Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014"

Transkript

1 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: Telefax: Mail: Website: Dato: Side 2 af 26

2 Indhold Indhold Indledning... 3 Basisoplysninger... 4 Virksomhedsoplysninger... 4 Bestyrelse og ledelse... 4 Organisations diagram... 5 Tilsynsmyndighed og brancheidentifikation... 6 Procesbeskrivelser... 8 Miljødataperiode og certificeringer... 9 Miljødata Ind og ud vejede mængder Væsentlige miljøpåvirkninger Udledning til luft, vand og jord Grænseoverskridende transport af affald Uheld og andre utilsigtede udledninger Miljøberetning Ledelsens redegørelse Krav til leverandører Medarbejderinddragelse Miljømålsætninger og mål Miljøteknologiske forbedringer Miljø- og energipolitik for Klintholm i/s Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Indledning Det grønne regnskab er udarbejdet for alle aktiviteter inden for anlægsområdet og omfatter såvel ydre miljø, som arbejdsmiljø. Bestyrelsen har vedtaget en miljøpolitik der integrerer miljøspørgsmål i beslutningsprocessen, dette skal sikre åbenhed i miljøspørgsmål. Miljøcenter Odense har ved påbud af 18. december 2009 meddelt vilkår for overgangsplanen for den fortsatte drift af deponeringsanlægget samtidig er alle tidligere godkendelser ophævet. Det bemærkes, at mange af de tidligere vilkår er overført i afgørelsen vedrørende overgangsplanen. Affaldsmængderne til anlægget er svagt stigende i 2014 i forhold til året 2013, dog er mængderne af byggeog anlægsaffald faldet markant. Afsætningen af bygge- anlægsaffald har været stabilt for året Afsætning af kompost er stabil, der har dog været en svag nedgang i omsætning af biobrændsel på såvel rødder, som neddelt have/parkaffald. Der er i året lavet aftaler, som sikre afsætning af biobrændselsdelen. Dieselforbruget er faldet en smule i forholdet forbruget i Faldet i dieselforbruget kan tilskrives at der er blevet håndteret lidt mindre affald på anlægget end i forhold til Det skal også bemærkes at mængden af brændstof pr. indvejede tons er faldet, hvilket blandt andet kan tilskrives maskinføres øget fokus på økonomisk kørsel, alle maskinføre har derudover været på kursus for at få Volvo ECO-Operator-certificering. Volvos ECO-Operator-certificering er et kursus, der giver praktiske og teoretiske kundskaber og gør føreren i stand til at køre mere sikkert, effektivt og miljøvenligt. Elforbruget er steget i forholdet forbruget i 2013, dette skyldtes at der er blevet bygget om i administrationen i foråret 2014, så har skabt et større forbrug. Klintholm har i 2012 fået installeret et solcelleanlæg med en samlet effekt på 33 kw, som skulle kunne dække op mod 60 % af Klintholms elforbrug. Det er ikke lykkes for året 2014, da det har vist sig at der har været en fejl i montagen af solcelle anlægget, samt at der en del af året har der været en defekt inverter. Der er samtidig i 2013 som tidligere beskrevet blevet bygget om i administrationen hvilket på sigt gerne skulle føre til et lavere energiforbrug. Tilsynsmyndigheden har ved gennemgangen af det grønne regnskab for 2013 ikke haft nogen bemærkninger. Side 3 af 26

4 Basisoplysninger Basisoplysninger Virksomhedsoplysninger Navn: Klintholm i/s Adresse: Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: Telefax: Mail: Website: CVR-nr P nr Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag Anlægsår I 1976 etableres lossepladsudvalget af kommunerne Gudme, Langeskov, Ryslinge, Ullerslev, Nyborg og Ørbæk for at få en fælles kontrolleret losseplads ved Klintholm i Gudme kommune. Oktober 1980 indvies den kontrollerede losseplads. Bestyrelse og ledelse Bestyrelsen Pr. 1/ Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Ærø Kommune Jens Munk (Formand) Mads Holdgaard Claus Hartmann-Pedersen Knud Gether Albert Pedersen Lennart Mogensen Direktion Direktør Jørgen Nestor Regnskabsgodkendelse Centrumrevision ApS Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Preben Arndal Side 4 af 26

5 Basisoplysninger Organisations diagram Direktør: Miljø og projektingeniør Kontrol og vejning: (driftsassistent) Maskinførere: Service: Kontorassistent: Jørgen Nestor, JN Martin Johansen, MJ Leif Dam, LD Henning Damgaard Nielsen, HDN Lars Ærenlund, LÆ Michael Hansen, MH Thomas Bak, TB Kaj Bjørnø Hansen, KBH Gitte Sørensen, GS Bestyrelse Kommunalpolitiker Sekretær JN Chefgruppe Kommunalchefer Direktion JN Miljø og projekter MJ Administration JN Driftsledelse JN Service/indkøb JN Bogholderi GS Service KBH Pladsformand HDN Afsætning Personale- Administration Deponering Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Kompostering Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Jordrens Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Journalsystem EDB/Hjemmeside Side 5 af 26

6 Basisoplysninger Tilsynsmyndighed og brancheidentifikation Branchebetegnelse Drift af affaldsbehandlingsanlæg Listepunkt I henhold til miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomheder er hovedaktiviteten for Klintholm i/s optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, på bilag 1 under listepunkt 5.4. Virksomhedens biaktiviteter er optaget på bilag 2 i samme bekendtgørelse under listepunkter. K206 Behandling af lettere forurenet jord K206 Behandling af genbrugeligt bygningsaffald beton, tegl og asfalt K214 Kompostering af have/parkaffald og vegetabilsk kildesorteret affald fra husholdninger. Listepunkt 5.4: Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EFaf 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. Listepunkt K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Listepunkt K214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Side 6 af 26

7 Basisoplysninger Miljøgodkendelser Følgende godkendelser/tilladelser er virksomheden gældende: Godkendelse af celle for deponering af PCB forurenet affald 30.september 2013 Revision af miljøgodkendelse for karteringsplads 20. juni 2013 Revision af miljøgodkendelse/ overgangsplan 2009 samt Bilag E fra den tidligere godkendelse af depot for olie og kemikalieforurenet jord Afgørelse om slutafdækning og reetablering af etape 0. december 2007 Vandindvindingstilladelse af 4. december 2006 Spildevandstilladelse af 1. april 2005, samt ændring af samme Oparbejdningsanlæg for bygge- anlægsaffald af 18. oktober 1999 Etablering af oliejordsbehandlingsanlæg samt kartering 17.juli 1998 Samt tillæg til denne af 23. juni 2006, 1. september 2008 og slam omlæsning 19. marts 2009 Komposteringsanlæg af 27. juli 1990 Spildevand: Virksomhedens spildevand er karakteriseret ved fire typer: Perkolat fra deponeringen af affald Overfladevand fra komposteringsplads Overfladevand fra plads for kartering og rensning af olieforurenet jord Gråt spildevand fra mandskabs- og administrationsbygning Alt afledes til det offentlige spildevandssystem. Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ Tlf.: Side 7 af 26

8 Basisoplysninger Procesbeskrivelser Beskrivelse af anlægsområdet Klintholm I/S ejer Stenagergård og omkringliggende arealer, i alt ca. 88 ha. I 2003 blev arealet udvidet med 25 ha, primært for at kunne leve op til forpligtigelserne over for vor lejer (Kommunekemi A/S) om, at stille arealer til rådighed for virksomheden i de næste 30 år. Den største del af arealerne er udlejet til andre virksomheder eller landbrugsformål. Tilkørslen til området sker fra Landevejen mellem Svendborg og Nyborg ved Langå se bilag 1. Nærværende Miljøredegørelse omfatter aktiviteter på de ca. 20 ha, som Klintholm I/S driver. Oplysninger om de øvrige aktiviteter henvises til de respektive lejeres eventuelle grønne regnskaber eller miljøredegørelser. Placering fremgår af vedlagte oversigtsplan bilag 2. Arealanvendelse for Klintholm I/S Deponering: Drift, dep. 1, 2 og 3.1 og m m m m m Under retablering, dep m 2 0 m 2 0 m 2 0 m 2 0 m 2 Behandling m m m m m 2 Fællesarealer m m m m m 2 Retableret m m m m 2 I alt m m m m m 2 1 ha svarer til m 2 Deponering: Blandet affald Bygge- anlægsaffald indeholdende PCB Mineralsk affald Forurenet jord Behandling for genanvendelse: Kompostering af have- parkaffald og grønt affald fra husholdningerne Fremstilling af biobrændsel af en stor andel af have/parkaffaldet samt rødderne Knusning og sortering af bygge- anlægsaffald. Rensning af forurenet jord Forbehandling og frakørsel af trykimprægneret træ Omlæsning af slam Fælles aktiviteter: Vejerbod Administration Personalefaciliteter Garage Værksted Aktiviteternes placering fremgår af bilag 3. Side 8 af 26

9 Basisoplysninger Miljødataperiode og certificeringer Miljødataperiode Miljødataperioden for Klintholm i/s følger regnskabsåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter: Regnskabsåret 2014 Miljøledelsessystemet Klintholm I/S har indført et miljøledelsessystem, der omfatter det ydre miljø og arbejdsmiljøet. Miljøledelsessystemet er opbygget i henhold retningslinjerne i miljøledelsesstandard ISO Systemet er opbygget i 3 niveauer: Det strategiske niveau Det taktiske niveau - procedurer Det operationelle niveau - instrukser Systemets niveau 1 og 2 er beskrevet i en miljøledelseshåndbog.. Systemet og en række tilknyttede instruktioner, registreringer mm. Miljøledelseshåndbogen, der er elektronisk, opdateres og vedligeholdes af miljøsekretæren. Systemets niveau 3 fremgår af driftsinstruks som opdateres og vedligeholdes løbende af miljøsekretæren Systemets effektivitet kontrolleres ved interne audits sidst udført i januar Ekstern audit, recertificering er foretaget i maj 2013, dækkende de i vor miljøledelsessystem beskrevne målsætninger, handlingsplan og væsentlige miljøpåvirkninger, samt fokusområder iflg. revisionsplan for audit. Side 9 af 26

10 Miljødata Miljødata Side 10 af 26

11 Miljødata Side 11 af 26

12 Miljøberetning Ind og ud vejede mængder Udviklingen i massebalancen fra 2007 til 2014 fremgår af nedenstående Affald (Input) Enheder Blandet affald til deponi Ton Mineralsk affald m afgift til 3.2 Ton Olie- og kemikalieforurenet Ton jord i specialdepot Bygge affald Ton Have/park/vegetabilsk Ton Olieforurenet jord til kartering Ton Omlastning af slam Ton Blandet affald til deponi: Affaldsmængden er faldet en smule i forhold til 2013, dog er mængderne ikke faldet til et niveau som i forbindelse med den finansielle krise. De stigende mængder af mineralsk affald til etape 3.2, kan skyldes at der er blevet en større bevidsthed omkring sorteringen af affaldet, samt at der har været indgået aftaler om at modtage tagplader fra kommuner som ikke er med i ejerskabskredsen. Bygge affald: Affaldsmængden er faldet en del i forhold til 2013, dette kan skyldes at de høje mængder i 2013 stammede fra en række store projekter i nærområdet. Olie- og kemikalieforurenet jord i specialdepot Affaldsmængden er steget lidt i forhold til mængderne i 2013, hvilket kan tilskrive en general stigning i aktiviteten på bygge- og anlægsområdet, samtidig med at stadig er fokus på oprensningen af forurenet grunde. Have/park/vegetabilsk: Mængden af have/parkaffald er steget en smule i forhold til sidste år. Olieforurenet jord til kartering/behandling: I 2014 er et mindre fald i mængderne af jord til kartering, dette kan skyldes at en større del af det modtaget forurenet jord allerede er analyseret af rådgiver inden at der graves. Mængden af jord fra genbrugspladserne er stabil i forhold til sidste år, og her viser det sig igen at en stadig større andel af den modtagne mængde bliver analyseret som rent, hvilket burde forventes da det stammer fra private og ikke erhvervsopgaver. Omlæsning af slam: Mængden af slam til omlæsning er faldet lidt, set i forhold til 2013, dette skyldes at der i dag kun modtages slam fra en kommune. Side 12 af 26

13 Miljødata Hjælpestoffer Enheder Diesel Ltr El kwh El forbrug perkolat pumper kwh El produceret kwh Vand, sanitært M Vand fra kalkgrav M Kontordrift: Papir A4 stk Toner til fax Stk Toner til kopimask. Stk Diesel: Dieselforbruget er faldet en del i forholdet forbruget i Dette fald i dieselforbruget skyldes at der er blevet håndteret mindre mængder i 2014 end i Det skal stadig bemærkes at mængden af brændstof pr. indvejede tons er faldet, hvilket blandt andet kan tilskrives maskinføres øget fokus på økonomisk kørsel, alle maskinføre har derudover været på kursus for at få Volvo ECO-Operator-certificering. Volvos ECO-Operator-certificering er et kursus, der giver praktiske og teoretiske kundskaber og gør føreren i stand til at køre mere sikkert, effektivt og miljøvenligt. Der er ligeledes blevet monteret autostop på alle gummigeder, for således at sikre at alle maskiner slukkes umiddelbart efter nedkøling, dette er gjort for at begrænse brændstofforbruget, men samtidig sikres det at maskinen er afkølet nok til at slukke for den. Elforbrug: Elforbruget er stort set uændret i 2014 i forholdet forbruget i 2013, når der ses på det forbrug som er i forbindelse med administrationen, dog forventes det at dette forbrug vil falde som følge at den renovering og ombygning at administrationen har været igennem i vinteren Klintholm har i 2012 fået installeret et solcelleanlæg med en samlet effekt på 33 kw som har dækket en stor del af Klintholms elforbrug, dette anlæg har haft en række defekter således at den fulde virkning først vil blive synlig i regnskabet for Der ses derimod en væsentlig stigning i elforbruget på prerkolatpumperne hvilket skyldes at der er blevet pumpet væsentlig større mængder perkolat i 2014 end i Vand fra kalkgrav: Forbrug af vand fra kalkgrav til vanding af veje for bekæmpelse af støvgener er meget vejrafhængig og derfor svinger forbruget meget år for år. Forbruget er en smule mindre end forbruget i Den sanitære andel i vandforbrug, er faldet lidt i forhold til Øvrige mængder af forbrug/affald som hjælpemidler til vedligeholdelse af vor maskinpark og i administrationen er meget små. Opgørelse foretages efter faktura. Side 13 af 26

14 Miljødata Produkt/output Genbrug: Enheder Bygge- og anlæg Ton Kompost Ton Biobrændsel Ton Der var som det ses, har der været en øget interesse for nedknuste byggematerialer, Så man er således tilbage på niveau med mængderne fra før den finansielle krise. Affald Enheder Spildolie Kg Pap og papir fra kontor Kg Vand, perkolat M Komposteringsrest til deponering Kg Spildolie: Opbevares forsvarligt i tromler som er placeret på miljøriste og tømmes efter behov via eksternt modtageanlæg for genanvendelse af spildolie, en stor del af spildolien medtages af montøren ved service. Vand, perkolat: De afregnede mængder af perkolat er steget meget, dette kan skyldtes at der har været fejl det udstyr der måler perkolat mængderne, dog har nedbør også en stor betydning for mængden af dannet perkolat. Komposteringsrest: Der er i 2014 ikke deponeret sigterester fra komposteringspladsen, idet hele mængden er sorteret på ind lejet anlæg, og brændslet afsat til forbrænding. Side 14 af 26

15 Indvejet tons Miljødata Grafisk fremstilling af massebalancen ses på nedenstående diagram, som alle er udtryk for antal modtaget ton pr. år: Massebalance Affald til deponi Have/park/vegetabilsk Byggeaffald Olie- og kemikalieforurenet jord i specialdepot Væsentlige miljøpåvirkninger Der er tidligere udført en detaljeret kortlægning på Klintholm I/S. Ved gennemgang af de enkelte miljøpåvirkninger er der sket en vurdering af om påvirkningen er væsentlig ud fra følgende kriterier: omfattet af et myndighedsvilkår/krav omfattet af virksomhedens miljømål/-politikker størrelsen er ikke uvæsentlig påvirker en følsom recipient Listen har efterfølgende været grundlaget for udvælgelse af miljøprojekter se afsnit Miljøhandlingsplaner. Der har ikke ud fra et miljøbeskyttelsessynspunkt været behov for igangsætning af nye projekter. Udledning til luft, vand og jord Transport Enheder Køretøjer vejninger Totale mængder Ton Ton/ vejning 11,4 11,8 12,6 17,1 17,3 At der er en trafikbelastning er indlysende, men størrelsen er vanskelig af fastlægge. Belastningen er derfor blevet udtrykt som antal vejninger, svarende til antal køretøjer. Tallene er et udtryk for færdsel på vejene til Klintholm. Antal af køretøjer og den totale mængde er faldet i forhold til 2014, og det ses at ton/ vejning steget en smule. Miljømæssigt set giver større nyttelast et mindre CO 2 bidrag.. Side 15 af 26

16 Miljødata Udledning til luft: Klintholm I/S har tre væsentlige kilder til udledning til luft: Specielt det gamle deponi etape 0 hvor der er deponeret en del organisk affald og spildevandsslam, udsender deponigas med et betydeligt indhold af metan. Den endelige rapport fra DTU, er modtaget, Hvor målingerne viser en reduktion på omkring 95 % i forhold til en uafdækket etape 0, hvilket må siges at være en stor miljøgevinst. Kompostering medfører store mængder CO2, men dette er neutralt da det stammer fra omsætning af have/parkaffald og vegetabilsk affald fra husholdninger. Maskinernes forbrug af dieselolie producerer CO2 og partikler. Dette søges begrænset mest muligt ved anvendelse af moderne maskiner som lever op til de strengeste motorkrav, samt ved brug af svovlfattigt brændstof og naturligvis partikelfiltre Selvantændelse i komposten har i de senere år været et tilbagevendende problem. Dette problem ser ud til at være løst, i det udsortering af brændsel, har gjort at vi ikke havde nogen brande i Støj : Ved driften af deponiet anvendes en række store støjende maskiner, ligesom der er støj fra tilkørsel af affald. Ved indkøb af nye maskiner indgår vurdering af støjdæmpning. Ved udskiftning af maskiner, er det et væsentligt argument for udskiftningen, at støjniveau i og omkring de nye maskiner er lavere end dem der bliver udskiftet. Selvom Klintholm ønsker at leve op til vor miljøpolitik om at anvende miljømål på linje med økonomiske mål, kan der i enkelte tilfælde være årsager til at disse fraviges. Støv, partikler: Der udledes partikler og CO 2 fra driftsmaskiner. Ved indkøb af nye maskiner vurderes maskinerne/ motorernes forureningsniveau. Der kan i tørre perioder opstå støvgener fra bl.a. sortering af kompost og forurenet jord. Støvgener undgås ved at vende miler i fugtigt vejr. Ved knusning af byggeaffald kan ligeledes vandes for at undgå støvgener. Når der modtages særligt støvende affald afdækkes det umiddelbart efter aflæsningen. Intern transport kan i tørre perioder give anledning til støvproblemer. Disse problemer bekæmpes med fast belægning, rengøring og vanding. I våde perioder kan denne færdsel give anledning til tilsvining af køretøjer og vejbaner også uden for Klintholms område. For at undgå dette vaskes køretøjer og vejen rengøres. Papirflugt: Papirflugt forsøges bekæmpet ved løbende afdækning. Det, som alligevel måtte flyve fra tippen, lægger sig på læsiden af volde og skråninger eller opfanges af de hegn, som er opsat rundt om pladsen. Pladsen og hegnene renses med jævne mellemrum ved manuel opsamling. Lugt og deponigas: For særligt lugtende affald til deponiet, såsom ristestof og slam, bekæmpes generne ved afdækning med andet affald eller andet afdækningsmateriale, straks efter modtagelsen. Ved kompostering omsættes der organisk stof ved iltoverskud, og der produceres stort set kun kuldioxid og vanddamp. Hvis der opstår iltmangel vil der blive dannet stærkt lugtende luftarter. For at bekæmpe lugtgenerne vendes kompostmilerne, vending sker kun i perioder, hvor vinden ikke er i retning af sommerhusområdet og kontorbygningerne nordøst for pladsen. Efter henstilling fra Miljøcenter Odense i sommeren 2011, udvises der stor opmærksomhed på disse forhold inden hver enkelt vending. Side 16 af 26

17 Miljødata Udledning til vand: Der udledes spildevand fra deponiet til kommunalt rensningsanlæg. Spildevandet er forurenet overfladevand og perkolat (udsivning fra deponier). Perkolat fra de deponier, der er anlagt uden membran kan sive til Storebælt. Men da dette ikke har kunnet påvises igennem hele perioden der har været målt, er denne analyse nu udeladt i ny overgangsplan af december Spildevand til rensningsanlæg kontrolleres for forurening. Udledning til jord: De nye deponier anlægges med membran, som forhindrer nedsivning til jord og grundvand under deponiet. De gamle deponier, der har været i drift fra 1980 til 1997er anlagt uden opsamling af perkolat, hvorfor der sker udsivning herfra til Storebælt. Miljøkontrol: Klintholm I/S har i 2013 gennemført en modtagekontrol og miljøkontrol i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelser. I 2011 blev installeret videoovervågning i såvel vægt som på deponi, hvilket muliggør visuelle kontroller af alt indvejet affald. På hver vejning, er der nu i scanvægtsystemet, foto af de enkelte læs. Klintholm I/S har som opfølgning på tilsynsmyndighedens uanmeldte besøg, som havde fokus på modtagekontrol, bygget en gangbro ved siden af brovægten der muliggør en visuel kontrol af de enkelte læs direkte inden et læs forlader brovægten, dette skal ses som et supplement til den videoovervågning der bruges til dokumentation. Der er udtaget læs til stikprøvekontrol i henhold til gældende regler i deponeringsbekendtgørelsen. De indsamlede data findes i en årsrapport, som er tilsendt miljømyndigheden. Vurderinger og bemærkninger til analysedataene fremgår af nedenstående: Perkolat: 4 gange om året fra perkolatbrønd A, heraf 1 udvidet analyse. 4 gange om året fra perkolatbrønd B (oliejordspladsen) efter dagsregn i henhold til kontrolprogrammet jf. spildevandstilladelse meddelt i forbindelse med miljøgodkendelse af vaskeplads. Prøverne udtages flowproportionalt over et døgn, på oliejordspladsen under dagsregn. Analyseparametre: (de med * kun ved den årlige udvidede analyse) ph Sulfat *Kobber Ledningsevne *COD *Chrom (total) BI5 *NVOC *Nikkel Total N *AOX *Zink Ammonium- ammoniak-n *Olie GC- FID- screening *Kviksølv Total P *Natrium *Phenoler Gc/MS Chlorid *Calcium *Barium (kun for etape 2.1 og 2.2) Side 17 af 26

18 Miljødata Kort analyseprogram: parametre Grænseværdi Enhed COD mg/l Nitrogen total-n mg/l Ammonium-N mg/l 79 <0, Phosphor total-p mg/l 2,3 0,83 2,8 2,6 12 Chlorid mg/l Mineralske olier mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,17 10 ph 7,7 7,47 7,5 7,5 6,5-9 Sulfat mg/l Suspenderet stof mg/l Vejl. 500 Gennemsnit af målte spildevandsparametre i forhold til grænseværdier fastsat i spildevandstilladelse af 1. april Udvidet analyseprogram: En gang om året udvides analyseprogrammet som beskrevet ovenfor: Nedenstående skema er kun medtaget for sammenligningens skyld. Udvidet analyseprogram: Enhed parametre Ledningsevne ms/m Bly μg/l <2 0,7 42 2,2 Cadmium μg/l 0,2 0,4 0,3 0,11 Chrom μg/l ,26 48 Kobber μg/l Kviksølv μg/l <0,0005 0,13 <0,10 0,14 Nikkel μg/l 0, Zink μg/l 0,018 19, Barium μg/l NVOC mg/l AOX μg/l 0,2 0,11 0,39 0,21 Grundvand: I 2005 er der iværksat nyt kontrolprogram, som har betydet etablering af nye boringer og dræn nedstrøms depoterne og lukning af flere boringer. Endvidere er der sket en betydelig udvidelse af antallet af parametre i analyserne. Der er bevaret en opstrøms boring (B16) og nedstrøms er der etablerer to nye boringer (K2 og K3) filtersat i tre niveauer. Boringerne er suppleret med to vandrette dræn 1 meter under grundvandsspejlet. Efter påbud om etablering af dræn 3.2, øst for etape 2 og 0 er dette etableret og der vil over en to-årig periode blive udtaget prøver efter anvisning fra tilsynsmyndigheden. Side 18 af 26

19 Miljødata Kalkgrav G og F: Der analyseres 4 gange årligt for: - ph - Kemisk iltforbrug COD - Total phosphor - Total kvælstof - Ammonium-ammoniak kvælstof - Barium Overfladevand fra kompostplads: Overløb fra pladsen er omfattet af den nye spildevandstilladelse af 1. april 2005 der fastsætter at der skal analyseres for: ph, bundfald, suspenderet stof, total kvælstof, total fosfor og kviksølv I forbindelse med en ny godkendelse på alle biaktiviteter, vil denne plads og tilhørende procedure og kontroller, blive gennemgået. Kompost: Der udføres en lang række analyser, som opfylder kravene til en kompostdeklaration iht. Miljøprojekt nr. 470 fra Miljøstyrelsen. Vedlagt deklaration overholder alle gældende grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Hygiejniseringsgraden svarer til kontrolleret kompostering. Nærmere oplysninger om prøveudtagning og analyseresultater kan fås ved henvendelse til Klintholm I/S. Analyseplan for 2014: Analysetype Post Februar April Maj August November i alt/år Overfladevand Kalkgrav F 2.1 x x x x 4 Kalkgrav G 2.1 x x x x 4 Oliejordsplads Brønd B 2.2/ 2.3 x x x x/ Perkolat Brønd A + 3 stikpr 3.1 x x x x 4 BrøndA + metal+org x 1 stikpr Grundvand B16 4,3 x x x x 4 K2 - nederste niveau 4,1 x x x x 4 K2 - mellemste niveau 4,1 x x x x 4 K2 - øverste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - nederste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - mellemste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - øverste niveau 4,1 x x x x 4 Dræn 2 4,1 x x x x 4 Dræn 3.1 4,1 x x x x 4 Dræn 3.2 S/3.2 N 4.2 x x x x 4 Kompost 15 m/m kompost 5.1 x x 2 45 m/m kompost 5.1 x 1 Side 19 af 26

20 Miljødata Grænseoverskridende transport af affald Trykimprægneret træ bliver eksporteret til Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. AM Haffeld 1 D Wismar Tyskland Uheld og andre utilsigtede udledninger Udskrift fra miljøloggen / Under neddeling af trykimprægneret træ blev der brugt en gummiged til at fylde i neddeleren, denne knækkede et stykke træ som resulterede i af frontruden på gummigeden blev smadret 11/ Det skete det samme som den 14/5 2014, det er efterfølgende blevet besluttet at der fremover skal gravemaskine med sortergrab benyttes i forbindelse med neddeling af trykimprægneret træ. 5/ Brand i kompost, kompost milerne blev vendt og vandet. Side 20 af 26

21 Miljøberetning Miljøberetning Ledelsens redegørelse Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Klintholm i/s har vurderet, at vedligeholdelsen af et miljø- og energiledelsessystem vil være med til at sikre at virksomheden kan leve op til de miljø- og energimålsætninger, som den har sat sig. Ledelsen af Klintholm I/S har derfor besluttet, at miljøledelsessystemet skal gælde for alle aktiviteter inden for anlægsområdet, der har eller kan have indflydelse på miljøforhold og arbejdsmiljø. Miljøpolitik- og mål skal gennemføres med en aktiv medarbejderinddragelse for at opmuntre og styrke medarbejdernes ansvarlighed overfor miljøsystemet. Klintholm I/S har i systemet også medtaget arbejdsmiljø efter principperne i OHSAS 18001, men disse er ikke med i certificeringen. Klintholm I/S har et Miljøledelsessystem som lever op til kravene i miljøledelsesstandard ISO Godkendt første gang den 28. oktober 2002, Klintholm i/s er blevet recertificeret i2013. Virksomhedens grønne regnskab behandles jf. reglerne i bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønne regnskaber. Det grønne regnskab vil efter bestyrelses endelige godkendelse på mødet den 20. marts 2014, kunne læses på Klintholms hjemmeside. Klintholm den 4. marts Side 21 af 26

22 Miljøberetning Krav til leverandører Klintholm i/s vil vurdere alle leverandører med hensyn til energi og miljø, med henblik på at nedbringe virksomhedens miljø- og energipåvirkning. Medarbejderinddragelse Medarbejderne har, i der hvor det har været relevant, været inddraget ved udarbejdelsen af dette grønne regnskab med oplysninger om forbrug, hændelser mv. Det grønne regnskab vil blive udleveret til medarbejderne. Miljømålsætninger og mål Dieselolieforbrug Det er virksomhedens målsætning at reducere virksomhedens dieselolieforbrug med 5% pr. indvejet tons i forhold til niveauet i regnskabsåret Elforbruget Det er virksomhedens målsætning at reducere virksomhedens elforbrug med 15% pr. m 2 bygning i forhold til niveauet i regnskabsåret Miljøteknologiske forbedringer Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. Side 22 af 26

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 12-03-2014

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Strategiplan 2013 2017. for. Klintholm I/S

Strategiplan 2013 2017. for. Klintholm I/S Strategiplan 2013 2017 for Klintholm I/S 8. oktober 2013. Strategiplan Nærværende strategiplan er Klintholm I/S s første strategiplan og giver et overblik over de fokusområder vi har valgt at arbejde med

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33045859 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Sendt som digital post til CVR 33045859. Kopi sendt til Paul Rygaard, pr@arwos.dk. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET 69 Overordnet indretning af anlægget BILAG 2 BEREDSKABSPLAN 70 Den lokale Beredskabsplan for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø 21-12-2009 1 Beredskabsplan Odense

Læs mere

Februar 2014 07.02.G02/2011-004 /bem NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG ÅRSRAPPORT 2013 Næstved Komposteringsanlæg Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND FOR ÅRSRAPPORTEN 3 AFFALDSMÆNGDER 3 OVERFLADEVAND

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Danmarks største knuseentreprenør GENANVENDELSE ER SUND FORNUFT OG GOD ØKONOMI

Danmarks største knuseentreprenør GENANVENDELSE ER SUND FORNUFT OG GOD ØKONOMI Danmarks største knuseentreprenør GENANVENDELSE ER SUND FORNUFT OG GOD ØKONOMI STORE BESPARELSER VED KNUSNING PÅ STEDET Der er både sund fornuft og god økonomi i at knuse og genanvende dine nedrevne materialer

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00895 Ref. ANVED Dato: 22.12.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Holbæk Havn CVR nummer 24191974 Virksomhedstype

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere