Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: Dok.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr."

Transkript

1 Grønne regnskaber 2010

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning, Vand Forside: Brud på vandrør

3 Grøn regnskab 2010 Det er første gang, at Aalborg Forsyning, Vand A/S udarbejder selvstændig grøn regnskab. Der har dog tidligere været aflagt grøn regnskab fra 1996 til 2009 i Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes regi. Aalborg Forsyning, Vand A/S har på trods af selskabsgørelsen valgt at fortsætte med at lave grøn regnskab. På de følgende sider findes en beskrivelse af Aalborg Forsyning, Vand A/S aktiviter suppleret med detaljerede grafer og figurer. Daniel Nyboe Andersen Bestyrelsesformand Klaus Kolind Hansen Direktør

4 Forklaring vedr. angivelse af metode Med baggrund i Miljøstyrelsens notat af december 2006 skal det angives, om data er målt, beregnet eller skønnet. M står for målt. B står for beregnet. S står for skønnet. Med baggrund i Miljøstyrelsens skrivelse fra december 2006: Nye regler for rapportering af oplys-ninger om udledninger fra virksomheder er anvendt følgende forkortelser: Metoder brugt ved måling: PER: Målemetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spilde-vandstilladelsen NRB: National målemetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende ALT: Målemetode, der er i overensstemmelse med eksisterende CEN(ISO-standarder) CRM: Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige myndighed OHT: Andre målemetoder Metoder brugt ved beregninger: ETS, IPCC, UNECE/EMEP: Internationalt anerkendt beregningsmetode PER: beregningsmetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National beregningsmetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende MAB: Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed SSC: Europæisk sektorspecifik beregningsmetode OHT: Andre beregningsmetoder

5 Aalborg Forsyning, Vand A/S er et datterselskab under Aalborg Forsyning, Holding A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 222, 9400 Nørresundby Telefon Telefax CVR-nr Aalborg Forsyning, Vand A/S adresse Sønderbro 53 Postboks 463, 9100 Aalborg Telefon Telefax CVR-nr Hjemmeside E-post Miljøregulering Aalborg Kommune er miljømyndighed Miljøgodkendelser: ingen. Grønt regnskab Aalborg Forsyning, Vand A/S er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om grønne regnskaber. Aktiviteter Aalborg Forsyning, Vand A/S hovedaktiviteter er: Indvinding (produktion) af vand Distribution af vand Salg af vand I forbindelse med hovedaktiviteterne udføres anlæg og drift, samt grundvandsbeskyttelse i vandindvindingsområderne. Aalborg Forsyning, Vand A/S har desuden en række tilknyttede aktiviteter, hvoraf nogle sælges som ydelser til private: Myndighedsopgaver i henhold til Vandforsyningsloven m.v. Administration og service af målere Administration og realisering af samarbejdet mellem vandforsyningerne i kommunen (vand-planens realisering, ledningsanlæg i det åbne land og grundvandsbeskyttelse) *) Ledningsarbejder m.v. for fremmed regning Vedligehold af brandhaner Indmåling af ledningsanlæg og udtegning af kortmateriale. *) aktiviteterne er efterfølgende flyttet til Aalborg Forsyning, Vand Entreprise A/S med tilbagevirkende kraft til Side 5 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

6 VANDINDVINDING PÅ DE STØRSTE KILDEPLADSER kubikmeter Vissegaard Sydøst Kongshøj Sydøst Engkilde Sydøst Brunsted Sydøst Drastrup I Drastrup Drastrup II Drastrup Nibe* Hvorup/Vangen** Tranholm Øster Uttrup*** Øvrige IALT *) Nibe indgår fra som konsekvens af kommunesammenlægningen. **) Vangen lukket i ***) Øster Uttrup er lukket i 2008 Ressourcer og forurening Aalborg Forsyning, Vand A/S brug af ressourcer er især el til pumperne - og så naturligvis grundvand. Desuden bruges plast, metaller og andre stoffer til ledninger og andre anlæg. Forbruget af kemikalier er minimalt. Aalborg Forsyning, Vand A/S forurening af miljøet er altså beskeden. Tværtimod gør Vandforsyningen en stor indsats for at forebygge forurening af grundvandet og er derved med til generelt at beskytte miljøet. Ressourcer/salg af vand Vandforbruget viser en stagnerende tendens. På skemaet vandindvinding fordelt på kildepladser ses, hvor vandet til Aalborg Forsyning, Vand A/S forbrugere hentes. På - Tjek dit vand oplyses, hvilket anlæg den aktuelle ejendom forsynes fra. Anlæg og drift El-forbruget medfører emissioner fra elproduktion. Andre former for forurening omhandler: Gener i form af støj, lugt m.v. Frembringelse af affald Udledninger til recipienter, herunder kloaksystemer Emissioner til luften Side 6 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

7 mio. m3/% Oppumpning Salg % - tab Tabsprc Gener Aalborg Forsyning, Vand A/S aktiviteter giver kun anledning til få gener. Affald Aalborg Forsyning, Vand A/S producerer kun lidt traditionelt affald. Miljøfarligt affald forekommer næsten ikke. Plast, jern- og metalaffald genbruges. Det gælder også i stor udstrækning belægnings-materialer, asfalt og beton. Overskudsjord fra byområder genanvendes i det omfang, det er muligt, eller bortskaffes til lovlige deponier, der ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Asbestholdige Side 7 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

8 eternitrør afleveres til et godkendt depot. Olie- og kemikalieaffald bortskaffes via de kommunale modtageordninger. Udledninger til kloak og recipienter Udledninger af forurenet vand forekommer kun sjældent og da i koncentrationer, der er meget svage, f. eks. i forbindelse med desinfektion af ledningsnet og med afværgepumpning for pesticidforurening i Drastrup og Kongshøj. Aalborg Forsyning, Vand A/S benytter så vidt muligt ikke-klorholdige desinfektionsmidler til rengøring af beholdere, f.eks. brintoverilte. I forbindelse med opførelse af værksteds- og garagebygning samt frasalg af den sydligste del af Sønderbro 53 den 14. juli 1995 er der opnået tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandsanlæg. Emissioner til luften Forekommer ikke. Forurening af grundvandet For at begrænse forurening af grundvandet må man dels kende de geologiske forhold, dels en række forurenings-parametre. Geologi/sårbarhed Både nord og syd for Limfjorden består de primære grundvandsmagasiner især af skrivekridt, der overvejende er uden naturlig beskyttelse (f. eks. i form af lerlag) og derfor er sårbare over for forureninger med eksempelvis nitrat og pesticider. Forureningsparametre Nitrat. Det højst tilladelige indhold af nitrat i drikkevandet er 50 mg/l. Søjlediagrammet viser udviklingen i det leverede vand fra Aalborg Forsyning, Vand A/S kildepladser. Det ses, at andelen af vand med nitratindhold mellem 25 og 50 mg/l er faldet i forhold til Der leveres ikke vand med mere end 50 mg/l. På baggrund af vandværksanalyserne og en opgørelsen af vandindvindingen på de enkelte kildepladser kan det gennemsnitlige indhold af nitrat i drikkevandet i 2010 opgøres til 28 mg/l. Nitratindhold i det leverede vand fra Vandforsyningens kildepladser 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% <10 mg/l mg/l stabil mg/l stigende mg/l >50 mg/l Side 8 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

9 Pesticider. En opgørelse af boringskontrollerne viser, at ud af de i 55 boringer, der var i drift ved udgangen af 2010, er der ikke konstateret pesticider i de 40, medens der er fundet pesticider under grænseværdien i de 15. Pesticider i AFV s Indvindingsboringer. Kildeplads Aktive boringer Pesticider ikke påvist Pesticider påvist, under grænseværdi Pesticider påvist Over grænseværdi Brunsted Drastrup I Drastrup II Ellidshøj Engkilden Ferslev Flødal Hvorup Kongshøj Nibe Nord Sebber Solbakken Tranholm Vissegaard I alt Lukkede kildepladser p.g.a. vigende vandkvalitet Benævnelse År Vandmængde Årsag til lukning Oldstien, Svenstrup Nitrat Sdr. Kongevej, Nr. Sundby Vesterkæret, Vestbyen Nitrat og bakterier Sønderbro - brønd Nitrat og BAM Sønderbro - boringer Nitrat og BAM Vissegaard Bakterier Skovstrup Bam Vangen Bam og pesticider Øster Uttrup Bam I alt m Herudover er lukket enkelte boringer p.g.a. forurening på kildepladserne Tranholm og Aalborg Øst Følgen af den stadigt vigende grundvandskvalitet har været nedlukning af en del indvindingsanlæg. Af skemaet lukkede kildepladser ses forløbet Mål og muligheder Administrationen Administrationens miljøpåvirkninger er forsvindende små i forhold til produktionen. Her bør vi imidlertid optræde som et godt eksempel. De væsentligste miljøpåvirkninger fra administrationen er forbrug af el, varme og vand, samt drift af køretøjer. Udviklingen ses af skema 1. Side 9 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

10 Det er Aalborg Forsynings miljøpolitik at producere og levere vore ydelser med så lille energi- og ressourceforbrug som muligt, og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed inden for de mulige økonomiske rammer. Aalborg Forsyning, Vand A/S bestræber sig desuden på at tilrettelægge drift og anlæg så miljøbevidst som muligt. Herunder kan nævnes, at der under den løbende vedligeholdelse og renovering af diverse anlæg sikres, at der er tale om den optimale pumpedrift og styring heraf, hvilket sker ved at tilpasse pumper til det aktuelle behov samt at modernisere kommunikationslinjerne. Aalborg Forsyning, Vand A/S målsætning er at levere rent drikkevand uden videregående rensning af vandet og f.eks. ikke at blande sig til en tilfredsstillende vandkvalitet. Vandforsyningens primære mål for beskyttelse af miljøet er beskyttelse af grundvandet i vandindvindingsområderne. For de 3 første indsatsplaner, som vedrører Drastrup-området, Aalborg Sydøst og Hvorup, er gennemførelse af indsatserne til beskyttelse af grundvandet godt i gang. Der er foretaget en evaluering af erfaringerne fra Drastrup-området som fremadrettet anvendes ved gennemførelse af beskyttelsestiltag i andre indsatsområder. Af interesse for Vandforsyningen har der især i Aalborg sydøst området været stor aktivitet med indgåelse af nye dyrkningsaftaler i 2010, og det forventes at forhandlingsrunden for kildeplads- og sårbar nærzone kan afsluttes i De mange nye dyrkningsaftaler medfører at kontrollen med at aftalerne overholdes tilsvarende er forøget. Herudover er arbejdet med at lave handlingsplaner for de private almene vandværker, der er med i Grundvandssamarbejdet, nu afsluttet. Drastrup Kildeplads Side 10 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

11 Generelle undersøgelser Der pågår løbende kvalitetssikring af oplysningerne i GeoEnviron, dels gennem den daglige drift med henvendelser fra borgere og aktører på området som f.eks. laboratorier og brøndborere, og dels i forbindelse med indberetning og opdatering af oplysningerne mellem GeoEnviron og Jupiter. Jupiter er det fælles offentlige system til håndtering af data på drikke- og grundvandsområdet under Danmarks Miljøportal. Aalborg Forsyning, Vand A/S har endvidere i forskellige sammenhænge bidraget med input til funktionaliteten af GeoEnviron og kommunikationen mellem GeoEnviron og Jupiter. Aalborg Forsyning, Vand A/S har i 2010 udført bestilte opgaver for vandmyndigheden især vedrø-rende: udsendt breve vedrørende manglende vandanalyser gennemgået analyser for alle vandindvindingsanlæg i Aalborg Kommune, herunder forberedt kogeanbefalinger udført tekniske tilsyn udarbejdet oplæg til analyseprogrammer for de private vandværker Ud over nævnte kvalitetsmæssige opgaver blev der foretaget teknisk sagsbehandling af diverse miljøsager, ligesom den løbende kontrol med grundvandsspejlet (pejleprogrammet) blev udført og opdateret. Miljøberetning 2010 Ud over tidligere nævnte tiltag skal følgende aktiviteter nævnes: Den største miljøindsats i 2010 var ud over de løbende driftsmæssige tiltag især koncentreret omkring beskyttelsen af grundvandet på kildepladserne og nærområderne hertil. Opfølgning på indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse: Drastrup-området Der følges op på igangsatte aktiviteter ifølge indsatsplanen, herunder tilsyn med dyrkningsdekla-rationer. 1 sag om pålæg af dyrkningsdeklaration (ekspropriation) er i 2010 endeligt afgjort af Miljøklage-nævnet. Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på i alt 414 ha, heraf udgør den statslige og den kommunale skovrejsning den største del af arealet. Nibe by. Aalborg SØ-området Der følges op på allerede igangsatte aktiviteter ifølge indsatsplanen, herunder tilsyn med dyrknings-deklarationer. Der er nu tinglyst dyrkningsaftaler på i alt 294 ha, fortrinsvis landbrugsarealer. Miljøcertificering (ISO14001) Aalborg Forsyning, Vand A/S forventer at blive miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i sommeren Certificeringen følger kravene i de internationale standarder ISO og OHSAS Projektet gennemføres med størst mulig deltagelse af medarbejdere på Aalborg Forsyning, Vand A/S. Side 11 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

12 I forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøcertificeringens afslutning vil arbejdet omkring Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) blive igangsat. Et arbejde der skal sikre forbrugerne størst mulig sikkerhed for vandleverancer af høj og stabil kvalitet. Andet I 2010 er arbejdet med etablering af nyt vandværk i Sønderholm Plantage fortsat. Vandværksbyg-ningen med tilhørende beholder, samt 2 borehuse og en yderligere boring er udført. Den tilhørende ca. 8 km. transportledning til Nibe (Vandværk Nord) blev udført i Desuden er udført diverse ændringer på Vandværk Nord samt på ledningsanlægget i Nibe by. Idriftsætningen beror på, at entreprenøren udbedrer fejl og mangler på beholderanlægget. Der blev i 2008 afsluttet prøvepumpning af de udførte indvindingsboringer i Lundby Krat. I 2009 er der med baggrund i resultaterne fra prøvepumpningen ansøgt om endelige indvindingstilladelse. Herudover er der foretaget indvindingsscenarieberegninger med en numerisk grundvandsmodel, der indikerer behov for supplerende præciserende resourceundersøgelser. l 2010 har Vandmyndig-heden besluttet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende Kommuneplantillæg, før der kan meddeles en vandindvindingstilladelse til vandværket. Dette arbejde pågår nu. I Volsted Skov, hvor undersøgelserne for en ny kildeplads begyndte i 2005 blev der i 2007 udført 2 pumpeboringer og 5 moniteringsboringer. Tilladelsen fra Nordjyllands Amt til langtidsprøvepump-ning af boringerne blev i 2008 stadfæstet af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. I vinteren i 2008/2009 er der gennemført et større prøvepumpningsforsøg og med baggrund i resultaterne herfra, er der ansøgt om permanent indvindingstilladelse. Også her har Vandmyndigheden besluttet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende Kommuneplantillæg, før der kan med-deles en vandindvindingstilladelse til vandværket. Sikring af Aalborg Forsyning, Vand A/S kildepladser og beholderanlæg mod terror og hærværk sker løbende, hvilket også var tilfældet i Da Aalborg Forsyning, Vand A/S ikke har en miljøgodkendelse, er der ikke taget initiativer til at afhjælpe og forebygge vilkårsovertrædelser. Der er ikke forekommet skriftlige klager over Aalborg Forsyning, Vand A/S eksterne miljøforhold. Bæredygtighedsstrategi Aalborg Forsyning, Vand A/S har som målsætning, at leve op til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi De mål som Vandforsyningen skal opfylde vedrører bl.a. energibesparelser (fra 2008), miljømærkede tryksager (fra 2010), miljøkrav til indkøb (fra 2009), grønne regnskaber (fra 2010) og miljø- og energiledelse (fra 2011). Aalborg Forsyning, Vand A/S opfylder allerede bæredygtighedsstrategiens mål om udarbejdelse af grønne regnskaber, idet Aalborg Forsyning, Vand A/S siden 2009 frivilligt har udarbejdet grønne regnskaber. Som kommunal virksomhed har den daværende vandforsyning udarbejdet frivillige grønne regnskaber siden Side 12 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

13 Med henblik på at være i stand til at leve op til bæredygtighedsstrategiens mål om miljøcertificering af driftsvirksomheder inden 2011 igangsatte Aalborg Forsyning, Vand A/S arbejdet i november Aalborg Forsyning, Vand A/S forventer således at kunne opnå miljøcertificering til ISO i løbet af Iltningstrappe til iltning af drikkevand, Sønderholm Kildeplads Side 13 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

14 Skema 1: Personale, bygninger og kørsel Regnskab Måltal R Måltal Metode 1 Enhed Antal ansatte M/NRB antal 48,5 46,4 46,2 47,7 48,3 45,7 47 Lokaler 2 M/NRB m Papirforbrug M/NRB stk El 3 M/NRB kwh Fjernvarme M/NRB m graddag-korrigeret 4 B/PER m Vand 5 M/NRB m Antal køretøjer M/OHT antal kørte kilometer M/OHT km brændstof M/OHT liter kilometer pr. liter B/OHT km/liter 9,4 8,5 11,1 8,1 8,2 Note 1: Se forklaring forrest i hæftet. Note 2:Tallet omhander alle former for bygninger på Sønderbro 53 (administration, værksteder, garager, museum m.v.) Note 3: Elforbruget til bygningerne er registreret sammen med el til pumper, se skema 2. Note 4: Der anvendes DFF-graddage. Note 5: I mængden er indeholdt procesvand (målerlaboratorium m.v.). Væsentlige afvigelser: Faldet i papirforbrug kan skyldes større bevidsthed i forbindelse med modtagelsen af elektronisk materiale. Kilometertallet er faldet tilbage på et mere normalt niveau. Udvidelsen af forsyningsområdet har heller ikke i 2010 givet anledning til et større kørselsbehov. Stigning i varmeforbrug skyldes den meget hårde vinter i starten og slutningen af Side 14 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

15 Skema 2: Indvinding og forbrug Regnskab Måltal R Måltal Metode 1 Enhed Indvinding + køb M m Salg M m Umålt forbrug B % 8,0 5,3 6,4 4,7 8,3 9,0 8,3 Forbrugere B Antal Forbrug pr. person 2 B m 3 /år Forbrug pr. parcelhus B m 3 /år Forbrug pr. lejlighed B m 3 /år Forbrug pr. kollegieværelse B m 3 /år Elforbrug 3 M kwh Elforbrug pr. m 3 vand B kwh/m 3 0,41 0,43 0,39 0,42 0,39 0,38 0,42 Ledningsnet - Forsyningsledning, renoveret M km 5,0 6,4 4,5 6,2 7,5 5,1 7,5 - Forsyningsledning, afbrudt M km 7,0 8,0 7,9 8,0 6,5 6,0 6,5 - Forsyningsledning, nye M km 3,0 4,4 5,1 11,5 2,0 1,7 2,0 - Forsyningsledning, overtaget M km 0,0 57,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 - Stikledning, renoveret M stk Stikledning, ny 6 M stk Affald til genbrug M ton Affald til deponering 4 M ton Note 1: Se forklaring forrest i hæftet. Note 2: Forbrug pr. person er eksklusiv salg til industri og erhverv. Note 3: Elforbrug til afværgepumpning og renpumpning er ikke indregnet Note 4: Fra 2003 er al overskudsjord indregnet i affaldsmængden. Note 5: Antal forbrugere er fra og med 2007 inklusiv Nibe Note 6: Heraf 245 stk. i forbindelse med overtagelsen af Syrenparken Vandærk Side 15 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2010

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere