april 2005 Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "april 2005 Årsrapport 2004"

Transkript

1 april 2005 Årsrapport 2004

2 14. april 2005 Banedanmark Amerika Plads København Ø Forfatter: Forfatter mail: Telefon: Telefon direkte:

3 INDHOLD 1. BERETNING Hovedopgaver Årets resultater Fra Banestyrelse til Banedanmark Samlet vurdering Udfordringer i MÅLRAPPORTERING Fokusområder i Banedanmarks resultatkontrakt Uddybende bemærkninger om målsætningerne sikkerhed, Effektivisering, Regularitet, Økonomistyring og Trafikomfang REGNSKAB Driftsregnskabet Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet Baneafgifter m.v Anlægsregnskab Drifts- og anlægsregnskab for Entreprise Materielle anlægsaktiver Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Personale PÅTEGNING 32 BILAG A. ANLÆGSPROJEKTER, RÅDIGHEDSPULJE OG PULJER 33 A.1 Anlægsprojekter 34 A.2 Rådighedspuljer til øvrige investeringer 43 A.3 Særlige puljer i øvrigt 47

4 BILAG B. FORNYELSE OG VEDLIGEHOLDELSE 50 B.1 Fornyelse og vedligeholdelse 50 B.2 Fornyelsesaktiviteter i B.3 Vedligeholdelsesaktiviteter i BILAG C. BEMÆRKNINGER OM SKS OG BANEDANMARKS POSTERINGER SAMT KOPI AF BREV FRA ØKONOMISTYRELSEN HEROM 57 BILAG D. GRØNT REGNSKAB 59 BILAG E. OPFØLGNING PÅ TRAFIKAFTALEN AF NOVEMBER Vedligeholdelse og reinvestering af jernbanenettet 64 Effektivisering 65 Udbud af opgaver på entreprenørområdet 66 Fremrykning af Ringbanen 67 Øget kapacitet, København H/Nørreport/Østerport 68 BILAG F. TILSTANDSDATA FOR JERNBANENETTET 69 KORT OVER JERNBANER I DANMARK 71

5 1. BERETNING 1.1. HOVEDOPGAVER Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet. Banedanmark skal drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv togdrift samt udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager kanaltildeling til jernbanevirksomhederne. Som led i Banedamarks udvikling fra styrelse til produktionsvirksomhed blev navnet ændret fra Banestyrelsen til Banedanmark. Det skete den 1. marts 2004 med lov om Banedanmark, som samtidig gav Banedanmark en bestyrelse, der i 2004 var rådgivende. Denne årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven for 2004, som henhører under Banedanmark. Det er følgende hovedkonti: Konto Banedanmark (Statsvirksomhed) Banedanmark (Anlægsbevilling) Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed) Baneafgifter mv. (Anden bevilling) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Anlægsbevilling) 1.2. ÅRETS RESULTATER Regnskabsresultat Tabel Banedanmarks finansielle resultat i mio. kr. Konto Indtægter 419,7 168,0 17,6 636, ,0 5,7 Udgifter 895,6 961, ,5 939, ,3 31,0 Resultat, brutto -475,8-793, ,9-303,0 52,8-25,3 Bevilling (nettotal) 524,4 896, ,4 324,8-72,6 33,7 Resultat, netto 48,6 103,3-257,5 21,8-19,8 8,4 Akkumuleret resultat til videreførsel 4,3 376,8-196,4-2,5 29,0 Årsrapport

6 For Banedanmarks driftskonto ( ) er det tilfredsstillende, at det er lykkedes at opnå en positiv opsparing ved udgangen af 2004 og herved undgå et negativt akkumuleret resultat 4 år i træk. Resultatet for nyanlæg ( ) er tilfredsstillende, idet de igangsatte anlægsprojekter stort set forløber planmæssigt. Der er dog oparbejdet store anlægsopsparinger, primært som følge af ændret periodisering af indtægter For fornyelse og vedligeholdelse ( ) har den gennemførte produktion i 2004 været 33 % større end i 2003, hvilket indebærer et merforbrug på 4 %, svarende til knap to ugers produktion, i forhold til de bevillingsmæssige grænser. Det er utilfredsstillende, at den negative udsvingsgrænse således er overskredet med over 60 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at ulykken ved Tommerup i februar 2004 har medført mange tilstandsbaserede vedligeholdelsesudgifter og forøgede udgifter til fejlretning som følge af jernbanenettets tilstand. Hertil kommer, at Banedanmark har været fokuseret på at gennemføre et højt aktivitetsniveau for fornyelsesinvesteringerne for at rette op på tidligere års kritik af for lille produktionsomfang og for stor opsparing. Samtidig har entreprenørmarkedets udvikling medvirket til, at fornyelsesprojekterne i højere grad har overholdt tidsplanerne. Dette har ikke været tilfældet i de foregående år, hvor interne kapacitets- og planlægningsproblemer ofte betød, at produktionen blev væsentlig lavere end planlagt. Således var Banedanmark i 2002 i den situation, at det var nødvendigt at bede om øget akkumuleret udsving på kontoen, da den planlagte produktion ikke kunne nås. Banedanmark opkræver baneafgifter ( ), udbetaler miljøtilskud til godstrafikken samt betaler for jernbanetrafikkens brug af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt Kastrupbanen i henhold til Transport- og Energiministeriets særlige bekendtgørelse herom. Da der er tale om en anden bevilling tilfalder besparelsen direkte statskassen. Det er tilfredsstillende, at et forøget trafikomfang har medført en besparelse for statskassen. Entreprenørvirksomhedens driftsresultat ( ) er tilfredsstillende, idet det på trods af stigende konkurrence er lykkedes Entreprenørvirksomheden at opnå et overskud udover overskudskravet i Finansloven. For Entreprenørvirksomhedens anlæg ( ) er der en anlægsopsparing til anvendelse i 2005, fordi Entreprisevirksomhedens investeringsbehov er revurderet i Effektivisering Banedanmark opnåede et effektiviseringsresultat på i alt 639 mio. kr. for rammeaftaleperioden Det er et højt resultat, men mindre end kravet på i alt 705 mio. kr. og dermed utilfredsstillende. Effektiviseringsresultatet er nærmere beskrevet i kapitel 2. Årsrapport

7 Sikkerhed I 2004 har Banedanmark opnået at få sikkerhedscertifikat, og jernbanesikkerhed har generelt fået fornyet og styrket opmærksomhed både i Banedanmarks overordnede mål og i organisationen. Der er hermed taget skridt i retningen af en veldokumenteret og proaktiv sikkerhedsadfærd. Banedanmark ønsker at udvikle en højere grad af rapportering og at opbygge statistiske analyseværktøjer til angivelse af sikkerhedsindikatorer. Fokus for 2005 vil ligge på opbygning af risikoanalysemetodik og sammenkædning af registreringer af infrastrukturens tilstand med registreringer af fejl og hændelser. Disse tiltag vil understøtte evnen til at forudsige fejl og undgå ulykker. Det betragter Banedanmark som et tilfredsstillende resultat og udgangspunkt for den fremtidige sikkerhedsindsats. Regularitet Banedanmark leverede i 2004 en utilfredsstillende kanalregularitet for DSB S-tog, DSB øvrige passagertog og Railion godstog. Derimod opfyldte Banedanmark målene i aftalen med Arriva Tog A/S. I kapitel 2 beskrives udviklingen i den leverede kanalregularitet nærmere. Desuden beskrives den regularitet, som togselskabernes passagerer og godskunder oplever (produktregulariteten). Det fremgår her, at Banedanmark i 2004 forårsagede knap halvdelen af alle forsinkede tog. Opfyldelse af forudsætningerne i Rammeaftalen for Med rammeaftalen for , jf. trafikaftalen af november 1999, blev det forudsat, at Banedanmarks fornyelse af jernbanenettet skulle forøges væsentligt i forhold til det ekstraordinært lave niveau i 1999, dels ved at forøge bevillingsniveauet, dels ved at Banedanmark i perioden skulle effektivisere for 705 mio. kr. for at kunne medfinansiere det øgede aktivitetsniveau. Rammeaftalen krævede desuden udbud af de entreprenøropgaver, som Banedanmark selv udførte, og at Banedanmark solgte sine rådgivningsaktiviteter fra. Der blev endvidere forudsat indgået en resultatkontrakt med departementet med mere detaljerede krav til Banedanmark, herunder krav til regulariteten. Endelig indeholdt trafikaftalen af november 1999 forudsætninger om to store anlægsprojekter, herunder fremrykning af tidsplanen for Ringbaneprojektet og gennemførelse af det såkaldte LOKO-projekt til forøgelse af kapaciteten på strækningen København Østerport. Bilag E indeholder en detaljeret afrapportering på opfyldelse af rammeaftalen Som det fremgår af dette bilag er målene delvist nået. Det kan hertil oplyses, at: Banedanmark har i det væsentlige gennemført de forudsatte fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter, om end udsvingsgrænsen blev overskredet, som omtalt ovenfor. Årsrapport

8 Banedanmark har ikke fuldt ud realiseret den forudsatte effektivisering i perioden fra 2000 til 2004, jf. ovenfor Banedanmark har gennemført salg af rådgivningsdivisionen i 2001 til Atkins plc og gennemført udbud af de entreprenøropgaver, som Banedanmark selv udførte, således som det nærmere beskrives i bilag E. I øvrigt henvises også til omtalen i kapitel 2 af resultatkontraktens målsætning om konkurrence. Banedanmark har udført og ibrugtaget de to anlægsprojekter, Ringbaneprojektet og LOKO-projekt, i overensstemmelse med forudsætningerne. Dele af begge projekter er dog forsinket. Forudsætningerne for LOKO-projektet blev fastlagt i Finanslovsaftalen af 26. november Forudsætningerne for Ringbanen blev fastlagt i aftalen af 28. december 1998 mellem den daværende regering, SF og Enhedslisten om initiativer til styrkelse af den kollektive trafik. Forudsætningerne er efterfølgende justeret, senest ved udvidelsen af projektet med 236 mio. kr. i forbindelse med Finansloven for Mere detaljeret status om de to anlægsprojekter fremgår af bilag A og bilag E. Øvrige resultater Trafikomfang I 2004 kørte passagertog og godstog 61,8 mio. togkm. på statens jernbanenet. I forhold til 2003 har der været vækst i trafikomfang for både passagertog og godstog opgjort i togkm. Samlet set er der tale om en vækst på 2% fra 2003 til Der har samtidig i 2004 været en vækst i både transporterede godsmængder (+4%) og transporterede passagerer (+1%), jf. den nærmere beskrivelse i kapitel 2. Det må betragtes som tilfredsstillende, at der herved er realiseret en forbedret kapacitetsudnyttelse af jernbaneinfrastrukturen. Også for hele resultatkontraktperioden har der været en vækst i trafikomfang (7% i togkm. for passagertog og 1% i tonkm. for godstog). Det er dog mindre end de forudsatte mål i Banedanmarks resultatkontrakt for Skattesagen Banedanmark har siden 2002 været part i en skattesag. Skattesagens udgangspunkt var, at flere hundrede medarbejdere i Banedanmark i årene har fået udbetalt skattefrie godtgørelser i forbindelse med rejser og udstationering, som de senere er blevet beskattet af. Skattesagen fandt en afgørelse i december 2004, hvor en faglig voldgift, som SID, Dansk Metal og Dansk Elforbund havde anlagt mod Finansministeriet, sluttede med en kendelse, der gav medarbejderne medhold i sagen. Det betød, at Banedanmark i stor udstrækning blev dømt til at kompensere medarbejdere, der er blevet mødt med krav om efterbeskatning af Årsrapport

9 godtgørelse for tjenesterejser og skattefrie diæter. Det skønnes, at der kan blive tale om en ekstraordinær udgift for Banedanmark på op til ca. 60 mio. kr. Banedanmark har i 2004 indført nye retningslinier for administration af tjenesterejser og udstationering, som Rigsrevisionen har vurderet som tilfredsstillende FRA BANESTYRELSE TIL BANEDANMARK Fra 1. marts 2004 har Banedanmark fået en ny ledelse med en rådgivende bestyrelse og en direktion, jf. lov om Banedanmark. Fra 2005 er det forudsat, at Banedanmarks produktion reguleres på basis af en særlig kontrakt indgået med Transport- og Energiministeriets departement. Bestyrelsen vil, når et sådant styringskoncept er helt på plads, og bestyrelsen har opnået den fornødne indsigt i Banedanmarks økonomi og drift, blive tillagt bestyrelsesansvar indenfor de rammer, der følger af, at Banedanmark er en statsvirksomhed, og de rammer, der fremgår af Finansloven og den føromtalte kontrakt med Transport- og Energiministeriets departement. Trafikaftale med virkning fra 2005 Den politiske aftale på trafikområdet af 5. november 2003 indebærer på Banedanmarks område en 2-årig aftale for 2005 og 2006 med 8-årige sigtelinier for perioden om fornyelse, vedligeholdelse og drift. Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: Jernbanenettets trafikale ydeevne fastholdes, hvilket er en stor udfordring henset til nettets alder. Regularitet. I iværksættes en særlig indsats for at forbedre Banedanmarks påvirkning af togenes rettidighed. Genopretning. I perioden fra 2010 og fremover vil virkningen af den løbende genopretning af nettet vise sig ved en reduktion af gennemsnitsalderen på spor mv. I Trafikaftalen indgår et effektiviseringskrav, som forudsætter et gennemsnitligt aktivitetsniveau, der målt i forhold til enhedspriserne i 1999 er ca. 300 mio. kr. større end bevillingsniveauet på ca. 2,4 mia. kr. i årene For perioden er aktivitetsniveauet 3,1 mia. kr. og bevillingsniveauet 2,5 mia. kr. Til sammenligning er kravene i indeværende rammeaftale, , et gennemsnitligt årligt aktivitetsniveau, der er ca. 141 mio. kr. større end bevillingsniveauet på ca. 2 mia. kr. til drift, vedligehold og fornyelse. Samtidigt er det forudsat, at der i perioden kommer en markant vækst i trafikomfanget på det statslige jernbanenet. Årsrapport

10 Trafikaftalen og de 8-årige sigtelinier muliggør en forbedret langtidsplanlægning og bidrager herved til at forbedre Banedanmarks muligheder for at leve op til de forudsatte produktionsog effektiviseringskrav. Det vil navnlig i perioden være en meget betydelig udfordring for Banedanmark at realisere effektiviseringer af den krævede størrelse. Kontrakt mellem Transport- og Energiministeriets departement og Banedanmark I forlængelse af Trafikaftalen er der i foråret 2005 indgået en kontrakt mellem Transport- og Energiministeriets departement og Banedanmark. I kontrakten fokuseres der på de grundlæggende ydelser, som Banedanmark som infrastrukturforvalter skal levere i perioden 1. januar 2005 til 31. december Ny signalstrategi Efter Trafikaftalen blev indgået, har en uafhængig konsulentundersøgelse i 2004 dokumenteret, at signalernes stigende gennemsnitsalder i løbet af trafikaftalens periode vil udløse et betydeligt efterslæb i fornyelsen af sikringsområdet. Banedanmark har gjort departementet bekendt med problemet og samtidig lagt op til en alternativ løsning. Konkret har Banedanmark påpeget, at den aftalte strategi om strækningsvis udskiftning af signalanlæg også fremover vil efterlade mange grænseflader til andre delsystemer på sikringsområdet såsom fjernstyring og togkontrol samt grænseflader til tilstødende baner med ældre sikringsanlæg. Erfaringsmæssigt er disse grænseflader meget omkostningstunge at håndtere, ligesom de er årsag til en del fejl. Disse grænsefladeproblemer samt anlæggenes stigende alder betyder, at strategien med en strækningsvis udskiftning muligvis ikke er optimal. Banedanmark har derfor skitseret en ny strategi, hvor der gennemføres en totaludskiftning af hele sikringsområdet. Strategien skal gennemarbejdes og afklares, så at den kan indgå i genforhandlingen af trafikaftalen i efteråret Entreprise ny organisering Banedanmarks entreprenørvirksomhed, Entreprise, har sidst i 2004 gennemført en reorganisering af divisionen. For at reducere behovet for tjenesterejser og for at udnytte ressourcerne mere effektivt samt ikke mindst for at sikre, at opgaverne organiseres, ledes og udføres inden for et afgrænset geografisk område, er det besluttet at opdele Entreprise i tre regioner: Region Nordjylland, Region Sydjylland og Fyn samt Region Sjælland. Herudover er der en landsdækkende region, som varetager opgaver, hvor ressourcer, kompetencer og maskiner er så få eller specielle, at disse nødvendigvis må nyttiggøres landsdækkende. Rejseaktiviteter i forbindelse med opgaver for den landsdækkende region vurderes at være af mindre omfang. Årsrapport

11 Den regionale struktur skal sikre, at de nødvendige beslutninger og dispositioner foretages så tæt på den enkelte opgave og medarbejder som muligt. Desuden blev det sidst i 2004 besluttet at fokusere yderligere på Entreprises kerneopgaver og udlicitere en række områder, der ikke hører til Entreprises kerneopgaver SAMLET VURDERING I 2004 er konkurrencen på entreprenørmarkedet blevet styrket. Banedanmark har forøget den samlede fornyelses- og vedligeholdelsesproduktion med 33 % i forhold til Baggrunden er, dels at fornyelsesprojekter i større udstrækning er gennemført ifølge tidsplanerne, dels at der er truffet nødvendige beslutninger om at forøge de tilstandsbaserede vedligeholdelsesudgifter efter ulykken ved Tommerup i februar 2004, og endelig at vedligeholdelsesbehovet er forøget som følge af jernbanens alder og tilstand. Det har imidlertid også haft som konsekvens, at den samlede fornyelses- og vedligeholdelsesproduktion for 2004 har overskredet den bevillingsmæssige grænse. Banedanmark har taget skridt til at sikre, at udgifterne fra 2005 holdes indenfor den bevillingsmæssige ramme. Modsat er der på anlægsområdet fortsat en række forsinkelser og udskydelser, som betyder, at bevillingerne ikke fuldt ud er udnyttet som forudsat ved finanslovens vedtagelse. I løbet af 2004 blev der fundet en tilfredsstillende løsning på finansieringen af Banedanmarks drift, og underskuddet fra tidligere år er nu indhentet. Banedanmarks entreprenørvirksomhed nåede i 2004 et acceptabelt driftsoverskud, men har i løbet af året oplevet en stigende konkurrence om de udbudte entreprenøropgaver og et fald i Entreprises andel af vundne udbud og indtjening UDFORDRINGER I 2005 I 2005 vil Banedanmark i særlig grad fokusere på løsning af følgende udfordringer: Banedanmark ønsker fortsat at stimulere og udnytte konkurrencesituationen på leverandørmarkedet til opnåelse af lavere enhedspriser og effektivisering. Samtidig vil Banedanmark søge at sikre det nye Entreprises konkurrenceevne og en hensigtsmæssig håndtering af overtallige ansatte. Årsrapport

12 Banedanmark vil arbejde for at løse det voksende behov for akut vedligeholdelse som følge af nettets stigende alder og ringe tilstand samt det voksende trafikomfang og kundernes ønsker om højere hastigheder og bedre regularitet. Banedanmark vil til brug for genforhandling af trafikaftalen i efteråret 2005 bidrage med et samlet beslutningsgrundlag om den fremtidige indsats på sikrings- og signalområdet. Beslutningsgrundlaget skal bidrage til at sikre en samlet økonomisk løsning, der forbedrer kanalregulariteten. Banedanmark vil i øvrigt efterleve de aftalte forudsætninger i den nye kontrakt med departementet samt de bevillingsmæssige rammer, herunder sikre en efterlevelse af hjemmelskravene knyttet til de enkelte finanslovskonti. Banedanmark vil foranlediget af kritik på en række punkter af virksomhedens økonomi- og produktionsstyring udarbejde og udmønte en handlingsplan for nødvendige initiativer til at forbedre økonomi- og produktionsstyringen. Årsrapport

13 2. MÅLRAPPORTERING 2.1. FOKUSOMRÅDER I BANEDANMARKS RESULTATKONTRAKT Målrapporteringen indeholder en kortfattet afrapportering pr. ultimo 2004 på målsætninger og resultatmål i resultatkontrakten for for Banedanmark. Resultatkontraktens fokusområder og målsætninger i overskriftsform er oplistet nedenfor med kort angivelse af opfyldelse af resultatmål. Der er kun medtaget de målsætninger, hvortil der er specifikke resultatmål for I højre kolonne er anført en sammenfattende vurdering af målopfyldelsen. I kolonnen er i parentes angivet antallet af resultatmål, som vurderes at være henholdsvis fuldt opfyldt / delvist opfyldt / ikke opfyldt. Der er desuden i bilag E medtaget en særskilt afrapportering af Banedanmarks opfyldelse af forudsætningerne i rammeaftalen for Fokusområde: Produkt og Kunder Regularitet: Regularitetsmål er ikke opfyldt vedrørende DSB S-tog, DSB-passagertog samt Railion godstog. Regularitetsmål er opfyldt for Arriva Tog A/S. Resultatmål om indmeldelse af planlagte arbejder 24 md. før udførelse er ikke opfyldt. Jernbanesikkerhed: Resultatmålene om sikkerhedsstyring og ATC-t projekter er fuldt opfyldt. Resultatmålet om moderniserede trafikale regler er ikke opfyldt i Trafikinformation: Resultatmålene om tilgængelighed og oppetider for elektronisk og auditiv information er opfyldt. Skønsmæssigt er også resultatmålet om 80 % tilfredse passagerer opfyldt. Derimod vurderes, at Banedanmark ikke har opfyldt resultatmålet om 90 % tilfredshed hos operatørerne. Adgang til jernbanenettet: Banedanmark skal medvirke til, at operatører får lettest mulig adgang til jernbanenettet gennem enkle, effektive og ikke diskriminerende procedurer. Tilfredshedsundersøgelsen i 2004 viser, at størstedelen (ca. 80%) af operatørerne er tilfredse med Banedanmark som samarbejdspartner og kvaliteten af Banedanmarks arbejde generelt. Der er især tilfredshed med troværdighed, åbenhed og ansvarlighed. Trafikomfang: Resultatmål om vækst i trafikomfang blev ikke opfyldt. For passagertog blev væksten i togkm. fra 2000 til 2004 på 7% i forhold til vækstmålet på 10%. Godstog har haft en beskeden vækst i tonkm. fra 2000 til For 2004 har der været en bemærkelsesværdig vækst i trafikomfang for både passagertog og godstog, såvel i togkm. som i transporterede mængder (passagerer hhv. ton gods). Målopfyldelse (antal fuldt opfyldt/ delvist opfyldt / ikke opfyldt). (1/0/4) (2/1/0) (3/0/1) (0/1/0) (0/1/1) Årsrapport

14 Omdømme: Målinger er gennemført i 2004 til sammenligning med målingerne i Resultatmålet om nabotilfredshed er opfyldt, resultatmålet om operatørtilfredshed er ikke opfyldt, medens resultatmålet om andre relevante målgruppers holdning til Banedanmark er delvist opfyldt. (1/1/1) Fokusområde: Produktion og Processer Teknologi: Resultatmålene om tekniske normer, om teknologitemaer og om teknologiprojekter er opfyldt. Fornyelse og vedligeholdelse: Banedanmark har i væsentligt omfang opfyldt de specifikke resultatmål. Det bemærkes dog, at Banedanmark i 2003 har revideret handlingsplanen for gennemførelse af Asset Management projektet. Konkurrence: Resultatmål for 2004 er stort set opfyldt. Ekspertise er opbygget i forhold til opgaverne, og stort set alle opgaver, der er omfattet af Banedanmarks udbudsplan er udbudt, dog til dels forsinket og med annullering som resultat. (3/0/0) (5/1/0) (1/1/0) Fokusområde: Organisation og mennesker Personalestyring: Resultatmålene er opfyldt vedrørende etablering af lønsektion, implementering af SAP HR tidsregistreringsmodul, projekt orden i eget hus samt drejebog for løn. Resultatmålet om uddannelse af eksterne tilbudsgivere er ikke fuldt opfyldt i Banedanmark som arbejdsplads: Resultatmålet om reduktion af arbejdsskader er for perioden opfyldt, men ikke i Resultatmål om kompetenceudvikling og MUS, sygefravær samt langtidsfravær er delvist opfyldt, og der er fulgt systematisk op på langtidsfravær og arbejdsskader. (4/1/0) (1/2/1) Fokusområde: Økonomi- og resultatstyring Økonomistyring: Resultatmålet om forbedret prognosekvalitet i rammeredegørelserne i forhold til 2002 kan ikke siges at være opfyldt på grund af merforbruget på hovedkonto Resultatmålet om opnået niveau 3 for økonomistyring i Økonomistyrelsens udviklingsmodel er ikke opfyldt. Resultatkontrakter: Banedanmark har i 2004 opfyldt alle tre resultatmål om at bidrage aktivt i forberedelse af ny kontrakt, om opfølgning på periodens resultatkontrakt og direktørens resultatlønskontrakt. Ledelsesinformation: Banedanmarks ledelsesinformation er tilpasset Banedanmarks aktuelle opgaver og organisering som en statsvirksomhed under ledelse af en direktion og en bestyrelse og med karakter af en egentlig produktionsvirksomhed. Effektivisering: Banedanmark har opnået et akkumuleret effektiviseringsresultat på 639 mio. kr. for perioden , hvilket er mindre end resultatmålet på 705 mio. kr. (0/0/2) (3/0/0) (1/0/0) (0/1/0) Årsrapport

15 NOTE tilfredsstillende målopfyldelse for 2004 delvis målopfyldelse for 2004 klart ikke tilfredsstillende målopfyldelse for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER OM MÅLSÆTNINGERNE SIKKERHED, EFFEKTIVISERING, REGULARITET, ØKONOMI- STYRING OG TRAFIKOMFANG. I dette afsnit redegøres nærmere for målsætningerne: Sikkerhed, Effektivisering, Regularitet, Økonomistyring og Trafikomfang. Afsnittet indeholder beskrivelse af målsætning, og resultater. Togsikkerhed Målsætning: Banedanmark vil medvirke til at opretholde jernbanesikkerheden på et besluttet niveau og forbedre sikkerhedsniveauet på udvalgte områder. Resultatopfyldelse 2004 Som det fremgår af skemaet i afsnit 2.1. er resultatmål om sikkerhedsstyring samt resultatmål om ATC-t projekter opfyldt, medens resultatmålet om moderniserede trafikale regler (sikkerhedsreglement) ikke er opfyldt i Uddybende bemærkninger Sikkerhedsstyring af entreprenører er indarbejdet i procedurer (krav til kontrakter og krav til opfølgning på kontrakter) som grundlag for Banedanmarks sikkerhedscertifikat. ATC-togstop er ibrugtaget på strækningerne Esbjerg-Holstebro og Vejle-Struer den Strækningen Odense-Svendborg blev ibrugtaget og herudover er også strækningen Århus-Grenå ibrugtaget Efter at der var indgået aftale med departementet og Trafikstyrelsen om rammerne for arbejdet med modernisering af Sikkerhedsreglementet, blev arbejdet igangsat Banedanmark har efterfølgende valgt at lægge ajourføringen af Sikkerhedsreglementet tilbage i basisorganisationen. Dette arbejde fortsætter med prioritering af de sikkerhedsmæssigt påkrævede rettelser. Banedanmark udarbejder en aktualiseringsplan for disse rettelser. Årsrapport

16 I december 2004 modtog Banedanmark sit sikkerhedscertifikat. Certifikatet er et lovpligtigt dokument udstedt af Trafikstyrelsen som sikkerhedsmyndighed. Det beviser, at Banedanmark på i alt 20 punkter lever op til EU s krav til Infrastrukturforvaltere. Under de 20 punkter ligger der beskrivelser, forretningsgange og procedurer for alt, hvad der har med jernbanesikkerhed at gøre. Dette inkluderer en sikkerhedsorganisation med sikkerhedsansvaret placeret organisatorisk. Banedanmark har dermed gennemført de første skridt til en systematiseret tilgang til jernbanesikkerhed. Der er skabt den ønskede fokus på sikkerhedsområdet ved bl.a. ansættelse af en direktør på området, den organisatoriske placering og gennemførelse af sikkerhedscertifikat audits. Certifikatet giver et godt afsæt til at flytte organisationen fra et personligt sikkerhedsansvar til en organisatorisk placering. Forståelsen for, hvordan jernbanesikkerheden har relation til den enkelte, skal fortsat tydeliggøres igennem Det er et vigtigt udgangspunkt, at jernbanesikkerhed er udvalgt som et af de tre vigtige succeskriterier for Banedanmark på linie med effektivitet og regularitet (SER-mål). Banedanmark ønsker i de kommende år en mere dokumenteret og databaseret tilgang til sikkerhedsområdet. Sikkerhedscertifikatet er et godt udgangspunkt for mere systematik og registrering af sikkerhedsmæssige forbedringer, men der vil blive sat yderligere fokus på analyse og proaktiv adfærd på baggrund af driftsmæssige og tekniske fejlstatistikker. Effektivisering Målsætning: Banedanmark vil løbende registrere og dokumentere effektiviseringen Resultatopfyldelse 2004 I forhold til niveauet for enhedspriser i 1999 har Banedanmark i 2004 realiseret en effektivisering på 216 mio. kr. og det akkumulerede effektiviseringsresultat for hele rammeaftaleperioden er dermed 639 mio. kr. Det er mindre end resultatmålet på 705 mio. kr. Uddybende bemærkninger Tabel Banedanmarks effektiviseringsresultater Mio. kr Ialt Fornyelse Vedligeholdelse Adm. og trafik styring Overskud i Entreprise mv I alt Årsrapport

17 Ovenstående tabel indeholder en detaljeret opgørelse over Banedanmarks effektivisering, opgjort efter de aftalte retningslinier i rammeaftaleperioden inkl. forholdsmæssig andel af ikke afsluttede projekter. Det bemærkes, at fornyelsesinvesteringer tegner sig for 379 mio. kr., svarende til 60% af det samlede effektiviseringsresultat. Det er især sporfornyelsesaktiviteter, der er blevet effektiviseret. I forhold til den opgjorte effektivisering på vedligeholdelsesområdet skal bemærkes, at visse kvalitetsindikatorer, herunder især kanalregularitet, har udviklet sig negativt fra 2000 til 2004, jf. bilag F. Regularitet Målsætning: Banedanmark vil til stadighed medvirke til at forbedre togenes regularitet, således at Banedanmark lever op til aftalerne med sine kunder - operatørerne. Resultatopfyldelse 2004 Krav til Banedanmarks andel af regulariteten - kanalregularitet indgår i Banedanmarks aftaler med kunderne operatørerne. Som det ses af tabellen nedenfor opfyldte Banedanmark i 2004 kun disse krav i aftalen med Arriva Tog A/S. Tabel Kanalregularitet. Resultat 2004 (Mål) Resultat 2003 Resultat 2002 DSB S-tog A/S 97,2% (98,5%) 98,3% 97,3% DSB passagertog 93,4% (95,5%) 94,2% 96,2% Railion Danmark A/S godstog 84,7% (90%) 87,5% 92,3% Arriva Tog A/S 97,8% (95,5%) 98,5% - Uddybende bemærkninger Af tabel fremgår, at der har været en negativ udvikling på alle områder. Det gælder også for DSB S-tog, der i 2003 havde en relativ god udvikling. Den manglende målopfyldelse for DSB S-tog skyldes flere enkeltstående hændelser og sporarbejder samt en stigning i sporskifte- og signalfejl på det centrale afsnit. Dertil kommer en del hastighedsnedsættelser som følge af de skærpede sporregler, der også gælder for S-tog, efter hændelsen med afsporing i Tommerup i februar. Den manglende målopfyldelse for DSB og Railion Danmark A/S skyldes overvejende hændelsen med skinnebruddet i Tommerup ultimo februar og de efterfølgende hastighedsnedsættelser flere steder, mens skinnerne blev scannet og efterset frem til Årsrapport

18 sporombygningen i juni. Samtidig blev sporreglerne opstrammet, så der ved skinnefejl øjeblikkeligt bliver nedsat hastighed eller spærret, med forsinkelse til følge. Af tabellen ses, at også Arriva Tog, der i januar 2003 påbegyndte togtrafik i Jylland, har haft et fald i kanalregulariteten. I Banedanmarks aftaler med operatørerne indgår betaling af bod eller udbetaling af bonus, afhængig af den kanalregularitet, som Banedanmark leverer. På grund af den dårlige udvikling i kanalregulariteten har Banedanmark derfor i 2004 haft en betydelig forøget nettoudgift til bod, som i alt blev 9,3 mio. kr. for Banedanmark i I 2003 var Banedanmarks nettoudgift 4,0 mio. kr. Banedanmark beregner også produktregulariteten, som tager højde for alle former for forsinkelser uanset årsag. Det er naturligt nok den regularitet, der er mest interessant for Banedanmarks kunders kunder, dvs. passagerer og godskunder. Den realiserede produktregularitet i 2004 fremgår af nedenstående tabel 2.2.3, hvori årsagerne til forsinkelserne beskrives. Det bemærkes, at tabellen omfatter alle forsinkede tog, men ikke aflyste tog. Produktregulariteten udtrykker andelen af tog, der i en given periode gennemfører den planlagte kørsel med en evt. forsinkelse, som målt på udvalgte punkter ligger indefor følgende intervaller: S-Tog: Øvrige persontog: Godstog: 0-2 min. og 29 sek. 0 5 min. og 59 sek min og59 sek. Årsrapport

19 Tabel Rettidige og forsinkede tog i 2004 % af registreret trafik 2004 S-tog Rettidige tog 94,0 Forsinkede tog 6,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 2,7 Operatøren 2,9 Anden årsag 0,4 DSB persontog Rettidige tog 90,0 Forsinkede tog 10,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 4,8 Operatøren 4,4 Anden årsag 0,8 Arriva persontog Rettidige tog 97,0 Forsinkede tog 3,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 1,5 Operatøren 1,3 Anden årsag 0,2 Railion godstog Rettidige tog 75,0 Forsinkede tog 25,0 Forsinkelsernes årsag: Banedanmark 7,6 Operatøren 16,6 Anden årsag 0,8 ANM. Aflyste tog er ikke medregnet. Økonomistyring Målsætning: Banedanmark vil forbedre økonomistyringen med henblik på at sikre, at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til de mål, som Banedanmark skal opfylde. Resultatopfyldelse 2004 Som det fremgår af skemaet i afsnit 2.1. er hverken resultatmålet om forbedret prognosekvalitet i rammeredegørelserne eller resultatmålet om opnået niveau for økonomistyring i Økonomistyrelsens udviklingsmodel opfyldt. Banedanmark har dog både i resultatkontraktperioden og i 2004 på en række områder gennemført aktiviteter til forbedring af økonomistyringen, herunder regnskabskvaliteten. Uddybende bemærkninger Prognoserne i rammeredegørelserne i forhold til 2002 Årsrapport

20 Prognosekvaliteten i rammeredegørelserne for 2004 er ikke forbedret på hovedkontoniveau i forhold til 2002, idet Banedanmarks regnskabsresultatet for hovedkonto (Fornyelse og vedligeholdelse) i 2004 overskrider udsvingsgrænsen. Overholdelse af bevillingsrammer Bevillingsrammerne i finanslov 2004 er overholdt på alle hovedkonti, jf. de særlige bevillingsbestemmelser, bortset fra hovedkonto Fornyelse og vedligeholdelse, hvor Banedanmark ved indrapportering af rammeredegørelserne forventede, at Banedanmark ville kunne holde regnskabsresultatet inden for de hjemlede udsvingsgrænser for denne hovedkonto. Samlet set blev fornyelses- og vedligeholdelsesproduktionen i 2004 større end forudsat med det resultat til følge, at udsvingsgrænsen blev overskredet med 61 mio. kr., svarende til 4% af årets bevilling eller mindre end to ugers produktion. De primære årsager er fremhævet i beretningen i kap. 1. Indplacering i Økonomistyrelsens udviklingsmodel for økonomistyring Banedanmarks indplacering i Økonomistyrelsens udviklingsmodel for økonomistyring foregår ved at benytte Økonomistyrelsens spørgeskema med 156 spørgsmål fordelt på 11 rangordnede nøgleområder. Konklusionen er, at Banedanmark for 2004 indplaceres på niveau 1 og ikke som forudsat på niveau 3, primært på grund af det ovenfor omtalte merforbrug på hovedkonto Fornyelses- og vedligeholdelse af jernbanenettet, der i 2004 overskrider finanslovens udsvingsgrænser. Forbedringer af Banedanmarks økonomistyring Uanset ovenstående resultat og konkrete målopfyldelse har Banedanmark på en række områder, både i resultatkontraktperioden og i 2004, gennemført aktiviteter til forbedring af økonomistyringen. Grundlæggende har Banedanmark forbedret udarbejdelsen af retvisende og dokumenterede regnskaber. Det gælder såvel for årsregnskaberne som for de månedlige perioderegnskaber, der anvendes i budgetopfølgningen. Her er kvalitet og aktualitet væsentligt forbedret. Banedanmarks overgang til egen lønadministration er forløbet uden væsentlige problemer, ligesom de i 2004 indførte nye retningslinier for tjenesterejser og udstationering samt administrationen heraf er vurderet som tilfredsstillende af Rigsrevisionen. Banedanmark lægger afgørende vægt på at forbedre kvaliteten af prognoserne i 2005 og på at udbygge forståelsen for budget- og resultatansvar, samt at dette ansvar efterleves. En bedre økonomistyring skal sikre, at Banedanmark i 2005 når et højere niveau i forhold til Økonomistyrelsens udviklingsmodel. Årsrapport

marts 2004 Årsrapport 2003

marts 2004 Årsrapport 2003 marts 2004 Årsrapport 2003 marts 2004 Banedanmark Ressourceområdet Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 6 udkast d. INDHOLD

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

10. april 2007 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

10. april 2007 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Årsrapport 2006 10. april 2007 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Økonomi Journalnr: 024-0036 Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 8234 1486 NB INDHOLD 1. BERETNING

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Banedanmarks redegørelse for iværksatte tiltag i forhold til Trafikstyrelsens tilsynsrapport af 09.12.2005

Banedanmarks redegørelse for iværksatte tiltag i forhold til Trafikstyrelsens tilsynsrapport af 09.12.2005 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 209 Offentligt Notat 12.01.06 Banedanmarks redegørelse for iværksatte tiltag i forhold til Trafikstyrelsens tilsynsrapport af 09.12.2005 Trafikstyrelsen har med notatet

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 5 Offentligt Årsrapport 2008

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 5 Offentligt Årsrapport 2008 Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 5 Offentligt Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Budget Mail: splh@bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

forbedringer af Svendborgbanen

forbedringer af Svendborgbanen Beretning til statsrevisorerne om forbedringer af Svendborgbanen Marts 2007 RB A201/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Baggrund, formål og afgrænsning...8

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed Omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed Udarbejdet af: Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Rapportens indhold Indledning... 3 Det bedste valg... 4 Politiske aspekter... 5 - Rammerne...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE KIM ANDERSEN, områdechef, BANEDANMARK Jernbanekonferencen den 17. maj 2010 BANEDANMARKS VISION Banedanmark vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere