Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning"

Transkript

1 Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle

2 Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade 12, 7100 Vejle Telefon Kontaktperson Ole Kirk Østergaard CVR-nummer P-nummer Tilsynsmyndighed Moderselskab Ultimativt moderselskab Branchebetegnelse Listepunkter Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter Miljøgodkendelse Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold Vejle Kommune Lantmännen Cerealia A/S, Møllegade Vejle Lantmännen, Sverige Møllerivirksomhed E Mølleri med en kapacitet på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit. Formaling af korn til mel. Herunder opbevaring, rensning, formaling, sigtning og eventuel emballering af færdigt produkt. Virksomhedens naturgasfyrede kedelanlæg. Fungerer som administrationscentrum for øvrige produktionsanlæg i Danmark A/S. Der findes laboratorium, værkstedsfaciliteter og færdigvarelager. Seneste revision af miljøgodkendelse af 1. august 2006 samt miljøgodkendelse af ny mølle fra april Lantmännen Cerealia væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Hovedparten af forbruget findes i mølleriproduktionen. De væsentlige miljømæssige forhold omfatter udledningen af CO 2, og NO x. til luften. Emissionerne stammer dog primært fra ekstern energiproduktion, hvorfor der ikke redegøres herfor. Emissionen fra egne naturgaskedler er dog medtaget i redegørelsen. Støj og støv er ligeledes omfattet. Der udledes ikke industrielt spildevand, men udelukkende almindeligt sanitært spildevand til offentlig kloak. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i Lantmännen Cerealia produktsortiment. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i mindre grad som hjælpestoffer i laboratoriet og som smøremidler i produktionen. Emissionen af støj og støv stammer hovedsageligt fra mølleriet. Laboratoriet genererer en mindre mængde farligt affald, der indsamles og sendes til godkendte affaldsbehandlere. 2

3 Ledelsens redegørelse Dette grønne regnskab omfatter afdelingen i Vejle, der er pligtig til at udarbejde grønt Regnskab. Lantmännen Cerealia har yderligere to produktionsenheder i Danmark, der ikke er omfattet af regnskabspligten, og som ikke er omfattet af dette regnskab. Det er ottende gang, der udarbejdes Grønt Regnskab efter bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Det er valgt at regnskabet omfatter basisoplysninger, en datadel og miljøberetningen. Datadelen er som foreskrevet endvidere indberettet i PRTR registret over virksomheders miljøforhold. Efter en flerårig bygge- og indkørselsproces kørte det nye mølleri på fuld drift i Derudover er der i 2010 sket en flytning og modernisering af specialmøllen, der eksempelvis producerer knuste og knækkede kerner og der er i forbindelse med flytningen installeret et luftconditioneringsanlæg i grynmøllebygningen, hvor specialmøllen nu er placeret. Der er endvidere i 2010 flyttet en del produktion fra produktionsstedet i Lunderskov til Vejle, hvilket har givet et ændret produktmix. I 2010 var der fortsat ledelsesmæssig fokus på miljøarbejdet bl.a. ved at produktions-ledergruppen afholdt 3 miljømøder, hvor de 3 produktionssteders miljøarbejde gennemgås og planlægges. 10 årlige runderinger er indført, hvor medarbejdere gennemgår hele produktionen med henblik på at forbedre og efterse arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Afvigelser, der ikke kan løses på stedet rapporteres i ledelsessystemet og skal efterfølgende behandles og løses. Lantmännen Cerealia var i 2010 certificeret efter hygiejnestandarden BRC og ISO Der forefindes etablerede procedurer for virksomhedens miljøforhold og der arbejdes systematisk med miljøledelse. Begrundelse for væsentlighed De væsentlige miljøpåvirkninger er udpeget ved en gennemgang af Lantmännen Cerealia Danmarks produktion og ved planlægningen af det nye mølleri. Følgende kriterier vægtes ved udvælgelse af væsentlige miljøpåvirkninger: Overholdelse og ændringer i lovgivning Miljømæssig påvirkning Væsentlige råvare- og produktmængder Lantmännens miljøpolitik Miljøpåvirkningerne gennemgås årligt, og der tages aktivt stilling til miljøbelastningerne på ledelsesniveau. Miljøpolitik Lantmännen Cerealias miljøarbejde er baseret på ansvarlighed. Vi arbejder ud fra et bæredygtighedsprincip og skaber løbende forbedringer af vores miljøpræstation. Lantmännen Cerealia forpligter sig til, at: miljøforhold er en integreret del af virksomheden, herunder vurdering af nye aktiviteter, indkøb og procesændringer. overvåge og overholde gældende miljøkrav og lovgivning, beskytte miljøet, sikre accept af miljøpolitikken hos alle medarbejdere, sikre et godt arbejdsmiljø indgå i en åben dialog om miljø med kunder, medarbejdere, myndigheder, naboer, presse og andre samarbejdspartnere, Code of Conduct Lantmännen har udarbejdet et Code of Conduct, som alle i virksomheden skal følge. Den handler om, at: vi arbejder løbende på at strømline vores brug af ressourcer og reducere udslip til luft, jord og vand. vi bestræber os på løbende at forbedre vor viden og kontrol over vor påvirkning af miljøet. Transport Vi bestræber os på at udvikle mere bæredygtige logistikløsninger, der reducerer påvirkningen af miljøet, øger transportsikkerheden og pålideligheden og optimerer forbruget af ressourcer. Når der findes flere alternativer, der ligner hinanden med hensyn til økonomi og kvalitet, skal vi vælge den transportmåde, der påvirker miljøet mindst. Energi Vi arbejder aktivt på at strømline vort energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi. Miljømål og handlingsplaner Der udarbejdes overordnede handlingsplaner, der indeholder miljømål og resultater, som kan ses i skemaet på næste side.

4 Arbejdsmiljø Miljø Miljøledelse Mål 2010 Status 2010 Mål Opretholde et aktivt miljøledelsessystem uden certificering. Opretholdt et aktivt miljøledelsessystem. Opretholde et aktivt miljøledelsessystem. Gennemføre cirka 3 møder i miljølederarbejdsgruppen, og der skal fra gruppen planlægges projekter, der reducerer miljøbelastningen. Kvartalsvis præsentation af miljødata og løbende ledelsesmæssig vurdering. Gennemføre akkrediterede NOx emissionsmålinger på varmtvandkedlen til dokumentation på at vilkår er overholdes Der sættes fokus på håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Gennemgang af instruktion for opbevaring og håndtering af farligt affald Gennemføre og forbedre indsatsen vedrørende de henstillinger og indskærpelser der blev givet på miljøtilsynet i Opnå et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. Erstatte den dieseloliefyrede dampgenerator med en naturgasfyret klidpresse. Reducere antallet af transporter med klid med ca. 50 % (svarende til lastbiler om året) i forhold transport af de ikke pressede klid. Gennemføre 3 arbejdsmiljøforbedrende projekter. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt med mål og handlingsplaner. Gennemgang af produktionen med henblik på at kortlægge uhensigtsmæssige forhold i arbejdsmiljøet. Der er i 2010 afholdt 3 møder og der er gennemført en række projekter, der reducerer miljøbelastningen. Data kan præsenteres kvartalsvist på møder i mijølederarbejdsgruppen. Emissionsmålinger er gennemført og vilkårene er overholdt. Instruktion for opbevaring og håndtering af farligt affald er gennemgået og justeret Gennemgang og opdatering af kemikalier og kemikaliecontaineren. Miljøarbejdsgruppen har haft fokus på dette. Henstillinger og indskærpelser er afklaret. Der er opnået 129 KWh/ton korninput. Der er etableret en naturgasfyret klidpresse. Det vurderes, at reduktionen er lykkedes. Der er gennemført en række arbejdsmiljøforbedrende projekter. Sikkerhedsorganisationens struktur og samarbejde er forbedret væsentligt Hver sikkerhedsgruppe i produktionen har gennemført ca. 10 sikkerhedsrunderinger, samt er der gennemført en række forbedringer. Gennemføre 3 møder i miljølederarbejdsgruppen, og der skal fra gruppen planlægges projekter, der reducerer miljøbelastningen. Kvartalsvis præsentation af miljødata og løbende ledelsesmæssig vurdering Gennemførsel af støvmålinger i 2011 og 2013 Der indføres fødevaregodkendte olier og smøremidler i produktionen Alle kemikalier gennemgås og der udarbejdes risikovurderinger, samt opdateres arbejdspladsbrugsanvisningerne. Gennemføre 10 årlige runderinger. Fastholde et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. Der forventes en mindre produktion i 2011, hvilket gør det sværere at opnå en målet. Gennemgå vandforbruget i produktionen. Der foretages en energigennemgang på væsentlige dele af produktionen. Gennemførsel af 1-2 energibesparende projekter. Årligt eftersyn og vedligehold af gasfyrene. Gennemføre mindst 3 arbejdsmiljøforbedrende projekter Implementere ny arbejdsmiljølovgivning i arbejdsmiljøarbejdet Gennemføre 10 årlige runderinger

5 Opnåede resultater Resultaterne fremgår delvist af handlingsplanerne. Enkelte områder er dog beskrevet yderligere i dette afsnit. Miljøledelse Det systematiske arbejde med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet er en del af det integrerede fødevare-, kvalitets- og miljøledelsessystem. Der sker en løbende evaluering af systemet, hvor eksempelvis henvendelser fra interessenter, lovgivning, forbedringer og handlingsplaner behandles. Ved ledelsens evaluering deltager administrerende direktør, økonomichef, produktionsdirektør, kvalitets- og miljøchefen og øvrige relevante medarbejdere. Arbejdsmiljø er en del af ledelsessystemet. Der har i 2010 været arbejdet med gennemførelse af handlingsplaner og optimering af arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Energi Driften på ny mølle var i 2010 op at køre med fuld kapacitet og optimalt. Forbruget i 2010 blev på 129 kwh/ton mod 134 kwh/ton i Der er i 2010 gennemført nogle energiforbedrende tiltag. Eksempelvis optimering af kompressorerne, isolering af rør samt varmegenvinding, der blev brugt til opvarmning af kornsiloen. Der forventes en mindre produktion i 2011, hvilket gør det sværere at fastholde et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. I perioden fastholdes, der er mål på 130 kwh/ton korninput. Affaldsområdet Den eksisterende sortering af affald er fortsat i De samlede mængder er faldet en smule i 2010, hvilket vurderes, at skyldes en gennemgang og optimering af affaldsområdet samt et ændret produktionsmix. Redegørelse for miljøarbejdet Miljøkrav til leverandører Det forventes, at leverandører overholder gældende lovgivning på alle områder. Alle leverandører godkendes i henhold til ledelsessystemet, med et ønske om åbenhed og dialog vedrørende miljø. Det er et krav til leverandører, at de forpligter sig til at indgå i dialog om deres miljøpåvirkninger, og accepterer audit på deres virksomhed. Der er indgået kontraktligt samarbejde med en række landmænd under konceptet Produktion i balance, som indebærer en miljøtilpasset produktion, blandt andet uden anvendelse af stråforkortere. Der udarbejdes overensstemmelseserklæringer efter kontrol og vurdering af akkrediteret certificerende myndighed. Grønt Regnskab 2007 Lantmännen Cerealia 5

6 Inddragelse af medarbejdere Medarbejderne inddrages i arbejdet med at skabe forbedringer for miljøet og sikre, at det eksisterende ledelsessystem efterleves. Der er etableret en miljøarbejdsgruppe, bestående af ledere i produktionen, som skal sikre et der er overblik over og fokus på virksomhedens miljøforhold. Gruppen har afholdt 3 møder i 2010 og har arbejdet bredt med projekter der minimerer forbrug af vand, energi og affald. Der er bl.a. gennemført 10 årlige runderinger, hvor medarbejdere går gennem hele produktionen og registrerer og vurderer forskellige forhold som arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde Ved behandling af korn og fremstilling af mel opstår der støv. Støv kan give allergiske reaktioner ved påvirkning. Medarbejdernes eksponering af støv reduceres tilstrækkeligt ved afsugning på maskiner og udstyr. Samtidig fjernes risikoen for støveksplosioner. De eksisterende møllerimaskiner støjer meget, hvilket indebærer at der er påbudt høreværn i dele af produktionsområdet. Støj kan give varig hørenedsættelse. Ved etablering af den nye mølle er der taget højde for arbejdsmiljømæssige forhold. Medarbejdernes udsættelse for støj og støv bliver begrænset væsentligt. Eksempelvis vil det ikke i normale arbejdsområder være påbudt at benytte høreværn Der tilbydes endvidere førstehjælpskurser og brandbekæmpelseskurser for alle medarbejdergrupper. Forebyggelse af vilkårsoverskridelser Ultimo 2009 gennemførte Vejle Kommune et tilsyn med miljøforholdene hos Lantmännen Cerealia i Vejle. Tilsynet omfattede: - Samlet tilsyn - Besigtigelse af hele virksomheden - Gennemgang af: - vilkår i miljøgodkendelser - miljøteknisk beskrivelse - Drøftelse af virksomhedens miljøledelsessystem herunder at minimere spild og reducere energiforbruget. Tilsynet gav dog anledning til tre indskærpelser og fire henstillinger. Indskærpelserne er nævnt i ledelsens evaluering, mens henstillingerne behandles i de relevante afsnit i denne redegørelse. Klager Der er i 2010 ikke modtaget klager vedrørende virksomhedens miljøforhold. Drifts- og indretningsmæssige ændringer Efter en flerårig bygge- og indkørselsproces kørte det nye mølleri på fuld drift i I 2010 blev den midlertidige klidpresse, der var eldreven og brugte diesel til at generere damp er erstattet med en naturgasfyret kedel. Grunden til at pillepressen er installeret, er at den kan presse løse klid til piller. Dette reducerer volumen af klid der skal transporteres fra produktionsstedet i Vejle med mere end 50 %. Det har reduceret antallet af årlige lastbiltransporter med ca årlige lastbiltransporter med klid til og fra produktionsstedet i Vejle. Altså en væsentlig reduktion i miljøbelastningen for transport. Der er endvidere i 2010 flyttet en del produktion fra produktionsstedet i Lunderskov til Vejle, hvilket har medført et ændret produktmix. Vejle Kommune vurderede, at miljøforholdene på virksomheden generelt er tilfredsstillende, og at der er fokus på at optimere produktionen 6

7 Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskab fra 2009 De afvigelser i Lantmännen Cerealias miljøpræstation, der er fra 2009 til 2010, kan generelt henføres til ændringer i produktionsmængder, produktmix, og indkøring af nyt mølleri samt installationen af den naturgasfyrede klidpresse. Energieffektiviteten af møllen er meget afhængig af, hvor meget korn, der køres igennem den og hvor vanskelig havren er at afskalle. Dette har i 2010 medført et lille fald i energiforbruget pr. kornmængde. Oplysninger om miljøforhold Emissioner til luft 1) CO 2, : kg NO x,: kg SO x : 11 kg Støv 4) Melstøv: kg Energi El: KWh Diesel: liter Gas: Nm 3 Vand Vand: m 3, heraf: Procesvand: m 3 Sanitet: m 3 Råvarer Kornforbrug: ton Ascorbinsyre: kg Maltmel: 86.1 ton Emballage Pap/papir: kg Plast: kg Lim: kg Transport Dieselforbrug: ) Hjælpestoffer Laboratoriekemi: 120 kg Gearolie og fedt: 40 kg Emissioner til jord Ingen emissioner til jord Produkter Færdigvarer: ton Sekundære produkter 3) Biprodukter/viderebeh.: ton Affald Kompostering: kg Pap og papir: kg Plast til genanvendelse: kg Jern, metal og kabler: kg Brændbart: kg Elektroniskskrot:790 kg Farligt affald, spildolie: 251 kg Deponi: 0 kg Spildevand Spildevand til kloak: m 3 1) - Ikke medtaget emission fra ekstern energiproduktion. Udelukkende emission fra naturgasforbrænding og afbrænding af dieselolie i kedel. Kedlen er nedtaget i foråret 2010 og erstattet af en naturgasfyret kedel. 2) - Tallet er udelukkende for virksomhedens egne biler, ikke for de eksterne vognmænd vi anvender. Emissionerne fra transport er ikke medregnet figurens emissioner til luft 3) Alle sekundære produkter er medtaget. 4) Støvemissionen er beregnet uf fra støvemissionsmålinger. 7

8 9 Ressourceforbrug, arter og mængder af forurenende stoffer Oversigt over ressourceforbrug og mængder af forurenende stoffer fremgår af figuren på foregående side. Dette afsnit afsluttes med detaljerede miljøoplysninger over type og mængder. Energi El anvendes primært til produktionsprocessen, men også til den almindelige administrationsdrift, herunder IT og belysning. El produceres eksternt og leveres af TRE-FOR. Naturgas anvendes primært til opvarmning i havregrynsprocessen. Der anvendes endvidere gas til krympeovn og opvarmning i administrationen. I 2010 blev en midlertidig kedel nedtaget. Den brugte diesel og el, til at presse klidene. Det ses, at dette dieselforbrug udgør 2 % af det samlede energiforbrug. Kedlen blev i foråret 2010 erstattet af en naturgasfyret kedel. Relativt blev der i 2010 benyttet mere naturgas og mindre el. Det totale energiforbrug i Vejle udgjorde i kwh. Heraf udgør El: kwh Gas: kwh Diesel: kwh udarbejdet detaljerede handlingsplaner for at opnå og gennemføre forbedringer for driftsøkonomien og miljøet. Blandt andet er trykluftsforbruget blevet gennemgået og optimeret flere steder i produktionen. Desuden er rør blevet isoleret, hvilket har mindsket varmetab. I 2011 skal der foretages en energigennemgang i væsentlige dele af produktionen og det forventes at der gennemføres 1-2 energibesparende projekter. Desuden skal der ifølge miljøgodkendelsen foretages et årligt eftersyn og vedligehold af gasfyrene. Energi er en væsentlig faktor ved indkøb af nyt materiel, idet det vurderes, hvorvidt der er etableret energibesparende foranstaltninger. Samtidig øges den installerede effekt, som følge af ny teknologi, både for at modernisere produktionsapparatet og som følge af øgede krav til hygiejne. Energiforbruget til transport er kun opgjort for virksomhedens egne biler, og ikke de eksterne vognmænd. Ved at presse klid til piller vurderes, det at transporten kan reduceres med ca lastbiler. Besparelsen ligger dog uden for produktionsstedet, hvorfor denne ikke kan godskrives i dette grønne regnskab. Energi er en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes især at en stor del af energiforbruget er i form af el baseret på kul og olie. Energi er en af Lantmännen Cerealias indsatsområder og der er 8

9 Vand Vand leveres af TRE-FOR og er af drikkevandskvalitet. Procesvand anvendes kun til befugtning af korn eller dampning ved forbehandling af grynproduktion samt til damp til klidpressen. Øvrigt vandforbrug er almindeligt forbrugsvand til velfærdsforanstaltninger, sanitet, kaffe og lignende. Stigningen i vandforbrug i 2010 skyldes vandforbruget til klidpressen, der blev installeret i 2010 samt stigningen i de producerede færdigvarer i Stigningen i vandforbruget giver dog anledning til at der i 2011 skal foretages en gennemgang og analyse af vandforbruget i produktionen. og fedt. Alle kemikalier vil i 2011 blive gennemgået og der skal udarbejdes risikovurderinger, samt skal arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateres. Emballage Der anvendes emballage til detailpakninger, sikring i distribution og til sækkevarer. Leverandørsamarbejdet er koncentreret om at minimere forbrug af emballage og udfasning af eventuelle miljøproblematiske stoffer. Ingen emballager indeholder PVC. Emissioner Emissioner til luft er en væsentlig miljøpåvirkning. Det begrundes især med CO 2 - lovgivning, el-produktion baseret på olie og kul, men også udslip fra lastvogne, samt mulig udledning af støv. Støvemissioner til omgivelserne overholder de vejledende grænser og der er udført målinger af støvemissionerne i Råvarer Korn forarbejdes stort set uden spild i produktionsprocessen og derfor kan mængden af indgående råvarer og mængden af udgående færdigvarer og sekundære produkter antages at være næsten ens. Maltmel og ascorbinsyre tilsættes produkter for at sikre færdigvaren visse kvalitetsparametre. Tilsætningen er afhængig af råvarekvaliteten og varierer fra høst til høst. Der benyttes ikke længere bygmalt. Hjælpestoffer Laboratoriekemikalier anvendes til analyse af proceskontroller og færdigvarer. Alle kemikalier håndteres og bortskaffes som farligt affald til fælles kommunalt affaldsselskab. Mængden er begrænset og anses ikke som væsentlig. Olie og fedtstoffer anvendes som teknisk hjælpemiddel i forbindelse med systematisk vedligehold af maskiner. I 2010 er instruktionen for opbevaring og håndtering af farligt affald gennemgået og justeret samt er kemikaliecontaineren gennemgået. Som målsætning i 2011 er angivet at der skal benyttes færre og fødevaregodkendte smøreolier Der genereres intet processpildevand fra produktionen. Spildevand er udelukkende sanitært, og anslås at svare til den mængde vand der tilsvarende forbruget af forbrugsvand. Der er ingen emissioner til jord. Indberetning til PRTR registret over virksomheders miljøforhold Naboer til større industrivirksomheder og landbrug skal selv kunne følge med i, hvad virksomhederne udleder af forurenende stoffer og producerer af affald. Oplysningerne samles i et forureningsregister, der også kaldes Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) og skal bidrage til mere synlighed og åbenhed omkring virksomhedernes miljøforhold. Miljødatadelen og dette Grønne regnskab kan findes på Affaldsproduktion og affaldshåndtering Affald er en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes dels lovgivning, myndigheders og interessenters krav. Gennem de seneste år er der i Lantmännen Cerealia gennemført en række tiltag inden for affaldssortering og håndtering. I 2010 var der en gennemgang af kemikalieaffaldet. Samlet mængde affald udgør i 2010, kg, hvilket er på niveau med mængderne fra Deponi udgør: 0 % Kompostering udgør: 12 % 9

10 Brændbart udgør: 24 % Farligt affald udgør: 0,1 % Genanvendeligt udgør: 64 % Støj-, støv, - og lugtforhold Støj Støjkilder i produktionen er primært motorer, renseri, afkast, ventilatorer og pneumatiske rørtransporter. Renoveringen af siloanlægget blev færdigt i foråret 2010 samt er der foretaget støjdæmpning af 3 afkast. Der er primo 2010 fremsendt en rapport til Vejle Kommune, hvor der er dokumentation for at støjgrænserne i miljøgodkendelsen ikke er overskredet. Støv Støvpåvirkningen er begrænset til at omfatte unormal drift, hvor filtre ikke fungerer som påkrævet. I sådanne tilfælde registreres hændelsen, og det vurderes hvorvidt der skal iværksættes korrigerende eller forebyggende handling. Som led i overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen er der i 2009 foretaget målinger for støv i afkast fra hele produktionsanlægget samt er der gennemført OML beregninger. Det fremgår af målingerne at luftmængderne er små i forhold til de tilladte, men luftmængderne vil altid svinge i forbindelse med en produktion, hvorfor det er vigtigt at støvemissionen ligger langt under grænseværdien. Resume af egenkontrol Følgende egenkontrol er gennemført i 2010 for at imødegå en forøget miljøbelastning: Der foretages filtercheck ved hjælp af trykdifferensmålere. Alle målinger der anvendes i forbindelse med miljøledelsessystemet overvåges ved månedsafslutning. Der foretages forebyggende vedligehold af produktionsudstyret. Unormal drift registreres så der kan i gangsættes korrigerende handlinger såfremt det skønnes nødvendigt. Der foretages tilsyn og vedligehold på begge naturgaskedler. Tilsynet og vedligehold udføres minimum 1 gang årligt. Tilsynet er dokumenteret og der er indgået servicekontrakt med leverandør herom. Procedurer for drift og vedligehold af filteranlæg er blevet gennemgået så de er nærværende for medarbejderne i produktionen. Efter etablering af den nye mølle, kan det nævnes, at de fleste filtre bliver kontrolleret automatisk ved hjælp af støvcensorer. Proceduren for drift og vedligehold af filtercheck er blevet gennemgået og opdateret. Proceduren omfatter hele matriklen og indeholder også en oversigt over alle filtre samt en filter-checkliste. Det er arbejdsledernes ansvar at sikre at den nødvendige viden omkring filtre kommunikeres til medarbejderne, således at disse ved hvordan de skal forholde sig i tilfælde af alarm. I henhold til miljøgodkendelsen planlægges det at gennemføre støvmålinger i 2011 og

11 Input Lantmännen Cerealia Type Mængde 2010 Mængde 2009 Enhed Energi El Kwh Naturgas m 3 Diesel Liter Vand Proces m 3 Sanitet m 3 Råvarer Korn Ton Maltmel ,9 Ton Bygmalt 0 75,0 Ton Askorbinsyre 2.6 3,1 Ton Emballage Pap/papir Kg Plast Kg Lim Kg Transport Dieselforbrug Liter Hjælpestoffer Laboratoriekemikalier Kg Gearolie og olier 214 kg 309 L 11

12 Output Lantmännen Cerealia Type Mængde 2010 Mængde 2009 Enhed Produkter Færdigvarer Ton Sekundære produkter Ton Spildevand Industri 0 0 m 3 Forbrugsvand m 3 Affald Kompostering Kg Pap og papir til genanvendelse Kg Glas og flasker til genanvendelse 70 0 Kg Plast til genanvendelse Kg Metal til genanvendelse Kg Brændbart Kg Elektronikskrot til genanvendelse Kg Farligt affald og spildolie Kg Deponi 0 0 Kg Emissioner til luft Melstøv kg CO Kg NO x Kg SO x Kg Emissioner til jord Ingen

13 Oplysningernes form I oversigten i afsnittet om miljøpåvirkninger er følgende nedenstående anvendt: m: målte værdier b: beregnet a: for anslået Miljøparameter Beskrivelse Enhed Metode El Måler aflæsning Kwh m Naturgas Måler aflæsning m 3 m Vand - total Måler aflæsning m 3 m Diesel Forbrugstal og fakturaer l m Procesvand Måler aflæsninger m 3 m Sanitet Beregnet som total vand - procesvand m 3 a Spildevand Spildevand er opgjort som det vandforbrug der afledes til kloak. m 3 a Kornforbrug Indkøbt mængde fraregnet frarens ton b Færdigvarer Registrerede vejemængder og faktura ton m Sekundære produkter Massebalance ton b Bygmalt Registrerede indkøbsmængder ton a Askorbinsyre Registrerede indkøbsmængder ton a Papir poser og afsnit fra MOVEX. Papir - sække fra MOVEX. Papir - palle fra MOVEX. Kartonage - æsker fra MOVEX. Plast bigbags PP fra MOVEX. Internt forbrug af eksempelvis bigbags til opbevaring/intern overflytning er ikke medregnet. Plast (krymp og stræk) fra MOVEX. Etiketter fra MOVEX. Lim Registrerede indkøbsmængder Støv Beregnet ud fra støvemissionsmålinger og vurderede produktionstider kg a Affald alle fraktioner Opgøres udfra faktura. Affaldsfraktioner afleveres på Vejle Containerplads samt afregninger fra vognmænd. Fedt Ikke opgjort Olie Ikke opgjort l b Laboratorie kemikalier Opgøres ud fra faktura l b CO 2, NO x, SO x Teoretisk beregning udfra nøgletalsbetragning. Kilde Key2Green. g/m 3 b 13

Grønt regnskab. Lantmännen Cerealia A/S. Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle

Grønt regnskab. Lantmännen Cerealia A/S. Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Grønt regnskab 2008 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade 12, 7100 Vejle Telefon 79 415 415

Læs mere

Grønt regnskab. Lantmännen Cerealia A/S. Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle

Grønt regnskab. Lantmännen Cerealia A/S. Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Grønt regnskab 2009 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade 12, 7100 Vejle Telefon 79 415 415

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere