Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan Borum Borumvej Motorvej E45 Lyngbygård Lyngby Silkeborgvej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2006

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA. Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Illustrationsplanen er udført i samarbejde med Golfcourse Planning. Åbakken 12, 8320 Mårslet. Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 767 Golfbane ved Lyngbygård INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v... 3 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Bebyggelsens omfang og placering m.m Bevaringsværdig bygning Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer og beplantning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, regionplanen, veje, stier, naturbeskyttelse, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN Tillæg nr. 88 til Kommuneplan LOKALPLANKORT... bilag Vedtagelsespåtegninger... 31

5 2 Yderup Bæk Lyngby Grøft Tingvad Lyngbygårds Å Lyngbygårdsvej Lyngby Lyngbygård Lyngbygårdsvej Luftfoto, Lokalplanområdet er vist med hvid prikraster.

6 LOKALPLANENS INDHOLD 3 Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område, der udgør en del af Lyngbygårds jorder, beliggende i det åbne land vest for landsbyen Lyngby. Lokalplanområdet, der er ca. 108 ha stort og beliggende i landzone, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanområdet afgrænses mod syd på en strækning af Lyngbygårdsvej, men omfatter tillige et areal, der er beliggende syd for vejen, umiddelbart sydøst for Lyngbygårds herregårdsanlæg. Mod vest grænser området op til herregårdens bygningsanlæg, således at kun den nordøstlige ladebygning og to mindre bygninger indgår i lokalplanens område. Videre mod nord følger området skovbrynet. Mod nordvest følger grænsen Lyngbygårds Å. Mod nord grænser området op til Yderup Bæk. Mod øst grænser området op til landsbyen Lyngby. På kortet side 10 er vist den nærmere afgrænsning af lokalplanområdet og de matrikulære forhold. Beskrivelse af området Lokalplanområdet omfatter arealer, der ved udarbejdelsen af lokalplanen anvendes som jordbrugsarealer, herunder skov- og græsningsarealer. Den sydlige og største del af lokalplanområdet fremtræder synligt som en del af Lyngbygård s herregårdslandskab. Set fra landsbyen Lyngby, fra øst mod vest, opleves herregårdens bygningsanlæg liggende markant i landskabet i sammenhæng med skovområdet, der ligger på kanten til ådalen med Lyngbygårds Å. Set fra Lyngbygård, fra vest mod øst, opleves landsbyen Lyngby, især med Lyngby Kirke og den karakteristiske, skarpt skårne afgrænsning mod herregårdsjorden. Området mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby har et stort set fladt terræn. I den nordlige del af området er terrænet betydeligt kuperet og har et relativt stort terrænfald mod nord og vest til lavtliggende arealer langs henholdsvis Yderup Bæk og Lyngbygårds Å. I den nordlige del af lokalplanområdet er størstedelen af arealerne tilplantet med skov og er fredskov. De lavest liggende områder langs Yderup Bæk og Lyngbygårds Å henligger som græsarealer med enkelte beplantninger. Området rummer væsentlige kulturmiljø-, natur- og landskabsmæssige interesser. Størstedelen af lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget som kulturhistorisk landskab, bl.a. begrundet i Lyngbygårds herregårdslandskab. En del af området er

7 4 udpeget som spredningskorridor for natur- og dyreliv. I Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet desuden beliggende i den grønne hovedstruktur. Størstedelen af lokalplanområdet er berørt af Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer, og dele af området mod vest er berørt af åbeskyttelseslinjen fra Lyngbygårds Å. Den sydøstlige del af området er berørt af kirkebyggelinje fra Lyngby Kirke. I den nordlige del af området ligger flere vådområder eller vandhuller, der er såkaldte 3-områder, som er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Et sten- og jorddige, der er beliggende i området syd for Lyngbygård, er beskyttet i henhold til Museumsloven. Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. I den nordlige del af området ligger en række af ÅKV s vandindvindingsboringer. I Lyngby findes Lyngby Vandværks boring. Omkring de pågældende boringer (kildepladser) gælder beskyttelseszoner, og området nord for Lyngbygårdsvej er ved lokalplanens udarbejdelse omfattet af frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning frem til henholdsvis august 2006 og august Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan anvendes til golfbane. Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan etableres forskellige faciliteter, f.eks. klubhus, café, mindre butik, info-center og parkeringspladser. Det er et hovedformål med planen, at bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes under særlig hensyntagen til områdets kulturhistoriske landskab og de naturog landskabsmæssige værdier. Offentligheden sikres adgang via et stisystem i området. Århus Byråd traf den 31. marts 2004 beslutning om nye golfbaner i Århus Kommune på baggrund af en forudgående offentlig høring. Det fremgår af beslutningen, at der kan igangsættes detailplanlægning for en ny golfbane ved Lyngbygård. Det kan bemærkes, at lokalplanens område afviger fra den afgrænsning, der var vist i det offentligt fremlagte høringsmateriale. Lokalplanområdet er bl.a. udvidet med et areal syd for Lyngbygårdsvej, mens nogle skovarealer langs Lyngbygårds Å er udtaget. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Planens hovedtræk Som grundlag for lokalplanen foreligger et skitseprojekt for udformning af golfbaneanlægget, der er vist på illustrationsplanen side 7. Lokalplanen fastlægger, at det endelige projekt skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning som vist på illustrationsplanen. Golfbanen påtænkes anlagt med en 18 hullers bane, en 9 hullers kortbane, en 9 hullers par-3 bane og en driving range.

8 Bebyggelsen, der er knyttet til golfbanen, skal primært placeres inden for et byggefelt, der er udlagt i tilknytning til Lyngbygård s herregårdsbygninger. Byggefeltet er placeret, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse ligger en ladebygning. Realisering af den nye bebyggelse forudsætter derfor nedrivning af ladebygningen. Inden for byggefeltet kan der opføres op til m 2 etageareal. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter. Der fastlægges desuden særlige bestemmelser om bebyggelsens udformning, materialer og farver, således at der sikres en god tilpasning til herregårdsanlægget og det omliggende landskab. Bebyggelsen inden for byggefeltet kan anvendes til klubhus, café, mindre butik på maksimalt 200 m 2 med salg af golfudstyr, toiletter mv. Den eksisterende bevaringsværdige bygning, en tidligere smedie, påtænkes indrettet til info-center. Et hønsehus, beliggende nord for gårdanlægget, kan indrettes til starterhus. Nødvendige faciliteter til personale, maskinpark, værksted og lager påtænkes indrettet i andre af Lyngbygårds driftsbygninger, der er beliggende uden for lokalplanområdet. Golfbaneanlægget og beplantning Lokalplanen fastlægger, at golfbanelægget kun må etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der skal godkendes af Århus kommune, Teknik og Miljø. Planen forudsætter desuden en række tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, herunder Skov- og Naturstyrelsen og Århus Amt, bl.a. for så vidt angår anlægsarbejder inden for områder, der er fredskov eller er omfattet af beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. I forbindelse med etablering af teesteder, fairways, greens, bunkers og nye søer kan der ske terrænregulering på +/- 1,50 meter i forhold til det eksisterende terræn. I den nordlige del af området, dvs. på de lavereliggende arealer mod Yderup Bæk og Lyngbygårds Å må der maksimalt terrænreguleres på +/- 0,50 meter. Derudover skal det eksisterende terræn bevares mest muligt. Langs Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft må der i en afstand af minimum 22 meter ikke etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at golfbaneanlægget skal etableres i mindsteafstande fra Lyngbygårdsvej. Driving range-anlægget syd for vejen må ikke etableres nærmere end 60 m fra vejmidte. Nord for vejen skal den nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 m fra vejen, målt fra fairwayens centerlinie til vejmidten. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om eksisterende og nye beplantninger. I lokalplanens område, mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby, skal beplantning begrænses mest muligt af hensyn til at bevare det frie udsyn og den visuelle kontakt til henholdvis herregårdsanlægget og landsbyen. 5

9 6 Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngbygårdsvej. Trafikken til og fra området skønnes at være omkring 150 køretøjer i døgnet. Det vurderes, at denne trafik hovedsageligt sker gennem Lyngby Landsby, og at landsbyens vejnet kan bære denne trafik. I lokalplanen udlægges umiddelbart syd for herregårdsanlægget et areal til fælles parkering for golfbanens brugere og besøgende til området. Forinden golfbanens ibrugtagen skal der etableres mindst 150 parkeringspladser. Kommunen kan kræve flere parkeringspladser anlagt, hvis der på et senere tidspunkt skønnes behov derfor. Ved ny bebyggelse for klubhus mv. skal der sikres mulighed for parkering for busser. Lokalplanen sikrer offentligheden adgang til området. Det sker ved fastlæggelsen af et sammenhængende naturstisystem, som trampestier, der etableres med udgangspunkt i Sporet ved Lyngby, der findes i området under lokalplanens udarbejdelse. Miljøvurdering Århus Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Under lokalplanens udarbejdelse er der således i henhold til lovens 4, stk. 1 og 2 gennemført en miljøvurdering, der foreligger i rapportform. Rapporten indeholder vurderinger af påvirkningen af miljøet ved gennemførelse af det i lokalplanen beskrevne projekt for golfbanen. Der behandles bl.a. følgende emner: - Påvirkning af grundvand, sundhed, naturen - herunder konsekvensvurderinger for sjældne dyr, odder og stor vandsalamander -, kulturarv og landskab samt ressourceforbruget. Under Lokalplanen og andre planer side 22, er indeholdt en sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

10 7 Tingvad Yderup Bæk 6 5 Lyngby Grøft K4 14 K5 Lyngbygårds Å 11 K K6 34 Fredskov 8 K K7 Friholdes for golfbaneanlæg Lyngbygårdsvej Signaturforklaring Fairway Bunker Teested Green Landing Zone 39 Lyngby Driving range Lyngbygård K1 Starterhus Klubhus 1 K8 K9 Sø og å Bygning Eksisterende beplantning Nyt solitært træ Parkering Eksisterende smediebygning Driving range Lyngbygårdsvej Glamhøjvej Ny beplantning Natursti Labing Møllevej Planen viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud. Illustrationsplan. Mål 1:7.500.

11 8

12 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at området kan anvendes til golfbaneanlæg med dertil hørende faciliteter såsom parkeringsplads, klubhus og mindre driftsbygninger samt supplerende rekreative formål, bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes så der opnås en god indpasning i forhold til områdets natur- og landskabsværdier og under hensyntagen til det kulturhistoriske landskab omkring Lyngbygård, ændringer i det eksisterende terræn og landskab sker nænsomt og udføres skånsomt, nyplantninger kun udføres som mindre grupper af buske og enkeltstående træer af egnstypiske, løvfældende plantearter, offentligheden har adgang til området via et sammenhængende stiforløb i området, der udlægges og anlægges fornødent parkeringsareal. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagest i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet på side 10, følgende matr. nr.: Del af 1a, del af 1m, del af 1o og del af offentlig vej litra b, alle af Lyngbygård Hgd., Lyngby, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Der er landbrugspligt på alle de dele af ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1 ovenfor, bortset fra vejareal. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2. Ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten sker ved godkendelse hos Jordbrugskommissionen for Århus Amt.

13 10 Lyngbygård Hgd., Lyngby N Lokalplangrænse Matrikelkortudsnit. Mål 1:

14 3. Anvendelse Stk. 1. Området er udlagt til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende drifts- og klubfaciliteter og parkering samt til fredskov og rekreativt område. 11 Stk. 2. Stk. 3. Inden for nærmere fastlagte byggefelt A, der er vist på lokalplankortet, samt i eksisterende mindre bygninger, der ligeledes er vist på lokalplankortet, kan der opføres og indrettes bebyggelse til klubhus, café, opbevaring og lager, mindre butik med salg af golfudstyr, info-center, toiletfaciliteter og starterhus. Etagearealet for den i ovenstående stk. 2 nævnte butik må ikke overstige 200 m 2 bruttoetageareal. 4. Udstykning Stk. 1. Der kan ske udstykning af sokkelgrund for bebyggelse på maksimalt m 2 etageareal i byggefelt A, jf. lokalplanens 6, stk. 2. Stk. 2. Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udstykning inden for lokalplanområdet, idet udstykning dog skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngbygårdsvej, i princippet som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til parkering. Der skal etableres sammenhængende naturstiforbindelser med adgang for offentligheden, jf. også 9, stk. 10. Stinettet skal have en beliggenhed i princippet som vist på lokalplankortet og illustrationsplanen side 7 og skal lede naturligt hen til krydsningspunkt på Lyngbygårdsvej, umiddelbart øst for Lyngbygårds bygninger, hvor der er tilfredsstillende oversigtsforhold. Stinettet skal desuden have tilslutning til eksisterende sti nordøst for lokalplanområdet (Sporet i Lyngby). Der skal i umiddelbar nærhed af byggefelt A for klubhus mv., jf. lokalplankortet, sikres parkeringsplads for busser samt til vendeplads for lastbiler (renovationsvogne mv.). Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje fremsendes projekt for indretning af områdets færdsels- og parkeringsarealer samt for udformningen af vej- og stitilslutninger til Lyngbygårdsvej.

15 12 6. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Ny bebyggelse, som nævnt i 3, stk. 2, skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt A. Stk. 2. Inden for byggefelt A kan der opføres maksimalt m 2 etageareal. Bygninger må højst opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 meter over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 3. Til sikring af foranstående bestemmelser og bestemmelserne i 8 må ny bebyggelse kun opføres på grundlag af et af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt projekt. 7. Bevaringsværdig bygning Den eksisterende bygning, smediebygningen, der er angivet på lokalplankortet og illustrationsplanen side 7, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller gives en ændret ydre fremtræden uden Århus Kommune, Teknik og Miljø s nærmere tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Bebyggelsen i byggefelt A skal ved dens ydre fremtræden fremstå med en særlig tilpasning til og som en naturlig del af Lyngbygårds herregårdsanlæg. Bebyggelsen skal udformes med en enkel og klar hovedform og tagform med en harmonisk proportionering. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse skal opføres med udvendige bygningssider af tegl, som blank mur eller pudset mur, eller af træ og kan suppleres med glaspartier. Træfacader, der males, og pudsede facader må kun fremstå i hvid, grå eller sort eller jordfarverne terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også anvendes andre farver. Stk. 4. Tage skal dækkes af tegltagsten eller listetækket tagpap i grå eller sort farve. Tage må ikke dækkes med blanke eller reflekterende materialer.

16 13 Stk. 5. Skilte, jf.også 9, stk. 10, kan opsættes i umiddelbar nærhed af eller direkte på bygninger. Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og ikke synlige over store afstande. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer og beplantning Stk. 1. Til sikring af bestemmelserne i nærværende 9 må golfbaneanlægget kun etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan. Planen skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning, som vist på illustrationsplanen på side 7. Planen skal godkendes af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 2. Der kan ske terrænregulering på maksimalt +/- 1,5 meter i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med anlæg af teesteder, fairways, greens og bunkers samt ved anlæg af nye søer og damme. I den nordlige del af lokalplanområdet, i område vist med særlig signatur på lokalplankortet, må der dog maksimalt foretages terrænreguleringer på +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn, bortset dog fra terrænarbejder i forbindelse med nye søer og damme. Derudover skal det eksisterende terræn bevares i videst muligt omfang. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Langs Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft skal der friholdes en bræmme i en afstand af minimum 22 meter, målt fra øverste bredkant, som vist med særlig signatur på lokalplankortet. Inden for bræmmen må der ikke etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden. Der må ikke ledes drænvand fra gødskede arealer til eller foregå anden forurening af områdets 3 naturlige søer. Syd for Lyngbygårdsvej må der ikke etableres golfbaneanlæg nærmere end 60 meter fra vejen, målt fra vejmidte. Nord for Lyngbygårdsvej skal den nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 meter fra vejen, målt fra faiwayens centerlinie til vejmidte. Stk. 6. Stk. 7. Langs lokalplangrænsen mod landsbyen Lyngby må der ikke etableres golfbaneanlæg inden for en afstand af 100 meter. Ny beplantning må kun udføres som mindre, lave busketter eller trægrupper, i princippet i overensstemmelse med illustrationsplanen, som vist på side 7.

17 14 Stk. 8. I lokalplanområdets sydlige del, nord og syd for Lyngbygårdsvej, mod nord til den på lokalplankortet med særlig signatur viste linie skal der sikres et visuelt frit udsyn mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby. I ovennævnte område samt i området, der er vist med lodret stregsignatur på lokalplankortet, skal ny beplantning begrænses mest muligt, og eventuel beplantning må kun udføres som enkelte mindre, lave busketter og/ eller enkelte fritstående træer. Stk. 9. Stk. 10. Nye beplantninger skal udføres med løvfældende, egnstypiske plantearter og må kun foretages efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Naturstier med offentlig adgang, jf. også 5, stk. 3, skal etableres som trampestier med passagemulighed. Stiforløbene på golfbanen skal vises med lave pælemarkeringer og skilte i henhold til Dansk Golfunions standarder. Naturstierne må kun etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 11. Stk. 12. Belysning af kørselsarealer og parkeringsplads må kun udføres som parkbelysning efter Århus Kommune, Teknik og Miljø s nærmere godkendelse. Ubebyggede arealer omkring bygninger skal ved befæstelse, beplantning og græstilsåning gives et rydeligt udseende. Der må ikke etableres udendørs oplag. 10. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - Der er anlagt mindst 150 parkeringspladser inden for de i 5, stk. 2 nævnte parkeringsarealer. - Der er anlagt de i 5, stk. 3 nævnte stiforbindelser. 11. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: - Århus Amt om tilladelse til byggeri inden for skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens 17, i lokalplanområdet.

18 - Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af golfbaneanlæg på arealer med fredskovpligt. - Århus Amt, Natur og Miljø, med henblik på etablering af golfbaneanlæg inden for åbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens 16, langs Lyngbygårds Å. - Århus Amt, Natur og Miljø, om tilladelse til udledning af overfladevand til Lyngbygårds Å. - Århus Amt, Natur og Miljø, om eventuelle ændringer, herunder oprensning og rydning/udtynding af beplantning af områder, der er beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. - Århus Amt, Natur og Miljø, om tilladelse til stipassager gennem sten- og jorddige, der er omfattet af beskyttelse i henhold til Museumslovens 29a. - Jordbrugskommissionen for Århus Amt om ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten. 15

19 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område NA, der er naturområde, hvor anvendelsen er fastlagt til jordbrugsformål og til naturformål. Området er beliggende i kommuneplanens Grøn Hovedstruktur LB JO NA LB NA LB JO Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplanområdet

20 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for naturområdet, eftersom området ifølge lokalplanen ønskes anvendt til rekreative formål i form af golfbane. For at muliggøre anvendelse af området til rekreative formål og golfbane er der udarbejdet et tillæg nr. 88 til kommuneplanen, hvor det pågældende område er udskilt som et nyt delområde, der er benævnt RE. Kommuneplantillægget med de nævnte ændringer af områdeanvendelsen er gengivet på siderne 28 og Regionplan 2005 for Århus Amt Størstedelen af lokalplanområdet, der knytter sig til herregårdsanlægget Lyngbygård, er i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Eftersom herregårdens hovedbygningsanlæg ikke er omfattet af lokalplanen, og den åbne karakter af arealet mellem Lyngbygård og Lyngby er sikret bibeholdt via lokalplanbestemmelser, er det vurderet, at de væsentligste kulturmiljøkvaliteter bevares. I regionplanen er en del af området mellem landsbyen Lyngby og Lyngbygård udpeget som kirkeindsigtsområde. Den åbne karakter af det pågældende område er sikret opretholdt ved lokalplanbestemmelser, hvorefter der ikke må etableres beplantninger i det pågældende område, bortset fra enkelte fritstående træer og lav busketbeplantning. Den nordlige del af lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område af særlig landskabelig interesse. Det er vurderet, at golfbaneanlæg i det pågældende område ikke vil medføre en væsentlig forringelse af de landskabelige interesser, eftersom der er tale om et rekreativt anlæg i terrænniveau. Områderne omkring Lyngbygårds Å og Yderup Bæk er i regionplanen udpeget som spredningskorridorer for vilde dyr. Det er vurderet, at etablering af golfbaneanlæg i det pågældende område ikke vil medføre forringelse af områdets anvendelse som spredningskorridor, eftersom golfbaneanlæg ikke indeholder spærringer eller lignende, der er hindrende for dyrs færden og udbredelse. I denne forbindelse bemærkes, at der friholdes en bræmme på minimum 22 m fra Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft, hvor der ikke må etableres golfbaneanlæg, stier og andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, såkaldt OSD-område. Forholdet til drikkevandsinteresserne fremgår af redegørelsen på siderne 24 og 25. Golfbaner er omfattet af regionplanens retningslinie 4.5. Særligt arealkrævende fritidsanlæg. Det fremgår heraf, at etablering af golfbaner bør som udgangspunkt ske uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer hørende til almene vandværker. Ved placering og etablering af golfbaner inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvinding-

21 18 sområder skal stilles særlige vilkår med hensyn til anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider inden for golfbanens delområder, herunder fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. De særlige vilkår kan konkret bl.a. bestå i krav til etablering af membran og opsamlingsmuligheder for det nedsivende vand ved greens og udslagssteder, krav til håndtering og brug af pesticider, gødning og udstyr samt krav til banens indretning og placering. Golfbaneplanlægning Med henblik på etablering af nye golfbaner har Århus Byråd gennemført en forudgående offentlig debat om placering af nye golfbaner i Århus Kommune. Debatoplægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 18. juni 2003 til den 27. august Efter fremlæggelse af debatoplægget har Århus Byråd den 31. marts 2004 truffet beslutning om, at der kan iværksættes detailplanlægning af golfbaneanlæg, herunder et golfbaneanlæg ved Lyngbygård. Som grundlag for byrådsbeslutningen er der anført 3 grundlæggende kriterier, der skal opfyldes, foruden hensyn til naturinteresser og drikkevandsinteresser m.m. Det handler dels om at sikre et planlægningsmæssigt grundlag for den enkelte golfbanes funktion, drift og udvikling, dels at arealet ikke er vitalt i forhold til landbrugsinteresserne og dels at sikre en vis spredning af golfbaneanlæggene i kommunen. Af byrådsindstillingen, der har ligget til grund for ovennævnte byrådsbeslutning, fremgår, at det generelt har været udgangspunktet, at nye golfbaner ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Imidlertid indgår størstedelen af det åbne land omkring Århus i områder med særlige drikkevandsinteresser, og placeringsmulighederne vil kun være få, hvis der alene fokuseres på arealer uden for områderne med særlige drikkevandsinteresser. Det anbefales således, at der trods det generelle udgangspunkt åbnes mulighed for etablering af nye golfbaner i områder med særlige drikkevandsinteresser, idet der bl.a. stilles følgende krav: - Som udgangspunkt tillades der ikke anvendelse af pesticider bortset fra områder, hvor der er etableret en membran eller på anden måde er sket en effektiv sikring mod nedsivning. Denne løsning vurderes primært at være relevant i forbindelse med udslagssteder og greens. - Da det af hensyn til golfbaners funktion og drift ikke kan udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at dispensere fra forbudet mod anvendelse af pesticider på arealer uden sikring, anbefales at der skal ske en forebyggelse mod nedsivning gennem arealdisponeringen. Således skal arealer inden for 300 m-zonen omkring boringer og arealer med registrerede lerlag under 15 m ikke disponeres, så der vil kunne opstå behov for brug af pesticider. - Der skal ikke være dispensationsadgang til anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse, da der findes alternativer hertil. - Dispensation til anvendelse af pesticider til bekæmpelse af insekt- og svampeangreb må kun gives i forbindelse med konkrete angreb, og ikke præventiv anvendelse.

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere