Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan Borum Borumvej Motorvej E45 Lyngbygård Lyngby Silkeborgvej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2006

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA. Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Illustrationsplanen er udført i samarbejde med Golfcourse Planning. Åbakken 12, 8320 Mårslet. Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 767 Golfbane ved Lyngbygård INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v... 3 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Bebyggelsens omfang og placering m.m Bevaringsværdig bygning Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer og beplantning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, regionplanen, veje, stier, naturbeskyttelse, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN Tillæg nr. 88 til Kommuneplan LOKALPLANKORT... bilag Vedtagelsespåtegninger... 31

5 2 Yderup Bæk Lyngby Grøft Tingvad Lyngbygårds Å Lyngbygårdsvej Lyngby Lyngbygård Lyngbygårdsvej Luftfoto, Lokalplanområdet er vist med hvid prikraster.

6 LOKALPLANENS INDHOLD 3 Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område, der udgør en del af Lyngbygårds jorder, beliggende i det åbne land vest for landsbyen Lyngby. Lokalplanområdet, der er ca. 108 ha stort og beliggende i landzone, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanområdet afgrænses mod syd på en strækning af Lyngbygårdsvej, men omfatter tillige et areal, der er beliggende syd for vejen, umiddelbart sydøst for Lyngbygårds herregårdsanlæg. Mod vest grænser området op til herregårdens bygningsanlæg, således at kun den nordøstlige ladebygning og to mindre bygninger indgår i lokalplanens område. Videre mod nord følger området skovbrynet. Mod nordvest følger grænsen Lyngbygårds Å. Mod nord grænser området op til Yderup Bæk. Mod øst grænser området op til landsbyen Lyngby. På kortet side 10 er vist den nærmere afgrænsning af lokalplanområdet og de matrikulære forhold. Beskrivelse af området Lokalplanområdet omfatter arealer, der ved udarbejdelsen af lokalplanen anvendes som jordbrugsarealer, herunder skov- og græsningsarealer. Den sydlige og største del af lokalplanområdet fremtræder synligt som en del af Lyngbygård s herregårdslandskab. Set fra landsbyen Lyngby, fra øst mod vest, opleves herregårdens bygningsanlæg liggende markant i landskabet i sammenhæng med skovområdet, der ligger på kanten til ådalen med Lyngbygårds Å. Set fra Lyngbygård, fra vest mod øst, opleves landsbyen Lyngby, især med Lyngby Kirke og den karakteristiske, skarpt skårne afgrænsning mod herregårdsjorden. Området mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby har et stort set fladt terræn. I den nordlige del af området er terrænet betydeligt kuperet og har et relativt stort terrænfald mod nord og vest til lavtliggende arealer langs henholdsvis Yderup Bæk og Lyngbygårds Å. I den nordlige del af lokalplanområdet er størstedelen af arealerne tilplantet med skov og er fredskov. De lavest liggende områder langs Yderup Bæk og Lyngbygårds Å henligger som græsarealer med enkelte beplantninger. Området rummer væsentlige kulturmiljø-, natur- og landskabsmæssige interesser. Størstedelen af lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget som kulturhistorisk landskab, bl.a. begrundet i Lyngbygårds herregårdslandskab. En del af området er

7 4 udpeget som spredningskorridor for natur- og dyreliv. I Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet desuden beliggende i den grønne hovedstruktur. Størstedelen af lokalplanområdet er berørt af Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer, og dele af området mod vest er berørt af åbeskyttelseslinjen fra Lyngbygårds Å. Den sydøstlige del af området er berørt af kirkebyggelinje fra Lyngby Kirke. I den nordlige del af området ligger flere vådområder eller vandhuller, der er såkaldte 3-områder, som er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Et sten- og jorddige, der er beliggende i området syd for Lyngbygård, er beskyttet i henhold til Museumsloven. Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. I den nordlige del af området ligger en række af ÅKV s vandindvindingsboringer. I Lyngby findes Lyngby Vandværks boring. Omkring de pågældende boringer (kildepladser) gælder beskyttelseszoner, og området nord for Lyngbygårdsvej er ved lokalplanens udarbejdelse omfattet af frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning frem til henholdsvis august 2006 og august Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan anvendes til golfbane. Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan etableres forskellige faciliteter, f.eks. klubhus, café, mindre butik, info-center og parkeringspladser. Det er et hovedformål med planen, at bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes under særlig hensyntagen til områdets kulturhistoriske landskab og de naturog landskabsmæssige værdier. Offentligheden sikres adgang via et stisystem i området. Århus Byråd traf den 31. marts 2004 beslutning om nye golfbaner i Århus Kommune på baggrund af en forudgående offentlig høring. Det fremgår af beslutningen, at der kan igangsættes detailplanlægning for en ny golfbane ved Lyngbygård. Det kan bemærkes, at lokalplanens område afviger fra den afgrænsning, der var vist i det offentligt fremlagte høringsmateriale. Lokalplanområdet er bl.a. udvidet med et areal syd for Lyngbygårdsvej, mens nogle skovarealer langs Lyngbygårds Å er udtaget. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Planens hovedtræk Som grundlag for lokalplanen foreligger et skitseprojekt for udformning af golfbaneanlægget, der er vist på illustrationsplanen side 7. Lokalplanen fastlægger, at det endelige projekt skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning som vist på illustrationsplanen. Golfbanen påtænkes anlagt med en 18 hullers bane, en 9 hullers kortbane, en 9 hullers par-3 bane og en driving range.

8 Bebyggelsen, der er knyttet til golfbanen, skal primært placeres inden for et byggefelt, der er udlagt i tilknytning til Lyngbygård s herregårdsbygninger. Byggefeltet er placeret, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse ligger en ladebygning. Realisering af den nye bebyggelse forudsætter derfor nedrivning af ladebygningen. Inden for byggefeltet kan der opføres op til m 2 etageareal. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter. Der fastlægges desuden særlige bestemmelser om bebyggelsens udformning, materialer og farver, således at der sikres en god tilpasning til herregårdsanlægget og det omliggende landskab. Bebyggelsen inden for byggefeltet kan anvendes til klubhus, café, mindre butik på maksimalt 200 m 2 med salg af golfudstyr, toiletter mv. Den eksisterende bevaringsværdige bygning, en tidligere smedie, påtænkes indrettet til info-center. Et hønsehus, beliggende nord for gårdanlægget, kan indrettes til starterhus. Nødvendige faciliteter til personale, maskinpark, værksted og lager påtænkes indrettet i andre af Lyngbygårds driftsbygninger, der er beliggende uden for lokalplanområdet. Golfbaneanlægget og beplantning Lokalplanen fastlægger, at golfbanelægget kun må etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der skal godkendes af Århus kommune, Teknik og Miljø. Planen forudsætter desuden en række tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, herunder Skov- og Naturstyrelsen og Århus Amt, bl.a. for så vidt angår anlægsarbejder inden for områder, der er fredskov eller er omfattet af beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. I forbindelse med etablering af teesteder, fairways, greens, bunkers og nye søer kan der ske terrænregulering på +/- 1,50 meter i forhold til det eksisterende terræn. I den nordlige del af området, dvs. på de lavereliggende arealer mod Yderup Bæk og Lyngbygårds Å må der maksimalt terrænreguleres på +/- 0,50 meter. Derudover skal det eksisterende terræn bevares mest muligt. Langs Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft må der i en afstand af minimum 22 meter ikke etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at golfbaneanlægget skal etableres i mindsteafstande fra Lyngbygårdsvej. Driving range-anlægget syd for vejen må ikke etableres nærmere end 60 m fra vejmidte. Nord for vejen skal den nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 m fra vejen, målt fra fairwayens centerlinie til vejmidten. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om eksisterende og nye beplantninger. I lokalplanens område, mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby, skal beplantning begrænses mest muligt af hensyn til at bevare det frie udsyn og den visuelle kontakt til henholdvis herregårdsanlægget og landsbyen. 5

9 6 Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngbygårdsvej. Trafikken til og fra området skønnes at være omkring 150 køretøjer i døgnet. Det vurderes, at denne trafik hovedsageligt sker gennem Lyngby Landsby, og at landsbyens vejnet kan bære denne trafik. I lokalplanen udlægges umiddelbart syd for herregårdsanlægget et areal til fælles parkering for golfbanens brugere og besøgende til området. Forinden golfbanens ibrugtagen skal der etableres mindst 150 parkeringspladser. Kommunen kan kræve flere parkeringspladser anlagt, hvis der på et senere tidspunkt skønnes behov derfor. Ved ny bebyggelse for klubhus mv. skal der sikres mulighed for parkering for busser. Lokalplanen sikrer offentligheden adgang til området. Det sker ved fastlæggelsen af et sammenhængende naturstisystem, som trampestier, der etableres med udgangspunkt i Sporet ved Lyngby, der findes i området under lokalplanens udarbejdelse. Miljøvurdering Århus Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Under lokalplanens udarbejdelse er der således i henhold til lovens 4, stk. 1 og 2 gennemført en miljøvurdering, der foreligger i rapportform. Rapporten indeholder vurderinger af påvirkningen af miljøet ved gennemførelse af det i lokalplanen beskrevne projekt for golfbanen. Der behandles bl.a. følgende emner: - Påvirkning af grundvand, sundhed, naturen - herunder konsekvensvurderinger for sjældne dyr, odder og stor vandsalamander -, kulturarv og landskab samt ressourceforbruget. Under Lokalplanen og andre planer side 22, er indeholdt en sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

10 7 Tingvad Yderup Bæk 6 5 Lyngby Grøft K4 14 K5 Lyngbygårds Å 11 K K6 34 Fredskov 8 K K7 Friholdes for golfbaneanlæg Lyngbygårdsvej Signaturforklaring Fairway Bunker Teested Green Landing Zone 39 Lyngby Driving range Lyngbygård K1 Starterhus Klubhus 1 K8 K9 Sø og å Bygning Eksisterende beplantning Nyt solitært træ Parkering Eksisterende smediebygning Driving range Lyngbygårdsvej Glamhøjvej Ny beplantning Natursti Labing Møllevej Planen viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud. Illustrationsplan. Mål 1:7.500.

11 8

12 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at området kan anvendes til golfbaneanlæg med dertil hørende faciliteter såsom parkeringsplads, klubhus og mindre driftsbygninger samt supplerende rekreative formål, bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes så der opnås en god indpasning i forhold til områdets natur- og landskabsværdier og under hensyntagen til det kulturhistoriske landskab omkring Lyngbygård, ændringer i det eksisterende terræn og landskab sker nænsomt og udføres skånsomt, nyplantninger kun udføres som mindre grupper af buske og enkeltstående træer af egnstypiske, løvfældende plantearter, offentligheden har adgang til området via et sammenhængende stiforløb i området, der udlægges og anlægges fornødent parkeringsareal. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagest i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet på side 10, følgende matr. nr.: Del af 1a, del af 1m, del af 1o og del af offentlig vej litra b, alle af Lyngbygård Hgd., Lyngby, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Der er landbrugspligt på alle de dele af ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1 ovenfor, bortset fra vejareal. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2. Ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten sker ved godkendelse hos Jordbrugskommissionen for Århus Amt.

13 10 Lyngbygård Hgd., Lyngby N Lokalplangrænse Matrikelkortudsnit. Mål 1:

14 3. Anvendelse Stk. 1. Området er udlagt til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende drifts- og klubfaciliteter og parkering samt til fredskov og rekreativt område. 11 Stk. 2. Stk. 3. Inden for nærmere fastlagte byggefelt A, der er vist på lokalplankortet, samt i eksisterende mindre bygninger, der ligeledes er vist på lokalplankortet, kan der opføres og indrettes bebyggelse til klubhus, café, opbevaring og lager, mindre butik med salg af golfudstyr, info-center, toiletfaciliteter og starterhus. Etagearealet for den i ovenstående stk. 2 nævnte butik må ikke overstige 200 m 2 bruttoetageareal. 4. Udstykning Stk. 1. Der kan ske udstykning af sokkelgrund for bebyggelse på maksimalt m 2 etageareal i byggefelt A, jf. lokalplanens 6, stk. 2. Stk. 2. Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udstykning inden for lokalplanområdet, idet udstykning dog skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngbygårdsvej, i princippet som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til parkering. Der skal etableres sammenhængende naturstiforbindelser med adgang for offentligheden, jf. også 9, stk. 10. Stinettet skal have en beliggenhed i princippet som vist på lokalplankortet og illustrationsplanen side 7 og skal lede naturligt hen til krydsningspunkt på Lyngbygårdsvej, umiddelbart øst for Lyngbygårds bygninger, hvor der er tilfredsstillende oversigtsforhold. Stinettet skal desuden have tilslutning til eksisterende sti nordøst for lokalplanområdet (Sporet i Lyngby). Der skal i umiddelbar nærhed af byggefelt A for klubhus mv., jf. lokalplankortet, sikres parkeringsplads for busser samt til vendeplads for lastbiler (renovationsvogne mv.). Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje fremsendes projekt for indretning af områdets færdsels- og parkeringsarealer samt for udformningen af vej- og stitilslutninger til Lyngbygårdsvej.

15 12 6. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Ny bebyggelse, som nævnt i 3, stk. 2, skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt A. Stk. 2. Inden for byggefelt A kan der opføres maksimalt m 2 etageareal. Bygninger må højst opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 meter over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 3. Til sikring af foranstående bestemmelser og bestemmelserne i 8 må ny bebyggelse kun opføres på grundlag af et af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt projekt. 7. Bevaringsværdig bygning Den eksisterende bygning, smediebygningen, der er angivet på lokalplankortet og illustrationsplanen side 7, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller gives en ændret ydre fremtræden uden Århus Kommune, Teknik og Miljø s nærmere tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Bebyggelsen i byggefelt A skal ved dens ydre fremtræden fremstå med en særlig tilpasning til og som en naturlig del af Lyngbygårds herregårdsanlæg. Bebyggelsen skal udformes med en enkel og klar hovedform og tagform med en harmonisk proportionering. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse skal opføres med udvendige bygningssider af tegl, som blank mur eller pudset mur, eller af træ og kan suppleres med glaspartier. Træfacader, der males, og pudsede facader må kun fremstå i hvid, grå eller sort eller jordfarverne terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også anvendes andre farver. Stk. 4. Tage skal dækkes af tegltagsten eller listetækket tagpap i grå eller sort farve. Tage må ikke dækkes med blanke eller reflekterende materialer.

16 13 Stk. 5. Skilte, jf.også 9, stk. 10, kan opsættes i umiddelbar nærhed af eller direkte på bygninger. Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og ikke synlige over store afstande. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer og beplantning Stk. 1. Til sikring af bestemmelserne i nærværende 9 må golfbaneanlægget kun etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan. Planen skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning, som vist på illustrationsplanen på side 7. Planen skal godkendes af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 2. Der kan ske terrænregulering på maksimalt +/- 1,5 meter i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med anlæg af teesteder, fairways, greens og bunkers samt ved anlæg af nye søer og damme. I den nordlige del af lokalplanområdet, i område vist med særlig signatur på lokalplankortet, må der dog maksimalt foretages terrænreguleringer på +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn, bortset dog fra terrænarbejder i forbindelse med nye søer og damme. Derudover skal det eksisterende terræn bevares i videst muligt omfang. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Langs Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft skal der friholdes en bræmme i en afstand af minimum 22 meter, målt fra øverste bredkant, som vist med særlig signatur på lokalplankortet. Inden for bræmmen må der ikke etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden. Der må ikke ledes drænvand fra gødskede arealer til eller foregå anden forurening af områdets 3 naturlige søer. Syd for Lyngbygårdsvej må der ikke etableres golfbaneanlæg nærmere end 60 meter fra vejen, målt fra vejmidte. Nord for Lyngbygårdsvej skal den nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 meter fra vejen, målt fra faiwayens centerlinie til vejmidte. Stk. 6. Stk. 7. Langs lokalplangrænsen mod landsbyen Lyngby må der ikke etableres golfbaneanlæg inden for en afstand af 100 meter. Ny beplantning må kun udføres som mindre, lave busketter eller trægrupper, i princippet i overensstemmelse med illustrationsplanen, som vist på side 7.

17 14 Stk. 8. I lokalplanområdets sydlige del, nord og syd for Lyngbygårdsvej, mod nord til den på lokalplankortet med særlig signatur viste linie skal der sikres et visuelt frit udsyn mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby. I ovennævnte område samt i området, der er vist med lodret stregsignatur på lokalplankortet, skal ny beplantning begrænses mest muligt, og eventuel beplantning må kun udføres som enkelte mindre, lave busketter og/ eller enkelte fritstående træer. Stk. 9. Stk. 10. Nye beplantninger skal udføres med løvfældende, egnstypiske plantearter og må kun foretages efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Naturstier med offentlig adgang, jf. også 5, stk. 3, skal etableres som trampestier med passagemulighed. Stiforløbene på golfbanen skal vises med lave pælemarkeringer og skilte i henhold til Dansk Golfunions standarder. Naturstierne må kun etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 11. Stk. 12. Belysning af kørselsarealer og parkeringsplads må kun udføres som parkbelysning efter Århus Kommune, Teknik og Miljø s nærmere godkendelse. Ubebyggede arealer omkring bygninger skal ved befæstelse, beplantning og græstilsåning gives et rydeligt udseende. Der må ikke etableres udendørs oplag. 10. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - Der er anlagt mindst 150 parkeringspladser inden for de i 5, stk. 2 nævnte parkeringsarealer. - Der er anlagt de i 5, stk. 3 nævnte stiforbindelser. 11. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: - Århus Amt om tilladelse til byggeri inden for skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens 17, i lokalplanområdet.

18 - Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af golfbaneanlæg på arealer med fredskovpligt. - Århus Amt, Natur og Miljø, med henblik på etablering af golfbaneanlæg inden for åbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens 16, langs Lyngbygårds Å. - Århus Amt, Natur og Miljø, om tilladelse til udledning af overfladevand til Lyngbygårds Å. - Århus Amt, Natur og Miljø, om eventuelle ændringer, herunder oprensning og rydning/udtynding af beplantning af områder, der er beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. - Århus Amt, Natur og Miljø, om tilladelse til stipassager gennem sten- og jorddige, der er omfattet af beskyttelse i henhold til Museumslovens 29a. - Jordbrugskommissionen for Århus Amt om ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten. 15

19 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område NA, der er naturområde, hvor anvendelsen er fastlagt til jordbrugsformål og til naturformål. Området er beliggende i kommuneplanens Grøn Hovedstruktur LB JO NA LB NA LB JO Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplanområdet

20 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for naturområdet, eftersom området ifølge lokalplanen ønskes anvendt til rekreative formål i form af golfbane. For at muliggøre anvendelse af området til rekreative formål og golfbane er der udarbejdet et tillæg nr. 88 til kommuneplanen, hvor det pågældende område er udskilt som et nyt delområde, der er benævnt RE. Kommuneplantillægget med de nævnte ændringer af områdeanvendelsen er gengivet på siderne 28 og Regionplan 2005 for Århus Amt Størstedelen af lokalplanområdet, der knytter sig til herregårdsanlægget Lyngbygård, er i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Eftersom herregårdens hovedbygningsanlæg ikke er omfattet af lokalplanen, og den åbne karakter af arealet mellem Lyngbygård og Lyngby er sikret bibeholdt via lokalplanbestemmelser, er det vurderet, at de væsentligste kulturmiljøkvaliteter bevares. I regionplanen er en del af området mellem landsbyen Lyngby og Lyngbygård udpeget som kirkeindsigtsområde. Den åbne karakter af det pågældende område er sikret opretholdt ved lokalplanbestemmelser, hvorefter der ikke må etableres beplantninger i det pågældende område, bortset fra enkelte fritstående træer og lav busketbeplantning. Den nordlige del af lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område af særlig landskabelig interesse. Det er vurderet, at golfbaneanlæg i det pågældende område ikke vil medføre en væsentlig forringelse af de landskabelige interesser, eftersom der er tale om et rekreativt anlæg i terrænniveau. Områderne omkring Lyngbygårds Å og Yderup Bæk er i regionplanen udpeget som spredningskorridorer for vilde dyr. Det er vurderet, at etablering af golfbaneanlæg i det pågældende område ikke vil medføre forringelse af områdets anvendelse som spredningskorridor, eftersom golfbaneanlæg ikke indeholder spærringer eller lignende, der er hindrende for dyrs færden og udbredelse. I denne forbindelse bemærkes, at der friholdes en bræmme på minimum 22 m fra Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft, hvor der ikke må etableres golfbaneanlæg, stier og andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, såkaldt OSD-område. Forholdet til drikkevandsinteresserne fremgår af redegørelsen på siderne 24 og 25. Golfbaner er omfattet af regionplanens retningslinie 4.5. Særligt arealkrævende fritidsanlæg. Det fremgår heraf, at etablering af golfbaner bør som udgangspunkt ske uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer hørende til almene vandværker. Ved placering og etablering af golfbaner inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvinding-

21 18 sområder skal stilles særlige vilkår med hensyn til anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider inden for golfbanens delområder, herunder fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. De særlige vilkår kan konkret bl.a. bestå i krav til etablering af membran og opsamlingsmuligheder for det nedsivende vand ved greens og udslagssteder, krav til håndtering og brug af pesticider, gødning og udstyr samt krav til banens indretning og placering. Golfbaneplanlægning Med henblik på etablering af nye golfbaner har Århus Byråd gennemført en forudgående offentlig debat om placering af nye golfbaner i Århus Kommune. Debatoplægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 18. juni 2003 til den 27. august Efter fremlæggelse af debatoplægget har Århus Byråd den 31. marts 2004 truffet beslutning om, at der kan iværksættes detailplanlægning af golfbaneanlæg, herunder et golfbaneanlæg ved Lyngbygård. Som grundlag for byrådsbeslutningen er der anført 3 grundlæggende kriterier, der skal opfyldes, foruden hensyn til naturinteresser og drikkevandsinteresser m.m. Det handler dels om at sikre et planlægningsmæssigt grundlag for den enkelte golfbanes funktion, drift og udvikling, dels at arealet ikke er vitalt i forhold til landbrugsinteresserne og dels at sikre en vis spredning af golfbaneanlæggene i kommunen. Af byrådsindstillingen, der har ligget til grund for ovennævnte byrådsbeslutning, fremgår, at det generelt har været udgangspunktet, at nye golfbaner ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Imidlertid indgår størstedelen af det åbne land omkring Århus i områder med særlige drikkevandsinteresser, og placeringsmulighederne vil kun være få, hvis der alene fokuseres på arealer uden for områderne med særlige drikkevandsinteresser. Det anbefales således, at der trods det generelle udgangspunkt åbnes mulighed for etablering af nye golfbaner i områder med særlige drikkevandsinteresser, idet der bl.a. stilles følgende krav: - Som udgangspunkt tillades der ikke anvendelse af pesticider bortset fra områder, hvor der er etableret en membran eller på anden måde er sket en effektiv sikring mod nedsivning. Denne løsning vurderes primært at være relevant i forbindelse med udslagssteder og greens. - Da det af hensyn til golfbaners funktion og drift ikke kan udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at dispensere fra forbudet mod anvendelse af pesticider på arealer uden sikring, anbefales at der skal ske en forebyggelse mod nedsivning gennem arealdisponeringen. Således skal arealer inden for 300 m-zonen omkring boringer og arealer med registrerede lerlag under 15 m ikke disponeres, så der vil kunne opstå behov for brug af pesticider. - Der skal ikke være dispensationsadgang til anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse, da der findes alternativer hertil. - Dispensation til anvendelse af pesticider til bekæmpelse af insekt- og svampeangreb må kun gives i forbindelse med konkrete angreb, og ikke præventiv anvendelse.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2006 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 767 - Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 1.

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan 825. September 2012 Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. januar Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. januar 2008 Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 825 - Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev og Tillæg nr. 123 til Kommuneplan

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.:

Århus Kommune Lokalplan nr.: Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev 825 Silkeborgvej Harlev Indeholder tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001Forslag Stillingvej Højbyvej Åbovej Brydehøjvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke LOKALPLAN N R. 072 for udvidelse af golfbanen ved Hylke Skanderborg Kommune 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 072 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Lokalplan nr. 60 For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Væggerløse Marielyst Marrebæk Indledning...3 Lokalplanens indhold...3 Forholdet til den øvrige planlægning...3 Forholdet til regionplanen...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere