A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej Sæby. Via mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej Sæby Tel.: CVR-nr Via mail: 9. juli 2014 Rapport efter miljøtilsyn hos A/S Sæby Fiske-Industri beliggende Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune har den 14. maj 2014 været på miljøtilsyn på ovenstående virksomhed. Tilsynet var varslet med brev af den 10. april Fra virksomheden deltog Birgitte Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum og Maria Klitgaard. Center for Teknik og Miljø Sagsnummer: 12/9108 Sagsbehandler: Maria Klitgaard Direkte telefon.: Fax: Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 1 bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og - bestemmelser overholdes. Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed er virksomheden en type 6.4b(i)2: Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag. Andre virksomheder. A/S Sæby Fiske-Industri har fået revideret deres miljøgodkendelse den 28. december Miljøgodkendelsen indeholder tillige vilkår for udledning af spildevand til recipient. Der er givet tilladelse til udspredning af processpildevand på landbrugsjord den 30. juni Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Side 1 af 6

2 Opfølgning Tilsynet gav anledning til følgende aftaler i forbindelse med de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgitte Nielsen genfremsender en tilrettet udgave af den statistiske afløbskontrol for Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet. Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på virksomheden. Med venlig hilsen Maria Klitgaard Miljøingeniør Vedlagt bilag: Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet. Side 2 af 6

3 Dato:14. maj 2014 Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri, Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby Til stede ved tilsynet Birgitte Nielsen, A/S Sæby Fiske-Industri Jette Brønnum, Frederikshavn kommune Maria Klitgaard, Frederikshavn Kommune Telefon Hjemmeside CVR nr Fax P. nr Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver. Generelle bemærkninger Indretning & drift Fra 1987 har virksomheden produceret fra Gyldendalsvej 4. Virksomhedens hovedprodukt er makrelkonserves. Biprodukterne er dyrefoder, makrelolie, isede makrel og makrelhoveder. Virksomheden anvender ammoniak som kølemiddel. Ifølge virksomheden er der et samlet ammoniakoplag på ca. 25 ton og der påfyldes ca. 500 kg årligt. Anlægget er ikke umiddelbart omfattet af risikobekendtgørelsen, idet oplaget er på mindre end 50 t. Side 3 af 6

4 Egenkontrol (journal) Jf. vilkår 58 skal der for det foregående år fremsendes en miljøredegørelse inden 1. februar. Miljøredegørelsen indgår som en del af det grønne regnskab. Denne inkluderer tillige kontrolpunkter ift. udspredningstilladelsen. Miljøredegørelsen/grønt regnskab er accepteret ultimo marts, primo april. Den statistiske afløbskontrol er ikke med i miljøredegørelsen for 2013, da virksomheden var i tvivl om hvorvidt kontrollen var gennemført på de korrekte tal. Det aftaltes på tilsynet at afløbskontrollen for 2013 rettes til og genfremsendes. Det er aftalt med virksomheden at afløbskontrollen jf. DS 2399: 2006 refereres i miljøredgørelsen for 2014 og fremad. Det er endvidere aftalt med virksomheden at spildevandsmængder afledt til kommunal rensning indgår i tabellen på side 11. Det aftaltes med Birgitte at hun vinger de prøver af, som ikke kommer til at indgå i den statistiske afløbskontrol. Jf. vilkår 46 skal flere prøver indgå i kontrollen blot de er jævnt fordelt. Miljøgodkendelse Virksomheden har fået revideret deres miljøgodkendelse den 28. december Miljøgodkendelsen indeholder tillige vilkår for udledning af spildevand til recipient. Forurenet jord Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet. I øvrigt Virksomheden har en tilladelse til udspredning af processpildevand på landbrugsjord dateret 30. juni Der kan udspredes på de nærliggende parkarealer omkring virksomheden i perioden fra 1. februar til 1. september. Luftemissioner Luftforurening Der er emissionsgrænser fra det naturgasfyrede kedelanlæg. Der er 2 kedler på hver 5,58 MW og 1 stk. ny kedel <50 MW. Udvidelsen er udskudt, derfor er den nye kedel ikke etableret. Støj Støj De vigtigste kilder til støj er transport til og fra virksomheden. Virksomhedens ventilatorer giver også anledning til begrænset støj. I perioden medio september til medio oktober køres tons makrel til virksomheden. 6-7 lastbiler kører i døgndrift mellem Sæby og Hirtshals, hvor makrellerne landes. Kommunen har ikke viden om klager over støj. Side 4 af 6

5 Spildevand Spildevand, generelt Virksomheden overholder ikke kravværdien for total-n på 19 mg/l for spildevand udledt til havet. De er i dialog med rådgivningsfirmaet Krüger om løsningsmuligheder. Blodvandet, når der kommer fisk, er problemet. Der planlægges følgende tiltag: - Onlinestyring (STAR) af ammonium, nitrat og beluftning (temperatur, omrøring) - Styring på returslammet. Styringssystemet er renoveret. For at nedsætte nivauet af ammonium i spildevandet udskiftes optøningsvandet (250 m3) hvert døgn i stedet for hvert 3. døgn. Dvs. at der pr. landing øges med ca. 500 m3 vand. Antallet af landinger ligger mellem stk pr. år. Jf. vilkår 38 kan der ledes urenset spildevand fra virksomheden til det kommunale rensningsanlæg. Dette sker alene grundet særlige omstændigheder og altid efter forudgående aftale med rensningsanlægget og kommunen. Jf. vilkår 50 skal virksomheden 2 gange årligt lade et akkrediteret laboratorium analysere samtidig på kontrolprøver for at sikre at deres egne analyser valide. Er afvigelsen imellem virksomhedens eget laboratorium og det akkrediterede laboratorium mere end 30%, skal der foretages interkalibrering imellem det godkendte laboratorium og Sæby Fiskeindustris laboratorium, for de parametre, der afviger mere end ovennævnte. Indtil interkalibreringen er foretaget, skal analyseringen ske på det akkrediterede laboratorium. Det aftaltes at Birgitte for ca. 3 år tilbage fremsender en vurdering på afvigelsen. Afvigelsen er efterfølgende fremsendt og fundet ok. Virksomhed har fremsendt plan for analyser i 2014 under tilsynet. Jf. vilkår 57 skal der udtages prøver jf. udspredningstilladelsen. I tilladelsens vilkår 11 er beskrevet at der skal udtages 4 årlige prøver, hvoraf 1 stk. også skal analyseres for DEHP. De fire analyser for 2013 blev udleveret på tilsynet. Side 5 af 6

6 Udskillere Olieudskiller Kommunen har ingen kendskab hertil. Virksomhed oplyser at der ikke er olieudskillerer. Olie- og kemikalietanke Tanke Ingen tanke registreret i BBR. Oplag af affald Farligt affald Jf. vilkår 32 skal farligt affald opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Det konstateres ved tilsynet at vilkåret er overholdt. Afløbene (2 stk.) fra pladsen/garagen, hvor olieaffald opbevares, går til en brønd uden afløb. Affald, generelt Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Kasserede kemikalier (organiske og uorganiske):avv Motor-, gear- og smøreolier (farligt):avv Pap og papir til genbrug: Uniscrap Affald til forbrænding: Sæby Rørholt Kloakservice Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister og er dermed godkendte til at transportere affald. Side 6 af 6

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere