CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune"

Transkript

1 CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade i Middelfart kommune Hellestrup, December 2013 Side 1 af 20

2 Forord Denne rapport beskriver kortlægning af den vognpark der benyttes i dag og anbefaler hvorledes denne og den fremtidige vognpark kan optimeres i forhold til reduktion af CO2-udledning og økonomiske besparelser ved lavere brændstofforbrug. Den grundlæggende kortlægning af nuværende vognpark samt indsamling af de forudsætninger mobiliteten udføres under, danner rammen for overblik, analyse og konsekvensberegnet anbefaling samt et idekatalog med forslag til initiativer der yderligere kan reducere CO2-udledning og brændstofforbrug Green Mobility rådgiver kunder i den offentlige såvel som den private sektor omkring CO2- reduktion og brændstofbesparelser i forhold til større vognparker. Målet er at hjælpe kunden med at få mest ud af deres køretøjer, med mindst mulig miljøbelastning og en økonomisk besparelse, uden at det har indvirkning på den samlede mobilitet. Side 2 af 20

3 Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Executive summary... 4 Anbefaling/vognparken...4 Idekatalog/brugerinddragelse...4 Idekatalog/flådeoptimering...4 Opdragsgiver... 5 Om Middelfart kommune...5 Samarbejdet... 6 Bilpolitik...6 Leasingpartnere...6 Udskiftningskriterier...6 Kortlagt vognpark... 7 Metode & forudsætninger... 8 Indhold i anbefaling...8 Brændstof- og CO2-beregninger...8 Nominelt og faktuelt forbrug...9 Idekatalog/Initiativer Generelt Anbefaling Implementering af anbefaling Udskiftningsfrekvens Energiklasse Brændstoftype Ladeinfrastruktur Konsekvens Initiativer Brugerinddragelse KørGrønt management Grønt regnskab & dataindsamling Flådeoptimering Afdelingerne Køretøjerne & teknologien Opfølgende arbejde Bilag Side 3 af 20

4 Executive summary Nærværende rapport indeholder kortlægning, analyse, anbefaling med konsekvensberegning samt et idekatalog for CO2-reduktion og brændstofbesparelse for person- og varevogne samt mobilitet i de omhandlede afdelinger i Middelfart kommune, de næste 5 år. Anbefaling/vognparken De 28 køretøjer tilknyttet Afdelingerne er blevet kortlagt og analyseret. Ved at følge Green Mobilitys investeringsneutrale anbefaling for CO2- og energioptimering ved udskiftning, kan Afdelingerne over de kommende 5 år, med anbefalet 4 års udskiftningsfrekvens for personvogne og for varevogne og oplyste samme årlige kilometer, opnå en samlet brændstofbesparelse på ca kroner og en reduktion i CO2- udledning på ca. 54 ton. Hertil kommer besparelser fra reduceret grøn ejerafgift. Det er oplyst, at der i dag ikke er en samlet bilpolitik for Middelfart kommune. Beslutning vedr. bilstørrelse, energiklasse, teknologi mv afgøres decentralt. Det anbefales at beskrive en fælles bilpolitik som skal følges af alle, samt sikre professionel assistance til den enkelte institution eller afdeling ved definering af køretøjer og efterfølgende udbud/indkøb, således at det sikres, at de på alle områder, mest optimale køretøjer kommer ind i vognparken og hermed sikre maksimale forbrugs, udlednings og omkostningsmæssige reduktioner. I forbindelse med minibusser bør det afdækkes i hvilken udstrækning der kan downsizes for et antal køretøjer samt for alle køretøjer; person - og varevogne samt minibusser om en mulig afgrænset pool-ordning kan implementeres og hermed gøre det muligt at udfase 2-4 køretøjer permanent. Idekatalog/brugerinddragelse Ved brugerinddragelse har Kommunens aktuelt analyserede vognpark et potentiale til at opnå yderligere CO2- og brændstofreduktion på minimum 12%. Idekatalog/flådeoptimering Det anbefales at fastlægge en udskiftningsfrekvens på maks. 4 år for både person- og varevogne. I Afdelingens ældre vognpark, findes et pænt potentiale for CO2-reduktion og energibesparelse. Med det oplyste køremønster og distance vil det være muligt at implementere et større antal elbiler. Der kan realiseres et meget stort energi og CO2 reduktionspotentiale, samt store besparelser i leasingydelse og grøn ejerafgift gennem downsizing. Gennem etablering af effektiv pool-ordning vil det være muligt at udfase et antal køretøjer og hermed reducere aktuelle drifts - og investeringsomkostninger hvilket kan hjælpe Middelfart kommune til hurtigere omstilling til en grøn vognpark. Det anbefales at få gennemført kortlægning, analyse og mobilitetsrapport for den samlede vognpark (ca 150 køretøjer) idet dette pilotprojekt omfattende 28 køretøjer viser et stort optimeringspotentiale som kan aktiveres gennem en samlet handlingsplan. Side 4 af 20

5 Opdragsgiver Opdragsgiver Adresse: Middelfart kommune Mandal allé Middelfart Tlf.: CVR-nr: Kontaktperson: Claus Lund Opdragsmodtager Adresse: Green Mobility Hellestrupvej Holbæk Tlf.: CVR-nr.: Kontaktperson: Jens R. Andersen Mobil: Brugerkonto: Se bilag nr. 1 for brugernavn og password til Green Mobility System Om Middelfart kommune Middelfart kommune har ca borgere og dækker et areal på ca 300km2 hvilke giver geografisk lange afstande og en relativt spredt boende befolkning. Middelfart Kommune; Den grønne vækst kommune, deltager aktivt i en række energi og klimaorienterede tiltag og organisationer såsom Formel M og ESCO Middelfart kommune har følgende ønsker for mobiliteten: Reducere CO2 og brændstofforbrug samt omkostning Optimere brugen af køretøjerne Sikre at kommunens køretøjer bidrager til den samlede CO2 reduktion En stor del af Kommunens aktiviteter er kun muligt gennem mobilitet og det må derfor være naturligt, at også Kommunens vognpark skal afspejle Grøn vækst mod omverdenen på et økonomisk bæredygtigt og funktionelt grundlag. Med baggrund i analyse, anbefaling, initiativer og plan vil det være muligt at fastlægge følgende målsætning for de omhandlede køretøjer tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade: At reducere køretøjernes mobile CO2-udledning med mere end 20 % inden 2020 At implementere et antal elbiler som understøtter målsætning og synliggør denne til omverdenen At optimere de fremtidige køretøjer og vognparken og minimere kapitalbinding. Middelfart kommune v/ Claus Lund har i samarbejde med Formel M v/ Anna Thormann, Gate 21, valgt at gennemføre et pilotprojekt med Green Mobility om kortlægning og analyse af de 28 køretøjer i de aktuelle afdelinger i Middelfart kommune. På baggrund af kortlægning og analyse præsenterer Green Mobility i det efterfølgende en investeringsneutral anbefaling for vognparken samt yderligere et idekatalog med initiativer som kan hjælpe Middelfart kommune til at indfri sine mål. Side 5 af 20

6 Samarbejdet Beredskabschef Claus Lund har indhentet en række informationer vedrørende afdelingernes 28 omfattede køretøjer til brug i analysen. Herunder aktuelt køremønster, aktuel kilometerstand og forventet kørselsbehov for kommende år mv. for det enkelte køretøj. Det samlede brændstofforbrug og kørte kilometer gennem seneste 12 måneder er ikke oplyst hvorfor det ikke har været muligt at beregne forholdet mellem nominelt og faktuelt brændstofforbrug gennem seneste 12 måneder. Bilpolitik Det er oplyst, at kommunen ikke har en fælles formuleret bilpolitik, angivende at nye køretøjer skal opfylde specifikke funktionskrav og være energiklasse X eller bedre. Køretøjerne er overvejende decentralt administreret. Dette forhold understøtter ikke en optimering af vognpark og mobilitet i Middelfart kommune og hjælper ikke kommunen til reducerede omkostninger på dette område. Leasingpartnere En del af vognparken er leaset. Driftsperiode og km vurderes decentralt fra sag til sag. Udskiftningskriterier Personbiler (anbefaling) Diesel: Benzin: Varebiler (anbefaling) Diesel: udskiftes efter 48 mdr. eller ved km udskiftes efter 48 mdr. eller ved km udskiftes efter 48 mdr. eller ved km (42 % af den samlede kortlagte vognpark er dog ældre end 48 mdr.) Side 6 af 20

7 Kortlagt vognpark Kommunen har ikke oplyst et samlet faktuelt brændstofforbrug samt kørte kilometer for den samlede omhandlede vognpark, for seneste 12 måneder. Forholdet mellem samlet nominelt og samlet faktuelt forbrug er derfor ikke beregnet. Kortlægning og analyse omfatter: Personvogne: Minibusser: Varevogne: I alt: 17 stk. 5 stk. 6 stk. 28 stk. Antal biler Årlig kilometer Ton CO2 udledt Benzin/diesel liter nominelt nominelt Natur-/biogas m3 Elforbrug kwh Brændstofforbrug kr. Forbrug i liter 0 n/a n/a n/a nominelt nominelt faktuelt over faktuelt I skemaet er anvendt gennemsnitlige brændstofpris: 11,30 kr./liter inkl. moms. Side 7 af 20

8 Metode & forudsætninger Her beskrives de metoder og forudsætninger der danner grundlaget for beregninger, analyse og anbefaling. Som grundlag for analysen af Afdelingernes vognpark, har Green Mobility importeret alle vognparkens registreringsnumre, til Green Mobility System. Med link til Det digitale Motorregister er det enkelte køretøjs specifikationer såsom mærke og model, motortype og brændstoftype, brændstofforbrug og CO2-udledning samt første registreringsdato herefter blevet importeret til systemet. Stamdata fra Det digitale Motorregister er for hvert enkelt køretøj blevet suppleret med data til kortlægning: aktuel kilometerstand, forventet årligt kørselsbehov, anvendelsesgruppe og køremønster. Endelig er der i udregningen af Green Mobilitys investeringsneutrale anbefaling for Afdelingernes vognpark taget udgangspunkt i den anbefalede bilpolitik for driftsperiode, maksimum km, bilstørrelse til de respektive brugergrupper, Green Mobilitys knowhow vedr. mulighederne i markedet og andre specifikke krav. Indhold i anbefaling Udgangspunktet for Green Mobilitys anbefaling er en investeringsneutral 1:1 udskiftning, hvilket betyder, at køretøjerne som opfylder de anbefalede skærpede krav til energiklasser, matcher de nuværende køretøjer i anskaffelsespris. I denne investeringsneutrale anbefaling arbejder vi med en tidshorisont på 5 år, med resultatberegninger år for år og samlet for perioden. På baggrund af det enkelte køretøjs køremønster og årligt forventede kørte kilometer samt en anbefalet driftstid på 4 år for personvogne og 4 år for varevogne, energi- og CO2-optimeres køretøjerne i takt med at de udskiftes. For det enkelte køretøj angives den fremtidige anbefalede energiklasse, CO2-udledning/km samt motorteknologi/brændstoftype. Brændstof- og CO2-beregninger I alle beregninger af brændstof- og elforbrug samt CO2-udledning er der anvendt normtal for blandet kørsel (EU forordning 692/2008). Elbiler figurerer i henhold til EU forordningen med nul gram CO2/km idet der ikke er nogen udledning fra bilen, samt at den anvendte el/energi kommer fra det kvotebelagte område hvor der er loft over CO2 udledningen uanset hvor mange elbiler og andre forbrugere der belaster el-produktionen. Det betyder at alle beregninger og estimater for reduktion er sammenlignelige, men vil være afvigende fra reelt forbrug og dermed udledning, idet reelt forbrug påvirkes af køremønster, distance og den enkelte brugers kørestil (se under idekatalog/initiativer). Da Kommunen ikke har oplyst faktuelt brændstofforbrug og faktuelt kørte kilometer for seneste 12 måneder for den samlede analyserede vognpark indgår forholdet mellem det samlede nominelle og det samlede faktuelle brændstofforbrug ikke i analysen. Derfor gives ikke et overblik over køremønster, distance og den enkelte brugers indvirkning som pt. er aktuelt. Side 8 af 20

9 Nominelt og faktuelt forbrug For køretøjerne i afdelingerne er ikke oplyst tal for faktuelt brændstofforbrug og kørte kilometer gennem seneste 12 måneder og på baggrund heraf har det ikke været muligt at beregne forskellen mellem nominelt (EU data) og faktuelt forbrug for disse køretøjer. Vognparken Faktuelt forbrug over nominelt Samlet antal person- og varebiler 28 Årligt kørte kilometer km % CO2 Nominel Faktuel CO2-udledning 44 ton n/a ton Gns. CO2-udledning pr. køretøj 137 g/km n/a g/km Brændstof Nominel Faktuel Benzin/diesel Liter n/a liter Gns. km/liter benzin el. diesel 21,7 liter n/a liter Økonomi Nominel Faktuel Brændstofudgift kr. n/a kr. I skemaet er anvendt gennemsnitlig brændstofpris i 2013: kr. 11,30 inkl. moms Ved en afvigelse på % i forhold til nominelt estimeret forbrug og for brugergrupper med mere intensivt køremønster (som fx i tæt bykørsel med mange start/stop) og en afvigelse på over 35 %, er der et stort udviklingspotentiale som er uddybet under initiativer. De anvendte brændstofpriser i nominelle fremadrettede beregninger: Priserne forventes at udligne prisstigning i den betragtede 5 års periode Benzin: Diesel: Natur- og biogas: 12,50 kr./liter 11,30 kr./liter 12,10 kr./m3 El: Ekskl. Rabat og ekskl. Moms 2,10 kr./kwh Side 9 af 20

10 Idekatalog/Initiativer I kapitlet idekatalog præsenterer Green Mobility forslag og initiativer til yderligere tiltag med sigte på energi-og CO2-reduktion i Afdelingernes vognpark og mobilitet, tiltag som ikke nødvendigvis er økonomisk neutrale idet der kan være tale om højere investering/leasingydelse i nye køretøjer med den mest optimale teknologi til specifikke behov og køremønstre, det kan også være forslag til minimering af vognparken og udfasning af et antal køretøjer og implementering af delebil/pool ordninger der kan minimere samlet TCO, ligesom ændrede køretøjsstørrelser og brugerinddragelse kan bringes i forslag. Generelt I udarbejdelsen af anbefalingen er der ikke lagt op til en speciel brændstof- /energiform i beregningerne. De brændstoftyper og motorteknologier der anbefales, er alene vurderet ud fra det individuelle kørselsmønster og kilometerforbrug der er oplyst samt at den samlede omkostning skal være investeringsneutral. Side 10 af 20

11 Anbefaling I det følgende præsenteres en investerings neutral anbefaling for person, minibusser- og varevogne op til 3500 kg. Anbefalingen er udført som 1:1, hvilket betyder at der ikke er foretages ændringer i vognparkens størrelse og sammensætning, samt at de fra kortlægningen oplyste køremønstre og kørte kilometer fortsætter uændret. I anbefalingen for Afdelingernes person, minibusser- og varevogne optil 3500 kg præsenteres de optimale energiklasser, brændstoftyper og motorteknologier, der bedst matcher afdelingens behov ud fra disse kriterier. I takt med implementeringen af nye køretøjer opnås de besparelser og CO2-reduktioner som der er oplyst i konsekvens ved fuld implementering. Implementering af anbefaling Green Mobility har i Green Mobility System fastlagt henholdsvis en investeringsneutral anbefaling samt yderligere optimerede forslag som ikke er investerings neutrale, men som reducerer CO2-udledning og brændstof- /energiforbrug yderligere (fx hvis elbil er bedre egnet i det aktuelle køremønster, eller der foreslås et antal mindre køretøjer) Ovenstående skærmbillede illustrerer en 5-års periode for en del af Afdelingerne, hvor udskiftningsfrekvensen fra den anbefalede bilpolitik er benyttet. Nuværende vognparks biler (blå) oplyses med bilmodel og gram CO2/km. For fremtidens vognpark (grøn) oplyses hvilken energiklasse, inkl. gram CO2/km, brændstoftype og motorteknologi, der anbefales. I Green Mobility System ligger henholdsvis en anbefaling og optimeringsforslag for den samlede vognpark adskilt på afdeling/organisation som oplyst, med oplysninger om anbefaling af udskiftningstermin, energiklasse og brændstoftype/motorteknologi for samtlige køretøjer. Der gives adgang til systemet på (brugernavn og adgangskode fremgår af bilag 1). Side 11 af 20

12 Implementeringen kan ske ved at organisationen først vurderer om køretøjet skal udskiftes eller udfases (se idekatalog/initiativer). Herefter besluttes det at følge enten den investeringsneutrale anbefaling eller et af de optimerede forslag for den aktuelle bil. Ved efterfølgende udbud og ordreafgivelse skal det sikres at kravene til energiklasse, brændstoftype og motorteknologi, som oplyses for hvert enkelt køretøj, efterleves for at opnå den ønskede effekt. Som det vil fremgå af anbefalingen er der et potentiale for CO2-reduktion og brændstofbesparelse i den analyserede del af Kommunens vognpark på ca kr. og ca. 54 ton CO2 set over kommende 5 års periode hvis anbefalingen følges. Der er interessante CO2- og brændstofbesparelser, med positive sideeffekter, hvis forslagene til optimering følges for de køretøjer som snarest står til udskiftning. Udskiftningsfrekvens Der er taget udgangspunkt i en fremtidig udskiftningsfrekvens på 4 år for personvogne, minibusser og varevogne. I de tilfælde hvor en udskiftning kan fremrykkes, eller hvis kommunen fremadrettet beslutter at arbejde med kortere udskiftningsfrekvens (fx fra 4 til 3 år for personbiler), vil det have en gunstig indflydelse på CO2-udledning, energiforbrug og brændstofomkostning. Det fremgår at Afdelingerne har et antal køretøjer som er ældre end 4 år, hvilket betyder at disse køretøjer bør udskiftes snarest muligt for at løfte den sidste del af vognparken op på et både miljø- og klimamæssigt godt niveau og hermed sikre en brændstof, CO2- og omkostningsreduktion der understøtter kommunens overordnede målsætning for området. Det anbefales at bruge denne lejlighed til, nøje at vurdere og om muligt fastlægge klare bilpolitikker som følges af alle og som minimum følger Green mobilitys investeringsneutrale anbefaling vedr. energiklasse og teknologi og i videst muligt omfang følger et af optimeringsforslagene.(se idekatalog/initiativer) Energiklasse De anbefalede energiklasser og brændstof- /motorteknologi giver afdelingerne de nødvendige muligheder ved udskiftning, idet der indenfor de anbefalede energiklasser er en bred vifte af mærker og modeller som både kan matche tilsvarende nuværende bil økonomisk ved udskiftning og overholde de anbefalede energiklasser. Brændstoftype I takt med optimeret motorteknologi i bilerne, samt udbygning af det avancerede antiforureningsudstyr som er monteret, stiger kravet til rette valg af teknologi og brændstof i forhold til driftsmønster og kørselsbehov. Det fulde udbytte af de teknologiske fremskridt, og dermed minimeret brændstofforbrug og CO2-udledning, opnås derfor kun gennem en nøje tilpasning af teknologien til specifikt driftsmønster. Det er dette match kombineret med forslaget til afdelingernes bilpolitik for udskiftningsfrekvens på 4 år som ligger til grund for den anbefalede energiklasse og brændstof- /motorteknologi for den enkelte bil som fremgår af Green Mobility System. Side 12 af 20

13 Ladeinfrastruktur Det aktuelle brugs og køremønster i Afdelingerne gør indfasning af et antal el-køretøjer mulig idet disse køretøjerne har et relativt lille dagligt kørebehov (få kilometer) og samtidig har et intensivt køremønster med stop af kortere eller længere varighed hvilket er meget ugunstigt for benzin- /dieselteknologi men derimod optimalt at dække med el, idet en elmotor er meget lidt påvirkelig af temperatur. Kommunen bør vurderer en mulig indfasning af elbiler i Afdelingerne, hvilket betyder nødvendig etablering af ladefaciliteter der kan sikre opladning i stilstandsperioden overvejende ved parkering om natten. Dette betyder, at der skal etableres dedikerede P-pladser med ladestandere hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til drift og aktivitet men også med inddragelse af netselskabet idet det skal sikres at der kan leveres strøm i det nødvendige omfang. Det anbefales derfor at nedsætte en arbejdsgruppe med aktuelle interessenter så det kan sikres, at de mest optimale fysiske placeringer for natlig parkering udpeges og i forlængelse heraf at netselskab og mulige leverandører af ladefaciliteter inddrages i udarbejdelsen af løsningsmodeller og økonomisk konsekvens for opsætning af ladeinfrastruktur. Side 13 af 20

14 Konsekvens Ved fuld implementering af den investeringsneutrale anbefaling for person- og varevogne op til 3500 kg, ud fra oplyste forudsætninger, er konsekvenserne beregnet til nedenstående resultat. Totalt resultat over en 5-års periode Samlet CO2-reduktion 54 ton Samlet benzin/diesel sparet Økonomisk besparelse på brændstof Antal person- og varebiler i vognparken 28 Grøn ejerafgift (indgår ikke i analysen) Mobilitetsform (indgår ikke i analysen) liter ,- kr. Besparelsen til grøn ejerafgift kan ikke beregnes i denne optimeringsanalyse idet grøn ejerafgift er fastlagt ud fra den enkelte bils nominelle brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU forordning 692/2008) og ikke den energiklasse den indgår i. Specifik grøn ejerafgift for den enkelte bil afhænger af om den ligger i top eller bund i sin energiklasse. En konsekvensberegning af dette forhold og den aktuelle besparelse hertil kræver derfor eksakt beregning på det/de køretøjer som skal erstatte eksisterende. Konsekvens ved investeringsneutrale anbefaling år for år n/a n/a Ovenstående er beregning af de nominelle reduktioner og besparelser år for år og samlet set i kommende 5 års periode ved implementering af den investeringsneutrale anbefaling for person og varevogne Side 14 af 20

15 Initiativer Initiativer vil tage udgangspunkt i bruger af køretøjet, mobilitetsform og selve køretøjerne og er ikke investeringsneutrale. For nogle er der tale om en investering up-front som i den efterfølgende drift giver besparelser. For andre er der tale om en besparelse up front f eks ved downsizing eller udfasning af et antal køretøjer der dog kan kræve investering i fx et styresystem til delebiler/pool-ordning. I forbindelse med det enkelte foreslåede initiativ er angivet økonomisk vurdering eller angivelse af hvordan dette afdækkes. Brugerinddragelse Køretøjer er det værktøj hvor brugerne gennem deres kørerutiner, adfærd og kørestil har den største indflydelse på CO2-udledning og energiforbrug. Det betyder at man kan nå langt med hele flåden både nye og ældre køretøjer, ved at inddrage, motivere og coache brugerne til at få det optimale ud af teknologi og brændstof. KørGrønt management Grundet manglende faktuelle forbrugs data er ikke beregnet aktuelle gab mellem nominelt brændstofforbrug og faktuelt brændstofforbrug på Afdelingernes vognpark gennem de seneste 12 mdr. Med baggrund i vores erfaring fra lignende Afdelingers køremønster og kørebehov er det ikke realistisk at reducere til nominelt beregnet forbrug. En realistisk reduktion af brændstofforbruget gennem brugerinddragelse med gennemsnitlig % vil betyder en brændstof- CO2- og omkostningsreduktion svarende til ca liter, ca. 7 ton CO2 og ca ,- kr. pr. år som dog vil falde i takt med implementering af optimerede teknologier og afledt mindre forbrug, men dog fortsat et anseeligt beløb (som kun reflekterer de 28 analyserede køretøjer ud af Kommunens samlede vognpark) kommunen bør overveje, at anvende noget af denne og muligt øvrige besparelse i et velorganiseret og veldokumenteret motivationsprogram som kan forstærke fokus og involvering fra dem som virkelig kan påvirke CO2-udledning, energiforbrug og omkostning hertil og hermed opnå reduktionen. Eksempelvis kan Green Mobility KørGrønt management implementeres. Med KørGrønt management kan sikres kontinuerlig dataopsamling fra køretøj, rute og kørestil med datalogger og telematik, der kontinuerligt opsamler data fra hvert enkelt køretøj. Med baggrund i reelle data Side 15 af 20

16 for brændstofforbrug, køretøjets hastighed, hver turs distance, motoromdrejninger og acceleration/deceleration kan dannes et billede af køremønster og kørebehov samt kørestil. Herudfra kan Green Mobility coache den enkelte bruger løbende gennem gode råd og understøtte positivt justerede kørerutiner og adfærd som kan være opnået på KørGrønt kursus, men som erfaringsmæssigt hurtigt træder i baggrunden hvis det ikke kontinuerligt følges og positivt følges op, Denne løbende positive coaching og dataopsamling som er nødvendig for vedvarende positive ændringer, kan ligeledes danne baggrund for et belønningsprogram for brugerne. Erfaringer med kontinuerlig opfølgning viser at potentialet for brændstofreduktion i relation til brugerne ligger på %. De opsamlede data fra KørGrønt Management kan ligeledes anvendes til rapporter for den enkelte afdeling og samlet for organisationen, og kan indgå i grønt regnskab/csr regnskab. Grønt regnskab & dataindsamling Det grønne regnskab kræver faktuelle tal for brændstofforbrug og CO2-udledning. Dette kræver dataindsamling. Data og rapportering kan tilflyde det grønne regnskab gennem KørGrønt Management som beskrevet tidligere. Ønskes KørGrønt Management ikke, kan data til det grønne regnskab baseres på tal for årets brændstofindkøb og som sammenholdt med foregående år angiver ændringen/ reduktionen i CO2-udledningen. Disse faktuelle data kan i det grønne regnskab og i virksomhedens eventuelle CSR rapportering udbygges med de gennemførte og for kommende periode planlagte aktiviteter. Side 16 af 20

17 Flådeoptimering Udskiftningskriterier Varevogne på op til 3,5 ton er ligesom personvogne, underlagt miljøkrav reguleret gennem EU-normen. Skærpede krav til person og varevogne/minibussers CO2-udledning er fastsat frem til Dette betyder, at køretøjerne løbende udvikles og optimeres til lavere CO2- udledning og forbrug. Det anbefales derfor at der implementeres en fast bilpolitik indeholdende udskiftningsfrekvens og øvrige vigtige parametre. Udskiftningsfrekvensen bør fastlægges til 4 år. Herved får kommunen størst udbytte af udviklingen, ligesom der er mulighed for en maksimal nedbringelse energiforbruget og CO2-udledningen med den positive reduktion i brændstofomkostningerne som dette giver. Flådesammensætning Kortlægning, analyse og anbefaling af vognparken i Afdelingerne er, som tidligere nævnt, baseret på en optimering af den nuværende flådestørrelse, sammensætning, køremønster og distance. Der er ikke fokuseret på mulige ændringer i flådesammensætningen i form af ændret køretøjsstørrelse (downsizing), en reduktion af antallet af køretøjer (med bevaret mobilitet) eller andet hverken ved person- eller varebiler. I det følgende beskrives initiativer som kan optimere flåden. Afdelingerne Afdelingernes vognpark består i dag af 28 køretøjer hvoraf knapt halvdelen af køretøjerne først skal udskiftes om henholdsvis to og tre år. Dette ændrer dog ikke på at de kan indgå i en mulig samlet flådeoptimeringsplan. Med den investeringsneutrale anbefaling vil afdelingen over den kommende 5 års periode kunne reducere CO2 udledningen med ca. 54 ton, reducere brændstofforbruget med ca l og reducere omkostningen til brændstof med ca. kr ,- Denne reduktion kan dog øges markant gennem en flådeoptimering som kan inddrage et antal elbiler, en downsizing af et antal køretøjer (se optimeringsforslag i Green Mobility System) samt etablering af en mulig pool-ordning med et antal af køretøjerne som gør en udfasning af nogle køretøjer mulig. Et sådan tiltag kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem afdelingerne eller en centralisering af de aktuelle køretøjer som kan indgå i ordningen hvilket i praksis skal betyde, at den enkelte afdeling oplever, at en administrativ og praktisk byrde fjernes samt at booking, løbende renhold og vedligehold mv blot klares så den enkelte afdeling kan fokusere på løsning af deres kerneopgaver. Et sådan tiltag kræver en nøje analyse af det enkelte køretøjs brug og belastning samt den enkelte afdelings faktiske behov for tilgang til det enkelte køretøj med minutters, timers eller dages planlægning. Herudover ligger et vigtigt planlægnings og motivationsarbejde samt implementering af smidigt og velfungerende booking system, således at den enkelte afdeling ikke oplever en sådan omlægning og optimering som en hindring for udførelse af deres arbejde men derimod kan opleve bedre køretøjer når der er behov. Side 17 af 20

18 Køretøjerne & teknologien Kommunens vognpark er i dag overvejende baseret på dieselkøretøjer. Dieselteknologi vil i den betragtede periode, og med de fortsatte optimeringer der finder sted, være det anbefalede og mest kosteffektive til de brugere som kører mange kilometer årligt, og som har et køremønster der overvejende består af længere ture på lande- og motorvej. Afdelingerne har fortsat et stort behov af denne type. For de køretøjer som kører dør-til-dør og bykørsel og under km/år anbefales el køretøjer. Kommunen bør overveje indfasning af et antal el køretøjer, idet der er et mobilitetsbehov og et køremønster som gør dette muligt. I dette lys er det vores vurdering, at 11 køretøjer af den analyserede vognpark (ca. 38 %) kan erstattes med el-køretøjer i forbindelse med alm. Udskiftning indenfor godt. 3 år. For køretøjer med et meget blandet køremønster og op til km/år, vil plug-in hybrid være anbefalelsesværdigt, idet en meget stor del af kørslen vil ske med el. Tilgangen til denne teknologi er dog begrænset og økonomisk utilnærmelig. Derfor vil det fortsat være anbefalelsesværdigt med enten benzin- eller dieselkøretøjer til dette driftsmønster og behov. Ønsker Afdelingerne at nedbringe den fossile CO2-udledning fra dieselkøretøjerne, er tilsætning af 2. generation biodiesel til brændstoffet en teknologisk god vej at gå. I sommerhalvåret er det muligt at nedbringe den fossile CO2-udledning med op til 25 %, I den hårde vinterperiode er det muligt at reducere den fossile CO2-udledning med 10 %. Et sådan meget effektivt tiltag kræver eget tankanlæg og motivation for selv at blande ved tankning. Side 18 af 20

19 Opfølgende arbejde Behovet for mobilitet varierer i takt med kommunens/afdelingernes aktivitetsniveau og udvikling og et samlet overblik over Kommunens samlede vognpark, køremønster og brug er nødvendig for at sikre de mest CO2, brændstof og omkostningsminimerende tiltag. Bilernes løbende teknologiske udvikling åbner ligeledes op for nye muligheder som bør indgå i den løbende styring af vognparken. Derfor kan det anbefales at få gennemført kortlægning og analyse med anbefaling og initiativer for den resterende del af vognparken samt på sigt, opfølgende kortlægning og analyse hvert år, så det sikres at vognparkens sammensætning afspejler de aktuelle behov, de aktuelle køremønstre og de tilgængelige teknologiske muligheder, hvilket sikrer laveste brændstofforbrug, omkostning og CO2-udledning. Green Mobility er gerne behjælpelig med rådgivning og delanalyser. Kortlægning, analyse, anbefaling med konsekvensberegning og initiativer er initieret af Gate 21, Formel M projekt og udarbejdet for Middelfart kommune, af Jens R. Andersen, Green Mobility A/S. Arbejdet er afsluttet den. 15. december For Green Mobility A/S Jens R. Andersen, direktør Hellestrup, den 15. december 2013 Side 19 af 20

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU112-MAT/D Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Bæredygtig udvikling Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune Ambition om at være grøn kommune Ambition om at være grøn kommune Fredericia Byråd prioriterer natur og miljø højt, hvilket fremgår af

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Obligatorisk køreskoleundervis i energirigtig køreteknik 1. Beskrivelse

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere