Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer."

Transkript

1 Grønt Regnskab Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel Fax

2 Indhold INDLEDNING BASISOPLYSNINGER Miljøgodkendelser Revision af miljøgodkendelser Udledning af spildevand og tilslutningstilladelse til spildevandsanlæg Ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner Bioneer A/S LEDELSENS MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE REDEGØRELSE Væsentlige oplysninger for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning Miljøpolitik Miljø- og arbejdsmiljømæssige resultater Fravær Personaleomsætning Miljøkrav til leverandører Overholdelse af miljøkrav Klager Hvilke punkter indeholder det grønne regnskab for Bioneer A/S Hvilket punkt er udeladt af det grønne regnskab for Bioneer A/S Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab Oplysninger om miljøforhold (forbrug af energi, vand og råvarer) Udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år Resumé af egenkontrol...12 i/i

3 INDLEDNING Bioneer A/S er en uafhængig forskningsbaseret virksomhed inden for biomedicin og bioteknologi. Bioneer A/S er et helejet datterselskab af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har status som en Godkendt Teknologisk Service (GTS) virksomhed. Bioneer A/S bidrager til at accelerere præklinisk udvikling af nye innovative lægemidler ved at udvikle og opbygge prædiktive biologiske analysemetoder og teknologiplatforme, der tilbydes danske og udenlandske virksomheder. Bioneer A/S medvirker til at udvikle nye produkt- og procesmuligheder gennem et alliancebaseret netværk med universiteter og hospitaler, hvor Bioneers kompetence inden for kommercialisering af bioteknologisk forskning udnyttes. Bioneer A/S har hovedsæde i Forskningscentret SCION-DTU i Hørsholm og har desuden forskningsaktiviteter på Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet, idet der på sidstnævnte lokalitet blev etableret en helt forskningsenhed med navnet Bioneer:FARMA i slutningen af Til Bioneers forskningsbaserede virksomhed (hovedaktivitet) er knyttet en biaktivitet omfattende kontraktproduktion af et enzym ved hjælp af genetisk modificerede mikroorganismer (GMM). Virksomhedens enzymproduktion er omfattet af reglerne for udarbejdelse af grønt regnskab som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2006. Med dette grønne regnskab præsenteres de væsentligste miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold 2007 for Bioneer A/S. 1. BASISOPLYSNINGER Navn Bioneer A/S Adresse Kogle Allé 2 DK Hørsholm eller CVR-nr P-nr Moderselskab Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Anker Engelundsvej 101A 2800 Kgs. Lyngby Tilsynsmyndigheder Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Rudersdal kommune og Arbejdstilsynet 1/12

4 Hovedaktivitet Kontraktforskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi Branchekode Forskning og udvikling indenfor naturvidenskab og teknik Biaktivitet Produktion af et enzym ved anvendelse af GMM Listepunkter Bioneers biaktivitet er omfattet af nedenstående listepunkter i bilag 1 til BEK nr af 13/12/2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen): Listepunkt D 101: Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) Listepunkt J 102: Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (GMM) i medfør af lov om miljø og genteknologi. 1.1 Miljøgodkendelser Bioneers væsentlige godkendelser i relation til enzymproduktionen (biaktivitet) er følgende: Miljøgodkendelse til enzymproduktion af 1. juni 1999 fra Frederiksborg Amt. Godkendelse af produktionsorganisme og produktionsanlæg samt anmeldelse af produktionsorganisme efter lov om miljø og genteknologi af 25. maj 1999 fra Skov- og Naturstyrelsen. Spildevandsudledningstilladelse af 2. december 1999 fra Birkerød Kommune (under revision). Klassifikation til klasse 1 af laboratorier af 26. maj 2004 fra Arbejdstilsynet. Klassifikation af procesanlæg til genteknologisk produktion klasse 1 af 24. marts 2006 fra Arbejdstilsynet. Alle Bioneers relevante laboratoriefaciliteter er godkendt til arbejde med genetisk modificerede mikroorganismer (GMM). Dette betyder, at indeslutningsforanstaltningerne på Bioneer A/S opfylder de krav, der stilles til arbejde med GMM tilhørende en specifik klasse. Der har i perioden udelukkende været arbejdet med GMM tilhørende klasse 1, dvs. laveste fareklasse uden risiko for menneskers sundhed Revision af miljøgodkendelser Tilsynsmyndigheden Miljøcenter Roskilde har varslet, at de vil foretage den første regelmæssige revurdering af Bioneers gældende miljøgodkendelse af 1. juni 1999 i overensstemmelse med 18 2/12

5 Regelmæssig revurdering af (i)-mærkede listevirksomheder i BEK nr af 13/12/2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen). Revurderingen vil blive foretaget i første halvår af Virksomhedens godkendelse af produktionsorganisme og produktionsanlæg efter lov om miljø og genteknologi af 25. maj 1999 fra Skov- og Naturstyrelsen er under fornyelse ifølge retningslinierne meddelt virksomheden i Skov- og Naturstyrelsens rapport fra tilsyn med virksomhedens GMOproduktion af 25. juni Arbejdet med fornyelse af godkendelsen forventes færdiggjort i Spildevandsudledningstilladelsen er under revision som beskrevet nedenfor. 1.2 Udledning af spildevand og tilslutningstilladelse til spildevandsanlæg Spildevand fra hele Bioneer A/S ledes til kloak og går herfra til offentligt spildevandsanlæg (Usserød rensningsanlæg). Bioneer har hidtil haft en spildevandstilladelse, der udelukkende omfatter processpildevand fra enzymproduktionen. Tilladelsen er givet med vilkår om egenkontrol af spildevandet. Bioneer har længe haft et ønske om at få ændret tilladelsen, da den udledte mængde spildevand er for lille til, at der kan udtages informative repræsentative prøver til et egenkontrol-program. Birkerød/Rudersdal Kommune har ønsket, at en ny spildevandstilladelse skal omfatte alt processpildevand fra virksomheden, dvs. tilladelsen skal også omfatte Bioneers hovedaktivitet. Konkret har Bioneer i 2007 udarbejdet et udkast til en spildevandsteknisk beskrivelse af aktiviteterne på virksomheden, der kan danne grundlag for den spildevandstekniske vurdering, som Rudersdal Kommune gennemfører. Målet er at få en ny spildevandstilladelse til Bioneer A/S i Indtil der foreligger en afklaring har Bioneer, som en forebyggende foranstaltning, opsamlet processpildevand fra alle oprensningstrin i enzymproduktionen i 2007 efter nærmere aftale med kommunen. Den spildevandstekniske kortlægning af aktiviteterne på Bioneer har samtidig fremhævet, hvilke mængder spildevand der reelt er tale om: I 2007 var virksomhedens vandforbrug 1164 m 3 (aflæst på vandmåler), og beregninger viser, at 54% (630 m 3 ) af dette vand afledes som sanitært spildevand. Dertil skal lægges spildevand fra kantinedrift, baderum og rengøring, som er estimeret til at udgøre mindst 100 m 3 vand pr. år. I Bioneers forskningslaboratorier anvendes en del vand til fremstilling af biologiske bufferopløsninger, som efter brug bortskaffes sammen med det faste affald samt vand til almindelig håndvask. Dette betyder, at der reelt kun udledes en beskeden mængde vand som laboratoriespildevand fra Bioneer A/S. 1.3 Ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner Bioneer A/S Bioneers væsentligste ressource- og miljømæssige forhold omfatter forbrug af kemikalier til laboratorie-arbejde, analyser og produktion, samt forbrug af energi og vand. Desuden produceres affald tilhørende kategorierne pap/papiraffald, kontoraffald, kemikalieaffald og klinisk risikoaffald. 3/12

6 Bioneers enzymproduktion foregår ved fermentering af genmodificerede bakterier med efterfølgende oprensning og formulering af enzymet. Enzymet produceres på kontrakt og sælges blandt andet til den farmaceutiske industri, dvs. kontraktproduktionen er underlagt stramme krav m.h.t. kvalitetssikring af produkt, proces og deltagende medarbejdere i overensstemmelse med kravene til Good Manufacturing Practice (GMP). Produktionen foregår i klassificerede og godkendte faciliteter, hvor mikroorganismerne er indesluttede, og under anvendelse af udstyr, der opfylder alle gældende sikkerheds- og miljømæssige krav. Kontraktproduktionen er volumenmæssigt relativ lille og gennemføres højst 4 gange årligt (kampagneproduktion). Fermenteringstrinnet i processen involverer fermentering i 50 L, som er den største mængde, der håndteres gennem processen. Til produktionen anvendes kemikalier såsom glycerol, små mængder metalsalte, andre salte, ethanol, vækstmedie til den modificerede mikroorganisme, vand og urinstof. Selve produktionsprocessen er meget velbeskrevet og har forløbet uændret i mere end 10 år. På baggrund af produktionsprocessens karakter samt den begrænsede mængde af kemikalier anvendt til produktion vurderes det af tilsynsmyndigheden Miljøcenter Roskilde, at enzymproduktionen ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Den væsentligste parameter for vurdering af produktionens størrelse og karakter er kemikalieforbruget, hvorfor Bioneer én gang årligt afrapporterer forbruget af kemikalier i produktionen til Miljøcenter Roskilde. Desuden afrapporteres resultat af kimtalstest af inaktiveret processpildevand fra fermentering. 2. LEDELSENS MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE REDEGØRELSE 2.1 Væsentlige oplysninger for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning Bioneer A/S har 39 ansatte, fortrinsvis videnskabelige medarbejdere og laboranter, der arbejder med kontraktforskning og udvikling. Aktiviteterne i virksomheden er underlagt Bioneers overordnede sikkerheds- og miljøpolitik, dvs. alt laboratoriearbejde risikovurderes og gennemføres efter skriftlige procedurer for arbejde i genteknologiske laboratorier, der sigter på at minimere risikoen for påvirkning af menneskers sundhed og miljø. Forskning inden for det biomedicinske område er kendetegnet ved håndtering af mange forskellige slags kemikalier og biologiske materialer i små mængder. Risikobetonede stoffer håndteres kun i meget begrænset omfang og i korte tidsrum. Virksomhedens sikkerhedsorganisation har det overordnede og daglige ansvar for, at arbejdsprocedurerne i laboratorieområdet overholdes. Dertil kommer, at Bioneers miljøarbejde er systematiseret ved formulering af en miljøpolitik, der indeholder konkrete miljøpolitiske målsætninger for perioden Det grønne regnskab anvendes årligt som redskab til dokumentation af de opnåede resultater. 4/12

7 2.2 Miljøpolitik Med udgangen af 2005 startede Bioneer A/S udarbejdelsen af en samlet miljøstrategi med fokus på renere teknologi og miljø samt fortsat overholdelse af alle miljøkrav. Miljøstrategien udarbejdes på baggrund af input fra både ledelsen og medarbejdere og dokumenteres i Bioneers Medarbejderhåndbog. Bioneer A/S har følgende fokusområder for : 1. Forbedret udnyttelse af vand, energi og ressourcer. 2. Minimum brug og håndtering af kemikalier med potentiel skadelig effekt. 3. Sundhed og trivsel på arbejdspladsen. 2.3 Miljø- og arbejdsmiljømæssige resultater 2007 Konkret er der opnået følgende miljømæssige resultater inden for de 3 fokusområder i 2007: Ad. 1). I 2007 har der fortsat været fokus på en forbedret udnyttelse af vand og energi samt at reducere mængden af affald til fordel for genbrug. I 2007 er virksomhedens samlede energiforbrug steget med 13% som følge af en kraftig stigning i anvendelsen af stærkt energiforbrugende processer i laboratorierne (fermentering i stor-skala, autoklave-kørsel og opvask/sterilisering af laboratorieglasvarer) som følge af et generelt forøget aktivitetsniveau. Energiforbrug til inaktivering af affald ved autoklavering og til vask/sterilisering af laboratorieglasvarer er et fundament for Bioneers aktiviteter og indeslutningsforanstaltninger, og procedurer for håndtering af glasvarer og affald er allerede optimeret og effektiviseret. Energiforbruget til disse processer kan derfor ikke reduceres yderligere, og forbruget afspejler de aktuelle aktiviteter i laboratorierne. Det er derimod værd at bemærke, at stigningen i energiforbruget på 13% kun er fulgt op med en stigning i det samlede vandforbrug på 3% i Her ses en tydelig effekt af installation af recirkulation på køleanlæg til fermentorer. På Bioneers kontorer er de tidligere benyttede computerskærme skiftet ud med nye, energibesparende fladskærme. Der er skiftet leverandør af råvarer til kantinen, og i den nye leverandørordning indgår genbrug af emballage. Derved har Bioneer A/S opnået en forbedret udnyttelse af energi og ressourcer i 2007, og målsætningen for 2008 er en fortsat udvikling i denne retning. Ad. 2). Det er et generelt sikkerhedsmæssigt og miljøpolitisk mål i virksomheden at minimere brugen af kemikalier med potentiel skadelig effekt samt at opretholde en sikker kemikaliehåndtering. Eksempelvis er anvendelsen af formamid (som er C klassificeret på Miljøstyrelsens liste over vurderede specifikke organiske stoffer) i en buffer til en standard laboratorieanalyse substitueret med et andet kemikalie. 5/12

8 Derudover er det anvendte skyllemiddel til laboratorieopvaskemaskinerne substitueret med et nyt produkt, som ikke indeholder phosphat og skumdæmper. Et vigtigt redskab til at arbejde systematisk med sikker kemikaliehåndtering er en god kemikaliestyring og brugbare arbejdspladsbrugsanvisninger til alle kemikalier, som anvendes i virksomheden. Til dette formål har Bioneer i 2007 videreført arbejdet med opbygning af en database over arbejdspladsbrugsanvisninger for kemikalier, der håndteres på virksomheden. Databasen er opbygget i regi af database-systemet Kemibrug (se Kemibrug drives i fællesskab af DTU og Københavns Universitet, og i praksis er Kemibrugs aktiviteter lokaliseret på DTU i Sektion for Arbejdsmiljø. Arbejdet med registrering af kemikalier er en løbende proces, og på Bioneer er der etableret en ny procedure for dokumentation af varemodtagelse således, at nye kemikalier registreres ved levering til virksomheden. Bioneer A/S opfylder dermed alle gældende lovgivningsmæssige krav for håndtering af kemikalier, og samtidig er der opnået en intern stram styring af kemikaliebeholdning med særlig fokus på kemikalier med potentiel skadelig effekt. Bioneers sikkerhedsudvalg har ansvaret for dette arbejde, som fortsættes i Ad. 3). Inden for det arbejdsmiljømæssige område er målsætningen at vedligeholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. I 2007 har Bioneer startet processen med at udarbejde en ny Arbejdspladsvurdering (APV) for virksomheden. Formålet med at udarbejde en APV er at sikre, at virksomhedens indsats på sikkerheds- og arbejdsmiljø-området omfatter alle væsentlige punkter, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle problemer. Bioneer har valgt at udarbejde en elektronisk APV, og sikkerhedsgruppen har udarbejdet et APV spørgeskema, der er specifikt målrettet til Bioneer, og som noget nyt er psykisk arbejdsmiljø også inkluderet. Første fase med kortlægning af eventuelle arbejdspladsmiljøproblemer er igangsat, og arbejdet vil blive fulgt op med vurdering, handlingsplaner og retningslinier i I 2006 blev der etableret en sundhedsforsikring for alle Bioneers medarbejdere, og udgifterne til denne forsikring betales af Bioneer A/S. I 2007 har flere medarbejdere benyttet denne mulighed for hurtig afhjælpning af et sundhedsmæssigt problem, og der er generelt stor tilfredshed med sundhedsforsikringen. Bioneers kantine opfylder til fulde nutidens krav om servering af et sundt, varieret og grønt frokostmåltid, og stort set samtlige medarbejdere er tilmeldt kantineordningen. Tilsvarende benytter mere end 1/3 af Bioneers medarbejderne motionscenteret i SCION-DTU aktivitetshuset (Søhuset) på fordelagtige vilkår som følge af Bioneers medlemskab deraf. Fremadrettet er målsætningen fortsat at øge medarbejdernes sundhed og trivsel, og en af de relevante nøgleparametre til vurdering af de opnåede resultater er sygefravær Fravær Det samlede sygefravær for alle medarbejdere var 2,88% i 2007 mod 2,15% i 2006 og 3,5% i Dermed er fraværsprocenten for 2007 stadig tæt på målet om ikke at overstige 2%. 6/12

9 Personaleomsætning I tabel 1 er personaleomsætningen for Bioneer A/S i perioden angivet i aktuelle tal. Der er ikke fastsat mål for personaleomsætningen, men Bioneers konsolidering efter opstarten i 2003 samt øget fokusering på medarbejdernes trivsel forventes at være med til at fastholde medarbejderne fremover. Personaleomsætningen i 2007 afspejler, at Bioneer i slutningen af året etablerede en ny forskningsenhed med navnet Bioneer:FARMA på Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet. Halvdelen af de i alt 8 tiltrådte medarbejdere i 2007 har arbejdssted på Bioneers nye lokalitet. År Antal ansatte ved årets start Fratrådte Tiltrådte Tabel 1: Opgørelse over det totale antal ansatte medarbejdere i Bioneer A/S pr. 1. januar 2005, 2006 og 2007 med angivelse af antal fratrådte og tiltrådte medarbejdere i det pågældende år. 2.4 Miljøkrav til leverandører Bioneer A/S indkøber højt-specialiserede, kvalitetsråvarer til pharma/forsknings-brug fra velanskrevne leverandører. Der bliver stillet krav til leverandører af kemikalier og materialer om, at leverandørbrugsanvisninger medfølger. Desuden bliver så vidt muligt taget miljømæssige hensyn ved indkøb af nyt understøttende, standard udstyr (f.eks. køleskabe og frysere). Der stilles krav til leverandør af kantine-råvarer om genbrug af emballage. 2.5 Overholdelse af miljøkrav Bioneer A/S har overholdt alle vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse i perioden og er af tilsynsmyndigheden blevet kategoriseret som havende Høj lovlydighed efter reglerne om differentieret miljøtilsyn. Målet er fortsat at overholde alle miljøkrav samt at afslutte sagen omhandlende spildevand fra virksomheden med en spildevandstilladelse. I 2007 er processpildevandet fra oprensnings- og analyse-arbejdet i produktionen opsamlet på dunke. Denne fremgangsmåde skal ses som en midlertidig foranstaltning til imødegåelse af den uafklarede sag. 2.6 Klager Bioneer A/S har ikke modtaget klager i mundtlig eller skriftlig form fra naboer eller medarbejdere i perioden /12

10 2.7 Hvilke punkter indeholder det grønne regnskab for Bioneer A/S På baggrund af den miljøtekniske vurdering af virksomhedens enzymproduktion foretaget af tilsynsmyndigheden (Miljøcenter Roskilde) er følgende punkter inkluderet i det grønne regnskab: Ressourcer; plast-varer og kemikalier Generelt består Bioneers forbrug af råvarer og hjælpestoffer til enzymproduktionen (biaktivitet) af en række kemikalier, heraf nogle få med potentielt skadelig effekt for miljø og/eller menneskers sundhed. Langt størstedelen af kemikalierne med potentiel skadelig effekt anvendes dog i meget begrænset omfang og i korte tidsrum (f.eks. til kvalitetsanalyser), og der er indsamlingsordning for potentielt skadelige kemikalier på virksomheden, dvs. intet udledes som processpildevand til kloak. Energi Virksomhedens samlede energiforbrug er angivet i det grønne regnskab. Energiforbruget til biaktiviteten (enzymproduktionen) kan ikke måles individuelt, og det er derfor ikke muligt at føre regnskab med energiforbruget i enzymproduktionen separat. Vand I det grønne regnskab har Bioneer oplyst det totale vandforbrug for hhv. hoved- og biaktiviteten, hvilket afspejler enzymproduktionens begrænsede omfang. Emissioner til vand Processpildevand fra enzymproduktionen indeholder typisk små mængder af diverse organiske og uorganiske forbindelser, der anvendes til arbejde med mikroorganismer og biologiske systemer, eksempelvis fortyndet NaOH, NaCl, små mængder metalsalte og andre salte, citronsyre, glucose, glycerol, ethanol og urinstof. Alt flydende bioaffald inaktiveres ved autoklavering. Alt inaktiveret, flydende bioaffald kimtaltestes før bortskaffelse/ udhældning til kloak. Affald Affald fra hele virksomheden indsamles og deles op i kategorierne: 1. pap og papiraffald 2. kontoraffald 3. kemikalieaffald 4. klinisk risikoaffald /bioaffald. Da biaktiviteten (enzym-produktionen) bidrager med samme type af affald som Bioneers hovedaktivitet, indsamles der ikke affald separat for produktionen, hvorfor affaldsproduktionen for hele virksomheden er angivet. Affaldsmængden fra biaktiviteten estimeres til at udgøre ca. 8% af virksomhedens totale affaldsmængde (jf. tabel 2). 8/12

11 2.8 Hvilket punkt er udeladt af det grønne regnskab for Bioneer A/S Punktet Emissioner til luft er udeladt af det grønne regnskab, fordi der ikke indgår fastsættelse af emissionsgrænser eller B-værdier i virksomhedens miljøgodkendelse, jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen). Dette skyldes produktionens beskedne omfang, samt den begrænsede anvendelse af forurenende/ skadelige stoffer. 2.9 Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab I 2007 blev der i enzymproduktionen gennemført både fermentering og oprensning af enzymprodukt. Denne aktivitets-fordeling betyder, at der har været et forbrug af alle de kemikalier, der er defineret som væsentlige i det grønne regnskab (f.eks. urea, ethanol og natriumhydroxid, jf. tabel 2). Til sammenligning blev der ikke foretaget oprensning af enzymproduktet i Det er således vigtigt at bemærke, at forskellene i råvareforbruget i enzymproduktionen illustreret i tabel 2 afspejler, hvilke aktiviteter der aktuelt er foregået det pågældende grønne regnskabsår. Som det fremgår af tabel 2 udgør enzymproduktionen stadig en meget lille del af den samlede aktivitet i virksomheden Oplysninger om miljøforhold (forbrug af energi, vand og råvarer) I tabel 2 er angivet forbruget af energi, vand, væsentlige råvarer (plastmaterialer), væsentlige kemikalier og forurenende stoffer samt hvorvidt de enkelte tal er målt, beregnet eller anslået. Følgende kommentarer er relateret til tallene i tabel 2: Energi Bioneers energiforbrug er steget 13% i forhold til 2006-niveauet. Stigningen i forbruget skyldes primært en kraftig stigning i antallet af stærkt energiforbrugende processer i laboratorierne (autoklave-kørsel og opvask/sterilisering af laboratorieglasvarer) som følge af et generelt forøget aktivitetsniveau. Dette gælder også for enzymproduktionen. Derudover er der installeret en del nyt energiforbrugende laboratorieudstyr på Bioneer i Vand Vandforbrug til enzymproduktion (biaktivitet) var ca kg i 2007 sammenlignet med 400 kg i Det største vandforbrug i produktionen finder sted under fermenteringsprocessen, og forskellen i vandforbrug skyldes primært, at der har været kørt flere fermenteringer i /12

12 Råvareforbrug Plastvarer i form af engangsmaterialer udgør de væsentligste andre råvarer end kemikalier, der anvendes i enzymproduktionen. I tabel 2 er angivet de materialer, der er anvendt flest af i perioden Variationen i forbruget af pipettespidser og de forskellige plastrør afspejler, hvilke produktionsprocesser der er gennemført i perioden. I 2007 har der været fokus på fremstilling af enzymprodukt, dvs. fermentering og oprensning. Kemikalieforbrug Væsentlige kemikalier i enzymproduktionen er udvalgt efter forbrugets størrelse i et produktionsår, hvor alle de enkelte procestrin er gennemført. Kemikalieforbruget afspejler, at der er gennemført fermenteringer og oprensninger i Væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer Forurenende stoffer i virksomhedens produkter Farlige stoffer anvendes ikke direkte i produktionen, dog anvendes visse forurenende/farlige stoffer til analyser og andre laboratorieopgaver i meget små mængder, jævnfør tabel 2. Der er ingen forurenende stoffer i det færdige enzymprodukt. Enzymet anvendes inden for medicinalvareproduktion, hvor der stilles store krav til kvalitet og produktsikkerhed. Udledning af spildevand Spildevand udledt til kloak i 2007 fra enzymproduktionen udgør ca. 720 kg. Spildevandet stammer fra fermentering og består af veldefinerede indholdsstoffer. Processpildevandet blev testet og afledt efter en specifik godkendelse fra Rudersdal Kommune. Derudover er ca. 350 kg processpildevand opsamlet på dunke. Total mængde røggasser udledt Der er ingen udledning af røggasser i forbindelse med produktionen. Affaldsproduktion og håndtering I tabel 2 er angivet en oversigt over total affaldsproduktion fordelt på 4 affaldskategorier; pap og papiraffald, kontoraffald, klinisk risikoaffald/ bioaffald og kemikalieaffald. Der er ingen væsentlig ændring i den samlede affaldsmængde i 2007, og der er kun mindre individuelle forskydninger i mellem de forskellige affaldskategorier. Ad. 1). Pap og papiraffald indsamles i containere, der afhentes og sendes til genbrug. Ad. 2). Kontoraffald afhentes og sendes til forbrænding. Ad. 3). Alt klinisk risikoaffald/bioaffald fra alle aktiviteter på Bioneer A/S inaktiveres og hældes enten til kloak (gælder kun flydende, inaktiveret affald fra det almindelige laboratoriearbejde) eller sendes til forbrænding (fast affald). Flydende affald fra biaktiviteten behandles p.t. særskilt, jf. afsnit 1.2 om udledning af spildevand. Ad. 4). Kemikalieaffald indsamles og sendes til destruktion. 10/12

13 Tabel 2: Oversigt over ressourceforbrug, udledning og affaldsproduktion for produktion af rekombinant enzym (biaktivitet) i perioden Alle data er angivet i enheden kwh/år eller kg/år. Metode FORBRUG; Enhed Total Bioneer/ Biaktivitet 1 ENERGI kwh Total Bioneer M VAND Kg Total Bioneer M Kg Biaktivitet B RÅVARER Plastmaterialer Pipettespidser Kg Biaktivitet B 9,77 11,46 11,09 Eppendorf rør Kg B 10,75 9,00 8,24 15-ml rør m prop Kg B 4,81 5,48 3,66 50-ml cent. rør Kg B 12,33 5,71 13,86 Siliconeslange Kg B 0,93 0 3,45 VÆSENTLIGE KEMIKALIER Urea Kg Biaktivitet B 22, ,27 Glycerol Kg B 23,75 12,06 5,1 Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan Kg B 1,98 0 8,08 Ethanol Kg B 2,57 0 5,53 Natriumhydroxid Kg B 1,27 0 3,39 Sucrose Kg B 0,0 0 2,05 FORURENENDE STOFFER 3 Saltsyre Kg Biaktivitet B 0,22 0,07 1,61 Formaldehyd Kg B 0,0 0 0,06 EDTA Kg B 0,0 0 0,06 Natriumhypochlorit Kg B 0,0 0 0,03 Coboltsulfat Kg B 0,0 2,78E-07 1,67E-06 Kobberchlorid Kg B 0,0 7,97E-08 4,78E-07 Borsyre Kg B 0,0 5,05E-08 3,03E-07 UDLEDNING SPILDEVAND Kg Biaktivitet A AFFALDSPRODUKTION OG HÅNDTERING SAMLET AFFALDSMÆNGDE Kg Total Bioneer M SAMLET TIL GENANVENDELSE Pap og papiraffald Kg Total Bioneer M SAMLET TIL FORBRÆNDING Kontoraffald Kg Total Bioneer M Klinisk risikoaffald/ bioaffald Kg M SAMLET TIL DEPONERING Kemikalieaffald 4 Kg Total Bioneer M Elektronikskrot til miljøbehandling 5 Kg M Værdier er angivet specifikt for biproduktionen, hvor det er muligt. Hvis værdien ikke har været mulig at fraktionere, er den angivet for hele virksomhedens produktion. 2. M indikerer at tallet er målt, B at det er beregnet og A at det er anslået. NRM: Metode brugt til måling af energi og vand. OTH: Anden målemetode anvendt til måling af affaldsmængde. MAB: Metode anvendt til beregning af forbrug af kemikalier og forurenende stoffer i produktionen. OTH: Anden beregningsmetode anvendt til beregning af forbrug af plastmaterialer. 3. Stoffer der enten findes på Miljøstyrelsens Listen over forurenende stoffer samt stoffer der nævnes på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. 4. Kemikalieaffald opsamles for hele Bioneer og opbevares i dunke i et dertil godkendt rum inden, at kemikalieaffaldet sendes til en modtagestation (I/S Vestforbrænding, Glostrup), i alt 247 liter i Kemikalieaffaldet udgøres primært af blandet laboratorieaffald samt basisk vandig opløsning fra produktionen. 5. I 2007 er der ikke sendt udstyr til elektronikskrot. Kasseret computerudstyr o.lign. afleveres på en skole til genanvendelse. 11/12

14

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2014 12.03.2015 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune PRÆSENTATION Morten Beha Pedersen, mop@hvidovre.dk Miljøsagsbehandler i Hvidovre bl.a. for Hvidovre Hospital Tovholder for hospitalsgruppen i Lynettefællesskabet og i KLs arbejdsgruppe om hospitalsspildevand

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr.... 3 1.3 Ejerforhold... 4 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirksomhed... 4 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Grønt regnskab. Side 1 af 14

Grønt regnskab. Side 1 af 14 Grønt regnskab 2013 Schur Flexible Denmark a/s Side 1 af 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Basisoplysninger... 4 2.1 Stamdata... 4 2.2 Væsentlige ændringer siden sidste grønne regnskab... 5 2.3 Procesbeskrivelse...

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere