Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning"

Transkript

1 Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle

2 Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade 12, 7100 Vejle Telefon Kontaktperson Ole Kirk Østergaard CVR-nummer P-nummer Tilsynsmyndighed Moderselskab Ultimativt moderselskab Branchebetegnelse Listepunkter Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter Miljøgodkendelse Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold Vejle Kommune Lantmännen Cerealia A/S, Møllegade Vejle Lantmännen, Sverige Møllerivirksomhed E Mølleri med en kapacitet på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit. Formaling af korn til mel. Herunder opbevaring, rensning, formaling, sigtning og eventuel emballering af færdigt produkt. Virksomhedens naturgasfyrede kedelanlæg. Fungerer som administrationscentrum for øvrige produktionsanlæg i Danmark A/S. Der findes laboratorium, værkstedsfaciliteter og færdigvarelager. Seneste revision af miljøgodkendelse af 1. august 2006 samt miljøgodkendelse af ny mølle fra april Lantmännen Cerealia væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Hovedparten af forbruget findes i mølleriproduktionen. De væsentlige miljømæssige forhold omfatter udledningen af CO 2, og NO x. til luften. Emissionerne stammer dog primært fra ekstern energiproduktion, hvorfor der ikke redegøres herfor. Emissionen fra egne naturgaskedler er dog medtaget i redegørelsen. Støj og støv er ligeledes omfattet. Der udledes ikke industrielt spildevand, men udelukkende almindeligt sanitært spildevand til offentlig kloak. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i Lantmännen Cerealia produktsortiment. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i mindre grad som hjælpestoffer i laboratoriet og som smøremidler i produktionen. Emissionen af støj og støv stammer hovedsageligt fra mølleriet. Laboratoriet genererer en mindre mængde farligt affald, der indsamles og sendes til godkendte affaldsbehandlere. 2

3 Ledelsens redegørelse Dette grønne regnskab omfatter afdelingen i Vejle, der er pligtig til at udarbejde grønt Regnskab. Lantmännen Cerealia har yderligere to produktionsenheder i Danmark, der ikke er omfattet af regnskabspligten, og som ikke er omfattet af dette regnskab. Det er ottende gang, der udarbejdes Grønt Regnskab efter bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Det er valgt at regnskabet omfatter basisoplysninger, en datadel og miljøberetningen. Datadelen er som foreskrevet endvidere indberettet i PRTR registret over virksomheders miljøforhold. Efter en flerårig bygge- og indkørselsproces kørte det nye mølleri på fuld drift i Derudover er der i 2010 sket en flytning og modernisering af specialmøllen, der eksempelvis producerer knuste og knækkede kerner og der er i forbindelse med flytningen installeret et luftconditioneringsanlæg i grynmøllebygningen, hvor specialmøllen nu er placeret. Der er endvidere i 2010 flyttet en del produktion fra produktionsstedet i Lunderskov til Vejle, hvilket har givet et ændret produktmix. I 2010 var der fortsat ledelsesmæssig fokus på miljøarbejdet bl.a. ved at produktions-ledergruppen afholdt 3 miljømøder, hvor de 3 produktionssteders miljøarbejde gennemgås og planlægges. 10 årlige runderinger er indført, hvor medarbejdere gennemgår hele produktionen med henblik på at forbedre og efterse arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Afvigelser, der ikke kan løses på stedet rapporteres i ledelsessystemet og skal efterfølgende behandles og løses. Lantmännen Cerealia var i 2010 certificeret efter hygiejnestandarden BRC og ISO Der forefindes etablerede procedurer for virksomhedens miljøforhold og der arbejdes systematisk med miljøledelse. Begrundelse for væsentlighed De væsentlige miljøpåvirkninger er udpeget ved en gennemgang af Lantmännen Cerealia Danmarks produktion og ved planlægningen af det nye mølleri. Følgende kriterier vægtes ved udvælgelse af væsentlige miljøpåvirkninger: Overholdelse og ændringer i lovgivning Miljømæssig påvirkning Væsentlige råvare- og produktmængder Lantmännens miljøpolitik Miljøpåvirkningerne gennemgås årligt, og der tages aktivt stilling til miljøbelastningerne på ledelsesniveau. Miljøpolitik Lantmännen Cerealias miljøarbejde er baseret på ansvarlighed. Vi arbejder ud fra et bæredygtighedsprincip og skaber løbende forbedringer af vores miljøpræstation. Lantmännen Cerealia forpligter sig til, at: miljøforhold er en integreret del af virksomheden, herunder vurdering af nye aktiviteter, indkøb og procesændringer. overvåge og overholde gældende miljøkrav og lovgivning, beskytte miljøet, sikre accept af miljøpolitikken hos alle medarbejdere, sikre et godt arbejdsmiljø indgå i en åben dialog om miljø med kunder, medarbejdere, myndigheder, naboer, presse og andre samarbejdspartnere, Code of Conduct Lantmännen har udarbejdet et Code of Conduct, som alle i virksomheden skal følge. Den handler om, at: vi arbejder løbende på at strømline vores brug af ressourcer og reducere udslip til luft, jord og vand. vi bestræber os på løbende at forbedre vor viden og kontrol over vor påvirkning af miljøet. Transport Vi bestræber os på at udvikle mere bæredygtige logistikløsninger, der reducerer påvirkningen af miljøet, øger transportsikkerheden og pålideligheden og optimerer forbruget af ressourcer. Når der findes flere alternativer, der ligner hinanden med hensyn til økonomi og kvalitet, skal vi vælge den transportmåde, der påvirker miljøet mindst. Energi Vi arbejder aktivt på at strømline vort energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi. Miljømål og handlingsplaner Der udarbejdes overordnede handlingsplaner, der indeholder miljømål og resultater, som kan ses i skemaet på næste side.

4 Arbejdsmiljø Miljø Miljøledelse Mål 2010 Status 2010 Mål Opretholde et aktivt miljøledelsessystem uden certificering. Opretholdt et aktivt miljøledelsessystem. Opretholde et aktivt miljøledelsessystem. Gennemføre cirka 3 møder i miljølederarbejdsgruppen, og der skal fra gruppen planlægges projekter, der reducerer miljøbelastningen. Kvartalsvis præsentation af miljødata og løbende ledelsesmæssig vurdering. Gennemføre akkrediterede NOx emissionsmålinger på varmtvandkedlen til dokumentation på at vilkår er overholdes Der sættes fokus på håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Gennemgang af instruktion for opbevaring og håndtering af farligt affald Gennemføre og forbedre indsatsen vedrørende de henstillinger og indskærpelser der blev givet på miljøtilsynet i Opnå et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. Erstatte den dieseloliefyrede dampgenerator med en naturgasfyret klidpresse. Reducere antallet af transporter med klid med ca. 50 % (svarende til lastbiler om året) i forhold transport af de ikke pressede klid. Gennemføre 3 arbejdsmiljøforbedrende projekter. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt med mål og handlingsplaner. Gennemgang af produktionen med henblik på at kortlægge uhensigtsmæssige forhold i arbejdsmiljøet. Der er i 2010 afholdt 3 møder og der er gennemført en række projekter, der reducerer miljøbelastningen. Data kan præsenteres kvartalsvist på møder i mijølederarbejdsgruppen. Emissionsmålinger er gennemført og vilkårene er overholdt. Instruktion for opbevaring og håndtering af farligt affald er gennemgået og justeret Gennemgang og opdatering af kemikalier og kemikaliecontaineren. Miljøarbejdsgruppen har haft fokus på dette. Henstillinger og indskærpelser er afklaret. Der er opnået 129 KWh/ton korninput. Der er etableret en naturgasfyret klidpresse. Det vurderes, at reduktionen er lykkedes. Der er gennemført en række arbejdsmiljøforbedrende projekter. Sikkerhedsorganisationens struktur og samarbejde er forbedret væsentligt Hver sikkerhedsgruppe i produktionen har gennemført ca. 10 sikkerhedsrunderinger, samt er der gennemført en række forbedringer. Gennemføre 3 møder i miljølederarbejdsgruppen, og der skal fra gruppen planlægges projekter, der reducerer miljøbelastningen. Kvartalsvis præsentation af miljødata og løbende ledelsesmæssig vurdering Gennemførsel af støvmålinger i 2011 og 2013 Der indføres fødevaregodkendte olier og smøremidler i produktionen Alle kemikalier gennemgås og der udarbejdes risikovurderinger, samt opdateres arbejdspladsbrugsanvisningerne. Gennemføre 10 årlige runderinger. Fastholde et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. Der forventes en mindre produktion i 2011, hvilket gør det sværere at opnå en målet. Gennemgå vandforbruget i produktionen. Der foretages en energigennemgang på væsentlige dele af produktionen. Gennemførsel af 1-2 energibesparende projekter. Årligt eftersyn og vedligehold af gasfyrene. Gennemføre mindst 3 arbejdsmiljøforbedrende projekter Implementere ny arbejdsmiljølovgivning i arbejdsmiljøarbejdet Gennemføre 10 årlige runderinger

5 Opnåede resultater Resultaterne fremgår delvist af handlingsplanerne. Enkelte områder er dog beskrevet yderligere i dette afsnit. Miljøledelse Det systematiske arbejde med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet er en del af det integrerede fødevare-, kvalitets- og miljøledelsessystem. Der sker en løbende evaluering af systemet, hvor eksempelvis henvendelser fra interessenter, lovgivning, forbedringer og handlingsplaner behandles. Ved ledelsens evaluering deltager administrerende direktør, økonomichef, produktionsdirektør, kvalitets- og miljøchefen og øvrige relevante medarbejdere. Arbejdsmiljø er en del af ledelsessystemet. Der har i 2010 været arbejdet med gennemførelse af handlingsplaner og optimering af arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Energi Driften på ny mølle var i 2010 op at køre med fuld kapacitet og optimalt. Forbruget i 2010 blev på 129 kwh/ton mod 134 kwh/ton i Der er i 2010 gennemført nogle energiforbedrende tiltag. Eksempelvis optimering af kompressorerne, isolering af rør samt varmegenvinding, der blev brugt til opvarmning af kornsiloen. Der forventes en mindre produktion i 2011, hvilket gør det sværere at fastholde et samlet energiforbrug på 130 kwh/ton korninput. I perioden fastholdes, der er mål på 130 kwh/ton korninput. Affaldsområdet Den eksisterende sortering af affald er fortsat i De samlede mængder er faldet en smule i 2010, hvilket vurderes, at skyldes en gennemgang og optimering af affaldsområdet samt et ændret produktionsmix. Redegørelse for miljøarbejdet Miljøkrav til leverandører Det forventes, at leverandører overholder gældende lovgivning på alle områder. Alle leverandører godkendes i henhold til ledelsessystemet, med et ønske om åbenhed og dialog vedrørende miljø. Det er et krav til leverandører, at de forpligter sig til at indgå i dialog om deres miljøpåvirkninger, og accepterer audit på deres virksomhed. Der er indgået kontraktligt samarbejde med en række landmænd under konceptet Produktion i balance, som indebærer en miljøtilpasset produktion, blandt andet uden anvendelse af stråforkortere. Der udarbejdes overensstemmelseserklæringer efter kontrol og vurdering af akkrediteret certificerende myndighed. Grønt Regnskab 2007 Lantmännen Cerealia 5

6 Inddragelse af medarbejdere Medarbejderne inddrages i arbejdet med at skabe forbedringer for miljøet og sikre, at det eksisterende ledelsessystem efterleves. Der er etableret en miljøarbejdsgruppe, bestående af ledere i produktionen, som skal sikre et der er overblik over og fokus på virksomhedens miljøforhold. Gruppen har afholdt 3 møder i 2010 og har arbejdet bredt med projekter der minimerer forbrug af vand, energi og affald. Der er bl.a. gennemført 10 årlige runderinger, hvor medarbejdere går gennem hele produktionen og registrerer og vurderer forskellige forhold som arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Arbejdsmiljømæssige risici ved arbejde Ved behandling af korn og fremstilling af mel opstår der støv. Støv kan give allergiske reaktioner ved påvirkning. Medarbejdernes eksponering af støv reduceres tilstrækkeligt ved afsugning på maskiner og udstyr. Samtidig fjernes risikoen for støveksplosioner. De eksisterende møllerimaskiner støjer meget, hvilket indebærer at der er påbudt høreværn i dele af produktionsområdet. Støj kan give varig hørenedsættelse. Ved etablering af den nye mølle er der taget højde for arbejdsmiljømæssige forhold. Medarbejdernes udsættelse for støj og støv bliver begrænset væsentligt. Eksempelvis vil det ikke i normale arbejdsområder være påbudt at benytte høreværn Der tilbydes endvidere førstehjælpskurser og brandbekæmpelseskurser for alle medarbejdergrupper. Forebyggelse af vilkårsoverskridelser Ultimo 2009 gennemførte Vejle Kommune et tilsyn med miljøforholdene hos Lantmännen Cerealia i Vejle. Tilsynet omfattede: - Samlet tilsyn - Besigtigelse af hele virksomheden - Gennemgang af: - vilkår i miljøgodkendelser - miljøteknisk beskrivelse - Drøftelse af virksomhedens miljøledelsessystem herunder at minimere spild og reducere energiforbruget. Tilsynet gav dog anledning til tre indskærpelser og fire henstillinger. Indskærpelserne er nævnt i ledelsens evaluering, mens henstillingerne behandles i de relevante afsnit i denne redegørelse. Klager Der er i 2010 ikke modtaget klager vedrørende virksomhedens miljøforhold. Drifts- og indretningsmæssige ændringer Efter en flerårig bygge- og indkørselsproces kørte det nye mølleri på fuld drift i I 2010 blev den midlertidige klidpresse, der var eldreven og brugte diesel til at generere damp er erstattet med en naturgasfyret kedel. Grunden til at pillepressen er installeret, er at den kan presse løse klid til piller. Dette reducerer volumen af klid der skal transporteres fra produktionsstedet i Vejle med mere end 50 %. Det har reduceret antallet af årlige lastbiltransporter med ca årlige lastbiltransporter med klid til og fra produktionsstedet i Vejle. Altså en væsentlig reduktion i miljøbelastningen for transport. Der er endvidere i 2010 flyttet en del produktion fra produktionsstedet i Lunderskov til Vejle, hvilket har medført et ændret produktmix. Vejle Kommune vurderede, at miljøforholdene på virksomheden generelt er tilfredsstillende, og at der er fokus på at optimere produktionen 6

7 Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskab fra 2009 De afvigelser i Lantmännen Cerealias miljøpræstation, der er fra 2009 til 2010, kan generelt henføres til ændringer i produktionsmængder, produktmix, og indkøring af nyt mølleri samt installationen af den naturgasfyrede klidpresse. Energieffektiviteten af møllen er meget afhængig af, hvor meget korn, der køres igennem den og hvor vanskelig havren er at afskalle. Dette har i 2010 medført et lille fald i energiforbruget pr. kornmængde. Oplysninger om miljøforhold Emissioner til luft 1) CO 2, : kg NO x,: kg SO x : 11 kg Støv 4) Melstøv: kg Energi El: KWh Diesel: liter Gas: Nm 3 Vand Vand: m 3, heraf: Procesvand: m 3 Sanitet: m 3 Råvarer Kornforbrug: ton Ascorbinsyre: kg Maltmel: 86.1 ton Emballage Pap/papir: kg Plast: kg Lim: kg Transport Dieselforbrug: ) Hjælpestoffer Laboratoriekemi: 120 kg Gearolie og fedt: 40 kg Emissioner til jord Ingen emissioner til jord Produkter Færdigvarer: ton Sekundære produkter 3) Biprodukter/viderebeh.: ton Affald Kompostering: kg Pap og papir: kg Plast til genanvendelse: kg Jern, metal og kabler: kg Brændbart: kg Elektroniskskrot:790 kg Farligt affald, spildolie: 251 kg Deponi: 0 kg Spildevand Spildevand til kloak: m 3 1) - Ikke medtaget emission fra ekstern energiproduktion. Udelukkende emission fra naturgasforbrænding og afbrænding af dieselolie i kedel. Kedlen er nedtaget i foråret 2010 og erstattet af en naturgasfyret kedel. 2) - Tallet er udelukkende for virksomhedens egne biler, ikke for de eksterne vognmænd vi anvender. Emissionerne fra transport er ikke medregnet figurens emissioner til luft 3) Alle sekundære produkter er medtaget. 4) Støvemissionen er beregnet uf fra støvemissionsmålinger. 7

8 9 Ressourceforbrug, arter og mængder af forurenende stoffer Oversigt over ressourceforbrug og mængder af forurenende stoffer fremgår af figuren på foregående side. Dette afsnit afsluttes med detaljerede miljøoplysninger over type og mængder. Energi El anvendes primært til produktionsprocessen, men også til den almindelige administrationsdrift, herunder IT og belysning. El produceres eksternt og leveres af TRE-FOR. Naturgas anvendes primært til opvarmning i havregrynsprocessen. Der anvendes endvidere gas til krympeovn og opvarmning i administrationen. I 2010 blev en midlertidig kedel nedtaget. Den brugte diesel og el, til at presse klidene. Det ses, at dette dieselforbrug udgør 2 % af det samlede energiforbrug. Kedlen blev i foråret 2010 erstattet af en naturgasfyret kedel. Relativt blev der i 2010 benyttet mere naturgas og mindre el. Det totale energiforbrug i Vejle udgjorde i kwh. Heraf udgør El: kwh Gas: kwh Diesel: kwh udarbejdet detaljerede handlingsplaner for at opnå og gennemføre forbedringer for driftsøkonomien og miljøet. Blandt andet er trykluftsforbruget blevet gennemgået og optimeret flere steder i produktionen. Desuden er rør blevet isoleret, hvilket har mindsket varmetab. I 2011 skal der foretages en energigennemgang i væsentlige dele af produktionen og det forventes at der gennemføres 1-2 energibesparende projekter. Desuden skal der ifølge miljøgodkendelsen foretages et årligt eftersyn og vedligehold af gasfyrene. Energi er en væsentlig faktor ved indkøb af nyt materiel, idet det vurderes, hvorvidt der er etableret energibesparende foranstaltninger. Samtidig øges den installerede effekt, som følge af ny teknologi, både for at modernisere produktionsapparatet og som følge af øgede krav til hygiejne. Energiforbruget til transport er kun opgjort for virksomhedens egne biler, og ikke de eksterne vognmænd. Ved at presse klid til piller vurderes, det at transporten kan reduceres med ca lastbiler. Besparelsen ligger dog uden for produktionsstedet, hvorfor denne ikke kan godskrives i dette grønne regnskab. Energi er en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes især at en stor del af energiforbruget er i form af el baseret på kul og olie. Energi er en af Lantmännen Cerealias indsatsområder og der er 8

9 Vand Vand leveres af TRE-FOR og er af drikkevandskvalitet. Procesvand anvendes kun til befugtning af korn eller dampning ved forbehandling af grynproduktion samt til damp til klidpressen. Øvrigt vandforbrug er almindeligt forbrugsvand til velfærdsforanstaltninger, sanitet, kaffe og lignende. Stigningen i vandforbrug i 2010 skyldes vandforbruget til klidpressen, der blev installeret i 2010 samt stigningen i de producerede færdigvarer i Stigningen i vandforbruget giver dog anledning til at der i 2011 skal foretages en gennemgang og analyse af vandforbruget i produktionen. og fedt. Alle kemikalier vil i 2011 blive gennemgået og der skal udarbejdes risikovurderinger, samt skal arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateres. Emballage Der anvendes emballage til detailpakninger, sikring i distribution og til sækkevarer. Leverandørsamarbejdet er koncentreret om at minimere forbrug af emballage og udfasning af eventuelle miljøproblematiske stoffer. Ingen emballager indeholder PVC. Emissioner Emissioner til luft er en væsentlig miljøpåvirkning. Det begrundes især med CO 2 - lovgivning, el-produktion baseret på olie og kul, men også udslip fra lastvogne, samt mulig udledning af støv. Støvemissioner til omgivelserne overholder de vejledende grænser og der er udført målinger af støvemissionerne i Råvarer Korn forarbejdes stort set uden spild i produktionsprocessen og derfor kan mængden af indgående råvarer og mængden af udgående færdigvarer og sekundære produkter antages at være næsten ens. Maltmel og ascorbinsyre tilsættes produkter for at sikre færdigvaren visse kvalitetsparametre. Tilsætningen er afhængig af råvarekvaliteten og varierer fra høst til høst. Der benyttes ikke længere bygmalt. Hjælpestoffer Laboratoriekemikalier anvendes til analyse af proceskontroller og færdigvarer. Alle kemikalier håndteres og bortskaffes som farligt affald til fælles kommunalt affaldsselskab. Mængden er begrænset og anses ikke som væsentlig. Olie og fedtstoffer anvendes som teknisk hjælpemiddel i forbindelse med systematisk vedligehold af maskiner. I 2010 er instruktionen for opbevaring og håndtering af farligt affald gennemgået og justeret samt er kemikaliecontaineren gennemgået. Som målsætning i 2011 er angivet at der skal benyttes færre og fødevaregodkendte smøreolier Der genereres intet processpildevand fra produktionen. Spildevand er udelukkende sanitært, og anslås at svare til den mængde vand der tilsvarende forbruget af forbrugsvand. Der er ingen emissioner til jord. Indberetning til PRTR registret over virksomheders miljøforhold Naboer til større industrivirksomheder og landbrug skal selv kunne følge med i, hvad virksomhederne udleder af forurenende stoffer og producerer af affald. Oplysningerne samles i et forureningsregister, der også kaldes Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) og skal bidrage til mere synlighed og åbenhed omkring virksomhedernes miljøforhold. Miljødatadelen og dette Grønne regnskab kan findes på Affaldsproduktion og affaldshåndtering Affald er en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes dels lovgivning, myndigheders og interessenters krav. Gennem de seneste år er der i Lantmännen Cerealia gennemført en række tiltag inden for affaldssortering og håndtering. I 2010 var der en gennemgang af kemikalieaffaldet. Samlet mængde affald udgør i 2010, kg, hvilket er på niveau med mængderne fra Deponi udgør: 0 % Kompostering udgør: 12 % 9

10 Brændbart udgør: 24 % Farligt affald udgør: 0,1 % Genanvendeligt udgør: 64 % Støj-, støv, - og lugtforhold Støj Støjkilder i produktionen er primært motorer, renseri, afkast, ventilatorer og pneumatiske rørtransporter. Renoveringen af siloanlægget blev færdigt i foråret 2010 samt er der foretaget støjdæmpning af 3 afkast. Der er primo 2010 fremsendt en rapport til Vejle Kommune, hvor der er dokumentation for at støjgrænserne i miljøgodkendelsen ikke er overskredet. Støv Støvpåvirkningen er begrænset til at omfatte unormal drift, hvor filtre ikke fungerer som påkrævet. I sådanne tilfælde registreres hændelsen, og det vurderes hvorvidt der skal iværksættes korrigerende eller forebyggende handling. Som led i overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen er der i 2009 foretaget målinger for støv i afkast fra hele produktionsanlægget samt er der gennemført OML beregninger. Det fremgår af målingerne at luftmængderne er små i forhold til de tilladte, men luftmængderne vil altid svinge i forbindelse med en produktion, hvorfor det er vigtigt at støvemissionen ligger langt under grænseværdien. Resume af egenkontrol Følgende egenkontrol er gennemført i 2010 for at imødegå en forøget miljøbelastning: Der foretages filtercheck ved hjælp af trykdifferensmålere. Alle målinger der anvendes i forbindelse med miljøledelsessystemet overvåges ved månedsafslutning. Der foretages forebyggende vedligehold af produktionsudstyret. Unormal drift registreres så der kan i gangsættes korrigerende handlinger såfremt det skønnes nødvendigt. Der foretages tilsyn og vedligehold på begge naturgaskedler. Tilsynet og vedligehold udføres minimum 1 gang årligt. Tilsynet er dokumenteret og der er indgået servicekontrakt med leverandør herom. Procedurer for drift og vedligehold af filteranlæg er blevet gennemgået så de er nærværende for medarbejderne i produktionen. Efter etablering af den nye mølle, kan det nævnes, at de fleste filtre bliver kontrolleret automatisk ved hjælp af støvcensorer. Proceduren for drift og vedligehold af filtercheck er blevet gennemgået og opdateret. Proceduren omfatter hele matriklen og indeholder også en oversigt over alle filtre samt en filter-checkliste. Det er arbejdsledernes ansvar at sikre at den nødvendige viden omkring filtre kommunikeres til medarbejderne, således at disse ved hvordan de skal forholde sig i tilfælde af alarm. I henhold til miljøgodkendelsen planlægges det at gennemføre støvmålinger i 2011 og

11 Input Lantmännen Cerealia Type Mængde 2010 Mængde 2009 Enhed Energi El Kwh Naturgas m 3 Diesel Liter Vand Proces m 3 Sanitet m 3 Råvarer Korn Ton Maltmel ,9 Ton Bygmalt 0 75,0 Ton Askorbinsyre 2.6 3,1 Ton Emballage Pap/papir Kg Plast Kg Lim Kg Transport Dieselforbrug Liter Hjælpestoffer Laboratoriekemikalier Kg Gearolie og olier 214 kg 309 L 11

12 Output Lantmännen Cerealia Type Mængde 2010 Mængde 2009 Enhed Produkter Færdigvarer Ton Sekundære produkter Ton Spildevand Industri 0 0 m 3 Forbrugsvand m 3 Affald Kompostering Kg Pap og papir til genanvendelse Kg Glas og flasker til genanvendelse 70 0 Kg Plast til genanvendelse Kg Metal til genanvendelse Kg Brændbart Kg Elektronikskrot til genanvendelse Kg Farligt affald og spildolie Kg Deponi 0 0 Kg Emissioner til luft Melstøv kg CO Kg NO x Kg SO x Kg Emissioner til jord Ingen

13 Oplysningernes form I oversigten i afsnittet om miljøpåvirkninger er følgende nedenstående anvendt: m: målte værdier b: beregnet a: for anslået Miljøparameter Beskrivelse Enhed Metode El Måler aflæsning Kwh m Naturgas Måler aflæsning m 3 m Vand - total Måler aflæsning m 3 m Diesel Forbrugstal og fakturaer l m Procesvand Måler aflæsninger m 3 m Sanitet Beregnet som total vand - procesvand m 3 a Spildevand Spildevand er opgjort som det vandforbrug der afledes til kloak. m 3 a Kornforbrug Indkøbt mængde fraregnet frarens ton b Færdigvarer Registrerede vejemængder og faktura ton m Sekundære produkter Massebalance ton b Bygmalt Registrerede indkøbsmængder ton a Askorbinsyre Registrerede indkøbsmængder ton a Papir poser og afsnit fra MOVEX. Papir - sække fra MOVEX. Papir - palle fra MOVEX. Kartonage - æsker fra MOVEX. Plast bigbags PP fra MOVEX. Internt forbrug af eksempelvis bigbags til opbevaring/intern overflytning er ikke medregnet. Plast (krymp og stræk) fra MOVEX. Etiketter fra MOVEX. Lim Registrerede indkøbsmængder Støv Beregnet ud fra støvemissionsmålinger og vurderede produktionstider kg a Affald alle fraktioner Opgøres udfra faktura. Affaldsfraktioner afleveres på Vejle Containerplads samt afregninger fra vognmænd. Fedt Ikke opgjort Olie Ikke opgjort l b Laboratorie kemikalier Opgøres ud fra faktura l b CO 2, NO x, SO x Teoretisk beregning udfra nøgletalsbetragning. Kilde Key2Green. g/m 3 b 13

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Grønt regnskab. Side 1 af 14

Grønt regnskab. Side 1 af 14 Grønt regnskab 2013 Schur Flexible Denmark a/s Side 1 af 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Basisoplysninger... 4 2.1 Stamdata... 4 2.2 Væsentlige ændringer siden sidste grønne regnskab... 5 2.3 Procesbeskrivelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret 2012. Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2011 2012 Grønt regnskab 2011/2012 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (1. maj 2011 30. april 2012) er det femtende grønne regnskab

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere