Frederiksborg Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1

2 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision og værdigrundlag Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling Strategiske fokusområder i 2009 (uddrag af skolens handlingsplan 2009/10) II. III. IV. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Karakterfordelingen i 1.g, 1.hf og 2.g Frafald Uddannelseskvalitet Brugertilfredshed socialt samspil Brugertilfredshed undervisningens kvalitet Elevernes fraværsprocenter Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Elev/lærer ratio Elev/medarbejder ratio Fordeling af lærernes arbejdstid Medarbejdere Aldersprofil for fastansatte lærere Personaleomsætning Sygefravær i skoleåret 2008/09 Finansielle resultater og nøgletal Grønt regnskab 2009 Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab

3 I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Frederiksborg Gymnasium og HF er en statslig selvejende institution, der tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen og 2-årig hf-eksamen. Ansøgertallet fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ansøgertal til Frederiksborg Gymnasium og HF Gymnasiet HF I alt Ansøgertallet til hf har gennem årene svinget uforudsigeligt. Der er ingen påviselig sammenhæng mellem størrelsen af ungdomsårgangene og hf-ansøgertallet. Efter finanskrisen er antallet af ansøgere til hf steget på landsbasis og i Hillerød. Ansøgertallet til gymnasiet følger nogenlunde ungdomsårgangenes udvikling i Hillerød. Derfor et fald fra 2010 til 2011 og en stigning fra 2011 til I en lang årrække blev der optaget 10 gymnasieklasse og 3 hf-klasser hvert år. Siden 2008 er der dog optaget 11 til 12 1.g-klasser og 3 1.hf-klasser. Muligvis bliver det nødvendigt at optage 13 nye gymnasieklasser i Antallet af elever pr. 1. september fremgår af tabel 2. Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2005 til Antal årselever Skolens samlede driftsomkostninger fremgår af nedenstående tabel 3. Frederiksborg Gymnasium og HF har pr. 1. januar 2011 købt bygningerne af staten for 68 mio.kr. Efter den 4-årige overgangsperiode ( ) og efter overtagelse af bygningerne er skolen fra 1. januar 2011 fuldt ud taxameterfinansieret. Tabel 3. Driftsomkostninger og udgift pr. elev i perioden 2007 til 2011 Kr Driftsomkostninger i alt Omkostning pr. elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede driftsudgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 1. september. I hele perioden fra 2007 til 2011 har skolens driftsudgifter pr. elev ligget under landsgennemsnittet for store skoler. Udgiften pr. elev var i 2010 noget højere på grund af udgifter til ombygning og renovering af hovedbygningen. 3

4 Mission Fornyelse af skolens vision og mission har været drøftet i bestyrelsen på baggrund af bestyrelsesformandens oplæg for alle lærerne og på baggrund af oplæg fra medlemmer af bestyrelsen. Den nye vision og mission træder i kraft fra og med skoleåret 2012/13. Vision & værdigrundlag Den indtil juni 2012 gældende vision og værdigrundlaget for skolen har været nedenstående. Frederiksborg Gymnasium og HF s vision er følgende: Et gymnasium, der (hen)rykker Et gymnasium og hf-kursus præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen Et flagskib i regionens ungdomsuddannelser præget af høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen Et rummeligt gymnasium og hf-kursus, der er fyldt med musik og en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter Et gymnasium og hf-kursus med lokal forankring og internationalt udsyn og profil Et gymnasium og hf-kursus, hvor udviklingen bygger på samarbejde, dialog og medbestemmelse. Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling. Bestyrelsen har i det forgangne år især beskæftiget sig med Udarbejdelse af ny vision og mission for Frederiksborg Gymnasium og HF Resultat: Ny vision og mission forventes vedtaget af bestyrelsen juni Udbygning af skolen med en idrætshal Resultat: Udbygningen er gået i gang og forventes afsluttet foråret Kvalitetsindikatorer i ressourceregnskabet Resultat: Der udarbejdes ressourceregnskaber for hvert år. Samarbejde i Hillerød Resultat: Der har været afholdt en række møder med de andre uddannelsesinstitutioner, der er eller skal placeres langs Carlsbergvej. Samarbejdet tænkes udbygget i forbindelse med den nye idrætshal. Desuden indgår skolen i Hillerød Kommunes projekt garantiskolen. Strategiske fokusområder i 2011/12 (Uddrag af handlingsplan 2011/12) Skolens handlingsplan omfatter en lang række indsatsområder vedrørende undervisningen, dialog og samarbejde på skolen, elevernes faglige og personlige udvikling samt elevernes kulturelle og globale bevidsthed. Her skal blot fremhæves de mest centrale fokuspunkter i handlingsplanen. Anvendelsesorientering af undervisningen på hf og ny hf-pædagogik. Der er gennemført efteruddannelse af alle hf-lærerne i anvendelsesorientering. 4

5 Toning af studieretningernes undervisning. Der afholdes møder om toning af studieretningerne i 1.g i december og i 2.g i august. Møderne skal sikre bedre sammenhæng mellem undervisningen i studieretningsfagene og fællesfagene. Ny skriftlighed. Forsøget, der blev igangsat i 2010/11, fortsætter i 2.g og 3.g. Som resultat af forsøgsarbejdet er der gennemført temamøder for alle lærere om ny skriftlighed i skoleåret 2011/12. Der er samtidig indført skrivemoduler og skrivefængsel. Kompetenceudvikling. For at sikre sammenhæng og progression i elevernes kompetenceudvikling er der opstillet et semesteropdelt kompetencekatalog over de kompetencer, eleverne skal opnå efter hvert semester. Der indledes i 1.g med et introduktionsmodul. Efter hvert semester vurderer klassernes team med eleverne om de opstillede kompetencer er opnået. Talentpleje. Der har været gennemført en række projekter og konkurrencer for de særligt dygtige elever i de naturvidenskabelige fag. I skoleåret 2011/12 er der udarbejdet en samlet plan for de meget forskellige tilbud til talentfulde elever. Samtidig er skolen blev vært for Akademiet for Talentfulde unge i Nordsjælland. Der er gennemført en temadag for alle elever om Mellemøsten Det arabiske forår. En række udvekslingsrejser til venskabsskolerne i Europa er forløbet godt. Skolen har haft gæstelærere i længerevarende perioder fra Indien og Irland. II. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Af tabel 4 og 5 fremgår eksamensresultaterne i perioden fra 2008 til 2011 Tabel 4. Eksamensresultater 2008 til Landsgennemsnit Landsgennemsnit Landsgennemsnit Landsgennemsnit 2011 Stx 7,2 6,9 7,0 6,9 7,3 6,9 7,3 7,0 HF 6,5 6,1 5,9 6,1 6,2 5,9 6,0 5,9 I 2010 var Frederiksborg Gymnasium og HF nr. 22 på listen over gymnasiernes eksamensresultater. HF lå på 17. pladsen over hf-kursernes eksamensresultater. Der er efter regeringsskiftet i 2011 ikke offentliggjort om informationer om skolernes indbyrdes placering. Tabel 5. Eksamensresultater i 2011 fordelt på afgangsklasser. 3.a 3.b 3.c 3.m 3.s 3.t 3.u 3.w 3.x 3.y 3.z 2.p 2.q 2.r 6,6 6,3 7,6 7,0 7,8 7,4 7,5 7,9 7,8 7,5 6,3 5,7 6,2 5,8 De unges uddannelsesforløb slutter naturligvis ikke med studenter- og hf-eksamen. Siden 2008 foreligger oplysninger fra Den koordinerede Tilmelding til de videregående uddannelser vedrørende dimittender fra Frederiksborg Gymnasium og HF s optagelse på videregående uddannelser. 276 studenter/hf ere med eksamen her fra skolen er optaget på en videregående uddannelse i I 2011 var tallet oppe på 397. Tabel 6. Optagne studerende på en videregående uddannelse i perioden fra 2008 til 2011 med eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF fordelt på uddannelsestype 5

6 Pct Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Stx hf Kilde: Studievalg København og den koordinerede tilmelding Kort videregående uddannelse Af de 397 optagne ansøgerne til de videregående uddannelser i 2011 havde 75 % en adgangsgivende eksamen, der højst var to år gammel. Reglen med, at eksamensgennemsnittet vejes med 1,08, hvis man søger optagelse senest to år efter adgangsgivende eksamen synes således at virke. Af de 318 optagne ansøgere med studentereksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF søgte 11% en økonomisk eller erhvervsøkonomisk universitetsuddannelse. 8 % søgte en ingeniøruddannelse, 8 % en naturvidenskabelig universitetsuddannelse og 6 % en sundhedsvidenskabelig universitetsuddannelse. 4 % søgte ind på jurastudiet og 3 % ind på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på RUC. De øvrige ansøgere spredte sig på en bred vifte af lange, mellemlange og korte videregående uddannelser. Af de 79 optagne ansøgere med hf-eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF søgte 10 ind på pædagoguddannelsen, 7 på socialrådgiveruddannelsen og 6 på folkeskolelæreruddannelsen. De resterende spredte sig over en bred vifte af videregående uddannelser. Karakterfordeling i 1.g, 1.hf og 2.g. Elevernes karakterer ved afslutningen af skoleåret fremgår af tabel 7 og 8. For gymnasieelevernes vedkommende er der kun tale om årskarakterer. For hf-eleverne er der tale om opnåede eksamenskarakterer i afsluttende fag i 1.hf. Tabel 7. Årskarakterer i 1.g og 2.g. Uvægtet karaktergennemsnit fordelt på klasser i g 1.a 1.b 1.m 1.s 1.t 1.u 1.v 1.w 1.x 1.y 1.z Karaktergennemsnit 6,6 6,7 6,8 6,3 6,5 7,1 7,1 8,0 7,4 7,3 6,8 2.g 2.a 2.b 2.c 2.m 2.s 2.t 2.u 2.w 2.x 2.y 2.z Karaktergennemsnit 7,1 6,2 6,2 6,5 6,9 6,8 7,3 8,2 8,1 8,4 5,8 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Der er to umiddelbare forklaringer på variationen. For det første er der forskel på, om en studieretning er et tilvalg eller et fravalg. Ved fravalg vælger elever de fag, der for eleven synes at være de letteste. Det viser sig ikke altid at være tilfældet. For det andet afhænger karaktergennemsnittet af det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der socialt og fagligt fungerer godt, har som regel et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. Tabel 8. Karaktergennemsnit ved eksamen i 1.hf fordelt på klasser, 2011 Klasse 1.p 1.q 1.r Karaktergennemsnit 5,6 7,2 5,

7 Det er svært at komme med en entydig forklaring på 1. hf-klassernes karakterforskelle. Igen tyder meget på, at det er det sociale samspil, der her er mest afgørende. Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 9 og 10. Tabel 9. Frafald i gymnasiet og hf fordelt på årgange* Frafald 2006/07 Frafald 2007/08 Frafald 2008/09 Frafald 2009/10 Frafald 2010/11 1.g 9,3 % 5,8 % 6,2 5 6,7 % 6,1 % 2.g 9,3 % 6,3 % 5,1 % 3,2 % 5,3 % 3.g 2,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 2,0 % 1.hf 31,0 % 14,4 % 23,9 % 24,4 % 10,0 % 2.hf 6,9 % 3,3 % 3,8 % 4,3 % 9,7 % I alt: 9,2 % 5,4 % 6,0 % 5,6 % 5,3 % *Der er i tabellen tale om nettofrafald = frafald tilgang af elever i løbet af skoleåret. Set over perioden fra 2006/07 til 2010/11 er der tale om et fald i frafaldet. Tabel 10. Årsager til frafald 2006/ / / / /11 Andet gymnasium/hfkursus 13 % 18 % 10 % 21 % 25 % Anden 32 % 26 % 23 % 22 % 9 % ungdomsuddannelse Fravær 25 % 15 % 23 % 19 % 26 % Lavt standpunkt, 12 % 18 % 18 % 18 % 23 % udeblevet fra eksamen, dumpet Arbejde/pause 9 % 15 % 14 % 7 % 17 % Uoplyst 9 % 8 % 12 % 13 % 0 % I alt: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I tabel 10 ses, at en del af frafaldet ikke er et reelt frafald. Det drejer sig om den del af frafaldet, der skyldes valg af anden ungdomsuddannelse og valg af andet gymnasium/hf. Ses bort fra denne del af frafaldet, er det reelle frafald derfor ikke 5,6 %, men 3,2 %. III. Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen (idrætsdag, fællesarrangementer, terminsprøver og evalueringer, lektiecafé, eksamenstræning, rejser og ekstra idrætslærer i 1.g og 2.g). Af den resterende uddannelsestid gennemførtes i skoleåret 2010/11 97 % af undervisningen. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. Undervisningsmiljø 7

8 Mange af de problemer, der blev påpeget i sidste års analyse af undervisningsmiljøet skulle ved nybygningen og renoveringen af den gamle bygning være imødekommet. Resultaterne vil dog først kunne ses ved den næste undervisningsmiljøundersøgelse, der finder sted i skoleåret 2012/13. Elevernes fraværsprocenter Fraværet ved skoleårene 2008/09 og 2010/11 s afslutning fremgår af tabel 11. Tabel 11. Gennemsnitlige forsømmelsesprocenter i skoleåret 2008/09 til 2010/11 (note) Klasse 1.hf 2.hf 1.g 2.g 3.g Fraværsprocent 2008/09 11,5 % 16,0 % 5,5 % 7,2 % 8,2 % fordelt 2009/10 9,9 % 14,0 % 4,7 % 8,2 % 9,8 % på årgange 2010/11 8,9 % 14,2 % 5,3 % 6,8 % 10,2 % Laveste/højeste 2008/09 fraværsprocent 2009/10 fordelt 2010/11 på klasser 8,7-14,2% 9,0-10,5% 8,6-9,2% 14,4-18,9% 12,1-17,0% 9,7-18,2% 4,4-6,8% 3,3-7,0% 3,2-6,9% 3,4-11,8% 6,6-11,3% 4,5-11,7% Note: Fraværet er opgjort ved undervisningsårets afslutning inden eksamen. Da en del elever er faldet fra på det tidspunkt, ville både det gennemsnitlige fravær og spredningen i fraværet være større end anført her, hvis de udmeldte elever var medtaget. 5,5-11,0% 6,9-12,2% 8,4-13,6% Som det fremgår af tabel 11, er der stor forskel i elevernes fravær fra årgang til årgang og fra klasse til klasse. HF ernes fraværsprocent ligger signifikant over elevfraværet i gymnasiet. Der er en klar tendens til, at fraværet stiger med klassetrin. En del af fraværet kan forklares med længerevarende sygdom og belastende sociale begivenheder i enkelte elevers liv. Men et fravær på over i gennemsnit over 3-4% - svarende til normalt fravær på det private arbejdsmarked grundet sygdom - må ud fra en helhedsbetragtning skyldes ikke lovligt fravær. Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Alle fastansatte har en kandidatgrad fra universitetet og en pædagogikumuddannelse. En fastansat har desuden en PhD-grad. Fire ansatte har en mastergrad fra Syddansk Universitet i ledelse eller pædagogik. Blandt de ansatte findes en fagkonsulent i musik i Undervisningsministeriet. To lærere er medlemmer af forskellige opgavekommissioner i Undervisningsministeriet. Seks lærere er censorer ved universitetet. En lærer er deltidsansat på SDU, hvor vedkommende underviser lærerkandidater. To lærere underviser på faglig-pædagogiske kurser for lærerkandidater. To er medlemmer af en faglig forenings bestyrelse. 13 har skrevet eller skriver lærebøger til gymnasiet og hf. Siden skoleåret 2007/08 er alle ansatte tildelt undervisningsfrihed svarende til en arbejdsuge. Tiden anvendes dels til interne obligatoriske kurser og dels til interne og eksterne kurser efter den enkelte lærers eget valg. Desuden har skolen finansieret kompetencegivende uddannelse for to lærere i studievejledning og for to lærere i læsepædagogik. I skoleåret 2010/11 er der bevilget 4 masteruddannelser. Tre i gymnasieledelse og en i pædagogik. Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Der er mod slutningen af foråret 2010 gennemført en APV-undersøgelse blandt medarbejderne. Resultaterne fra APV-undersøgelsen dannede i efteråret 2010 grundlag for udarbejdelse af en opfølgende handlingsplan. Heri ser man nærmere på: Medarbejdersamtalernes form og indhold 8

9 Tidspres især i forbindelse med tværgående undervisningsopgaver. Skolens stresspolitik IT-forholdene Rengøringen af skolen De fysiske forhold på lærerværelset Skolens rygepolitik Det teknisk administrative personales arbejdsstillinger, støj og træk, og arbejdspres Efterfølgende er undersøgelsens resultater diskuteret i sikkerhedsgruppen og samarbejdsudvalget. Resultatet af drøftelserne var Forslag fra ledelsen om forhøjet forberedelse for flerfaglig undervisning mod en tilsvarende reduktion af forberedelsesfaktoren for den særfaglige undervisning (udgiftsneutralitet) Der er udarbejdet en stresspolitik som bilag til skolens personalepolitik. Der er investeret ca kr. i forbedring af skolens it-net. Det overvejes at udstyre alle lokale med interaktive tavler i Rengøringen er i foråret 2012 sendt i udbud. Et nyt firma vil forhåbentligt kunne forbedre rengøringsniveauet. Der er på grund af pladsmangel endnu ikke fundet en løsning på de fysiske forhold på lærerværelset. Dette er for lille til det stigende antal lærere. Skolens rygepolitik overholder landets love. Elever må kun ryge under asketræet i skolegården. Lærerne har et udluftet rygelokale i kælderen. Skolen afventer den forventede opstramning af vilkårene for rygning på ungdomsuddannelser. Det administrative personales ønske om åbne døre og høj service kan i periode stride mod ønsket om at undgå træk, støj og stress. Det foreslås, at medarbejderne i perioder på arbejdsdagen lukker for ekspedition af elever og lærere. Uddannelsesomkostninger pr. elev IV Effektivitet Tabel 12. Udgift pr. elev i perioden 2007 til 2011 Kroner Udgift pr. elev Note: Udgiften pr. elev er opgjort brutto inden fradrag for frafald i antal elever. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabsresultatet for det pågældende år sammenholdt med elevtallet den 1. september samme år. I 2007 lå udgiften pr. elev langt under landsgennemsnittet på kr. I 2008 var udgiften pr. elev kr., og dermed var udgiften nået op på niveau med Den lave udgift pr. elev i 2007 medførte et ganske betydeligt overskud på 6,5 mio.kr. I 2008 har skolens ledelse som følge heraf anvendt flere ressourcer til IT-udstyr, undervisningsmidler, efteruddannelse af medarbejderne og skolens vedligeholdelse. Derfor er overskuddet i 2008 tilsvarende bragt ned til 2,3 mio.kr. I 2009 er overskuddet igen oppe på 6,2 mio.kr. Det fandt ledelsen hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, skolen stod over for i Modernisering af eksisterende bygninger. Indkøb af nye møbler og undervisningsudstyr. Overskuddet i 2010 blev som følge af disse udgifter kun 0,5 mio. kr. I 2011 blev overskuddet 7,6 mio.kr. Det blev samme år besluttet i bestyrelsen at opføre en ny idrætshal til ca. 30 mio.kr. 9

10 Udgiften pr. elev har i hele perioden ligget under udgiftsniveauet på skoler af tilsvarende størrelse. Udgiften pr. elev var på Næstved Gymnasium og HF og Slagelse Gymnasium og HF i 2010 ca kr. Elev/lærerratio Forholdet mellem antallet af elever pr og antallet af lærere er beregnet på følgende måde elever divideret med fuldtids lærerårsværk på 110,7 = 10,3 elever pr. fuldstidsårsværk (á 1680 timer) (2010: 10,6-2009: 11,1-2008: 11,4 2007: 11,2). Der er med andre ord tale om et fald i effektivitet målt på elev/lærerratio i perioden fra 2008 til Forklaringen er bl.a. det stigende antal lærere på aldersreduktion. Elev/medarbejderratio Skolen har ansat 13,2 administrative årsværk. De fordeler sig således. Rektor og vicerektor, 4 pædagogiske ledere, 4 sekretærer, boginspektor, bibliotekar, 2 IT-medarbejdere og 3 pedeller. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 123,9 årsværk (á 1680 timer). Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever (1145) med antallet af årsværk (l23,9). Elev/medarbejderratio er således 9,2 (2010: 9,5-2009: 9,6-2008: 9,9 2007: 9,1). Igen et fald i effektivitet målt som elev/medarbejderratio. Fordeling af lærernes arbejdstid Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid 2011/12 (Procentfordeling) Serie undervisningstid Forberedelsestid rettetid deletid apparatopstilling pauser og præambl. eksamen øvrige opgaver Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke væsentligt fra andre skolers fordeling. Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel

11 Tabel 13. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale og ledelse pr. 1. august 2011 Alder (år) Antal Det fremgår af tabellen, at der inden for en periode på 5 år vil ske en udskiftning af en stor del af de tekniske og administrative medarbejdere. Det er i den forbindelse vigtigt at forberede et hensigtsmæssigt generationsskifte i god tid, især når det drejer sig om medarbejdere med særlige kompetencer. Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 14. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2011 Alder/år Antal Andel af fastansatte i % 5,8 22,3 11,7 10,7 5,8 12,6 14,6 13,6 2,9 Selvom aldersfordelingen blandt lærerne er noget skæv med vægt på aldersgruppen årige, er generationsproblemet slet ikke af samme omfang som på skoler, der er bygget i 1970 erne og 1980 erne, eller på skoler med en lang årrække med faldende søgning. På disse skoler vil ofte et helt lærerkollegium skulle udskiftes i løbet af en meget kort årrække. Personaleomsætning blandt fastansatte Ved skoleåret 2010/11 s afslutning er tre fastansatte lærere fratrådt deres stilling på skolen. En er gået på pension og to har fået ansættelse på anden skole. 6 lærere er blevet nyansat pr. august 2011 i faste stillinger. I skoleåret 2011/12 er der ansat 11 årsvikarer. Sygefravær i skoleåret 2010/11 Sygefraværet fremgår af tabel 15. Det gennemsnitlige fravær på 5,7 sygedage pr. medarbejder er lavt sammenlignet med andre dele af den offentlige sektor. Muligvis hænger det sammen med de ansattes høje grad af ansvarlighed for skolen og undervisningen. De få med længerevarende fravær er alene forårsaget af alvorligere sygdomsforløb. Ledelsen er opmærksom på medarbejdere med et middelhøjt sygefravær, der falder spredt. Sygefravær kan inddrages i medarbejdersamtalen og er omfattet af skolens sygdomspolitik. Tabel 15. Sygefravær blandt alle ansatte i skoleåret 2010/11 Antal sygedage Gennemsnit: 0 dage 1-5 dage 6-10 dage dage Antal ansatte (116) dage 3,7 sygedage pr. medarb dage Sygefraværet er i gennemsnit pr. medarbejder faldet fra 5,7 sygedage i 2009/10 til 3,7 dage i 2010/11. Ses bort fra de langtidssyge, er sygefraværet 2,5 sygedage pr. medarbejder. 11

12 Finansielle resultater og nøgletal Tabel 16. Finansielle resultater og nøgletal for perioden 2008 til Årets resultat kr kr kr kr. Fordeling af omkostninger: Undervisning Ledelse & adm. Bygningsdrift 101 % 81% 12 % 8 % 100 % 80 % 12 % 8 % 100% 77 % 12 % 11 % 79 % 12 % 9 % Egenkapital kr kr kr kr. Overskudsgrad 2,3 8, ,5 Likviditetsgrad 111,9 141,1 133,3 151,8 soliditetsgrad 13,1 32,0 30,8 15,9 Alle nøgletal viser, at skolen bygger på en solid egenkapital og en rummelig likviditet. Forskydningen i udgifternes fordeling i 2010 skyldes alene investering i ny- og ombygningen. Med købet af bygningerne pr. 1. januar 2011 og ved beslutning om opførelse af idrætshal forventes en ændring i nøgletal og i udgiftsfordelingen i de kommende år. Grønt regnskab Frederiksborg Gymnasium og HF har siden 2008 opstillet et grønt regnskab for skolen. Resultatet fremgår af tabel 17. Tabel 17. Grønt regnskab ) El MWh 819,21 828, ,8 1129,6 Varme MWh 310,2 314,6 370,5 555,6 Vand m CO2 fra el 522 kg/mwh 427,6 tons 432,5 tons 539,6 tons 589,7 tons CO2 fra varme 135 kg/mwh 41,9 tons 42,5 tons 50,0 tons 75,0 tons CO2 i alt 469,5 tons 475,0 tons 589,5 tons 664,7 tons CO2 pr. elev 460 kg 449 kg 533 kg 581 kg 1) Forskudte regnskabsår fra 1.5 til for el og varme. Bortset fra vandforbruget er der sket en uheldig udvikling i skolens energiforbrug i perioden 2008 til Stigningen i forbruget af varme skyldes dels kolde vintre og dels regulering af varmen til særklassefløjen og idrætssalene. Stigningen i elforbruget skyldes den markante udbygning af skolens it-infrastruktur og elevernes stigende anvendelse af bærbare pc ere, der kobles til skolens strømforsyning. Hertil kommer energiforbruget i den nye bygning, som først vil fremgå af regnskabet for 2012 på grund af det forskudte regnskabsår. Med etablering af solfangere til strøm på den nye bygning holdes elforbruget nede i denne del af skolen. Energiforbruget kunne reduceres ved en række investeringer. Ud fra en økonomisk betragtning er en række af disse besparelser ikke rentable, da tilbagebetalingstiden ligger i intervallet mellem 18 12

13 og 30 år. De mindre investeringer i energibesparelser med kort tilbagebetalingstid indgår i skolens samlede vedligeholdelsesplan. Følgende er gennemført: montering af sparepærer og rumfølere, hvor det har været muligt. montering af spareventiler på alle varmekilder i lokaler montering af tænd/sluk ure på alle ventilationsanlæg. Skolen arbejder bl.a. på et projekt, hvor man over en periode udskifter alle lyskilder med nye LEDpærer. Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab 2011 Arbejdet i Frederiksborg Gymnasium og HFs bestyrelse i 2011 (og 2012) har fokuseret på de meget lange linier. FGHF har overtaget sine bygninger, vi har igangsat opførelsen af en ny idrætshal og vi har nyformuleret vision og mission for FHGF. Der bliver i disse år investeret massivt i at skabe en solid og bæredygtig platform, så KGHF kan fortsætte sin vækst - både kvalitativt og kvantitativt. Bestyrelsen er glad for at medvirke til at lægge nogle gode, langsigtede linier ud for FGHFs udvikling. FGHF har alle forudsætninger for at blive en markant kraft inden for ungdomsuddannelserne. FGHF er en veldrevet virksomhed. Det fremgår klart af de nøgletal, der er i dette ressourceregnskab. Og det har været en af de bærende forudsætninger for, at bestyrelsen har taget beslutninger om at igangsætte relativt store og langsigtede investeringer. Og samtidigt fundet timingen rigtigt til at nyformulere FGHFs vision og mission. Bestyrelsen vil i 2012/13 igen fokusere på mere taktiske og nære opgaver. Det vil bl.a. ske ved at vælge nye fokuspunkter for sit arbejde med skolens udvikling (jf. p. 4 i ressourceregnskabet), som passer sammen med de nye, overordnede rammer. Vi ser frem til samarbejdet med FGHFs ledelse og med alle FHGFs interessenter om yderligere at styrke FGHF.. Tillykke til alle på FGHF med endnu et godt ressourceregnskab. 13

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2010 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2011. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Udkast: 7.5.2010 Maj 2010. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk CVR-nr.: 29 55 39 20

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 Telefax: 62 62 15 21 E-mail adresse: post@midtfyns-gym.dk Hjemmeside: www.midtfyns-gym.dk

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere