I lokalplanen er i 9, områdets etablering, drift og vedligeholdelse anført at: Etablering, drift og vedligeholdelse af golfarealerne skal foregå uden brug af pesticider, andre sprøjtemidler eller lignende. Viborg Kommune kan dispensere herfra. Dispensationen kan kun meddeles for et år af gangen. 27. juni 2013

6 0-2 FOR 2012 Dele af det areal, som Viborg Golfklub er beliggende på, er i kortbilaget til Kommuneplan for Viborg Kommune anført som beskyttelsesværdigt kulturmiljø, geologisk interesseområde, skovrejsningsområde og særligt beskyttelsesområde. 1.5 Væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold Som omtalt i det foregående afsnit skal driften af golfbanen så vidt muligt ske uden brug af pesticider. Det væsentligste forbrug på golfbanen er koncentreret omkring pleje af græsset herunder begrænsningen af mængden af ukrudt, svampe og insekter. Der ud over har pesticidaftalen mellem Dansk Golf Union og Miljøstyrelsen sat et fornyet og forøget fokus på anvendelsen af pesticider. Set i lyset af ovenstående har vi derfor valgt primært at fokusere på miljøbelastninger fra disse aktiviteter, hvorfor vores miljøindsats koncentrerer sig om: pesticidforbrug gødningsforbrug vandforbrug påvirkning af naturen hvor banen er beliggende Siden Viborg Golfklub blev miljøcertificeret har der dog tillige været fokus på andre miljøparametre (se senere). 1.6 Ledelsens redegørelse Viborg Golfklub Viborg Golfklub er en forening ejet af medlemmerne. Banen er beliggende på kommunalt ejede arealer idet klubben dog ejer et mindre areal (skoven ved greenkeepergården matr. nr. 18 d ). Viborg Golfklub har indgået en brugskontrakt med Viborg Kommune gældende indtil 1. december 2037 omfattende samtlige arealer ejet af Viborg Kommune Miljøholdninger i Viborg Golfklub Viborg Golfklub har udarbejdet dette frivillige grønne regnskab for at dokumentere forbruget af div. forbrugsstoffer. Viborg Golfklub vedtog i efteråret 1996 den første miljøpolitik med tilhørende miljømålsætning og miljømål, og der er årligt udarbejdet et grønt regnskab siden da. De seneste regnskaber kan ses på klubbens hjemmeside Miljøcertificering De ovenfor anførte holdninger medførte logisk, at Viborg Golfklub søgte at blive miljøcertificeret i henhold til en international certificeringsordning specielt for golfbaner udviklet og administreret af Golf Environment Organisation (http://www.golfenvironment.org). Det lykkedes at blive certificeret i september 2009 som den 1. klub i Danmark og den 3. i verden. I maj 2012 er der i alt på verdensplan 73 certificerede klubber bl.a. St. Andrews og klubber i så langt væk som i USA, Mexico og Kina medens 303 klubber er registreret på vejen mod certificering. Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

7 FOR I foråret 2009 igangsattes et arbejde med at indsamle nødvendige data. Dette skete med velvillig og stor hjælp og engagement fra følgende personer og organisationer: Emne Flora Fauna Arkæologi Affald Energi Ansvarlig Danmarks Naturfredningsforening, Viborg-afdelingen (Vagn Dissing og Hans Øllgaard) Svend Bichel og Knud Petry Viborg Stiftsmuseum (Henning Ringgaard Lauridsen og Martin Mikkelsen) REVAS Energicentret Sammen med ovenstående udarbejdede klubbens ansatte et grundlag for certificeringen bl.a. i form af en handlingsplan med 50 miljøprojekter. Disse projekter bliver iværksat i det tempo, som vi kan klare sådan, at vi altid har et antal projekter kørende. I 2012 havde vi således 3 projekter kørende bl.a. med fokus på arbejdsmiljø. Som det fremgår af sidste års grønne regnskab fandt vi ud af, at vore energiforbrug ikke primært skyldes vores vandingsanlæg men forbrug i klubhuset. Vi har derfor fået foretaget en energigennemgang af belysningen, hvilket har resulteret i 21 forslag til tiltag, som vi gennemfører løbende. Der bliver løbende fjernet invasive træer og buske (træer og buske, som ikke hører til i landskabet som f.eks. glansbladet hæg, rødeg, sitka-gran, gyvel og rynket rose), så banen bliver mere i overensstemmelse med det landskab, som den befinder sig i. Der ud over har vi installeret en ny type oplader sådan, at der ikke er så stort tomgangsforbrug i forbindelse med opladning af elbiler og el-vogne. Endeligt har vi bestemt, at vi i 2013 indkøber 3 nye golfbiler med solceller på taget. Der er i 2012 opsat yderligere 50 mejsekasser og 4 ugle/falkekasser i forhold til de 150 stærekasser, som allerede findes på banen. En insektvold blev i 2010 etableret ved hul 7, og den ser ud til at udvikle sig fint, så den skal nok blive lige så fin som den, vi allerede har ved 23. Den nye insektvold ved hul 7. Den ser i dag ud som den vi allerede har ved hul 23 (se næste billede) 27. juni 2013

8 0-4 FOR 2012 Insektvolden mellem hul 23 og træningsbanen i skoven. I 2011 gav Viborg Kommune tilladelse til, at søbredden syd for søen nærmest klubhuset måtte ryddes for træer, så vandfladen kunne opvarmes og blade fra træerne ikke forurenede søen. Der ud over fik vi lov til, at den lille sø i nærheden af 19. green måtte oprenses og udvides samt at de fleste træer omkring søen kunne fjernes. Dette vil være en klar forbedring af naturen i området. Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

9 FOR Miljøpolitik for Viborg Golfklub Grundlaget for Viborg Golfklubs miljøpolitik er ønsket om at tilvejebringe langsigtede og varige miljøløsninger, hvor det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Det er Viborg Golfklub s intention, at miljøbelastningen fra driften af golfbanen skal være så lav som muligt dog under hensyntagen til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for klubben. Der ud over må miljøtiltag ikke reducere spilkvaliteten af banen mærkbart Dette gøres konkret ved at: Vi vil til enheder tid efterleve gældende lovgivning og forordninger i forbindelse med miljø, sikkerhed og sundhed Vi vil i vore aktiviteter implementere en adfærd og en holdning, som er miljømæssig optimal under hensyntagen til det økonomisk og spilmæssige acceptable Vi vil løbende tilstræbe at minimere ressourceforbrug og dermed bl.a. reducere forurening og affald fra klubbens aktiviteter. Således vil vi aktivt opsøge den nyeste viden for derigennem løbende at kunne vurdere klubbens aktiviteter miljømæssigt Vi vil så vidt muligt anvende teknikker der bygger på forebyggelse og renere teknologi i stedet for rensning/bortskaffelse Vi vil fokusere på internt arbejdsmiljø således, at vi opnår bedst mulig menneskeligt velvære blandt klubbens personale Vi vil fortløbende arbejde på at udvikle banen sådan, at den blive et naturligt element i terrænet og området Vi vil informere om klubbens påvirkninger af miljøet og om tiltag der har til hensigt at forbedre miljøet på og omkring banen såvel internt som eksternt Vi vil revurdere miljøpolitikken hvert andet år Afrapportering af resultatet af miljøarbejdet vil ske i form at et selvstændigt Grønt Regnskab Miljømålsætning for Viborg Golfklub Det er målsætningen i Viborg Golfklub, at: Anvendelsen af sprøjtemidler og kemikalier reduceres løbende. De anvendte stoffer skal være så skånsomme overfor omgivelserne som muligt. På længere sigt vil vi arbejde hen imod helt at undgå brugen af pesticider, kemikalier m.v. hvis dette er driftsmæssigt muligt Vandforbruget til vanding og i klubhuset begrænses løbende Der anvendes så vidt muligt robuste græssorter i forbindelse med nyanlæg og til eftersåning således, at forbruget af gødning, pesticider og vand kan reduceres også på længere sigt Levevilkårene for plante- og dyrelivet på og omkring banen skal fremmes Energiforbruget på banen og i klubhuset skal reduceres mest muligt Affaldsmængden skal reduceres og genanvendelse skal altid vurderes som en mulighed Ny teknologi tages i anvendelse så snart den er gennemprøvet og er økonomisk sund Vi vil aktivt opsøge og udvikle nye teknikker således, at miljøbelastningen fra drift af banen bliver så lav som muligt Miljøhensynet tages med i betragtning i forbindelse med nyanskaffelser og ændringer på bane og i klubhus 27. juni 2013

10 0-6 FOR Miljømål for Viborg Golfklub I nærværende grønne regnskab anføres dels konkrete forbrug dels indekstal/-mål. I begge tilfælde anvendes forbruget i 1996 som udgangspunkt (1996 = indeks 100). Der er gennemført en række udvidelser af banen. I 1997 blev etableret en ny par-3-bane og i 2004 blev etableret yderligere en ny sløjfe til den store bane. Indekset er revideret i henhold til disse udvidelser (for nærmere detaljer se tidligere grønne regnskaber). Forbrug af vand og kemikalier vil naturligt variere fra år til år bl.a. på grund af vejrlig og omfanget af angreb af insekter og ukrudt. Sådanne variationer er naturlige, hvorfor der vil forekomme forbrugsstigninger i enkelte år i forhold til tidligere år. De opstillede miljømål skal derfor ses som en trend, som vil blive søgt overholdt set over en årrække. Klubben har valgt fortsat at koncentrere indsatsen omkring de væsentligste miljøbelastninger fra drift af klubben. Der er derfor alene opstillet miljømål for disse parametre. Det betyder ikke at der ikke bliver gjort en indsats for f.eks. at reducere mængden af f.eks. affald, forbruget af energi m.v., men der er ikke opstillet mål for disse parametre. Den tidligere nævnte handlingsplan sikrer dog, at vi altid har et antal miljøprojekter kørende. De relative indeks-mål for Viborg Golfklub er: Vand til vanding Kemikalier (aktive stoffer) Gødning Som omtalt efterfølgende er vi ikke i stand til at reducere forbruget af vand til vanding yderligere p.gr.a. opbygningen af de gamle greens. Det er lykkedes for os at reducere forbruget af kemikalier herunder pesticider gennem perioden, og vi sætter os derfor nye og endnu mere ambitiøse mål. M.h.t. forbruget af gødning slår opbygning af de gamle greens igen igennem, så vi forventer ikke at kunne reducere forbruget yderligere, inden vi får dem lagt om en gang i fremtiden. Vi har i 2012 ikke modtaget klager fra enkeltpersoner eller myndigheder Diverse oplysninger Vi er omhyggelige med valg af kemikalier idet vi så vidt muligt vælger dem med lavest fareklasse. Antallet af typer kemikalier, der er godkendt til brug på golfbaner er dog meget begrænset, så ofte er der ikke valgmuligheder. Med hensyn til indkøb af nye maskiner stilles der ikke specifikke krav, idet der i praksis ikke er ret mange valgmuligheder når den tekniske og driftsmæssige side er vurderet. Vi har dog en forholdsvis ny maskinpark og må forvente at f.eks. brændstofforbruget er lavt bl.a. fordi de fleste maskiner kører på diesel. Anlægget har ingen miljøgodkendelser. Vi har løbende kontakt med Viborg Kommune vedr. driften på banen og afstemmer vedligehold af f.eks. beplantninger med hinanden på årlige møder Kommentarer til sidste års grønne regnskab De enkelte miljømål er kommenteret under de relevante afsnit. Miljømål for forbrug af pesticider og gødning er overholdt med god sikkerhedsmargin. Vi har siden etablering af de 9 nye huller i 2004, ligget over vores miljømål for vand til vanding. Det er dog lykkedes siden 2010 at komme Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

11 FOR under målet, hvilket er meget tilfredsstillende. Der ud over forsøger vi fortløbende at reducere forbruget af pesticider. Græsset på de nye huller er i god vækst, og forbruget af vand og især gødning på disse huller er lavt, fordi greens på disse huller har en god opbygning, som optimerer udnyttelsen af vandet. Desværre har mere end 15 års forsøg med at ændre forholdene på de gamle greens herunder greens på par-3-banen ikke båret frugt. Vi må derfor erkende, at det ikke er muligt med en ændret pleje at forbedre forholdene afgørende. Strategien for de gamle huller er derfor nu, at de skal være så gode at spille på, som det nu er muligt indtil, vi kan lægge dem om, hvilket desværre koster omkring 2 mio. kr. Da der er meget et-årigt græs på de gamle greens betyder det, at de skal vandes, gødes og sprøjtes forholdsvist meget. Som konsekvens har vi i 2008 måttet reducere vores miljømål for så vidt angår vandingsvand. Da de nye huller er vokset godt til, kompenserer et reduceret gødningsforbrug på disse huller i et vist omfang for et forøget forbrug på de gamle. 27. juni 2013

12 0-8 FOR GOLFBANEN 2.1 Banen Banen består i dag af følgende elementer: Baneelement Areal i ha. Greens og forgreens 2,3 Puttinggreen 0,1 Indspilsgreens 0,1 Teesteder 1,0 Fairways 13,8 Semirough 22,0 Driving range 2,9 Rough 10,9 Bunkers 0,6 Øveareal i skoven 0,5 Vandhazarder (søer) 1,1 eller et samlet spille-areal (eksklusiv rough og søer) på ca. 55,3 ha. Det samlede areal af Viborg Golfklub er på ca ha, idet der uden for det egentlige spilleområde findes beplantninger og arealer med græs, krat m.v., som dækker et areal på ca. 26,9 ha. Banen fremstår i dag som en fuldt udbygget og moderne 27-hullers golfbane med alle relevante faciliteter. 2.2 Klubhuset Klubhuset er for den ældste dels vedkommende det gamle stuehus fra den tidligere landbrugsejendom. Stuehuset blev istandsat til klubhus i forbindelse med etableringen af de første 9 huller i og er siden renoveret i flere omgange senest i vinteren 2007/08 i forbindelse med udvidelse af golfshoppen. Der ud over blev i 1990 opført en bygning ved skoven til opbevaring og vedligeholdelse af maskiner nødvendige for banens vedligeholdelse. Denne bygning indeholder også opholdsrum for greenkeepere og blev i 2008/09 udvidet med yderligere en bygning til opbevaring og reparation af maskiner samt med stærkt tiltrængte tidssvarende mandskabsfaciliteter. I 1990 opførtes de første lockerrum til opbevaring af golfudstyr samt en større vinkelbygning indeholdende køkken, cafeteria med ca. 100 siddepladser, mødelokaler, øverum foruden omklædningsrum og toiletter. Antallet af lockerrum er endvidere forøget løbende i takt med behovet. Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

13 FOR Der er pr. 1. januar 2012 ansat: 1 golfmanager 1 klubsekretær 1 chefgreenkeeper 1 greenkeeper 2 fuldtidsansatte greenkeeperassistenter 3 deltidsansatte greenkeeperassistenter 1 golftræner (med følgende ansatte) o 1 golftrænerassistent o 1 golftrænerelev o 1 salgsmedarbejder i proshoppen 1 rengøringsassistent Cafeteriet er forpagtet ud. Der arbejder p.t. ca. 4 personer i cafeteriet. 2.3 Naturen Viborg Golfbane er beliggende i umiddelbar nærhed af Viborg By (Overlund). Banen er etableret på tidligere landbrugsjord, hvilket stadigt ses på bl.a. tilstedeværelsen af gamle læhegn. I umiddelbart nærhed af banen findes en del ældre skov, som besidder en ikke ubetydelig bestand af fugle, harer og rådyr lige som der også er set krondyr på banen. Dette sætter sit tydelige præg på banen, hvor der findes et rigt dyreliv, som især giver gode oplevelser, når banen spilles tidligt og sent på dagen. I umiddelbar nærhed af hul nr. 25 findes gravhøje. Der ud over findes 3 søer ved hullerne 8/9 og 19/20. Disse har en betydelig bestand af især ænder, blishøns og svaner foruden en del fisk, hvilket kan bevidnes af byens unge. Fiskeri er ikke et problem for spillet forudsat, der vises gensidigt hensyn, hvilket har været tilfældet indtil nu. Udformningen og vedligeholdelsen af beplantningen på banen diskuteres med jævne mellemrum med Viborg Kommune. Som tidligere nævnt er vores tiltag om at renovere skoven på par-3- banen godkendt af Viborg Kommune. Beplantning på banen tilstræbes generelt etableret således, at den både er relevant for spillet og så vidt muligt fremstår som naturlige elementer i de naturtyper, som findes i området også set i sammenhæng med kommunale tiltag. Banen udvikler sig løbende bl.a. fordi bevoksningen øges. Hvor banen oprindeligt var meget åben, har den efterhånden skiftet karakter, idet træerne efterhånden vokser til, og slutter sig tættere og tættere ved de enkelte huller. Det stiller yderligere krav til spillerne og medfører, at banen er mindre synlig fra de omkringliggende arealer. Vi sørger dog for, at de meget imponerende syn mod Nørreådalen og Viborg By ikke generes. Vi synes selv banen er overordentligt smuk og varieret med både lukkede huller i høj skov og med vidt udsyn mod omgivelserne. Der forløber et antal stier gennem det areal, som er omfattet af golfbanen. Ifølge aftale med Viborg Kommune har alle adgang til at gå ture på de afmærkede stier, hvorimod færdsel på de øvrige arealer ikke er tilladt grundet sikkerheden. Golfbolde kan medføre alvorlig personskade, da hastigheden umiddelbart efter et slag kan være op til 200 km/time. Der har indtil nu ikke været problemer i forholdet mellem golfspillere og gående og der har ikke været uheld med ikkegolfspillere. 2.4 Brugsvand Vand til anvendelse i klubhus, greenkeeper-bygning og drikkevand på banen leveres af den kommunale vandforsyning. Dette vandforbrug søges så vidt muligt begrænset ved montering af vandbesparende foranstaltninger (sparebrusere, vandbesparende udstyr i køkkenet m.v.). Der er anvendt følgende mængder vand fra den kommunale vandforsyning: 27. juni 2013

14 m3/år m3/år 0-10 FOR 2012 Vandforbrug (drikkevand) m3/år Drikkevand m3/år År Vandforbruget er nok faldet lidt siden 2006 hvilket sandsynligvis skyldes, at de vandbesparende foranstaltninger, vi har iværksat, har båret frugt. Da man normalt regner med, at en husholdning bruger ca. 150 m 3 vand om året svarer denne vandmængde omtrent til forbruget godt 3 husholdninger. Det kan ikke siges at være højt når det tages i betragtning, at cafeteriet er aktivt i en meget stor del af året og at sekretariatet er bemandet hele året. Spildevand afledes til det kommunale kloaksystem. Vand til vanding på bane og rengøring af maskiner stammer fra vores egen boring. Vandingsanlægget er fuldautomatisk og af den mest avancerede type etableret i Vanding sker om natten for at begrænse fordampningen og dermed forbruget mest muligt. Der sker regelmæssig vanding af greens, teesteder, indspilsgreens og puttinggreen, der har et samlet areal på ca. 3,7 ha. Det totale areal af banen er som tidligere nævnt på 82,2 ha, hvorfor det alene er en lille del (ca. 5 %) af banen der vandes jævnligt. Semirough, rough, driving-range og de øvrige arealer, som også er omfattet af banen, vandes aldrig. I 2009 er i forbindelse med udvidelse af greenkeepergården etableret et system, så vand fra vask af maskiner opsamles og genanvendes til vanding af driving range og træningsarealet i skoven. I de efterfølgende figurer er vist dels de faktiske forbrug dels det indekserede forbrug i forhold til det opstillede miljømål. Vand til vanding m3/år År Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

15 Indeks FOR Konsekvensen af det meget lave forbrug er, at især fairways er gule og hårde i tørre perioder af sommeren, hvorfor spillet i disse perioder er noget anderledes, end når fairways er grønne og bløde. Sammen med installeringen af det nye vandingsanlæg i 2004 monterede vi nye pumper og målere. Det fungerer vældigt godt. Vandforbruget måles nu i stedet for at blive beregnet ud fra pumpernes gangtid, hvilket er betydeligt mere præcist. Det kan være årsagen til, at der er registreret et større vandforbrug fra 2005 og efterfølgende, idet vi ikke har ændret vandingsstrategi eller generelt vandet mere. Den efterfølgende figur viser det aktuelle vandforbrug til vanding set i forhold til klubbens miljømål. Som det ses holder vi lige vores mål om at anvende 50 % af den vandmængde, som vi brugte inden vi iværksatte tiltag for reduktion af forbruget var et år kendetegnet af stor nedbør, hvilket er årsagen til, at forbruget lå noget under de tidligere år. Vores tilladelse til indvinding af vand er på m 3 pr. år, men som det ses, udnytter vi under normale forhold kun omkring det halve. Hvis vi på et tidspunkt skal omlægge greens eller etablere yderligere huller kan det dog blive nødvendigt i en periode at udnytte tilladelsen fuldt ud. Vand til vanding Miljømål Aktuelt forbrug År Greens på de nye huller fra 2004 er opbygget med hængende vandspejl i vækstlaget, hvorfor de kan vandes sjældnere men til gengæld med større mængder end de gamle. Det medfører dels at vi fremmer væksten i ædelgræsserne dels at fordampningen bliver mindre, hvilket medfører et mindre vandforbrug. Rodnettet på de 18 gamle greens er desværre kun 4-5 cm dybt hvor vi kunne ønske os cm. Tiltag gennem efterhånden mere end 15 år for at få rødderne til at gå dybere ned har desværre vist sig ikke at have nogen effekt overhovedet. Vi bliver derfor nødt til at vande ofte og med små mængder (hvilket er stik imod normal god praksis og hvad vi ønsker os) for at sikre så god en vækst på disse greens som muligt. Dette vil desværre først ændre sig, når de gamle greens bliver lagt om, så vi må forvente et forhøjet vandforbrug indtil dette sker, hvilket afspejler sig i miljømålet. Omlægning er de gamle greens (som også omfatter puttinggreen, indspilsgreens og greens på par-3-banen) er en bekostelig affære (det vil koste godt 2 mio. kr. og medføre, at vi ikke kan spille på dem i hvert fald i én sæson), så det ligger desværre noget ude i fremtiden. Vi sår med ædelgræsser og gøder med flydende gødning på greens, og det hjælper noget, men kun som en overgangsløsning. 2.5 Kemikalier 27. juni 2013

16 0-12 FOR 2012 Der anvendes en række kemikalier (pesticider) i forbindelse med driften af banen. Disse kan deles op i tre hovedgrupper (se efterfølgende). For alle pesticider gælder, at forbruget er anført som kg indkøbt aktivt stof. Der findes normalt ikke et større lager over vinteren, hvorfor den mængde af stof, der bliver indkøbt det pågældende år forudsættes at svare til den forbrugte mængde. Der findes forholdsvis få kemikalier, der er godkendt til anvendelse på golfbaner. F.eks. findes kun ét middel for bekæmpelse af gåsebiller. Forbruget kan derfor primært reguleres i forbindelse med mængde og tidspunkt for anvendelse, idet muligheden for at vælge et alternativ ofte ikke eksisterer. Forbruget af kemikalier aftales hvert år med Viborg Kommune. Det faktiske forbrug det foregående år indberettes til kommunen i form at nærværende grønne regnskab. Der ud over indberetter vi hvert år forbruget til Dansk Golf Union (DGU) i forbindelse med indberetninger til det DGU's grønne regnskab. Der er indgået en aftale mellem DGU og Miljøstyrelse om reduktion af den mængde pesticider der anvendes på golfbaner. Som det fremgår efterfølgende er det lykkedes os at reducere forbruget af pesticider i 2012 til 2 % af det forbrug vi havde inden vi begyndte at fokusere på dette forhold. Det er en meget voldsom reduktion, som selvfølgelig har haft en konsekvens for banens kvalitet i visse perioder, idet der er en del mere ukrudt på banen, end hvis der ikke havde været begrænsninger. Banen er for en stor dels vedkommende etableret på let sandjord. Det betyder, at vi til forskel fra baner på tungere lerjord er betydeligt mere udsatte for angreb af f.eks. gåsebiller, stankelben og ukrudt. Der findes kun ét middel mod angreb af skadedyr, og dette middel har desværre en høj fareklasse. Alternativet til behandling mod sådanne angreb er, at vi ikke kan spille dele af banen, hvilket selvfølgelig ikke er acceptabelt. Der er derfor i et vist omfang ikke for øjeblikket noget alternativ til anvendelse af pesticider. Ovennævnte aftale med Miljøstyrelse erstattedes fra årsskiftet 2012 / 2013 med en egentlig lovgivning, der i detaljer fastsætter det lovlige forbrug af behandlingsmidler Fungicider Fungicider anvendes ved angreb af svampe typisk på greens f.eks. i form af sneskimmel i det tidlige forår. Angreb af sneskimmel skyldes, at greens i en periode har været dækket af sne (især tøsne er et stort problem), hvorfor der ikke har kunnet komme luft til græsset. Uden brug af fungicider vil greens lide betydelig skade, og det vil ikke være muligt at spille på dem i længere perioder, hvilket ikke er acceptabelt. Vores gamle greens har som tidligere nævnt en meget uhensigtsmæssig opbygning og er bevoksede med dårlige græssorter (stor overvægt at ét-årige typer), hvorfor de er meget modtagelige for sneskimmel. Det må forventes, at de bliver dårligere og dårligere indtil de bliver lagt om. Det kan derfor også forventes, at forbruget af fungicider vil stige i årene fremover. Vi har gennemført en række forsøg med både tekniske metoder og midler, som skulle øge græssets modstandskraft, men de har desværre ikke vist sig anvendelige, hvorfor vi bliver nødt til at sprøjte for at kunne spille på greens Insekticider Insekticider anvendes i forbindelse med angreb af insekter og her først og fremmest stankelben og gåsebiller. Angreb af stankelben og gåsebiller kan resultere i omfattende og meget alvorlige skader på greens og fairways, da larverne fortærer rodnettet på græsset. Der ud over vil en stor koncentration af larver af stankelben og gåsebiller resultere i, at især råger hakker jorden op i jagten på larverne, hvilket i yderste konsekvens kan resultere i, at et hul må lukkes for spil. Risikoen for store skader på banen ved at undlade at bruge insekticider er derfor betydelig. Omfan- Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

17 kg/år FOR get af angreb af stankelben og gåsebiller varierer meget fra år til år, hvorfor den anvendte mængde kemikalie til bekæmpelse også vil variere. Da vi ikke kan leve med, at store dele af bane ikke kan spilles, bekæmper vi som udgangspunkt på de mest udsatte områder. Vi behandler ikke rough og arealer uden for spil og vurderer løbende, om det er muligt at reducere de områder, hvor vi gennemfører bekæmpelse. Når vi ikke bekæmper arealer uden for spil, har vi altid angreb i disse områder, hvilket så desværre også medfører, at der altid vil være en formerende bestand af gåsebiller på banen. Vi kan derfor ikke forvente, at vi i fremtiden kan undlade af anvende insekticider. Der er tidligere opsat 150 fuglekasser på banen og i 2010 blev opsat yderligere 100 stærekasser. Det er vores håb, at stærene er i stand til at spise stankelbenlarver og gåsebiller uden at beskadige banen i samme omfang som rågerne. Fuglekasserne er placeret på de huller, hvor der plejer at være flest ubudne insekter Herbicider Herbicider anvendes i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse. Der anvendes ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse i beplantningerne på banen, men vi regner med at vi hvert år skal behandle fairways i forbindelse med bekæmpelse af især hvidkløver, vejbred og mælkebøtter. I disse tilfælde foretages punktsprøjtninger på de angrebne arealer. Arealerne omkring klubhuset vedligeholdes med brænder og stier på banen rengøres mekanisk med et specialredskab. DGU har i 2008 iværksat nye forsøg for at afgøre, om der er fremkommet nye metoder for pesticidfri vedligehold af fairways siden de tidligere forsøg blev gennemført, hvor bl.a. vores hul 23 indgik. Vi følger de fortsatte forsøg på at finde alternativer til pesticider tæt for at uddrage og implementere evt. positive resultater. Kemikalier generelt. I absolutte mængder har forbruget af pesticider på golfbanen været: Forbrug af pesticider Forbrug af pesticider År Som det ses, har der siden 2005 været en løbende og meget voldsomt fald i forbruget af pesticider. I forhold til det opstillede miljømål har det forholdsmæssige forbrug været: 27. juni 2013

18 kg/år Indeks 0-14 FOR 2012 Forbrug af pesticider Miljømål Aktuelt forbrug År Som det ses, er miljømålet for forbrug af kemikalier overholdt med meget stor sikkerhedsmargin til og med I 2002 og 2005 gennemførte vi kampagner, hvor vi sprøjtede angrebne områder på alle fairways, hvorfor forbruget især i 2002 lå ekstraordinært højt. I 2012 havde vi vores hidtil laveste forbrug siden 1996 idet vi kun brugte 2 % af forbruget, inden vi begyndte at arbejde med reduktion af forbruget. I 2011 har vi haft adgang til et nyt og meget effektivt middel til begrænsning af ukrudt på fairways. Det er noget vi har sukket efter i årevis, men nu er det der endeligt. Tidligere var omkring 90 % af vores forbrug af pesticider ukrudtsbekæmpelse. Med de nye midler har det være muligt at reducere forbruget til ukrudtsbekæmpelse til godt 40 % af det samlede forbrug, så det nye middel har medvirket effektivt til begrænsning af vores forbrug. Af figuren ses, at store variationer i forbruget er naturligt på en golfbane. Da det på trods af en del forsøg indtil nu ikke har været muligt at finde mekaniske alternativer, er anvendelse af kemikalier uundgåeligt, hvis man vil opretholde en kvalitetsbane påvirket af vind og vejr. 2.6 Gødning Det absolutte forbrug af gødning ses af følgende figur: Gødningsforbrug Kvælstofgødning Fosforgødning År Godkendt af bestyrelsen, den 27. juni 2013.

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere