april 2005 Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "april 2005 Årsrapport 2004"

Transkript

1 april 2005 Årsrapport 2004

2 14. april 2005 Banedanmark Amerika Plads København Ø Forfatter: Forfatter mail: Telefon: Telefon direkte:

3 INDHOLD 1. BERETNING Hovedopgaver Årets resultater Fra Banestyrelse til Banedanmark Samlet vurdering Udfordringer i MÅLRAPPORTERING Fokusområder i Banedanmarks resultatkontrakt Uddybende bemærkninger om målsætningerne sikkerhed, Effektivisering, Regularitet, Økonomistyring og Trafikomfang REGNSKAB Driftsregnskabet Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet Baneafgifter m.v Anlægsregnskab Drifts- og anlægsregnskab for Entreprise Materielle anlægsaktiver Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Personale PÅTEGNING 32 BILAG A. ANLÆGSPROJEKTER, RÅDIGHEDSPULJE OG PULJER 33 A.1 Anlægsprojekter 34 A.2 Rådighedspuljer til øvrige investeringer 43 A.3 Særlige puljer i øvrigt 47

4 BILAG B. FORNYELSE OG VEDLIGEHOLDELSE 50 B.1 Fornyelse og vedligeholdelse 50 B.2 Fornyelsesaktiviteter i B.3 Vedligeholdelsesaktiviteter i BILAG C. BEMÆRKNINGER OM SKS OG BANEDANMARKS POSTERINGER SAMT KOPI AF BREV FRA ØKONOMISTYRELSEN HEROM 57 BILAG D. GRØNT REGNSKAB 59 BILAG E. OPFØLGNING PÅ TRAFIKAFTALEN AF NOVEMBER Vedligeholdelse og reinvestering af jernbanenettet 64 Effektivisering 65 Udbud af opgaver på entreprenørområdet 66 Fremrykning af Ringbanen 67 Øget kapacitet, København H/Nørreport/Østerport 68 BILAG F. TILSTANDSDATA FOR JERNBANENETTET 69 KORT OVER JERNBANER I DANMARK 71

5 1. BERETNING 1.1. HOVEDOPGAVER Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet. Banedanmark skal drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv togdrift samt udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager kanaltildeling til jernbanevirksomhederne. Som led i Banedamarks udvikling fra styrelse til produktionsvirksomhed blev navnet ændret fra Banestyrelsen til Banedanmark. Det skete den 1. marts 2004 med lov om Banedanmark, som samtidig gav Banedanmark en bestyrelse, der i 2004 var rådgivende. Denne årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven for 2004, som henhører under Banedanmark. Det er følgende hovedkonti: Konto Banedanmark (Statsvirksomhed) Banedanmark (Anlægsbevilling) Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed) Baneafgifter mv. (Anden bevilling) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Anlægsbevilling) 1.2. ÅRETS RESULTATER Regnskabsresultat Tabel Banedanmarks finansielle resultat i mio. kr. Konto Indtægter 419,7 168,0 17,6 636, ,0 5,7 Udgifter 895,6 961, ,5 939, ,3 31,0 Resultat, brutto -475,8-793, ,9-303,0 52,8-25,3 Bevilling (nettotal) 524,4 896, ,4 324,8-72,6 33,7 Resultat, netto 48,6 103,3-257,5 21,8-19,8 8,4 Akkumuleret resultat til videreførsel 4,3 376,8-196,4-2,5 29,0 Årsrapport

6 For Banedanmarks driftskonto ( ) er det tilfredsstillende, at det er lykkedes at opnå en positiv opsparing ved udgangen af 2004 og herved undgå et negativt akkumuleret resultat 4 år i træk. Resultatet for nyanlæg ( ) er tilfredsstillende, idet de igangsatte anlægsprojekter stort set forløber planmæssigt. Der er dog oparbejdet store anlægsopsparinger, primært som følge af ændret periodisering af indtægter For fornyelse og vedligeholdelse ( ) har den gennemførte produktion i 2004 været 33 % større end i 2003, hvilket indebærer et merforbrug på 4 %, svarende til knap to ugers produktion, i forhold til de bevillingsmæssige grænser. Det er utilfredsstillende, at den negative udsvingsgrænse således er overskredet med over 60 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at ulykken ved Tommerup i februar 2004 har medført mange tilstandsbaserede vedligeholdelsesudgifter og forøgede udgifter til fejlretning som følge af jernbanenettets tilstand. Hertil kommer, at Banedanmark har været fokuseret på at gennemføre et højt aktivitetsniveau for fornyelsesinvesteringerne for at rette op på tidligere års kritik af for lille produktionsomfang og for stor opsparing. Samtidig har entreprenørmarkedets udvikling medvirket til, at fornyelsesprojekterne i højere grad har overholdt tidsplanerne. Dette har ikke været tilfældet i de foregående år, hvor interne kapacitets- og planlægningsproblemer ofte betød, at produktionen blev væsentlig lavere end planlagt. Således var Banedanmark i 2002 i den situation, at det var nødvendigt at bede om øget akkumuleret udsving på kontoen, da den planlagte produktion ikke kunne nås. Banedanmark opkræver baneafgifter ( ), udbetaler miljøtilskud til godstrafikken samt betaler for jernbanetrafikkens brug af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt Kastrupbanen i henhold til Transport- og Energiministeriets særlige bekendtgørelse herom. Da der er tale om en anden bevilling tilfalder besparelsen direkte statskassen. Det er tilfredsstillende, at et forøget trafikomfang har medført en besparelse for statskassen. Entreprenørvirksomhedens driftsresultat ( ) er tilfredsstillende, idet det på trods af stigende konkurrence er lykkedes Entreprenørvirksomheden at opnå et overskud udover overskudskravet i Finansloven. For Entreprenørvirksomhedens anlæg ( ) er der en anlægsopsparing til anvendelse i 2005, fordi Entreprisevirksomhedens investeringsbehov er revurderet i Effektivisering Banedanmark opnåede et effektiviseringsresultat på i alt 639 mio. kr. for rammeaftaleperioden Det er et højt resultat, men mindre end kravet på i alt 705 mio. kr. og dermed utilfredsstillende. Effektiviseringsresultatet er nærmere beskrevet i kapitel 2. Årsrapport

7 Sikkerhed I 2004 har Banedanmark opnået at få sikkerhedscertifikat, og jernbanesikkerhed har generelt fået fornyet og styrket opmærksomhed både i Banedanmarks overordnede mål og i organisationen. Der er hermed taget skridt i retningen af en veldokumenteret og proaktiv sikkerhedsadfærd. Banedanmark ønsker at udvikle en højere grad af rapportering og at opbygge statistiske analyseværktøjer til angivelse af sikkerhedsindikatorer. Fokus for 2005 vil ligge på opbygning af risikoanalysemetodik og sammenkædning af registreringer af infrastrukturens tilstand med registreringer af fejl og hændelser. Disse tiltag vil understøtte evnen til at forudsige fejl og undgå ulykker. Det betragter Banedanmark som et tilfredsstillende resultat og udgangspunkt for den fremtidige sikkerhedsindsats. Regularitet Banedanmark leverede i 2004 en utilfredsstillende kanalregularitet for DSB S-tog, DSB øvrige passagertog og Railion godstog. Derimod opfyldte Banedanmark målene i aftalen med Arriva Tog A/S. I kapitel 2 beskrives udviklingen i den leverede kanalregularitet nærmere. Desuden beskrives den regularitet, som togselskabernes passagerer og godskunder oplever (produktregulariteten). Det fremgår her, at Banedanmark i 2004 forårsagede knap halvdelen af alle forsinkede tog. Opfyldelse af forudsætningerne i Rammeaftalen for Med rammeaftalen for , jf. trafikaftalen af november 1999, blev det forudsat, at Banedanmarks fornyelse af jernbanenettet skulle forøges væsentligt i forhold til det ekstraordinært lave niveau i 1999, dels ved at forøge bevillingsniveauet, dels ved at Banedanmark i perioden skulle effektivisere for 705 mio. kr. for at kunne medfinansiere det øgede aktivitetsniveau. Rammeaftalen krævede desuden udbud af de entreprenøropgaver, som Banedanmark selv udførte, og at Banedanmark solgte sine rådgivningsaktiviteter fra. Der blev endvidere forudsat indgået en resultatkontrakt med departementet med mere detaljerede krav til Banedanmark, herunder krav til regulariteten. Endelig indeholdt trafikaftalen af november 1999 forudsætninger om to store anlægsprojekter, herunder fremrykning af tidsplanen for Ringbaneprojektet og gennemførelse af det såkaldte LOKO-projekt til forøgelse af kapaciteten på strækningen København Østerport. Bilag E indeholder en detaljeret afrapportering på opfyldelse af rammeaftalen Som det fremgår af dette bilag er målene delvist nået. Det kan hertil oplyses, at: Banedanmark har i det væsentlige gennemført de forudsatte fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter, om end udsvingsgrænsen blev overskredet, som omtalt ovenfor. Årsrapport

8 Banedanmark har ikke fuldt ud realiseret den forudsatte effektivisering i perioden fra 2000 til 2004, jf. ovenfor Banedanmark har gennemført salg af rådgivningsdivisionen i 2001 til Atkins plc og gennemført udbud af de entreprenøropgaver, som Banedanmark selv udførte, således som det nærmere beskrives i bilag E. I øvrigt henvises også til omtalen i kapitel 2 af resultatkontraktens målsætning om konkurrence. Banedanmark har udført og ibrugtaget de to anlægsprojekter, Ringbaneprojektet og LOKO-projekt, i overensstemmelse med forudsætningerne. Dele af begge projekter er dog forsinket. Forudsætningerne for LOKO-projektet blev fastlagt i Finanslovsaftalen af 26. november Forudsætningerne for Ringbanen blev fastlagt i aftalen af 28. december 1998 mellem den daværende regering, SF og Enhedslisten om initiativer til styrkelse af den kollektive trafik. Forudsætningerne er efterfølgende justeret, senest ved udvidelsen af projektet med 236 mio. kr. i forbindelse med Finansloven for Mere detaljeret status om de to anlægsprojekter fremgår af bilag A og bilag E. Øvrige resultater Trafikomfang I 2004 kørte passagertog og godstog 61,8 mio. togkm. på statens jernbanenet. I forhold til 2003 har der været vækst i trafikomfang for både passagertog og godstog opgjort i togkm. Samlet set er der tale om en vækst på 2% fra 2003 til Der har samtidig i 2004 været en vækst i både transporterede godsmængder (+4%) og transporterede passagerer (+1%), jf. den nærmere beskrivelse i kapitel 2. Det må betragtes som tilfredsstillende, at der herved er realiseret en forbedret kapacitetsudnyttelse af jernbaneinfrastrukturen. Også for hele resultatkontraktperioden har der været en vækst i trafikomfang (7% i togkm. for passagertog og 1% i tonkm. for godstog). Det er dog mindre end de forudsatte mål i Banedanmarks resultatkontrakt for Skattesagen Banedanmark har siden 2002 været part i en skattesag. Skattesagens udgangspunkt var, at flere hundrede medarbejdere i Banedanmark i årene har fået udbetalt skattefrie godtgørelser i forbindelse med rejser og udstationering, som de senere er blevet beskattet af. Skattesagen fandt en afgørelse i december 2004, hvor en faglig voldgift, som SID, Dansk Metal og Dansk Elforbund havde anlagt mod Finansministeriet, sluttede med en kendelse, der gav medarbejderne medhold i sagen. Det betød, at Banedanmark i stor udstrækning blev dømt til at kompensere medarbejdere, der er blevet mødt med krav om efterbeskatning af Årsrapport

9 godtgørelse for tjenesterejser og skattefrie diæter. Det skønnes, at der kan blive tale om en ekstraordinær udgift for Banedanmark på op til ca. 60 mio. kr. Banedanmark har i 2004 indført nye retningslinier for administration af tjenesterejser og udstationering, som Rigsrevisionen har vurderet som tilfredsstillende FRA BANESTYRELSE TIL BANEDANMARK Fra 1. marts 2004 har Banedanmark fået en ny ledelse med en rådgivende bestyrelse og en direktion, jf. lov om Banedanmark. Fra 2005 er det forudsat, at Banedanmarks produktion reguleres på basis af en særlig kontrakt indgået med Transport- og Energiministeriets departement. Bestyrelsen vil, når et sådant styringskoncept er helt på plads, og bestyrelsen har opnået den fornødne indsigt i Banedanmarks økonomi og drift, blive tillagt bestyrelsesansvar indenfor de rammer, der følger af, at Banedanmark er en statsvirksomhed, og de rammer, der fremgår af Finansloven og den føromtalte kontrakt med Transport- og Energiministeriets departement. Trafikaftale med virkning fra 2005 Den politiske aftale på trafikområdet af 5. november 2003 indebærer på Banedanmarks område en 2-årig aftale for 2005 og 2006 med 8-årige sigtelinier for perioden om fornyelse, vedligeholdelse og drift. Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: Jernbanenettets trafikale ydeevne fastholdes, hvilket er en stor udfordring henset til nettets alder. Regularitet. I iværksættes en særlig indsats for at forbedre Banedanmarks påvirkning af togenes rettidighed. Genopretning. I perioden fra 2010 og fremover vil virkningen af den løbende genopretning af nettet vise sig ved en reduktion af gennemsnitsalderen på spor mv. I Trafikaftalen indgår et effektiviseringskrav, som forudsætter et gennemsnitligt aktivitetsniveau, der målt i forhold til enhedspriserne i 1999 er ca. 300 mio. kr. større end bevillingsniveauet på ca. 2,4 mia. kr. i årene For perioden er aktivitetsniveauet 3,1 mia. kr. og bevillingsniveauet 2,5 mia. kr. Til sammenligning er kravene i indeværende rammeaftale, , et gennemsnitligt årligt aktivitetsniveau, der er ca. 141 mio. kr. større end bevillingsniveauet på ca. 2 mia. kr. til drift, vedligehold og fornyelse. Samtidigt er det forudsat, at der i perioden kommer en markant vækst i trafikomfanget på det statslige jernbanenet. Årsrapport

10 Trafikaftalen og de 8-årige sigtelinier muliggør en forbedret langtidsplanlægning og bidrager herved til at forbedre Banedanmarks muligheder for at leve op til de forudsatte produktionsog effektiviseringskrav. Det vil navnlig i perioden være en meget betydelig udfordring for Banedanmark at realisere effektiviseringer af den krævede størrelse. Kontrakt mellem Transport- og Energiministeriets departement og Banedanmark I forlængelse af Trafikaftalen er der i foråret 2005 indgået en kontrakt mellem Transport- og Energiministeriets departement og Banedanmark. I kontrakten fokuseres der på de grundlæggende ydelser, som Banedanmark som infrastrukturforvalter skal levere i perioden 1. januar 2005 til 31. december Ny signalstrategi Efter Trafikaftalen blev indgået, har en uafhængig konsulentundersøgelse i 2004 dokumenteret, at signalernes stigende gennemsnitsalder i løbet af trafikaftalens periode vil udløse et betydeligt efterslæb i fornyelsen af sikringsområdet. Banedanmark har gjort departementet bekendt med problemet og samtidig lagt op til en alternativ løsning. Konkret har Banedanmark påpeget, at den aftalte strategi om strækningsvis udskiftning af signalanlæg også fremover vil efterlade mange grænseflader til andre delsystemer på sikringsområdet såsom fjernstyring og togkontrol samt grænseflader til tilstødende baner med ældre sikringsanlæg. Erfaringsmæssigt er disse grænseflader meget omkostningstunge at håndtere, ligesom de er årsag til en del fejl. Disse grænsefladeproblemer samt anlæggenes stigende alder betyder, at strategien med en strækningsvis udskiftning muligvis ikke er optimal. Banedanmark har derfor skitseret en ny strategi, hvor der gennemføres en totaludskiftning af hele sikringsområdet. Strategien skal gennemarbejdes og afklares, så at den kan indgå i genforhandlingen af trafikaftalen i efteråret Entreprise ny organisering Banedanmarks entreprenørvirksomhed, Entreprise, har sidst i 2004 gennemført en reorganisering af divisionen. For at reducere behovet for tjenesterejser og for at udnytte ressourcerne mere effektivt samt ikke mindst for at sikre, at opgaverne organiseres, ledes og udføres inden for et afgrænset geografisk område, er det besluttet at opdele Entreprise i tre regioner: Region Nordjylland, Region Sydjylland og Fyn samt Region Sjælland. Herudover er der en landsdækkende region, som varetager opgaver, hvor ressourcer, kompetencer og maskiner er så få eller specielle, at disse nødvendigvis må nyttiggøres landsdækkende. Rejseaktiviteter i forbindelse med opgaver for den landsdækkende region vurderes at være af mindre omfang. Årsrapport

11 Den regionale struktur skal sikre, at de nødvendige beslutninger og dispositioner foretages så tæt på den enkelte opgave og medarbejder som muligt. Desuden blev det sidst i 2004 besluttet at fokusere yderligere på Entreprises kerneopgaver og udlicitere en række områder, der ikke hører til Entreprises kerneopgaver SAMLET VURDERING I 2004 er konkurrencen på entreprenørmarkedet blevet styrket. Banedanmark har forøget den samlede fornyelses- og vedligeholdelsesproduktion med 33 % i forhold til Baggrunden er, dels at fornyelsesprojekter i større udstrækning er gennemført ifølge tidsplanerne, dels at der er truffet nødvendige beslutninger om at forøge de tilstandsbaserede vedligeholdelsesudgifter efter ulykken ved Tommerup i februar 2004, og endelig at vedligeholdelsesbehovet er forøget som følge af jernbanens alder og tilstand. Det har imidlertid også haft som konsekvens, at den samlede fornyelses- og vedligeholdelsesproduktion for 2004 har overskredet den bevillingsmæssige grænse. Banedanmark har taget skridt til at sikre, at udgifterne fra 2005 holdes indenfor den bevillingsmæssige ramme. Modsat er der på anlægsområdet fortsat en række forsinkelser og udskydelser, som betyder, at bevillingerne ikke fuldt ud er udnyttet som forudsat ved finanslovens vedtagelse. I løbet af 2004 blev der fundet en tilfredsstillende løsning på finansieringen af Banedanmarks drift, og underskuddet fra tidligere år er nu indhentet. Banedanmarks entreprenørvirksomhed nåede i 2004 et acceptabelt driftsoverskud, men har i løbet af året oplevet en stigende konkurrence om de udbudte entreprenøropgaver og et fald i Entreprises andel af vundne udbud og indtjening UDFORDRINGER I 2005 I 2005 vil Banedanmark i særlig grad fokusere på løsning af følgende udfordringer: Banedanmark ønsker fortsat at stimulere og udnytte konkurrencesituationen på leverandørmarkedet til opnåelse af lavere enhedspriser og effektivisering. Samtidig vil Banedanmark søge at sikre det nye Entreprises konkurrenceevne og en hensigtsmæssig håndtering af overtallige ansatte. Årsrapport

12 Banedanmark vil arbejde for at løse det voksende behov for akut vedligeholdelse som følge af nettets stigende alder og ringe tilstand samt det voksende trafikomfang og kundernes ønsker om højere hastigheder og bedre regularitet. Banedanmark vil til brug for genforhandling af trafikaftalen i efteråret 2005 bidrage med et samlet beslutningsgrundlag om den fremtidige indsats på sikrings- og signalområdet. Beslutningsgrundlaget skal bidrage til at sikre en samlet økonomisk løsning, der forbedrer kanalregulariteten. Banedanmark vil i øvrigt efterleve de aftalte forudsætninger i den nye kontrakt med departementet samt de bevillingsmæssige rammer, herunder sikre en efterlevelse af hjemmelskravene knyttet til de enkelte finanslovskonti. Banedanmark vil foranlediget af kritik på en række punkter af virksomhedens økonomi- og produktionsstyring udarbejde og udmønte en handlingsplan for nødvendige initiativer til at forbedre økonomi- og produktionsstyringen. Årsrapport

13 2. MÅLRAPPORTERING 2.1. FOKUSOMRÅDER I BANEDANMARKS RESULTATKONTRAKT Målrapporteringen indeholder en kortfattet afrapportering pr. ultimo 2004 på målsætninger og resultatmål i resultatkontrakten for for Banedanmark. Resultatkontraktens fokusområder og målsætninger i overskriftsform er oplistet nedenfor med kort angivelse af opfyldelse af resultatmål. Der er kun medtaget de målsætninger, hvortil der er specifikke resultatmål for I højre kolonne er anført en sammenfattende vurdering af målopfyldelsen. I kolonnen er i parentes angivet antallet af resultatmål, som vurderes at være henholdsvis fuldt opfyldt / delvist opfyldt / ikke opfyldt. Der er desuden i bilag E medtaget en særskilt afrapportering af Banedanmarks opfyldelse af forudsætningerne i rammeaftalen for Fokusområde: Produkt og Kunder Regularitet: Regularitetsmål er ikke opfyldt vedrørende DSB S-tog, DSB-passagertog samt Railion godstog. Regularitetsmål er opfyldt for Arriva Tog A/S. Resultatmål om indmeldelse af planlagte arbejder 24 md. før udførelse er ikke opfyldt. Jernbanesikkerhed: Resultatmålene om sikkerhedsstyring og ATC-t projekter er fuldt opfyldt. Resultatmålet om moderniserede trafikale regler er ikke opfyldt i Trafikinformation: Resultatmålene om tilgængelighed og oppetider for elektronisk og auditiv information er opfyldt. Skønsmæssigt er også resultatmålet om 80 % tilfredse passagerer opfyldt. Derimod vurderes, at Banedanmark ikke har opfyldt resultatmålet om 90 % tilfredshed hos operatørerne. Adgang til jernbanenettet: Banedanmark skal medvirke til, at operatører får lettest mulig adgang til jernbanenettet gennem enkle, effektive og ikke diskriminerende procedurer. Tilfredshedsundersøgelsen i 2004 viser, at størstedelen (ca. 80%) af operatørerne er tilfredse med Banedanmark som samarbejdspartner og kvaliteten af Banedanmarks arbejde generelt. Der er især tilfredshed med troværdighed, åbenhed og ansvarlighed. Trafikomfang: Resultatmål om vækst i trafikomfang blev ikke opfyldt. For passagertog blev væksten i togkm. fra 2000 til 2004 på 7% i forhold til vækstmålet på 10%. Godstog har haft en beskeden vækst i tonkm. fra 2000 til For 2004 har der været en bemærkelsesværdig vækst i trafikomfang for både passagertog og godstog, såvel i togkm. som i transporterede mængder (passagerer hhv. ton gods). Målopfyldelse (antal fuldt opfyldt/ delvist opfyldt / ikke opfyldt). (1/0/4) (2/1/0) (3/0/1) (0/1/0) (0/1/1) Årsrapport

14 Omdømme: Målinger er gennemført i 2004 til sammenligning med målingerne i Resultatmålet om nabotilfredshed er opfyldt, resultatmålet om operatørtilfredshed er ikke opfyldt, medens resultatmålet om andre relevante målgruppers holdning til Banedanmark er delvist opfyldt. (1/1/1) Fokusområde: Produktion og Processer Teknologi: Resultatmålene om tekniske normer, om teknologitemaer og om teknologiprojekter er opfyldt. Fornyelse og vedligeholdelse: Banedanmark har i væsentligt omfang opfyldt de specifikke resultatmål. Det bemærkes dog, at Banedanmark i 2003 har revideret handlingsplanen for gennemførelse af Asset Management projektet. Konkurrence: Resultatmål for 2004 er stort set opfyldt. Ekspertise er opbygget i forhold til opgaverne, og stort set alle opgaver, der er omfattet af Banedanmarks udbudsplan er udbudt, dog til dels forsinket og med annullering som resultat. (3/0/0) (5/1/0) (1/1/0) Fokusområde: Organisation og mennesker Personalestyring: Resultatmålene er opfyldt vedrørende etablering af lønsektion, implementering af SAP HR tidsregistreringsmodul, projekt orden i eget hus samt drejebog for løn. Resultatmålet om uddannelse af eksterne tilbudsgivere er ikke fuldt opfyldt i Banedanmark som arbejdsplads: Resultatmålet om reduktion af arbejdsskader er for perioden opfyldt, men ikke i Resultatmål om kompetenceudvikling og MUS, sygefravær samt langtidsfravær er delvist opfyldt, og der er fulgt systematisk op på langtidsfravær og arbejdsskader. (4/1/0) (1/2/1) Fokusområde: Økonomi- og resultatstyring Økonomistyring: Resultatmålet om forbedret prognosekvalitet i rammeredegørelserne i forhold til 2002 kan ikke siges at være opfyldt på grund af merforbruget på hovedkonto Resultatmålet om opnået niveau 3 for økonomistyring i Økonomistyrelsens udviklingsmodel er ikke opfyldt. Resultatkontrakter: Banedanmark har i 2004 opfyldt alle tre resultatmål om at bidrage aktivt i forberedelse af ny kontrakt, om opfølgning på periodens resultatkontrakt og direktørens resultatlønskontrakt. Ledelsesinformation: Banedanmarks ledelsesinformation er tilpasset Banedanmarks aktuelle opgaver og organisering som en statsvirksomhed under ledelse af en direktion og en bestyrelse og med karakter af en egentlig produktionsvirksomhed. Effektivisering: Banedanmark har opnået et akkumuleret effektiviseringsresultat på 639 mio. kr. for perioden , hvilket er mindre end resultatmålet på 705 mio. kr. (0/0/2) (3/0/0) (1/0/0) (0/1/0) Årsrapport

15 NOTE tilfredsstillende målopfyldelse for 2004 delvis målopfyldelse for 2004 klart ikke tilfredsstillende målopfyldelse for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER OM MÅLSÆTNINGERNE SIKKERHED, EFFEKTIVISERING, REGULARITET, ØKONOMI- STYRING OG TRAFIKOMFANG. I dette afsnit redegøres nærmere for målsætningerne: Sikkerhed, Effektivisering, Regularitet, Økonomistyring og Trafikomfang. Afsnittet indeholder beskrivelse af målsætning, og resultater. Togsikkerhed Målsætning: Banedanmark vil medvirke til at opretholde jernbanesikkerheden på et besluttet niveau og forbedre sikkerhedsniveauet på udvalgte områder. Resultatopfyldelse 2004 Som det fremgår af skemaet i afsnit 2.1. er resultatmål om sikkerhedsstyring samt resultatmål om ATC-t projekter opfyldt, medens resultatmålet om moderniserede trafikale regler (sikkerhedsreglement) ikke er opfyldt i Uddybende bemærkninger Sikkerhedsstyring af entreprenører er indarbejdet i procedurer (krav til kontrakter og krav til opfølgning på kontrakter) som grundlag for Banedanmarks sikkerhedscertifikat. ATC-togstop er ibrugtaget på strækningerne Esbjerg-Holstebro og Vejle-Struer den Strækningen Odense-Svendborg blev ibrugtaget og herudover er også strækningen Århus-Grenå ibrugtaget Efter at der var indgået aftale med departementet og Trafikstyrelsen om rammerne for arbejdet med modernisering af Sikkerhedsreglementet, blev arbejdet igangsat Banedanmark har efterfølgende valgt at lægge ajourføringen af Sikkerhedsreglementet tilbage i basisorganisationen. Dette arbejde fortsætter med prioritering af de sikkerhedsmæssigt påkrævede rettelser. Banedanmark udarbejder en aktualiseringsplan for disse rettelser. Årsrapport

16 I december 2004 modtog Banedanmark sit sikkerhedscertifikat. Certifikatet er et lovpligtigt dokument udstedt af Trafikstyrelsen som sikkerhedsmyndighed. Det beviser, at Banedanmark på i alt 20 punkter lever op til EU s krav til Infrastrukturforvaltere. Under de 20 punkter ligger der beskrivelser, forretningsgange og procedurer for alt, hvad der har med jernbanesikkerhed at gøre. Dette inkluderer en sikkerhedsorganisation med sikkerhedsansvaret placeret organisatorisk. Banedanmark har dermed gennemført de første skridt til en systematiseret tilgang til jernbanesikkerhed. Der er skabt den ønskede fokus på sikkerhedsområdet ved bl.a. ansættelse af en direktør på området, den organisatoriske placering og gennemførelse af sikkerhedscertifikat audits. Certifikatet giver et godt afsæt til at flytte organisationen fra et personligt sikkerhedsansvar til en organisatorisk placering. Forståelsen for, hvordan jernbanesikkerheden har relation til den enkelte, skal fortsat tydeliggøres igennem Det er et vigtigt udgangspunkt, at jernbanesikkerhed er udvalgt som et af de tre vigtige succeskriterier for Banedanmark på linie med effektivitet og regularitet (SER-mål). Banedanmark ønsker i de kommende år en mere dokumenteret og databaseret tilgang til sikkerhedsområdet. Sikkerhedscertifikatet er et godt udgangspunkt for mere systematik og registrering af sikkerhedsmæssige forbedringer, men der vil blive sat yderligere fokus på analyse og proaktiv adfærd på baggrund af driftsmæssige og tekniske fejlstatistikker. Effektivisering Målsætning: Banedanmark vil løbende registrere og dokumentere effektiviseringen Resultatopfyldelse 2004 I forhold til niveauet for enhedspriser i 1999 har Banedanmark i 2004 realiseret en effektivisering på 216 mio. kr. og det akkumulerede effektiviseringsresultat for hele rammeaftaleperioden er dermed 639 mio. kr. Det er mindre end resultatmålet på 705 mio. kr. Uddybende bemærkninger Tabel Banedanmarks effektiviseringsresultater Mio. kr Ialt Fornyelse Vedligeholdelse Adm. og trafik styring Overskud i Entreprise mv I alt Årsrapport

17 Ovenstående tabel indeholder en detaljeret opgørelse over Banedanmarks effektivisering, opgjort efter de aftalte retningslinier i rammeaftaleperioden inkl. forholdsmæssig andel af ikke afsluttede projekter. Det bemærkes, at fornyelsesinvesteringer tegner sig for 379 mio. kr., svarende til 60% af det samlede effektiviseringsresultat. Det er især sporfornyelsesaktiviteter, der er blevet effektiviseret. I forhold til den opgjorte effektivisering på vedligeholdelsesområdet skal bemærkes, at visse kvalitetsindikatorer, herunder især kanalregularitet, har udviklet sig negativt fra 2000 til 2004, jf. bilag F. Regularitet Målsætning: Banedanmark vil til stadighed medvirke til at forbedre togenes regularitet, således at Banedanmark lever op til aftalerne med sine kunder - operatørerne. Resultatopfyldelse 2004 Krav til Banedanmarks andel af regulariteten - kanalregularitet indgår i Banedanmarks aftaler med kunderne operatørerne. Som det ses af tabellen nedenfor opfyldte Banedanmark i 2004 kun disse krav i aftalen med Arriva Tog A/S. Tabel Kanalregularitet. Resultat 2004 (Mål) Resultat 2003 Resultat 2002 DSB S-tog A/S 97,2% (98,5%) 98,3% 97,3% DSB passagertog 93,4% (95,5%) 94,2% 96,2% Railion Danmark A/S godstog 84,7% (90%) 87,5% 92,3% Arriva Tog A/S 97,8% (95,5%) 98,5% - Uddybende bemærkninger Af tabel fremgår, at der har været en negativ udvikling på alle områder. Det gælder også for DSB S-tog, der i 2003 havde en relativ god udvikling. Den manglende målopfyldelse for DSB S-tog skyldes flere enkeltstående hændelser og sporarbejder samt en stigning i sporskifte- og signalfejl på det centrale afsnit. Dertil kommer en del hastighedsnedsættelser som følge af de skærpede sporregler, der også gælder for S-tog, efter hændelsen med afsporing i Tommerup i februar. Den manglende målopfyldelse for DSB og Railion Danmark A/S skyldes overvejende hændelsen med skinnebruddet i Tommerup ultimo februar og de efterfølgende hastighedsnedsættelser flere steder, mens skinnerne blev scannet og efterset frem til Årsrapport

18 sporombygningen i juni. Samtidig blev sporreglerne opstrammet, så der ved skinnefejl øjeblikkeligt bliver nedsat hastighed eller spærret, med forsinkelse til følge. Af tabellen ses, at også Arriva Tog, der i januar 2003 påbegyndte togtrafik i Jylland, har haft et fald i kanalregulariteten. I Banedanmarks aftaler med operatørerne indgår betaling af bod eller udbetaling af bonus, afhængig af den kanalregularitet, som Banedanmark leverer. På grund af den dårlige udvikling i kanalregulariteten har Banedanmark derfor i 2004 haft en betydelig forøget nettoudgift til bod, som i alt blev 9,3 mio. kr. for Banedanmark i I 2003 var Banedanmarks nettoudgift 4,0 mio. kr. Banedanmark beregner også produktregulariteten, som tager højde for alle former for forsinkelser uanset årsag. Det er naturligt nok den regularitet, der er mest interessant for Banedanmarks kunders kunder, dvs. passagerer og godskunder. Den realiserede produktregularitet i 2004 fremgår af nedenstående tabel 2.2.3, hvori årsagerne til forsinkelserne beskrives. Det bemærkes, at tabellen omfatter alle forsinkede tog, men ikke aflyste tog. Produktregulariteten udtrykker andelen af tog, der i en given periode gennemfører den planlagte kørsel med en evt. forsinkelse, som målt på udvalgte punkter ligger indefor følgende intervaller: S-Tog: Øvrige persontog: Godstog: 0-2 min. og 29 sek. 0 5 min. og 59 sek min og59 sek. Årsrapport

19 Tabel Rettidige og forsinkede tog i 2004 % af registreret trafik 2004 S-tog Rettidige tog 94,0 Forsinkede tog 6,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 2,7 Operatøren 2,9 Anden årsag 0,4 DSB persontog Rettidige tog 90,0 Forsinkede tog 10,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 4,8 Operatøren 4,4 Anden årsag 0,8 Arriva persontog Rettidige tog 97,0 Forsinkede tog 3,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 1,5 Operatøren 1,3 Anden årsag 0,2 Railion godstog Rettidige tog 75,0 Forsinkede tog 25,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 7,6 Operatøren 16,6 Anden årsag 0,8 ANM. Aflyste tog er ikke medregnet. Økonomistyring Målsætning: Banedanmark vil forbedre økonomistyringen med henblik på at sikre, at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til de mål, som Banedanmark skal opfylde. Resultatopfyldelse 2004 Som det fremgår af skemaet i afsnit 2.1. er hverken resultatmålet om forbedret prognosekvalitet i rammeredegørelserne eller resultatmålet om opnået niveau for økonomistyring i Økonomistyrelsens udviklingsmodel opfyldt. Banedanmark har dog både i resultatkontraktperioden og i 2004 på en række områder gennemført aktiviteter til forbedring af økonomistyringen, herunder regnskabskvaliteten. Uddybende bemærkninger Prognoserne i rammeredegørelserne i forhold til 2002 Årsrapport

20 Prognosekvaliteten i rammeredegørelserne for 2004 er ikke forbedret på hovedkontoniveau i forhold til 2002, idet Banedanmarks regnskabsresultatet for hovedkonto (Fornyelse og vedligeholdelse) i 2004 overskrider udsvingsgrænsen. Overholdelse af bevillingsrammer Bevillingsrammerne i finanslov 2004 er overholdt på alle hovedkonti, jf. de særlige bevillingsbestemmelser, bortset fra hovedkonto Fornyelse og vedligeholdelse, hvor Banedanmark ved indrapportering af rammeredegørelserne forventede, at Banedanmark ville kunne holde regnskabsresultatet inden for de hjemlede udsvingsgrænser for denne hovedkonto. Samlet set blev fornyelses- og vedligeholdelsesproduktionen i 2004 større end forudsat med det resultat til følge, at udsvingsgrænsen blev overskredet med 61 mio. kr., svarende til 4% af årets bevilling eller mindre end to ugers produktion. De primære årsager er fremhævet i beretningen i kap. 1. Indplacering i Økonomistyrelsens udviklingsmodel for økonomistyring Banedanmarks indplacering i Økonomistyrelsens udviklingsmodel for økonomistyring foregår ved at benytte Økonomistyrelsens spørgeskema med 156 spørgsmål fordelt på 11 rangordnede nøgleområder. Konklusionen er, at Banedanmark for 2004 indplaceres på niveau 1 og ikke som forudsat på niveau 3, primært på grund af det ovenfor omtalte merforbrug på hovedkonto Fornyelses- og vedligeholdelse af jernbanenettet, der i 2004 overskrider finanslovens udsvingsgrænser. Forbedringer af Banedanmarks økonomistyring Uanset ovenstående resultat og konkrete målopfyldelse har Banedanmark på en række områder, både i resultatkontraktperioden og i 2004, gennemført aktiviteter til forbedring af økonomistyringen. Grundlæggende har Banedanmark forbedret udarbejdelsen af retvisende og dokumenterede regnskaber. Det gælder såvel for årsregnskaberne som for de månedlige perioderegnskaber, der anvendes i budgetopfølgningen. Her er kvalitet og aktualitet væsentligt forbedret. Banedanmarks overgang til egen lønadministration er forløbet uden væsentlige problemer, ligesom de i 2004 indførte nye retningslinier for tjenesterejser og udstationering samt administrationen heraf er vurderet som tilfredsstillende af Rigsrevisionen. Banedanmark lægger afgørende vægt på at forbedre kvaliteten af prognoserne i 2005 og på at udbygge forståelsen for budget- og resultatansvar, samt at dette ansvar efterleves. En bedre økonomistyring skal sikre, at Banedanmark i 2005 når et højere niveau i forhold til Økonomistyrelsens udviklingsmodel. Årsrapport

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed Omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed Udarbejdet af: Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Rapportens indhold Indledning... 3 Det bedste valg... 4 Politiske aspekter... 5 - Rammerne...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Jernbanen på rette spor

Jernbanen på rette spor Jernbanen på rette spor Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg...

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000 ISBN: 87-90682-39-4 ISSN: 1600-4442

Virksomhedsregnskab 2000 ISBN: 87-90682-39-4 ISSN: 1600-4442 Virksomhedsregnskab 2000 ISBN: 87-90682-39-4 ISSN: 1600-4442 Hovedbane Regionalbane Hillerød S-bane Lokalbane Skagen Godsbane Godsbane p.t. spærret Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere