Orientering om Munksøgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Munksøgård"

Transkript

1 Det økologiske bofælleskab Munksøgård Bebyggelsen og dens historie: Munksøgård blev færdigbygget i løbet af år Bebyggelsen består af 5 bogrupper med hver 20 boliger og et fælleshus, hvortil kommer en fælles varmecentral. Af de 5 bogrupper er familiegruppen, seniorboligerne og ungdomsboligerne almennyttige og ejes og administreres af boligselskabet Sjælland. De 2 øvrige bogrupper er andelsgruppen og ejergruppen. Munksøgård har således 3 ejere: Boligselskabet Sjælland, Ejerforeningen Ejermunken og Andelsforeningen Munksøgård. De 4 af bogrupperne er bygget efter samme koncept med samme arkitekt og entreprenør. Ejergruppen adskiller sig fra de øvrige på en del områder. Udefra er de røde tegltage og det blå halmhus, der er bogruppens fælleshus, det mest tydelige. Ellers er alle boligerne bygget ud fra de samme grundlæggende ideer: Der er lagt vægt på energibesparende og miljøvenlige løsninger. Endemurene i hver bolig er opført i ubrændt ler, der er anvendt papiruld i stedet for rockwool som isoleringsmateriale og træbeklædning som klimaskærm, alle boligerne er tilsluttet en fælles varmecentral, der kører på biobrændsel i form af træpiller, alle boligerne er desuden tilsluttet et fælles lokalt rensningsanlæg, der kræver separationstoiletter i boligerne. Hver bogrupper har et fælleshus, som danner rammen om en lang række fællesaktiviteter, 1

2 herunder fællesspisningen. Der er i boliger og fælleshuse malet med naturmaling. Udvendigt er der typisk anvendt slamfarve eller linoliemaling. Området er etableret som bilfrit, og asfaltering er fravalgt på veje, stier og parkeringsplads. Beslutningsstrukturen på Munksøgård. Formelt og i praksis fungerer Munksøgård på 3 niveauer. 1. Det samlede niveau som rummer samtlige 100 boliger med ca. 250 børn og voksne. 2. Bogruppeniveauet 3. De mange forskellige interessegrupper og initiativer som kan gå på tværs af bogrupperne og indimellem også på tværs af bebyggelserne i Trekronerområdet. Foreningen Munksøgård Den øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen for foreningen Munksøgård. Her er de 3 ejerforeninger repræsenteret ved deres medlemmer. (Boligselskabet Sjælland har i den forbindelse uddelegeret sin stemme på generalforsamlingerne til beboerne i de almennyttige boliger). Der afholdes 2 generalforsamlinger årligt. Den ordinære generalforsamling i marts og budget-generalforsamlingen i august. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningens drift af en bestyrelse. Bestyrelsen har p.t. 10 medlemmer, 2 fra hver bogruppe. Mellem generalforsamlingerne er den øverste besluttende myndighed fællesmødet, hvortil alle beboere på Munksøgård har adgang. Fællesmøderne afholdes efter behov og ledes og administreres af fællesmødegruppen. Ud over fællesmødegruppen er der en lang række arbejdsgrupper på det samlede Munksøgårdniveau. Her skal nævnes 4: Varmegruppen, Spildevandsgruppen, It-gruppen og Affaldsgruppen. Disse 4 gruppers arbejde er af central betydning for, at Munksøgård kan fungere. De administrerer i deres arbejde fælles anlæg for et betydeligt millionbeløb. De 4 arbejdsgruppers områder er derfor juridisk og budgetmæssigt udskilt i foreningen Munksøgård som 4 driftsselskaber. Bogrupperne: Hver bogruppe har sin egen beslutningsstruktur. En række forhold er dog ens: Der er en valgt bestyrelse (de 3 almennyttige bogrupper har én fælles afdelingsbestyrelse). Der afholdes jævnlige bogruppemøder, der er en etableret madordning, der afholdes et antal arbejdsdage til forbedring og vedligeholdelse af boliger, fælleshus og bogruppens fælles areal. De enkelte bogrupper har desuden nedsat en række permanente eller ad hoc arbejdsgrupper, der varetager forskellige opgaver. 2

3 Olinesgård: Olinesgård hed oprindelig Munksøgård, og har således lagt navn til bebyggelsen. For at undgå navneforvirring, er gården nu opkaldt efter en gårdmandskone fra omkring år Gården er i sin tid købt af RUC og rummer en række aktiviteter: I hovedhuset er cafe Munkestuen (åben hver søndag), gæsteværelse, møderum, kontorrum der lejes ud og lager. I stalde og længer er der: Butikken Aftensol, cykelsmeden, opbevaringsrum for arbejdsgrupper, heste-, gede- og svinestald, cykelstald, møbelbyttenytte, vognstald samt værksteder. Der udlejes desuden loftsarealer til opbevaring. Gården ejes af en andelsforening og styres i det daglige af en bestyrelse, valgt på foreningens årlige generalforsamling. Der afholdes ca. 2 årlige arbejdsdage på gården Arealerne: Munksøgårds areal strækker sig fra skovbælterne mod Kirsebærparken i Syd til Glashusene i nord. Mod øst af asfaltstien langs Trekroner bæk og endelig mod vest af en linje i fortsættelse af parkeringspladsens afgrænsning mod Trekronerbo. Jorden ejes dels af Olinesgård, af foreningen Munksøgård og af de enkelte bogrupper. Langt det meste af arealet er fælles jord. Kun arealerne lige omkring bogrupperne og omkring Olines gård ejes af disse. Fællesarealerne mellem bebyggelsen og asfaltstien langs åen er udlagt til forskellige formål. Græsarealer, frugthaver, nyttehaver, boldbane, legeplads, Tors sø, sandfilter (dette område må ikke betrædes), teltplads, kompost, veje, stier og engarealer. En del af arealet er endvidere udlejet til fårelauget og hesteejere. Folden vest for seniorgruppen ligger på kommunal jord. Hjemmesiden: er en central kanal for information. Her kan man finde alle arbejdsgrupper og deres medlemmer, alle beboere med telefonnummer og mailadresse organiseret efter bolignummer. Der findes oplysninger om de enkelte bogrupper samt mødereferater (generalforsamling, arbejdsgrupper, bestyrelse, fællesmøder og bogruppemøder). Disse oplysninger bliver tilgængelige når man på hjemmesiden klikker sig ind på intern, hvilket kun kan lade sig gøre, når man er koblet på det interne netværk. Den eksterne del af hjemmesiden giver en mere bred orientering om Munksøgård 3

4 Området Trekroner: Munksøgård er opført i Roskildes nyeste bydel, Trekroner. Nærmere betegnet ligger Munksøgård i Trekroner Vest, der ligger langs fordelingsvejen Nordens Parkvej, der strækker sig fra Trekroner Station med indkøbscentret og ca. en kilometer mod Nord. Det er kommunens intention med bydelen, at bebyggelsen ligger i en blå/grøn kile (se om lokalplaner nedenfor). Det grønne er skabt ved at udføre centralaksen Nordens Parkvej som en parkvej og desuden ved at etablere skovbælter mellem de enkelte udstykninger. Det blå bånd strækker sig fra Trekroner søen, gennem mosen og videre nordud ad Trekroner Bæk (tidligere Himmelev bæk). Øst for denne blå kile og Nord for RUC er kommunen ved at etablere Trekroner Øst som en tvillingebydel til Trekroner Vest. De to bydele er forbundet med 2 stier. Stien til Skademosegård og Kirkegangen Før Trekroner blev etableret, var her landbrugsområde. Gårdene var udstykket fra Himmelev Bygade i slutning af 1700-tallet. To af gårdene (Nymarksgård og Skademosegård) er i dag kommunale institutioner, Munksøgård (nu Olinesgård) er en servicebygning ejet af en privat forening, hovedsageligt bestående af beboere på Munksøgård. Enkelte gårde drives endnu som landbrug. Kommunen har etableret en lang række institutioner i bydelen. Der er dels 3 børnehaver/vuggestuer, et fritidshjem og en ungdomsklub. På Lysallén ligger Trekronerskolen og en daginstitution for handicappede. Bogbussen holder flere gange om ugen på Nordens Parkvej. På skolen holder Trekroner idrætsforening til. Der er et Trekronerråd der udgiver Trekroneravisen og gennemfører forskellige arrangementer. Blandt andet Dragens Dag og Sct. Hans arrangement. Rudolf Steinerskolen Kristofferskolen er placeret lidt nord for Trekronerskolen. Kommunen er ved at etablere Himmelev skov som strækker sig fra Kildemosen og nordud. Stisystemet nås bedst fra Slæggerupvej eller Herregårdsvej. I butikscenteret ved stationen findes dagligvarebutikker, bank og apoteksudsalg samt cafe. På Olinesgård findes Aftensol, som er et økologisk udsalg af kolonialvarer og grønt som har åbent dagligt. På gården findes desuden cykelsmeden Cykelmunken, som har indgang lige om hjørnet indenfor porten. 4

5 Lokalplaner m.m. Trekronerbydelen er beskrevet i en række lokalplaner og pjecer fra Roskilde kommune: Blandt de vigtigste er: Strukturplan Trekroner. Lokalplan 325 Økologisk bebyggelse i Trekroner(Om Munksøgård). Trekroner Roskildes nye bydel. Lokalplan 367 Søområde i Trekroner. Lokalplan 422 Centerområde i Trekroner. Lokalplan 377- Rammelokalplan for Trekroner Øst. Disse og øvrige planer findes alle via kommunens hjemmeside. Arbejdsgrupper: Både på det fælles plan og på bogruppe plan findes en lang række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er en helt central del af fællesskabet Munksøgård. Ikke kun udgør deres gratisarbejde en betydelig huslejereduktion for den enkelte beboer, de er også rygraden i områdets udvikling, i at tingene fungerer og i det sociale fællesskab. Det forventes at man som beboer er medlem af en arbejdsgruppe på Munksøgårdniveau og en arbejdsgruppe på bogruppe niveau. En aktuel oversigt over arbejdsgrupperne og deres medlemmer finder du på den interne hjemmeside under arbejdsgrupper. Bogruppens arbejdsgrupper kan man finde frem til i bogruppen. De fælles arbejdsgrupper tildeles budget gennem foreningen Munksøgård, og får udstukket deres kommissorium af fællesmødet/generalforsamlingen. De fælles arbejdsgrupper er: Affaldsgruppen Holder orden på affaldspladsen, kører storskrald og holder orden i møbelbytten i stalden på Olines gård. Besøgsgruppen: Foretager officielle rundvisninger for betalende grupper (typisk lørdag formiddage). Der er et link til besøgsgruppens kontaktperson på Munksøgårds hjemmeside. Café-gruppen: Holder caféen Munkestuen( på Olines gård) åben hver søndag fra CO 2 -visionsgruppen: En tænketank for videreudvikling af Munksøgårds grønne profil Fest- og sociale arr. gruppen: Arrangementerne varetages for tiden af forskellige ad hoc grupper. Fællesmødegruppen: Arrangerer fællesmøder, visionsdage m.v. Grønt regnskabs-gruppen: Udarbejder Munksøgårds grønne regnskab (spørg efter seneste udgave). Info-gruppen: Stod i sin tid for udgivelsen af det interne Infobrev. IT-gruppen: Driver og opgraderer vores fælles telefon-, antenne- og it-system. Klappe-kæledyrsgruppen: Passer kaniner, geder, hængebugsvin mm ved stalden og den røde skurvogn. Landskabsgruppen: Beplanter, beskærer og anlægger i forhold til den landskabsplan der er vedtaget. 5

6 Legepladsgruppen: Finder på og etablerer nyskabelser på den store legeplads øst for Olinesgård. MVJ-gruppen: Driver miljøvenligt agerbrug øst for bækken, jorden forpagtes fra kommunen. Nyttehavegruppen. Fordeler og indkræver betaling for nyttehaver. Der er reserveret areal, så hver bolig kan få op til 72 m 2 nyttehave. Sne- og vejgruppen: Vedligeholder veje, slår græs og rydder sne. Spildevandsgruppen: Driver vores spildevandssystem, herunder sørger for spildevandsprøver og udkørsel af urin. Spildevandet separeres i urin og øvrigt spildevand. Det er derfor vigtigt at man kun tisser i det forreste rum i separationstoiletterne. Af hensyn til sandfilterets funktion er der restriktioner på, hvad der må skylles ud i toilet eller afløb. Få fat i positivlisten i din bogruppe. Toiletgruppen: Kommer og reparerer toiletter. (Ejermunken er ikke med i gruppen) Varmegruppen: Driver og vedligeholder varmecentralen og de tilknyttede anlæg i bogruppernes teknikrum, og således sørger for, at vi har varme og varmt vand. Private foreninger og initiativer. Aftensol: Vores kolonial- og grønthandel på Olinesgård, åbent hver dag. Lokal nr. 212 Bridgeklubben: mødes i seniors fælleshus Bytte-nytte: Tøjbyttecentral med indgang på bagsiden af varmecentralen Cykelmunken: : På Olinesgård lige inden for porten. Delebilklubben: Kasserer er Jan i bolig 44. Fortælleraften: En aften i november Fårelauget: Har ca. 30 moderfår og en vædder, og forpagter jord på begge sider af bækken. Grisegruppen: I andel Hestegruppen: Der er stalde ved og i Olinesgård desuden forpagtes jord øst for bækken og vest for senior. Julemarkedet: Første søndag i advent Juletræssalg: Vores grønthandler Bjarne sælger juletræer i december Kogræsserforeningen: Har ca. 7 køer der avles på, forpagter jord øst for bækken. Møbelbytte: I cykelstalden på Olinesgård, her byttes også legetøj, køkkentøj m.m.. Mælkeordninger: Der kan bestilles mælk i butikken Aftensol. Mælken leveres til fælleshusene. Olinegård: Andelsforening der ejer og driver Olinesgård. Driften administreres af Olinegårdsbestyrelsen. Lokal nr: 100 Rundvisninger: Se under besøgsgruppen Trekronerkoret: Mødes i seniors fælleshus Værksteder: Der er indrettet en række værksteder på Olines gård Yoga-holdet: Mødes mandag aften. Holder for tiden til i Trekronerbo 6

7 Praktiske oplysninger: Affald: Affaldspladsen ligger ved varmecentralens vestgavl. Der skal sorteres i mange fraktioner. Bemærk følgende: Vinflasker lægges i særlig container. Pap til papcontaineren skal være rent og mast fladt, dåser skal i metalbeholderen efter først at være mast flade i maskinen. Småt brændbart-containeren er til emballage og andet brændbart materiale, der ikke har været i direkte kontakt med mad. Beholder til batterier og pærer hænger på gavlen ved døren. Spørg i øvrigt affaldsgruppen hvis du er i tvivl. Aftensol: Grønt- og kolonialhandel på Olinesgård. Åbent hver eftermiddag. Lokal nr: 212 Arbejdsgrupper: Se side 5 ff Bestyrelse: Varetager foreningens daglige drift. Består af 2 medlemmer fra hver bogruppe. Bogbus: Bogbussen holder 4 gange om ugen på busstoppestedet på Nordens Parkvej ud for Trekronerbo Bytte-nytte: Er en byttecentral for tøj og bøger. Der er indgang i varmecentralens sydside. Hold venligst den gode orden og døren lukket. Der er møbel-og legetøjsbyttecentral i cykelstalden på Olinesgård Bådfarten: Ved bådebroen på Munkesøens nordside ligger en robåd til fri afbenyttelse. Årer og nøgler udleveres i bolig 71 Caféen: Café Munkestuen holder til i Olinegårds stuehus. Den er åben hver søndag fra og i øvrigt ved særlige lejligheder. Her kan du få kaffe og kage for en rund femmer og desuden en snak med naboer og læse avis. Computer: Opsætning, adresse, problemer med computer, stik osv. Henvend dig til IT-gruppen. Cykelsmed: Lars i nr. 62 er gårdens cykelsmed. Cykelmunken har indgang i gården på Olines. 7

8 Cykler: Bedes stillet i cykelskurene. Det er også muligt at leje en cykelplads på Olinesgård (henvendelse Olinegårds bestyrelse). Hver bolig og hver beboer får tildelt egen -adresse. Boligernes adresser er og beboernes adresser er Fester/arrangementer: Fastelavnsfest: Vi slår katten af tønden i Ejermunkens gård, Sct. Hans: Fællesspisning i Olines have og bål ved fårefolden. Munksøgårds fødselsdag: fejres i Olines have sidste weekend i august. n o v e Fortælleaften: en hverdagsaften i november. Julemarked: Holdes på Olinesgård første søndag i advent. Nytårsfest, afholdes i fælleshusene. Foreningen Munksøgård støtter diverse arrangementer med tilskud/underskudsgaranti. Fællesmøde: Foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Fællesmøde afholdes efter behov. Fællesmøderne arrangeres og styres af fællesmødegruppen. Fælleshusene: Der er et fælleshus til hver bogruppe. De har følgende lokal telefonnumre: Ungdom 201, Ejer 202, Familie 203, Andel 204, Senior

9 Fællesspisning: Der er fællesspisning i alle bogrupper 3-4 gange om ugen Gæsteværelse: På Olines gård findes et gæsteværelse som kan lejes for ca. 100 kr. pr overnatning inkl. sengelinned. Kontakt Bamse i nr Der er desuden mulighed for gæsteovernatning i alle fælleshuse. Hjemmeside: Hjemmesiden kører på Munksøgårds egen server, og har en ekstern og intern side. På den interne hjemmeside finder du adresser, telefonnumre, arbejdsgrupper, mødereferater m.m. For opkobling på internet kontakt IT-gruppen. Indkøb: Kolonial/grønt-handel og cykelsmed findes på Olines gård. Butikken har lokalnr: 212. Ellers er der både Brugs og Fakta i stationscenteret Internet Munksøgård har en fælles direkte tilkobling til internet på 100/100 Mbit. Ubegrænset adgang til internet er inkluderet i husleje/fællesudgifter. Kemikalier: Der er stærke restriktioner på, hvad du må komme i afløbet. Fx aldrig malerrester, terpentin, klorin, fosfatholdige rengøringsmidler, kemisk hårfarve. Som hovedregel skal det der kommes i afløbet være biologisk nedbrydeligt. Få i øvrigt negativlisten hos spildevandsgruppen/din bogruppe. Kompost: Hver bogruppe står for sin egen kompost. Kontaktpersoner: Hver bogruppe har 1-2 kontaktpersoner, man kan henvende sig til med spørgsmål, fx ang. ventelister o.l. Se under kontakt os Kirsebærparken: Vores nærmeste nabo mod Syd. Stien til stationen går igennem her. Møbelbytte: Findes i cykelstalden på Olinesgård, hvor der også byttes legetøj, køkkentøj m.m.. Nyttehaver: Hver bolig har mulighed for at dyrke op til 72 m 2 nyttehave. Kontakt nyttehavegruppen. Olinesgård: Den gamle gård i midten af bebyggelsen. Se s. 3. Olinesgård har lokal

10 Parkering: Munksøgård er bilfrit område. Parkering foregår derfor på parkeringspladsen og i delebilsbåsene. Kørsel på området kan undtagelsesvis foregå i forbindelse med af- og pålæsning. Der er for tiden to handicap P-pladser på området. Rundvisning: Rundvisning kan arrangeres mod betaling ved kontakt til Besøgsgruppen. Spildevand: Munksøgård har sit eget spildevandssystem. I spildevandssystemet skilles urinen fra det øvrige spildevand som renses i et sandfilter. Urinen opsamles i tanke under gårdrummene i bogrupperne. Urinen køres ud på de omkringliggende marker ca. 4 gange om året. Separationen af urinen betyder, at vores toiletter skal være separationstoiletter hvor urinen kun må komme i den forreste skål. Sandfilterets funktion kræver, at det er meget begrænset, hvilke kemikalier der må skylles ud. Der er udarbejdet en negativliste over, hvad der må hældes ud. Denne kan fås ved henvendelse til spildevandsgruppen/toiletgruppen. Storskrald: Storskrald køres på forbrændingen af affaldsgruppen. Tidspunktet for kørsel annonceres pr mail. Et par dage før kan man stille sit storskrald ved varmecentralens vestgavl. Telefon: Munksøgård har egen telefoncentral. Systemet administreres af IT-gruppen. Abonnement betales over husleje/fællesudgifter. Boligernes fastnetnumre er efterfulgt af bolignummeret. (Bolig 100 har dog nr ). Herudover kan hver bolig efter ønske få tildelt yderligere 3 telefonnumre. For (gratis) opringninger internt på Munksøgård benyttes lokalnumre, som består af de sidste tre cifre i boligens telefonnummer (bolig 1 har lokalnummer 101 osv.). Når man ringer fra Munksøgård til telefonnumre uden for Munksøgård skal man huske at taste 0 inden nummeret. Toiletter: Der er på Munksøgård en toiletgruppe, som reparerer og udskifter toiletter. Toiletgruppen har repræsentanter fra alle bogrupper på nær ejer. Stoppes urinafløbet, kan det som oftest klares med kaustisk soda oprørt i koldt vand. Se i øvrigt spildevand. Trekronerbo: Vores nærmeste nabo mod vest. Ligger vis a vis med Ungdomsboligerne. Trillebøre: Munksøgård er bilfrit område. For at lette transporten af varer, trætte børn m.m. fra parkeringspladsen, har foreningen indkøbt et antal trillebøre, der står linet op langs varmecentralens vestgavl. Sæt venligst børen tilbage efter brug. 10

11 TV Munksøgård har fælles antenneanlæg, som modtager TV via kabel fra YouSee. De enkelte husstande kan vælge mellem en lille og en stor pakke med TVprogrammer. Varme: Varmen kommer fra varmecentralen. Den store grønne bygning ved parkeringspladsen. Der fyres med biobrændsel i form af træpiller. Varmen fordeles ud til teknikrummene i fælleshusene, hvor der evt. suppleres med varme fra solfangerne. Herfra ledes varmen videre ud til boligerne i form af varmt radiatorvand og varmt brugsvand. Det kolde brugsvand kommer fra det kommunale vandværk. Varmecentralen drives af varmegruppen, der har repræsentanter fra 4 af bogrupperne. Varmegruppen står endvidere for forbrugsaflæsning i boligerne (på nær el-forbruget, som du selv skal aflæse). Har du problemer med varmen, så kontakt varmegruppen. Varme- og vandforbrug: På den interne hjemmeside kan den enkelte husstand aflæse sit eget forbrug af varme og koldt/varmt vand og se diagram over udviklingen af forbrug. Dette er naturligvis afhængigt af om de relevante data er indtastet. Vaskeri: Der er et fælles vaskeri i hvert af fælleshusene. Veje: Vi har grusveje som kræver løbende vedligehold. Denne vedligeholdelse står sne- og vejgruppen for. Stierne i bogrupperne vedligeholdes dog af den enkelte bogruppe. 11

12 Viceværter: Der er to viceværter i hver bogruppe, som står for små reparationer og tilkaldelse af håndværkere. Viceværtsgruppen tager sig af alt hvad der ikke umiddelbart falder ind under en anden arbejdsgruppe. Bestilling af håndværkerhjælp skal ske gennem vicevært. Ejergruppen har ikke viceværter. Værksteder: Der findes en række værksteder på Olinesgård som er lejet ud til enkeltpersoner eller grupper. Hør om mulighederne hos Olinegårds bestyrelsen 12

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Grupperne præsenterer deres projektbeskrivelser. Oplæg ved Det Grønne Hus om fællesskab og ejerformer, foreningsdannelse (vedtægter) og kommunikation

Grupperne præsenterer deres projektbeskrivelser. Oplæg ved Det Grønne Hus om fællesskab og ejerformer, foreningsdannelse (vedtægter) og kommunikation Program den 12. januar 2016 Velkomst Grupperne præsenterer deres projektbeskrivelser Oplæg ved Det Grønne Hus om fællesskab og ejerformer, foreningsdannelse (vedtægter) og kommunikation Kl. 20.00 Pause

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Side: 1 revideret september 2015

Side: 1 revideret september 2015 Side: 1 revideret september 2015 Andelsboligforeningen A/B Birkehaven består af 30 boliger, der arealmæssigt er mellem 64 og 86 m 2. Bebyggelsen blev taget i brug i december 1985. Til hver bolig er der

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Oktober 2014 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 September 2011 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Afd Gødvad Seniorbo

Husorden Afd Gødvad Seniorbo Husorden Afd. 57 - Gødvad Seniorbo Værdigrundlag Ønsker Forventninger Husorden Fælleshusregler Gruppens ønsker og forventninger til bofællesskabet. Bofællesskabsform: Hovedformålet med bofællesskabet er,

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Asgå rd Andelsboligforening

Asgå rd Andelsboligforening Asgå rd Andelsboligforening Husorden Fællesaktiviteter Arbejdsdage - Hver voksen andelshaver og evt. samboende deltager med mindst 3 arbejdsdage om året fordelt på forår og efterår. Af hensyn til planlægningen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park Marts 2012

Beboerinformation Måløv Park Marts 2012 Beboerinformation Måløv Park Marts 2012 Indhold: Trafikrenovering, Klakkebjerg Ny dagligvarebutik på Cirkusgrunden Vinterparkering Sommerfest, Sankt Hans-aften & brunch-matiné Åbent hus på Genbrugspladsen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 1. Velkomst Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende Så jens stod for hele dagsordenen.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund Kontor: Gurrelund 44 Brøndby strand 2660 tlf.. 43 54 66 99 Mail. tmg15@bo-vest.dk Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved,

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: 4. maj 2009 kl. 18.00. Næste møde: 8. juni kl. 19:15. Dirigent: Signe H. Nielsen (SHN). Referent: Sara Saxild. Til stede: Signe Hinz, Sara, Asbjörn,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj. Dato: 01.02.2016. PAB Afdeling 22. Udlejningsmateriale

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj. Dato: 01.02.2016. PAB Afdeling 22. Udlejningsmateriale Postfunktionærernes Andels-Boligforening Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj Dato: 01.02.2016 PAB Afdeling 22 Udlejningsmateriale Ishøj er en moderne kommune i vækst. I dag er der omkring 21.000

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2008 kl. 19.30-21.30. Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Udeblevet Borgerforeningen: Lars Seneberg GF Buresø Ole Okkels som

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 9, Televang Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 10. september 2015 1 Siden sidste årsmøde Blok 5, (plejeboliger) Afdelingsbestyrelsen har igen haft

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 20. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Asgård Andelsboligforening

Asgård Andelsboligforening Asgård Andelsboligforening Husorden Fællesaktiviteter Arbejdsdage - Hver voksen beboer over 18 år, deltager med mindst 3 arbejdsdage om året fordelt på forår og efterår. Hjemmeboende unge er forældrenes

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere