Miljøredegørelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 Miljøredegørelse 212

2 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder fra vores ARC er et fælleskommunalt 6 selskab ejet af ejerkommuner ved at drive genbrugspladser, hvor Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og vi sorterer og genanvender det afleverede affald. Tårnby Kommune. Det betyder, at vi hviler i os selv. På vores energianlæg udnytter vi ressourcerne i affaldet optimalt ved at producere grøn el og varme Tilsynsmyndigheden for energianlægget er til storbyen. ARC har 2 ansatte. Miljøcenter Roskilde. Miljøgodkendelsen for energianlægget er revideret i 29. Tilsynsmyndighed ARC modtager og energiudnytter affald fra ca. for genbrugspladserne er den kommune, hvor 552. indbyggere og 46. virksomheder. genbrugspladsen er beliggende. Affaldet omdanner vi til el og varme til omkring 15. husstande. De 2 % af affaldet, vi hverken Aktiviteterne, der er beskrevet i denne redegørelse, kan genbruge eller energiudnytte, deponerer vi på er registreret og verificeret efter Eco-Management det miljøsikre deponi AV Miljø, som ARC ejer. and Audit Scheme, EMAS. Varmeproduktionen sælger ARC til centralkom- Miljøredegørelsen er verificeret af Bureau Veritas munernes varmetransmissionsselskab CTR I/S, Certification, Denmark A/S, DANAK DK-V Reg. 62 mens salget af el-produktionen går til den nordiske den 11. marts 213. el-børs i fri konkurrence.

3 Miljøredegørelse 213 Indhold Resume 5 Midtvejsevaluering 8 Klima Energiproduktion 14 Forbrug af drifts- og hjælpemidler 15 Genbrugs pladserne 19 Miljøforbedringer mål og resultater 21 Nøgleindikator for Miljøregnskab 27 3

4 Det nye anlæg vil reducere udledningen af NOx med 85 % og svovlsyre udledningen med over 99 %

5 Miljøredegørelse 213 Resume Amagerforbrænding bliver til ARC Amagerforbrænding er formelt overgået til at hedde ARC (Amager Ressource center), og navnet skal understrege vores respekt for ressourcerne i affaldet. I marts 213 tog vi første spade stik på vej mod det nye energianlæg Amager Bakke, der vil beskytte klima og miljø langt bedre end det tidligere anlæg ved at anvende de bedst tilgængelige teknologier. Det betyder blandt andet, at den mængde af energi anlægget udnytter i affaldet vil stige med 25 procent. ARCs nuværende energianlæg er mere end 4 år gammelt og arbejdet med miljøforbedringer i det gamle anlæg er krævende, og det daglige arbejde med at drive og vedligeholde anlægget er omfattende og omkostningsfuldt. Løsningen er Amager Bakke som vil reducere udledningen af sundhedsskadelige stoffer i forhold til i dag. For eksempel vil det nye anlæg reducere NOx med 85 procent og svovlsyre med 99,9 procent. Innovation og en høj miljøprofil En høj miljøprofil på ARC betyder, at vi fører en ansvarlig miljøpolitik, arbejdsmiljøpolitik og klimapolitik, fordi vi arbejder intensivt og innovativt med områderne og sætter ambitiøse mål for hvert af dem. ARC startede et pilotprojekt op med at indsamle hård plast på fem af genbrugspladserne. Det har været en så stor succes, at vi i 213 udvider projektet som permanent ordning på alle genbrugspladserne. I 212 mindskede vi antallet af ½-timemiddel overskridelserne, ved at kortlægge og styre affaldsmodtagelsen på energianlægget. Skiftende affaldssammensætning er en teknisk udfordring for energianlæggets produktion og renseanlæg. Og vi vil i en stadig dialog med vores kunder sørge for, at de kun afleverer affald, som er egnet til at forbrænde. Vi har arbejdet på at øge recirkuleringen af energianlæggets røggasaffald og spildevand, og dermed har vi reduceret vores forbrug af kalk med 2 procent, og forbruget af havvand er faldet med 85 procent i 212. I 213 fortsætter vi arbejdet med at forbedre vores miljøprofil og vi vil bl.a. Øge mængden af indsamlet plast som vi kan genanvende på genbrugspladserne med 25 procent i 213 i forhold til 212 Implementere en metode til at vurdere miljø- og klimavurderinger i projekthåndbog og indkøbshåndbog Ressourcerne i affald er guld værd Affald kommer i disse år højere og højere op på dagsordnen, fordi måden vi udnytter affald og ressourcer på er en central del af omstillingen til det grønne samfund. Derfor er der en naturlig interesse fra samfundet i, hvordan de virksomheder, der beskæftiger sig med affald og ressourcer, arbejder og udvikler deres speciale. ARC har styr på affaldsprocessen, og vi sætter med vores miljø- og klimapolitik fokus på at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt for at få mest ud af affaldet. 5

6 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Vi deltager i mere end 2 spændende projekter, hvor vi øger vores viden, og vi udvikler teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere i virksomheder, organisationer, forskningsmiljøer og ejerkommunerne. IRMAR Kritiske råstoffer Plastic Zero Integrated Resource Management And Recycling I projektet kritiske råstoffer undersøger vi slagger og røggasaffald med henblik på at vurdere i, hvor stort omfang, de kritiske råstoffer findes i det affald, borgere og virksomheder afleverer til forbrænding. Projektet vil give mulighed for at vurdere, om man kan genvinde kritiske råstoffer ved udsortering af bestemte affaldsfraktioner, eller om de skal genvindes fra slagger og røggasaffald. ARC deltager i EU-Life projektet Plastic Zero, hvor vi sammen med Københavns Kommune, universiteter og udenlandske selskaber udvikler metoder til at kunne genanvende forskellige plasttyper, som vi ikke kan genanvende i dag. For at få øget viden om den plastik, der kommer ind har vi 212 startet et forsøg med at indsamle hård plast på fem af vores genbrugspladser. IRMAR (Integrated Resource Management And Recycling), er et projekt der startede i januar 212. I projektet arbejder vi på at udvikle en metode, vi kan anvende til at sammenligne værdien af ressourcer på tværs af materialetyper. Med udgangspunkt i blandt andet principper inspireret af kendte videnskabelige discipliner som termodynamikken og livscyklusvurderinger opstiller vi principper til at vurdere ressource kvaliteten. Casen i projektet er en kortlægning af fosfors kredsløb i Danmark. EU Kommissionen har udpeget 35 kritiske råstoffer som den forventer, at vi kommer til at mangle inden for 5 2 år. Fælles for de fleste af de 35 råstoffer er, at de forekommer i mange produkter og i meget små koncentrationer. De kritiske råstoffer forekommer primært i elektronikaffald og metalemballager, der ikke bør forekomme i det affald, som vi udnytter til energiproduktion. For hvert kilo plast, borgere og virksomheder sender til genbrug, sparer det klimaet for 1,7 kilo CO2. Det svarer til den mængde CO2 en personbil udleder ved ca. 5 km kørsel. 1 kg plast genbrugt 1,7 kg CO2 sparet 6

7 Miljøredegørelse 213 TOPWASTE Forskerskolen 3R TOPWASTE-projektet udvikler værktøjer til affaldsbranchen og myndigheder. Værktøjerne bidrager til en bedre håndtering af affald til ressource og energiudnyttelse i et fossiltfrit samfund, som gør det relevant for at fremtidens affalds og energianlæg Amager Bakke, kan håndtere affaldet bedst muligt. Inter disciplinær forskning inden for affalds området ARC støtter forskerskolen 3R og bidrager mest muligt med viden og erfaringer. Forskerskolen producerer interdisciplinær forskning inden for affaldsområdet igennem mere end 2 forskningsprojekter. Ressourcer Energi fra slagge Øresund I projektet samarbejder vi med bl.a. Afatek A/S om udvikling af teknologier og metoder til at øge effektiviteten af udsortering af de metaller, vi allerede udsorterer (magnetiske og ikke magnetiske metaller) i slaggen. Samtidigt udsorterer vi metaller, der ikke tidligere kunne udsorteres på sorteringsanlæg i Danmark og i Schweiz. Bedre håndtering af affald Mn Mg Al Bedre ud nyttelse af ressourcer og energi Mg Fe Mn Al Fe Strategisk energi planlægning på tværs af Øresund I 212 afsluttede projektet Energi Øresund. Her har ARC samarbejdet med kommuner og forsyningsselskaber på begge sider af sundet og dermed bidraget til strategisk energiplanlægning på tværs af Øresund for at opnå både økonomiske og miljømæssige synergieffekter. Der er bl.a. udviklet en simpel matematisk model til at belyse overordnede samfundsøkonomiske konsekvenser, når man lagrer affald ved at antage forskellige scenarier om udviklingen på energimarkedet. 7

8 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Miljø- og klimapolitik ARC er miljøcertificeret efter ISO 141 og EMAS-forordningen og arbejdsmiljø certificeret efter ISO 181. ARC har som del af certificeringen en miljø- og klimapolitik og arbejdsmiljøpolitik. En del af byen Befolkningstallet i Storkøbenhavn vokser støt i disse år. Derfor tænker vi vores ambitiøse mål sammen med vores ejeres vision om at reducere husholdningsaffaldet med 27 procent. Vi ser eksempelvis hele tiden på muligheder for at øge vores service for borgere og virksomheder i vores ejerkommuner. D. 25. august 212 åbnede ARC en ny flot genbrugsplads Bispe engen Genbrugsplads på Bispebuen i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. På Borgervænget indsamler vi døre og vinduer til direkte genbrug i et forsøg. Forsøget har givet viden og erfaring, vi kan bruge i ARCs videre arbejde med at øge mængden og kvaliteten af byggeaffald til direkte genbrug. I 212 har vi overtaget driften på to nærgenbrugsstationer. Arbejdet med genanvendelse og direkte genbrug fortsætter i 213, og bliver udvidet med et forsøg med at indsamle brugte mursten til direkte genbrug, samt en fraktion til kabler som supplement til WEE-ordningen. ARC i kvotesystemet I efteråret 212 blev der opsat en forsøgsopstilling fra FORCE i skorstenen, som måler den fossile andel af CO2-emissionen. Hver måned analyserer FORCE en prøve for at bestemme den gennemsnitlige andel af fossile CO2 i røggassen. Baseret på denne teknologi udarbejdede ARC i 212 en overvågningsplan for måling og registrering af CO2-udledning, som anlægget skal følge fra 1. januar 213. Planen er godkendt af Energistyrelsen, som herefter har udstedt en CO2-udledningstilladelse til ARC. CO2-kvoter bidrager til et bedre klima Fra 1. januar 213 trådte Danmarks forbrændingsanlæg, herunder ARC, ind i det europæiske handelssystem med CO2-kvoter, kaldet European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU ETS). Ordningens formål er at begrænse udledningen af CO2 så billigt som muligt og med størst mulig fleksibilitet for de virksomheder, der deltager ved at de kun betaler for den fossile CO2, de udleder. Samtidig med ARCs indtræden i CO2-kvote-ordningen oprettede vi afdelingen Energisalg, der er sat i verden for at optimere salg af energi ved at sørge for at fordelingen mellem energiprodukterne (el, vand og damp) og salg af disse sker, når det er mest rentabelt. En kombination af en mere fleksibel produktion og et variabelt energimarked giver ARC større mulighed for at optimere indtjeningen af den energi, vi afsætter. Ved at udnytte sæsonudsving i varmepriser og variationen af elpriser over døgnet, kan Energisalg planlægge affaldstilførsel og produktion både på kort og langt sigt, så vi eksempelvis producerer mere el mellem kl. 16 2, hvor der er størst aktivitet i private hjem med madlavning, tøjvask etc. Vi bidrager til at opfylde vores ejerkommuners målsætning om at reducere husholdningsaffaldet med 27 % 8

9 Midtvejsevaluering Ved en målrettet indsats er vi efter to år kommet langt med vores mål i miljø og klimapolitikken. Mængden af plast er øget med 33 % siden Energieffektiviteten har i 212 svinget mellem %, med et gennemsnit på 78 %. Det vil kræve en stor indsats at holde et stabilt niveau de følgende år. 78 Vi har reduceret ressourceforbruget markant. F.eks. er der sket en reduktion af: Saltvand: -86 % -86 Kalk: -2 % -2 Gas: -6 % -6

10 ARC - I/S Amager Ressourcecenter ARCs miljøog klimapolitik ARC er en integreret del af storbyen. Vi er en miljøfokuseret, innovativ og veldrevet virksomhed. Vi producerer grøn energi til borgere og virksomheder. Vores genbrugspladser og energianlæg er centrale for storbyens affaldssystem. at øge energieffektiviteten fra 74 procent til 77 procent og reducere ressourceforbruget med 2 procent i 215 i forhold til 21 på energi anlægget. Udvikling ARC arbejder for at udnytte affaldets ressourcer og samtidig minimere miljøpåvirkninger. Vi gør det muligt at genbruge ressourcerne i affaldet eller omsætte dem til grøn el og varme. Miljø, klima og bundlinje Vores passion er at drive vores virksomhed effektivt med blik for både miljø, klima og bundlinje. Vi arbejder for at styrke samarbejdet med lokalsamfundet, erhvervslivet, myndigheder, branchen og udviklings- og forskningsmiljøer. Vi engagerer os i samfundet omkring os for at kvalificere beslutninger på affalds-, energi- og ressourceområdet. Vi understøtter udviklingen af nye, grønne teknologier og metoder. Med det udgangspunkt vil vi sørge for: at borgerne og virksomhederne møder serviceorienterede genbrugspladser, hvor der sker en optimal sortering af affaldet, og miljøpåvirkningerne i den forbindelse er på et minimum. Vores mål er derfor: at vi hvert år deltager i mindst to projekter, der sætter fokus på at udnytte materialer og energiressourcer i affaldet. at vores energianlæg er drevet, så det udnytter energien af de ressourcer det forbruger på bedst mulig vis. at miljø- og klimavurderinger er en naturlig del af vores beslutningsproces inden gennemførelse af projekter. Vores mål er derfor: at øge mængden af indsamlet plast til genanvendelse på genbrugspladserne med 5 procent i 215 i forhold til 21. Dato, underskrift, funktion For ARC er det naturligt, at vi overholder lovgivningen og andre forpligtigelser, samt at vi skaber løbende forbedringer og forebygger forurening. Energianlæg og Genbrugspladserne (dog ikke Christiania nærgenbrugsstation) er certificeret iht. EMAS og ISO 141. Deponi er ikke omfattet af certificeringen. 1

11 Miljøredegørelse 213 Klima 212 Ved at producere grøn energi og genanvende ressourcerne i affaldet leveret på genbrugs pladserne har ARC i 212 sparet samfundet for over 12. CO21 1. Da klimaregnskabet er en historisk opgørelse, er biomasse ifølge miljøstyrelsen en ubegrænset ressource, og indgår som sådan i udregningen. ARC har udregnet et samlet klimaregnskab for 212. Klimaregnskabet for 212 er som man kan se Figur 1 ikke lige så godt som i 211. Det gælder både området Energi og Genbrug. For Energi er grunden, at der er produceret mindre el i 212 end i 211. På den anden side har der Energi været en besparelse i, at der er brugt væsentligt mindre kalk til røggasrensningen. For Genbrug skyldes det ringere resultat, sammensætningen af det affald, der er modtaget på genbrugsstationerne. Det mindre gode resultat skyldes især faldet i mængden af metalaffald, hårde hvidevarer og træaffald. Genbrug Samlet Kg CO2/ affald Figur 1 Negative tal viser en besparelse eller en gevinst for klimaet; et affald afleveret til energiudnyttelse sparer samfundet for 242 kg CO2. Klimagevinsterne for Energi og Genbrug er fordelt på de respektive affaldsmængder. Energiproduktion i perioden MWh 11 Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion

12 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Ca. 2 procent af energien i dampen bliver omsat til el, mens resten af energien bliver anvendt i varmevekslere til opvarmning af fjernvarmevand. Affald til energianlægget ARC modtog i 212 forskellige typer af affald på energianlægget: Dagrenovation, stort og småt forbrændingsegnet affald, fortroligt affald, klinisk risikoaffald og affald til neddeling. I Tabel 1 ses fordelingen af forskellige typer affald, som kom ind på energianlægget i perioden Antal kunder og mængder affald til genbrugspladser I 212 har der været mere end 8. kunder på ARCs genbrugspladser. Tilsammen har de afleveret ca. 93. affald. I Tabel 2 ses antal besøgende og affald leveret på ARCs genbrugspladser (inkl. ordning for indsamling af batterier) Produktion, produktionsaffald og miljøpåvirkninger fra energianlægget ARCs energianlæg udnytter affaldets energiressource effektivt og med mindst mulig miljøpåvirkning. Affaldsforbrænding med kraftvarmeproduktion Affaldet til forbrænding består af dagrenovation og andre typer forbrændingsegnet affald fra husholdninger og erhverv. Affaldet bliver aflæsset i en silo, hvorfra grabberne afleverer affaldet i en af anlæggets fire indfyringsskakte én for hver ovnlinje. Gennem skaktene glider affaldet ned på ovngulvene, hvor affaldet via bevægelige riste bliver ført fremad og ind i ovnen. Forbrændingen bliver reguleret ved at tilføre mere eller mindre luft. Energiproduktionen sker ved, at varmen fra affaldsforbrændingen opvarmer vand til højtryksdamp, som bliver brugt til produktion af el og fjernvarme. El-produktionen sker i et turbine/generator-anlæg. Ca. 2 procent af ener- gien i dampen bliver omsat til el, mens resten af energien bliver anvendt i varmevekslere til op varmning af fjernvarmevand. Når vi brænder affald danner det slagge og røggas. Slaggen er den del af affaldet, som ikke kan brænde, blandt andet jern og øvrige metaller. Slaggen bliver afhentet af et eksternt firma, som sorterer jern og øvrige metaller fra til genanvendelse. Den rensede slagge anvendes blandt andet til bygnings- og anlægsarbejde. Røggassen renser vi i flere trin, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen. Skitse af ARCs energianlæg fra levering af affald i siloen til produktion af el og fjernvarme. 12

13 Miljøredegørelse 213 Over 8. kunder har tilsammen afleveret ca. 93. affald på genbrugspladserne Tabel Dagrenovation Forbrændingsegnet affald i øvrigt Biomasse Kød- og benmel Fortroligt affald Klinsik risikoaffaldv Tilført fra sorteringsareal Tilført fra AV Miljø Tilført forbrændinganlægget Lagerforskydning I alt, brændt på energianlægget Tabel 2 Antal besøgende på genbrugspladserne Affald leveret på genbrugspladserne () 13

14 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Energiproduktion Energi Genbrug Samlet Energi Genbrug Samlet Der antages, et en husstands årsforbrug i el er 25kwh/år, mens fjernvarmeforbruget er 11.kwh/år -1 På ARCs energianlæg bliver affald til energi. For -15 at optimere forbrændingen anvendes der ved Der har primært været tre ovnlinjer i drift i 212. sel og støttebrændere i de fire ovnlinjer. -2 Den producerede energi fra anlægget svarer til cirka 15. husstandes årsforbrug af el og fjernvarme.2-15 opstart og nedlukning af anlæggene biobrænd-2 Mængden af produceret elektricitet i 212 ligger -25 på niveau med Siden har ARC samarbejdet med HOFOR om at levere damp som fjernvarme (HOFOR- damp). -3 Kg CO2/ affald Omtrent 11 procent af den producerede mængde Kg CO2/ affald fjernvarme er leveret som damp, resten som vand Rø Rø 14 ARC er blevet bedre til at udnytte energien i affaldet, men affaldets sammensætning har siden 21 ændret sig. Det har medført en lavere brandværdi og energiproduktionen pr. affald er derfor faldet en smule i perioden Energiproduktion i perioden Rø Energiproduktion i perioden Rø , 3 1 3, , , 1 6 1, , 2 2, 1 MWh Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion 1 MWh Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion Energiproduktion pr. affald Energiproduktion pr. affald 2,5 Ud 2,5 2,375 Ud 5 2,375 2,25 2,25 2, ,125 2, 3 2, MWh/ 3 MWh/

15 Miljøredegørelse 213 Forbrug af drifts- og hjælpemidler I 212 har ARC sat fokus på eget brug af ressourcer i energiproduktionen. Det har betydet, at vi har reduceret brugen af de drifts- og hjælpemidler, der bruges til at drive energianlægget betragteligt. Vi har arbejdet målrettet for at reducere gasforbruget, reducere mængden af spildevand og forbruget af vand. Vi har også sat et projekt i gang, der har til formål at recirkulere restproduktet fra røgrensningen for at kunne udnytte kalken bedre. Gasforbrug Vi anvender opstarts- og støttebrændere ved opstart af ovnene, eller hvis temperaturerne i ovnene falder. Et nyt reguleringskoncept stabiliserer den enkelte ovns drift og produktion. Det betyder, at vi ved normal drift af ovnene praktisk talt ikke har brug for støttebrændere. I 212 er gasforbruget steget med 14 procent fra 589 i 211 til 676 i 212. Gasforbruget svinger lidt fra år til år og på trods af fokus på stabil drift, har vi haft tre havarier på ovnene, der har medført stort gasforbrug. Dels pga. nedkørsler og opstarter, dels pga. udbrænding af affaldet på ristetæpperne. Desuden har vi modtaget affald som biomasse/rødder og stød med stort indhold af vand og jord, som også har medført markant støttebrænderdrift. Vandforbrug Forbruget af havvand er reduceret markant fra Reduktionen i forbruget af havvand skyldes en ny teknologi til behandling af slaggen, der recirkulerer vandet. Forbrændingsslagge ARC er i 212 deltager i et udviklingsprojekt, der skal udvikle nye teknologier og metoder til bedre udnyttelse af ressourcerne i råslaggen. Projektet gennemfører vi i samarbejde med danske og udenlandske affaldsselskaber. Råslagge er den del af affaldet, som er tilbage efter, vi har udnyttet energien i affaldet. Og der er værdifulde råstoffer i affaldsforbrændingens slagge. Ved at genanvende slaggen kan råstofferne vende tilbage til materialekredsløbet. I 212 har et eksternt firma afhentet cirka 79.6 råslagge. Slaggen bliver renset for diverse metaller, trærødder og lignende og derefter lagt til modning. Modning betyder, at tungmetaller som for eksempel kobber stabiliseres, så det ikke kan forurene grundvandet. Røggas Røggasserne fra affaldsforbrændingen bliver renset, inden de bliver udledt til luften gennem skorstenen. For at sikre en høj temperatur ved opstart og nedlukning, er der installeret støttebrændere på anlægget. En høj temperatur er vigtig for at opnå en god forbrænding af de stoffer, som kan være i røggassen. Røggassen indeholder blandt andet SO2, NOx og CO2. Målerudstyr laver kontinuerlige målinger og registreringer af udledningsniveauer for at styre 15

16 ARC - I/S Amager Ressourcecenter og overvåge at anlæggets processer forløber tilfredsstillende. For at mindske mængden af svovldioxiden i røg- gasserne er der iværksat et SO2-program, der bl.a. inkluderer mere opblanding af affaldet i siloen, stikprøver og løbende dialog med kunderne for at undgå at der kommer affald ind, som vi ikke bør brænde. I forsøgsperioden er antallet af halvtimemiddeloverskridelser for SO2 i røggassen bragt ned. Spildevand ARC har sat fokus på spildevand for at mindske ressourceforbruget på anlægget og miljøpåvirkninger af vores virksomhed. Spildevandsmængden er gennem de seneste år gradvist reduceret, primært på grund af et system til håndtering af slagge, hvor vi recirkulerer spildevandet og genbruger det. Det har betydet, at vi i 212 har reduceret mængden af spildevand med 73 procent fra 211 til 212. Vi udleder spildevand til afløb, når der har været et overskud af renset spildevand i forhold til forbrug og buffertankene har været fulde. Støj De væsentligste støjkilder, i relation til ARCs aktiviteter, er trafik til og fra både energianlæg og genbrugspladser. Støjbelastningen forsøger vi at mindske ved at stille krav til biler og materiel i forbindelse med udbud og indkøb. Der er desuden støjbelastning af omgivelserne fra de tekniske anlæg på Kraftværksvej 31, hvor de væsentligste bidrag kommer fra tagventilatorer og håndtering af slagge. Håndteringen af slagge er reduceret, idet den løbende produktion af råslagge bliver afhentet og håndteret af et eksternt firma. Det er i vinteren 212, aftalt med tilsynsmyndigheden, at der i 213 vil blive lavet en ny støjkortlægning. Vi har i 212 reduceret mængden af spildevand med 73 procent fra 211 til

17 Miljøredegørelse 213 Samlet Røggasudledning i mg/nm i perioden Samlet Samlet Røggasudledning i mg/nm i perioden Røggasudledning i mg/nm i perioden Svovldioxid (SO2) Nitrogenoxider (NOx) Kulilte(CO) Svovldioxid (SO2) Nitrogenoxider (NOx) Svovldioxid (SO2) Nitrogenoxider (NOx) Røggasudledning i mg/nm i perioden Kulilte(CO) Kulilte(CO) 3, et Total energiproduktion et et Total energiproduktion Total energiproduktion Røggasudledning i mg/nm i perioden , Røggasudledning i mg/nm i perioden ,5 3,5 2,5 3, 3, 2, 2,5 2,5 1,5 2, 2, 1, 1,5 1,5,5 1, 1,,,5,5,, Støv Saltsyre (HCl) Organisk kulstof (TOC) Støv Støv Saltsyre (HCl) Saltsyre (HCl) Organisk kulstof (TOC) Organisk kulstof (TOC) Udledt mængde spildevand Udledt mængde spildevand Udledt mængde spildevand m3 1m3 1m3 Antal besøgende på genbrugspladserne 12 Antal besøgende på genbrugspladserne 1 Antal besøgende på genbrugspladserne 17

18 Mængden af indsamlet plast er steget med 33 % Plasttyper: PVC tagplader og rør HDPE plastrør, skraldespande, marmeladebøtter PP havemøbler PS blomsterbakker PET flasker

19 Miljøredegørelse 213 Genbrugspladserne Genbrugspladserne er en central del af det danske affaldssystem. Her kommer borgere og virksomheder af med deres sorterede affald. Genbrugspladserne er en central del af det danske affaldssystem. Her kommer borgere og virksomheder af med deres sorterede affald. Genbrugspladserne giver meget større mulighed for at sortere og udnytte ressourcerne i affaldet, end det kan gøres gennem afhentningsordninger. Resultatet er mere affald til genanvendelse og mere genbrug. I 212 er hele 86 procent af det afleverede affald gået videre til genanvendelse. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 211. ARC arbejder hele tiden med at sikre, at det er attraktivt at bruge pladserne, og at ressourcerne i det afleverede affald udnyttes optimalt. Blandt andet derfor deltager vi i projektet Plastic Zero, der sætter fokus på forebyggelse, sortering og genanvendelse af plast. Plastic Zero er et EU-projekt med deltagere fra bl.a. Finland, Letland, Sverige og Tyskland. I sommeren 212 åbnede Bispeengen med et stort indryk af naboer, kunder og kollegaer. Genbrugspladsen er udstyret og indrettet med solceller og jordvarmeanlæg, og al belysning er udført med LED-armaturer. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø har vores genbrugsvejledere været inddraget i valg af materiel og indretning af plads og bygninger. Kunder og affaldsmængder ARCs ti genbrugspladser har i 212 tilsammen modtaget 8. besøgende. Der er i alt blevet indleveret omkring 9. affald på pladserne til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse, deponi eller specialbehandling. Fra er der sket et fald i affaldsmængder afleveret til genbrugspladserne og der har været færre besøgende. Udviklingen i antal besøgende samt mængden af modtaget affald fremgår af tabellerne til højre. Skybruddet i 211 havde en stor betydning for mængden af affald afleveret det år. Nedgangen i 212 ses både i relation til den unormale situation i 211 og som et resultat af den økonomiske krise, der har givet faldende affaldsmængder og antal af besøgende. Endvidere kan den nye erhvervsordning have en betydning. Sortering, genanvendelse og genbrug Korrekt sorteret affald er basis for at opnå høj genanvendelse. Derfor arbejder vi løbende med, at vi forbedrer sorteringen af affaldet. ARC arbejder på at få borgerne til at sortere plast ud af husholdningsaffaldet og i stedet sende det til genbrug. I Plastic Zero bidrager ARC bl.a. med indsamling, udsortering og afsætning af hård plast på fem genbrugspladser. Det har ført til en stigning i mængden af indsamlet plast med 33 procent i perioden fra 21 til 212. Projektet fortsætter i årene frem og bliver i 213 udvidet til de andre genbrugspladser. Vi tjekker kvaliteten af den hårde plastik og sender det til et sorteringsanlæg i Fredericia. Den hårde plast sorteres i PVC (tagplader og pvc-rør), HDPE (plastrør, skraldespande, marmeladebøtter), PP (havemøbler) PS (blomsterbakker) og PET (flasker). Borgere og genbrugsvejledere har taget rigtig godt i mod den nye fraktion, og ARC har indsamlet og afsat ca. 24 s hård plast fra genbrugspladserne. På Borgervænget har ARC sat en forsøgsordning i gang, hvor vi undersøger mulighederne for at 19

20 4 ARC - I/S Amager Ressourcecenter 1 MWh Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion 3 Energiproduktion pr. affald 2 2,5 øge mængden af byggeaffald til direkte gen2,375 brug. I første omgang gennemføres forsøg med 1 at udsortere døre og vinduer til direkte genbrug 2,25 som en af flere faser for udvikling af koncept for direkte 2,125 genbrug. Ud Projektet fortsætter i m3 2, 3 MWh/ 2 Antal besøgende på genbrugspladserne An 12 1 besøgende Affald leveret på genbrugspladserne () Aff Fordeling af affald på behandlingsform Special Genbrug Forbrænding Deponi to

21 Miljøredegørelse 213 Miljøforbedringer mål og resultater Miljø- og klimamål Nedenstående tabel giver status for ARCs miljø- og klimamål for perioden Miljøforhold Forbedringsmål 212 Realiseret Reduktion af ressourceforbruget på energianlægget med 2 % frem mod 215. Ressourceforbrug Delmålene for 212 er: reduktion af gasforbrug med 1 % i forhold til 211 reduktion af forbrug af saltvand til slaggekøling med 75 % i forhold til 211 reduktion af forbrug af kalk med 1 % i forhold til 211 Øget energieffektivitet frem mod 215 fra 74 % til 77 % Klima Genanvendelse Delmål for 212 er: øge energieffektiviteten til 76 % Øge mængden af indsamlet plast til genanvendelse med 2 % i forhold til 21. Der har været en stigning i gasforbruget på 9 % fra 211 til 212. Delmålet er ikke nået. Forbruget af saltvand er faldet med ca. 73 %. Delmålet er ikke nået Forbruget af kalk er faldet med 22 %. Delmålet er nået. Energieffektiviteten har i 212 svinget mellem %, med et gennemsnit på 78 %. Delmål er nået. Der vil dog være udfordringer ved at fastholde energieffektivteten på et stabilt niveau de følgende år. Mængden af plast er øget med 33 % siden 21. Delmålet er nået. Miljø- og klimamål 213 Miljøforhold Forbedringsmål 213 Ressourceforbrug Etablere en proces til at overvåge og analysere unormal/uhensigtsmæssig drift Klima Etablere on-line overvågning af energieffektiviteten Genanvendelse Øge mængden af indsamlet plast til genanvendelse med 25 % i 213 i forhold til 212 Miljø- og klimavurderinger Implementere metode til miljø- og klimavurderinger i projekthåndbog og indkøbshåndbog 21

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 2012 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Generelle oplysninger... 1 Forord... 2 Præsentation af I/S Reno-Nord... 3 Miljøpolitik... 5 Væsentlige

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Juni 2011 HVAD ER EN VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2013 MÅBJERGVÆRKET Basisoplysninger Energivej 2 7500 Holstebro CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.633 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Januar 2012 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere