Grønt regnskab Struer Centralrenseanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg"

Transkript

1 Grønt regnskab Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også arten og mængden af forurenende stoffer, der forlader anlægget igen. På renseanlægget er det tilførte spildevand virksomhedens råvare, og rensningen må løbende tilpasse sig variationer i mængde, sammensætning og temperatur. Der bruges vand, el. og kemikalier til selve rensningen og reservedele, motorolier, smørefedt m.v. til at vedligeholde anlæggets mekaniske dele. I forbindelse med rensningen udskilles et restprodukt, slam, der hovedsageligt består af organisk stof, gødningsstoffer som kvælstof og fosfor m.m. Det indeholder desuden metaller, rester af bakterier og miljøfremmede stoffer. Efter særskilt behandling anvendes slammet som gødning på landbrugsjord. Fra den mekaniske behandling af spildevandet fjernes ristestof og fedt til affaldsforbrændingsanlæg, og vasket sand deponeres. Spildevandet indeholder efter rensning små rester af organisk stof, kvælstof, fosfor og bakterier, som udledes til Limfjorden. Ved mikroorganismernes nedbrydning af det organiske stof udskilles luftformige forbindelser, hovedsageligt i form af kuldioxid, kvælstof og evt. små mængder metan. Konklusion på det grønne regnskab Tilledningen af spildevand til renseanlægget er reduceret. Dette skyldes separering. Industribelastningen er steget fra 2007 til Krav til udledningen af tungtnedbrydeligt organisk stof (COD) er opfyldt med god margin. Det totale elforbrug til transport og behandling af spildevandet er reduceret i perioden. Slamproduktionen til bortskaffelse er i 2008 øget. Det producerede slam har fortsat et stort indhold af nyttige plantenæringsstoffer og et lavt indhold af tungmetaller. Slammet opfylder grænseværdier for miljøfremmede stoffer.

2 Stofregnskab Indgående stoffer Spildevand Enhed Vandmængde m3/år Org. stof målt som personækvivalenter PE Org. stof målt som biologisk iltforbrug(bod) tons/år Org. stof målt som kemisk iltforbrug(cod) tons/år Fosfor tons/år Kvælstof tons/år Energi og hjælpestoffer Energi El forbrug,total kwh/år El til varme og varmt brugsvand kwh/år Hjælpestoffer Vand (vandværksvand) m3/år Brændt kalk (slamstabilisering) tons/år Hydrat kalk (ph-regulering) tons/år Jernsulfat (fosforfjernelse) tons/år Polymer (slambehandling) kg/år Eddikesyre (kulstoftilsætning) liter/år Udgående stoffer Renset spildevand til fjorden Enhed Vandmængde m3/år Org. stof målt som biologisk iltforbrug (BOD) tons/år 4,53 5,02 3,64 Org. stof målt som kemisk iltforbrug (COD) tons/år Fosfor tons/år 0,73 0,95 0,79 Kvælstof tons/år 12,45 14,55 9,8 Slam til forbrænding Våd vægt tons/år Slamproduktion,total Våd vægt tons/år Tør vægt tons/år plantenæringsstoffer: Fosfor tons/år 10,55 13,05 18,6 Kvælstof tons/år 19,37 24,45 40,36 Kalcium tons/år Kalium tons/år 0,89 1,24 1,94 tungmetaller Cadmium kg/år 0,34 0,42 0,46 Kviksølv kg/år 0,34 0,36 0,47 Bly kg/år 5,89 9,72 10,13 Nikkel kg/år 6,53 9,94 12,59 Crom kg/år 7,02 11,58 13,14 Zink kg/år 237,82 310,87 432,23 Kobber kg/år 39,53 56,78 77,86 miljøfremmede stoffer LAS (liniære alkylbenzensulfonater) kg/år 352,80 74,61 606,85 PAH (polycykliske, aromatiske hydrocarboner) kg/år 0,13 0,16 0,22 NPE (nonylphenol) kg/år 1,00 0,49 0,69 DEHP (di(2 ethylhexyl)phthalat) kg/år 1,76 10,7 1,60 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) tons/år Ristestof og fedt (forbrænding) tons/år Gasser til luften (kvælstof N2) tons/år

3 Afløbskrav/renseresultater Det rensede spildevand udledes gennem en 300 m. lang udløbsledning til Limfjorden. Udledningen er underlagt en omfattende kontrol, der skal dokumentere, at de fastsatte afløbskrav overholdes. Som et led i denne kontrol udtages årligt 24 døgnprøver. Resultaterne af disse prøver underkastes nogle statistiske beregninger fastsat i udledningstilladelsen. Skemaet nedenfor viser afløbskrav og resultater af afløbskontrollen (de anførte koncentrationer i udløbet er årsmiddelværdier afløbskrav koncentration i udløb Stof enhed krav kontroltype Suspenderet stof mg/liter max. 30 tilstand 4,3 4,7 4,0 Organisk stof (BOD) mg/liter max. 15 tilstand 1,67 2,0 1,6 COD mg/liter max. 75 tilstand Kvælstof (total-n) mg/liter max. 8 transport 4,59 4,9 4,3 Ammoniak (NH4-N) mg/liter max.4 tilstand 0,37 0,35 0,3 Fosfor (total-p) mg/liter max. 1,0 transport 0,27 0,32 0,35 Surhedsgrad ph- værdi 6,5-8,5 abs.vejl. 7,14 7,19 7,25 Iltindhold % min.50% abs.vejl Slam ( anvendelse/ krav) Som det fremgår af stofregnskabet, har slammet et stort indhold af nyttige plantenæringsstoffer som fosfor, kvælstof, kalcium, kalium m.fl., hvorfor det hidtil er anvendt som gødning på landbrugsjord. Slammet doceres udfra indholdet af næringsstofferne kvælstof og fosfor. For at næringsstofferne nyttiggøres bedst muligt, indarbejder landmanden slammet i gårdens samlede gødningsplan. Udover plantenæringsstofferne indeholder slammet også bakteriekim, spor af tungmetaller og miljøfremmede stoffer m.v. For slam, der anvendes på landbrugsjord, har Miljøministeriet fastsat grænser for indholdet af en række metaller. Slammets indhold af miljøfremmede stoffer (LAS, PAH, NPE, og DEHP) har været således, at de p.t. gældende grænseværdier overholdes. Fra år 2000 skærpedes kravene til disse stoffer. Skemaet viser resultater af slamanalyser koncentration i slam Stof enhed maks.krav LAS mg/kgts PAH mg/kgts 3 0,2 0,2 0,2 NPE mg/kgts 10 1,6 0,6 0,6 DEHP mg/kgts 50 2,8 1,3 1,4 Cadmium mg/kg total-p ,12 31,87 27,07 Nikkel mg/kg total-p Bly mg/kg total-p Kviksølv mg/kg total-p ,42 31,25 25,37 Crom mg/kgts ,05 9,7 11,48 Zink mg/kgts Kobber mg/kgts Kvalitetsmål for driften af renseanlægget

4 Slammængde Med henblik på at reducere de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved den fremtidige slambortskaffelse reduceres slammængden bedst mulig. Derfor optimeres afvandingen af slammet løbende. Energiforbrug For at reducere energiudgifterne udskiftes ældre maskiner til lavenergimaskiner og rumopvarmning foretages med overskudsvarme fra blæsere. Miljøvenlig pleje af udearealer Der indføres alternative miljøvenlige plejemetoder på friarealerne omkring spildevandsanlæggene. Jordarealer tilsås med græs, og ukrudtsbekæmpelsen på grusarealer foretages ved hjælp af gasbrænder og harvning. Reduktion af vandbelastningen Den igangværende renovering og udskiftning af kloaksystemet forventes i de kommende år at nedsætte vandmængden. Utætte ledninger udskiftes eller gøres tætte ved foring. Arbejdsmiljø Der blev i 2007 gennemført en samlet arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på centralrenseanlægget. På baggrund heraf er der udført forbedringer i indeklima. Tekniske data

5 Rensekapacitet Forurening Spildevandsmængde Max. Tørvejrsmængde Under regn Kapacitet PE m3/døgn 875 m3/time m3/time Anlægsspecifikationer Bygværk Data Udrustning Indløbspumpestation m3/time 6 dykkede spildevandspumper Mekanisk rist ( risteafstand) 3 mm automatisk skråtstillet rist Sand og fedtfang 166 m3 beluftet langsandfang m. fedtskraber Kemikaliedocering tanke m. blande- og doceringspumper Forklaringstank m3 1 rundskraber, slampumpe Mellempumpestation til bio. rensning m3/time 2 sneglepumper Procestanke m3 9 propelomrørere, diffusorer Recirkulatiospumpestationer m3/time 6 propelpumper Efterklaringstanke m3 2 rundskrabere Returslampumpestation m3/time 2 sneglepumper Slamlagertanke 140 m3 diffusorer Slamafvanding 25 m3/time 2 dekantere Slamstabilisering Blæserrum nm3/time kap. 505 ampere slam/kalkblander, ekcentersnekkepumper 1 turboblæser, 2 kapselblæsere 1 nødgenerator Struer Centralrenseanlæg Havnevej 22 Hans Poulsen

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Dambrugsteknologi Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur Helge Poulsen, Danmarks Tekniske Universitet, Sektion for Akvakultur 1 Indhold Indhold...

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Pia Lisbeth Nielsen, Jens Brandt, Irina Meyendorff, Louis Landgren, Henning Christiansen Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand En operativ vejledning til de danske vandselskaber Miljøprojekt nr. 1661, 2015 Titel: Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Forfattere: Mette Dam

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere