Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan Borum Borumvej Motorvej E45 Lyngbygård Lyngby Silkeborgvej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2006

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA. Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Illustrationsplanen er udført i samarbejde med Golfcourse Planning. Åbakken 12, 8320 Mårslet. Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 767 Golfbane ved Lyngbygård INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v... 3 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Bebyggelsens omfang og placering m.m Bevaringsværdig bygning Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer og beplantning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, regionplanen, veje, stier, naturbeskyttelse, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN Tillæg nr. 88 til Kommuneplan LOKALPLANKORT... bilag Vedtagelsespåtegninger... 31

5 2 Yderup Bæk Lyngby Grøft Tingvad Lyngbygårds Å Lyngbygårdsvej Lyngby Lyngbygård Lyngbygårdsvej Luftfoto, Lokalplanområdet er vist med hvid prikraster.

6 LOKALPLANENS INDHOLD 3 Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område, der udgør en del af Lyngbygårds jorder, beliggende i det åbne land vest for landsbyen Lyngby. Lokalplanområdet, der er ca. 108 ha stort og beliggende i landzone, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanområdet afgrænses mod syd på en strækning af Lyngbygårdsvej, men omfatter tillige et areal, der er beliggende syd for vejen, umiddelbart sydøst for Lyngbygårds herregårdsanlæg. Mod vest grænser området op til herregårdens bygningsanlæg, således at kun den nordøstlige ladebygning og to mindre bygninger indgår i lokalplanens område. Videre mod nord følger området skovbrynet. Mod nordvest følger grænsen Lyngbygårds Å. Mod nord grænser området op til Yderup Bæk. Mod øst grænser området op til landsbyen Lyngby. På kortet side 10 er vist den nærmere afgrænsning af lokalplanområdet og de matrikulære forhold. Beskrivelse af området Lokalplanområdet omfatter arealer, der ved udarbejdelsen af lokalplanen anvendes som jordbrugsarealer, herunder skov- og græsningsarealer. Den sydlige og største del af lokalplanområdet fremtræder synligt som en del af Lyngbygård s herregårdslandskab. Set fra landsbyen Lyngby, fra øst mod vest, opleves herregårdens bygningsanlæg liggende markant i landskabet i sammenhæng med skovområdet, der ligger på kanten til ådalen med Lyngbygårds Å. Set fra Lyngbygård, fra vest mod øst, opleves landsbyen Lyngby, især med Lyngby Kirke og den karakteristiske, skarpt skårne afgrænsning mod herregårdsjorden. Området mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby har et stort set fladt terræn. I den nordlige del af området er terrænet betydeligt kuperet og har et relativt stort terrænfald mod nord og vest til lavtliggende arealer langs henholdsvis Yderup Bæk og Lyngbygårds Å. I den nordlige del af lokalplanområdet er størstedelen af arealerne tilplantet med skov og er fredskov. De lavest liggende områder langs Yderup Bæk og Lyngbygårds Å henligger som græsarealer med enkelte beplantninger. Området rummer væsentlige kulturmiljø-, natur- og landskabsmæssige interesser. Størstedelen af lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget som kulturhistorisk landskab, bl.a. begrundet i Lyngbygårds herregårdslandskab. En del af området er

7 4 udpeget som spredningskorridor for natur- og dyreliv. I Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet desuden beliggende i den grønne hovedstruktur. Størstedelen af lokalplanområdet er berørt af Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer, og dele af området mod vest er berørt af åbeskyttelseslinjen fra Lyngbygårds Å. Den sydøstlige del af området er berørt af kirkebyggelinje fra Lyngby Kirke. I den nordlige del af området ligger flere vådområder eller vandhuller, der er såkaldte 3-områder, som er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Et sten- og jorddige, der er beliggende i området syd for Lyngbygård, er beskyttet i henhold til Museumsloven. Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. I den nordlige del af området ligger en række af ÅKV s vandindvindingsboringer. I Lyngby findes Lyngby Vandværks boring. Omkring de pågældende boringer (kildepladser) gælder beskyttelseszoner, og området nord for Lyngbygårdsvej er ved lokalplanens udarbejdelse omfattet af frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning frem til henholdsvis august 2006 og august Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan anvendes til golfbane. Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan etableres forskellige faciliteter, f.eks. klubhus, café, mindre butik, info-center og parkeringspladser. Det er et hovedformål med planen, at bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes under særlig hensyntagen til områdets kulturhistoriske landskab og de naturog landskabsmæssige værdier. Offentligheden sikres adgang via et stisystem i området. Århus Byråd traf den 31. marts 2004 beslutning om nye golfbaner i Århus Kommune på baggrund af en forudgående offentlig høring. Det fremgår af beslutningen, at der kan igangsættes detailplanlægning for en ny golfbane ved Lyngbygård. Det kan bemærkes, at lokalplanens område afviger fra den afgrænsning, der var vist i det offentligt fremlagte høringsmateriale. Lokalplanområdet er bl.a. udvidet med et areal syd for Lyngbygårdsvej, mens nogle skovarealer langs Lyngbygårds Å er udtaget. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Planens hovedtræk Som grundlag for lokalplanen foreligger et skitseprojekt for udformning af golfbaneanlægget, der er vist på illustrationsplanen side 7. Lokalplanen fastlægger, at det endelige projekt skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning som vist på illustrationsplanen. Golfbanen påtænkes anlagt med en 18 hullers bane, en 9 hullers kortbane, en 9 hullers par-3 bane og en driving range.

8 Bebyggelsen, der er knyttet til golfbanen, skal primært placeres inden for et byggefelt, der er udlagt i tilknytning til Lyngbygård s herregårdsbygninger. Byggefeltet er placeret, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse ligger en ladebygning. Realisering af den nye bebyggelse forudsætter derfor nedrivning af ladebygningen. Inden for byggefeltet kan der opføres op til m 2 etageareal. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter. Der fastlægges desuden særlige bestemmelser om bebyggelsens udformning, materialer og farver, således at der sikres en god tilpasning til herregårdsanlægget og det omliggende landskab. Bebyggelsen inden for byggefeltet kan anvendes til klubhus, café, mindre butik på maksimalt 200 m 2 med salg af golfudstyr, toiletter mv. Den eksisterende bevaringsværdige bygning, en tidligere smedie, påtænkes indrettet til info-center. Et hønsehus, beliggende nord for gårdanlægget, kan indrettes til starterhus. Nødvendige faciliteter til personale, maskinpark, værksted og lager påtænkes indrettet i andre af Lyngbygårds driftsbygninger, der er beliggende uden for lokalplanområdet. Golfbaneanlægget og beplantning Lokalplanen fastlægger, at golfbanelægget kun må etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der skal godkendes af Århus kommune, Teknik og Miljø. Planen forudsætter desuden en række tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, herunder Skov- og Naturstyrelsen og Århus Amt, bl.a. for så vidt angår anlægsarbejder inden for områder, der er fredskov eller er omfattet af beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. I forbindelse med etablering af teesteder, fairways, greens, bunkers og nye søer kan der ske terrænregulering på +/- 1,50 meter i forhold til det eksisterende terræn. I den nordlige del af området, dvs. på de lavereliggende arealer mod Yderup Bæk og Lyngbygårds Å må der maksimalt terrænreguleres på +/- 0,50 meter. Derudover skal det eksisterende terræn bevares mest muligt. Langs Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft må der i en afstand af minimum 22 meter ikke etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at golfbaneanlægget skal etableres i mindsteafstande fra Lyngbygårdsvej. Driving range-anlægget syd for vejen må ikke etableres nærmere end 60 m fra vejmidte. Nord for vejen skal den nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 m fra vejen, målt fra fairwayens centerlinie til vejmidten. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om eksisterende og nye beplantninger. I lokalplanens område, mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby, skal beplantning begrænses mest muligt af hensyn til at bevare det frie udsyn og den visuelle kontakt til henholdvis herregårdsanlægget og landsbyen. 5

9 6 Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngbygårdsvej. Trafikken til og fra området skønnes at være omkring 150 køretøjer i døgnet. Det vurderes, at denne trafik hovedsageligt sker gennem Lyngby Landsby, og at landsbyens vejnet kan bære denne trafik. I lokalplanen udlægges umiddelbart syd for herregårdsanlægget et areal til fælles parkering for golfbanens brugere og besøgende til området. Forinden golfbanens ibrugtagen skal der etableres mindst 150 parkeringspladser. Kommunen kan kræve flere parkeringspladser anlagt, hvis der på et senere tidspunkt skønnes behov derfor. Ved ny bebyggelse for klubhus mv. skal der sikres mulighed for parkering for busser. Lokalplanen sikrer offentligheden adgang til området. Det sker ved fastlæggelsen af et sammenhængende naturstisystem, som trampestier, der etableres med udgangspunkt i Sporet ved Lyngby, der findes i området under lokalplanens udarbejdelse. Miljøvurdering Århus Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Under lokalplanens udarbejdelse er der således i henhold til lovens 4, stk. 1 og 2 gennemført en miljøvurdering, der foreligger i rapportform. Rapporten indeholder vurderinger af påvirkningen af miljøet ved gennemførelse af det i lokalplanen beskrevne projekt for golfbanen. Der behandles bl.a. følgende emner: - Påvirkning af grundvand, sundhed, naturen - herunder konsekvensvurderinger for sjældne dyr, odder og stor vandsalamander -, kulturarv og landskab samt ressourceforbruget. Under Lokalplanen og andre planer side 22, er indeholdt en sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

10 7 Tingvad Yderup Bæk 6 5 Lyngby Grøft K4 14 K5 Lyngbygårds Å 11 K K6 34 Fredskov 8 K K7 Friholdes for golfbaneanlæg Lyngbygårdsvej Signaturforklaring Fairway Bunker Teested Green Landing Zone 39 Lyngby Driving range Lyngbygård K1 Starterhus Klubhus 1 K8 K9 Sø og å Bygning Eksisterende beplantning Nyt solitært træ Parkering Eksisterende smediebygning Driving range Lyngbygårdsvej Glamhøjvej Ny beplantning Natursti Labing Møllevej Planen viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud. Illustrationsplan. Mål 1:7.500.

11 8

12 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at området kan anvendes til golfbaneanlæg med dertil hørende faciliteter såsom parkeringsplads, klubhus og mindre driftsbygninger samt supplerende rekreative formål, bebyggelse, anlæg og beplantning placeres og udformes så der opnås en god indpasning i forhold til områdets natur- og landskabsværdier og under hensyntagen til det kulturhistoriske landskab omkring Lyngbygård, ændringer i det eksisterende terræn og landskab sker nænsomt og udføres skånsomt, nyplantninger kun udføres som mindre grupper af buske og enkeltstående træer af egnstypiske, løvfældende plantearter, offentligheden har adgang til området via et sammenhængende stiforløb i området, der udlægges og anlægges fornødent parkeringsareal. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagest i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet på side 10, følgende matr. nr.: Del af 1a, del af 1m, del af 1o og del af offentlig vej litra b, alle af Lyngbygård Hgd., Lyngby, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanens område forbliver uændret i landzone. Der er landbrugspligt på alle de dele af ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1 ovenfor, bortset fra vejareal. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2. Ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten sker ved godkendelse hos Jordbrugskommissionen for Århus Amt.

13 10 Lyngbygård Hgd., Lyngby N Lokalplangrænse Matrikelkortudsnit. Mål 1:

14 3. Anvendelse Stk. 1. Området er udlagt til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende drifts- og klubfaciliteter og parkering samt til fredskov og rekreativt område. 11 Stk. 2. Stk. 3. Inden for nærmere fastlagte byggefelt A, der er vist på lokalplankortet, samt i eksisterende mindre bygninger, der ligeledes er vist på lokalplankortet, kan der opføres og indrettes bebyggelse til klubhus, café, opbevaring og lager, mindre butik med salg af golfudstyr, info-center, toiletfaciliteter og starterhus. Etagearealet for den i ovenstående stk. 2 nævnte butik må ikke overstige 200 m 2 bruttoetageareal. 4. Udstykning Stk. 1. Der kan ske udstykning af sokkelgrund for bebyggelse på maksimalt m 2 etageareal i byggefelt A, jf. lokalplanens 6, stk. 2. Stk. 2. Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udstykning inden for lokalplanområdet, idet udstykning dog skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngbygårdsvej, i princippet som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til parkering. Der skal etableres sammenhængende naturstiforbindelser med adgang for offentligheden, jf. også 9, stk. 10. Stinettet skal have en beliggenhed i princippet som vist på lokalplankortet og illustrationsplanen side 7 og skal lede naturligt hen til krydsningspunkt på Lyngbygårdsvej, umiddelbart øst for Lyngbygårds bygninger, hvor der er tilfredsstillende oversigtsforhold. Stinettet skal desuden have tilslutning til eksisterende sti nordøst for lokalplanområdet (Sporet i Lyngby). Der skal i umiddelbar nærhed af byggefelt A for klubhus mv., jf. lokalplankortet, sikres parkeringsplads for busser samt til vendeplads for lastbiler (renovationsvogne mv.). Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje fremsendes projekt for indretning af områdets færdsels- og parkeringsarealer samt for udformningen af vej- og stitilslutninger til Lyngbygårdsvej.

15 12 6. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Ny bebyggelse, som nævnt i 3, stk. 2, skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt A. Stk. 2. Inden for byggefelt A kan der opføres maksimalt m 2 etageareal. Bygninger må højst opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 meter over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 3. Til sikring af foranstående bestemmelser og bestemmelserne i 8 må ny bebyggelse kun opføres på grundlag af et af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt projekt. 7. Bevaringsværdig bygning Den eksisterende bygning, smediebygningen, der er angivet på lokalplankortet og illustrationsplanen side 7, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller gives en ændret ydre fremtræden uden Århus Kommune, Teknik og Miljø s nærmere tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Bebyggelsen i byggefelt A skal ved dens ydre fremtræden fremstå med en særlig tilpasning til og som en naturlig del af Lyngbygårds herregårdsanlæg. Bebyggelsen skal udformes med en enkel og klar hovedform og tagform med en harmonisk proportionering. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse skal opføres med udvendige bygningssider af tegl, som blank mur eller pudset mur, eller af træ og kan suppleres med glaspartier. Træfacader, der males, og pudsede facader må kun fremstå i hvid, grå eller sort eller jordfarverne terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også anvendes andre farver. Stk. 4. Tage skal dækkes af tegltagsten eller listetækket tagpap i grå eller sort farve. Tage må ikke dækkes med blanke eller reflekterende materialer.

16 13 Stk. 5. Skilte, jf.også 9, stk. 10, kan opsættes i umiddelbar nærhed af eller direkte på bygninger. Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og ikke synlige over store afstande. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer og beplantning Stk. 1. Til sikring af bestemmelserne i nærværende 9 må golfbaneanlægget kun etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan. Planen skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning, som vist på illustrationsplanen på side 7. Planen skal godkendes af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 2. Der kan ske terrænregulering på maksimalt +/- 1,5 meter i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med anlæg af teesteder, fairways, greens og bunkers samt ved anlæg af nye søer og damme. I den nordlige del af lokalplanområdet, i område vist med særlig signatur på lokalplankortet, må der dog maksimalt foretages terrænreguleringer på +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn, bortset dog fra terrænarbejder i forbindelse med nye søer og damme. Derudover skal det eksisterende terræn bevares i videst muligt omfang. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Langs Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft skal der friholdes en bræmme i en afstand af minimum 22 meter, målt fra øverste bredkant, som vist med særlig signatur på lokalplankortet. Inden for bræmmen må der ikke etableres anlæg til golfbane, stier eller andet, der kan forstyrre naturtilstanden. Der må ikke ledes drænvand fra gødskede arealer til eller foregå anden forurening af områdets 3 naturlige søer. Syd for Lyngbygårdsvej må der ikke etableres golfbaneanlæg nærmere end 60 meter fra vejen, målt fra vejmidte. Nord for Lyngbygårdsvej skal den nærmeste fairway etableres i en afstand af mindst 50 meter fra vejen, målt fra faiwayens centerlinie til vejmidte. Stk. 6. Stk. 7. Langs lokalplangrænsen mod landsbyen Lyngby må der ikke etableres golfbaneanlæg inden for en afstand af 100 meter. Ny beplantning må kun udføres som mindre, lave busketter eller trægrupper, i princippet i overensstemmelse med illustrationsplanen, som vist på side 7.

17 14 Stk. 8. I lokalplanområdets sydlige del, nord og syd for Lyngbygårdsvej, mod nord til den på lokalplankortet med særlig signatur viste linie skal der sikres et visuelt frit udsyn mellem Lyngbygård og landsbyen Lyngby. I ovennævnte område samt i området, der er vist med lodret stregsignatur på lokalplankortet, skal ny beplantning begrænses mest muligt, og eventuel beplantning må kun udføres som enkelte mindre, lave busketter og/ eller enkelte fritstående træer. Stk. 9. Stk. 10. Nye beplantninger skal udføres med løvfældende, egnstypiske plantearter og må kun foretages efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Naturstier med offentlig adgang, jf. også 5, stk. 3, skal etableres som trampestier med passagemulighed. Stiforløbene på golfbanen skal vises med lave pælemarkeringer og skilte i henhold til Dansk Golfunions standarder. Naturstierne må kun etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 11. Stk. 12. Belysning af kørselsarealer og parkeringsplads må kun udføres som parkbelysning efter Århus Kommune, Teknik og Miljø s nærmere godkendelse. Ubebyggede arealer omkring bygninger skal ved befæstelse, beplantning og græstilsåning gives et rydeligt udseende. Der må ikke etableres udendørs oplag. 10. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - Der er anlagt mindst 150 parkeringspladser inden for de i 5, stk. 2 nævnte parkeringsarealer. - Der er anlagt de i 5, stk. 3 nævnte stiforbindelser. 11. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: - Århus Amt om tilladelse til byggeri inden for skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens 17, i lokalplanområdet.

18 - Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af golfbaneanlæg på arealer med fredskovpligt. - Århus Amt, Natur og Miljø, med henblik på etablering af golfbaneanlæg inden for åbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens 16, langs Lyngbygårds Å. - Århus Amt, Natur og Miljø, om tilladelse til udledning af overfladevand til Lyngbygårds Å. - Århus Amt, Natur og Miljø, om eventuelle ændringer, herunder oprensning og rydning/udtynding af beplantning af områder, der er beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. - Århus Amt, Natur og Miljø, om tilladelse til stipassager gennem sten- og jorddige, der er omfattet af beskyttelse i henhold til Museumslovens 29a. - Jordbrugskommissionen for Århus Amt om ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten. 15

19 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område NA, der er naturområde, hvor anvendelsen er fastlagt til jordbrugsformål og til naturformål. Området er beliggende i kommuneplanens Grøn Hovedstruktur LB JO NA LB NA LB JO Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplanområdet

20 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for naturområdet, eftersom området ifølge lokalplanen ønskes anvendt til rekreative formål i form af golfbane. For at muliggøre anvendelse af området til rekreative formål og golfbane er der udarbejdet et tillæg nr. 88 til kommuneplanen, hvor det pågældende område er udskilt som et nyt delområde, der er benævnt RE. Kommuneplantillægget med de nævnte ændringer af områdeanvendelsen er gengivet på siderne 28 og Regionplan 2005 for Århus Amt Størstedelen af lokalplanområdet, der knytter sig til herregårdsanlægget Lyngbygård, er i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Eftersom herregårdens hovedbygningsanlæg ikke er omfattet af lokalplanen, og den åbne karakter af arealet mellem Lyngbygård og Lyngby er sikret bibeholdt via lokalplanbestemmelser, er det vurderet, at de væsentligste kulturmiljøkvaliteter bevares. I regionplanen er en del af området mellem landsbyen Lyngby og Lyngbygård udpeget som kirkeindsigtsområde. Den åbne karakter af det pågældende område er sikret opretholdt ved lokalplanbestemmelser, hvorefter der ikke må etableres beplantninger i det pågældende område, bortset fra enkelte fritstående træer og lav busketbeplantning. Den nordlige del af lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område af særlig landskabelig interesse. Det er vurderet, at golfbaneanlæg i det pågældende område ikke vil medføre en væsentlig forringelse af de landskabelige interesser, eftersom der er tale om et rekreativt anlæg i terrænniveau. Områderne omkring Lyngbygårds Å og Yderup Bæk er i regionplanen udpeget som spredningskorridorer for vilde dyr. Det er vurderet, at etablering af golfbaneanlæg i det pågældende område ikke vil medføre forringelse af områdets anvendelse som spredningskorridor, eftersom golfbaneanlæg ikke indeholder spærringer eller lignende, der er hindrende for dyrs færden og udbredelse. I denne forbindelse bemærkes, at der friholdes en bræmme på minimum 22 m fra Lyngbygårds Å, Yderup Bæk og Lyngby Grøft, hvor der ikke må etableres golfbaneanlæg, stier og andet, der kan forstyrre naturtilstanden og dyrelivet. Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, såkaldt OSD-område. Forholdet til drikkevandsinteresserne fremgår af redegørelsen på siderne 24 og 25. Golfbaner er omfattet af regionplanens retningslinie 4.5. Særligt arealkrævende fritidsanlæg. Det fremgår heraf, at etablering af golfbaner bør som udgangspunkt ske uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer hørende til almene vandværker. Ved placering og etablering af golfbaner inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvinding-

21 18 sområder skal stilles særlige vilkår med hensyn til anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider inden for golfbanens delområder, herunder fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. De særlige vilkår kan konkret bl.a. bestå i krav til etablering af membran og opsamlingsmuligheder for det nedsivende vand ved greens og udslagssteder, krav til håndtering og brug af pesticider, gødning og udstyr samt krav til banens indretning og placering. Golfbaneplanlægning Med henblik på etablering af nye golfbaner har Århus Byråd gennemført en forudgående offentlig debat om placering af nye golfbaner i Århus Kommune. Debatoplægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 18. juni 2003 til den 27. august Efter fremlæggelse af debatoplægget har Århus Byråd den 31. marts 2004 truffet beslutning om, at der kan iværksættes detailplanlægning af golfbaneanlæg, herunder et golfbaneanlæg ved Lyngbygård. Som grundlag for byrådsbeslutningen er der anført 3 grundlæggende kriterier, der skal opfyldes, foruden hensyn til naturinteresser og drikkevandsinteresser m.m. Det handler dels om at sikre et planlægningsmæssigt grundlag for den enkelte golfbanes funktion, drift og udvikling, dels at arealet ikke er vitalt i forhold til landbrugsinteresserne og dels at sikre en vis spredning af golfbaneanlæggene i kommunen. Af byrådsindstillingen, der har ligget til grund for ovennævnte byrådsbeslutning, fremgår, at det generelt har været udgangspunktet, at nye golfbaner ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Imidlertid indgår størstedelen af det åbne land omkring Århus i områder med særlige drikkevandsinteresser, og placeringsmulighederne vil kun være få, hvis der alene fokuseres på arealer uden for områderne med særlige drikkevandsinteresser. Det anbefales således, at der trods det generelle udgangspunkt åbnes mulighed for etablering af nye golfbaner i områder med særlige drikkevandsinteresser, idet der bl.a. stilles følgende krav: - Som udgangspunkt tillades der ikke anvendelse af pesticider bortset fra områder, hvor der er etableret en membran eller på anden måde er sket en effektiv sikring mod nedsivning. Denne løsning vurderes primært at være relevant i forbindelse med udslagssteder og greens. - Da det af hensyn til golfbaners funktion og drift ikke kan udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at dispensere fra forbudet mod anvendelse af pesticider på arealer uden sikring, anbefales at der skal ske en forebyggelse mod nedsivning gennem arealdisponeringen. Således skal arealer inden for 300 m-zonen omkring boringer og arealer med registrerede lerlag under 15 m ikke disponeres, så der vil kunne opstå behov for brug af pesticider. - Der skal ikke være dispensationsadgang til anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse, da der findes alternativer hertil. - Dispensation til anvendelse af pesticider til bekæmpelse af insekt- og svampeangreb må kun gives i forbindelse med konkrete angreb, og ikke præventiv anvendelse.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr. 2014-42 Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere