Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer."

Transkript

1 Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel Fax

2 Indhold INDLEDNING BASISOPLYSNINGER Miljøgodkendelser Revision af miljøgodkendelser Udledning af spildevand og tilslutningstilladelse til spildevandsanlæg Ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner Bioneer A/S LEDELSENS MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE REDEGØRELSE Væsentlige oplysninger for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning Miljøpolitik Miljø- og arbejdsmiljømæssige resultater Fravær Personaleomsætning Miljøkrav til leverandører Overholdelse af miljøkrav Klager Hvilke punkter indeholder det grønne regnskab for Bioneer A/S Hvilket punkt er udeladt af det grønne regnskab for Bioneer A/S Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab Oplysninger om miljøforhold (forbrug af energi, vand og råvarer) Udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år Resumé af egenkontrol...12 i/i

3 INDLEDNING Bioneer A/S er en uafhængig forskningsbaseret virksomhed inden for biomedicin og bioteknologi. Bioneer A/S er et helejet datterselskab af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har status som en Godkendt Teknologisk Service (GTS) virksomhed. Bioneer A/S bidrager til at accelerere præklinisk udvikling af nye innovative lægemidler ved at udvikle og opbygge prædiktive biologiske analysemetoder og teknologiplatforme, der tilbydes danske og udenlandske virksomheder. Bioneer A/S medvirker til at udvikle nye produkt- og procesmuligheder gennem et alliancebaseret netværk med universiteter og hospitaler, hvor Bioneers kompetence inden for kommercialisering af bioteknologisk forskning udnyttes. Bioneer A/S har hovedsæde i Forskningscentret SCION-DTU i Hørsholm og har desuden forskningsaktiviteter på Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet, idet der på sidstnævnte lokalitet blev etableret en helt forskningsenhed med navnet Bioneer:FARMA i slutningen af Til Bioneers forskningsbaserede virksomhed (hovedaktivitet) er knyttet en biaktivitet omfattende kontraktproduktion af et enzym ved hjælp af genetisk modificerede mikroorganismer (GMM). Virksomhedens enzymproduktion er omfattet af reglerne for udarbejdelse af grønt regnskab som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2006. Med dette grønne regnskab præsenteres de væsentligste miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold 2007 for Bioneer A/S. 1. BASISOPLYSNINGER Navn Bioneer A/S Adresse Kogle Allé 2 DK Hørsholm eller CVR-nr P-nr Moderselskab Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Anker Engelundsvej 101A 2800 Kgs. Lyngby Tilsynsmyndigheder Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Rudersdal kommune og Arbejdstilsynet 1/12

4 Hovedaktivitet Kontraktforskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi Branchekode Forskning og udvikling indenfor naturvidenskab og teknik Biaktivitet Produktion af et enzym ved anvendelse af GMM Listepunkter Bioneers biaktivitet er omfattet af nedenstående listepunkter i bilag 1 til BEK nr af 13/12/2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen): Listepunkt D 101: Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) Listepunkt J 102: Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (GMM) i medfør af lov om miljø og genteknologi. 1.1 Miljøgodkendelser Bioneers væsentlige godkendelser i relation til enzymproduktionen (biaktivitet) er følgende: Miljøgodkendelse til enzymproduktion af 1. juni 1999 fra Frederiksborg Amt. Godkendelse af produktionsorganisme og produktionsanlæg samt anmeldelse af produktionsorganisme efter lov om miljø og genteknologi af 25. maj 1999 fra Skov- og Naturstyrelsen. Spildevandsudledningstilladelse af 2. december 1999 fra Birkerød Kommune (under revision). Klassifikation til klasse 1 af laboratorier af 26. maj 2004 fra Arbejdstilsynet. Klassifikation af procesanlæg til genteknologisk produktion klasse 1 af 24. marts 2006 fra Arbejdstilsynet. Alle Bioneers relevante laboratoriefaciliteter er godkendt til arbejde med genetisk modificerede mikroorganismer (GMM). Dette betyder, at indeslutningsforanstaltningerne på Bioneer A/S opfylder de krav, der stilles til arbejde med GMM tilhørende en specifik klasse. Der har i perioden udelukkende været arbejdet med GMM tilhørende klasse 1, dvs. laveste fareklasse uden risiko for menneskers sundhed Revision af miljøgodkendelser Tilsynsmyndigheden Miljøcenter Roskilde har varslet, at de vil foretage den første regelmæssige revurdering af Bioneers gældende miljøgodkendelse af 1. juni 1999 i overensstemmelse med 18 2/12

5 Regelmæssig revurdering af (i)-mærkede listevirksomheder i BEK nr af 13/12/2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen). Revurderingen vil blive foretaget i første halvår af Virksomhedens godkendelse af produktionsorganisme og produktionsanlæg efter lov om miljø og genteknologi af 25. maj 1999 fra Skov- og Naturstyrelsen er under fornyelse ifølge retningslinierne meddelt virksomheden i Skov- og Naturstyrelsens rapport fra tilsyn med virksomhedens GMOproduktion af 25. juni Arbejdet med fornyelse af godkendelsen forventes færdiggjort i Spildevandsudledningstilladelsen er under revision som beskrevet nedenfor. 1.2 Udledning af spildevand og tilslutningstilladelse til spildevandsanlæg Spildevand fra hele Bioneer A/S ledes til kloak og går herfra til offentligt spildevandsanlæg (Usserød rensningsanlæg). Bioneer har hidtil haft en spildevandstilladelse, der udelukkende omfatter processpildevand fra enzymproduktionen. Tilladelsen er givet med vilkår om egenkontrol af spildevandet. Bioneer har længe haft et ønske om at få ændret tilladelsen, da den udledte mængde spildevand er for lille til, at der kan udtages informative repræsentative prøver til et egenkontrol-program. Birkerød/Rudersdal Kommune har ønsket, at en ny spildevandstilladelse skal omfatte alt processpildevand fra virksomheden, dvs. tilladelsen skal også omfatte Bioneers hovedaktivitet. Konkret har Bioneer i 2007 udarbejdet et udkast til en spildevandsteknisk beskrivelse af aktiviteterne på virksomheden, der kan danne grundlag for den spildevandstekniske vurdering, som Rudersdal Kommune gennemfører. Målet er at få en ny spildevandstilladelse til Bioneer A/S i Indtil der foreligger en afklaring har Bioneer, som en forebyggende foranstaltning, opsamlet processpildevand fra alle oprensningstrin i enzymproduktionen i 2007 efter nærmere aftale med kommunen. Den spildevandstekniske kortlægning af aktiviteterne på Bioneer har samtidig fremhævet, hvilke mængder spildevand der reelt er tale om: I 2007 var virksomhedens vandforbrug 1164 m 3 (aflæst på vandmåler), og beregninger viser, at 54% (630 m 3 ) af dette vand afledes som sanitært spildevand. Dertil skal lægges spildevand fra kantinedrift, baderum og rengøring, som er estimeret til at udgøre mindst 100 m 3 vand pr. år. I Bioneers forskningslaboratorier anvendes en del vand til fremstilling af biologiske bufferopløsninger, som efter brug bortskaffes sammen med det faste affald samt vand til almindelig håndvask. Dette betyder, at der reelt kun udledes en beskeden mængde vand som laboratoriespildevand fra Bioneer A/S. 1.3 Ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner Bioneer A/S Bioneers væsentligste ressource- og miljømæssige forhold omfatter forbrug af kemikalier til laboratorie-arbejde, analyser og produktion, samt forbrug af energi og vand. Desuden produceres affald tilhørende kategorierne pap/papiraffald, kontoraffald, kemikalieaffald og klinisk risikoaffald. 3/12

6 Bioneers enzymproduktion foregår ved fermentering af genmodificerede bakterier med efterfølgende oprensning og formulering af enzymet. Enzymet produceres på kontrakt og sælges blandt andet til den farmaceutiske industri, dvs. kontraktproduktionen er underlagt stramme krav m.h.t. kvalitetssikring af produkt, proces og deltagende medarbejdere i overensstemmelse med kravene til Good Manufacturing Practice (GMP). Produktionen foregår i klassificerede og godkendte faciliteter, hvor mikroorganismerne er indesluttede, og under anvendelse af udstyr, der opfylder alle gældende sikkerheds- og miljømæssige krav. Kontraktproduktionen er volumenmæssigt relativ lille og gennemføres højst 4 gange årligt (kampagneproduktion). Fermenteringstrinnet i processen involverer fermentering i 50 L, som er den største mængde, der håndteres gennem processen. Til produktionen anvendes kemikalier såsom glycerol, små mængder metalsalte, andre salte, ethanol, vækstmedie til den modificerede mikroorganisme, vand og urinstof. Selve produktionsprocessen er meget velbeskrevet og har forløbet uændret i mere end 10 år. På baggrund af produktionsprocessens karakter samt den begrænsede mængde af kemikalier anvendt til produktion vurderes det af tilsynsmyndigheden Miljøcenter Roskilde, at enzymproduktionen ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Den væsentligste parameter for vurdering af produktionens størrelse og karakter er kemikalieforbruget, hvorfor Bioneer én gang årligt afrapporterer forbruget af kemikalier i produktionen til Miljøcenter Roskilde. Desuden afrapporteres resultat af kimtalstest af inaktiveret processpildevand fra fermentering. 2. LEDELSENS MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE REDEGØRELSE 2.1 Væsentlige oplysninger for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning Bioneer A/S har 39 ansatte, fortrinsvis videnskabelige medarbejdere og laboranter, der arbejder med kontraktforskning og udvikling. Aktiviteterne i virksomheden er underlagt Bioneers overordnede sikkerheds- og miljøpolitik, dvs. alt laboratoriearbejde risikovurderes og gennemføres efter skriftlige procedurer for arbejde i genteknologiske laboratorier, der sigter på at minimere risikoen for påvirkning af menneskers sundhed og miljø. Forskning inden for det biomedicinske område er kendetegnet ved håndtering af mange forskellige slags kemikalier og biologiske materialer i små mængder. Risikobetonede stoffer håndteres kun i meget begrænset omfang og i korte tidsrum. Virksomhedens sikkerhedsorganisation har det overordnede og daglige ansvar for, at arbejdsprocedurerne i laboratorieområdet overholdes. Dertil kommer, at Bioneers miljøarbejde er systematiseret ved formulering af en miljøpolitik, der indeholder konkrete miljøpolitiske målsætninger for perioden Det grønne regnskab anvendes årligt som redskab til dokumentation af de opnåede resultater. 4/12

7 2.2 Miljøpolitik Med udgangen af 2005 startede Bioneer A/S udarbejdelsen af en samlet miljøstrategi med fokus på renere teknologi og miljø samt fortsat overholdelse af alle miljøkrav. Miljøstrategien udarbejdes på baggrund af input fra både ledelsen og medarbejdere og dokumenteres i Bioneers Medarbejderhåndbog. Bioneer A/S har følgende fokusområder for : 1. Forbedret udnyttelse af vand, energi og ressourcer. 2. Minimum brug og håndtering af kemikalier med potentiel skadelig effekt. 3. Sundhed og trivsel på arbejdspladsen. 2.3 Miljø- og arbejdsmiljømæssige resultater 2007 Konkret er der opnået følgende miljømæssige resultater inden for de 3 fokusområder i 2007: Ad. 1). I 2007 har der fortsat været fokus på en forbedret udnyttelse af vand og energi samt at reducere mængden af affald til fordel for genbrug. I 2007 er virksomhedens samlede energiforbrug steget med 13% som følge af en kraftig stigning i anvendelsen af stærkt energiforbrugende processer i laboratorierne (fermentering i stor-skala, autoklave-kørsel og opvask/sterilisering af laboratorieglasvarer) som følge af et generelt forøget aktivitetsniveau. Energiforbrug til inaktivering af affald ved autoklavering og til vask/sterilisering af laboratorieglasvarer er et fundament for Bioneers aktiviteter og indeslutningsforanstaltninger, og procedurer for håndtering af glasvarer og affald er allerede optimeret og effektiviseret. Energiforbruget til disse processer kan derfor ikke reduceres yderligere, og forbruget afspejler de aktuelle aktiviteter i laboratorierne. Det er derimod værd at bemærke, at stigningen i energiforbruget på 13% kun er fulgt op med en stigning i det samlede vandforbrug på 3% i Her ses en tydelig effekt af installation af recirkulation på køleanlæg til fermentorer. På Bioneers kontorer er de tidligere benyttede computerskærme skiftet ud med nye, energibesparende fladskærme. Der er skiftet leverandør af råvarer til kantinen, og i den nye leverandørordning indgår genbrug af emballage. Derved har Bioneer A/S opnået en forbedret udnyttelse af energi og ressourcer i 2007, og målsætningen for 2008 er en fortsat udvikling i denne retning. Ad. 2). Det er et generelt sikkerhedsmæssigt og miljøpolitisk mål i virksomheden at minimere brugen af kemikalier med potentiel skadelig effekt samt at opretholde en sikker kemikaliehåndtering. Eksempelvis er anvendelsen af formamid (som er C klassificeret på Miljøstyrelsens liste over vurderede specifikke organiske stoffer) i en buffer til en standard laboratorieanalyse substitueret med et andet kemikalie. 5/12

8 Derudover er det anvendte skyllemiddel til laboratorieopvaskemaskinerne substitueret med et nyt produkt, som ikke indeholder phosphat og skumdæmper. Et vigtigt redskab til at arbejde systematisk med sikker kemikaliehåndtering er en god kemikaliestyring og brugbare arbejdspladsbrugsanvisninger til alle kemikalier, som anvendes i virksomheden. Til dette formål har Bioneer i 2007 videreført arbejdet med opbygning af en database over arbejdspladsbrugsanvisninger for kemikalier, der håndteres på virksomheden. Databasen er opbygget i regi af database-systemet Kemibrug (se Kemibrug drives i fællesskab af DTU og Københavns Universitet, og i praksis er Kemibrugs aktiviteter lokaliseret på DTU i Sektion for Arbejdsmiljø. Arbejdet med registrering af kemikalier er en løbende proces, og på Bioneer er der etableret en ny procedure for dokumentation af varemodtagelse således, at nye kemikalier registreres ved levering til virksomheden. Bioneer A/S opfylder dermed alle gældende lovgivningsmæssige krav for håndtering af kemikalier, og samtidig er der opnået en intern stram styring af kemikaliebeholdning med særlig fokus på kemikalier med potentiel skadelig effekt. Bioneers sikkerhedsudvalg har ansvaret for dette arbejde, som fortsættes i Ad. 3). Inden for det arbejdsmiljømæssige område er målsætningen at vedligeholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. I 2007 har Bioneer startet processen med at udarbejde en ny Arbejdspladsvurdering (APV) for virksomheden. Formålet med at udarbejde en APV er at sikre, at virksomhedens indsats på sikkerheds- og arbejdsmiljø-området omfatter alle væsentlige punkter, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle problemer. Bioneer har valgt at udarbejde en elektronisk APV, og sikkerhedsgruppen har udarbejdet et APV spørgeskema, der er specifikt målrettet til Bioneer, og som noget nyt er psykisk arbejdsmiljø også inkluderet. Første fase med kortlægning af eventuelle arbejdspladsmiljøproblemer er igangsat, og arbejdet vil blive fulgt op med vurdering, handlingsplaner og retningslinier i I 2006 blev der etableret en sundhedsforsikring for alle Bioneers medarbejdere, og udgifterne til denne forsikring betales af Bioneer A/S. I 2007 har flere medarbejdere benyttet denne mulighed for hurtig afhjælpning af et sundhedsmæssigt problem, og der er generelt stor tilfredshed med sundhedsforsikringen. Bioneers kantine opfylder til fulde nutidens krav om servering af et sundt, varieret og grønt frokostmåltid, og stort set samtlige medarbejdere er tilmeldt kantineordningen. Tilsvarende benytter mere end 1/3 af Bioneers medarbejderne motionscenteret i SCION-DTU aktivitetshuset (Søhuset) på fordelagtige vilkår som følge af Bioneers medlemskab deraf. Fremadrettet er målsætningen fortsat at øge medarbejdernes sundhed og trivsel, og en af de relevante nøgleparametre til vurdering af de opnåede resultater er sygefravær Fravær Det samlede sygefravær for alle medarbejdere var 2,88% i 2007 mod 2,15% i 2006 og 3,5% i Dermed er fraværsprocenten for 2007 stadig tæt på målet om ikke at overstige 2%. 6/12

9 Personaleomsætning I tabel 1 er personaleomsætningen for Bioneer A/S i perioden angivet i aktuelle tal. Der er ikke fastsat mål for personaleomsætningen, men Bioneers konsolidering efter opstarten i 2003 samt øget fokusering på medarbejdernes trivsel forventes at være med til at fastholde medarbejderne fremover. Personaleomsætningen i 2007 afspejler, at Bioneer i slutningen af året etablerede en ny forskningsenhed med navnet Bioneer:FARMA på Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet. Halvdelen af de i alt 8 tiltrådte medarbejdere i 2007 har arbejdssted på Bioneers nye lokalitet. År Antal ansatte ved årets start Fratrådte Tiltrådte Tabel 1: Opgørelse over det totale antal ansatte medarbejdere i Bioneer A/S pr. 1. januar 2005, 2006 og 2007 med angivelse af antal fratrådte og tiltrådte medarbejdere i det pågældende år. 2.4 Miljøkrav til leverandører Bioneer A/S indkøber højt-specialiserede, kvalitetsråvarer til pharma/forsknings-brug fra velanskrevne leverandører. Der bliver stillet krav til leverandører af kemikalier og materialer om, at leverandørbrugsanvisninger medfølger. Desuden bliver så vidt muligt taget miljømæssige hensyn ved indkøb af nyt understøttende, standard udstyr (f.eks. køleskabe og frysere). Der stilles krav til leverandør af kantine-råvarer om genbrug af emballage. 2.5 Overholdelse af miljøkrav Bioneer A/S har overholdt alle vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse i perioden og er af tilsynsmyndigheden blevet kategoriseret som havende Høj lovlydighed efter reglerne om differentieret miljøtilsyn. Målet er fortsat at overholde alle miljøkrav samt at afslutte sagen omhandlende spildevand fra virksomheden med en spildevandstilladelse. I 2007 er processpildevandet fra oprensnings- og analyse-arbejdet i produktionen opsamlet på dunke. Denne fremgangsmåde skal ses som en midlertidig foranstaltning til imødegåelse af den uafklarede sag. 2.6 Klager Bioneer A/S har ikke modtaget klager i mundtlig eller skriftlig form fra naboer eller medarbejdere i perioden /12

10 2.7 Hvilke punkter indeholder det grønne regnskab for Bioneer A/S På baggrund af den miljøtekniske vurdering af virksomhedens enzymproduktion foretaget af tilsynsmyndigheden (Miljøcenter Roskilde) er følgende punkter inkluderet i det grønne regnskab: Ressourcer; plast-varer og kemikalier Generelt består Bioneers forbrug af råvarer og hjælpestoffer til enzymproduktionen (biaktivitet) af en række kemikalier, heraf nogle få med potentielt skadelig effekt for miljø og/eller menneskers sundhed. Langt størstedelen af kemikalierne med potentiel skadelig effekt anvendes dog i meget begrænset omfang og i korte tidsrum (f.eks. til kvalitetsanalyser), og der er indsamlingsordning for potentielt skadelige kemikalier på virksomheden, dvs. intet udledes som processpildevand til kloak. Energi Virksomhedens samlede energiforbrug er angivet i det grønne regnskab. Energiforbruget til biaktiviteten (enzymproduktionen) kan ikke måles individuelt, og det er derfor ikke muligt at føre regnskab med energiforbruget i enzymproduktionen separat. Vand I det grønne regnskab har Bioneer oplyst det totale vandforbrug for hhv. hoved- og biaktiviteten, hvilket afspejler enzymproduktionens begrænsede omfang. Emissioner til vand Processpildevand fra enzymproduktionen indeholder typisk små mængder af diverse organiske og uorganiske forbindelser, der anvendes til arbejde med mikroorganismer og biologiske systemer, eksempelvis fortyndet NaOH, NaCl, små mængder metalsalte og andre salte, citronsyre, glucose, glycerol, ethanol og urinstof. Alt flydende bioaffald inaktiveres ved autoklavering. Alt inaktiveret, flydende bioaffald kimtaltestes før bortskaffelse/ udhældning til kloak. Affald Affald fra hele virksomheden indsamles og deles op i kategorierne: 1. pap og papiraffald 2. kontoraffald 3. kemikalieaffald 4. klinisk risikoaffald /bioaffald. Da biaktiviteten (enzym-produktionen) bidrager med samme type af affald som Bioneers hovedaktivitet, indsamles der ikke affald separat for produktionen, hvorfor affaldsproduktionen for hele virksomheden er angivet. Affaldsmængden fra biaktiviteten estimeres til at udgøre ca. 8% af virksomhedens totale affaldsmængde (jf. tabel 2). 8/12

11 2.8 Hvilket punkt er udeladt af det grønne regnskab for Bioneer A/S Punktet Emissioner til luft er udeladt af det grønne regnskab, fordi der ikke indgår fastsættelse af emissionsgrænser eller B-værdier i virksomhedens miljøgodkendelse, jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen). Dette skyldes produktionens beskedne omfang, samt den begrænsede anvendelse af forurenende/ skadelige stoffer. 2.9 Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab I 2007 blev der i enzymproduktionen gennemført både fermentering og oprensning af enzymprodukt. Denne aktivitets-fordeling betyder, at der har været et forbrug af alle de kemikalier, der er defineret som væsentlige i det grønne regnskab (f.eks. urea, ethanol og natriumhydroxid, jf. tabel 2). Til sammenligning blev der ikke foretaget oprensning af enzymproduktet i Det er således vigtigt at bemærke, at forskellene i råvareforbruget i enzymproduktionen illustreret i tabel 2 afspejler, hvilke aktiviteter der aktuelt er foregået det pågældende grønne regnskabsår. Som det fremgår af tabel 2 udgør enzymproduktionen stadig en meget lille del af den samlede aktivitet i virksomheden Oplysninger om miljøforhold (forbrug af energi, vand og råvarer) I tabel 2 er angivet forbruget af energi, vand, væsentlige råvarer (plastmaterialer), væsentlige kemikalier og forurenende stoffer samt hvorvidt de enkelte tal er målt, beregnet eller anslået. Følgende kommentarer er relateret til tallene i tabel 2: Energi Bioneers energiforbrug er steget 13% i forhold til 2006-niveauet. Stigningen i forbruget skyldes primært en kraftig stigning i antallet af stærkt energiforbrugende processer i laboratorierne (autoklave-kørsel og opvask/sterilisering af laboratorieglasvarer) som følge af et generelt forøget aktivitetsniveau. Dette gælder også for enzymproduktionen. Derudover er der installeret en del nyt energiforbrugende laboratorieudstyr på Bioneer i Vand Vandforbrug til enzymproduktion (biaktivitet) var ca kg i 2007 sammenlignet med 400 kg i Det største vandforbrug i produktionen finder sted under fermenteringsprocessen, og forskellen i vandforbrug skyldes primært, at der har været kørt flere fermenteringer i /12

12 Råvareforbrug Plastvarer i form af engangsmaterialer udgør de væsentligste andre råvarer end kemikalier, der anvendes i enzymproduktionen. I tabel 2 er angivet de materialer, der er anvendt flest af i perioden Variationen i forbruget af pipettespidser og de forskellige plastrør afspejler, hvilke produktionsprocesser der er gennemført i perioden. I 2007 har der været fokus på fremstilling af enzymprodukt, dvs. fermentering og oprensning. Kemikalieforbrug Væsentlige kemikalier i enzymproduktionen er udvalgt efter forbrugets størrelse i et produktionsår, hvor alle de enkelte procestrin er gennemført. Kemikalieforbruget afspejler, at der er gennemført fermenteringer og oprensninger i Væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer Forurenende stoffer i virksomhedens produkter Farlige stoffer anvendes ikke direkte i produktionen, dog anvendes visse forurenende/farlige stoffer til analyser og andre laboratorieopgaver i meget små mængder, jævnfør tabel 2. Der er ingen forurenende stoffer i det færdige enzymprodukt. Enzymet anvendes inden for medicinalvareproduktion, hvor der stilles store krav til kvalitet og produktsikkerhed. Udledning af spildevand Spildevand udledt til kloak i 2007 fra enzymproduktionen udgør ca. 720 kg. Spildevandet stammer fra fermentering og består af veldefinerede indholdsstoffer. Processpildevandet blev testet og afledt efter en specifik godkendelse fra Rudersdal Kommune. Derudover er ca. 350 kg processpildevand opsamlet på dunke. Total mængde røggasser udledt Der er ingen udledning af røggasser i forbindelse med produktionen. Affaldsproduktion og håndtering I tabel 2 er angivet en oversigt over total affaldsproduktion fordelt på 4 affaldskategorier; pap og papiraffald, kontoraffald, klinisk risikoaffald/ bioaffald og kemikalieaffald. Der er ingen væsentlig ændring i den samlede affaldsmængde i 2007, og der er kun mindre individuelle forskydninger i mellem de forskellige affaldskategorier. Ad. 1). Pap og papiraffald indsamles i containere, der afhentes og sendes til genbrug. Ad. 2). Kontoraffald afhentes og sendes til forbrænding. Ad. 3). Alt klinisk risikoaffald/bioaffald fra alle aktiviteter på Bioneer A/S inaktiveres og hældes enten til kloak (gælder kun flydende, inaktiveret affald fra det almindelige laboratoriearbejde) eller sendes til forbrænding (fast affald). Flydende affald fra biaktiviteten behandles p.t. særskilt, jf. afsnit 1.2 om udledning af spildevand. Ad. 4). Kemikalieaffald indsamles og sendes til destruktion. 10/12

13 Tabel 2: Oversigt over ressourceforbrug, udledning og affaldsproduktion for produktion af rekombinant enzym (biaktivitet) i perioden Alle data er angivet i enheden kwh/år eller kg/år. Metode FORBRUG; Enhed Total Bioneer/ Biaktivitet 1 ENERGI kwh Total Bioneer M VAND Kg Total Bioneer M Kg Biaktivitet B RÅVARER Plastmaterialer Pipettespidser Kg Biaktivitet B 9,77 11,46 11,09 Eppendorf rør Kg B 10,75 9,00 8,24 15-ml rør m prop Kg B 4,81 5,48 3,66 50-ml cent. rør Kg B 12,33 5,71 13,86 Siliconeslange Kg B 0,93 0 3,45 VÆSENTLIGE KEMIKALIER Urea Kg Biaktivitet B 22, ,27 Glycerol Kg B 23,75 12,06 5,1 Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan Kg B 1,98 0 8,08 Ethanol Kg B 2,57 0 5,53 Natriumhydroxid Kg B 1,27 0 3,39 Sucrose Kg B 0,0 0 2,05 FORURENENDE STOFFER 3 Saltsyre Kg Biaktivitet B 0,22 0,07 1,61 Formaldehyd Kg B 0,0 0 0,06 EDTA Kg B 0,0 0 0,06 Natriumhypochlorit Kg B 0,0 0 0,03 Coboltsulfat Kg B 0,0 2,78E-07 1,67E-06 Kobberchlorid Kg B 0,0 7,97E-08 4,78E-07 Borsyre Kg B 0,0 5,05E-08 3,03E-07 UDLEDNING SPILDEVAND Kg Biaktivitet A AFFALDSPRODUKTION OG HÅNDTERING SAMLET AFFALDSMÆNGDE Kg Total Bioneer M SAMLET TIL GENANVENDELSE Pap og papiraffald Kg Total Bioneer M SAMLET TIL FORBRÆNDING Kontoraffald Kg Total Bioneer M Klinisk risikoaffald/ bioaffald Kg M SAMLET TIL DEPONERING Kemikalieaffald 4 Kg Total Bioneer M Elektronikskrot til miljøbehandling 5 Kg M Værdier er angivet specifikt for biproduktionen, hvor det er muligt. Hvis værdien ikke har været mulig at fraktionere, er den angivet for hele virksomhedens produktion. 2. M indikerer at tallet er målt, B at det er beregnet og A at det er anslået. NRM: Metode brugt til måling af energi og vand. OTH: Anden målemetode anvendt til måling af affaldsmængde. MAB: Metode anvendt til beregning af forbrug af kemikalier og forurenende stoffer i produktionen. OTH: Anden beregningsmetode anvendt til beregning af forbrug af plastmaterialer. 3. Stoffer der enten findes på Miljøstyrelsens Listen over forurenende stoffer samt stoffer der nævnes på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. 4. Kemikalieaffald opsamles for hele Bioneer og opbevares i dunke i et dertil godkendt rum inden, at kemikalieaffaldet sendes til en modtagestation (I/S Vestforbrænding, Glostrup), i alt 247 liter i Kemikalieaffaldet udgøres primært af blandet laboratorieaffald samt basisk vandig opløsning fra produktionen. 5. I 2007 er der ikke sendt udstyr til elektronikskrot. Kasseret computerudstyr o.lign. afleveres på en skole til genanvendelse. 11/12

14

Grønt Regnskab 2009 10.03.2010. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2009 10.03.2010. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2009 10.03.2010 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 1 1.1 Miljøgodkendelser...

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 BILAG B29-2C 11.03.2011. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55

Grønt Regnskab 2010 BILAG B29-2C 11.03.2011. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 BILAG B29-2C Grønt Regnskab 2010 11.03.2011 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 08.03.2013. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2012 08.03.2013. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2012 08.03.2013 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2014 12.03.2015 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel Fax

Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel Fax Grønt Regnskab 2008 11.03.2009 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 1 1.1 Miljøgodkendelser...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Spildevandstilladelse J. Christensens Maskinfabrik A/S

Spildevandstilladelse J. Christensens Maskinfabrik A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse J. Christensens Maskinfabrik A/S J. Christensens Maskinfabrik A/S CVR nr.: 14047646 Industrivænget 11, 4622 Havdrup P nr.: 1000671177 Tilladelsesdato:

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

INBICON KALUNDBORG M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

INBICON KALUNDBORG M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com INBICON KALUNDBORG M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets energi-,forsynings- og klimaudvalg.

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet af Folketingets energi-,forsynings- og klimaudvalg. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 76 Offentligt J.nr. 2015-6297 Den 24. september 2015 Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. B stillet

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere

Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere Kemiguiden - også et værktøj for sagsbehandlere Susanne Prior Drønen, miljøsagsbehandler Fredensborg Kommune Repræsentant for MILSAM (netværk for sagsbehandlere i kommunerne i tidligere Frederiksborg Amt)

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere