Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014"

Transkript

1 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: Telefax: Mail: Website: Dato: Side 2 af 26

2 Indhold Indhold Indledning... 3 Basisoplysninger... 4 Virksomhedsoplysninger... 4 Bestyrelse og ledelse... 4 Organisations diagram... 5 Tilsynsmyndighed og brancheidentifikation... 6 Procesbeskrivelser... 8 Miljødataperiode og certificeringer... 9 Miljødata Ind og ud vejede mængder Væsentlige miljøpåvirkninger Udledning til luft, vand og jord Grænseoverskridende transport af affald Uheld og andre utilsigtede udledninger Miljøberetning Ledelsens redegørelse Krav til leverandører Medarbejderinddragelse Miljømålsætninger og mål Miljøteknologiske forbedringer Miljø- og energipolitik for Klintholm i/s Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Indledning Det grønne regnskab er udarbejdet for alle aktiviteter inden for anlægsområdet og omfatter såvel ydre miljø, som arbejdsmiljø. Bestyrelsen har vedtaget en miljøpolitik der integrerer miljøspørgsmål i beslutningsprocessen, dette skal sikre åbenhed i miljøspørgsmål. Miljøcenter Odense har ved påbud af 18. december 2009 meddelt vilkår for overgangsplanen for den fortsatte drift af deponeringsanlægget samtidig er alle tidligere godkendelser ophævet. Det bemærkes, at mange af de tidligere vilkår er overført i afgørelsen vedrørende overgangsplanen. Affaldsmængderne til anlægget er svagt stigende i 2014 i forhold til året 2013, dog er mængderne af byggeog anlægsaffald faldet markant. Afsætningen af bygge- anlægsaffald har været stabilt for året Afsætning af kompost er stabil, der har dog været en svag nedgang i omsætning af biobrændsel på såvel rødder, som neddelt have/parkaffald. Der er i året lavet aftaler, som sikre afsætning af biobrændselsdelen. Dieselforbruget er faldet en smule i forholdet forbruget i Faldet i dieselforbruget kan tilskrives at der er blevet håndteret lidt mindre affald på anlægget end i forhold til Det skal også bemærkes at mængden af brændstof pr. indvejede tons er faldet, hvilket blandt andet kan tilskrives maskinføres øget fokus på økonomisk kørsel, alle maskinføre har derudover været på kursus for at få Volvo ECO-Operator-certificering. Volvos ECO-Operator-certificering er et kursus, der giver praktiske og teoretiske kundskaber og gør føreren i stand til at køre mere sikkert, effektivt og miljøvenligt. Elforbruget er steget i forholdet forbruget i 2013, dette skyldtes at der er blevet bygget om i administrationen i foråret 2014, så har skabt et større forbrug. Klintholm har i 2012 fået installeret et solcelleanlæg med en samlet effekt på 33 kw, som skulle kunne dække op mod 60 % af Klintholms elforbrug. Det er ikke lykkes for året 2014, da det har vist sig at der har været en fejl i montagen af solcelle anlægget, samt at der en del af året har der været en defekt inverter. Der er samtidig i 2013 som tidligere beskrevet blevet bygget om i administrationen hvilket på sigt gerne skulle føre til et lavere energiforbrug. Tilsynsmyndigheden har ved gennemgangen af det grønne regnskab for 2013 ikke haft nogen bemærkninger. Side 3 af 26

4 Basisoplysninger Basisoplysninger Virksomhedsoplysninger Navn: Klintholm i/s Adresse: Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: Telefax: Mail: Website: CVR-nr P nr Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag Anlægsår I 1976 etableres lossepladsudvalget af kommunerne Gudme, Langeskov, Ryslinge, Ullerslev, Nyborg og Ørbæk for at få en fælles kontrolleret losseplads ved Klintholm i Gudme kommune. Oktober 1980 indvies den kontrollerede losseplads. Bestyrelse og ledelse Bestyrelsen Pr. 1/ Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Ærø Kommune Jens Munk (Formand) Mads Holdgaard Claus Hartmann-Pedersen Knud Gether Albert Pedersen Lennart Mogensen Direktion Direktør Jørgen Nestor Regnskabsgodkendelse Centrumrevision ApS Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Preben Arndal Side 4 af 26

5 Basisoplysninger Organisations diagram Direktør: Miljø og projektingeniør Kontrol og vejning: (driftsassistent) Maskinførere: Service: Kontorassistent: Jørgen Nestor, JN Martin Johansen, MJ Leif Dam, LD Henning Damgaard Nielsen, HDN Lars Ærenlund, LÆ Michael Hansen, MH Thomas Bak, TB Kaj Bjørnø Hansen, KBH Gitte Sørensen, GS Bestyrelse Kommunalpolitiker Sekretær JN Chefgruppe Kommunalchefer Direktion JN Miljø og projekter MJ Administration JN Driftsledelse JN Service/indkøb JN Bogholderi GS Service KBH Pladsformand HDN Afsætning Personale- Administration Deponering Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Kompostering Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Jordrens Drift gruppe HDN,MH,TB og LÆ Journalsystem EDB/Hjemmeside Side 5 af 26

6 Basisoplysninger Tilsynsmyndighed og brancheidentifikation Branchebetegnelse Drift af affaldsbehandlingsanlæg Listepunkt I henhold til miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomheder er hovedaktiviteten for Klintholm i/s optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, på bilag 1 under listepunkt 5.4. Virksomhedens biaktiviteter er optaget på bilag 2 i samme bekendtgørelse under listepunkter. K206 Behandling af lettere forurenet jord K206 Behandling af genbrugeligt bygningsaffald beton, tegl og asfalt K214 Kompostering af have/parkaffald og vegetabilsk kildesorteret affald fra husholdninger. Listepunkt 5.4: Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EFaf 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. Listepunkt K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Listepunkt K214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Side 6 af 26

7 Basisoplysninger Miljøgodkendelser Følgende godkendelser/tilladelser er virksomheden gældende: Godkendelse af celle for deponering af PCB forurenet affald 30.september 2013 Revision af miljøgodkendelse for karteringsplads 20. juni 2013 Revision af miljøgodkendelse/ overgangsplan 2009 samt Bilag E fra den tidligere godkendelse af depot for olie og kemikalieforurenet jord Afgørelse om slutafdækning og reetablering af etape 0. december 2007 Vandindvindingstilladelse af 4. december 2006 Spildevandstilladelse af 1. april 2005, samt ændring af samme Oparbejdningsanlæg for bygge- anlægsaffald af 18. oktober 1999 Etablering af oliejordsbehandlingsanlæg samt kartering 17.juli 1998 Samt tillæg til denne af 23. juni 2006, 1. september 2008 og slam omlæsning 19. marts 2009 Komposteringsanlæg af 27. juli 1990 Spildevand: Virksomhedens spildevand er karakteriseret ved fire typer: Perkolat fra deponeringen af affald Overfladevand fra komposteringsplads Overfladevand fra plads for kartering og rensning af olieforurenet jord Gråt spildevand fra mandskabs- og administrationsbygning Alt afledes til det offentlige spildevandssystem. Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ Tlf.: Side 7 af 26

8 Basisoplysninger Procesbeskrivelser Beskrivelse af anlægsområdet Klintholm I/S ejer Stenagergård og omkringliggende arealer, i alt ca. 88 ha. I 2003 blev arealet udvidet med 25 ha, primært for at kunne leve op til forpligtigelserne over for vor lejer (Kommunekemi A/S) om, at stille arealer til rådighed for virksomheden i de næste 30 år. Den største del af arealerne er udlejet til andre virksomheder eller landbrugsformål. Tilkørslen til området sker fra Landevejen mellem Svendborg og Nyborg ved Langå se bilag 1. Nærværende Miljøredegørelse omfatter aktiviteter på de ca. 20 ha, som Klintholm I/S driver. Oplysninger om de øvrige aktiviteter henvises til de respektive lejeres eventuelle grønne regnskaber eller miljøredegørelser. Placering fremgår af vedlagte oversigtsplan bilag 2. Arealanvendelse for Klintholm I/S Deponering: Drift, dep. 1, 2 og 3.1 og m m m m m Under retablering, dep m 2 0 m 2 0 m 2 0 m 2 0 m 2 Behandling m m m m m 2 Fællesarealer m m m m m 2 Retableret m m m m 2 I alt m m m m m 2 1 ha svarer til m 2 Deponering: Blandet affald Bygge- anlægsaffald indeholdende PCB Mineralsk affald Forurenet jord Behandling for genanvendelse: Kompostering af have- parkaffald og grønt affald fra husholdningerne Fremstilling af biobrændsel af en stor andel af have/parkaffaldet samt rødderne Knusning og sortering af bygge- anlægsaffald. Rensning af forurenet jord Forbehandling og frakørsel af trykimprægneret træ Omlæsning af slam Fælles aktiviteter: Vejerbod Administration Personalefaciliteter Garage Værksted Aktiviteternes placering fremgår af bilag 3. Side 8 af 26

9 Basisoplysninger Miljødataperiode og certificeringer Miljødataperiode Miljødataperioden for Klintholm i/s følger regnskabsåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter: Regnskabsåret 2014 Miljøledelsessystemet Klintholm I/S har indført et miljøledelsessystem, der omfatter det ydre miljø og arbejdsmiljøet. Miljøledelsessystemet er opbygget i henhold retningslinjerne i miljøledelsesstandard ISO Systemet er opbygget i 3 niveauer: Det strategiske niveau Det taktiske niveau - procedurer Det operationelle niveau - instrukser Systemets niveau 1 og 2 er beskrevet i en miljøledelseshåndbog.. Systemet og en række tilknyttede instruktioner, registreringer mm. Miljøledelseshåndbogen, der er elektronisk, opdateres og vedligeholdes af miljøsekretæren. Systemets niveau 3 fremgår af driftsinstruks som opdateres og vedligeholdes løbende af miljøsekretæren Systemets effektivitet kontrolleres ved interne audits sidst udført i januar Ekstern audit, recertificering er foretaget i maj 2013, dækkende de i vor miljøledelsessystem beskrevne målsætninger, handlingsplan og væsentlige miljøpåvirkninger, samt fokusområder iflg. revisionsplan for audit. Side 9 af 26

10 Miljødata Miljødata Side 10 af 26

11 Miljødata Side 11 af 26

12 Miljøberetning Ind og ud vejede mængder Udviklingen i massebalancen fra 2007 til 2014 fremgår af nedenstående Affald (Input) Enheder Blandet affald til deponi Ton Mineralsk affald m afgift til 3.2 Ton Olie- og kemikalieforurenet Ton jord i specialdepot Bygge affald Ton Have/park/vegetabilsk Ton Olieforurenet jord til kartering Ton Omlastning af slam Ton Blandet affald til deponi: Affaldsmængden er faldet en smule i forhold til 2013, dog er mængderne ikke faldet til et niveau som i forbindelse med den finansielle krise. De stigende mængder af mineralsk affald til etape 3.2, kan skyldes at der er blevet en større bevidsthed omkring sorteringen af affaldet, samt at der har været indgået aftaler om at modtage tagplader fra kommuner som ikke er med i ejerskabskredsen. Bygge affald: Affaldsmængden er faldet en del i forhold til 2013, dette kan skyldes at de høje mængder i 2013 stammede fra en række store projekter i nærområdet. Olie- og kemikalieforurenet jord i specialdepot Affaldsmængden er steget lidt i forhold til mængderne i 2013, hvilket kan tilskrive en general stigning i aktiviteten på bygge- og anlægsområdet, samtidig med at stadig er fokus på oprensningen af forurenet grunde. Have/park/vegetabilsk: Mængden af have/parkaffald er steget en smule i forhold til sidste år. Olieforurenet jord til kartering/behandling: I 2014 er et mindre fald i mængderne af jord til kartering, dette kan skyldes at en større del af det modtaget forurenet jord allerede er analyseret af rådgiver inden at der graves. Mængden af jord fra genbrugspladserne er stabil i forhold til sidste år, og her viser det sig igen at en stadig større andel af den modtagne mængde bliver analyseret som rent, hvilket burde forventes da det stammer fra private og ikke erhvervsopgaver. Omlæsning af slam: Mængden af slam til omlæsning er faldet lidt, set i forhold til 2013, dette skyldes at der i dag kun modtages slam fra en kommune. Side 12 af 26

13 Miljødata Hjælpestoffer Enheder Diesel Ltr El kwh El forbrug perkolat pumper kwh El produceret kwh Vand, sanitært M Vand fra kalkgrav M Kontordrift: Papir A4 stk Toner til fax Stk Toner til kopimask. Stk Diesel: Dieselforbruget er faldet en del i forholdet forbruget i Dette fald i dieselforbruget skyldes at der er blevet håndteret mindre mængder i 2014 end i Det skal stadig bemærkes at mængden af brændstof pr. indvejede tons er faldet, hvilket blandt andet kan tilskrives maskinføres øget fokus på økonomisk kørsel, alle maskinføre har derudover været på kursus for at få Volvo ECO-Operator-certificering. Volvos ECO-Operator-certificering er et kursus, der giver praktiske og teoretiske kundskaber og gør føreren i stand til at køre mere sikkert, effektivt og miljøvenligt. Der er ligeledes blevet monteret autostop på alle gummigeder, for således at sikre at alle maskiner slukkes umiddelbart efter nedkøling, dette er gjort for at begrænse brændstofforbruget, men samtidig sikres det at maskinen er afkølet nok til at slukke for den. Elforbrug: Elforbruget er stort set uændret i 2014 i forholdet forbruget i 2013, når der ses på det forbrug som er i forbindelse med administrationen, dog forventes det at dette forbrug vil falde som følge at den renovering og ombygning at administrationen har været igennem i vinteren Klintholm har i 2012 fået installeret et solcelleanlæg med en samlet effekt på 33 kw som har dækket en stor del af Klintholms elforbrug, dette anlæg har haft en række defekter således at den fulde virkning først vil blive synlig i regnskabet for Der ses derimod en væsentlig stigning i elforbruget på prerkolatpumperne hvilket skyldes at der er blevet pumpet væsentlig større mængder perkolat i 2014 end i Vand fra kalkgrav: Forbrug af vand fra kalkgrav til vanding af veje for bekæmpelse af støvgener er meget vejrafhængig og derfor svinger forbruget meget år for år. Forbruget er en smule mindre end forbruget i Den sanitære andel i vandforbrug, er faldet lidt i forhold til Øvrige mængder af forbrug/affald som hjælpemidler til vedligeholdelse af vor maskinpark og i administrationen er meget små. Opgørelse foretages efter faktura. Side 13 af 26

14 Miljødata Produkt/output Genbrug: Enheder Bygge- og anlæg Ton Kompost Ton Biobrændsel Ton Der var som det ses, har der været en øget interesse for nedknuste byggematerialer, Så man er således tilbage på niveau med mængderne fra før den finansielle krise. Affald Enheder Spildolie Kg Pap og papir fra kontor Kg Vand, perkolat M Komposteringsrest til deponering Kg Spildolie: Opbevares forsvarligt i tromler som er placeret på miljøriste og tømmes efter behov via eksternt modtageanlæg for genanvendelse af spildolie, en stor del af spildolien medtages af montøren ved service. Vand, perkolat: De afregnede mængder af perkolat er steget meget, dette kan skyldtes at der har været fejl det udstyr der måler perkolat mængderne, dog har nedbør også en stor betydning for mængden af dannet perkolat. Komposteringsrest: Der er i 2014 ikke deponeret sigterester fra komposteringspladsen, idet hele mængden er sorteret på ind lejet anlæg, og brændslet afsat til forbrænding. Side 14 af 26

15 Indvejet tons Miljødata Grafisk fremstilling af massebalancen ses på nedenstående diagram, som alle er udtryk for antal modtaget ton pr. år: Massebalance Affald til deponi Have/park/vegetabilsk Byggeaffald Olie- og kemikalieforurenet jord i specialdepot Væsentlige miljøpåvirkninger Der er tidligere udført en detaljeret kortlægning på Klintholm I/S. Ved gennemgang af de enkelte miljøpåvirkninger er der sket en vurdering af om påvirkningen er væsentlig ud fra følgende kriterier: omfattet af et myndighedsvilkår/krav omfattet af virksomhedens miljømål/-politikker størrelsen er ikke uvæsentlig påvirker en følsom recipient Listen har efterfølgende været grundlaget for udvælgelse af miljøprojekter se afsnit Miljøhandlingsplaner. Der har ikke ud fra et miljøbeskyttelsessynspunkt været behov for igangsætning af nye projekter. Udledning til luft, vand og jord Transport Enheder Køretøjer vejninger Totale mængder Ton Ton/ vejning 11,4 11,8 12,6 17,1 17,3 At der er en trafikbelastning er indlysende, men størrelsen er vanskelig af fastlægge. Belastningen er derfor blevet udtrykt som antal vejninger, svarende til antal køretøjer. Tallene er et udtryk for færdsel på vejene til Klintholm. Antal af køretøjer og den totale mængde er faldet i forhold til 2014, og det ses at ton/ vejning steget en smule. Miljømæssigt set giver større nyttelast et mindre CO 2 bidrag.. Side 15 af 26

16 Miljødata Udledning til luft: Klintholm I/S har tre væsentlige kilder til udledning til luft: Specielt det gamle deponi etape 0 hvor der er deponeret en del organisk affald og spildevandsslam, udsender deponigas med et betydeligt indhold af metan. Den endelige rapport fra DTU, er modtaget, Hvor målingerne viser en reduktion på omkring 95 % i forhold til en uafdækket etape 0, hvilket må siges at være en stor miljøgevinst. Kompostering medfører store mængder CO2, men dette er neutralt da det stammer fra omsætning af have/parkaffald og vegetabilsk affald fra husholdninger. Maskinernes forbrug af dieselolie producerer CO2 og partikler. Dette søges begrænset mest muligt ved anvendelse af moderne maskiner som lever op til de strengeste motorkrav, samt ved brug af svovlfattigt brændstof og naturligvis partikelfiltre Selvantændelse i komposten har i de senere år været et tilbagevendende problem. Dette problem ser ud til at være løst, i det udsortering af brændsel, har gjort at vi ikke havde nogen brande i Støj : Ved driften af deponiet anvendes en række store støjende maskiner, ligesom der er støj fra tilkørsel af affald. Ved indkøb af nye maskiner indgår vurdering af støjdæmpning. Ved udskiftning af maskiner, er det et væsentligt argument for udskiftningen, at støjniveau i og omkring de nye maskiner er lavere end dem der bliver udskiftet. Selvom Klintholm ønsker at leve op til vor miljøpolitik om at anvende miljømål på linje med økonomiske mål, kan der i enkelte tilfælde være årsager til at disse fraviges. Støv, partikler: Der udledes partikler og CO 2 fra driftsmaskiner. Ved indkøb af nye maskiner vurderes maskinerne/ motorernes forureningsniveau. Der kan i tørre perioder opstå støvgener fra bl.a. sortering af kompost og forurenet jord. Støvgener undgås ved at vende miler i fugtigt vejr. Ved knusning af byggeaffald kan ligeledes vandes for at undgå støvgener. Når der modtages særligt støvende affald afdækkes det umiddelbart efter aflæsningen. Intern transport kan i tørre perioder give anledning til støvproblemer. Disse problemer bekæmpes med fast belægning, rengøring og vanding. I våde perioder kan denne færdsel give anledning til tilsvining af køretøjer og vejbaner også uden for Klintholms område. For at undgå dette vaskes køretøjer og vejen rengøres. Papirflugt: Papirflugt forsøges bekæmpet ved løbende afdækning. Det, som alligevel måtte flyve fra tippen, lægger sig på læsiden af volde og skråninger eller opfanges af de hegn, som er opsat rundt om pladsen. Pladsen og hegnene renses med jævne mellemrum ved manuel opsamling. Lugt og deponigas: For særligt lugtende affald til deponiet, såsom ristestof og slam, bekæmpes generne ved afdækning med andet affald eller andet afdækningsmateriale, straks efter modtagelsen. Ved kompostering omsættes der organisk stof ved iltoverskud, og der produceres stort set kun kuldioxid og vanddamp. Hvis der opstår iltmangel vil der blive dannet stærkt lugtende luftarter. For at bekæmpe lugtgenerne vendes kompostmilerne, vending sker kun i perioder, hvor vinden ikke er i retning af sommerhusområdet og kontorbygningerne nordøst for pladsen. Efter henstilling fra Miljøcenter Odense i sommeren 2011, udvises der stor opmærksomhed på disse forhold inden hver enkelt vending. Side 16 af 26

17 Miljødata Udledning til vand: Der udledes spildevand fra deponiet til kommunalt rensningsanlæg. Spildevandet er forurenet overfladevand og perkolat (udsivning fra deponier). Perkolat fra de deponier, der er anlagt uden membran kan sive til Storebælt. Men da dette ikke har kunnet påvises igennem hele perioden der har været målt, er denne analyse nu udeladt i ny overgangsplan af december Spildevand til rensningsanlæg kontrolleres for forurening. Udledning til jord: De nye deponier anlægges med membran, som forhindrer nedsivning til jord og grundvand under deponiet. De gamle deponier, der har været i drift fra 1980 til 1997er anlagt uden opsamling af perkolat, hvorfor der sker udsivning herfra til Storebælt. Miljøkontrol: Klintholm I/S har i 2013 gennemført en modtagekontrol og miljøkontrol i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelser. I 2011 blev installeret videoovervågning i såvel vægt som på deponi, hvilket muliggør visuelle kontroller af alt indvejet affald. På hver vejning, er der nu i scanvægtsystemet, foto af de enkelte læs. Klintholm I/S har som opfølgning på tilsynsmyndighedens uanmeldte besøg, som havde fokus på modtagekontrol, bygget en gangbro ved siden af brovægten der muliggør en visuel kontrol af de enkelte læs direkte inden et læs forlader brovægten, dette skal ses som et supplement til den videoovervågning der bruges til dokumentation. Der er udtaget læs til stikprøvekontrol i henhold til gældende regler i deponeringsbekendtgørelsen. De indsamlede data findes i en årsrapport, som er tilsendt miljømyndigheden. Vurderinger og bemærkninger til analysedataene fremgår af nedenstående: Perkolat: 4 gange om året fra perkolatbrønd A, heraf 1 udvidet analyse. 4 gange om året fra perkolatbrønd B (oliejordspladsen) efter dagsregn i henhold til kontrolprogrammet jf. spildevandstilladelse meddelt i forbindelse med miljøgodkendelse af vaskeplads. Prøverne udtages flowproportionalt over et døgn, på oliejordspladsen under dagsregn. Analyseparametre: (de med * kun ved den årlige udvidede analyse) ph Sulfat *Kobber Ledningsevne *COD *Chrom (total) BI5 *NVOC *Nikkel Total N *AOX *Zink Ammonium- ammoniak-n *Olie GC- FID- screening *Kviksølv Total P *Natrium *Phenoler Gc/MS Chlorid *Calcium *Barium (kun for etape 2.1 og 2.2) Side 17 af 26

18 Miljødata Kort analyseprogram: parametre Grænseværdi Enhed COD mg/l Nitrogen total-n mg/l Ammonium-N mg/l 79 <0, Phosphor total-p mg/l 2,3 0,83 2,8 2,6 12 Chlorid mg/l Mineralske olier mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,17 10 ph 7,7 7,47 7,5 7,5 6,5-9 Sulfat mg/l Suspenderet stof mg/l Vejl. 500 Gennemsnit af målte spildevandsparametre i forhold til grænseværdier fastsat i spildevandstilladelse af 1. april Udvidet analyseprogram: En gang om året udvides analyseprogrammet som beskrevet ovenfor: Nedenstående skema er kun medtaget for sammenligningens skyld. Udvidet analyseprogram: Enhed parametre Ledningsevne ms/m Bly μg/l <2 0,7 42 2,2 Cadmium μg/l 0,2 0,4 0,3 0,11 Chrom μg/l ,26 48 Kobber μg/l Kviksølv μg/l <0,0005 0,13 <0,10 0,14 Nikkel μg/l 0, Zink μg/l 0,018 19, Barium μg/l NVOC mg/l AOX μg/l 0,2 0,11 0,39 0,21 Grundvand: I 2005 er der iværksat nyt kontrolprogram, som har betydet etablering af nye boringer og dræn nedstrøms depoterne og lukning af flere boringer. Endvidere er der sket en betydelig udvidelse af antallet af parametre i analyserne. Der er bevaret en opstrøms boring (B16) og nedstrøms er der etablerer to nye boringer (K2 og K3) filtersat i tre niveauer. Boringerne er suppleret med to vandrette dræn 1 meter under grundvandsspejlet. Efter påbud om etablering af dræn 3.2, øst for etape 2 og 0 er dette etableret og der vil over en to-årig periode blive udtaget prøver efter anvisning fra tilsynsmyndigheden. Side 18 af 26

19 Miljødata Kalkgrav G og F: Der analyseres 4 gange årligt for: - ph - Kemisk iltforbrug COD - Total phosphor - Total kvælstof - Ammonium-ammoniak kvælstof - Barium Overfladevand fra kompostplads: Overløb fra pladsen er omfattet af den nye spildevandstilladelse af 1. april 2005 der fastsætter at der skal analyseres for: ph, bundfald, suspenderet stof, total kvælstof, total fosfor og kviksølv I forbindelse med en ny godkendelse på alle biaktiviteter, vil denne plads og tilhørende procedure og kontroller, blive gennemgået. Kompost: Der udføres en lang række analyser, som opfylder kravene til en kompostdeklaration iht. Miljøprojekt nr. 470 fra Miljøstyrelsen. Vedlagt deklaration overholder alle gældende grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Hygiejniseringsgraden svarer til kontrolleret kompostering. Nærmere oplysninger om prøveudtagning og analyseresultater kan fås ved henvendelse til Klintholm I/S. Analyseplan for 2014: Analysetype Post Februar April Maj August November i alt/år Overfladevand Kalkgrav F 2.1 x x x x 4 Kalkgrav G 2.1 x x x x 4 Oliejordsplads Brønd B 2.2/ 2.3 x x x x/ Perkolat Brønd A + 3 stikpr 3.1 x x x x 4 BrøndA + metal+org x 1 stikpr Grundvand B16 4,3 x x x x 4 K2 - nederste niveau 4,1 x x x x 4 K2 - mellemste niveau 4,1 x x x x 4 K2 - øverste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - nederste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - mellemste niveau 4,1 x x x x 4 K3 - øverste niveau 4,1 x x x x 4 Dræn 2 4,1 x x x x 4 Dræn 3.1 4,1 x x x x 4 Dræn 3.2 S/3.2 N 4.2 x x x x 4 Kompost 15 m/m kompost 5.1 x x 2 45 m/m kompost 5.1 x 1 Side 19 af 26

20 Miljødata Grænseoverskridende transport af affald Trykimprægneret træ bliver eksporteret til Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. AM Haffeld 1 D Wismar Tyskland Uheld og andre utilsigtede udledninger Udskrift fra miljøloggen / Under neddeling af trykimprægneret træ blev der brugt en gummiged til at fylde i neddeleren, denne knækkede et stykke træ som resulterede i af frontruden på gummigeden blev smadret 11/ Det skete det samme som den 14/5 2014, det er efterfølgende blevet besluttet at der fremover skal gravemaskine med sortergrab benyttes i forbindelse med neddeling af trykimprægneret træ. 5/ Brand i kompost, kompost milerne blev vendt og vandet. Side 20 af 26

21 Miljøberetning Miljøberetning Ledelsens redegørelse Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Klintholm i/s har vurderet, at vedligeholdelsen af et miljø- og energiledelsessystem vil være med til at sikre at virksomheden kan leve op til de miljø- og energimålsætninger, som den har sat sig. Ledelsen af Klintholm I/S har derfor besluttet, at miljøledelsessystemet skal gælde for alle aktiviteter inden for anlægsområdet, der har eller kan have indflydelse på miljøforhold og arbejdsmiljø. Miljøpolitik- og mål skal gennemføres med en aktiv medarbejderinddragelse for at opmuntre og styrke medarbejdernes ansvarlighed overfor miljøsystemet. Klintholm I/S har i systemet også medtaget arbejdsmiljø efter principperne i OHSAS 18001, men disse er ikke med i certificeringen. Klintholm I/S har et Miljøledelsessystem som lever op til kravene i miljøledelsesstandard ISO Godkendt første gang den 28. oktober 2002, Klintholm i/s er blevet recertificeret i2013. Virksomhedens grønne regnskab behandles jf. reglerne i bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønne regnskaber. Det grønne regnskab vil efter bestyrelses endelige godkendelse på mødet den 20. marts 2014, kunne læses på Klintholms hjemmeside. Klintholm den 4. marts Side 21 af 26

22 Miljøberetning Krav til leverandører Klintholm i/s vil vurdere alle leverandører med hensyn til energi og miljø, med henblik på at nedbringe virksomhedens miljø- og energipåvirkning. Medarbejderinddragelse Medarbejderne har, i der hvor det har været relevant, været inddraget ved udarbejdelsen af dette grønne regnskab med oplysninger om forbrug, hændelser mv. Det grønne regnskab vil blive udleveret til medarbejderne. Miljømålsætninger og mål Dieselolieforbrug Det er virksomhedens målsætning at reducere virksomhedens dieselolieforbrug med 5% pr. indvejet tons i forhold til niveauet i regnskabsåret Elforbruget Det er virksomhedens målsætning at reducere virksomhedens elforbrug med 15% pr. m 2 bygning i forhold til niveauet i regnskabsåret Miljøteknologiske forbedringer Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. Side 22 af 26

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere