Miljøredegørelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 Miljøredegørelse 212

2 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder fra vores ARC er et fælleskommunalt 6 selskab ejet af ejerkommuner ved at drive genbrugspladser, hvor Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og vi sorterer og genanvender det afleverede affald. Tårnby Kommune. Det betyder, at vi hviler i os selv. På vores energianlæg udnytter vi ressourcerne i affaldet optimalt ved at producere grøn el og varme Tilsynsmyndigheden for energianlægget er til storbyen. ARC har 2 ansatte. Miljøcenter Roskilde. Miljøgodkendelsen for energianlægget er revideret i 29. Tilsynsmyndighed ARC modtager og energiudnytter affald fra ca. for genbrugspladserne er den kommune, hvor 552. indbyggere og 46. virksomheder. genbrugspladsen er beliggende. Affaldet omdanner vi til el og varme til omkring 15. husstande. De 2 % af affaldet, vi hverken Aktiviteterne, der er beskrevet i denne redegørelse, kan genbruge eller energiudnytte, deponerer vi på er registreret og verificeret efter Eco-Management det miljøsikre deponi AV Miljø, som ARC ejer. and Audit Scheme, EMAS. Varmeproduktionen sælger ARC til centralkom- Miljøredegørelsen er verificeret af Bureau Veritas munernes varmetransmissionsselskab CTR I/S, Certification, Denmark A/S, DANAK DK-V Reg. 62 mens salget af el-produktionen går til den nordiske den 11. marts 213. el-børs i fri konkurrence.

3 Miljøredegørelse 213 Indhold Resume 5 Midtvejsevaluering 8 Klima Energiproduktion 14 Forbrug af drifts- og hjælpemidler 15 Genbrugs pladserne 19 Miljøforbedringer mål og resultater 21 Nøgleindikator for Miljøregnskab 27 3

4 Det nye anlæg vil reducere udledningen af NOx med 85 % og svovlsyre udledningen med over 99 %

5 Miljøredegørelse 213 Resume Amagerforbrænding bliver til ARC Amagerforbrænding er formelt overgået til at hedde ARC (Amager Ressource center), og navnet skal understrege vores respekt for ressourcerne i affaldet. I marts 213 tog vi første spade stik på vej mod det nye energianlæg Amager Bakke, der vil beskytte klima og miljø langt bedre end det tidligere anlæg ved at anvende de bedst tilgængelige teknologier. Det betyder blandt andet, at den mængde af energi anlægget udnytter i affaldet vil stige med 25 procent. ARCs nuværende energianlæg er mere end 4 år gammelt og arbejdet med miljøforbedringer i det gamle anlæg er krævende, og det daglige arbejde med at drive og vedligeholde anlægget er omfattende og omkostningsfuldt. Løsningen er Amager Bakke som vil reducere udledningen af sundhedsskadelige stoffer i forhold til i dag. For eksempel vil det nye anlæg reducere NOx med 85 procent og svovlsyre med 99,9 procent. Innovation og en høj miljøprofil En høj miljøprofil på ARC betyder, at vi fører en ansvarlig miljøpolitik, arbejdsmiljøpolitik og klimapolitik, fordi vi arbejder intensivt og innovativt med områderne og sætter ambitiøse mål for hvert af dem. ARC startede et pilotprojekt op med at indsamle hård plast på fem af genbrugspladserne. Det har været en så stor succes, at vi i 213 udvider projektet som permanent ordning på alle genbrugspladserne. I 212 mindskede vi antallet af ½-timemiddel overskridelserne, ved at kortlægge og styre affaldsmodtagelsen på energianlægget. Skiftende affaldssammensætning er en teknisk udfordring for energianlæggets produktion og renseanlæg. Og vi vil i en stadig dialog med vores kunder sørge for, at de kun afleverer affald, som er egnet til at forbrænde. Vi har arbejdet på at øge recirkuleringen af energianlæggets røggasaffald og spildevand, og dermed har vi reduceret vores forbrug af kalk med 2 procent, og forbruget af havvand er faldet med 85 procent i 212. I 213 fortsætter vi arbejdet med at forbedre vores miljøprofil og vi vil bl.a. Øge mængden af indsamlet plast som vi kan genanvende på genbrugspladserne med 25 procent i 213 i forhold til 212 Implementere en metode til at vurdere miljø- og klimavurderinger i projekthåndbog og indkøbshåndbog Ressourcerne i affald er guld værd Affald kommer i disse år højere og højere op på dagsordnen, fordi måden vi udnytter affald og ressourcer på er en central del af omstillingen til det grønne samfund. Derfor er der en naturlig interesse fra samfundet i, hvordan de virksomheder, der beskæftiger sig med affald og ressourcer, arbejder og udvikler deres speciale. ARC har styr på affaldsprocessen, og vi sætter med vores miljø- og klimapolitik fokus på at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt for at få mest ud af affaldet. 5

6 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Vi deltager i mere end 2 spændende projekter, hvor vi øger vores viden, og vi udvikler teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere i virksomheder, organisationer, forskningsmiljøer og ejerkommunerne. IRMAR Kritiske råstoffer Plastic Zero Integrated Resource Management And Recycling I projektet kritiske råstoffer undersøger vi slagger og røggasaffald med henblik på at vurdere i, hvor stort omfang, de kritiske råstoffer findes i det affald, borgere og virksomheder afleverer til forbrænding. Projektet vil give mulighed for at vurdere, om man kan genvinde kritiske råstoffer ved udsortering af bestemte affaldsfraktioner, eller om de skal genvindes fra slagger og røggasaffald. ARC deltager i EU-Life projektet Plastic Zero, hvor vi sammen med Københavns Kommune, universiteter og udenlandske selskaber udvikler metoder til at kunne genanvende forskellige plasttyper, som vi ikke kan genanvende i dag. For at få øget viden om den plastik, der kommer ind har vi 212 startet et forsøg med at indsamle hård plast på fem af vores genbrugspladser. IRMAR (Integrated Resource Management And Recycling), er et projekt der startede i januar 212. I projektet arbejder vi på at udvikle en metode, vi kan anvende til at sammenligne værdien af ressourcer på tværs af materialetyper. Med udgangspunkt i blandt andet principper inspireret af kendte videnskabelige discipliner som termodynamikken og livscyklusvurderinger opstiller vi principper til at vurdere ressource kvaliteten. Casen i projektet er en kortlægning af fosfors kredsløb i Danmark. EU Kommissionen har udpeget 35 kritiske råstoffer som den forventer, at vi kommer til at mangle inden for 5 2 år. Fælles for de fleste af de 35 råstoffer er, at de forekommer i mange produkter og i meget små koncentrationer. De kritiske råstoffer forekommer primært i elektronikaffald og metalemballager, der ikke bør forekomme i det affald, som vi udnytter til energiproduktion. For hvert kilo plast, borgere og virksomheder sender til genbrug, sparer det klimaet for 1,7 kilo CO2. Det svarer til den mængde CO2 en personbil udleder ved ca. 5 km kørsel. 1 kg plast genbrugt 1,7 kg CO2 sparet 6

7 Miljøredegørelse 213 TOPWASTE Forskerskolen 3R TOPWASTE-projektet udvikler værktøjer til affaldsbranchen og myndigheder. Værktøjerne bidrager til en bedre håndtering af affald til ressource og energiudnyttelse i et fossiltfrit samfund, som gør det relevant for at fremtidens affalds og energianlæg Amager Bakke, kan håndtere affaldet bedst muligt. Inter disciplinær forskning inden for affalds området ARC støtter forskerskolen 3R og bidrager mest muligt med viden og erfaringer. Forskerskolen producerer interdisciplinær forskning inden for affaldsområdet igennem mere end 2 forskningsprojekter. Ressourcer Energi fra slagge Øresund I projektet samarbejder vi med bl.a. Afatek A/S om udvikling af teknologier og metoder til at øge effektiviteten af udsortering af de metaller, vi allerede udsorterer (magnetiske og ikke magnetiske metaller) i slaggen. Samtidigt udsorterer vi metaller, der ikke tidligere kunne udsorteres på sorteringsanlæg i Danmark og i Schweiz. Bedre håndtering af affald Mn Mg Al Bedre ud nyttelse af ressourcer og energi Mg Fe Mn Al Fe Strategisk energi planlægning på tværs af Øresund I 212 afsluttede projektet Energi Øresund. Her har ARC samarbejdet med kommuner og forsyningsselskaber på begge sider af sundet og dermed bidraget til strategisk energiplanlægning på tværs af Øresund for at opnå både økonomiske og miljømæssige synergieffekter. Der er bl.a. udviklet en simpel matematisk model til at belyse overordnede samfundsøkonomiske konsekvenser, når man lagrer affald ved at antage forskellige scenarier om udviklingen på energimarkedet. 7

8 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Miljø- og klimapolitik ARC er miljøcertificeret efter ISO 141 og EMAS-forordningen og arbejdsmiljø certificeret efter ISO 181. ARC har som del af certificeringen en miljø- og klimapolitik og arbejdsmiljøpolitik. En del af byen Befolkningstallet i Storkøbenhavn vokser støt i disse år. Derfor tænker vi vores ambitiøse mål sammen med vores ejeres vision om at reducere husholdningsaffaldet med 27 procent. Vi ser eksempelvis hele tiden på muligheder for at øge vores service for borgere og virksomheder i vores ejerkommuner. D. 25. august 212 åbnede ARC en ny flot genbrugsplads Bispe engen Genbrugsplads på Bispebuen i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. På Borgervænget indsamler vi døre og vinduer til direkte genbrug i et forsøg. Forsøget har givet viden og erfaring, vi kan bruge i ARCs videre arbejde med at øge mængden og kvaliteten af byggeaffald til direkte genbrug. I 212 har vi overtaget driften på to nærgenbrugsstationer. Arbejdet med genanvendelse og direkte genbrug fortsætter i 213, og bliver udvidet med et forsøg med at indsamle brugte mursten til direkte genbrug, samt en fraktion til kabler som supplement til WEE-ordningen. ARC i kvotesystemet I efteråret 212 blev der opsat en forsøgsopstilling fra FORCE i skorstenen, som måler den fossile andel af CO2-emissionen. Hver måned analyserer FORCE en prøve for at bestemme den gennemsnitlige andel af fossile CO2 i røggassen. Baseret på denne teknologi udarbejdede ARC i 212 en overvågningsplan for måling og registrering af CO2-udledning, som anlægget skal følge fra 1. januar 213. Planen er godkendt af Energistyrelsen, som herefter har udstedt en CO2-udledningstilladelse til ARC. CO2-kvoter bidrager til et bedre klima Fra 1. januar 213 trådte Danmarks forbrændingsanlæg, herunder ARC, ind i det europæiske handelssystem med CO2-kvoter, kaldet European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU ETS). Ordningens formål er at begrænse udledningen af CO2 så billigt som muligt og med størst mulig fleksibilitet for de virksomheder, der deltager ved at de kun betaler for den fossile CO2, de udleder. Samtidig med ARCs indtræden i CO2-kvote-ordningen oprettede vi afdelingen Energisalg, der er sat i verden for at optimere salg af energi ved at sørge for at fordelingen mellem energiprodukterne (el, vand og damp) og salg af disse sker, når det er mest rentabelt. En kombination af en mere fleksibel produktion og et variabelt energimarked giver ARC større mulighed for at optimere indtjeningen af den energi, vi afsætter. Ved at udnytte sæsonudsving i varmepriser og variationen af elpriser over døgnet, kan Energisalg planlægge affaldstilførsel og produktion både på kort og langt sigt, så vi eksempelvis producerer mere el mellem kl. 16 2, hvor der er størst aktivitet i private hjem med madlavning, tøjvask etc. Vi bidrager til at opfylde vores ejerkommuners målsætning om at reducere husholdningsaffaldet med 27 % 8

9 Midtvejsevaluering Ved en målrettet indsats er vi efter to år kommet langt med vores mål i miljø og klimapolitikken. Mængden af plast er øget med 33 % siden Energieffektiviteten har i 212 svinget mellem %, med et gennemsnit på 78 %. Det vil kræve en stor indsats at holde et stabilt niveau de følgende år. 78 Vi har reduceret ressourceforbruget markant. F.eks. er der sket en reduktion af: Saltvand: -86 % -86 Kalk: -2 % -2 Gas: -6 % -6

10 ARC - I/S Amager Ressourcecenter ARCs miljøog klimapolitik ARC er en integreret del af storbyen. Vi er en miljøfokuseret, innovativ og veldrevet virksomhed. Vi producerer grøn energi til borgere og virksomheder. Vores genbrugspladser og energianlæg er centrale for storbyens affaldssystem. at øge energieffektiviteten fra 74 procent til 77 procent og reducere ressourceforbruget med 2 procent i 215 i forhold til 21 på energi anlægget. Udvikling ARC arbejder for at udnytte affaldets ressourcer og samtidig minimere miljøpåvirkninger. Vi gør det muligt at genbruge ressourcerne i affaldet eller omsætte dem til grøn el og varme. Miljø, klima og bundlinje Vores passion er at drive vores virksomhed effektivt med blik for både miljø, klima og bundlinje. Vi arbejder for at styrke samarbejdet med lokalsamfundet, erhvervslivet, myndigheder, branchen og udviklings- og forskningsmiljøer. Vi engagerer os i samfundet omkring os for at kvalificere beslutninger på affalds-, energi- og ressourceområdet. Vi understøtter udviklingen af nye, grønne teknologier og metoder. Med det udgangspunkt vil vi sørge for: at borgerne og virksomhederne møder serviceorienterede genbrugspladser, hvor der sker en optimal sortering af affaldet, og miljøpåvirkningerne i den forbindelse er på et minimum. Vores mål er derfor: at vi hvert år deltager i mindst to projekter, der sætter fokus på at udnytte materialer og energiressourcer i affaldet. at vores energianlæg er drevet, så det udnytter energien af de ressourcer det forbruger på bedst mulig vis. at miljø- og klimavurderinger er en naturlig del af vores beslutningsproces inden gennemførelse af projekter. Vores mål er derfor: at øge mængden af indsamlet plast til genanvendelse på genbrugspladserne med 5 procent i 215 i forhold til 21. Dato, underskrift, funktion For ARC er det naturligt, at vi overholder lovgivningen og andre forpligtigelser, samt at vi skaber løbende forbedringer og forebygger forurening. Energianlæg og Genbrugspladserne (dog ikke Christiania nærgenbrugsstation) er certificeret iht. EMAS og ISO 141. Deponi er ikke omfattet af certificeringen. 1

11 Miljøredegørelse 213 Klima 212 Ved at producere grøn energi og genanvende ressourcerne i affaldet leveret på genbrugs pladserne har ARC i 212 sparet samfundet for over 12. CO21 1. Da klimaregnskabet er en historisk opgørelse, er biomasse ifølge miljøstyrelsen en ubegrænset ressource, og indgår som sådan i udregningen. ARC har udregnet et samlet klimaregnskab for 212. Klimaregnskabet for 212 er som man kan se Figur 1 ikke lige så godt som i 211. Det gælder både området Energi og Genbrug. For Energi er grunden, at der er produceret mindre el i 212 end i 211. På den anden side har der Energi været en besparelse i, at der er brugt væsentligt mindre kalk til røggasrensningen. For Genbrug skyldes det ringere resultat, sammensætningen af det affald, der er modtaget på genbrugsstationerne. Det mindre gode resultat skyldes især faldet i mængden af metalaffald, hårde hvidevarer og træaffald. Genbrug Samlet Kg CO2/ affald Figur 1 Negative tal viser en besparelse eller en gevinst for klimaet; et affald afleveret til energiudnyttelse sparer samfundet for 242 kg CO2. Klimagevinsterne for Energi og Genbrug er fordelt på de respektive affaldsmængder. Energiproduktion i perioden MWh 11 Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion

12 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Ca. 2 procent af energien i dampen bliver omsat til el, mens resten af energien bliver anvendt i varmevekslere til opvarmning af fjernvarmevand. Affald til energianlægget ARC modtog i 212 forskellige typer af affald på energianlægget: Dagrenovation, stort og småt forbrændingsegnet affald, fortroligt affald, klinisk risikoaffald og affald til neddeling. I Tabel 1 ses fordelingen af forskellige typer affald, som kom ind på energianlægget i perioden Antal kunder og mængder affald til genbrugspladser I 212 har der været mere end 8. kunder på ARCs genbrugspladser. Tilsammen har de afleveret ca. 93. affald. I Tabel 2 ses antal besøgende og affald leveret på ARCs genbrugspladser (inkl. ordning for indsamling af batterier) Produktion, produktionsaffald og miljøpåvirkninger fra energianlægget ARCs energianlæg udnytter affaldets energiressource effektivt og med mindst mulig miljøpåvirkning. Affaldsforbrænding med kraftvarmeproduktion Affaldet til forbrænding består af dagrenovation og andre typer forbrændingsegnet affald fra husholdninger og erhverv. Affaldet bliver aflæsset i en silo, hvorfra grabberne afleverer affaldet i en af anlæggets fire indfyringsskakte én for hver ovnlinje. Gennem skaktene glider affaldet ned på ovngulvene, hvor affaldet via bevægelige riste bliver ført fremad og ind i ovnen. Forbrændingen bliver reguleret ved at tilføre mere eller mindre luft. Energiproduktionen sker ved, at varmen fra affaldsforbrændingen opvarmer vand til højtryksdamp, som bliver brugt til produktion af el og fjernvarme. El-produktionen sker i et turbine/generator-anlæg. Ca. 2 procent af ener- gien i dampen bliver omsat til el, mens resten af energien bliver anvendt i varmevekslere til op varmning af fjernvarmevand. Når vi brænder affald danner det slagge og røggas. Slaggen er den del af affaldet, som ikke kan brænde, blandt andet jern og øvrige metaller. Slaggen bliver afhentet af et eksternt firma, som sorterer jern og øvrige metaller fra til genanvendelse. Den rensede slagge anvendes blandt andet til bygnings- og anlægsarbejde. Røggassen renser vi i flere trin, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen. Skitse af ARCs energianlæg fra levering af affald i siloen til produktion af el og fjernvarme. 12

13 Miljøredegørelse 213 Over 8. kunder har tilsammen afleveret ca. 93. affald på genbrugspladserne Tabel Dagrenovation Forbrændingsegnet affald i øvrigt Biomasse Kød- og benmel Fortroligt affald Klinsik risikoaffaldv Tilført fra sorteringsareal Tilført fra AV Miljø Tilført forbrændinganlægget Lagerforskydning I alt, brændt på energianlægget Tabel 2 Antal besøgende på genbrugspladserne Affald leveret på genbrugspladserne () 13

14 ARC - I/S Amager Ressourcecenter Energiproduktion Energi Genbrug Samlet Energi Genbrug Samlet Der antages, et en husstands årsforbrug i el er 25kwh/år, mens fjernvarmeforbruget er 11.kwh/år -1 På ARCs energianlæg bliver affald til energi. For -15 at optimere forbrændingen anvendes der ved Der har primært været tre ovnlinjer i drift i 212. sel og støttebrændere i de fire ovnlinjer. -2 Den producerede energi fra anlægget svarer til cirka 15. husstandes årsforbrug af el og fjernvarme.2-15 opstart og nedlukning af anlæggene biobrænd-2 Mængden af produceret elektricitet i 212 ligger -25 på niveau med Siden har ARC samarbejdet med HOFOR om at levere damp som fjernvarme (HOFOR- damp). -3 Kg CO2/ affald Omtrent 11 procent af den producerede mængde Kg CO2/ affald fjernvarme er leveret som damp, resten som vand Rø Rø 14 ARC er blevet bedre til at udnytte energien i affaldet, men affaldets sammensætning har siden 21 ændret sig. Det har medført en lavere brandværdi og energiproduktionen pr. affald er derfor faldet en smule i perioden Energiproduktion i perioden Rø Energiproduktion i perioden Rø , 3 1 3, , , 1 6 1, , 2 2, 1 MWh Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion 1 MWh Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion Energiproduktion pr. affald Energiproduktion pr. affald 2,5 Ud 2,5 2,375 Ud 5 2,375 2,25 2,25 2, ,125 2, 3 2, MWh/ 3 MWh/

15 Miljøredegørelse 213 Forbrug af drifts- og hjælpemidler I 212 har ARC sat fokus på eget brug af ressourcer i energiproduktionen. Det har betydet, at vi har reduceret brugen af de drifts- og hjælpemidler, der bruges til at drive energianlægget betragteligt. Vi har arbejdet målrettet for at reducere gasforbruget, reducere mængden af spildevand og forbruget af vand. Vi har også sat et projekt i gang, der har til formål at recirkulere restproduktet fra røgrensningen for at kunne udnytte kalken bedre. Gasforbrug Vi anvender opstarts- og støttebrændere ved opstart af ovnene, eller hvis temperaturerne i ovnene falder. Et nyt reguleringskoncept stabiliserer den enkelte ovns drift og produktion. Det betyder, at vi ved normal drift af ovnene praktisk talt ikke har brug for støttebrændere. I 212 er gasforbruget steget med 14 procent fra 589 i 211 til 676 i 212. Gasforbruget svinger lidt fra år til år og på trods af fokus på stabil drift, har vi haft tre havarier på ovnene, der har medført stort gasforbrug. Dels pga. nedkørsler og opstarter, dels pga. udbrænding af affaldet på ristetæpperne. Desuden har vi modtaget affald som biomasse/rødder og stød med stort indhold af vand og jord, som også har medført markant støttebrænderdrift. Vandforbrug Forbruget af havvand er reduceret markant fra Reduktionen i forbruget af havvand skyldes en ny teknologi til behandling af slaggen, der recirkulerer vandet. Forbrændingsslagge ARC er i 212 deltager i et udviklingsprojekt, der skal udvikle nye teknologier og metoder til bedre udnyttelse af ressourcerne i råslaggen. Projektet gennemfører vi i samarbejde med danske og udenlandske affaldsselskaber. Råslagge er den del af affaldet, som er tilbage efter, vi har udnyttet energien i affaldet. Og der er værdifulde råstoffer i affaldsforbrændingens slagge. Ved at genanvende slaggen kan råstofferne vende tilbage til materialekredsløbet. I 212 har et eksternt firma afhentet cirka 79.6 råslagge. Slaggen bliver renset for diverse metaller, trærødder og lignende og derefter lagt til modning. Modning betyder, at tungmetaller som for eksempel kobber stabiliseres, så det ikke kan forurene grundvandet. Røggas Røggasserne fra affaldsforbrændingen bliver renset, inden de bliver udledt til luften gennem skorstenen. For at sikre en høj temperatur ved opstart og nedlukning, er der installeret støttebrændere på anlægget. En høj temperatur er vigtig for at opnå en god forbrænding af de stoffer, som kan være i røggassen. Røggassen indeholder blandt andet SO2, NOx og CO2. Målerudstyr laver kontinuerlige målinger og registreringer af udledningsniveauer for at styre 15

16 ARC - I/S Amager Ressourcecenter og overvåge at anlæggets processer forløber tilfredsstillende. For at mindske mængden af svovldioxiden i røg- gasserne er der iværksat et SO2-program, der bl.a. inkluderer mere opblanding af affaldet i siloen, stikprøver og løbende dialog med kunderne for at undgå at der kommer affald ind, som vi ikke bør brænde. I forsøgsperioden er antallet af halvtimemiddeloverskridelser for SO2 i røggassen bragt ned. Spildevand ARC har sat fokus på spildevand for at mindske ressourceforbruget på anlægget og miljøpåvirkninger af vores virksomhed. Spildevandsmængden er gennem de seneste år gradvist reduceret, primært på grund af et system til håndtering af slagge, hvor vi recirkulerer spildevandet og genbruger det. Det har betydet, at vi i 212 har reduceret mængden af spildevand med 73 procent fra 211 til 212. Vi udleder spildevand til afløb, når der har været et overskud af renset spildevand i forhold til forbrug og buffertankene har været fulde. Støj De væsentligste støjkilder, i relation til ARCs aktiviteter, er trafik til og fra både energianlæg og genbrugspladser. Støjbelastningen forsøger vi at mindske ved at stille krav til biler og materiel i forbindelse med udbud og indkøb. Der er desuden støjbelastning af omgivelserne fra de tekniske anlæg på Kraftværksvej 31, hvor de væsentligste bidrag kommer fra tagventilatorer og håndtering af slagge. Håndteringen af slagge er reduceret, idet den løbende produktion af råslagge bliver afhentet og håndteret af et eksternt firma. Det er i vinteren 212, aftalt med tilsynsmyndigheden, at der i 213 vil blive lavet en ny støjkortlægning. Vi har i 212 reduceret mængden af spildevand med 73 procent fra 211 til

17 Miljøredegørelse 213 Samlet Røggasudledning i mg/nm i perioden Samlet Samlet Røggasudledning i mg/nm i perioden Røggasudledning i mg/nm i perioden Svovldioxid (SO2) Nitrogenoxider (NOx) Kulilte(CO) Svovldioxid (SO2) Nitrogenoxider (NOx) Svovldioxid (SO2) Nitrogenoxider (NOx) Røggasudledning i mg/nm i perioden Kulilte(CO) Kulilte(CO) 3, et Total energiproduktion et et Total energiproduktion Total energiproduktion Røggasudledning i mg/nm i perioden , Røggasudledning i mg/nm i perioden ,5 3,5 2,5 3, 3, 2, 2,5 2,5 1,5 2, 2, 1, 1,5 1,5,5 1, 1,,,5,5,, Støv Saltsyre (HCl) Organisk kulstof (TOC) Støv Støv Saltsyre (HCl) Saltsyre (HCl) Organisk kulstof (TOC) Organisk kulstof (TOC) Udledt mængde spildevand Udledt mængde spildevand Udledt mængde spildevand m3 1m3 1m3 Antal besøgende på genbrugspladserne 12 Antal besøgende på genbrugspladserne 1 Antal besøgende på genbrugspladserne 17

18 Mængden af indsamlet plast er steget med 33 % Plasttyper: PVC tagplader og rør HDPE plastrør, skraldespande, marmeladebøtter PP havemøbler PS blomsterbakker PET flasker

19 Miljøredegørelse 213 Genbrugspladserne Genbrugspladserne er en central del af det danske affaldssystem. Her kommer borgere og virksomheder af med deres sorterede affald. Genbrugspladserne er en central del af det danske affaldssystem. Her kommer borgere og virksomheder af med deres sorterede affald. Genbrugspladserne giver meget større mulighed for at sortere og udnytte ressourcerne i affaldet, end det kan gøres gennem afhentningsordninger. Resultatet er mere affald til genanvendelse og mere genbrug. I 212 er hele 86 procent af det afleverede affald gået videre til genanvendelse. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 211. ARC arbejder hele tiden med at sikre, at det er attraktivt at bruge pladserne, og at ressourcerne i det afleverede affald udnyttes optimalt. Blandt andet derfor deltager vi i projektet Plastic Zero, der sætter fokus på forebyggelse, sortering og genanvendelse af plast. Plastic Zero er et EU-projekt med deltagere fra bl.a. Finland, Letland, Sverige og Tyskland. I sommeren 212 åbnede Bispeengen med et stort indryk af naboer, kunder og kollegaer. Genbrugspladsen er udstyret og indrettet med solceller og jordvarmeanlæg, og al belysning er udført med LED-armaturer. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø har vores genbrugsvejledere været inddraget i valg af materiel og indretning af plads og bygninger. Kunder og affaldsmængder ARCs ti genbrugspladser har i 212 tilsammen modtaget 8. besøgende. Der er i alt blevet indleveret omkring 9. affald på pladserne til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse, deponi eller specialbehandling. Fra er der sket et fald i affaldsmængder afleveret til genbrugspladserne og der har været færre besøgende. Udviklingen i antal besøgende samt mængden af modtaget affald fremgår af tabellerne til højre. Skybruddet i 211 havde en stor betydning for mængden af affald afleveret det år. Nedgangen i 212 ses både i relation til den unormale situation i 211 og som et resultat af den økonomiske krise, der har givet faldende affaldsmængder og antal af besøgende. Endvidere kan den nye erhvervsordning have en betydning. Sortering, genanvendelse og genbrug Korrekt sorteret affald er basis for at opnå høj genanvendelse. Derfor arbejder vi løbende med, at vi forbedrer sorteringen af affaldet. ARC arbejder på at få borgerne til at sortere plast ud af husholdningsaffaldet og i stedet sende det til genbrug. I Plastic Zero bidrager ARC bl.a. med indsamling, udsortering og afsætning af hård plast på fem genbrugspladser. Det har ført til en stigning i mængden af indsamlet plast med 33 procent i perioden fra 21 til 212. Projektet fortsætter i årene frem og bliver i 213 udvidet til de andre genbrugspladser. Vi tjekker kvaliteten af den hårde plastik og sender det til et sorteringsanlæg i Fredericia. Den hårde plast sorteres i PVC (tagplader og pvc-rør), HDPE (plastrør, skraldespande, marmeladebøtter), PP (havemøbler) PS (blomsterbakker) og PET (flasker). Borgere og genbrugsvejledere har taget rigtig godt i mod den nye fraktion, og ARC har indsamlet og afsat ca. 24 s hård plast fra genbrugspladserne. På Borgervænget har ARC sat en forsøgsordning i gang, hvor vi undersøger mulighederne for at 19

20 4 ARC - I/S Amager Ressourcecenter 1 MWh Produceret fjernvarme Produceret elektricitet Total energiproduktion 3 Energiproduktion pr. affald 2 2,5 øge mængden af byggeaffald til direkte gen2,375 brug. I første omgang gennemføres forsøg med 1 at udsortere døre og vinduer til direkte genbrug 2,25 som en af flere faser for udvikling af koncept for direkte 2,125 genbrug. Ud Projektet fortsætter i m3 2, 3 MWh/ 2 Antal besøgende på genbrugspladserne An 12 1 besøgende Affald leveret på genbrugspladserne () Aff Fordeling af affald på behandlingsform Special Genbrug Forbrænding Deponi to

21 Miljøredegørelse 213 Miljøforbedringer mål og resultater Miljø- og klimamål Nedenstående tabel giver status for ARCs miljø- og klimamål for perioden Miljøforhold Forbedringsmål 212 Realiseret Reduktion af ressourceforbruget på energianlægget med 2 % frem mod 215. Ressourceforbrug Delmålene for 212 er: reduktion af gasforbrug med 1 % i forhold til 211 reduktion af forbrug af saltvand til slaggekøling med 75 % i forhold til 211 reduktion af forbrug af kalk med 1 % i forhold til 211 Øget energieffektivitet frem mod 215 fra 74 % til 77 % Klima Genanvendelse Delmål for 212 er: øge energieffektiviteten til 76 % Øge mængden af indsamlet plast til genanvendelse med 2 % i forhold til 21. Der har været en stigning i gasforbruget på 9 % fra 211 til 212. Delmålet er ikke nået. Forbruget af saltvand er faldet med ca. 73 %. Delmålet er ikke nået Forbruget af kalk er faldet med 22 %. Delmålet er nået. Energieffektiviteten har i 212 svinget mellem %, med et gennemsnit på 78 %. Delmål er nået. Der vil dog være udfordringer ved at fastholde energieffektivteten på et stabilt niveau de følgende år. Mængden af plast er øget med 33 % siden 21. Delmålet er nået. Miljø- og klimamål 213 Miljøforhold Forbedringsmål 213 Ressourceforbrug Etablere en proces til at overvåge og analysere unormal/uhensigtsmæssig drift Klima Etablere on-line overvågning af energieffektiviteten Genanvendelse Øge mængden af indsamlet plast til genanvendelse med 25 % i 213 i forhold til 212 Miljø- og klimavurderinger Implementere metode til miljø- og klimavurderinger i projekthåndbog og indkøbshåndbog 21

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Miljøredegørelse 2014

Miljøredegørelse 2014 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2014 en del af byen ARC er en affalds- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. ARC servicerer

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport 2015 Miljøredegørelse CSR - Communication on Progress en del af byen ARC I/S Amager Ressourcecenter Om vores rapport Det glæder os at præsentere ARC I/S Amager Ressourcecenters (herefter

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2016

Bæredygtighedsrapport 2016 Bæredygtighedsrapport 2016 Miljøredegørelse CSR - Communication on Progress 1 - en del af byen Om vores rapport Det glæder os at præsentere ARC I/S Amager Ressourcecenters (herefter kaldet ARC) Bæredygtighedsrapport

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Aftale af 31. august 2012 mellem interessentkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse i I/S Amagerforbrændings opland

Aftale af 31. august 2012 mellem interessentkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse i I/S Amagerforbrændings opland Aftale af 31. august 2012 mellem interessentkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse i I/S Amagerforbrændings opland Nærværende aftale indgås mellem ejerkommunerne (interessenterne)

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere