Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Tage Vestergaard, Helle Mandrup Tønnesen, Heino Hahn, Yvette Espersen, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Bo Manderup, Yvette Espersen Bemærkninger Thomas Christfort deltog i behandlingen af sagerne 1 til 48.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Indkommet meriale Låneramme Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S Redningsberedskabets regnskab Anlægsregnskab for ny automobilsprøjte til Redningsberedskabet Godkendelse af anlægsregnskab - udbygning af Sundhedscenter Stege Anlægsregnskab for Banegårdspladsen i Vordingborg Anlægsregnskab for Vejbidrag Anlægsregnskab for Køb af gadebelysning Ansøgning om fremrykning af anlægsbevilling til busanlæg på Chr. Richardtsvej Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne områder Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Frederiksmindeanlægget i Præstø Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projekter fra grønne udviklingsplaner Indsspulje - supplerende arbejder Stregi for udmøntning af Puljen til Landsbyfornyelse Vederlag til Havnebestyrelsen Udbudsplan Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan L Bevarende lokalplan for Roneklint Nedrivning af driftsbygninger på Oregård Stus vedrørende fremme af mobil og bredbånd - henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Orienteringssag - Udvidelse af Vesthavnen Kvalitetsstandard sygepleje efter høring Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp efter høring...54

3 28. Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning efter høring Tilsyn Embedslægen - efter høring Orienteringssag - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne Orienteringssag - Årsrapport utilsigtede hændelser i Vordingborg Kommune Udkast til Vision for Solbakken - Panteren Retningslinjer for pulje til prive forsamlingshuse Forberedelse af Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om pentdomstolen søndag den 25. maj Ændringer i vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Ændring i sammensætningen af dialogudvalg Beslutning om ikke nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg Valg af medlem til bestyrelsen for Cantabile 2 - ændring Udpegning af medlem og suppleanter samt meddelelse om valg af formand og næstformand for Integrionsrådet I Vordingborg Kommune Integrionsrådets beretning for Arbejdernes Boligselskab afd Omlægning af lån Arbejdernes Boligselskab afd Omlægning af lån Vordingborg Boligselskab afd Omlægning af lån Vordingborg Boligselskab afd Vedståelse af garanti Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering Almenboligområdet - Delegion af kompetence Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om medarbejderrepræsention i budgetseminaret Spørgetid Evaluering af rengøring i delområde 3, Vordingborg og delområde 5, Præstø. - LUKKET SAG Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Hal 1, Solbakken - LUKKET SAG Udbudspris for erhvervsarealer ved Afkørsel 41 - LUKKET SAG Salg af areal - LUKKET SAG...99 Bilagsoversigt Underskriftsside...104

4 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 3

5 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretriet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Borgmesteren oplyste, der efter udsendelse af dagsorden er modtaget afbud fra Bo Manderup, idet han er bortrejst og Bent Maigaard er indkaldt som 1. stedfortræder. Borgmesteren oplyste endvidere, Yvette Espersen har meldt afbud og der er af tidsmæssige årsager ikke er indkaldt stedfortræder. Kommunalbestyrelsen tiltrådte, Bo Manderup har lovligt forfald og Bent Maigaard er rette stedfortræder. Bent Maigaard indtog herefter sin plads. 4

6 Kommunalbestyrelsen Indkommet meriale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællesskretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender refer og nyhedsbrev fra mødet den 10. marts 2014 Bilag: 1 Åben KKR Sjælland - Nyhedsbrev marts 2014.pdf 34814/14 2 Åben Refer af KKR møde den 10. marts 2014.pdf 34818/14 3 Åben Underskrevet høringssvar fra Vordingborg Kommune på LDP pdf 41212/14 4 Åben Endeligt høringssvar, Vordingborg Kommune vedr. LAG-organisering /14 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Borgmesteren oplyste, der er udsendt kopier af 2 breve til Kommunalbestyrelsens medlemmer: 1) Høringssvar på det kommende landdistriktsprogram 2) Høringssvar på forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden Orienteringen taget til efterretning. 5

7 Kommunalbestyrelsen Låneramme 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 41 stk. 1 samt 58, samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Økonomistaben har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2013 inklusive tidligere meddelte lånedispensioner til 54,12 mio. kr. pr. 31. januar I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år Økonomistaben skal anbefale, der optages lån på 54,0 mio. kr. af de låneberettigede udgifter. Kommunens samlede låneoptag for regnskabsår 2013 bliver derved 15,5 mio. kr. højere end de budgetterede 38,5 mio. kr. for budgetår Økonomi I oprindelig budget for 2013 er der afs 38,5 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2013 afdraget 29,0 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger. Som det fremgår af bilaget Opgørelse af låneramme 2013 har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensioner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 13,50 mio. kr. vedrørende kvalitetsfond. Derudover har kommunen fået tildelt lånedispension for uforbrugt kvalitetsfond vedrørende 2012 på kr. 7,893 mio. kr. Samlet lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne udgør herefter 21,339 mio. kr. for regnskabsår Herudover er der automisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garanti vedrørende byfornyelse, erhvervelse af arealer til kommunal jordforsyning samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskter. Vordingborg Kommune har dermed mulighed for, i alt, optage lån for 54,12 mio. kr. Den samlede låneramme på 54,12 mio. kr. for 2013 er således ca. 15,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Forskellen kan blandt andet henføres til, overførsel af uforbrugte kvalitetsfondsmidler for 2012 (ca. 7,9 mio. kr.) samt erhvervelse af areal ved afkørsel 41 (ca. 6,1 mio. kr. er låneberettiget) - ikke var indkalkuleret i det oprindelige budget for Bilag: 1 Åben Opgørelse af låneramme /14 Indstilling Administrionen indstiller, der optages lån på 54,0 mio. kr. med maksimal løbetid 25 år og lån optages i danske kroner og i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen 6

8 Kommunalbestyrelsen Indstillingen tiltrådt. 7

9 Kommunalbestyrelsen Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevilling opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. De er således behandlet i fagudvalgene sammen med fagudvalgets regnskabssag. Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2013 til 2014 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner. Overførslerne fra 2013 til 2014 udgør følgende jf. vedlagte bilag Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug på kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Det bemærkes der i 2013 har været et højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2013, som søges overført til Af de største overførsler kan nævnes Multicenter i Præstø med 19,5 mio. kr., autismeboliger Kullekærvej 7,9 mio. kr., Nye lokaler til teer 7 mio. kr. og Fehmern-bælt-projektet Næstvedvej 6 mio. kr. På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2014 mens andre fortsætter de kommende år. At der ses et forholdsvis stort mindreforbrug på de aftalestyrede områder og øvrige områder under udvalgsaftaler, kan henføres til den generelle udmelding fra direktionen om mådehold, da rapporteringen pr. 30. september 2013 viste servicerammen forventedes overskredet. Bl.a. søges der overført 11,2 mio. kr. på fællesområdet under skolevæsen, hvoraf der er disponeret over de 8,1 mio. kr. i Mindreforbruget på de øvrige områder er hovedsageligt puljer og projekter som er bevilget og som videreføres i Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 41,7 Anlæg 93,1 8

10 Kommunalbestyrelsen Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -134,8 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 41,8 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2013 til budget /14 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2013 til 2014, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2014 grundet overførsel fra 2013 til 2014, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2014 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 9

11 Kommunalbestyrelsen Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 41a. Bekendtgørelse om kommunernes tilskud til brug for dagtilbud og til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud. Sagsfremstilling Fra 1. august 2014 etableres der en ny fælles skoleklub i Vordingborg Kommune, hvor SFO1 og SFO2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af: Miniklub for klasse (SFO1) åbent morgen og eftermiddage Juniorklub for klasse (SFO2) åbent eftermiddage På baggrund af Folkeskolereformens ikrafttræden pr. 1. august 2014 vil undervisningstiden blive øget og deraf følger en tilsvarende kortere åbningstid for Vordingborg Kommunes skoleklub. Åbningstiderne for skoleklubben (SFO) vil blive ændret således: Skoleklub (SFO) åbningstid i timer Miniklub Juniorklub Nuværende åbningstid - skoleuger 29,5 14,5 Nuværende åbningstid ikke skoleuger 54,5 0 Reduceret åbningstid - skoleuger 24,5 11,5 Reduceret åbningstid ikke skoleuger 54,5 0 Nuværende årlig åbningstid Reduceret årlig åbningstid Reduktion i åbningstid -12,4 % -20,7 % I forbindelse med etableringen af den nye fælles skoleklub forudsættes det, det vil medføre en rionaliseret drift, og taksterne for SFO i budgettildelingen til skolerne er reduceret hermed. Rionaliseringen af driften sammenholdt med den kortere åbningstid fra 1. august 2014, vil betyde en nedsættelse af forældrebetalingen for Miniklub og Juniorklub. De nedste takster for forældrebetalingen er indarbejdet i budgettildelingen til skolerne for skoleåret 2014/2015. Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås neds til kr. for Miniklub. Den gældende takst for perioden 1. januar 31. juli 2014 er kr. Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås neds til 760 kr. for Juniorklub. Den gældende takst for perioden 1. januar 31. juli 2014 er 940 kr. Taksten opkræves i 11 måneder, juli er betalingsfri. Indstilling Administrionen indstiller, de reducerede takster for forældrebetaling for SFO, gældende fra 1. august 2014, godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 10

12 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 11

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Vordingborg Forsyningsservice A/S ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 11 mio. kr. hos Vordingborg Fjernvarme A/S til finansiering af færdiggørelse af projekt Iselingen samt planlagt renovering af ledningsnettet. Da investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme ifølge lånebekendtgørelsen er låneberettiget, vil kommune, uden det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår. Låneoptagelsen sker hos Kommunekredit og løbetiden må ikke overstige 25 år. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag ) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelse, og derefter med årlig betaling i januar måned, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Renter ,5-80,8-77,6-74,3 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 82,5 80,8 77,6 74,3 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Beløbsstørrelsen for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelse og tilhørende afdragsprofil. Derudover er der ingen konsekvenser for Vordingborg Kommune, såfremt Vordingborg Fjernvarme A/S overholder betalingerne på lånet. Indstilling Økonomichefen indstiller, der godkendes kommunegaranti for lånoptagelse på 11 mio. kr., der betales garantiprovision kr. ved lånets optagelse og der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% af restgælden, første gang i januar

14 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 13

15 Kommunalbestyrelsen Redningsberedskabets regnskab 2013 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Beredskabschefen fremlægger result for regnskab Sagsfremstilling Beredskabets budget for 2013 viser et nettomerforbrug på kr På sidste økonomiopfølgningsmøde med deltagelse af udviklingsdirektøren, blev regnskab 2013 gennemgået i forhold til de merudgifter der har været i forhold til det oprindelige budget. Det konsterede underskud skyldes bl.a. udgifter der ikke kunne tages højde for i tillægsbevillingen. Merudgifter på IT drift og vedligehold kr Merudgifter på meriel/køretøjer drift og vedligehold kr Merudgifter på løn til mestrene (udrykningstimer og udkald til kr tyverialarm) Nødkald ældreområdet 1/1-7/9 (manglende indtægt) kr Stormindssen 6/12-13 iforb. med stormen Bodil kr Merudgift på løn til D-brandmænd (incl. alle kald ) kr kr Merindtægt kr Merforbrug i alt kr Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 517,9 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 517,9 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Økonomirapport Økonomirapport for 2013 til brug for 22312/14 Beredskabskommissionsmødet Åben Samlet oversigt over udgifter stormindssen /14 Indstilling Beredskabschefen indstiller, det konsterede merforbrug på kr overføres til næste års budget for 2014 og 14

16 Kommunalbestyrelsen regnskab 2013 anbefales godkendt. Beslutning i Beredskabskommissionen den Fraværende: Steen Nørskov, Karin O. Jørgensen Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales, idet udvalget bemærker overførsel af merforbrug indgår i sagen vedrørende overførsler af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 15

17 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for ny automobilsprøjte til Redningsberedskabet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Vordingborg Brandvæsen søgte i marts 2013 Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til køb af ny automobilsprøjte M1, da Brandvæsenets tidligere automobilsprøjte blev totalskadet i forbindelse med et trafikuheld den 15. januar Sagsfremstilling Tirsdag den 15. januar 2013 i forbindelse med en udrykning til et trafikuheld på Sydmotorvejen blev brandvæsnets automobilsprøjte M1 desværre selv impliceret i et trafikuheld, som endte med køretøjet blev totalskadet. M1 indgår i brandvæsnets 1. udrykning og er brandvæsnets primære pumpekøretøj, der samtidig fremfører mandskab, meriel og vand til skadestedet, så køretøjet kan kun meget kortvarigt undværes i det daglige beredskab. I forbindelse med den gamle M1 efter uheldet blev erklæret for totalskadet har forsikringen udbetalt en erstning på kr. 0,62 mio. Erstningsbeløbet står på en mellemregningskonto i Vordingborg Kommune. Som midlertidig erstning for den totalskadet M1, lejede brandvæsenet en demobrandbil, som indgik i 1. udrykningen indtil der blev fundet en afløser for den gamle M1. Redningsberedskabet søgte derfor Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på i alt kr. i 2013 til indkøb af ny automobilsprøjte. Ansøgningen blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. marts Den nye automobilsprøjte af mærket Volvo fra 2011 blev købt i juli 2013 og allerede inds i driften medio august Automobilsprøjten er henover efteråret 2013 blevet ombygget, så den i dag lever op til kravene. Pr. 31. december 2013 er der forbrugt i alt kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr., som tilføres kassebeholdingen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Funktion Indkøb af ny -78,6 Afledt drift Finansiering Drift automobilsprøjte Erstningsbeløb, mellemregningskonto -620 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Konto ,6 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 16

18 Kommunalbestyrelsen Indstilling Beredskabschefen indstiller, anlægsregnskabet for ny automobilsprøjte anbefales godkendt, mindreforbruget på kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Beredskabskommissionen den Fraværende: Steen Nørskov, Karin O. Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 17

19 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af anlægsregnskab - udbygning af Sundhedscenter Stege Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Helle Risby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Vordingborg Kommune og Region Sjælland ansøgte den 24. februar 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kr. fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantområder. Ansøgningen vedrørte midler til istandsættelse og klargøring af faciliteter i Sundhedscenter Stege med henblik på udbygning med lægepraksis, speciallægepraksis og kommunal pientskole. Vordingborg Kommune modtog tilsagn om det fulde ansøgte beløb den 22. marts Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2011 (sag nr. 3) der blev givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på kr. Anlægsprojektet er færdiggjort ultimo Projektet balancerer med ,86 kr. i udgift og ,86 kr. i indtægt. I forhold til bevilling på kr. er der således tilbagebetalt ,14 kr. til tilskudsgiver. Anlægsbevilling ,00 Forbrug ,87 Tilbagebetalt til tilskudsgiver ,14 Bilag: 1 Åben Udbygning af Sundhedscenter Stege 21780/14 2 Åben KB-beslutning Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Sundhedscenter Stege.doc 26387/14 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 18

20 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 19

21 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for Banegårdspladsen i Vordingborg Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Trafik og Parksekretariet har i perioden fra medio 2009 til ultimo 2011 arbejdet på en renovering og forskønnelse af Banegårdspladsen i Vordingborg og tilhørende parkeringsplads. I konkurrenceprogram for Vordingborg By, som blev vundet af SLA, er banegårdspladsen nævnt som et område med potentiale til blive en af byens store og markante pladser, pga. af den store alsidige trafik der bevæger sig over den hver dag. Med det i baghoved har administrionen lavet aftale med rådgivere og fået udviklet og udført projektet, som det ser ud i dag. Byrummet er udnyttet på en måde, så arealerne tæt på toget benyttes til parkering, afsætning og opsamling for busserne samt skønne omgivelser til ophold og til fordrive den ventetid, der altid vil være på en stion. Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet andrager i alt kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt ,32 kr. Der har således været et mindreforbrug på i alt 891,68 kr., som jævnfør principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Banegårdspladsen i Vordingborg profitcenter Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning / konto Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. -1 Bilag: 1 Åben 2013-regnskab anlæg afsluttes Banegårdspladsen i Vordingborg (Anlægsregnskab).pdf 25161/14 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet for Banegårdspladsen i Vordingborg godkendes, 20

22 Kommunalbestyrelsen mindreforbruget på i alt 891,68 kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 21

23 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for Vejbidrag Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal hvert år, i henhold til stoploven, indberette en række oplysninger til Forsyningssekretariet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende de midler som kommunen har modtaget fra sine vand- og spildevandsselskaber. I forbindelse med kommunernes indberetninger i 2011 har Forsyningssekretariet, i foråret 2011, rettet henvendelse til Vordingborg Kommune og bedt om oplysning om vejafvandingsbidragets fastsættelse i hvert af årene fra 2007 til Der har gennem længere tid været diskussioner mellem kommunerne, KL og Forsyningssekretariet om hvordan det kommunale vejafvandingsbidrag skal opgøres. Det er ikke endeligt lykkedes få fastlagt nionale regler for fastsættelsen, og der er således ikke faste beregningsmetoder, som kommunerne kan anvende. Forsyningssekretariets endelige konklusion vedrørende Vordingborg Kommunes beregning og betaling af vejafvandingsbidrag til Vordingborg Spildevand A/S for år 2011 beløber sig til i alt kr. På baggrund af afgørelsen har Kommunalbestyrelsen på møde den 12. december 2013 besluttet efterbetale det af Forsyningssekretariets beregnet rådighedsbeløb på i alt kr. Der er ikke modtaget afgørelse for år 2012 og 2013 fra Forsyningssekretariet. Der er, efter den godkendte model fra Forsyningssekretari, foretaget en beregning, for årene 2012 og 2013 som gav en forventet beregnet efterbetaling for 2012 på i alt kr. og et beregnet acontobeløb 2013 på i alt kr. til Vordingborg Spildevand A/S Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2013, på baggrund af ovenstående økonomi, godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på i alt kr. til anlægsprojektet Vejbidrag. Der har været omkostninger på sagen på i alt kr., hvilket medfører, sagen afsluttes med et merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes et ikke medtaget acontobeløb til Vordingborg Forsyning A/S i 2012 på kr., som ved en fejl ikke er taget med i den samlede sag om efterbetalinger for år 2011 og 2012 samt a conto Administrionen indstiller på grund af ovennævnte fejl, merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Vejbidrag profitcenter

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. august 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere