Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1"

Transkript

1 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side MILJØPROGRAM Der skal tænkes og handles miljørigtigt fra start til slut i hele byggeriet. I programfasen er miljøindsatsen derfor integreret. Ud fra en orienterende kortlægning og ud fra viden om miljøpåvirkningerne af de enkelte livscyklusfaser i bygningen er der foretaget en prioritering af de væsentligste miljøpåvirkninger, der enten kræves eller ønskes medtaget i det videre miljøarbejde. Denne miljøindsats skal integreres i såvel forslags- som projektfasen og dække alle elementer i form, funktion og teknik. Konkurrenceprojektets miljøplan redegør for miljøindsatsen under hhv. projektering, udførelse og aflevering. I nærværende miljøprogram er resultatet af miljøindsatsen i programfasen beskrevet og herunder er krav og ønsker til det videre miljøarbejde opstillet. Der henvises i øvrigt til hæftet Miljøorienteret byggeri krav, anbefalinger og visioner, udgivet af Århus Kommune, Januar Hæftet er vedlagt som bilag. Miljøprogrammet er udformet i overensstemmelse med arbejdsmetode og retningslinier i Håndbog i miljørigtig projektering BPS publikation 121, januar Det anbefales at kravet om miljørigtig projektering i de videre faser ligeledes tager udgangspunkt i håndbogens arbejdsmetoder. Det anbefales ligeledes, at der udpeges en miljøkoordinator som støtte for projekteringslederens styring af projektet. Endelig er der opstillet konkrete krav til dokumentation og opfølgning af anvendte virkemidler samt virkningen af miljøindsatsen i øvrigt. Disse krav, der skal opfyldes på forskellige tidspunkter i de videre faser, skal ud over at sikre at stillede krav er opfyldt ligeledes medvirke til synlighed af miljøindsatsen og vidensopbygning på området. 1.1 Byggeriets forudsætninger Bygherrens miljøpolitik I Århus Kommune arbejdes der langsigtet med visioner og målsætninger for den fremtidige udvikling af kommunen ud fra en helhedstankegang, hvor der er fokus på et bæredygtigt perspektiv. Der lægges vægt på natur, miljø og omgivelsernes kvalitet. Århus vil være foran med miljøet, i en stadig og vedvarende fornyelsesproces, der passer på naturværdier, ressourceforbrug og de visuelle kvaliteter.

2 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-2 Århus Kommunes overordnede miljøpolitik er at fremstå som en foregangskommune på miljøområdet med vedvarende og omfattende reduktioner af energi- og ressourceforbrug til følge. Udviklingen skal baseres på viljen og evnen til at gå foran med miljørigtige løsninger. Gennem et årligt grønt regnskab informerer Århus Kommune objektivt om ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra kommunen som virksomhed dvs. fra kommunens egne institutioner, bygninger mm. Det grønne regnskab skal skabe inspiration og motivere til forbedringer. Ud fra miljøhandlingsplanen og (i denne sammenhæng) relevante sektorplaner kan fremhæves følgende målsætninger eller mål: Interessenter Økologiske hensyn skal på sigt indarbejdes i al byggeri, med henblik på at spare på ressourcerne, at opnå bedre driftsøkonomi, at varetage hensynet til et bedre indeklima samt at sikre en langtidsholdbarhed. Gennem materialevalg skal der tages hensyn til arbejdsmiljø, indeklima og hvordan materialerne kan bortskaffes efter endt levetid. Energiforbruget til el og varme skal reduceres med mindst 1 % årligt i kommunens bygninger og anlæg frem til En reduktion af el- og varmeforbrug må ikke tilsidesætte arbejdsmiljømæssige aspekter. Der skal fokuseres på vandbesparelser gennem rigtige valg af installationer mm. Besparelserne må ikke tilsidesætte sundhedsmæssige aspekter. Affaldsmængderne skal begrænses og ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt. Genanvendelsesniveauet på affaldsområdet skal øges yderligere. Målet et at 70 % af de samlede affaldsmængder skal genanvendes. De lovmæssige interessenter i byggeriet er de myndigheder, der skal kontaktes i forbindelse med opførsel af bygningen. Myndighederne vil primært være afdelinger i kommunen og forsyningsselskaber. Det skal sikres at bygværket opfylder alle relevante love, regulativer m.m. som er gældende for miljøområdet. Lovmæssige krav kommer før krav og ønsker i miljøprogrammet. Disse krav kan derfor medføre binding på den miljørigtige projektering og således have indflydelse på udførelsen og driften.

3 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-3 Bygherrens egne interessenter er de kommende brugere af bygningen. Disse er repræsenteret ved brugergrupper og sikkerhedsudvalg. Gruppernes specielle ønsker og dermed eventuelle bindinger til den videre miljøindsats er indarbejdet i funktionsbeskrivelsen, afsnit 7 samt i afsnit Tekniske og økonomiske bindinger Konkurrencebetingelser og økonomiske bindinger for byggeriet er beskrevet i afsnit 2. Der ønskes en miljøindsats, der vil højne byggeriets miljømæssige kvalitet, uden at det medfører ændringer af konkurrencebetingelserne. Økonomien har været retningsgivende i opstilling af de konkrete miljømål, overordnede virkemidler samt krav/ønsker til øvrige virkemidler. Der henvises til afsnit 8.0 Tekniske funktionskrav og afsnit 9.0 Fagspecifikke krav, hvor en del af virkemidlerne er nærmere specificeret. 1.2 Prioritering af miljøpåvirkninger Prioriteringen af de miljøpåvirkninger, der skal fokuseres på i byggeriet, er sket på baggrund af Århus Kommunes overordnede miljøpolitik og de målsætninger for miljøarbejdet i kommunen, der kommer til udtryk gennem miljøhandlingsplanen og relevante sektorplaner. Der er ikke anvendt prioriteringsværktøjer til udvælgelsen af væsentlige miljøpåvirkninger. Lokaliseringen af bygningen er fastlagt inden udbudsfasen. Ud fra tidligere erfaringer med vurdering af miljøpåvirkninger i byggeri i forskellige livscyklusfaser, rationelle overvejelser samt økonomiske og tekniske bindinger til bygningen er miljøpåvirkninger relateret primært til drift- og vedligehold samt sekundært til udførsel samt nedrivning/bortskaffelse prioriteret højest. Følgende miljøpåvirkninger er prioriteret: Råstofforbrug i udførelsesfasen Arbejdsmiljø i udførelsesfasen Energiforbrug i driftsfasen Vandforbrug i driftsfasen Det grønne islæt i driftsfasen Arbejdsmiljø/indeklima i driftsfasen Affald i forbindelse med udførsel, drift og bortskaffelse 1.3 Miljømål og virkemidler

4 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-4 På baggrund af projektforudsætningerne og de prioriterede væsentlige miljøpåvirkninger er der opstillet miljømål, overordnede virkemidler samt krav/ønsker til virkemidler. Miljømål og virkemidler er opstillet i efterfølgende skema. Miljømålene er ikke opstillet som kvantificerbare miljømål. Udover overordnede virkemidler, som kan inddrages til opfyldelse af stillede miljømål, er der opstillet en række krav eller ønsker til virkemidler. Disse krav/ønsker er i modsætning til miljømålene mere konkrete og specifikke. Dokumentation af at disse virkemidler er opfyldt vil derfor dokumentere opnåelse af tilhørende miljømål. Listen over overordnede virkemidler skal betragtes som forslag til virkemidler, og kan suppleres og/eller erstattes af andre virkemidler, såfremt det dokumenteres at opstillede delmål og tilhørende krav opfyldes. For at bevare overblikket er miljøpåvirkningerne behandlet i rækkefølge efterhånden som de optræder i byggeriets livscyklusfaser.

5 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side Miljøpåvirkninger henført til udførelsesfasen Miljøpåvirkning : Råstofforbrug Miljømål : Optimering af brug af miljøvenlige materialer. Valg af materialer ud fra de samlede miljøpåvirkninger set over materialets livscyklus. Der skal så vidt muligt undgås produkter der indeholder stoffer, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Til byggeriets væsentlige dele skal anvendes naturlige og/eller genanvendelige materialer som beton, natursten, træ, tegl, stål, aluminium, glas m.v. Der skal vælges vedligeholdelsesvenlige produkter. Yderdøre og vinduer skal være godkendt af svarende til Dansk Vindues Certificering (DVC). Hvor der anvendes vinduer af kernetræ eller teaktræ, er der ikke krav om vacuumimprægnering. Linoleumsprodukter skal være godkendt efter system svarende til GSO s klassifikationssystem (Gulvbranchens samarbejds- og oplysningsforbund). Miljøpåvirkning : Affald Miljømål : Reduktion af affalds miljøpåvirkninger ved udførelse. Optimering af logistik og planlægning. Indkøb ønskes foretaget svarende til forbrug. Genanvendelse af byggevarer. Der skal afsættes plads til affaldssortering i byggefasen. Generelt henvises til Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald og ÅKVs vejledninger om byggeog anlægsaffald. Der skal ske kildesortering af byggeaffaldet på stedet, hvor det opstår, og affaldet skal opdeles i veldefinerede fraktioner. Affaldet skal sorteres efter ÅKVs vejledning om affaldssortering på byggepladser.

6 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-6 Miljøpåvirkning : Arbejdsmiljø Miljømål : Begrænsning af arbejdsmiljøbelastninger under udførelse. Undgå farlige stoffer og materialer Lime, vægspartelmasser og ind- og udvendige fugemasseprodukter skal være med malkode Brug af lime, spartel- og fugemasser ønskes minimeret. Uden- og indendørsmaling skal være med malkode Gulvmaling må maksimalt være med malkode Miljøpåvirkninger henført til driftsfasen Miljøpåvirkning : Energiforbrug Miljømål : Reduktion af energiforbrug under drift. Reduktion af energiforbrug, el Den installerede el-effekt ønskes ikke at overstige følgende: - ved 50 lux maks. 5 W/m 2 - ved 200 lux maks. 10 W/m 2 - ved 500 lux maks. 20 W/m 2 For armaturer skal: - armaturvirkningsgraden min. være 70% - der anvendes armaturer med lavenergilyskilder (sparepærer, kompaktrør o.lign.) - lysstofrørsarmaturer skal være med elektronisk forkobling (Begrundede hensyn til lyskvalitet og effekt kan dog give mulighed for andre armaturer/lyskilder). - brug af energieffektive apparater Hårde hvidevarer skal være klassificeret inden for A ifølge energimærkningsordningen. - påvirkning af brugere Der skal installeres bimålere på el-enheder med et forbrug større end kwh/år. Desuden skal der installeres bimålere på selvstændige driftsenheder som f.eks. køkken, serverrum, teknikrum m.m. Reduktion af energiforbrug, ventilation Det ønskes, at elforbruget bliver væsentlig lavere end bygningsreglementets foreskrevne maks. specifikke elforbrug. Komponenter i ventilationsanlæg skal dimensioneres for lavt tryktab.

7 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-7 Ventilationsanlæg skal forsynes med varmegenvinding og der skal anvendes sparemotorer og spareventilatorer. Alternativ energiforsyning Reduktion af energiforbrug, varme Der ønskes et solcelle-anlæg til drift af cirkulationsanlæg på brugsvand samt kontrolventilation. Varmeanlægget skal være et lavtemperatursystem. Varmeanlægget skal facade/sektionsopdeles for optimal styring af fremløbstemperatur i sløjfer. Vinduesruder skal være klassificeret inden for A-B i følge energimærknings-ordningen. Svarende til en lavenergirude med en maksimal u-værdi på 1,12 W/m 2 K. Varmegenvinding for køleanlæg ønskes opsamlet i passende forrådsbeholder. Varmeanlæg skal dimensioneres for lave trykfald i hovedrør og forsynes med dynamisk regulerende ventiler til hovedfordeling og radiatorer. Hvor det er muligt ønskes rørsystemet med vendt retur og et reduceret antal regulerende ventiler. - påvirkning af brugere Der skal installeres bimålere, så varmeforbrugende enheder registreres. Reduktion af energi ved effektiv styring af tekniske anlæg (CTS). Hvor der er varierende vandmængder i varmeanlægget, som hovedanlæg og radiatorsløjfer, skal pumper være frekvensregulerende. Ventilationsanlæg skal forsynes med automatik for optimal styring af alle funktioner. Ventilatorer skal være frekvensomformere eller 2- hastighedsmotorer. Anlæggene skal behovsstyres efter temperatur og CO 2 koncentration i repræsentative rum. Anlæggene skal standse uden for brugstiden. Blandesløjfer skal reguleres efter udetemperaturen, vind- /solpåvirkning på den enkelte facade og rumtemperaturen i

8 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-8 repræsentative rum. Rumtemperaturen skal sænkes uden for brugstiden. Temperaturen til varmt brugsvand skal reguleres efter behov over døgnet. Hvor det er hensigtsmæssigt ønskes etableret automatisk styring af belysningsanlæg i forhold til dagslys og aktiviteter. Miljøpåvirkning : Vandforbrug Miljømål : Reduktion af vandforbrug i driftsfasen Brug af vandbesparende foranstaltninger Der skal installeres toiletter med sparefunktion. Vandarmaturer skal installeres med maksimal vandgennemstrømning. Vandinstallationer skal etableres med alarmsystem, så utætheder eller andet uregelmæssigt forbrug hurtigt registreres. Påvirkning af brugere Der skal installeres bimålere, så vandforbrugende enheder registreres. Udnyttelse af sekundære vandkilder. Der skal opsamles regnvand til toiletskyl. Miljøpåvirkning : Affald Miljømål : Reduktion af affaldsproduktion ved genanvendelse under drift. Sortering og bortskaffelse samt genanvendelse af affald. Generelt henvises til Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald og ÅKVs vejledninger om madaffald fra storkøkkener og om pap og papir. Der skal indrettes en lokal genbrugsplads-/ miljøstation til opfyldelse af følgende krav: - madaffald skal kunne frasorteres så det kan indsamles via den kommunale indsamlingsordning. - pap- og papir skal kunne frasorteres til genanvendelse.

9 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-9 Miljøpåvirkning : Det grønne islæt Miljømål : Optimere den positive psykologiske effekt på de mennesker, der arbejder og færdes i området. Arkitekturens og beplantningens sammenspil bør vægtes højt Det grønne islæt skal styrkes og beplantningen bør tænkes positivt ind i projektet både indendørs og udendørs. Beplantningens lægivende, kølende og skyggende effekt skal udnyttes under hensyntagen til gode oversigtsforhold. Miljøpåvirkning : Det grønne islæt Miljømål : Minimering af emissioner og affald. Planlægning af miljøvenlig drift. Nye belægninger skal udføres således, at der sker størst mulig grad af nedsivning af regnvand. Belægninger med behov for intensiv pleje skal undgås. Planlægning udfra at der ikke skal anvendes sprøjtemidler i driftsfasen. Fældede træer og beplantning ønskes fliset på stedet med henblik på genanvendelse. Jorden under kommende beplantning skal grubbes grundigt i mindst 60 cm s dybde som forløber for beplantning. Miljøpåvirkning : Arbejdsmiljø/indeklima Miljømål : Reduktion af arbejdsmiljøbelastningen i driftsfasen. Generelt om arbejdsmiljø. Der henvises til indeklimahåndbogen SBIanvisning 196, 2. udg., 2000, hvori der er listet virkemidler i forhold til undgåelse af indeklimaproblemer. Der skal vælges materialer, som er rengøringsvenlige med minimal brug af rengøringsmidler. Lakerede trægulve skal være lakerede fra fabrikken. Olierede trægulve skal være behandlet fra fabrikken. For trægulve og andre træarter end fyr, gran, bøg, ask, ahorn, birk eller eg skal det dokumenteres at der ikke afgives stoffer i mængder, der giver indeklimaproblemer.

10 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-10 For øvrige (i indeklima-sammenhæng relevante) materialer ønskes valg af produkter, der er indeklimamærkede efter den frivillige mærkningsordning Dansk Indeklima Mærkning (DIM). Der skal afsættes en periode i byggefasen til afgasning af stoffer og materialer før ibrugtagningen. Afgasning fra alle materialer i bygningen ønskes at være under kritiske stoffers lugt- og/eller irritationsgrænse, inden bygningen tages i brug. Der ønskes en faglig forhåndsvurdering af de optimale betingelser for afgasningsperioden (ventilation, varme, tid mm.). Uddannelse og træning Instruktion og vejledning af brugere i hensigtsmæssige arbejdsog adfærdsprocedurer. (Denne opgave varetages af bygherren) Miljøpåvirkninger henført til nedrivnings- og bortskaffelsesfasen Miljøpåvirkning : Affald Miljømål : Minimering af miljøpåvirkninger fra affaldsprodukter ved nedrivning og bortskaffelse. Optimering af genanvendelse Der må ikke anvendes trykimprægneret træ. Der skal vælges andre træsorter, hvor imprægnering ikke er nødvendig, som f.eks. lærk, thuja, rubinia, eller der skal vælges konstruktive løsninger, som beskytter træet. (Undtaget er dog særligt udsat træværk, hvor SBI-anvisninger eller Murfagets Oplysningsråd stiller krav om anvendelse af trykimprægneret træ/brandtrykimprægneret træ.) Følgende produkter skal være PVC fri: kabler, kabelbakker, tagrender, fodlister, fejelister, vinduer, dørkarme, sternbrædder og toiletsæder. Der må ikke anvendes PVC-vinduer. Byggematerialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponering, ønskes så vidt mulig ikke anvendt.

11 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side Opfølgning og dokumentation Som det fremgår af afsnit 6.5 skal der udarbejdes en miljøplan som afleveres sammen med tilbuddet. Derudover skal der 3 gange i løbet af projekteringsfasen og i forbindelse med stillingtagning til indretning af byggeplads udarbejdes notater over miljøstatus, der sammenfatter og beskriver resultater af den miljørigtige projektering herunder begrunder til- og/eller fravalg af virkemidler. Disse statusnotater skal forelægges bygherren til godkendelse i forbindelse med 1. Aflevering af projektforslag 2. Udarbejdelse af hovedprojekt 3. Aflevering af det totale hovedprojekt Ønsker om andre tidspunkter for aflevering af miljøstaus kan evt. accepteres, såfremt disse ønsker er begrundede og fremsendt sammen med tilbuddet eller senest i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Ved aflevering afleveres en læsevenlig resumé rapport over den samlede miljøindsats i hele byggeriet. 1.5 Det videre miljøarbejde På baggrund af nærværende miljøprogram skal der opstilles en miljøplan. Miljøplanen skal konkretisere det videre miljøarbejde herunder beskrive hvordan de opstillede miljømål samt forslag til overordnede virkemidler og krav/ønsker til konkrete virkemidler samt krav/ønsker til det videre miljøarbejde i øvrigt vil blive indfriet. Miljøplanen, der udarbejdes i tilbudsfasen og afleveres sammen med tilbudet, skal beskrive det miljøfaglige arbejde, som vil blive gennemført i projekterings- og udførselsfasen. Miljøplanen skal indeholde en aktivitets-, arbejds- og tidsplan for såvel arbejdsopgaver med den miljørigtige projektering som dokumentationen herfor. Derudover skal miljøplanen indeholde en beskrivelse af hvordan organisations- og bemandingsplan sikrer at opstillede krav til miljøarbejdet kan honoreres.

Miljømål Virkemidler Dokumentation (D)/ Vurderingsmetode (V)

Miljømål Virkemidler Dokumentation (D)/ Vurderingsmetode (V) Miljøpåvirkninger henført til udførelsesfasen 1. Optimering af brug af miljøvenlige materialer Bærende konstruktioner Opføres af præfabrikerede betonelementer. projektering Facader Døre og porte Betonelementer

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

s. 702 Miljørigtig Projektering Af direktør, professor Bjarne Chr. Jensen, Carl Bro A/S

s. 702 Miljørigtig Projektering Af direktør, professor Bjarne Chr. Jensen, Carl Bro A/S Miljørigtig Projektering Af direktør, professor Bjarne Chr. Jensen, Carl Bro A/S Ordet økologisk hægtes på stort set alt byggeri, blot der er gjort ganske få tiltag for at spare på en eller anden ressource

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune VEDTAGET 28. november 2012 Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune Indledning Der er en stigende bevidsthed om behovet for en bæredygtig udvikling med en fornuftig udnyttelse af

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dannevirkevej 1A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dannevirkevej 1A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dannevirkevej 1A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027135-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 9 Adresse: Rojumvej 34 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024652-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Grønn Byggallianse Morgendagens eiendomsmarked Oslo 19. oktober 2004 Innlegg ved Arne Hansen RH ARKITEKTER AS Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Miljødeklarering og -klassificering

Læs mere