Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014"

Transkript

1 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: Telefax: Mail: Website: Dato: Side 2 af 26

2 Indhold Indhold Indledning... 3 Basisoplysninger... 4 Virksomhedsoplysninger... 4 Bestyrelse og ledelse... 4 Organisations diagram... 5 Tilsynsmyndighed og brancheidentifikation... 6 Procesbeskrivelser... 8 Miljødataperiode og certificeringer... 9 Miljødata Ind og ud vejede mængder Væsentlige miljøpåvirkninger Udledning til luft, vand og jord Grænseoverskridende transport af affald Uheld og andre utilsigtede udledninger Miljøberetning Ledelsens redegørelse Krav til leverandører Medarbejderinddragelse Miljømålsætninger og mål Miljøteknologiske forbedringer Miljø- og energipolitik for Klintholm i/s Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Indledning Det grønne regnskab er udarbejdet for alle aktiviteter inden for anlægsområdet og omfatter såvel ydre miljø, som arbejdsmiljø. Bestyrelsen har vedtaget en miljøpolitik der integrerer miljøspørgsmål i beslutningsprocessen, dette skal sikre åbenhed i miljøspørgsmål. Miljøcenter Odense har ved påbud af 18. december 2009 meddelt vilkår for overgangsplanen for den fortsatte drift af deponeringsanlægget samtidig er alle tidligere godkendelser ophævet. Det bemærkes, at mange af de tidligere vilkår er overført i afgørelsen vedrørende overgangsplanen. Affaldsmængderne til anlægget er svagt stigende i 2014 i forhold til året 2013, dog er mængderne af byggeog anlægsaffald faldet markant. Afsætningen af bygge- anlægsaffald har været stabilt for året Afsætning af kompost er stabil, der har dog været en svag nedgang i omsætning af biobrændsel på såvel rødder, som neddelt have/parkaffald. Der er i året lavet aftaler, som sikre afsætning af biobrændselsdelen. Dieselforbruget er faldet en smule i forholdet forbruget i Faldet i dieselforbruget kan tilskrives at der er blevet håndteret lidt mindre affald på anlægget end i forhold til Det skal også bemærkes at mængden af brændstof pr. indvejede tons er faldet, hvilket blandt andet kan tilskrives maskinføres øget fokus på økonomisk kørsel, alle maskinføre har derudover været på kursus for at få Volvo ECO-Operator-certificering. Volvos ECO-Operator-certificering er et kursus, der giver praktiske og teoretiske kundskaber og gør føreren i stand til at køre mere sikkert, effektivt og miljøvenligt. Elforbruget er steget i forholdet forbruget i 2013, dette skyldtes at der er blevet bygget om i administrationen i foråret 2014, så har skabt et større forbrug. Klintholm har i 2012 fået installeret et solcelleanlæg med en samlet effekt på 33 kw, som skulle kunne dække op mod 60 % af Klintholms elforbrug. Det er ikke lykkes for året 2014, da det har vist sig at der har været en fejl i montagen af solcelle anlægget, samt at der en del af året har der været en defekt inverter. Der er samtidig i 2013 som tidligere beskrevet blevet bygget om i administrationen hvilket på sigt gerne skulle føre til et lavere energiforbrug. Tilsynsmyndigheden har ved gennemgangen af det grønne regnskab for 2013 ikke haft nogen bemærkninger. Side 3 af 26

4 Basisoplysninger Basisoplysninger Virksomhedsoplysninger Navn: Klintholm i/s Adresse: Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: Telefax: Mail: Website: CVR-nr P nr Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag Anlægsår I 1976 etableres lossepladsudvalget af kommunerne Gudme, Langeskov, Ryslinge, Ullerslev, Nyborg og Ørbæk for at få en fælles kontrolleret losseplads ved Klintholm i Gudme kommune. Oktober 1980 indvies den kontrollerede losseplads. Bestyrelse og ledelse Bestyrelsen Pr. 1/ Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Ærø Kommune Jens Munk (Formand) Mads Holdgaard Claus Hartmann-Pedersen Knud Gether Albert Pedersen Lennart Mogensen Direktion Direktør Jørgen Nestor Regnskabsgodkendelse Centrumrevision ApS Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Preben Arndal Side 4 af 26

5 Basisoplysninger Organisations diagram Direktør: Miljø og projektingeniør Kontrol og vejning: (driftsassistent) Maskinførere: Service: Kontorassistent: Jørgen Nestor, JN Martin Johansen, MJ Leif Dam, LD Henning Damgaard Nielsen, HDN Lars Ærenlund, LÆ Michael Hansen, MH Thomas Bak, TB Kaj Bjørnø Hansen, KBH Gitte Sørensen, GS Bestyrelse Kommunalpolitiker Sekretær JN Chefgruppe Kommunalchefer Direktion JN Miljø og projekter MJ Administration JN Driftsledelse JN Service/indkøb JN Bogholderi GS Service KBH Pladsformand HDN Afsætning Personale- Administration Deponering Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Kompostering Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Jordrens Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Journalsystem EDB/Hjemmeside Side 5 af 26

6 Basisoplysninger Tilsynsmyndighed og brancheidentifikation Branchebetegnelse Drift af affaldsbehandlingsanlæg Listepunkt I henhold til miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomheder er hovedaktiviteten for Klintholm i/s optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, på bilag 1 under listepunkt 5.4. Virksomhedens biaktiviteter er optaget på bilag 2 i samme bekendtgørelse under listepunkter. K206 Behandling af lettere forurenet jord K206 Behandling af genbrugeligt bygningsaffald beton, tegl og asfalt K214 Kompostering af have/parkaffald og vegetabilsk kildesorteret affald fra husholdninger. Listepunkt 5.4: Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EFaf 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. Listepunkt K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Listepunkt K214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Side 6 af 26

7 Basisoplysninger Miljøgodkendelser Følgende godkendelser/tilladelser er virksomheden gældende: Godkendelse af celle for deponering af PCB forurenet affald 30.september 2013 Revision af miljøgodkendelse for karteringsplads 20. juni 2013 Revision af miljøgodkendelse/ overgangsplan 2009 samt Bilag E fra den tidligere godkendelse af depot for olie og kemikalieforurenet jord Afgørelse om slutafdækning og reetablering af etape 0. december 2007 Vandindvindingstilladelse af 4. december 2006 Spildevandstilladelse af 1. april 2005, samt ændring af samme Oparbejdningsanlæg for bygge- anlægsaffald af 18. oktober 1999 Etablering af oliejordsbehandlingsanlæg samt kartering 17.juli 1998 Samt tillæg til denne af 23. juni 2006, 1. september 2008 og slam omlæsning 19. marts 2009 Komposteringsanlæg af 27. juli 1990 Spildevand: Virksomhedens spildevand er karakteriseret ved fire typer: Perkolat fra deponeringen af affald Overfladevand fra komposteringsplads Overfladevand fra plads for kartering og rensning af olieforurenet jord Gråt spildevand fra mandskabs- og administrationsbygning Alt afledes til det offentlige spildevandssystem. Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ Tlf.: Side 7 af 26

8 Basisoplysninger Procesbeskrivelser Beskrivelse af anlægsområdet Klintholm I/S ejer Stenagergård og omkringliggende arealer, i alt ca. 88 ha. I 2003 blev arealet udvidet med 25 ha, primært for at kunne leve op til forpligtigelserne over for vor lejer (Kommunekemi A/S) om, at stille arealer til rådighed for virksomheden i de næste 30 år. Den største del af arealerne er udlejet til andre virksomheder eller landbrugsformål. Tilkørslen til området sker fra Landevejen mellem Svendborg og Nyborg ved Langå se bilag 1. Nærværende Miljøredegørelse omfatter aktiviteter på de ca. 20 ha, som Klintholm I/S driver. Oplysninger om de øvrige aktiviteter henvises til de respektive lejeres eventuelle grønne regnskaber eller miljøredegørelser. Placering fremgår af vedlagte oversigtsplan bilag 2. Arealanvendelse for Klintholm I/S Deponering: Drift, dep. 1, 2 og 3.1 og m m m m m Under retablering, dep m 2 0 m 2 0 m 2 0 m 2 0 m 2 Behandling m m m m m 2 Fællesarealer m m m m m 2 Retableret m m m m 2 I alt m m m m m 2 1 ha svarer til m 2 Deponering: Blandet affald Bygge- anlægsaffald indeholdende PCB Mineralsk affald Forurenet jord Behandling for genanvendelse: Kompostering af have- parkaffald og grønt affald fra husholdningerne Fremstilling af biobrændsel af en stor andel af have/parkaffaldet samt rødderne Knusning og sortering af bygge- anlægsaffald. Rensning af forurenet jord Forbehandling og frakørsel af trykimprægneret træ Omlæsning af slam Fælles aktiviteter: Vejerbod Administration Personalefaciliteter Garage Værksted Aktiviteternes placering fremgår af bilag 3. Side 8 af 26

9 Basisoplysninger Miljødataperiode og certificeringer Miljødataperiode Miljødataperioden for Klintholm i/s følger regnskabsåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter: Regnskabsåret 2014 Miljøledelsessystemet Klintholm I/S har indført et miljøledelsessystem, der omfatter det ydre miljø og arbejdsmiljøet. Miljøledelsessystemet er opbygget i henhold retningslinjerne i miljøledelsesstandard ISO Systemet er opbygget i 3 niveauer: Det strategiske niveau Det taktiske niveau - procedurer Det operationelle niveau - instrukser Systemets niveau 1 og 2 er beskrevet i en miljøledelseshåndbog.. Systemet og en række tilknyttede instruktioner, registreringer mm. Miljøledelseshåndbogen, der er elektronisk, opdateres og vedligeholdes af miljøsekretæren. Systemets niveau 3 fremgår af driftsinstruks som opdateres og vedligeholdes løbende af miljøsekretæren Systemets effektivitet kontrolleres ved interne audits sidst udført i januar Ekstern audit, recertificering er foretaget i maj 2013, dækkende de i vor miljøledelsessystem beskrevne målsætninger, handlingsplan og væsentlige miljøpåvirkninger, samt fokusområder iflg. revisionsplan for audit. Side 9 af 26

10 Miljødata Miljødata Side 10 af 26

11 Miljødata Side 11 af 26

12 Miljøberetning Ind og ud vejede mængder Udviklingen i massebalancen fra 2007 til 2014 fremgår af nedenstående Affald (Input) Enheder Blandet affald til deponi Ton Mineralsk affald m afgift til 3.2 Ton Olie- og kemikalieforurenet Ton jord i specialdepot Bygge affald Ton Have/park/vegetabilsk Ton Olieforurenet jord til kartering Ton Omlastning af slam Ton Blandet affald til deponi: Affaldsmængden er faldet en smule i forhold til 2013, dog er mængderne ikke faldet til et niveau som i forbindelse med den finansielle krise. De stigende mængder af mineralsk affald til etape 3.2, kan skyldes at der er blevet en større bevidsthed omkring sorteringen af affaldet, samt at der har været indgået aftaler om at modtage tagplader fra kommuner som ikke er med i ejerskabskredsen. Bygge affald: Affaldsmængden er faldet en del i forhold til 2013, dette kan skyldes at de høje mængder i 2013 stammede fra en række store projekter i nærområdet. Olie- og kemikalieforurenet jord i specialdepot Affaldsmængden er steget lidt i forhold til mængderne i 2013, hvilket kan tilskrive en general stigning i aktiviteten på bygge- og anlægsområdet, samtidig med at stadig er fokus på oprensningen af forurenet grunde. Have/park/vegetabilsk: Mængden af have/parkaffald er steget en smule i forhold til sidste år. Olieforurenet jord til kartering/behandling: I 2014 er et mindre fald i mængderne af jord til kartering, dette kan skyldes at en større del af det modtaget forurenet jord allerede er analyseret af rådgiver inden at der graves. Mængden af jord fra genbrugspladserne er stabil i forhold til sidste år, og her viser det sig igen at en stadig større andel af den modtagne mængde bliver analyseret som rent, hvilket burde forventes da det stammer fra private og ikke erhvervsopgaver. Omlæsning af slam: Mængden af slam til omlæsning er faldet lidt, set i forhold til 2013, dette skyldes at der i dag kun modtages slam fra en kommune. Side 12 af 26

13 Miljødata Hjælpestoffer Enheder Diesel Ltr El kwh El forbrug perkolat pumper kwh El produceret kwh Vand, sanitært M Vand fra kalkgrav M Kontordrift: Papir A4 stk Toner til fax Stk Toner til kopimask. Stk Diesel: Dieselforbruget er faldet en del i forholdet forbruget i Dette fald i dieselforbruget skyldes at der er blevet håndteret mindre mængder i 2014 end i Det skal stadig bemærkes at mængden af brændstof pr. indvejede tons er faldet, hvilket blandt andet kan tilskrives maskinføres øget fokus på økonomisk kørsel, alle maskinføre har derudover været på kursus for at få Volvo ECO-Operator-certificering. Volvos ECO-Operator-certificering er et kursus, der giver praktiske og teoretiske kundskaber og gør føreren i stand til at køre mere sikkert, effektivt og miljøvenligt. Der er ligeledes blevet monteret autostop på alle gummigeder, for således at sikre at alle maskiner slukkes umiddelbart efter nedkøling, dette er gjort for at begrænse brændstofforbruget, men samtidig sikres det at maskinen er afkølet nok til at slukke for den. Elforbrug: Elforbruget er stort set uændret i 2014 i forholdet forbruget i 2013, når der ses på det forbrug som er i forbindelse med administrationen, dog forventes det at dette forbrug vil falde som følge at den renovering og ombygning at administrationen har været igennem i vinteren Klintholm har i 2012 fået installeret et solcelleanlæg med en samlet effekt på 33 kw som har dækket en stor del af Klintholms elforbrug, dette anlæg har haft en række defekter således at den fulde virkning først vil blive synlig i regnskabet for Der ses derimod en væsentlig stigning i elforbruget på prerkolatpumperne hvilket skyldes at der er blevet pumpet væsentlig større mængder perkolat i 2014 end i Vand fra kalkgrav: Forbrug af vand fra kalkgrav til vanding af veje for bekæmpelse af støvgener er meget vejrafhængig og derfor svinger forbruget meget år for år. Forbruget er en smule mindre end forbruget i Den sanitære andel i vandforbrug, er faldet lidt i forhold til Øvrige mængder af forbrug/affald som hjælpemidler til vedligeholdelse af vor maskinpark og i administrationen er meget små. Opgørelse foretages efter faktura. Side 13 af 26

14 Miljødata Produkt/output Genbrug: Enheder Bygge- og anlæg Ton Kompost Ton Biobrændsel Ton Der var som det ses, har der været en øget interesse for nedknuste byggematerialer, Så man er således tilbage på niveau med mængderne fra før den finansielle krise. Affald Enheder Spildolie Kg Pap og papir fra kontor Kg Vand, perkolat M Komposteringsrest til deponering Kg Spildolie: Opbevares forsvarligt i tromler som er placeret på miljøriste og tømmes efter behov via eksternt modtageanlæg for genanvendelse af spildolie, en stor del af spildolien medtages af montøren ved service. Vand, perkolat: De afregnede mængder af perkolat er steget meget, dette kan skyldtes at der har været fejl det udstyr der måler perkolat mængderne, dog har nedbør også en stor betydning for mængden af dannet perkolat. Komposteringsrest: Der er i 2014 ikke deponeret sigterester fra komposteringspladsen, idet hele mængden er sorteret på ind lejet anlæg, og brændslet afsat til forbrænding. Side 14 af 26

15 Indvejet tons Miljødata Grafisk fremstilling af massebalancen ses på nedenstående diagram, som alle er udtryk for antal modtaget ton pr. år: Massebalance Affald til deponi Have/park/vegetabilsk Byggeaffald Olie- og kemikalieforurenet jord i specialdepot Væsentlige miljøpåvirkninger Der er tidligere udført en detaljeret kortlægning på Klintholm I/S. Ved gennemgang af de enkelte miljøpåvirkninger er der sket en vurdering af om påvirkningen er væsentlig ud fra følgende kriterier: omfattet af et myndighedsvilkår/krav omfattet af virksomhedens miljømål/-politikker størrelsen er ikke uvæsentlig påvirker en følsom recipient Listen har efterfølgende været grundlaget for udvælgelse af miljøprojekter se afsnit Miljøhandlingsplaner. Der har ikke ud fra et miljøbeskyttelsessynspunkt været behov for igangsætning af nye projekter. Udledning til luft, vand og jord Transport Enheder Køretøjer vejninger Totale mængder Ton Ton/ vejning 11,4 11,8 12,6 17,1 17,3 At der er en trafikbelastning er indlysende, men størrelsen er vanskelig af fastlægge. Belastningen er derfor blevet udtrykt som antal vejninger, svarende til antal køretøjer. Tallene er et udtryk for færdsel på vejene til Klintholm. Antal af køretøjer og den totale mængde er faldet i forhold til 2014, og det ses at ton/ vejning steget en smule. Miljømæssigt set giver større nyttelast et mindre CO 2 bidrag.. Side 15 af 26

16 Miljødata Udledning til luft: Klintholm I/S har tre væsentlige kilder til udledning til luft: Specielt det gamle deponi etape 0 hvor der er deponeret en del organisk affald og spildevandsslam, udsender deponigas med et betydeligt indhold af metan. Den endelige rapport fra DTU, er modtaget, Hvor målingerne viser en reduktion på omkring 95 % i forhold til en uafdækket etape 0, hvilket må siges at være en stor miljøgevinst. Kompostering medfører store mængder CO2, men dette er neutralt da det stammer fra omsætning af have/parkaffald og vegetabilsk affald fra husholdninger. Maskinernes forbrug af dieselolie producerer CO2 og partikler. Dette søges begrænset mest muligt ved anvendelse af moderne maskiner som lever op til de strengeste motorkrav, samt ved brug af svovlfattigt brændstof og naturligvis partikelfiltre Selvantændelse i komposten har i de senere år været et tilbagevendende problem. Dette problem ser ud til at være løst, i det udsortering af brændsel, har gjort at vi ikke havde nogen brande i Støj : Ved driften af deponiet anvendes en række store støjende maskiner, ligesom der er støj fra tilkørsel af affald. Ved indkøb af nye maskiner indgår vurdering af støjdæmpning. Ved udskiftning af maskiner, er det et væsentligt argument for udskiftningen, at støjniveau i og omkring de nye maskiner er lavere end dem der bliver udskiftet. Selvom Klintholm ønsker at leve op til vor miljøpolitik om at anvende miljømål på linje med økonomiske mål, kan der i enkelte tilfælde være årsager til at disse fraviges. Støv, partikler: Der udledes partikler og CO 2 fra driftsmaskiner. Ved indkøb af nye maskiner vurderes maskinerne/ motorernes forureningsniveau. Der kan i tørre perioder opstå støvgener fra bl.a. sortering af kompost og forurenet jord. Støvgener undgås ved at vende miler i fugtigt vejr. Ved knusning af byggeaffald kan ligeledes vandes for at undgå støvgener. Når der modtages særligt støvende affald afdækkes det umiddelbart efter aflæsningen. Intern transport kan i tørre perioder give anledning til støvproblemer. Disse problemer bekæmpes med fast belægning, rengøring og vanding. I våde perioder kan denne færdsel give anledning til tilsvining af køretøjer og vejbaner også uden for Klintholms område. For at undgå dette vaskes køretøjer og vejen rengøres. Papirflugt: Papirflugt forsøges bekæmpet ved løbende afdækning. Det, som alligevel måtte flyve fra tippen, lægger sig på læsiden af volde og skråninger eller opfanges af de hegn, som er opsat rundt om pladsen. Pladsen og hegnene renses med jævne mellemrum ved manuel opsamling. Lugt og deponigas: For særligt lugtende affald til deponiet, såsom ristestof og slam, bekæmpes generne ved afdækning med andet affald eller andet afdækningsmateriale, straks efter modtagelsen. Ved kompostering omsættes der organisk stof ved iltoverskud, og der produceres stort set kun kuldioxid og vanddamp. Hvis der opstår iltmangel vil der blive dannet stærkt lugtende luftarter. For at bekæmpe lugtgenerne vendes kompostmilerne, vending sker kun i perioder, hvor vinden ikke er i retning af sommerhusområdet og kontorbygningerne nordøst for pladsen. Efter henstilling fra Miljøcenter Odense i sommeren 2011, udvises der stor opmærksomhed på disse forhold inden hver enkelt vending. Side 16 af 26

17 Miljødata Udledning til vand: Der udledes spildevand fra deponiet til kommunalt rensningsanlæg. Spildevandet er forurenet overfladevand og perkolat (udsivning fra deponier). Perkolat fra de deponier, der er anlagt uden membran kan sive til Storebælt. Men da dette ikke har kunnet påvises igennem hele perioden der har været målt, er denne analyse nu udeladt i ny overgangsplan af december Spildevand til rensningsanlæg kontrolleres for forurening. Udledning til jord: De nye deponier anlægges med membran, som forhindrer nedsivning til jord og grundvand under deponiet. De gamle deponier, der har været i drift fra 1980 til 1997er anlagt uden opsamling af perkolat, hvorfor der sker udsivning herfra til Storebælt. Miljøkontrol: Klintholm I/S har i 2013 gennemført en modtagekontrol og miljøkontrol i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelser. I 2011 blev installeret videoovervågning i såvel vægt som på deponi, hvilket muliggør visuelle kontroller af alt indvejet affald. På hver vejning, er der nu i scanvægtsystemet, foto af de enkelte læs. Klintholm I/S har som opfølgning på tilsynsmyndighedens uanmeldte besøg, som havde fokus på modtagekontrol, bygget en gangbro ved siden af brovægten der muliggør en visuel kontrol af de enkelte læs direkte inden et læs forlader brovægten, dette skal ses som et supplement til den videoovervågning der bruges til dokumentation. Der er udtaget læs til stikprøvekontrol i henhold til gældende regler i deponeringsbekendtgørelsen. De indsamlede data findes i en årsrapport, som er tilsendt miljømyndigheden. Vurderinger og bemærkninger til analysedataene fremgår af nedenstående: Perkolat: 4 gange om året fra perkolatbrønd A, heraf 1 udvidet analyse. 4 gange om året fra perkolatbrønd B (oliejordspladsen) efter dagsregn i henhold til kontrolprogrammet jf. spildevandstilladelse meddelt i forbindelse med miljøgodkendelse af vaskeplads. Prøverne udtages flowproportionalt over et døgn, på oliejordspladsen under dagsregn. Analyseparametre: (de med * kun ved den årlige udvidede analyse) ph Sulfat *Kobber Ledningsevne *COD *Chrom (total) BI5 *NVOC *Nikkel Total N *AOX *Zink Ammonium- ammoniak-n *Olie GC- FID- screening *Kviksølv Total P *Natrium *Phenoler Gc/MS Chlorid *Calcium *Barium (kun for etape 2.1 og 2.2) Side 17 af 26

18 Miljødata Kort analyseprogram: parametre Grænseværdi Enhed COD mg/l Nitrogen total-n mg/l Ammonium-N mg/l 79 <0, Phosphor total-p mg/l 2,3 0,83 2,8 2,6 12 Chlorid mg/l Mineralske olier mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,17 10 ph 7,7 7,47 7,5 7,5 6,5-9 Sulfat mg/l Suspenderet stof mg/l Vejl. 500 Gennemsnit af målte spildevandsparametre i forhold til grænseværdier fastsat i spildevandstilladelse af 1. april Udvidet analyseprogram: En gang om året udvides analyseprogrammet som beskrevet ovenfor: Nedenstående skema er kun medtaget for sammenligningens skyld. Udvidet analyseprogram: Enhed parametre Ledningsevne ms/m Bly μg/l <2 0,7 42 2,2 Cadmium μg/l 0,2 0,4 0,3 0,11 Chrom μg/l ,26 48 Kobber μg/l Kviksølv μg/l <0,0005 0,13 <0,10 0,14 Nikkel μg/l 0, Zink μg/l 0,018 19, Barium μg/l NVOC mg/l AOX μg/l 0,2 0,11 0,39 0,21 Grundvand: I 2005 er der iværksat nyt kontrolprogram, som har betydet etablering af nye boringer og dræn nedstrøms depoterne og lukning af flere boringer. Endvidere er der sket en betydelig udvidelse af antallet af parametre i analyserne. Der er bevaret en opstrøms boring (B16) og nedstrøms er der etablerer to nye boringer (K2 og K3) filtersat i tre niveauer. Boringerne er suppleret med to vandrette dræn 1 meter under grundvandsspejlet. Efter påbud om etablering af dræn 3.2, øst for etape 2 og 0 er dette etableret og der vil over en to-årig periode blive udtaget prøver efter anvisning fra tilsynsmyndigheden. Side 18 af 26

19 Miljødata Kalkgrav G og F: Der analyseres 4 gange årligt for: - ph - Kemisk iltforbrug COD - Total phosphor - Total kvælstof - Ammonium-ammoniak kvælstof - Barium Overfladevand fra kompostplads: Overløb fra pladsen er omfattet af den nye spildevandstilladelse af 1. april 2005 der fastsætter at der skal analyseres for: ph, bundfald, suspenderet stof, total kvælstof, total fosfor og kviksølv I forbindelse med en ny godkendelse på alle biaktiviteter, vil denne plads og tilhørende procedure og kontroller, blive gennemgået. Kompost: Der udføres en lang række analyser, som opfylder kravene til en kompostdeklaration iht. Miljøprojekt nr. 470 fra Miljøstyrelsen. Vedlagt deklaration overholder alle gældende grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Hygiejniseringsgraden svarer til kontrolleret kompostering. Nærmere oplysninger om prøveudtagning og analyseresultater kan fås ved henvendelse til Klintholm I/S. Analyseplan for 2014: Analysetype Post Februar April Maj August November i alt/år Overfladevand Kalkgrav F 2.1 x x x x 4 Kalkgrav G 2.1 x x x x 4 Oliejordsplads Brønd B 2.2/ 2.3 x x x x/ Perkolat Brønd A + 3 stikpr 3.1 x x x x 4 BrøndA + metal+org x 1 stikpr Grundvand B16 4,3 x x x x 4 K2 - nederste niveau 4,1 x x x x 4 K2 - mellemste niveau 4,1 x x x x 4 K2 - øverste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - nederste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - mellemste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - øverste niveau 4,1 x x x x 4 Dræn 2 4,1 x x x x 4 Dræn 3.1 4,1 x x x x 4 Dræn 3.2 S/3.2 N 4.2 x x x x 4 Kompost 15 m/m kompost 5.1 x x 2 45 m/m kompost 5.1 x 1 Side 19 af 26

20 Miljødata Grænseoverskridende transport af affald Trykimprægneret træ bliver eksporteret til Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. AM Haffeld 1 D Wismar Tyskland Uheld og andre utilsigtede udledninger Udskrift fra miljøloggen / Under neddeling af trykimprægneret træ blev der brugt en gummiged til at fylde i neddeleren, denne knækkede et stykke træ som resulterede i af frontruden på gummigeden blev smadret 11/ Det skete det samme som den 14/5 2014, det er efterfølgende blevet besluttet at der fremover skal gravemaskine med sortergrab benyttes i forbindelse med neddeling af trykimprægneret træ. 5/ Brand i kompost, kompost milerne blev vendt og vandet. Side 20 af 26

21 Miljøberetning Miljøberetning Ledelsens redegørelse Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Klintholm i/s har vurderet, at vedligeholdelsen af et miljø- og energiledelsessystem vil være med til at sikre at virksomheden kan leve op til de miljø- og energimålsætninger, som den har sat sig. Ledelsen af Klintholm I/S har derfor besluttet, at miljøledelsessystemet skal gælde for alle aktiviteter inden for anlægsområdet, der har eller kan have indflydelse på miljøforhold og arbejdsmiljø. Miljøpolitik- og mål skal gennemføres med en aktiv medarbejderinddragelse for at opmuntre og styrke medarbejdernes ansvarlighed overfor miljøsystemet. Klintholm I/S har i systemet også medtaget arbejdsmiljø efter principperne i OHSAS 18001, men disse er ikke med i certificeringen. Klintholm I/S har et Miljøledelsessystem som lever op til kravene i miljøledelsesstandard ISO Godkendt første gang den 28. oktober 2002, Klintholm i/s er blevet recertificeret i2013. Virksomhedens grønne regnskab behandles jf. reglerne i bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønne regnskaber. Det grønne regnskab vil efter bestyrelses endelige godkendelse på mødet den 20. marts 2014, kunne læses på Klintholms hjemmeside. Klintholm den 4. marts Side 21 af 26

22 Miljøberetning Krav til leverandører Klintholm i/s vil vurdere alle leverandører med hensyn til energi og miljø, med henblik på at nedbringe virksomhedens miljø- og energipåvirkning. Medarbejderinddragelse Medarbejderne har, i der hvor det har været relevant, været inddraget ved udarbejdelsen af dette grønne regnskab med oplysninger om forbrug, hændelser mv. Det grønne regnskab vil blive udleveret til medarbejderne. Miljømålsætninger og mål Dieselolieforbrug Det er virksomhedens målsætning at reducere virksomhedens dieselolieforbrug med 5% pr. indvejet tons i forhold til niveauet i regnskabsåret Elforbruget Det er virksomhedens målsætning at reducere virksomhedens elforbrug med 15% pr. m 2 bygning i forhold til niveauet i regnskabsåret Miljøteknologiske forbedringer Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. Side 22 af 26

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 12-03-2014

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG

NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG Februar 2014 07.02.G02/2011-004 /bem NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG ÅRSRAPPORT 2013 Næstved Kmpsteringsanlæg Årsrapprt 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND FOR ÅRSRAPPORTEN 3 AFFALDSMÆNGDER 3 OVERFLADEVAND

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

A. Ansøger og ejerforhold

A. Ansøger og ejerforhold A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: 74337200 2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn,

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere