Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning"

Transkript

1 Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle

2 Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade 12, 7100 Vejle Telefon Kontaktperson Ole Kirk Østergaard CVR-nummer P-nummer Tilsynsmyndighed Moderselskab Ultimativt moderselskab Branchebetegnelse Listepunkter Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter Miljøgodkendelse Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold Vejle Kommune Lantmännen Cerealia A/S, Møllegade Vejle Lantmännen, Sverige Møllerivirksomhed E Mølleri med en kapacitet på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit. Formaling af korn til mel. Herunder opbevaring, rensning, formaling, sigtning og eventuel emballering af færdigt produkt. Virksomhedens naturgasfyrede kedelanlæg. Fungerer som administrationscentrum for øvrige produktionsanlæg i Danmark A/S. Der findes laboratorium, værkstedsfaciliteter og færdigvarelager. Seneste revision af miljøgodkendelse af 1. august 2006 samt miljøgodkendelse af ny mølle fra april Lantmännen Cerealia væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Hovedparten af forbruget findes i mølleriproduktionen. De væsentlige miljømæssige forhold omfatter udledningen af CO 2, og NO x. til luften. Emissionerne stammer dog primært fra ekstern energiproduktion, hvorfor der ikke redegøres herfor. Emissionen fra egne naturgaskedler er dog medtaget i redegørelsen. Støj og støv er ligeledes omfattet. Der udledes ikke industrielt spildevand, men udelukkende almindeligt sanitært spildevand til offentlig kloak. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i Lantmännen Cerealia produktsortiment. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i mindre grad som hjælpestoffer i laboratoriet og som smøremidler i produktionen. Emissionen af støj og støv stammer hovedsageligt fra mølleriet. Laboratoriet genererer en mindre mængde farligt affald, der indsamles og sendes til godkendte affaldsbehandlere. 2

3 Ledelsens redegørelse Dette grønne regnskab omfatter afdelingen i Vejle, der er pligtig til at udarbejde grønt Regnskab. Lantmännen Cerealia har yderligere to produktionsenheder i Danmark, der ikke er omfattet af regnskabspligten, og som ikke er omfattet af dette regnskab. Det er ottende gang, der udarbejdes Grønt Regnskab efter bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Det er valgt at regnskabet omfatter basisoplysninger, en datadel og miljøberetningen. Datadelen er som foreskrevet endvidere indberettet i PRTR registret over virksomheders miljøforhold. Efter en flerårig bygge- og indkørselsproces kørte det nye mølleri på fuld drift i Derudover er der i 2010 sket en flytning og modernisering af specialmøllen, der eksempelvis producerer knuste og knækkede kerner og der er i forbindelse med flytningen installeret et luftconditioneringsanlæg i grynmøllebygningen, hvor specialmøllen nu er placeret. Der er endvidere i 2010 flyttet en del produktion fra produktionsstedet i Lunderskov til Vejle, hvilket har givet et ændret produktmix. I 2010 var der fortsat ledelsesmæssig fokus på miljøarbejdet bl.a. ved at produktions-ledergruppen afholdt 3 miljømøder, hvor de 3 produktionssteders miljøarbejde gennemgås og planlægges. 10 årlige runderinger er indført, hvor medarbejdere gennemgår hele produktionen med henblik på at forbedre og efterse arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Afvigelser, der ikke kan løses på stedet rapporteres i ledelsessystemet og skal efterfølgende behandles og løses. Lantmännen Cerealia var i 2010 certificeret efter hygiejnestandarden BRC og ISO Der forefindes etablerede procedurer for virksomhedens miljøforhold og der arbejdes systematisk med miljøledelse. Begrundelse for væsentlighed De væsentlige miljøpåvirkninger er udpeget ved en gennemgang af Lantmännen Cerealia Danmarks produktion og ved planlægningen af det nye mølleri. Følgende kriterier vægtes ved udvælgelse af væsentlige miljøpåvirkninger: Overholdelse og ændringer i lovgivning Miljømæssig påvirkning Væsentlige råvare- og produktmængder Lantmännens miljøpolitik Miljøpåvirkningerne gennemgås årligt, og der tages aktivt stilling til miljøbelastningerne på ledelsesniveau. Miljøpolitik Lantmännen Cerealias miljøarbejde er baseret på ansvarlighed. Vi arbejder ud fra et bæredygtighedsprincip og skaber løbende forbedringer af vores miljøpræstation. Lantmännen Cerealia forpligter sig til, at: miljøforhold er en integreret del af virksomheden, herunder vurdering af nye aktiviteter, indkøb og procesændringer. overvåge og overholde gældende miljøkrav og lovgivning, beskytte miljøet, sikre accept af miljøpolitikken hos alle medarbejdere, sikre et godt arbejdsmiljø indgå i en åben dialog om miljø med kunder, medarbejdere, myndigheder, naboer, presse og andre samarbejdspartnere, Code of Conduct Lantmännen har udarbejdet et Code of Conduct, som alle i virksomheden skal følge. Den handler om, at: vi arbejder løbende på at strømline vores brug af ressourcer og reducere udslip til luft, jord og vand. vi bestræber os på løbende at forbedre vor viden og kontrol over vor påvirkning af miljøet. Transport Vi bestræber os på at udvikle mere bæredygtige logistikløsninger, der reducerer påvirkningen af miljøet, øger transportsikkerheden og pålideligheden og optimerer forbruget af ressourcer. Når der findes flere alternativer, der ligner hinanden med hensyn til økonomi og kvalitet, skal vi vælge den transportmåde, der påvirker miljøet mindst. Energi Vi arbejder aktivt på at strømline vort energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi. Miljømål og handlingsplaner Der udarbejdes overordnede handlingsplaner, der indeholder miljømål og resultater, som kan ses i skemaet på næste side.

4 Arbejdsmiljø Miljø Miljøledelse Mål 2010 Status 2010 Mål Opretholde et aktivt miljøledelsessystem uden certificering. Opretholdt et aktivt miljøledelsessystem. Opretholde et aktivt miljøledelsessystem. Gennemføre cirka 3 møder i miljølederarbejdsgruppen, og der skal fra gruppen planlægges projekter, der reducerer miljøbelastningen. Kvartalsvis præsentation af miljødata og løbende ledelsesmæssig vurdering. Gennemføre akkrediterede NOx emissionsmålinger på varmtvandkedlen til dokumentation på at vilkår er overholdes Der sættes fokus på håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Gennemgang af instruktion for opbevaring og håndtering af farligt affald Gennemføre og forbedre indsatsen vedrørende de henstillinger og indskærpelser der blev givet på miljøtilsynet i Opnå et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. Erstatte den dieseloliefyrede dampgenerator med en naturgasfyret klidpresse. Reducere antallet af transporter med klid med ca. 50 % (svarende til lastbiler om året) i forhold transport af de ikke pressede klid. Gennemføre 3 arbejdsmiljøforbedrende projekter. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt med mål og handlingsplaner. Gennemgang af produktionen med henblik på at kortlægge uhensigtsmæssige forhold i arbejdsmiljøet. Der er i 2010 afholdt 3 møder og der er gennemført en række projekter, der reducerer miljøbelastningen. Data kan præsenteres kvartalsvist på møder i mijølederarbejdsgruppen. Emissionsmålinger er gennemført og vilkårene er overholdt. Instruktion for opbevaring og håndtering af farligt affald er gennemgået og justeret Gennemgang og opdatering af kemikalier og kemikaliecontaineren. Miljøarbejdsgruppen har haft fokus på dette. Henstillinger og indskærpelser er afklaret. Der er opnået 129 KWh/ton korninput. Der er etableret en naturgasfyret klidpresse. Det vurderes, at reduktionen er lykkedes. Der er gennemført en række arbejdsmiljøforbedrende projekter. Sikkerhedsorganisationens struktur og samarbejde er forbedret væsentligt Hver sikkerhedsgruppe i produktionen har gennemført ca. 10 sikkerhedsrunderinger, samt er der gennemført en række forbedringer. Gennemføre 3 møder i miljølederarbejdsgruppen, og der skal fra gruppen planlægges projekter, der reducerer miljøbelastningen. Kvartalsvis præsentation af miljødata og løbende ledelsesmæssig vurdering Gennemførsel af støvmålinger i 2011 og 2013 Der indføres fødevaregodkendte olier og smøremidler i produktionen Alle kemikalier gennemgås og der udarbejdes risikovurderinger, samt opdateres arbejdspladsbrugsanvisningerne. Gennemføre 10 årlige runderinger. Fastholde et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. Der forventes en mindre produktion i 2011, hvilket gør det sværere at opnå en målet. Gennemgå vandforbruget i produktionen. Der foretages en energigennemgang på væsentlige dele af produktionen. Gennemførsel af 1-2 energibesparende projekter. Årligt eftersyn og vedligehold af gasfyrene. Gennemføre mindst 3 arbejdsmiljøforbedrende projekter Implementere ny arbejdsmiljølovgivning i arbejdsmiljøarbejdet Gennemføre 10 årlige runderinger

5 Opnåede resultater Resultaterne fremgår delvist af handlingsplanerne. Enkelte områder er dog beskrevet yderligere i dette afsnit. Miljøledelse Det systematiske arbejde med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet er en del af det integrerede fødevare-, kvalitets- og miljøledelsessystem. Der sker en løbende evaluering af systemet, hvor eksempelvis henvendelser fra interessenter, lovgivning, forbedringer og handlingsplaner behandles. Ved ledelsens evaluering deltager administrerende direktør, økonomichef, produktionsdirektør, kvalitets- og miljøchefen og øvrige relevante medarbejdere. Arbejdsmiljø er en del af ledelsessystemet. Der har i 2010 været arbejdet med gennemførelse af handlingsplaner og optimering af arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Energi Driften på ny mølle var i 2010 op at køre med fuld kapacitet og optimalt. Forbruget i 2010 blev på 129 kwh/ton mod 134 kwh/ton i Der er i 2010 gennemført nogle energiforbedrende tiltag. Eksempelvis optimering af kompressorerne, isolering af rør samt varmegenvinding, der blev brugt til opvarmning af kornsiloen. Der forventes en mindre produktion i 2011, hvilket gør det sværere at fastholde et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. I perioden fastholdes, der er mål på 130 kwh/ton korninput. Affaldsområdet Den eksisterende sortering af affald er fortsat i De samlede mængder er faldet en smule i 2010, hvilket vurderes, at skyldes en gennemgang og optimering af affaldsområdet samt et ændret produktionsmix. Redegørelse for miljøarbejdet Miljøkrav til leverandører Det forventes, at leverandører overholder gældende lovgivning på alle områder. Alle leverandører godkendes i henhold til ledelsessystemet, med et ønske om åbenhed og dialog vedrørende miljø. Det er et krav til leverandører, at de forpligter sig til at indgå i dialog om deres miljøpåvirkninger, og accepterer audit på deres virksomhed. Der er indgået kontraktligt samarbejde med en række landmænd under konceptet Produktion i balance, som indebærer en miljøtilpasset produktion, blandt andet uden anvendelse af stråforkortere. Der udarbejdes overensstemmelseserklæringer efter kontrol og vurdering af akkrediteret certificerende myndighed. Grønt Regnskab 2007 Lantmännen Cerealia 5

6 Inddragelse af medarbejdere Medarbejderne inddrages i arbejdet med at skabe forbedringer for miljøet og sikre, at det eksisterende ledelsessystem efterleves. Der er etableret en miljøarbejdsgruppe, bestående af ledere i produktionen, som skal sikre et der er overblik over og fokus på virksomhedens miljøforhold. Gruppen har afholdt 3 møder i 2010 og har arbejdet bredt med projekter der minimerer forbrug af vand, energi og affald. Der er bl.a. gennemført 10 årlige runderinger, hvor medarbejdere går gennem hele produktionen og registrerer og vurderer forskellige forhold som arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde Ved behandling af korn og fremstilling af mel opstår der støv. Støv kan give allergiske reaktioner ved påvirkning. Medarbejdernes eksponering af støv reduceres tilstrækkeligt ved afsugning på maskiner og udstyr. Samtidig fjernes risikoen for støveksplosioner. De eksisterende møllerimaskiner støjer meget, hvilket indebærer at der er påbudt høreværn i dele af produktionsområdet. Støj kan give varig hørenedsættelse. Ved etablering af den nye mølle er der taget højde for arbejdsmiljømæssige forhold. Medarbejdernes udsættelse for støj og støv bliver begrænset væsentligt. Eksempelvis vil det ikke i normale arbejdsområder være påbudt at benytte høreværn Der tilbydes endvidere førstehjælpskurser og brandbekæmpelseskurser for alle medarbejdergrupper. Forebyggelse af vilkårsoverskridelser Ultimo 2009 gennemførte Vejle Kommune et tilsyn med miljøforholdene hos Lantmännen Cerealia i Vejle. Tilsynet omfattede: - Samlet tilsyn - Besigtigelse af hele virksomheden - Gennemgang af: - vilkår i miljøgodkendelser - miljøteknisk beskrivelse - Drøftelse af virksomhedens miljøledelsessystem herunder at minimere spild og reducere energiforbruget. Tilsynet gav dog anledning til tre indskærpelser og fire henstillinger. Indskærpelserne er nævnt i ledelsens evaluering, mens henstillingerne behandles i de relevante afsnit i denne redegørelse. Klager Der er i 2010 ikke modtaget klager vedrørende virksomhedens miljøforhold. Drifts- og indretningsmæssige ændringer Efter en flerårig bygge- og indkørselsproces kørte det nye mølleri på fuld drift i I 2010 blev den midlertidige klidpresse, der var eldreven og brugte diesel til at generere damp er erstattet med en naturgasfyret kedel. Grunden til at pillepressen er installeret, er at den kan presse løse klid til piller. Dette reducerer volumen af klid der skal transporteres fra produktionsstedet i Vejle med mere end 50 %. Det har reduceret antallet af årlige lastbiltransporter med ca årlige lastbiltransporter med klid til og fra produktionsstedet i Vejle. Altså en væsentlig reduktion i miljøbelastningen for transport. Der er endvidere i 2010 flyttet en del produktion fra produktionsstedet i Lunderskov til Vejle, hvilket har medført et ændret produktmix. Vejle Kommune vurderede, at miljøforholdene på virksomheden generelt er tilfredsstillende, og at der er fokus på at optimere produktionen 6

7 Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskab fra 2009 De afvigelser i Lantmännen Cerealias miljøpræstation, der er fra 2009 til 2010, kan generelt henføres til ændringer i produktionsmængder, produktmix, og indkøring af nyt mølleri samt installationen af den naturgasfyrede klidpresse. Energieffektiviteten af møllen er meget afhængig af, hvor meget korn, der køres igennem den og hvor vanskelig havren er at afskalle. Dette har i 2010 medført et lille fald i energiforbruget pr. kornmængde. Oplysninger om miljøforhold Emissioner til luft 1) CO 2, : kg NO x,: kg SO x : 11 kg Støv 4) Melstøv: kg Energi El: KWh Diesel: liter Gas: Nm 3 Vand Vand: m 3, heraf: Procesvand: m 3 Sanitet: m 3 Råvarer Kornforbrug: ton Ascorbinsyre: kg Maltmel: 86.1 ton Emballage Pap/papir: kg Plast: kg Lim: kg Transport Dieselforbrug: ) Hjælpestoffer Laboratoriekemi: 120 kg Gearolie og fedt: 40 kg Emissioner til jord Ingen emissioner til jord Produkter Færdigvarer: ton Sekundære produkter 3) Biprodukter/viderebeh.: ton Affald Kompostering: kg Pap og papir: kg Plast til genanvendelse: kg Jern, metal og kabler: kg Brændbart: kg Elektroniskskrot:790 kg Farligt affald, spildolie: 251 kg Deponi: 0 kg Spildevand Spildevand til kloak: m 3 1) - Ikke medtaget emission fra ekstern energiproduktion. Udelukkende emission fra naturgasforbrænding og afbrænding af dieselolie i kedel. Kedlen er nedtaget i foråret 2010 og erstattet af en naturgasfyret kedel. 2) - Tallet er udelukkende for virksomhedens egne biler, ikke for de eksterne vognmænd vi anvender. Emissionerne fra transport er ikke medregnet figurens emissioner til luft 3) Alle sekundære produkter er medtaget. 4) Støvemissionen er beregnet uf fra støvemissionsmålinger. 7

8 9 Ressourceforbrug, arter og mængder af forurenende stoffer Oversigt over ressourceforbrug og mængder af forurenende stoffer fremgår af figuren på foregående side. Dette afsnit afsluttes med detaljerede miljøoplysninger over type og mængder. Energi El anvendes primært til produktionsprocessen, men også til den almindelige administrationsdrift, herunder IT og belysning. El produceres eksternt og leveres af TRE-FOR. Naturgas anvendes primært til opvarmning i havregrynsprocessen. Der anvendes endvidere gas til krympeovn og opvarmning i administrationen. I 2010 blev en midlertidig kedel nedtaget. Den brugte diesel og el, til at presse klidene. Det ses, at dette dieselforbrug udgør 2 % af det samlede energiforbrug. Kedlen blev i foråret 2010 erstattet af en naturgasfyret kedel. Relativt blev der i 2010 benyttet mere naturgas og mindre el. Det totale energiforbrug i Vejle udgjorde i kwh. Heraf udgør El: kwh Gas: kwh Diesel: kwh udarbejdet detaljerede handlingsplaner for at opnå og gennemføre forbedringer for driftsøkonomien og miljøet. Blandt andet er trykluftsforbruget blevet gennemgået og optimeret flere steder i produktionen. Desuden er rør blevet isoleret, hvilket har mindsket varmetab. I 2011 skal der foretages en energigennemgang i væsentlige dele af produktionen og det forventes at der gennemføres 1-2 energibesparende projekter. Desuden skal der ifølge miljøgodkendelsen foretages et årligt eftersyn og vedligehold af gasfyrene. Energi er en væsentlig faktor ved indkøb af nyt materiel, idet det vurderes, hvorvidt der er etableret energibesparende foranstaltninger. Samtidig øges den installerede effekt, som følge af ny teknologi, både for at modernisere produktionsapparatet og som følge af øgede krav til hygiejne. Energiforbruget til transport er kun opgjort for virksomhedens egne biler, og ikke de eksterne vognmænd. Ved at presse klid til piller vurderes, det at transporten kan reduceres med ca lastbiler. Besparelsen ligger dog uden for produktionsstedet, hvorfor denne ikke kan godskrives i dette grønne regnskab. Energi er en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes især at en stor del af energiforbruget er i form af el baseret på kul og olie. Energi er en af Lantmännen Cerealias indsatsområder og der er 8

9 Vand Vand leveres af TRE-FOR og er af drikkevandskvalitet. Procesvand anvendes kun til befugtning af korn eller dampning ved forbehandling af grynproduktion samt til damp til klidpressen. Øvrigt vandforbrug er almindeligt forbrugsvand til velfærdsforanstaltninger, sanitet, kaffe og lignende. Stigningen i vandforbrug i 2010 skyldes vandforbruget til klidpressen, der blev installeret i 2010 samt stigningen i de producerede færdigvarer i Stigningen i vandforbruget giver dog anledning til at der i 2011 skal foretages en gennemgang og analyse af vandforbruget i produktionen. og fedt. Alle kemikalier vil i 2011 blive gennemgået og der skal udarbejdes risikovurderinger, samt skal arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateres. Emballage Der anvendes emballage til detailpakninger, sikring i distribution og til sækkevarer. Leverandørsamarbejdet er koncentreret om at minimere forbrug af emballage og udfasning af eventuelle miljøproblematiske stoffer. Ingen emballager indeholder PVC. Emissioner Emissioner til luft er en væsentlig miljøpåvirkning. Det begrundes især med CO 2 - lovgivning, el-produktion baseret på olie og kul, men også udslip fra lastvogne, samt mulig udledning af støv. Støvemissioner til omgivelserne overholder de vejledende grænser og der er udført målinger af støvemissionerne i Råvarer Korn forarbejdes stort set uden spild i produktionsprocessen og derfor kan mængden af indgående råvarer og mængden af udgående færdigvarer og sekundære produkter antages at være næsten ens. Maltmel og ascorbinsyre tilsættes produkter for at sikre færdigvaren visse kvalitetsparametre. Tilsætningen er afhængig af råvarekvaliteten og varierer fra høst til høst. Der benyttes ikke længere bygmalt. Hjælpestoffer Laboratoriekemikalier anvendes til analyse af proceskontroller og færdigvarer. Alle kemikalier håndteres og bortskaffes som farligt affald til fælles kommunalt affaldsselskab. Mængden er begrænset og anses ikke som væsentlig. Olie og fedtstoffer anvendes som teknisk hjælpemiddel i forbindelse med systematisk vedligehold af maskiner. I 2010 er instruktionen for opbevaring og håndtering af farligt affald gennemgået og justeret samt er kemikaliecontaineren gennemgået. Som målsætning i 2011 er angivet at der skal benyttes færre og fødevaregodkendte smøreolier Der genereres intet processpildevand fra produktionen. Spildevand er udelukkende sanitært, og anslås at svare til den mængde vand der tilsvarende forbruget af forbrugsvand. Der er ingen emissioner til jord. Indberetning til PRTR registret over virksomheders miljøforhold Naboer til større industrivirksomheder og landbrug skal selv kunne følge med i, hvad virksomhederne udleder af forurenende stoffer og producerer af affald. Oplysningerne samles i et forureningsregister, der også kaldes Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) og skal bidrage til mere synlighed og åbenhed omkring virksomhedernes miljøforhold. Miljødatadelen og dette Grønne regnskab kan findes på Affaldsproduktion og affaldshåndtering Affald er en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes dels lovgivning, myndigheders og interessenters krav. Gennem de seneste år er der i Lantmännen Cerealia gennemført en række tiltag inden for affaldssortering og håndtering. I 2010 var der en gennemgang af kemikalieaffaldet. Samlet mængde affald udgør i 2010, kg, hvilket er på niveau med mængderne fra Deponi udgør: 0 % Kompostering udgør: 12 % 9

10 Brændbart udgør: 24 % Farligt affald udgør: 0,1 % Genanvendeligt udgør: 64 % Støj-, støv, - og lugtforhold Støj Støjkilder i produktionen er primært motorer, renseri, afkast, ventilatorer og pneumatiske rørtransporter. Renoveringen af siloanlægget blev færdigt i foråret 2010 samt er der foretaget støjdæmpning af 3 afkast. Der er primo 2010 fremsendt en rapport til Vejle Kommune, hvor der er dokumentation for at støjgrænserne i miljøgodkendelsen ikke er overskredet. Støv Støvpåvirkningen er begrænset til at omfatte unormal drift, hvor filtre ikke fungerer som påkrævet. I sådanne tilfælde registreres hændelsen, og det vurderes hvorvidt der skal iværksættes korrigerende eller forebyggende handling. Som led i overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen er der i 2009 foretaget målinger for støv i afkast fra hele produktionsanlægget samt er der gennemført OML beregninger. Det fremgår af målingerne at luftmængderne er små i forhold til de tilladte, men luftmængderne vil altid svinge i forbindelse med en produktion, hvorfor det er vigtigt at støvemissionen ligger langt under grænseværdien. Resume af egenkontrol Følgende egenkontrol er gennemført i 2010 for at imødegå en forøget miljøbelastning: Der foretages filtercheck ved hjælp af trykdifferensmålere. Alle målinger der anvendes i forbindelse med miljøledelsessystemet overvåges ved månedsafslutning. Der foretages forebyggende vedligehold af produktionsudstyret. Unormal drift registreres så der kan i gangsættes korrigerende handlinger såfremt det skønnes nødvendigt. Der foretages tilsyn og vedligehold på begge naturgaskedler. Tilsynet og vedligehold udføres minimum 1 gang årligt. Tilsynet er dokumenteret og der er indgået servicekontrakt med leverandør herom. Procedurer for drift og vedligehold af filteranlæg er blevet gennemgået så de er nærværende for medarbejderne i produktionen. Efter etablering af den nye mølle, kan det nævnes, at de fleste filtre bliver kontrolleret automatisk ved hjælp af støvcensorer. Proceduren for drift og vedligehold af filtercheck er blevet gennemgået og opdateret. Proceduren omfatter hele matriklen og indeholder også en oversigt over alle filtre samt en filter-checkliste. Det er arbejdsledernes ansvar at sikre at den nødvendige viden omkring filtre kommunikeres til medarbejderne, således at disse ved hvordan de skal forholde sig i tilfælde af alarm. I henhold til miljøgodkendelsen planlægges det at gennemføre støvmålinger i 2011 og

11 Input Lantmännen Cerealia Type Mængde 2010 Mængde 2009 Enhed Energi El Kwh Naturgas m 3 Diesel Liter Vand Proces m 3 Sanitet m 3 Råvarer Korn Ton Maltmel ,9 Ton Bygmalt 0 75,0 Ton Askorbinsyre 2.6 3,1 Ton Emballage Pap/papir Kg Plast Kg Lim Kg Transport Dieselforbrug Liter Hjælpestoffer Laboratoriekemikalier Kg Gearolie og olier 214 kg 309 L 11

12 Output Lantmännen Cerealia Type Mængde 2010 Mængde 2009 Enhed Produkter Færdigvarer Ton Sekundære produkter Ton Spildevand Industri 0 0 m 3 Forbrugsvand m 3 Affald Kompostering Kg Pap og papir til genanvendelse Kg Glas og flasker til genanvendelse 70 0 Kg Plast til genanvendelse Kg Metal til genanvendelse Kg Brændbart Kg Elektronikskrot til genanvendelse Kg Farligt affald og spildolie Kg Deponi 0 0 Kg Emissioner til luft Melstøv kg CO Kg NO x Kg SO x Kg Emissioner til jord Ingen

13 Oplysningernes form I oversigten i afsnittet om miljøpåvirkninger er følgende nedenstående anvendt: m: målte værdier b: beregnet a: for anslået Miljøparameter Beskrivelse Enhed Metode El Måler aflæsning Kwh m Naturgas Måler aflæsning m 3 m Vand - total Måler aflæsning m 3 m Diesel Forbrugstal og fakturaer l m Procesvand Måler aflæsninger m 3 m Sanitet Beregnet som total vand - procesvand m 3 a Spildevand Spildevand er opgjort som det vandforbrug der afledes til kloak. m 3 a Kornforbrug Indkøbt mængde fraregnet frarens ton b Færdigvarer Registrerede vejemængder og faktura ton m Sekundære produkter Massebalance ton b Bygmalt Registrerede indkøbsmængder ton a Askorbinsyre Registrerede indkøbsmængder ton a Papir poser og afsnit fra MOVEX. Papir - sække fra MOVEX. Papir - palle fra MOVEX. Kartonage - æsker fra MOVEX. Plast bigbags PP fra MOVEX. Internt forbrug af eksempelvis bigbags til opbevaring/intern overflytning er ikke medregnet. Plast (krymp og stræk) fra MOVEX. Etiketter fra MOVEX. Lim Registrerede indkøbsmængder Støv Beregnet ud fra støvemissionsmålinger og vurderede produktionstider kg a Affald alle fraktioner Opgøres udfra faktura. Affaldsfraktioner afleveres på Vejle Containerplads samt afregninger fra vognmænd. Fedt Ikke opgjort Olie Ikke opgjort l b Laboratorie kemikalier Opgøres ud fra faktura l b CO 2, NO x, SO x Teoretisk beregning udfra nøgletalsbetragning. Kilde Key2Green. g/m 3 b 13

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere