Digitalisering af grønne regnskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af grønne regnskaber"

Transkript

1 Digitalisering af grønne regnskaber Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold 1 FORORD 5 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER EFFEKTIVITET INDBERETNING VIA VIRK.DK VALG AF INDBERETNINGSLØSNING STANDARDISERING BRUGERVENLIGHED OG FUNKTIONALITET FORDELE OG VIDENDELING FORDELE I ØVRIGT ULEMPER I ØVRIGT OPSUMMERING 11 3 BAGGRUND MOTIVATION FOR PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL PROJEKTETS AFGRÆNSNING PROJEKTETS METODE Datastandardiseringen Funktionalitet, brugervenlighed og effektivitet Supplerende interviews Et overblik 17 4 LÆSEVEJLEDNING TIL HOVEDRAPPORTENS INDHOLD 18 5 TILHØRENDE DELRAPPORTER 19 6 KONKLUSIONER OM STANDARDISERING AF GRØNNE REGNSKABER DESIGN AF STANDARDISERET INDBERETNINGSFORMAT OPSUMMERENDE KONKLUSIONER FRA WORKSHOPS Virksomhedernes prioriteringer Tilsynsmyndighedernes prioriteringer Det samlede beslutningsgrundlag for datastandardisering 22 7 KONKLUSIONER OM DIGITALISERING AF GRØNNE REGNSKABER BASERET PÅ TEST AF DIGITAL INDBERETNINGSDESIGN OPSAMLENDE KONKLUSIONER PÅ TESTET DESIGN AF TO LØSNINGSMODELLER Kortfattet beskrivelse af en portalløsning Kortfattet beskrivelse af en filindberetningsløsning OVERBLIK OVER FUNKTIONALITET OG BRUGERVENLIGHED I DE TO LØSNINGSMODELLER INTEGRATION TIL MILJØSTYRELSENS SYSTEMER 28 8 ROADMAP FOR PROCES MED DIGITALISERING AF GRØNNE REGNSKABER 29 3

4 8.1 BEHOV FOR YDERLIGERE VIDEN BESLUTNINGER MV TEKNISK IMPLEMENTERING MV IDENTIFICERING AF BARRIERER OG UDFORDRINGER VED EN BRED IMPLEMENTERING EFFEKT OG BELASTNING FOR VIRKSOMHEDER OG TILSYNSMYNDIGHEDER VED DIGITALISERING AF GRØNNE REGNSKABER Fordele og ulemper ved en standardiseret indberetning Fordele og ulemper ved en digital indberetning DE CENTRALE MYNDIGHEDERS BEHOV FOR DATA FRA VIRKSOMHEDER Udvikling i national forpligtelse til internationale indberetninger Effektivitet i nationale databehandlingssystemer Datakvalitet OFFENTLIGHEDENS BEHOV FOR MILJØDATA FRA VIRKSOMHEDER Flere rapporteringsformer til forskellige målgrupper REDUKTION AF DOBBELTREGISTRERINGER Offentlige, fælles kriterier for indberetning Standarder og metoder for opgørelse af data Frekvens og tidspunkt for indberetning Definitioner og datakilder Dataudveksling mellem myndigheder ANBEFALINGER TIL EN FREMTIDIG DATABASESTRUKTUR ET CENTRALT INDBERETNINGSSTED Krav til sikkerhed Krav til fleksibilitet Reduktion af dobbeltregistreringer VIRK.DK SOM INDBERETNINGSSTED Fordele ved virk.dk BETRAGTNINGER OM ALTERNATIVT INDBERETNINGSSTED Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Miljøstyrelsen Miljøportalen OPSAMLENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER ORDLISTE 53 BILAG A 55 4

5 1 Forord PricewaterhouseCoopers og Ciber Danmark A/S har i 2005 gennemført et projekt om Digitalisering af grønne regnskaber for Miljøstyrelsen. Det overordnede formål med projektet har været at indhente viden om muligheder og problemområder til brug for Miljøstyrelsens videre arbejde med et digitalt informationsflow af miljøoplysninger fra virksomheder til myndigheder. Det primære formål var konkret at beskrive, hvordan data fra virksomhedernes grønne regnskab mest effektivt kan indberettes digitalt til Miljøstyrelsen og konkret at efterprøve indberetning digitalt og derved skabe erfaringer med virksomhedernes digitale indberetning af miljødata. Det understøttende formål var at belyse fremtidige arbejdsgange ved en digitalisering af de grønne regnskaber og at bidrage med et grundlag til udarbejdelse af en egentlig kravspecifikation til et fremtidigt system. Med effektivitet forstås i denne sammenhæng, at informationsflowet af miljøoplysninger mellem virksomheder og myndigheder koordineres og tilrettelægges så enkelt som muligt, så virksomhederne belastes mindst muligt, herunder med reduktion af dobbeltindberetninger, mens myndighedernes og offentlighedens behov for oplysninger bliver tilfredsstillet. Projektet er gennemført med en bred inddragelse af de direkte interessenter omkring udarbejdelse af grønne regnskaber, herunder virksomheder som regnskabsaflægger, tilsynsmyndigheder som afgiver af udtalelser om virksomhedernes grønne regnskaber og Miljøstyrelsen som bruger af de grønne regnskaber. Endvidere har udvalgte styrelser bidraget til projektet med erfaringer om digitalisering af andre indberetninger fra virksomheder. Projektet giver input til en mulig ramme for, hvorledes indberetning af de grønne regnskaber kan standardiseres. En række virksomheder har testet to digitale prototyper med en delmængde af de datatyper og informationer, der er pligtige at rapportere om i grønne regnskaber. Deltagende virksomheder og tilsynsmyndigheder har belyst konkrete og åbenbare effekter på arbejdsgange, som en standardiseret indberetning af data i grønne regnskaber i et digitalt medie ville medføre. 5

6 Resultaterne omfatter: Anbefalinger til en fremtidig databasestruktur. Vurdering af løsninger samt identificering af barrierer og udfordringer ved en bred implementering, herunder virksomhedernes udfordringer ved dannelse af system til system-løsning baseret på indhøstede erfaringer med regneark i projektet. Et beslutningsgrundlag for datastandardisering og principper for godkendelse samt metodik for offentliggørelse/anvendelse af data af forskellige brugergrupper. Konklusioner fra testet design af portalløsning og af testet filindberetningsløsning byggende på, at virksomhederne anvender web-baserede former for indberetning af data. Overblik over funktionalitet og brugervenlighed i løsningsmodellerne set fra virksomhedernes, fra tilsynsmyndighedernes og fra Miljøstyrelsens side. Projektgruppen bag rapporten er Birgitte Mogensen og Bo Ulrik Adelholm fra PricewaterhouseCoopers og Ove Hansen og Peter Grostøl fra CIBER Danmark A/S. Fra Miljøstyrelsen deltager Anette Christiansen, Lise Fogh, Jesper Falck Hansen og Kasper Didriksen. Projektets styregruppe omfatter ud over denne personkreds Dansk Industri, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, IT-brancheforeningen, Københavns Kommune, Landbrugsrådet og Kommunernes Landsforening. 6

7 2 Sammenfatning og konklusioner Sammenfatningen omfatter forhold omkring effektivitet, fremtidig databasestruktur og indberetning via virk.dk, valg af indberetningsløsning, standardisering, brugervenlighed og funktionalitet, fordele og videndeling, fordele i øvrigt, ulemper i øvrigt og opsummering. 2.1 Effektivitet En udfordring er at opfylde de stigende krav til miljørapportering mest effektivt for både virksomhederne og det offentlige. Effektiviteten vurderes at være størst på sigt, hvis Miljøstyrelsens systemer tilpasses operationelt til at modtage og behandle informationer fra virksomhedernes indberetninger via virk.dk. Miljøstyrelsen kan via det nationale PRTR-system 1 lave en automatiseret datafangst og derved mere ressourceeffektivt opfylde de danske forpligtelser til international rapportering. Virksomhedernes 10 års erfaringer med udarbejdelse af grønne regnskaber vurderes at være relevante at bruge som grundlæggende indberetningsformat til opfyldelse af både de nuværende og kommende krav. En digital indberetning af de grønne regnskaber kan samtidig være med til at smidiggøre virksomhedernes arbejde, hvis der i det digitale indberetningsformat eksempelvis indlægges link til relevante søge-tjek, huske- og hjælpelister (PRTR- listen, LOUS-listen, CAS-numre, listepunkter, generelle grænseværdier mv.). Ubevidste indberetningstastefejl vil hurtigt kunne fanges af en digital valideringsprocedure. Selv om der foretages validering af data inden indberetningen, vil en digital valideringsprocedure formodentlig bidrage som selvvurderingsværktøj ved kontrol af rigtigheden af data, der indberettes specielt for små og mellemstore virksomheder. Tilsynsmyndighederne og Miljøstyrelsen ser validitetsprocedurer ved digitalisering som en fordel, fordi disse kan spare den tid, der i dag bruges til at gøre virksomheder opmærksomme på, at konkrete data ikke kan passe (indberetningsfejl). Reduktion af dobbeltindberetninger vurderes umiddelbart opnåeligt vedrørende basisoplysninger, hvis der anvendes et offentligt, centralt indberetningssted. På sigt vurderes det at være en forudsætning for, at dobbeltindberetninger kan reduceres på tværs af forskellige myndigheder. Virksomhederne efterlyser således standarder og metoder til opgørelse af data, således at dobbeltindberetning kan reduceres. Samtidig peger virksomhederne på, at dette arbejde er ganske omfattende og må forventes at tage en del år. 1 Miljøstyrelsens informationssystem om industriens miljøforhold. 7

8 Der kan imødeses meget store udfordringer i det offentlige regi i forbindelse med udarbejdelse af fælles standarder og metoder til opgørelse af data fra samme datakilde, hvor hver myndighed samtidig kan fastsætte egne kriterier. I et længerevarende perspektiv kan der formodentlig også forventes en udvikling, hvor der fra EU-Kommissionen stilles større og mere detaljerede krav til anvendelse af standarder og metoder for opgørelse af miljødata, som er harmoniseret i Europa. Denne udvikling betyder, at et dansk tiltag for reduktion af dobbeltindberetninger til alene forskellige danske myndigheder nødvendigvis må koordineres med processen i EU, hvilket gør området yderligere kompliceret. 2.2 Indberetning via virk.dk Baggrunden for at pege på virk.dk som indberetningssted er, at virk.dk er uafhængig af dataejere og fælles for alle myndigheder. Det er logisk og enkelt for virksomheder at indberette data og informationer til det offentlige ét sted. Med virk.dk gives der mulighed for, at Miljøstyrelsen kan indrette egne brugerflader. Det er endvidere en fordel, at virk.dk tilbyder systemintegration og kan håndtere sagsstyring. Da virk.dk. benyttes af flere offentlige myndigheder, åbnes der principielt for en reduktion af dobbeltindberetninger, i det omfang dataforespørgsler koordineres mellem offentlige myndigheder. Men et offentligt, centralt indberetningssted kan imødese en barriere fra tilsynsmyndighederne. Deres rolle er ikke løbende at føre uopfordret, aktiv kontrol med data og informationer, som der måtte være adgang til via et centralt indberetningssted. 2.3 Valg af indberetningsløsning I projektet er to web-baserede indberetningsløsninger (prototyper) testet som betaversioner. Den ene løsning er en portal på Internettet, hvor virksomhederne indtaster data. Den anden løsning er en filindberetningsløsning, hvor virksomhederne kan indberette data via regneark i Excel. Testen viste, at begge løsninger vil være enkle at bruge for virksomhederne. Filindberetningsløsningen med Excel vil formodentlig blive foretrukket af de fleste virksomheder, fordi det kan være effektivt og enkelt at hente data fra virksomhedernes andre datakilder (regneark og databaser) og via regneark i Excel foretage indberetninger af data. En særlig fordel ved en filindberetningsmodel med mulighed for systemintegration er, at virksomhederne ved, hvordan de skal forholde sig fremover, fordi det officielt ville være meldt ud, hvilken teknisk platform det offentlige bruger. I takt med, at deres it-systemer udskiftes, ændres mv., vil virksomhederne fremadrettet kunne integrere registrering af miljødata i deres øvrige systemer, efterhånden som disse fornys. 8

9 En fordel ved denne løsning er også, at en virksomhed med flere anlæg kan kopiere Excel-regnearket fra en afdeling til brug ved indtastning af den næste afdeling etc. For nogle virksomheder kan denne løsning være omfattende set i forhold til deres behov, hvor en portalløsning med indtastning af data er mere enkel og ligner andre indberetningsskemaer, som findes på virk.dk. 2.4 Standardisering Bekendtgørelsen om grønne regnskaber er en rammelovgivning. Forudsætningen for, at grønne regnskaber kan indberettes digitalt, er udvikling af en standardisering af de data og informationer, som lovpligtige grønne regnskaber skal indeholde. Hvis det enkelt skal kunne lade sig gøre at foretage en egentlig databehandling, forudsætter det, at data forefindes i elektronisk og standardiseret, struktureret form og ikke som indskannede, flade grafikfiler. Med en standardiseret løsning, hvor virksomhederne kan indberette i henholdsvis faste og åbne felter eller subsidiært med mulighed for at vedlægge supplerende oplysninger i et grønt regnskab som pdf, vil en digitalisering ikke belaste virksomhederne i nævneværdig grad. Med faste felter forstås felter, som virksomhederne skal udfylde og dermed forholde sig til. Data til indtastning i faste felter vil være sådanne typer af miljøforhold, som skal indberettes i henhold til bekendtgørelsen om grønne regnskaber eller andet lovmæssigt grundlag. Der kan indbygges forskellige former for fleksibilitet i en standardiseret, digital indberetning. Eksempelvis kan der indlægges en facilitet til begrænset publicering, så den enkelte virksomhed har en medbestemmelse i at vælge, til hvem konkrete data skal tilgå og på hvilket aggregeringsniveau. Med hensyn til tilsynsmyndighedernes udtalelse om det grønne regnskab ser virksomhederne en fordel (effektivitet for virksomhederne) i at standardisere myndighedsudtalelsen og at lade tilsynsmyndighederne udtale sig med digital signatur. Dialogen med tilsynsmyndighederne er af betydning både for virksomhederne og for tilsynsmyndighederne, men ingen af parterne ser en effekt af dialogen som følge af en digitalisering af grønne regnskaber. Men som bruger vil Miljøstyrelsen få mulighed for at forholde sig til data og vurdere udvikling af data over tid, sammenligne virksomheder mv. Fordelen ved en standardisering i et digitalt medie vil være, at analysearbejdet effektiviseres både for så vidt angår ressourcer og for det analytiske resultat. 2.5 Brugervenlighed og funktionalitet I de testede løsninger betegnes indtastning af forbrugsdata som enkel og overskuelig for begge indberetningsløsninger, mens indtastning af emissionsdata vurderes som mere besværlig og kompliceret og ikke så brugervenlig. Arbejdsgangene i virksomhederne ændres ikke væsentligt som følge af en digitalisering. Data skal indsamles, bearbejdes, registreres, og relevant tekst skal 9

10 udarbejdes. Dette arbejde ændres ikke som følge af, at indberetningen sker i et digitalt medie. Selve rapporteringen og afleveringen af det grønne regnskab udgør kun en mindre del af regnskabsaflæggelsen. Via de såkaldte faste felter tvinges virksomhederne til at forholde sig til anvendelse af konkrete stoffer (ud fra en fast liste) og dernæst klassificere de i virksomheden afvendte stoffer efter væsentlighedskriteriet. Dette arbejde anses af nogle virksomheder for at være mere omfattende end i dag, hvor virksomheden selv skal identificere, hvilke stoffer der anvendes. Endvidere peges der fra virksomhederne på, at der kan være tvivl, om anvendelse af et stof finder sted. Denne tvivl kan ikke rummes i en standardiseret indberetning med faste felter. Tilsvarende gælder, hvis et stof anvendes, men ikke registreres, og/eller estimering af mængde ikke er mulig med en rimelig sikkerhed Omvendt peger virksomhederne på, at en digital indberetning med en standardisering, tvinger dem til at tage stilling til, hvilken grad af væsentlighed de enkelte data har. Det vil have den fordel, at den enkelte virksomhed skubbes til en mere målrettethed og internt dialog derom. Anvendelse af digital signatur er ikke anvendt af alle virksomheder i dag, og der er en vis træghed i udviklingen heraf. Dette bidrager til reduceret brugervenlighed på nuværende tidspunkt. 2.6 Fordele og videndeling Løsningsmodellerne rummer mulighed for, at der kan ske sammenligninger af de data, der indberettes som faste felter. Sammenligninger, der kan bruges af tilsynsmyndigheder som analyse af miljøpåvirkninger hos ensartede virksomheder. Disse informationer kan anvendes i tilsynsarbejdet, herunder i udvikling af sagsbehandling med øget samarbejde på tværs af tilsynsmyndighederne. Anvendelse kan også ske i den løbende dialog med virksomhederne. Sammenligninger har et videndelingsperspektiv, som også giver virksomhederne mulighed for at foretage selvvurderinger ved sammenligninger med virksomheder i egen branche mv. Dette perspektiv skal ses i sammenhæng med mulighed for anvendelse af begrænset publicering. Sammenligninger har endelig et formål hos Miljøstyrelsen i evalueringsarbejdet for sikring af valid, international rapportering om danske miljøforhold. 2.7 Fordele i øvrigt På sigt skal virksomheder rapportere til opfyldelse af PRTR-protokollen 2, og ved anvendelse af det grønne regnskab i en standardiseret, digitaliseret form vil der være en fremtidig besparelse af ressourcer dertil. Ved anvendelse af en Excel-løsning kan indhentning af data fra andre datakilder lette rapporteringsarbejdet efter år 1 for virksomhederne. 2 PRTR er et register over emissioner fra enkeltvirksomheder. Rapporteringskravet til registeret har hjemmel i PRTR-protokollen under Århus-konventionen. 10

11 2.8 Ulemper i øvrigt For nogle virksomheder kan det være en ressourcemæssig meromkostning at skulle tage stilling til, om der anvendes stoffer, som skal indtastes i faste felter, hvis dette har været undladt tidligere. For virksomheder, som ikke har Microsoft Excel, skal dette skaffes ved Excelløsningen. Alternativt udarbejdes løsning til små virksomheder uden adgang til Microsoft Excel. Miljøstyrelsen skal påregne omkostninger til tilpasning af SIMI 3. Endvidere omkostninger til drift og vedligeholdelse af faciliteter på virk.dk. - samt udviklingsomkostninger til gennemførelse af en digitaliseringsplatform. Udarbejdelse af grupperingskriterier i en digital løsning vil nødvendiggøre et arbejde for Miljøstyrelsen, som kan være ressourcekrævende, også selvom det er et ønske fra virksomhederne, at disse involveres med repræsentative grupper af de regnskabsaflæggende virksomheder. 2.9 Opsummering Helt overordnet har projektet vist, at en digitalisering af de grønne regnskaber baseret på en standardisering af de data, som skal indberettes, kan påvirke virksomheder, tilsynsmyndigheder og Miljøstyrelsen på denne måde: 3 Miljøstyrelsens informationssystem om industriens miljøforhold. 11

12 Påvirkning Fordel Ulempe Neutralt Virksomheder: Forenkling Ja Effektivitet Smidiggørelse På sigt Ja For så vidt angår væsentlighedskriteriet Datakvalitet Ved indtastning af data Reduktion af dobbeltindberetninger Aktuel situation Tilsynsmyndigheder: Databehov tilfredsstillet Ja Gennemsigtighed Ja Effektivitet Ja Datakvalitet Ja Miljøstyrelsen: Databehov tilfredsstillet Ja Gennemsigtighed X Effektivitet Aktuel situation Datakvalitet X Figur 1: Opsamlende oversigt over fordele og ulemper 12

13 3 Baggrund Projektet tager afsæt i hele arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor, hvor Den Digitale Taskforce under Finansministeriet har prioriteret regnskabsområdet, herunder de grønne regnskaber. Ligeledes er Virksomhedsudvalget, nedsat af Miljøministeren, kommet med anbefalinger i deres rapport om Forenkling af miljøgodkendelsessystemet, effektivisering af miljøtilsynet med virksomhederne og virksomhedernes miljørapporteringer. 3.1 Motivation for projektet En væsentlig motivation for projektet er, at Virksomhedsudvalget var enigt i, at informationsflowet af miljøoplysninger mellem virksomheder og myndigheder og mellem forskellige myndigheder skal koordineres og tilrettelægges så enkelt og effektivt som muligt, så virksomhederne belastes mindst muligt, samtidig med at myndighedernes og offentlighedens behov for oplysninger bliver tilfredsstillet. En fremtidig vision for virksomhedernes miljøindberetninger vil således indeholde et mål om at etablere et rapporteringssystem, der kan imødegå dobbeltrapporteringer. EU-krav i forbindelse med etablering af det Europæiske forureningsregister (EPER) og tilsvarende internationale krav i PRTR-protokollen er konkrete eksempler på koordinering af rapporteringer, hvor Miljøstyrelsen ønsker at anvende de grønne regnskaber til at indsamle de nødvendige oplysninger fra virksomhederne. Hermed er der samordnet to sæt rapporteringskrav, og det er undgået at pålægge virksomhederne endnu et særskilt rapporteringskrav. Herudover er der mulighed for, at de grønne regnskaber på lidt længere sigt vil kunne anvendes i forbindelse med andre typer af rapporteringsforpligtelser. I dag er de grønne regnskaber udelukkende tilgængelige som indskannede dokumenter, der ligger på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside - - sammen med de økonomiske regnskaber. Digitaliseringen er en forudsætning for et øget genbrug af de miljøoplysninger, der ligger i de grønne regnskaber. 3.2 Projektets formål Projektets resultater har til formål at give et bidrag i en bredere diskussion og beslutning om digital indberetning af miljødata ved dels at skabe konkrete erfaringer med digitalisering af dele af informationerne i et grønt regnskab og dels ved at klarlægge nogle af de muligheder og barrierer, der er knyttet til arbejdsgangene ved en sådan digitalisering. Projektets primære formål er helt konkret at beskrive og afprøve, hvordan data fra virksomhedernes grønne regnskaber mest effektivt kan indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. 13

14 Projektet skal belyse fremtidige arbejdsgange ved en digitalisering af de grønne regnskaber og kunne indgå i et grundlag til udarbejdelse af egentlig kravspecifikation til et fremtidigt system. Der lægges i projektet vægt på at skabe konkrete erfaringer med virksomhedernes digitale indberetning af miljødata. Projektets resultater skal give et vigtigt bidrag til en beslutning om, hvordan en digital løsning kan udformes ved dels at skabe konkrete erfaringer med digitalisering af dele af et grønt regnskab, og dels at klarlægge nogle af de muligheder og barrierer, der er knyttet til arbejdsgangene ved en sådan digitalisering. 3.3 Projektets afgrænsning Projektet behandler alene indberetningsdelen ved aflæggelse af grønne regnskaber og ikke den videre formidling og præsentation over for offentlige brugere af de grønne regnskaber. Det har ikke været formålet at tilvejebringe en færdigudviklet model eller et færdigudviklet indberetningssystem. De datatyper, som projektet koncentrerer sig om, er energiforbrug, vandforbrug, forurenende stoffer, der udledes til luften eller med spildevandet, samt råvarer og hjælpestoffer, der er forurenende. De datatyper, som adresseres i projektets debatter og tekniske test, omfatter således ikke alle de datatyper eller informationer, som er at finde i et lovpligtigt grønt regnskab. Ved angivelse af myndighedskrav skal dette ses konkret i forhold til ordlyden og den deraf mulige tolkning i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Det falder ikke under dette projekts rammer at inddrage aspekter omkring de juridiske aspekter i forbindelse med offentliggørelse af informationer i Danmark, herunder i hvilken udstrækning virksomheder vil kunne påberåbe sig begrænsning, selvom tilsagn derom gives af en individuel myndighed. Projektet er gennemført med inddragelse af en række interessenter, som har givet deres holdninger og synspunkter til kende. Konklusionerne er derfor dannet på grundlag af tilkendegivelser, som ikke nødvendigvis er repræsentative for de samlede aktører omkring grønne regnskaber i Danmark. 3.4 Projektets metode Det samlede projekt er gennemført med stor inddragelse af en række interessenter. Disse er samlet i tre hovedgrupper: Virksomhedsgruppen, myndighedsgruppen og høringsgruppen. En nærmere beskrivelse af de tre grupper er oplistet i bilag A. Projektet er gennemført med tre overordnede milepæle. 14

15 Den første milepæl omfatter selve datastandardiseringen og herunder gennemførelse af en diskussion af, på hvilken måde en datastandardisering af grønne regnskaber ville kunne finde sted. Den næste milepæl omfatter digitaliseringen. Det vil sige teknisk test af et design af en portalløsning, hvor der kan indtastes direkte på nettet, og af en filindberetningsløsning, hvor der kan indlæses data via en XML-fil fra et regneark. Den tredje milepæl omfatter funktionalitet, brugervenlighed og effektivitet i løsningsmodellerne Datastandardiseringen Inddragelse af virksomheder og tilsynsmyndigheder har været en væsentlig faktor for projektets fremdrift og resultat i standardiseringsfasen. Workshops har været den metodiske tilgang til at debattere og synliggøre de forhold, som virksomheder og tilsynsmyndigheder finder er vigtige at adressere i forbindelse med standardisering af de grønne regnskaber. På disse workshops har begge grupper diskuteret fordele og ulemper ved en standardisering af grønne regnskaber og prioriteret de aspekter, som hver interessentgruppe finder er vigtige at tage hensyn til. De to workshops giver et billede af, i hvilken retning en standardisering kan udvikles for at skabe værdi for virksomhederne og for tilsynsmyndighederne og dermed, hvilke rammer der som minimum skal arbejdes med ved selve digitaliseringen af de grønne regnskaber. Udgangspunktet for diskussionerne var virksomhedernes oplevelse af potentialet i datastandardiseringen med den efterfølgende digitalisering. Et særligt forhold var muligheden for at undgå dobbeltregistreringer/dobbeltindberetninger og mulighederne for at skabe effektivitet i virksomhederne. Et andet særligt forhold er væsentlighedsbegrebet. I lov om grønne regnskaber er det virksomhedens ledelse, der vælger og definerer væsentlighed, og dermed hvilke oplysninger der oplyses om i regnskabet. I forbindelse med Miljøstyrelsens behov for data til videre indrapportering og skabe muligheder for at kunne sammenligne brancher på tværs kan ledelsens vurdering af væsentlighed medføre, at oplysningerne i det grønne regnskab ikke altid er tilstrækkelige; enten som følge af udeladelse eller gruppering og sammenlægning af data. Der var to formål med inddragelse af tilsynsmyndigheder i projektet. Det ene formål var at afdække og vurdere, hvordan en digitalisering vil kunne effektivisere arbejdsgangene med tilsynsmyndighedens udtalelse om det grønne regnskab. Det andet formål var at vurdere, på hvilken måde datastandardisering og digitalisering kunne understøtte myndighedernes tilsynsopgave, herunder reduktion af dobbeltregistreringer mv. Efter diskussionen af datastandardiseringen blev fokus rettet mod selve den digitale løsning. 15

16 En væsentlig forudsætning for en succesfuld digitalisering af de grønne regnskaber er, at de muligheder, problemer og barrierer, der er i virksomhederne og hos tilsynsmyndighederne, bliver synliggjort. Samtidig er det vigtigt at få vurderet de it-mæssige udfordringer, der opstår i forbindelse med en digitalisering, herunder systemkrav. De virksomheder, der indberetter grønne regnskaber, befinder sig, hvad miljøsystemer angår, på forskellige niveauer. Generelt kan man dog sige, at de fleste ikke har store miljøsystemer, men i høj grad forlader sig på regnearksbaserede arbejdsgange. Dette betyder, at der skal findes en digitaliseringsstrategi, som kan realiseres, så virksomhedernes itmæssige virkelighed ikke bliver en barriere for udbredelsen af en digital indberetning. Men samtidig skal strategien pege fremad for at være i tråd med den overordnede digitaliseringsstrategi, som den er udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, men også således, at den viser kursen mange år frem og dermed bliver en løftestang snarere end en barriere for nye investeringer i mere automatiserede og integrerede miljøsystemer i virksomhederne. Virksomhederne skal vide, hvordan morgendagens krav ser ud, så de kan planlægge deres egen transition og strategi. Med udgangspunkt i virksomhedernes og tilsynsmyndighedernes prioriteringer af, hvad der for dem var vigtigt ved en standardisering, blev der opstillet et design/en datamodel for en digitaliseret indberetning og derpå udviklet to prototyper til test. Sigtet var rettet mod virksomhederne, deres indberetninger og anvendelse af interfaces (brugergrænseflade), herunder web-interface, hvor data indtastes eller indlæses via en regnearksfil. I testfasen var fokus alene rettet mod to løsninger, der begge var let tilgængelige. Den ene er en portalløsning, hvor oplysningerne kan indtastes direkte på nettet, og den anden løsning er baseret på at kunne danne en XML-fil på baggrund af en regnearksfil. Regnearksmodellen er valgt, fordi tidligere undersøgelser har vist, at langt de fleste virksomheder bruger regneark til bearbejdningen af data til de grønne regnskaber. Seks virksomheder fra virksomhedsgruppen deltog i test af de to løsninger. En test, som indebar, at virksomheder efter en introduktion forsøgte at arbejde med de to løsninger i deres virksomhed. Efterfølgende overdrog testvirksomhederne deres vurdering af løsningsmodellerne til projektgruppen, som opsamlede vurderingerne til en helhed og et samlet testresultat. Funktionalitet og brugervenlighed i den opstillede standardiseringsmodel og de to løsningsmodeller for digitalisering blev testet. Der blev gennemført en vurdering af datamodellen, test af de to løsningsforslag (prototyper), herunder indhentning af testrapporterede data fra udvalgte virksomheder til Miljøstyrelsens informationssystem om industriens miljøforhold ( SIMI ) og afprøvning af funktionalitet i forhold til Miljøstyrelsens kvalitetstjek af datamaterialet i det grønne regnskab Funktionalitet, brugervenlighed og effektivitet Overblikket over funktionalitet og brugervenlighed var rettet mod: Arbejdsgangene i virksomhederne og omkring dialogen med tilsynsmyndighederne og tilsynsmyndighedernes efterfølgende udtalelse om de digitaliserede miljøoplysninger. 16

17 Miljøstyrelsens modtagelse og håndtering af de digitaliserede miljødata, herunder hvordan de rapporterede data kan kvalitetstjekkes. Virksomhedsgruppen blev inviteret til deltagelse i endnu en workshop med det formål at diskutere, hvilken effekt en standardisering med tilhørende digitalisering ville have for virksomhedernes arbejdsgange. Efterfølgende deltog repræsentanter fra tilsynsmyndighederne i en tilsvarende diskussion af effekt for tilsynsmyndighedernes arbejder med de grønne regnskaber Supplerende interviews Til understøttelse af projektets arbejder blev der i takt med dets fremdrift gennemført interviews med en række offentlige styrelser og andre organisationer. Disse interviews har haft til formål at indhøste deres viden om erfaringer med at digitalisere indberetninger og regnskaber samt med at reducere dobbeltindberetninger Et overblik Sammenfattende kan projektet illustreres med følgende overblik: Figur 2: Overblik over projektet 17

18 4 Læsevejledning til hovedrapportens indhold Projektet afrapporteres i en hovedrapport og to delrapporter. Hovedrapporten opsamler de overordnede konklusioner på det samlede projekt. Hovedrapporten og hver af de to delrapporter kan læses uafhængigt af hinanden. Derfor er der gentagelser at finde i de tre rapporter. I afsnit 5 orienteres om indholdet i de to delrapporter, hvis konklusioner er indeholdt i denne hovedrapport. I afsnit 6 beskrives de generelle konklusioner om standardisering af grønne regnskaber. Efter en kortfattet indføring i et format for en standardiseret indberetning opsummeres konklusioner fra de workshops mv., der har været afholdt i projektet. Disse har bidraget med prioritering af forhold, der ses som vigtige for virksomheder og tilsynsmyndigheder ved udvikling af en datamodel for en standardisering af grønne regnskabers indberetningsdel. En uddybning heraf findes i delrapport 1. I afsnit 7 opsamles konklusioner om digitalisering af grønne regnskaber baseret på empirisk betatest af to prototyper for en digitaliseret indberetning. Digital indberetning er betatestet som en portalløsning og som en filindberetningsløsning. Begge løsninger beskrives kortfattet. Dernæst gives et overblik over, hvilken funktionalitet og brugervenlighed løsningerne har vist. En uddybende beskrivelse af de to løsninger findes i delrapport 2. I afsnit 8 er projektets resultater opsamlet i et roadmap, der peger på de forhold, der må inddrages ved det videre arbejde med digitalisering af de grønne regnskaber. Der peges på behov for yderligere analyser, nødvendige typer af beslutninger og forhold at adressere under en teknisk implementering. I afsnit 9 og 10 beskrives de overordnede konklusioner og anbefalinger med henblik på en digitalisering af grønne regnskaber. I afsnit 9 er oplistet de identificerede barrierer og udfordringer ved en bred implementering, således som de er blevet synliggjort under projektets fremdrift. I afsnit 10 gives der anbefalinger til en fremtidig databasestruktur. 18

19 5 Tilhørende delrapporter I delrapport 1 uddybes grundlaget for de generelle konklusioner om standardisering af grønne regnskaber. Delrapporten beskriver de metoder, der er anvendt, herunder indhold og deltagere i de afholdte workshops, hvor formålet var at diskutere, hvorledes en standardisering hensigtsmæssigt kunne udvikles. Endvidere gives der i delrapport 1 en mere uddybende indføring i det udviklede design af et standardiseret indberetningsformat/datamodellen. Mulige metoder for offentliggørelse af data fra forskellige brugergrupper behandles, og principper for godkendelse af et digitaliseret grønt regnskab beskrives. I projektet har der været afholdt workshops med henholdsvis virksomheder og tilsynsmyndigheder af to omgange. Efter diskussion om standardisering, udvikling af datamodel og test af de to prototyper er der gennemført en anden runde workshops/møder med fokus på konsekvenserne af et standardiseret indberetningsformat i et digitalt medie for arbejdsgange mv. i virksomheder og hos tilsynsmyndigheder. Delrapport 1 indeholder en beskrivelse af forløbet af disse diskussioner og resultatet heraf. De samlede resultater fra delrapport 1 er gengivet i hovedrapportens afsnit 6. I delrapport 2 uddybes grundlaget for de opnåede konklusioner om digitalisering af grønne regnskaber baseret på empirisk test af henholdsvis en portalløsning og en filindberetningsløsning som indberetningsmåde. Delrapporten har et teknisk sigte med indføring i, hvilke karakteristika de to løsninger har. I delrapporten beskrives, hvordan test er gennemført, og hvilke resultater der er opnået. Der er gennemført test hos et antal virksomheder og hos Miljøstyrelsen. Med test i virksomhederne er der opnået erfaring med prototypernes brugervenlighed og funktionalitet samt udfordringer ved dannelse af system til system-løsning. Resultaterne er opsamlet i to grupper. De resultater, der har indflydelse på et beslutningsgrundlag i bredere perspektiv, er gengivet i hovedrapportens afsnit 7 og 8. De resultater, der er rettet mod tekniske aspekter i en egentlig kravspecifikation, er alene omtalt i delrapporten. Projektet har omfattet en analyse af samspil mellem de to løsninger og Miljøstyrelsens informationssystem om industriens miljøforhold. Resultatet af denne analyse er uddybet i delrapport 2, herunder beskrivelse af overførsel af informationer fra et grønt regnskab til Miljøstyrelsens informationssystem, og hvilke behov for tilpasninger og validering, der er afdækket i analysen. Endelig indeholder delrapport 2 en overordnet beskrivelse af, hvorledes de to løsninger kunne integreres i virk.dk, herunder præcisering af de kvalifikationer, som findes i virk.dk for så vidt angår funktionalitet og sikkerhed. 19

20 20 De samlede resultater fra delrapport 2 er gengivet i hovedrapportens afsnit 7 og 8 og i afsnit 9 og 10 vedrørende en fremtidig databasestruktur og identificerede barrierer og udfordringer ved bred implementering.

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 1 - Standardisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 1 - Standardisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 1 - Standardisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 29 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab I henhold til BEK nr. 210 af 03/03/2010 skal tilsynsmyndigheden vurdere kvaliteten af miljødata i det grønne regnskab. I modsætning til den

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber

Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 144 Offentligt Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber Indhold 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING 7 3 GRØNNE

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 10 Brugergrupper med differentierede rettigheder...14 11 Forbedret teksteditor...15. Nye features i Epos e-rekruttering ver. 1.

Indholdsfortegnelse. 10 Brugergrupper med differentierede rettigheder...14 11 Forbedret teksteditor...15. Nye features i Epos e-rekruttering ver. 1. Nye features i Epos e-rekruttering version 1.2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 2 Opdatering fra gammel til ny version...2 2.1 To scenarier for overgangen mellem gl. og ny løsning...3 2.1.1 Scenarie

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede tilsyn

Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede tilsyn Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 192 Offentligt Dato 31-01-2017 HKOU Sagsnr. 5-2610-78/1 Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede

Læs mere

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2004 Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Miljøstyrelsen vil

Læs mere

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor Agenda Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær Statsautoriseret revisor Hvorfor digitale regnskaber Der er oplagte fordele Øger adgang/tilgængelighed til regnskabsdata Gør det lettere at analysere

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Omslag/Tør vi satse digitalt A4 23/06/03 11:06 Side 1 Mod nye digitale mål H.C. Andersens Boulevard København V Tlf

Omslag/Tør vi satse digitalt A4 23/06/03 11:06 Side 1 Mod nye digitale mål H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Mod nye digitale mål Kolofon Dansk Industri og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i foråret 2003 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder. 628 virksomheder har svaret på spørgeskemaet.

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Effekter af grønne regnskaber samt anden offentlig tilgængelig miljørapportering

Effekter af grønne regnskaber samt anden offentlig tilgængelig miljørapportering Effekter af grønne regnskaber samt anden offentlig tilgængelig miljørapportering Per Kjærgaard og Mikkel Hall NIRAS A/S Med assistance fra Karl Vogt Nielsen og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA Arbejdsrapport

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Risikovurdering til aktstykke

Risikovurdering til aktstykke Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 99, endeligt svar på 17 spørgsmål 1 Offentligt PROASK Organisation Risikofaktor Anvendes der en teknisk løsning, som organisationen ikke har kendskab til (høj) eller en kendt

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere