CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune"

Transkript

1 CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade i Middelfart kommune Hellestrup, December 2013 Side 1 af 20

2 Forord Denne rapport beskriver kortlægning af den vognpark der benyttes i dag og anbefaler hvorledes denne og den fremtidige vognpark kan optimeres i forhold til reduktion af CO2-udledning og økonomiske besparelser ved lavere brændstofforbrug. Den grundlæggende kortlægning af nuværende vognpark samt indsamling af de forudsætninger mobiliteten udføres under, danner rammen for overblik, analyse og konsekvensberegnet anbefaling samt et idekatalog med forslag til initiativer der yderligere kan reducere CO2-udledning og brændstofforbrug Green Mobility rådgiver kunder i den offentlige såvel som den private sektor omkring CO2- reduktion og brændstofbesparelser i forhold til større vognparker. Målet er at hjælpe kunden med at få mest ud af deres køretøjer, med mindst mulig miljøbelastning og en økonomisk besparelse, uden at det har indvirkning på den samlede mobilitet. Side 2 af 20

3 Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Executive summary... 4 Anbefaling/vognparken...4 Idekatalog/brugerinddragelse...4 Idekatalog/flådeoptimering...4 Opdragsgiver... 5 Om Middelfart kommune...5 Samarbejdet... 6 Bilpolitik...6 Leasingpartnere...6 Udskiftningskriterier...6 Kortlagt vognpark... 7 Metode & forudsætninger... 8 Indhold i anbefaling...8 Brændstof- og CO2-beregninger...8 Nominelt og faktuelt forbrug...9 Idekatalog/Initiativer Generelt Anbefaling Implementering af anbefaling Udskiftningsfrekvens Energiklasse Brændstoftype Ladeinfrastruktur Konsekvens Initiativer Brugerinddragelse KørGrønt management Grønt regnskab & dataindsamling Flådeoptimering Afdelingerne Køretøjerne & teknologien Opfølgende arbejde Bilag Side 3 af 20

4 Executive summary Nærværende rapport indeholder kortlægning, analyse, anbefaling med konsekvensberegning samt et idekatalog for CO2-reduktion og brændstofbesparelse for person- og varevogne samt mobilitet i de omhandlede afdelinger i Middelfart kommune, de næste 5 år. Anbefaling/vognparken De 28 køretøjer tilknyttet Afdelingerne er blevet kortlagt og analyseret. Ved at følge Green Mobilitys investeringsneutrale anbefaling for CO2- og energioptimering ved udskiftning, kan Afdelingerne over de kommende 5 år, med anbefalet 4 års udskiftningsfrekvens for personvogne og for varevogne og oplyste samme årlige kilometer, opnå en samlet brændstofbesparelse på ca kroner og en reduktion i CO2- udledning på ca. 54 ton. Hertil kommer besparelser fra reduceret grøn ejerafgift. Det er oplyst, at der i dag ikke er en samlet bilpolitik for Middelfart kommune. Beslutning vedr. bilstørrelse, energiklasse, teknologi mv afgøres decentralt. Det anbefales at beskrive en fælles bilpolitik som skal følges af alle, samt sikre professionel assistance til den enkelte institution eller afdeling ved definering af køretøjer og efterfølgende udbud/indkøb, således at det sikres, at de på alle områder, mest optimale køretøjer kommer ind i vognparken og hermed sikre maksimale forbrugs, udlednings og omkostningsmæssige reduktioner. I forbindelse med minibusser bør det afdækkes i hvilken udstrækning der kan downsizes for et antal køretøjer samt for alle køretøjer; person - og varevogne samt minibusser om en mulig afgrænset pool-ordning kan implementeres og hermed gøre det muligt at udfase 2-4 køretøjer permanent. Idekatalog/brugerinddragelse Ved brugerinddragelse har Kommunens aktuelt analyserede vognpark et potentiale til at opnå yderligere CO2- og brændstofreduktion på minimum 12%. Idekatalog/flådeoptimering Det anbefales at fastlægge en udskiftningsfrekvens på maks. 4 år for både person- og varevogne. I Afdelingens ældre vognpark, findes et pænt potentiale for CO2-reduktion og energibesparelse. Med det oplyste køremønster og distance vil det være muligt at implementere et større antal elbiler. Der kan realiseres et meget stort energi og CO2 reduktionspotentiale, samt store besparelser i leasingydelse og grøn ejerafgift gennem downsizing. Gennem etablering af effektiv pool-ordning vil det være muligt at udfase et antal køretøjer og hermed reducere aktuelle drifts - og investeringsomkostninger hvilket kan hjælpe Middelfart kommune til hurtigere omstilling til en grøn vognpark. Det anbefales at få gennemført kortlægning, analyse og mobilitetsrapport for den samlede vognpark (ca 150 køretøjer) idet dette pilotprojekt omfattende 28 køretøjer viser et stort optimeringspotentiale som kan aktiveres gennem en samlet handlingsplan. Side 4 af 20

5 Opdragsgiver Opdragsgiver Adresse: Middelfart kommune Mandal allé Middelfart Tlf.: CVR-nr: Kontaktperson: Claus Lund Opdragsmodtager Adresse: Green Mobility Hellestrupvej Holbæk Tlf.: CVR-nr.: Kontaktperson: Jens R. Andersen Mobil: Brugerkonto: Se bilag nr. 1 for brugernavn og password til Green Mobility System Om Middelfart kommune Middelfart kommune har ca borgere og dækker et areal på ca 300km2 hvilke giver geografisk lange afstande og en relativt spredt boende befolkning. Middelfart Kommune; Den grønne vækst kommune, deltager aktivt i en række energi og klimaorienterede tiltag og organisationer såsom Formel M og ESCO Middelfart kommune har følgende ønsker for mobiliteten: Reducere CO2 og brændstofforbrug samt omkostning Optimere brugen af køretøjerne Sikre at kommunens køretøjer bidrager til den samlede CO2 reduktion En stor del af Kommunens aktiviteter er kun muligt gennem mobilitet og det må derfor være naturligt, at også Kommunens vognpark skal afspejle Grøn vækst mod omverdenen på et økonomisk bæredygtigt og funktionelt grundlag. Med baggrund i analyse, anbefaling, initiativer og plan vil det være muligt at fastlægge følgende målsætning for de omhandlede køretøjer tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade: At reducere køretøjernes mobile CO2-udledning med mere end 20 % inden 2020 At implementere et antal elbiler som understøtter målsætning og synliggør denne til omverdenen At optimere de fremtidige køretøjer og vognparken og minimere kapitalbinding. Middelfart kommune v/ Claus Lund har i samarbejde med Formel M v/ Anna Thormann, Gate 21, valgt at gennemføre et pilotprojekt med Green Mobility om kortlægning og analyse af de 28 køretøjer i de aktuelle afdelinger i Middelfart kommune. På baggrund af kortlægning og analyse præsenterer Green Mobility i det efterfølgende en investeringsneutral anbefaling for vognparken samt yderligere et idekatalog med initiativer som kan hjælpe Middelfart kommune til at indfri sine mål. Side 5 af 20

6 Samarbejdet Beredskabschef Claus Lund har indhentet en række informationer vedrørende afdelingernes 28 omfattede køretøjer til brug i analysen. Herunder aktuelt køremønster, aktuel kilometerstand og forventet kørselsbehov for kommende år mv. for det enkelte køretøj. Det samlede brændstofforbrug og kørte kilometer gennem seneste 12 måneder er ikke oplyst hvorfor det ikke har været muligt at beregne forholdet mellem nominelt og faktuelt brændstofforbrug gennem seneste 12 måneder. Bilpolitik Det er oplyst, at kommunen ikke har en fælles formuleret bilpolitik, angivende at nye køretøjer skal opfylde specifikke funktionskrav og være energiklasse X eller bedre. Køretøjerne er overvejende decentralt administreret. Dette forhold understøtter ikke en optimering af vognpark og mobilitet i Middelfart kommune og hjælper ikke kommunen til reducerede omkostninger på dette område. Leasingpartnere En del af vognparken er leaset. Driftsperiode og km vurderes decentralt fra sag til sag. Udskiftningskriterier Personbiler (anbefaling) Diesel: Benzin: Varebiler (anbefaling) Diesel: udskiftes efter 48 mdr. eller ved km udskiftes efter 48 mdr. eller ved km udskiftes efter 48 mdr. eller ved km (42 % af den samlede kortlagte vognpark er dog ældre end 48 mdr.) Side 6 af 20

7 Kortlagt vognpark Kommunen har ikke oplyst et samlet faktuelt brændstofforbrug samt kørte kilometer for den samlede omhandlede vognpark, for seneste 12 måneder. Forholdet mellem samlet nominelt og samlet faktuelt forbrug er derfor ikke beregnet. Kortlægning og analyse omfatter: Personvogne: Minibusser: Varevogne: I alt: 17 stk. 5 stk. 6 stk. 28 stk. Antal biler Årlig kilometer Ton CO2 udledt Benzin/diesel liter nominelt nominelt Natur-/biogas m3 Elforbrug kwh Brændstofforbrug kr. Forbrug i liter 0 n/a n/a n/a nominelt nominelt faktuelt over faktuelt I skemaet er anvendt gennemsnitlige brændstofpris: 11,30 kr./liter inkl. moms. Side 7 af 20

8 Metode & forudsætninger Her beskrives de metoder og forudsætninger der danner grundlaget for beregninger, analyse og anbefaling. Som grundlag for analysen af Afdelingernes vognpark, har Green Mobility importeret alle vognparkens registreringsnumre, til Green Mobility System. Med link til Det digitale Motorregister er det enkelte køretøjs specifikationer såsom mærke og model, motortype og brændstoftype, brændstofforbrug og CO2-udledning samt første registreringsdato herefter blevet importeret til systemet. Stamdata fra Det digitale Motorregister er for hvert enkelt køretøj blevet suppleret med data til kortlægning: aktuel kilometerstand, forventet årligt kørselsbehov, anvendelsesgruppe og køremønster. Endelig er der i udregningen af Green Mobilitys investeringsneutrale anbefaling for Afdelingernes vognpark taget udgangspunkt i den anbefalede bilpolitik for driftsperiode, maksimum km, bilstørrelse til de respektive brugergrupper, Green Mobilitys knowhow vedr. mulighederne i markedet og andre specifikke krav. Indhold i anbefaling Udgangspunktet for Green Mobilitys anbefaling er en investeringsneutral 1:1 udskiftning, hvilket betyder, at køretøjerne som opfylder de anbefalede skærpede krav til energiklasser, matcher de nuværende køretøjer i anskaffelsespris. I denne investeringsneutrale anbefaling arbejder vi med en tidshorisont på 5 år, med resultatberegninger år for år og samlet for perioden. På baggrund af det enkelte køretøjs køremønster og årligt forventede kørte kilometer samt en anbefalet driftstid på 4 år for personvogne og 4 år for varevogne, energi- og CO2-optimeres køretøjerne i takt med at de udskiftes. For det enkelte køretøj angives den fremtidige anbefalede energiklasse, CO2-udledning/km samt motorteknologi/brændstoftype. Brændstof- og CO2-beregninger I alle beregninger af brændstof- og elforbrug samt CO2-udledning er der anvendt normtal for blandet kørsel (EU forordning 692/2008). Elbiler figurerer i henhold til EU forordningen med nul gram CO2/km idet der ikke er nogen udledning fra bilen, samt at den anvendte el/energi kommer fra det kvotebelagte område hvor der er loft over CO2 udledningen uanset hvor mange elbiler og andre forbrugere der belaster el-produktionen. Det betyder at alle beregninger og estimater for reduktion er sammenlignelige, men vil være afvigende fra reelt forbrug og dermed udledning, idet reelt forbrug påvirkes af køremønster, distance og den enkelte brugers kørestil (se under idekatalog/initiativer). Da Kommunen ikke har oplyst faktuelt brændstofforbrug og faktuelt kørte kilometer for seneste 12 måneder for den samlede analyserede vognpark indgår forholdet mellem det samlede nominelle og det samlede faktuelle brændstofforbrug ikke i analysen. Derfor gives ikke et overblik over køremønster, distance og den enkelte brugers indvirkning som pt. er aktuelt. Side 8 af 20

9 Nominelt og faktuelt forbrug For køretøjerne i afdelingerne er ikke oplyst tal for faktuelt brændstofforbrug og kørte kilometer gennem seneste 12 måneder og på baggrund heraf har det ikke været muligt at beregne forskellen mellem nominelt (EU data) og faktuelt forbrug for disse køretøjer. Vognparken Faktuelt forbrug over nominelt Samlet antal person- og varebiler 28 Årligt kørte kilometer km % CO2 Nominel Faktuel CO2-udledning 44 ton n/a ton Gns. CO2-udledning pr. køretøj 137 g/km n/a g/km Brændstof Nominel Faktuel Benzin/diesel Liter n/a liter Gns. km/liter benzin el. diesel 21,7 liter n/a liter Økonomi Nominel Faktuel Brændstofudgift kr. n/a kr. I skemaet er anvendt gennemsnitlig brændstofpris i 2013: kr. 11,30 inkl. moms Ved en afvigelse på % i forhold til nominelt estimeret forbrug og for brugergrupper med mere intensivt køremønster (som fx i tæt bykørsel med mange start/stop) og en afvigelse på over 35 %, er der et stort udviklingspotentiale som er uddybet under initiativer. De anvendte brændstofpriser i nominelle fremadrettede beregninger: Priserne forventes at udligne prisstigning i den betragtede 5 års periode Benzin: Diesel: Natur- og biogas: 12,50 kr./liter 11,30 kr./liter 12,10 kr./m3 El: Ekskl. Rabat og ekskl. Moms 2,10 kr./kwh Side 9 af 20

10 Idekatalog/Initiativer I kapitlet idekatalog præsenterer Green Mobility forslag og initiativer til yderligere tiltag med sigte på energi-og CO2-reduktion i Afdelingernes vognpark og mobilitet, tiltag som ikke nødvendigvis er økonomisk neutrale idet der kan være tale om højere investering/leasingydelse i nye køretøjer med den mest optimale teknologi til specifikke behov og køremønstre, det kan også være forslag til minimering af vognparken og udfasning af et antal køretøjer og implementering af delebil/pool ordninger der kan minimere samlet TCO, ligesom ændrede køretøjsstørrelser og brugerinddragelse kan bringes i forslag. Generelt I udarbejdelsen af anbefalingen er der ikke lagt op til en speciel brændstof- /energiform i beregningerne. De brændstoftyper og motorteknologier der anbefales, er alene vurderet ud fra det individuelle kørselsmønster og kilometerforbrug der er oplyst samt at den samlede omkostning skal være investeringsneutral. Side 10 af 20

11 Anbefaling I det følgende præsenteres en investerings neutral anbefaling for person, minibusser- og varevogne op til 3500 kg. Anbefalingen er udført som 1:1, hvilket betyder at der ikke er foretages ændringer i vognparkens størrelse og sammensætning, samt at de fra kortlægningen oplyste køremønstre og kørte kilometer fortsætter uændret. I anbefalingen for Afdelingernes person, minibusser- og varevogne optil 3500 kg præsenteres de optimale energiklasser, brændstoftyper og motorteknologier, der bedst matcher afdelingens behov ud fra disse kriterier. I takt med implementeringen af nye køretøjer opnås de besparelser og CO2-reduktioner som der er oplyst i konsekvens ved fuld implementering. Implementering af anbefaling Green Mobility har i Green Mobility System fastlagt henholdsvis en investeringsneutral anbefaling samt yderligere optimerede forslag som ikke er investerings neutrale, men som reducerer CO2-udledning og brændstof- /energiforbrug yderligere (fx hvis elbil er bedre egnet i det aktuelle køremønster, eller der foreslås et antal mindre køretøjer) Ovenstående skærmbillede illustrerer en 5-års periode for en del af Afdelingerne, hvor udskiftningsfrekvensen fra den anbefalede bilpolitik er benyttet. Nuværende vognparks biler (blå) oplyses med bilmodel og gram CO2/km. For fremtidens vognpark (grøn) oplyses hvilken energiklasse, inkl. gram CO2/km, brændstoftype og motorteknologi, der anbefales. I Green Mobility System ligger henholdsvis en anbefaling og optimeringsforslag for den samlede vognpark adskilt på afdeling/organisation som oplyst, med oplysninger om anbefaling af udskiftningstermin, energiklasse og brændstoftype/motorteknologi for samtlige køretøjer. Der gives adgang til systemet på (brugernavn og adgangskode fremgår af bilag 1). Side 11 af 20

12 Implementeringen kan ske ved at organisationen først vurderer om køretøjet skal udskiftes eller udfases (se idekatalog/initiativer). Herefter besluttes det at følge enten den investeringsneutrale anbefaling eller et af de optimerede forslag for den aktuelle bil. Ved efterfølgende udbud og ordreafgivelse skal det sikres at kravene til energiklasse, brændstoftype og motorteknologi, som oplyses for hvert enkelt køretøj, efterleves for at opnå den ønskede effekt. Som det vil fremgå af anbefalingen er der et potentiale for CO2-reduktion og brændstofbesparelse i den analyserede del af Kommunens vognpark på ca kr. og ca. 54 ton CO2 set over kommende 5 års periode hvis anbefalingen følges. Der er interessante CO2- og brændstofbesparelser, med positive sideeffekter, hvis forslagene til optimering følges for de køretøjer som snarest står til udskiftning. Udskiftningsfrekvens Der er taget udgangspunkt i en fremtidig udskiftningsfrekvens på 4 år for personvogne, minibusser og varevogne. I de tilfælde hvor en udskiftning kan fremrykkes, eller hvis kommunen fremadrettet beslutter at arbejde med kortere udskiftningsfrekvens (fx fra 4 til 3 år for personbiler), vil det have en gunstig indflydelse på CO2-udledning, energiforbrug og brændstofomkostning. Det fremgår at Afdelingerne har et antal køretøjer som er ældre end 4 år, hvilket betyder at disse køretøjer bør udskiftes snarest muligt for at løfte den sidste del af vognparken op på et både miljø- og klimamæssigt godt niveau og hermed sikre en brændstof, CO2- og omkostningsreduktion der understøtter kommunens overordnede målsætning for området. Det anbefales at bruge denne lejlighed til, nøje at vurdere og om muligt fastlægge klare bilpolitikker som følges af alle og som minimum følger Green mobilitys investeringsneutrale anbefaling vedr. energiklasse og teknologi og i videst muligt omfang følger et af optimeringsforslagene.(se idekatalog/initiativer) Energiklasse De anbefalede energiklasser og brændstof- /motorteknologi giver afdelingerne de nødvendige muligheder ved udskiftning, idet der indenfor de anbefalede energiklasser er en bred vifte af mærker og modeller som både kan matche tilsvarende nuværende bil økonomisk ved udskiftning og overholde de anbefalede energiklasser. Brændstoftype I takt med optimeret motorteknologi i bilerne, samt udbygning af det avancerede antiforureningsudstyr som er monteret, stiger kravet til rette valg af teknologi og brændstof i forhold til driftsmønster og kørselsbehov. Det fulde udbytte af de teknologiske fremskridt, og dermed minimeret brændstofforbrug og CO2-udledning, opnås derfor kun gennem en nøje tilpasning af teknologien til specifikt driftsmønster. Det er dette match kombineret med forslaget til afdelingernes bilpolitik for udskiftningsfrekvens på 4 år som ligger til grund for den anbefalede energiklasse og brændstof- /motorteknologi for den enkelte bil som fremgår af Green Mobility System. Side 12 af 20

13 Ladeinfrastruktur Det aktuelle brugs og køremønster i Afdelingerne gør indfasning af et antal el-køretøjer mulig idet disse køretøjerne har et relativt lille dagligt kørebehov (få kilometer) og samtidig har et intensivt køremønster med stop af kortere eller længere varighed hvilket er meget ugunstigt for benzin- /dieselteknologi men derimod optimalt at dække med el, idet en elmotor er meget lidt påvirkelig af temperatur. Kommunen bør vurderer en mulig indfasning af elbiler i Afdelingerne, hvilket betyder nødvendig etablering af ladefaciliteter der kan sikre opladning i stilstandsperioden overvejende ved parkering om natten. Dette betyder, at der skal etableres dedikerede P-pladser med ladestandere hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til drift og aktivitet men også med inddragelse af netselskabet idet det skal sikres at der kan leveres strøm i det nødvendige omfang. Det anbefales derfor at nedsætte en arbejdsgruppe med aktuelle interessenter så det kan sikres, at de mest optimale fysiske placeringer for natlig parkering udpeges og i forlængelse heraf at netselskab og mulige leverandører af ladefaciliteter inddrages i udarbejdelsen af løsningsmodeller og økonomisk konsekvens for opsætning af ladeinfrastruktur. Side 13 af 20

14 Konsekvens Ved fuld implementering af den investeringsneutrale anbefaling for person- og varevogne op til 3500 kg, ud fra oplyste forudsætninger, er konsekvenserne beregnet til nedenstående resultat. Totalt resultat over en 5-års periode Samlet CO2-reduktion 54 ton Samlet benzin/diesel sparet Økonomisk besparelse på brændstof Antal person- og varebiler i vognparken 28 Grøn ejerafgift (indgår ikke i analysen) Mobilitetsform (indgår ikke i analysen) liter ,- kr. Besparelsen til grøn ejerafgift kan ikke beregnes i denne optimeringsanalyse idet grøn ejerafgift er fastlagt ud fra den enkelte bils nominelle brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU forordning 692/2008) og ikke den energiklasse den indgår i. Specifik grøn ejerafgift for den enkelte bil afhænger af om den ligger i top eller bund i sin energiklasse. En konsekvensberegning af dette forhold og den aktuelle besparelse hertil kræver derfor eksakt beregning på det/de køretøjer som skal erstatte eksisterende. Konsekvens ved investeringsneutrale anbefaling år for år n/a n/a Ovenstående er beregning af de nominelle reduktioner og besparelser år for år og samlet set i kommende 5 års periode ved implementering af den investeringsneutrale anbefaling for person og varevogne Side 14 af 20

15 Initiativer Initiativer vil tage udgangspunkt i bruger af køretøjet, mobilitetsform og selve køretøjerne og er ikke investeringsneutrale. For nogle er der tale om en investering up-front som i den efterfølgende drift giver besparelser. For andre er der tale om en besparelse up front f eks ved downsizing eller udfasning af et antal køretøjer der dog kan kræve investering i fx et styresystem til delebiler/pool-ordning. I forbindelse med det enkelte foreslåede initiativ er angivet økonomisk vurdering eller angivelse af hvordan dette afdækkes. Brugerinddragelse Køretøjer er det værktøj hvor brugerne gennem deres kørerutiner, adfærd og kørestil har den største indflydelse på CO2-udledning og energiforbrug. Det betyder at man kan nå langt med hele flåden både nye og ældre køretøjer, ved at inddrage, motivere og coache brugerne til at få det optimale ud af teknologi og brændstof. KørGrønt management Grundet manglende faktuelle forbrugs data er ikke beregnet aktuelle gab mellem nominelt brændstofforbrug og faktuelt brændstofforbrug på Afdelingernes vognpark gennem de seneste 12 mdr. Med baggrund i vores erfaring fra lignende Afdelingers køremønster og kørebehov er det ikke realistisk at reducere til nominelt beregnet forbrug. En realistisk reduktion af brændstofforbruget gennem brugerinddragelse med gennemsnitlig % vil betyder en brændstof- CO2- og omkostningsreduktion svarende til ca liter, ca. 7 ton CO2 og ca ,- kr. pr. år som dog vil falde i takt med implementering af optimerede teknologier og afledt mindre forbrug, men dog fortsat et anseeligt beløb (som kun reflekterer de 28 analyserede køretøjer ud af Kommunens samlede vognpark) kommunen bør overveje, at anvende noget af denne og muligt øvrige besparelse i et velorganiseret og veldokumenteret motivationsprogram som kan forstærke fokus og involvering fra dem som virkelig kan påvirke CO2-udledning, energiforbrug og omkostning hertil og hermed opnå reduktionen. Eksempelvis kan Green Mobility KørGrønt management implementeres. Med KørGrønt management kan sikres kontinuerlig dataopsamling fra køretøj, rute og kørestil med datalogger og telematik, der kontinuerligt opsamler data fra hvert enkelt køretøj. Med baggrund i reelle data Side 15 af 20

16 for brændstofforbrug, køretøjets hastighed, hver turs distance, motoromdrejninger og acceleration/deceleration kan dannes et billede af køremønster og kørebehov samt kørestil. Herudfra kan Green Mobility coache den enkelte bruger løbende gennem gode råd og understøtte positivt justerede kørerutiner og adfærd som kan være opnået på KørGrønt kursus, men som erfaringsmæssigt hurtigt træder i baggrunden hvis det ikke kontinuerligt følges og positivt følges op, Denne løbende positive coaching og dataopsamling som er nødvendig for vedvarende positive ændringer, kan ligeledes danne baggrund for et belønningsprogram for brugerne. Erfaringer med kontinuerlig opfølgning viser at potentialet for brændstofreduktion i relation til brugerne ligger på %. De opsamlede data fra KørGrønt Management kan ligeledes anvendes til rapporter for den enkelte afdeling og samlet for organisationen, og kan indgå i grønt regnskab/csr regnskab. Grønt regnskab & dataindsamling Det grønne regnskab kræver faktuelle tal for brændstofforbrug og CO2-udledning. Dette kræver dataindsamling. Data og rapportering kan tilflyde det grønne regnskab gennem KørGrønt Management som beskrevet tidligere. Ønskes KørGrønt Management ikke, kan data til det grønne regnskab baseres på tal for årets brændstofindkøb og som sammenholdt med foregående år angiver ændringen/ reduktionen i CO2-udledningen. Disse faktuelle data kan i det grønne regnskab og i virksomhedens eventuelle CSR rapportering udbygges med de gennemførte og for kommende periode planlagte aktiviteter. Side 16 af 20

17 Flådeoptimering Udskiftningskriterier Varevogne på op til 3,5 ton er ligesom personvogne, underlagt miljøkrav reguleret gennem EU-normen. Skærpede krav til person og varevogne/minibussers CO2-udledning er fastsat frem til Dette betyder, at køretøjerne løbende udvikles og optimeres til lavere CO2- udledning og forbrug. Det anbefales derfor at der implementeres en fast bilpolitik indeholdende udskiftningsfrekvens og øvrige vigtige parametre. Udskiftningsfrekvensen bør fastlægges til 4 år. Herved får kommunen størst udbytte af udviklingen, ligesom der er mulighed for en maksimal nedbringelse energiforbruget og CO2-udledningen med den positive reduktion i brændstofomkostningerne som dette giver. Flådesammensætning Kortlægning, analyse og anbefaling af vognparken i Afdelingerne er, som tidligere nævnt, baseret på en optimering af den nuværende flådestørrelse, sammensætning, køremønster og distance. Der er ikke fokuseret på mulige ændringer i flådesammensætningen i form af ændret køretøjsstørrelse (downsizing), en reduktion af antallet af køretøjer (med bevaret mobilitet) eller andet hverken ved person- eller varebiler. I det følgende beskrives initiativer som kan optimere flåden. Afdelingerne Afdelingernes vognpark består i dag af 28 køretøjer hvoraf knapt halvdelen af køretøjerne først skal udskiftes om henholdsvis to og tre år. Dette ændrer dog ikke på at de kan indgå i en mulig samlet flådeoptimeringsplan. Med den investeringsneutrale anbefaling vil afdelingen over den kommende 5 års periode kunne reducere CO2 udledningen med ca. 54 ton, reducere brændstofforbruget med ca l og reducere omkostningen til brændstof med ca. kr ,- Denne reduktion kan dog øges markant gennem en flådeoptimering som kan inddrage et antal elbiler, en downsizing af et antal køretøjer (se optimeringsforslag i Green Mobility System) samt etablering af en mulig pool-ordning med et antal af køretøjerne som gør en udfasning af nogle køretøjer mulig. Et sådan tiltag kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem afdelingerne eller en centralisering af de aktuelle køretøjer som kan indgå i ordningen hvilket i praksis skal betyde, at den enkelte afdeling oplever, at en administrativ og praktisk byrde fjernes samt at booking, løbende renhold og vedligehold mv blot klares så den enkelte afdeling kan fokusere på løsning af deres kerneopgaver. Et sådan tiltag kræver en nøje analyse af det enkelte køretøjs brug og belastning samt den enkelte afdelings faktiske behov for tilgang til det enkelte køretøj med minutters, timers eller dages planlægning. Herudover ligger et vigtigt planlægnings og motivationsarbejde samt implementering af smidigt og velfungerende booking system, således at den enkelte afdeling ikke oplever en sådan omlægning og optimering som en hindring for udførelse af deres arbejde men derimod kan opleve bedre køretøjer når der er behov. Side 17 af 20

18 Køretøjerne & teknologien Kommunens vognpark er i dag overvejende baseret på dieselkøretøjer. Dieselteknologi vil i den betragtede periode, og med de fortsatte optimeringer der finder sted, være det anbefalede og mest kosteffektive til de brugere som kører mange kilometer årligt, og som har et køremønster der overvejende består af længere ture på lande- og motorvej. Afdelingerne har fortsat et stort behov af denne type. For de køretøjer som kører dør-til-dør og bykørsel og under km/år anbefales el køretøjer. Kommunen bør overveje indfasning af et antal el køretøjer, idet der er et mobilitetsbehov og et køremønster som gør dette muligt. I dette lys er det vores vurdering, at 11 køretøjer af den analyserede vognpark (ca. 38 %) kan erstattes med el-køretøjer i forbindelse med alm. Udskiftning indenfor godt. 3 år. For køretøjer med et meget blandet køremønster og op til km/år, vil plug-in hybrid være anbefalelsesværdigt, idet en meget stor del af kørslen vil ske med el. Tilgangen til denne teknologi er dog begrænset og økonomisk utilnærmelig. Derfor vil det fortsat være anbefalelsesværdigt med enten benzin- eller dieselkøretøjer til dette driftsmønster og behov. Ønsker Afdelingerne at nedbringe den fossile CO2-udledning fra dieselkøretøjerne, er tilsætning af 2. generation biodiesel til brændstoffet en teknologisk god vej at gå. I sommerhalvåret er det muligt at nedbringe den fossile CO2-udledning med op til 25 %, I den hårde vinterperiode er det muligt at reducere den fossile CO2-udledning med 10 %. Et sådan meget effektivt tiltag kræver eget tankanlæg og motivation for selv at blande ved tankning. Side 18 af 20

19 Opfølgende arbejde Behovet for mobilitet varierer i takt med kommunens/afdelingernes aktivitetsniveau og udvikling og et samlet overblik over Kommunens samlede vognpark, køremønster og brug er nødvendig for at sikre de mest CO2, brændstof og omkostningsminimerende tiltag. Bilernes løbende teknologiske udvikling åbner ligeledes op for nye muligheder som bør indgå i den løbende styring af vognparken. Derfor kan det anbefales at få gennemført kortlægning og analyse med anbefaling og initiativer for den resterende del af vognparken samt på sigt, opfølgende kortlægning og analyse hvert år, så det sikres at vognparkens sammensætning afspejler de aktuelle behov, de aktuelle køremønstre og de tilgængelige teknologiske muligheder, hvilket sikrer laveste brændstofforbrug, omkostning og CO2-udledning. Green Mobility er gerne behjælpelig med rådgivning og delanalyser. Kortlægning, analyse, anbefaling med konsekvensberegning og initiativer er initieret af Gate 21, Formel M projekt og udarbejdet for Middelfart kommune, af Jens R. Andersen, Green Mobility A/S. Arbejdet er afsluttet den. 15. december For Green Mobility A/S Jens R. Andersen, direktør Hellestrup, den 15. december 2013 Side 19 af 20

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik Midttrafik Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik December 2013 Udgivelsesdato : 19. december 2013 Projekt : 30.8710.01 Udarbejdet : Ask

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum Januar 2011 1 REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere