Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1"

Transkript

1 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side MILJØPROGRAM Der skal tænkes og handles miljørigtigt fra start til slut i hele byggeriet. I programfasen er miljøindsatsen derfor integreret. Ud fra en orienterende kortlægning og ud fra viden om miljøpåvirkningerne af de enkelte livscyklusfaser i bygningen er der foretaget en prioritering af de væsentligste miljøpåvirkninger, der enten kræves eller ønskes medtaget i det videre miljøarbejde. Denne miljøindsats skal integreres i såvel forslags- som projektfasen og dække alle elementer i form, funktion og teknik. Konkurrenceprojektets miljøplan redegør for miljøindsatsen under hhv. projektering, udførelse og aflevering. I nærværende miljøprogram er resultatet af miljøindsatsen i programfasen beskrevet og herunder er krav og ønsker til det videre miljøarbejde opstillet. Der henvises i øvrigt til hæftet Miljøorienteret byggeri krav, anbefalinger og visioner, udgivet af Århus Kommune, Januar Hæftet er vedlagt som bilag. Miljøprogrammet er udformet i overensstemmelse med arbejdsmetode og retningslinier i Håndbog i miljørigtig projektering BPS publikation 121, januar Det anbefales at kravet om miljørigtig projektering i de videre faser ligeledes tager udgangspunkt i håndbogens arbejdsmetoder. Det anbefales ligeledes, at der udpeges en miljøkoordinator som støtte for projekteringslederens styring af projektet. Endelig er der opstillet konkrete krav til dokumentation og opfølgning af anvendte virkemidler samt virkningen af miljøindsatsen i øvrigt. Disse krav, der skal opfyldes på forskellige tidspunkter i de videre faser, skal ud over at sikre at stillede krav er opfyldt ligeledes medvirke til synlighed af miljøindsatsen og vidensopbygning på området. 1.1 Byggeriets forudsætninger Bygherrens miljøpolitik I Århus Kommune arbejdes der langsigtet med visioner og målsætninger for den fremtidige udvikling af kommunen ud fra en helhedstankegang, hvor der er fokus på et bæredygtigt perspektiv. Der lægges vægt på natur, miljø og omgivelsernes kvalitet. Århus vil være foran med miljøet, i en stadig og vedvarende fornyelsesproces, der passer på naturværdier, ressourceforbrug og de visuelle kvaliteter.

2 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-2 Århus Kommunes overordnede miljøpolitik er at fremstå som en foregangskommune på miljøområdet med vedvarende og omfattende reduktioner af energi- og ressourceforbrug til følge. Udviklingen skal baseres på viljen og evnen til at gå foran med miljørigtige løsninger. Gennem et årligt grønt regnskab informerer Århus Kommune objektivt om ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra kommunen som virksomhed dvs. fra kommunens egne institutioner, bygninger mm. Det grønne regnskab skal skabe inspiration og motivere til forbedringer. Ud fra miljøhandlingsplanen og (i denne sammenhæng) relevante sektorplaner kan fremhæves følgende målsætninger eller mål: Interessenter Økologiske hensyn skal på sigt indarbejdes i al byggeri, med henblik på at spare på ressourcerne, at opnå bedre driftsøkonomi, at varetage hensynet til et bedre indeklima samt at sikre en langtidsholdbarhed. Gennem materialevalg skal der tages hensyn til arbejdsmiljø, indeklima og hvordan materialerne kan bortskaffes efter endt levetid. Energiforbruget til el og varme skal reduceres med mindst 1 % årligt i kommunens bygninger og anlæg frem til En reduktion af el- og varmeforbrug må ikke tilsidesætte arbejdsmiljømæssige aspekter. Der skal fokuseres på vandbesparelser gennem rigtige valg af installationer mm. Besparelserne må ikke tilsidesætte sundhedsmæssige aspekter. Affaldsmængderne skal begrænses og ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt. Genanvendelsesniveauet på affaldsområdet skal øges yderligere. Målet et at 70 % af de samlede affaldsmængder skal genanvendes. De lovmæssige interessenter i byggeriet er de myndigheder, der skal kontaktes i forbindelse med opførsel af bygningen. Myndighederne vil primært være afdelinger i kommunen og forsyningsselskaber. Det skal sikres at bygværket opfylder alle relevante love, regulativer m.m. som er gældende for miljøområdet. Lovmæssige krav kommer før krav og ønsker i miljøprogrammet. Disse krav kan derfor medføre binding på den miljørigtige projektering og således have indflydelse på udførelsen og driften.

3 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-3 Bygherrens egne interessenter er de kommende brugere af bygningen. Disse er repræsenteret ved brugergrupper og sikkerhedsudvalg. Gruppernes specielle ønsker og dermed eventuelle bindinger til den videre miljøindsats er indarbejdet i funktionsbeskrivelsen, afsnit 7 samt i afsnit Tekniske og økonomiske bindinger Konkurrencebetingelser og økonomiske bindinger for byggeriet er beskrevet i afsnit 2. Der ønskes en miljøindsats, der vil højne byggeriets miljømæssige kvalitet, uden at det medfører ændringer af konkurrencebetingelserne. Økonomien har været retningsgivende i opstilling af de konkrete miljømål, overordnede virkemidler samt krav/ønsker til øvrige virkemidler. Der henvises til afsnit 8.0 Tekniske funktionskrav og afsnit 9.0 Fagspecifikke krav, hvor en del af virkemidlerne er nærmere specificeret. 1.2 Prioritering af miljøpåvirkninger Prioriteringen af de miljøpåvirkninger, der skal fokuseres på i byggeriet, er sket på baggrund af Århus Kommunes overordnede miljøpolitik og de målsætninger for miljøarbejdet i kommunen, der kommer til udtryk gennem miljøhandlingsplanen og relevante sektorplaner. Der er ikke anvendt prioriteringsværktøjer til udvælgelsen af væsentlige miljøpåvirkninger. Lokaliseringen af bygningen er fastlagt inden udbudsfasen. Ud fra tidligere erfaringer med vurdering af miljøpåvirkninger i byggeri i forskellige livscyklusfaser, rationelle overvejelser samt økonomiske og tekniske bindinger til bygningen er miljøpåvirkninger relateret primært til drift- og vedligehold samt sekundært til udførsel samt nedrivning/bortskaffelse prioriteret højest. Følgende miljøpåvirkninger er prioriteret: Råstofforbrug i udførelsesfasen Arbejdsmiljø i udførelsesfasen Energiforbrug i driftsfasen Vandforbrug i driftsfasen Det grønne islæt i driftsfasen Arbejdsmiljø/indeklima i driftsfasen Affald i forbindelse med udførsel, drift og bortskaffelse 1.3 Miljømål og virkemidler

4 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-4 På baggrund af projektforudsætningerne og de prioriterede væsentlige miljøpåvirkninger er der opstillet miljømål, overordnede virkemidler samt krav/ønsker til virkemidler. Miljømål og virkemidler er opstillet i efterfølgende skema. Miljømålene er ikke opstillet som kvantificerbare miljømål. Udover overordnede virkemidler, som kan inddrages til opfyldelse af stillede miljømål, er der opstillet en række krav eller ønsker til virkemidler. Disse krav/ønsker er i modsætning til miljømålene mere konkrete og specifikke. Dokumentation af at disse virkemidler er opfyldt vil derfor dokumentere opnåelse af tilhørende miljømål. Listen over overordnede virkemidler skal betragtes som forslag til virkemidler, og kan suppleres og/eller erstattes af andre virkemidler, såfremt det dokumenteres at opstillede delmål og tilhørende krav opfyldes. For at bevare overblikket er miljøpåvirkningerne behandlet i rækkefølge efterhånden som de optræder i byggeriets livscyklusfaser.

5 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side Miljøpåvirkninger henført til udførelsesfasen Miljøpåvirkning : Råstofforbrug Miljømål : Optimering af brug af miljøvenlige materialer. Valg af materialer ud fra de samlede miljøpåvirkninger set over materialets livscyklus. Der skal så vidt muligt undgås produkter der indeholder stoffer, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Til byggeriets væsentlige dele skal anvendes naturlige og/eller genanvendelige materialer som beton, natursten, træ, tegl, stål, aluminium, glas m.v. Der skal vælges vedligeholdelsesvenlige produkter. Yderdøre og vinduer skal være godkendt af svarende til Dansk Vindues Certificering (DVC). Hvor der anvendes vinduer af kernetræ eller teaktræ, er der ikke krav om vacuumimprægnering. Linoleumsprodukter skal være godkendt efter system svarende til GSO s klassifikationssystem (Gulvbranchens samarbejds- og oplysningsforbund). Miljøpåvirkning : Affald Miljømål : Reduktion af affalds miljøpåvirkninger ved udførelse. Optimering af logistik og planlægning. Indkøb ønskes foretaget svarende til forbrug. Genanvendelse af byggevarer. Der skal afsættes plads til affaldssortering i byggefasen. Generelt henvises til Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald og ÅKVs vejledninger om byggeog anlægsaffald. Der skal ske kildesortering af byggeaffaldet på stedet, hvor det opstår, og affaldet skal opdeles i veldefinerede fraktioner. Affaldet skal sorteres efter ÅKVs vejledning om affaldssortering på byggepladser.

6 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-6 Miljøpåvirkning : Arbejdsmiljø Miljømål : Begrænsning af arbejdsmiljøbelastninger under udførelse. Undgå farlige stoffer og materialer Lime, vægspartelmasser og ind- og udvendige fugemasseprodukter skal være med malkode Brug af lime, spartel- og fugemasser ønskes minimeret. Uden- og indendørsmaling skal være med malkode Gulvmaling må maksimalt være med malkode Miljøpåvirkninger henført til driftsfasen Miljøpåvirkning : Energiforbrug Miljømål : Reduktion af energiforbrug under drift. Reduktion af energiforbrug, el Den installerede el-effekt ønskes ikke at overstige følgende: - ved 50 lux maks. 5 W/m 2 - ved 200 lux maks. 10 W/m 2 - ved 500 lux maks. 20 W/m 2 For armaturer skal: - armaturvirkningsgraden min. være 70% - der anvendes armaturer med lavenergilyskilder (sparepærer, kompaktrør o.lign.) - lysstofrørsarmaturer skal være med elektronisk forkobling (Begrundede hensyn til lyskvalitet og effekt kan dog give mulighed for andre armaturer/lyskilder). - brug af energieffektive apparater Hårde hvidevarer skal være klassificeret inden for A ifølge energimærkningsordningen. - påvirkning af brugere Der skal installeres bimålere på el-enheder med et forbrug større end kwh/år. Desuden skal der installeres bimålere på selvstændige driftsenheder som f.eks. køkken, serverrum, teknikrum m.m. Reduktion af energiforbrug, ventilation Det ønskes, at elforbruget bliver væsentlig lavere end bygningsreglementets foreskrevne maks. specifikke elforbrug. Komponenter i ventilationsanlæg skal dimensioneres for lavt tryktab.

7 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-7 Ventilationsanlæg skal forsynes med varmegenvinding og der skal anvendes sparemotorer og spareventilatorer. Alternativ energiforsyning Reduktion af energiforbrug, varme Der ønskes et solcelle-anlæg til drift af cirkulationsanlæg på brugsvand samt kontrolventilation. Varmeanlægget skal være et lavtemperatursystem. Varmeanlægget skal facade/sektionsopdeles for optimal styring af fremløbstemperatur i sløjfer. Vinduesruder skal være klassificeret inden for A-B i følge energimærknings-ordningen. Svarende til en lavenergirude med en maksimal u-værdi på 1,12 W/m 2 K. Varmegenvinding for køleanlæg ønskes opsamlet i passende forrådsbeholder. Varmeanlæg skal dimensioneres for lave trykfald i hovedrør og forsynes med dynamisk regulerende ventiler til hovedfordeling og radiatorer. Hvor det er muligt ønskes rørsystemet med vendt retur og et reduceret antal regulerende ventiler. - påvirkning af brugere Der skal installeres bimålere, så varmeforbrugende enheder registreres. Reduktion af energi ved effektiv styring af tekniske anlæg (CTS). Hvor der er varierende vandmængder i varmeanlægget, som hovedanlæg og radiatorsløjfer, skal pumper være frekvensregulerende. Ventilationsanlæg skal forsynes med automatik for optimal styring af alle funktioner. Ventilatorer skal være frekvensomformere eller 2- hastighedsmotorer. Anlæggene skal behovsstyres efter temperatur og CO 2 koncentration i repræsentative rum. Anlæggene skal standse uden for brugstiden. Blandesløjfer skal reguleres efter udetemperaturen, vind- /solpåvirkning på den enkelte facade og rumtemperaturen i

8 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-8 repræsentative rum. Rumtemperaturen skal sænkes uden for brugstiden. Temperaturen til varmt brugsvand skal reguleres efter behov over døgnet. Hvor det er hensigtsmæssigt ønskes etableret automatisk styring af belysningsanlæg i forhold til dagslys og aktiviteter. Miljøpåvirkning : Vandforbrug Miljømål : Reduktion af vandforbrug i driftsfasen Brug af vandbesparende foranstaltninger Der skal installeres toiletter med sparefunktion. Vandarmaturer skal installeres med maksimal vandgennemstrømning. Vandinstallationer skal etableres med alarmsystem, så utætheder eller andet uregelmæssigt forbrug hurtigt registreres. Påvirkning af brugere Der skal installeres bimålere, så vandforbrugende enheder registreres. Udnyttelse af sekundære vandkilder. Der skal opsamles regnvand til toiletskyl. Miljøpåvirkning : Affald Miljømål : Reduktion af affaldsproduktion ved genanvendelse under drift. Sortering og bortskaffelse samt genanvendelse af affald. Generelt henvises til Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald og ÅKVs vejledninger om madaffald fra storkøkkener og om pap og papir. Der skal indrettes en lokal genbrugsplads-/ miljøstation til opfyldelse af følgende krav: - madaffald skal kunne frasorteres så det kan indsamles via den kommunale indsamlingsordning. - pap- og papir skal kunne frasorteres til genanvendelse.

9 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-9 Miljøpåvirkning : Det grønne islæt Miljømål : Optimere den positive psykologiske effekt på de mennesker, der arbejder og færdes i området. Arkitekturens og beplantningens sammenspil bør vægtes højt Det grønne islæt skal styrkes og beplantningen bør tænkes positivt ind i projektet både indendørs og udendørs. Beplantningens lægivende, kølende og skyggende effekt skal udnyttes under hensyntagen til gode oversigtsforhold. Miljøpåvirkning : Det grønne islæt Miljømål : Minimering af emissioner og affald. Planlægning af miljøvenlig drift. Nye belægninger skal udføres således, at der sker størst mulig grad af nedsivning af regnvand. Belægninger med behov for intensiv pleje skal undgås. Planlægning udfra at der ikke skal anvendes sprøjtemidler i driftsfasen. Fældede træer og beplantning ønskes fliset på stedet med henblik på genanvendelse. Jorden under kommende beplantning skal grubbes grundigt i mindst 60 cm s dybde som forløber for beplantning. Miljøpåvirkning : Arbejdsmiljø/indeklima Miljømål : Reduktion af arbejdsmiljøbelastningen i driftsfasen. Generelt om arbejdsmiljø. Der henvises til indeklimahåndbogen SBIanvisning 196, 2. udg., 2000, hvori der er listet virkemidler i forhold til undgåelse af indeklimaproblemer. Der skal vælges materialer, som er rengøringsvenlige med minimal brug af rengøringsmidler. Lakerede trægulve skal være lakerede fra fabrikken. Olierede trægulve skal være behandlet fra fabrikken. For trægulve og andre træarter end fyr, gran, bøg, ask, ahorn, birk eller eg skal det dokumenteres at der ikke afgives stoffer i mængder, der giver indeklimaproblemer.

10 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-10 For øvrige (i indeklima-sammenhæng relevante) materialer ønskes valg af produkter, der er indeklimamærkede efter den frivillige mærkningsordning Dansk Indeklima Mærkning (DIM). Der skal afsættes en periode i byggefasen til afgasning af stoffer og materialer før ibrugtagningen. Afgasning fra alle materialer i bygningen ønskes at være under kritiske stoffers lugt- og/eller irritationsgrænse, inden bygningen tages i brug. Der ønskes en faglig forhåndsvurdering af de optimale betingelser for afgasningsperioden (ventilation, varme, tid mm.). Uddannelse og træning Instruktion og vejledning af brugere i hensigtsmæssige arbejdsog adfærdsprocedurer. (Denne opgave varetages af bygherren) Miljøpåvirkninger henført til nedrivnings- og bortskaffelsesfasen Miljøpåvirkning : Affald Miljømål : Minimering af miljøpåvirkninger fra affaldsprodukter ved nedrivning og bortskaffelse. Optimering af genanvendelse Der må ikke anvendes trykimprægneret træ. Der skal vælges andre træsorter, hvor imprægnering ikke er nødvendig, som f.eks. lærk, thuja, rubinia, eller der skal vælges konstruktive løsninger, som beskytter træet. (Undtaget er dog særligt udsat træværk, hvor SBI-anvisninger eller Murfagets Oplysningsråd stiller krav om anvendelse af trykimprægneret træ/brandtrykimprægneret træ.) Følgende produkter skal være PVC fri: kabler, kabelbakker, tagrender, fodlister, fejelister, vinduer, dørkarme, sternbrædder og toiletsæder. Der må ikke anvendes PVC-vinduer. Byggematerialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponering, ønskes så vidt mulig ikke anvendt.

11 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side Opfølgning og dokumentation Som det fremgår af afsnit 6.5 skal der udarbejdes en miljøplan som afleveres sammen med tilbuddet. Derudover skal der 3 gange i løbet af projekteringsfasen og i forbindelse med stillingtagning til indretning af byggeplads udarbejdes notater over miljøstatus, der sammenfatter og beskriver resultater af den miljørigtige projektering herunder begrunder til- og/eller fravalg af virkemidler. Disse statusnotater skal forelægges bygherren til godkendelse i forbindelse med 1. Aflevering af projektforslag 2. Udarbejdelse af hovedprojekt 3. Aflevering af det totale hovedprojekt Ønsker om andre tidspunkter for aflevering af miljøstaus kan evt. accepteres, såfremt disse ønsker er begrundede og fremsendt sammen med tilbuddet eller senest i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Ved aflevering afleveres en læsevenlig resumé rapport over den samlede miljøindsats i hele byggeriet. 1.5 Det videre miljøarbejde På baggrund af nærværende miljøprogram skal der opstilles en miljøplan. Miljøplanen skal konkretisere det videre miljøarbejde herunder beskrive hvordan de opstillede miljømål samt forslag til overordnede virkemidler og krav/ønsker til konkrete virkemidler samt krav/ønsker til det videre miljøarbejde i øvrigt vil blive indfriet. Miljøplanen, der udarbejdes i tilbudsfasen og afleveres sammen med tilbudet, skal beskrive det miljøfaglige arbejde, som vil blive gennemført i projekterings- og udførselsfasen. Miljøplanen skal indeholde en aktivitets-, arbejds- og tidsplan for såvel arbejdsopgaver med den miljørigtige projektering som dokumentationen herfor. Derudover skal miljøplanen indeholde en beskrivelse af hvordan organisations- og bemandingsplan sikrer at opstillede krav til miljøarbejdet kan honoreres.

Miljømål Virkemidler Dokumentation (D)/ Vurderingsmetode (V)

Miljømål Virkemidler Dokumentation (D)/ Vurderingsmetode (V) Miljøpåvirkninger henført til udførelsesfasen 1. Optimering af brug af miljøvenlige materialer Bærende konstruktioner Opføres af præfabrikerede betonelementer. projektering Facader Døre og porte Betonelementer

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

DNV-Gødstrup. Bilag 10.10 - Arbejdsmiljø

DNV-Gødstrup. Bilag 10.10 - Arbejdsmiljø DNV-Gødstrup Bilag 10.10 - Arbejdsmiljø Dokumentnummer: DNV-C-BP-08-Bilag 10_10 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Version 1 JHX PWA WBN/SMO

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast)

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 16.11.2015 Dokument nr. 480-2015-353524 Sags nr. 480-2014-139587 Indhold Indledning... 2 Udvikling gennem samarbejde... 2

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

DATO LSC PHE NAVN UDFØRT NIRAS. NIRAS

DATO LSC PHE NAVN UDFØRT NIRAS. NIRAS Notat 22A Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Københavns Kommune MATTHÆUSGADE SKOLE OG ENGHAVE PLADS SKOLE Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr.

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. 480-2014-139587 Strategi for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har i mange år

Læs mere

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven Notatet giver en oversigt over relevante bæredygtighedstemaer som der i dag ikke

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Performancetest Case om IDA-huset Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Nyt er godt Men det er ikke altid det der til rådighed Ofte står vi ikke med en

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Utterslev Skole Københavns Kommune. Bedste forslag Indbudt projektkonkurrence 1999 b.h.kl. 10. klasse, 9.000 m2 Under opførelse

Utterslev Skole Københavns Kommune. Bedste forslag Indbudt projektkonkurrence 1999 b.h.kl. 10. klasse, 9.000 m2 Under opførelse Utterslev Skole Københavns Kommune Bedste forslag Indbudt projektkonkurrence 1999 b.h.kl. 10. klasse, 9.000 m2 Under opførelse Utterslev Skole Eksempel på miljørigtig projektering i praksis Utterslev Skole

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER Temadag om energimåling, adfærd og indeklima Hvor er vi på vej hen? HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER PILOTPROJEKTER: Wilkenbo Brændgårdsparken Hornemanns Vænge Hovedspørgsmål Er det muligt

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Arkitektur og bæredygtighed i dansk boligbyggeri Konference i Dansk Arkitektur Center den 8. januar 2004 Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Claus Pilvang, NIRAS 1 Claus Pilvang Regeringens

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere