Orientering om Munksøgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Munksøgård"

Transkript

1 Det økologiske bofælleskab Munksøgård Bebyggelsen og dens historie: Munksøgård blev færdigbygget i løbet af år Bebyggelsen består af 5 bogrupper med hver 20 boliger og et fælleshus, hvortil kommer en fælles varmecentral. Af de 5 bogrupper er familiegruppen, seniorboligerne og ungdomsboligerne almennyttige og ejes og administreres af boligselskabet Sjælland. De 2 øvrige bogrupper er andelsgruppen og ejergruppen. Munksøgård har således 3 ejere: Boligselskabet Sjælland, Ejerforeningen Ejermunken og Andelsforeningen Munksøgård. De 4 af bogrupperne er bygget efter samme koncept med samme arkitekt og entreprenør. Ejergruppen adskiller sig fra de øvrige på en del områder. Udefra er de røde tegltage og det blå halmhus, der er bogruppens fælleshus, det mest tydelige. Ellers er alle boligerne bygget ud fra de samme grundlæggende ideer: Der er lagt vægt på energibesparende og miljøvenlige løsninger. Endemurene i hver bolig er opført i ubrændt ler, der er anvendt papiruld i stedet for rockwool som isoleringsmateriale og træbeklædning som klimaskærm, alle boligerne er tilsluttet en fælles varmecentral, der kører på biobrændsel i form af træpiller, alle boligerne er desuden tilsluttet et fælles lokalt rensningsanlæg, der kræver separationstoiletter i boligerne. Hver bogrupper har et fælleshus, som danner rammen om en lang række fællesaktiviteter, 1

2 herunder fællesspisningen. Der er i boliger og fælleshuse malet med naturmaling. Udvendigt er der typisk anvendt slamfarve eller linoliemaling. Området er etableret som bilfrit, og asfaltering er fravalgt på veje, stier og parkeringsplads. Beslutningsstrukturen på Munksøgård. Formelt og i praksis fungerer Munksøgård på 3 niveauer. 1. Det samlede niveau som rummer samtlige 100 boliger med ca. 250 børn og voksne. 2. Bogruppeniveauet 3. De mange forskellige interessegrupper og initiativer som kan gå på tværs af bogrupperne og indimellem også på tværs af bebyggelserne i Trekronerområdet. Foreningen Munksøgård Den øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen for foreningen Munksøgård. Her er de 3 ejerforeninger repræsenteret ved deres medlemmer. (Boligselskabet Sjælland har i den forbindelse uddelegeret sin stemme på generalforsamlingerne til beboerne i de almennyttige boliger). Der afholdes 2 generalforsamlinger årligt. Den ordinære generalforsamling i marts og budget-generalforsamlingen i august. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningens drift af en bestyrelse. Bestyrelsen har p.t. 10 medlemmer, 2 fra hver bogruppe. Mellem generalforsamlingerne er den øverste besluttende myndighed fællesmødet, hvortil alle beboere på Munksøgård har adgang. Fællesmøderne afholdes efter behov og ledes og administreres af fællesmødegruppen. Ud over fællesmødegruppen er der en lang række arbejdsgrupper på det samlede Munksøgårdniveau. Her skal nævnes 4: Varmegruppen, Spildevandsgruppen, It-gruppen og Affaldsgruppen. Disse 4 gruppers arbejde er af central betydning for, at Munksøgård kan fungere. De administrerer i deres arbejde fælles anlæg for et betydeligt millionbeløb. De 4 arbejdsgruppers områder er derfor juridisk og budgetmæssigt udskilt i foreningen Munksøgård som 4 driftsselskaber. Bogrupperne: Hver bogruppe har sin egen beslutningsstruktur. En række forhold er dog ens: Der er en valgt bestyrelse (de 3 almennyttige bogrupper har én fælles afdelingsbestyrelse). Der afholdes jævnlige bogruppemøder, der er en etableret madordning, der afholdes et antal arbejdsdage til forbedring og vedligeholdelse af boliger, fælleshus og bogruppens fælles areal. De enkelte bogrupper har desuden nedsat en række permanente eller ad hoc arbejdsgrupper, der varetager forskellige opgaver. 2

3 Olinesgård: Olinesgård hed oprindelig Munksøgård, og har således lagt navn til bebyggelsen. For at undgå navneforvirring, er gården nu opkaldt efter en gårdmandskone fra omkring år Gården er i sin tid købt af RUC og rummer en række aktiviteter: I hovedhuset er cafe Munkestuen (åben hver søndag), gæsteværelse, møderum, kontorrum der lejes ud og lager. I stalde og længer er der: Butikken Aftensol, cykelsmeden, opbevaringsrum for arbejdsgrupper, heste-, gede- og svinestald, cykelstald, møbelbyttenytte, vognstald samt værksteder. Der udlejes desuden loftsarealer til opbevaring. Gården ejes af en andelsforening og styres i det daglige af en bestyrelse, valgt på foreningens årlige generalforsamling. Der afholdes ca. 2 årlige arbejdsdage på gården Arealerne: Munksøgårds areal strækker sig fra skovbælterne mod Kirsebærparken i Syd til Glashusene i nord. Mod øst af asfaltstien langs Trekroner bæk og endelig mod vest af en linje i fortsættelse af parkeringspladsens afgrænsning mod Trekronerbo. Jorden ejes dels af Olinesgård, af foreningen Munksøgård og af de enkelte bogrupper. Langt det meste af arealet er fælles jord. Kun arealerne lige omkring bogrupperne og omkring Olines gård ejes af disse. Fællesarealerne mellem bebyggelsen og asfaltstien langs åen er udlagt til forskellige formål. Græsarealer, frugthaver, nyttehaver, boldbane, legeplads, Tors sø, sandfilter (dette område må ikke betrædes), teltplads, kompost, veje, stier og engarealer. En del af arealet er endvidere udlejet til fårelauget og hesteejere. Folden vest for seniorgruppen ligger på kommunal jord. Hjemmesiden: er en central kanal for information. Her kan man finde alle arbejdsgrupper og deres medlemmer, alle beboere med telefonnummer og mailadresse organiseret efter bolignummer. Der findes oplysninger om de enkelte bogrupper samt mødereferater (generalforsamling, arbejdsgrupper, bestyrelse, fællesmøder og bogruppemøder). Disse oplysninger bliver tilgængelige når man på hjemmesiden klikker sig ind på intern, hvilket kun kan lade sig gøre, når man er koblet på det interne netværk. Den eksterne del af hjemmesiden giver en mere bred orientering om Munksøgård 3

4 Området Trekroner: Munksøgård er opført i Roskildes nyeste bydel, Trekroner. Nærmere betegnet ligger Munksøgård i Trekroner Vest, der ligger langs fordelingsvejen Nordens Parkvej, der strækker sig fra Trekroner Station med indkøbscentret og ca. en kilometer mod Nord. Det er kommunens intention med bydelen, at bebyggelsen ligger i en blå/grøn kile (se om lokalplaner nedenfor). Det grønne er skabt ved at udføre centralaksen Nordens Parkvej som en parkvej og desuden ved at etablere skovbælter mellem de enkelte udstykninger. Det blå bånd strækker sig fra Trekroner søen, gennem mosen og videre nordud ad Trekroner Bæk (tidligere Himmelev bæk). Øst for denne blå kile og Nord for RUC er kommunen ved at etablere Trekroner Øst som en tvillingebydel til Trekroner Vest. De to bydele er forbundet med 2 stier. Stien til Skademosegård og Kirkegangen Før Trekroner blev etableret, var her landbrugsområde. Gårdene var udstykket fra Himmelev Bygade i slutning af 1700-tallet. To af gårdene (Nymarksgård og Skademosegård) er i dag kommunale institutioner, Munksøgård (nu Olinesgård) er en servicebygning ejet af en privat forening, hovedsageligt bestående af beboere på Munksøgård. Enkelte gårde drives endnu som landbrug. Kommunen har etableret en lang række institutioner i bydelen. Der er dels 3 børnehaver/vuggestuer, et fritidshjem og en ungdomsklub. På Lysallén ligger Trekronerskolen og en daginstitution for handicappede. Bogbussen holder flere gange om ugen på Nordens Parkvej. På skolen holder Trekroner idrætsforening til. Der er et Trekronerråd der udgiver Trekroneravisen og gennemfører forskellige arrangementer. Blandt andet Dragens Dag og Sct. Hans arrangement. Rudolf Steinerskolen Kristofferskolen er placeret lidt nord for Trekronerskolen. Kommunen er ved at etablere Himmelev skov som strækker sig fra Kildemosen og nordud. Stisystemet nås bedst fra Slæggerupvej eller Herregårdsvej. I butikscenteret ved stationen findes dagligvarebutikker, bank og apoteksudsalg samt cafe. På Olinesgård findes Aftensol, som er et økologisk udsalg af kolonialvarer og grønt som har åbent dagligt. På gården findes desuden cykelsmeden Cykelmunken, som har indgang lige om hjørnet indenfor porten. 4

5 Lokalplaner m.m. Trekronerbydelen er beskrevet i en række lokalplaner og pjecer fra Roskilde kommune: Blandt de vigtigste er: Strukturplan Trekroner. Lokalplan 325 Økologisk bebyggelse i Trekroner(Om Munksøgård). Trekroner Roskildes nye bydel. Lokalplan 367 Søområde i Trekroner. Lokalplan 422 Centerområde i Trekroner. Lokalplan 377- Rammelokalplan for Trekroner Øst. Disse og øvrige planer findes alle via kommunens hjemmeside. Arbejdsgrupper: Både på det fælles plan og på bogruppe plan findes en lang række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er en helt central del af fællesskabet Munksøgård. Ikke kun udgør deres gratisarbejde en betydelig huslejereduktion for den enkelte beboer, de er også rygraden i områdets udvikling, i at tingene fungerer og i det sociale fællesskab. Det forventes at man som beboer er medlem af en arbejdsgruppe på Munksøgårdniveau og en arbejdsgruppe på bogruppe niveau. En aktuel oversigt over arbejdsgrupperne og deres medlemmer finder du på den interne hjemmeside under arbejdsgrupper. Bogruppens arbejdsgrupper kan man finde frem til i bogruppen. De fælles arbejdsgrupper tildeles budget gennem foreningen Munksøgård, og får udstukket deres kommissorium af fællesmødet/generalforsamlingen. De fælles arbejdsgrupper er: Affaldsgruppen Holder orden på affaldspladsen, kører storskrald og holder orden i møbelbytten i stalden på Olines gård. Besøgsgruppen: Foretager officielle rundvisninger for betalende grupper (typisk lørdag formiddage). Der er et link til besøgsgruppens kontaktperson på Munksøgårds hjemmeside. Café-gruppen: Holder caféen Munkestuen( på Olines gård) åben hver søndag fra CO 2 -visionsgruppen: En tænketank for videreudvikling af Munksøgårds grønne profil Fest- og sociale arr. gruppen: Arrangementerne varetages for tiden af forskellige ad hoc grupper. Fællesmødegruppen: Arrangerer fællesmøder, visionsdage m.v. Grønt regnskabs-gruppen: Udarbejder Munksøgårds grønne regnskab (spørg efter seneste udgave). Info-gruppen: Stod i sin tid for udgivelsen af det interne Infobrev. IT-gruppen: Driver og opgraderer vores fælles telefon-, antenne- og it-system. Klappe-kæledyrsgruppen: Passer kaniner, geder, hængebugsvin mm ved stalden og den røde skurvogn. Landskabsgruppen: Beplanter, beskærer og anlægger i forhold til den landskabsplan der er vedtaget. 5

6 Legepladsgruppen: Finder på og etablerer nyskabelser på den store legeplads øst for Olinesgård. MVJ-gruppen: Driver miljøvenligt agerbrug øst for bækken, jorden forpagtes fra kommunen. Nyttehavegruppen. Fordeler og indkræver betaling for nyttehaver. Der er reserveret areal, så hver bolig kan få op til 72 m 2 nyttehave. Sne- og vejgruppen: Vedligeholder veje, slår græs og rydder sne. Spildevandsgruppen: Driver vores spildevandssystem, herunder sørger for spildevandsprøver og udkørsel af urin. Spildevandet separeres i urin og øvrigt spildevand. Det er derfor vigtigt at man kun tisser i det forreste rum i separationstoiletterne. Af hensyn til sandfilterets funktion er der restriktioner på, hvad der må skylles ud i toilet eller afløb. Få fat i positivlisten i din bogruppe. Toiletgruppen: Kommer og reparerer toiletter. (Ejermunken er ikke med i gruppen) Varmegruppen: Driver og vedligeholder varmecentralen og de tilknyttede anlæg i bogruppernes teknikrum, og således sørger for, at vi har varme og varmt vand. Private foreninger og initiativer. Aftensol: Vores kolonial- og grønthandel på Olinesgård, åbent hver dag. Lokal nr. 212 Bridgeklubben: mødes i seniors fælleshus Bytte-nytte: Tøjbyttecentral med indgang på bagsiden af varmecentralen Cykelmunken: : På Olinesgård lige inden for porten. Delebilklubben: Kasserer er Jan i bolig 44. Fortælleraften: En aften i november Fårelauget: Har ca. 30 moderfår og en vædder, og forpagter jord på begge sider af bækken. Grisegruppen: I andel Hestegruppen: Der er stalde ved og i Olinesgård desuden forpagtes jord øst for bækken og vest for senior. Julemarkedet: Første søndag i advent Juletræssalg: Vores grønthandler Bjarne sælger juletræer i december Kogræsserforeningen: Har ca. 7 køer der avles på, forpagter jord øst for bækken. Møbelbytte: I cykelstalden på Olinesgård, her byttes også legetøj, køkkentøj m.m.. Mælkeordninger: Der kan bestilles mælk i butikken Aftensol. Mælken leveres til fælleshusene. Olinegård: Andelsforening der ejer og driver Olinesgård. Driften administreres af Olinegårdsbestyrelsen. Lokal nr: 100 Rundvisninger: Se under besøgsgruppen Trekronerkoret: Mødes i seniors fælleshus Værksteder: Der er indrettet en række værksteder på Olines gård Yoga-holdet: Mødes mandag aften. Holder for tiden til i Trekronerbo 6

7 Praktiske oplysninger: Affald: Affaldspladsen ligger ved varmecentralens vestgavl. Der skal sorteres i mange fraktioner. Bemærk følgende: Vinflasker lægges i særlig container. Pap til papcontaineren skal være rent og mast fladt, dåser skal i metalbeholderen efter først at være mast flade i maskinen. Småt brændbart-containeren er til emballage og andet brændbart materiale, der ikke har været i direkte kontakt med mad. Beholder til batterier og pærer hænger på gavlen ved døren. Spørg i øvrigt affaldsgruppen hvis du er i tvivl. Aftensol: Grønt- og kolonialhandel på Olinesgård. Åbent hver eftermiddag. Lokal nr: 212 Arbejdsgrupper: Se side 5 ff Bestyrelse: Varetager foreningens daglige drift. Består af 2 medlemmer fra hver bogruppe. Bogbus: Bogbussen holder 4 gange om ugen på busstoppestedet på Nordens Parkvej ud for Trekronerbo Bytte-nytte: Er en byttecentral for tøj og bøger. Der er indgang i varmecentralens sydside. Hold venligst den gode orden og døren lukket. Der er møbel-og legetøjsbyttecentral i cykelstalden på Olinesgård Bådfarten: Ved bådebroen på Munkesøens nordside ligger en robåd til fri afbenyttelse. Årer og nøgler udleveres i bolig 71 Caféen: Café Munkestuen holder til i Olinegårds stuehus. Den er åben hver søndag fra og i øvrigt ved særlige lejligheder. Her kan du få kaffe og kage for en rund femmer og desuden en snak med naboer og læse avis. Computer: Opsætning, adresse, problemer med computer, stik osv. Henvend dig til IT-gruppen. Cykelsmed: Lars i nr. 62 er gårdens cykelsmed. Cykelmunken har indgang i gården på Olines. 7

8 Cykler: Bedes stillet i cykelskurene. Det er også muligt at leje en cykelplads på Olinesgård (henvendelse Olinegårds bestyrelse). Hver bolig og hver beboer får tildelt egen -adresse. Boligernes adresser er og beboernes adresser er Fester/arrangementer: Fastelavnsfest: Vi slår katten af tønden i Ejermunkens gård, Sct. Hans: Fællesspisning i Olines have og bål ved fårefolden. Munksøgårds fødselsdag: fejres i Olines have sidste weekend i august. n o v e Fortælleaften: en hverdagsaften i november. Julemarked: Holdes på Olinesgård første søndag i advent. Nytårsfest, afholdes i fælleshusene. Foreningen Munksøgård støtter diverse arrangementer med tilskud/underskudsgaranti. Fællesmøde: Foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Fællesmøde afholdes efter behov. Fællesmøderne arrangeres og styres af fællesmødegruppen. Fælleshusene: Der er et fælleshus til hver bogruppe. De har følgende lokal telefonnumre: Ungdom 201, Ejer 202, Familie 203, Andel 204, Senior

9 Fællesspisning: Der er fællesspisning i alle bogrupper 3-4 gange om ugen Gæsteværelse: På Olines gård findes et gæsteværelse som kan lejes for ca. 100 kr. pr overnatning inkl. sengelinned. Kontakt Bamse i nr Der er desuden mulighed for gæsteovernatning i alle fælleshuse. Hjemmeside: Hjemmesiden kører på Munksøgårds egen server, og har en ekstern og intern side. På den interne hjemmeside finder du adresser, telefonnumre, arbejdsgrupper, mødereferater m.m. For opkobling på internet kontakt IT-gruppen. Indkøb: Kolonial/grønt-handel og cykelsmed findes på Olines gård. Butikken har lokalnr: 212. Ellers er der både Brugs og Fakta i stationscenteret Internet Munksøgård har en fælles direkte tilkobling til internet på 100/100 Mbit. Ubegrænset adgang til internet er inkluderet i husleje/fællesudgifter. Kemikalier: Der er stærke restriktioner på, hvad du må komme i afløbet. Fx aldrig malerrester, terpentin, klorin, fosfatholdige rengøringsmidler, kemisk hårfarve. Som hovedregel skal det der kommes i afløbet være biologisk nedbrydeligt. Få i øvrigt negativlisten hos spildevandsgruppen/din bogruppe. Kompost: Hver bogruppe står for sin egen kompost. Kontaktpersoner: Hver bogruppe har 1-2 kontaktpersoner, man kan henvende sig til med spørgsmål, fx ang. ventelister o.l. Se under kontakt os Kirsebærparken: Vores nærmeste nabo mod Syd. Stien til stationen går igennem her. Møbelbytte: Findes i cykelstalden på Olinesgård, hvor der også byttes legetøj, køkkentøj m.m.. Nyttehaver: Hver bolig har mulighed for at dyrke op til 72 m 2 nyttehave. Kontakt nyttehavegruppen. Olinesgård: Den gamle gård i midten af bebyggelsen. Se s. 3. Olinesgård har lokal

10 Parkering: Munksøgård er bilfrit område. Parkering foregår derfor på parkeringspladsen og i delebilsbåsene. Kørsel på området kan undtagelsesvis foregå i forbindelse med af- og pålæsning. Der er for tiden to handicap P-pladser på området. Rundvisning: Rundvisning kan arrangeres mod betaling ved kontakt til Besøgsgruppen. Spildevand: Munksøgård har sit eget spildevandssystem. I spildevandssystemet skilles urinen fra det øvrige spildevand som renses i et sandfilter. Urinen opsamles i tanke under gårdrummene i bogrupperne. Urinen køres ud på de omkringliggende marker ca. 4 gange om året. Separationen af urinen betyder, at vores toiletter skal være separationstoiletter hvor urinen kun må komme i den forreste skål. Sandfilterets funktion kræver, at det er meget begrænset, hvilke kemikalier der må skylles ud. Der er udarbejdet en negativliste over, hvad der må hældes ud. Denne kan fås ved henvendelse til spildevandsgruppen/toiletgruppen. Storskrald: Storskrald køres på forbrændingen af affaldsgruppen. Tidspunktet for kørsel annonceres pr mail. Et par dage før kan man stille sit storskrald ved varmecentralens vestgavl. Telefon: Munksøgård har egen telefoncentral. Systemet administreres af IT-gruppen. Abonnement betales over husleje/fællesudgifter. Boligernes fastnetnumre er efterfulgt af bolignummeret. (Bolig 100 har dog nr ). Herudover kan hver bolig efter ønske få tildelt yderligere 3 telefonnumre. For (gratis) opringninger internt på Munksøgård benyttes lokalnumre, som består af de sidste tre cifre i boligens telefonnummer (bolig 1 har lokalnummer 101 osv.). Når man ringer fra Munksøgård til telefonnumre uden for Munksøgård skal man huske at taste 0 inden nummeret. Toiletter: Der er på Munksøgård en toiletgruppe, som reparerer og udskifter toiletter. Toiletgruppen har repræsentanter fra alle bogrupper på nær ejer. Stoppes urinafløbet, kan det som oftest klares med kaustisk soda oprørt i koldt vand. Se i øvrigt spildevand. Trekronerbo: Vores nærmeste nabo mod vest. Ligger vis a vis med Ungdomsboligerne. Trillebøre: Munksøgård er bilfrit område. For at lette transporten af varer, trætte børn m.m. fra parkeringspladsen, har foreningen indkøbt et antal trillebøre, der står linet op langs varmecentralens vestgavl. Sæt venligst børen tilbage efter brug. 10

11 TV Munksøgård har fælles antenneanlæg, som modtager TV via kabel fra YouSee. De enkelte husstande kan vælge mellem en lille og en stor pakke med TVprogrammer. Varme: Varmen kommer fra varmecentralen. Den store grønne bygning ved parkeringspladsen. Der fyres med biobrændsel i form af træpiller. Varmen fordeles ud til teknikrummene i fælleshusene, hvor der evt. suppleres med varme fra solfangerne. Herfra ledes varmen videre ud til boligerne i form af varmt radiatorvand og varmt brugsvand. Det kolde brugsvand kommer fra det kommunale vandværk. Varmecentralen drives af varmegruppen, der har repræsentanter fra 4 af bogrupperne. Varmegruppen står endvidere for forbrugsaflæsning i boligerne (på nær el-forbruget, som du selv skal aflæse). Har du problemer med varmen, så kontakt varmegruppen. Varme- og vandforbrug: På den interne hjemmeside kan den enkelte husstand aflæse sit eget forbrug af varme og koldt/varmt vand og se diagram over udviklingen af forbrug. Dette er naturligvis afhængigt af om de relevante data er indtastet. Vaskeri: Der er et fælles vaskeri i hvert af fælleshusene. Veje: Vi har grusveje som kræver løbende vedligehold. Denne vedligeholdelse står sne- og vejgruppen for. Stierne i bogrupperne vedligeholdes dog af den enkelte bogruppe. 11

12 Viceværter: Der er to viceværter i hver bogruppe, som står for små reparationer og tilkaldelse af håndværkere. Viceværtsgruppen tager sig af alt hvad der ikke umiddelbart falder ind under en anden arbejdsgruppe. Bestilling af håndværkerhjælp skal ske gennem vicevært. Ejergruppen har ikke viceværter. Værksteder: Der findes en række værksteder på Olinesgård som er lejet ud til enkeltpersoner eller grupper. Hør om mulighederne hos Olinegårds bestyrelsen 12

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Grønt regnskab 2001-2007

Grønt regnskab 2001-2007 1 Grønt regnskab 2001-2007 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 5 2. RESUME DEN KORTE VERSION AF DET GRØNNE REGNSKAB... 6 3.VARMEFORBRUG...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Andelsboligforeningen Fiskbæk

Andelsboligforeningen Fiskbæk Andelsboligforeningen Fiskbæk Velkomst og husorden 1 Andelsboligforeningen Fiskbæk er, som navnet siger, en forening, og man bliver indmeldt i den, når man køber en andel. De 20 andele, foreningen består

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø

Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø 1 A... 4 Affaldssortering... 4 Andelsboligforeningen Troldholm II... 4 Andelsbolig... 4 Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)...

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere