Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Tage Vestergaard, Helle Mandrup Tønnesen, Heino Hahn, Yvette Espersen, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Bo Manderup, Yvette Espersen Bemærkninger Thomas Christfort deltog i behandlingen af sagerne 1 til 48.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Indkommet meriale Låneramme Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S Redningsberedskabets regnskab Anlægsregnskab for ny automobilsprøjte til Redningsberedskabet Godkendelse af anlægsregnskab - udbygning af Sundhedscenter Stege Anlægsregnskab for Banegårdspladsen i Vordingborg Anlægsregnskab for Vejbidrag Anlægsregnskab for Køb af gadebelysning Ansøgning om fremrykning af anlægsbevilling til busanlæg på Chr. Richardtsvej Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne områder Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Frederiksmindeanlægget i Præstø Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projekter fra grønne udviklingsplaner Indsspulje - supplerende arbejder Stregi for udmøntning af Puljen til Landsbyfornyelse Vederlag til Havnebestyrelsen Udbudsplan Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan L Bevarende lokalplan for Roneklint Nedrivning af driftsbygninger på Oregård Stus vedrørende fremme af mobil og bredbånd - henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Orienteringssag - Udvidelse af Vesthavnen Kvalitetsstandard sygepleje efter høring Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp efter høring...54

3 28. Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning efter høring Tilsyn Embedslægen - efter høring Orienteringssag - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne Orienteringssag - Årsrapport utilsigtede hændelser i Vordingborg Kommune Udkast til Vision for Solbakken - Panteren Retningslinjer for pulje til prive forsamlingshuse Forberedelse af Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om pentdomstolen søndag den 25. maj Ændringer i vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Ændring i sammensætningen af dialogudvalg Beslutning om ikke nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg Valg af medlem til bestyrelsen for Cantabile 2 - ændring Udpegning af medlem og suppleanter samt meddelelse om valg af formand og næstformand for Integrionsrådet I Vordingborg Kommune Integrionsrådets beretning for Arbejdernes Boligselskab afd Omlægning af lån Arbejdernes Boligselskab afd Omlægning af lån Vordingborg Boligselskab afd Omlægning af lån Vordingborg Boligselskab afd Vedståelse af garanti Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering Almenboligområdet - Delegion af kompetence Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om medarbejderrepræsention i budgetseminaret Spørgetid Evaluering af rengøring i delområde 3, Vordingborg og delområde 5, Præstø. - LUKKET SAG Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Hal 1, Solbakken - LUKKET SAG Udbudspris for erhvervsarealer ved Afkørsel 41 - LUKKET SAG Salg af areal - LUKKET SAG...99 Bilagsoversigt Underskriftsside...104

4 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 3

5 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretriet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Borgmesteren oplyste, der efter udsendelse af dagsorden er modtaget afbud fra Bo Manderup, idet han er bortrejst og Bent Maigaard er indkaldt som 1. stedfortræder. Borgmesteren oplyste endvidere, Yvette Espersen har meldt afbud og der er af tidsmæssige årsager ikke er indkaldt stedfortræder. Kommunalbestyrelsen tiltrådte, Bo Manderup har lovligt forfald og Bent Maigaard er rette stedfortræder. Bent Maigaard indtog herefter sin plads. 4

6 Kommunalbestyrelsen Indkommet meriale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællesskretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender refer og nyhedsbrev fra mødet den 10. marts 2014 Bilag: 1 Åben KKR Sjælland - Nyhedsbrev marts 2014.pdf 34814/14 2 Åben Refer af KKR møde den 10. marts 2014.pdf 34818/14 3 Åben Underskrevet høringssvar fra Vordingborg Kommune på LDP pdf 41212/14 4 Åben Endeligt høringssvar, Vordingborg Kommune vedr. LAG-organisering /14 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Borgmesteren oplyste, der er udsendt kopier af 2 breve til Kommunalbestyrelsens medlemmer: 1) Høringssvar på det kommende landdistriktsprogram 2) Høringssvar på forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden Orienteringen taget til efterretning. 5

7 Kommunalbestyrelsen Låneramme 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 41 stk. 1 samt 58, samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Økonomistaben har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2013 inklusive tidligere meddelte lånedispensioner til 54,12 mio. kr. pr. 31. januar I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år Økonomistaben skal anbefale, der optages lån på 54,0 mio. kr. af de låneberettigede udgifter. Kommunens samlede låneoptag for regnskabsår 2013 bliver derved 15,5 mio. kr. højere end de budgetterede 38,5 mio. kr. for budgetår Økonomi I oprindelig budget for 2013 er der afs 38,5 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2013 afdraget 29,0 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger. Som det fremgår af bilaget Opgørelse af låneramme 2013 har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensioner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 13,50 mio. kr. vedrørende kvalitetsfond. Derudover har kommunen fået tildelt lånedispension for uforbrugt kvalitetsfond vedrørende 2012 på kr. 7,893 mio. kr. Samlet lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne udgør herefter 21,339 mio. kr. for regnskabsår Herudover er der automisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garanti vedrørende byfornyelse, erhvervelse af arealer til kommunal jordforsyning samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskter. Vordingborg Kommune har dermed mulighed for, i alt, optage lån for 54,12 mio. kr. Den samlede låneramme på 54,12 mio. kr. for 2013 er således ca. 15,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Forskellen kan blandt andet henføres til, overførsel af uforbrugte kvalitetsfondsmidler for 2012 (ca. 7,9 mio. kr.) samt erhvervelse af areal ved afkørsel 41 (ca. 6,1 mio. kr. er låneberettiget) - ikke var indkalkuleret i det oprindelige budget for Bilag: 1 Åben Opgørelse af låneramme /14 Indstilling Administrionen indstiller, der optages lån på 54,0 mio. kr. med maksimal løbetid 25 år og lån optages i danske kroner og i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen 6

8 Kommunalbestyrelsen Indstillingen tiltrådt. 7

9 Kommunalbestyrelsen Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevilling opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. De er således behandlet i fagudvalgene sammen med fagudvalgets regnskabssag. Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2013 til 2014 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner. Overførslerne fra 2013 til 2014 udgør følgende jf. vedlagte bilag Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug på kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Det bemærkes der i 2013 har været et højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2013, som søges overført til Af de største overførsler kan nævnes Multicenter i Præstø med 19,5 mio. kr., autismeboliger Kullekærvej 7,9 mio. kr., Nye lokaler til teer 7 mio. kr. og Fehmern-bælt-projektet Næstvedvej 6 mio. kr. På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2014 mens andre fortsætter de kommende år. At der ses et forholdsvis stort mindreforbrug på de aftalestyrede områder og øvrige områder under udvalgsaftaler, kan henføres til den generelle udmelding fra direktionen om mådehold, da rapporteringen pr. 30. september 2013 viste servicerammen forventedes overskredet. Bl.a. søges der overført 11,2 mio. kr. på fællesområdet under skolevæsen, hvoraf der er disponeret over de 8,1 mio. kr. i Mindreforbruget på de øvrige områder er hovedsageligt puljer og projekter som er bevilget og som videreføres i Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 41,7 Anlæg 93,1 8

10 Kommunalbestyrelsen Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -134,8 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 41,8 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2013 til budget /14 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2013 til 2014, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2014 grundet overførsel fra 2013 til 2014, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2014 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 9

11 Kommunalbestyrelsen Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 41a. Bekendtgørelse om kommunernes tilskud til brug for dagtilbud og til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud. Sagsfremstilling Fra 1. august 2014 etableres der en ny fælles skoleklub i Vordingborg Kommune, hvor SFO1 og SFO2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af: Miniklub for klasse (SFO1) åbent morgen og eftermiddage Juniorklub for klasse (SFO2) åbent eftermiddage På baggrund af Folkeskolereformens ikrafttræden pr. 1. august 2014 vil undervisningstiden blive øget og deraf følger en tilsvarende kortere åbningstid for Vordingborg Kommunes skoleklub. Åbningstiderne for skoleklubben (SFO) vil blive ændret således: Skoleklub (SFO) åbningstid i timer Miniklub Juniorklub Nuværende åbningstid - skoleuger 29,5 14,5 Nuværende åbningstid ikke skoleuger 54,5 0 Reduceret åbningstid - skoleuger 24,5 11,5 Reduceret åbningstid ikke skoleuger 54,5 0 Nuværende årlig åbningstid Reduceret årlig åbningstid Reduktion i åbningstid -12,4 % -20,7 % I forbindelse med etableringen af den nye fælles skoleklub forudsættes det, det vil medføre en rionaliseret drift, og taksterne for SFO i budgettildelingen til skolerne er reduceret hermed. Rionaliseringen af driften sammenholdt med den kortere åbningstid fra 1. august 2014, vil betyde en nedsættelse af forældrebetalingen for Miniklub og Juniorklub. De nedste takster for forældrebetalingen er indarbejdet i budgettildelingen til skolerne for skoleåret 2014/2015. Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås neds til kr. for Miniklub. Den gældende takst for perioden 1. januar 31. juli 2014 er kr. Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås neds til 760 kr. for Juniorklub. Den gældende takst for perioden 1. januar 31. juli 2014 er 940 kr. Taksten opkræves i 11 måneder, juli er betalingsfri. Indstilling Administrionen indstiller, de reducerede takster for forældrebetaling for SFO, gældende fra 1. august 2014, godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 10

12 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 11

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Vordingborg Forsyningsservice A/S ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 11 mio. kr. hos Vordingborg Fjernvarme A/S til finansiering af færdiggørelse af projekt Iselingen samt planlagt renovering af ledningsnettet. Da investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme ifølge lånebekendtgørelsen er låneberettiget, vil kommune, uden det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår. Låneoptagelsen sker hos Kommunekredit og løbetiden må ikke overstige 25 år. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag ) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelse, og derefter med årlig betaling i januar måned, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Renter ,5-80,8-77,6-74,3 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 82,5 80,8 77,6 74,3 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Beløbsstørrelsen for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelse og tilhørende afdragsprofil. Derudover er der ingen konsekvenser for Vordingborg Kommune, såfremt Vordingborg Fjernvarme A/S overholder betalingerne på lånet. Indstilling Økonomichefen indstiller, der godkendes kommunegaranti for lånoptagelse på 11 mio. kr., der betales garantiprovision kr. ved lånets optagelse og der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% af restgælden, første gang i januar

14 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 13

15 Kommunalbestyrelsen Redningsberedskabets regnskab 2013 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Beredskabschefen fremlægger result for regnskab Sagsfremstilling Beredskabets budget for 2013 viser et nettomerforbrug på kr På sidste økonomiopfølgningsmøde med deltagelse af udviklingsdirektøren, blev regnskab 2013 gennemgået i forhold til de merudgifter der har været i forhold til det oprindelige budget. Det konsterede underskud skyldes bl.a. udgifter der ikke kunne tages højde for i tillægsbevillingen. Merudgifter på IT drift og vedligehold kr Merudgifter på meriel/køretøjer drift og vedligehold kr Merudgifter på løn til mestrene (udrykningstimer og udkald til kr tyverialarm) Nødkald ældreområdet 1/1-7/9 (manglende indtægt) kr Stormindssen 6/12-13 iforb. med stormen Bodil kr Merudgift på løn til D-brandmænd (incl. alle kald ) kr kr Merindtægt kr Merforbrug i alt kr Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 517,9 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 517,9 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Økonomirapport Økonomirapport for 2013 til brug for 22312/14 Beredskabskommissionsmødet Åben Samlet oversigt over udgifter stormindssen /14 Indstilling Beredskabschefen indstiller, det konsterede merforbrug på kr overføres til næste års budget for 2014 og 14

16 Kommunalbestyrelsen regnskab 2013 anbefales godkendt. Beslutning i Beredskabskommissionen den Fraværende: Steen Nørskov, Karin O. Jørgensen Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales, idet udvalget bemærker overførsel af merforbrug indgår i sagen vedrørende overførsler af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 15

17 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for ny automobilsprøjte til Redningsberedskabet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Vordingborg Brandvæsen søgte i marts 2013 Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til køb af ny automobilsprøjte M1, da Brandvæsenets tidligere automobilsprøjte blev totalskadet i forbindelse med et trafikuheld den 15. januar Sagsfremstilling Tirsdag den 15. januar 2013 i forbindelse med en udrykning til et trafikuheld på Sydmotorvejen blev brandvæsnets automobilsprøjte M1 desværre selv impliceret i et trafikuheld, som endte med køretøjet blev totalskadet. M1 indgår i brandvæsnets 1. udrykning og er brandvæsnets primære pumpekøretøj, der samtidig fremfører mandskab, meriel og vand til skadestedet, så køretøjet kan kun meget kortvarigt undværes i det daglige beredskab. I forbindelse med den gamle M1 efter uheldet blev erklæret for totalskadet har forsikringen udbetalt en erstning på kr. 0,62 mio. Erstningsbeløbet står på en mellemregningskonto i Vordingborg Kommune. Som midlertidig erstning for den totalskadet M1, lejede brandvæsenet en demobrandbil, som indgik i 1. udrykningen indtil der blev fundet en afløser for den gamle M1. Redningsberedskabet søgte derfor Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på i alt kr. i 2013 til indkøb af ny automobilsprøjte. Ansøgningen blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. marts Den nye automobilsprøjte af mærket Volvo fra 2011 blev købt i juli 2013 og allerede inds i driften medio august Automobilsprøjten er henover efteråret 2013 blevet ombygget, så den i dag lever op til kravene. Pr. 31. december 2013 er der forbrugt i alt kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr., som tilføres kassebeholdingen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Funktion Indkøb af ny -78,6 Afledt drift Finansiering Drift automobilsprøjte Erstningsbeløb, mellemregningskonto -620 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Konto ,6 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 16

18 Kommunalbestyrelsen Indstilling Beredskabschefen indstiller, anlægsregnskabet for ny automobilsprøjte anbefales godkendt, mindreforbruget på kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Beredskabskommissionen den Fraværende: Steen Nørskov, Karin O. Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 17

19 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af anlægsregnskab - udbygning af Sundhedscenter Stege Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Helle Risby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Vordingborg Kommune og Region Sjælland ansøgte den 24. februar 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kr. fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantområder. Ansøgningen vedrørte midler til istandsættelse og klargøring af faciliteter i Sundhedscenter Stege med henblik på udbygning med lægepraksis, speciallægepraksis og kommunal pientskole. Vordingborg Kommune modtog tilsagn om det fulde ansøgte beløb den 22. marts Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2011 (sag nr. 3) der blev givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på kr. Anlægsprojektet er færdiggjort ultimo Projektet balancerer med ,86 kr. i udgift og ,86 kr. i indtægt. I forhold til bevilling på kr. er der således tilbagebetalt ,14 kr. til tilskudsgiver. Anlægsbevilling ,00 Forbrug ,87 Tilbagebetalt til tilskudsgiver ,14 Bilag: 1 Åben Udbygning af Sundhedscenter Stege 21780/14 2 Åben KB-beslutning Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Sundhedscenter Stege.doc 26387/14 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 18

20 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 19

21 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for Banegårdspladsen i Vordingborg Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Trafik og Parksekretariet har i perioden fra medio 2009 til ultimo 2011 arbejdet på en renovering og forskønnelse af Banegårdspladsen i Vordingborg og tilhørende parkeringsplads. I konkurrenceprogram for Vordingborg By, som blev vundet af SLA, er banegårdspladsen nævnt som et område med potentiale til blive en af byens store og markante pladser, pga. af den store alsidige trafik der bevæger sig over den hver dag. Med det i baghoved har administrionen lavet aftale med rådgivere og fået udviklet og udført projektet, som det ser ud i dag. Byrummet er udnyttet på en måde, så arealerne tæt på toget benyttes til parkering, afsætning og opsamling for busserne samt skønne omgivelser til ophold og til fordrive den ventetid, der altid vil være på en stion. Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet andrager i alt kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt ,32 kr. Der har således været et mindreforbrug på i alt 891,68 kr., som jævnfør principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Banegårdspladsen i Vordingborg profitcenter Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning / konto Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. -1 Bilag: 1 Åben 2013-regnskab anlæg afsluttes Banegårdspladsen i Vordingborg (Anlægsregnskab).pdf 25161/14 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet for Banegårdspladsen i Vordingborg godkendes, 20

22 Kommunalbestyrelsen mindreforbruget på i alt 891,68 kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 21

23 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for Vejbidrag Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal hvert år, i henhold til stoploven, indberette en række oplysninger til Forsyningssekretariet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende de midler som kommunen har modtaget fra sine vand- og spildevandsselskaber. I forbindelse med kommunernes indberetninger i 2011 har Forsyningssekretariet, i foråret 2011, rettet henvendelse til Vordingborg Kommune og bedt om oplysning om vejafvandingsbidragets fastsættelse i hvert af årene fra 2007 til Der har gennem længere tid været diskussioner mellem kommunerne, KL og Forsyningssekretariet om hvordan det kommunale vejafvandingsbidrag skal opgøres. Det er ikke endeligt lykkedes få fastlagt nionale regler for fastsættelsen, og der er således ikke faste beregningsmetoder, som kommunerne kan anvende. Forsyningssekretariets endelige konklusion vedrørende Vordingborg Kommunes beregning og betaling af vejafvandingsbidrag til Vordingborg Spildevand A/S for år 2011 beløber sig til i alt kr. På baggrund af afgørelsen har Kommunalbestyrelsen på møde den 12. december 2013 besluttet efterbetale det af Forsyningssekretariets beregnet rådighedsbeløb på i alt kr. Der er ikke modtaget afgørelse for år 2012 og 2013 fra Forsyningssekretariet. Der er, efter den godkendte model fra Forsyningssekretari, foretaget en beregning, for årene 2012 og 2013 som gav en forventet beregnet efterbetaling for 2012 på i alt kr. og et beregnet acontobeløb 2013 på i alt kr. til Vordingborg Spildevand A/S Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2013, på baggrund af ovenstående økonomi, godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på i alt kr. til anlægsprojektet Vejbidrag. Der har været omkostninger på sagen på i alt kr., hvilket medfører, sagen afsluttes med et merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes et ikke medtaget acontobeløb til Vordingborg Forsyning A/S i 2012 på kr., som ved en fejl ikke er taget med i den samlede sag om efterbetalinger for år 2011 og 2012 samt a conto Administrionen indstiller på grund af ovennævnte fejl, merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Vejbidrag profitcenter

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 30. oktober 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere