Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Tage Vestergaard, Helle Mandrup Tønnesen, Heino Hahn, Yvette Espersen, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Bo Manderup, Yvette Espersen Bemærkninger Thomas Christfort deltog i behandlingen af sagerne 1 til 48.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Indkommet meriale Låneramme Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S Redningsberedskabets regnskab Anlægsregnskab for ny automobilsprøjte til Redningsberedskabet Godkendelse af anlægsregnskab - udbygning af Sundhedscenter Stege Anlægsregnskab for Banegårdspladsen i Vordingborg Anlægsregnskab for Vejbidrag Anlægsregnskab for Køb af gadebelysning Ansøgning om fremrykning af anlægsbevilling til busanlæg på Chr. Richardtsvej Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne områder Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Frederiksmindeanlægget i Præstø Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projekter fra grønne udviklingsplaner Indsspulje - supplerende arbejder Stregi for udmøntning af Puljen til Landsbyfornyelse Vederlag til Havnebestyrelsen Udbudsplan Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan L Bevarende lokalplan for Roneklint Nedrivning af driftsbygninger på Oregård Stus vedrørende fremme af mobil og bredbånd - henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Orienteringssag - Udvidelse af Vesthavnen Kvalitetsstandard sygepleje efter høring Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp efter høring...54

3 28. Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning efter høring Tilsyn Embedslægen - efter høring Orienteringssag - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne Orienteringssag - Årsrapport utilsigtede hændelser i Vordingborg Kommune Udkast til Vision for Solbakken - Panteren Retningslinjer for pulje til prive forsamlingshuse Forberedelse af Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om pentdomstolen søndag den 25. maj Ændringer i vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Ændring i sammensætningen af dialogudvalg Beslutning om ikke nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg Valg af medlem til bestyrelsen for Cantabile 2 - ændring Udpegning af medlem og suppleanter samt meddelelse om valg af formand og næstformand for Integrionsrådet I Vordingborg Kommune Integrionsrådets beretning for Arbejdernes Boligselskab afd Omlægning af lån Arbejdernes Boligselskab afd Omlægning af lån Vordingborg Boligselskab afd Omlægning af lån Vordingborg Boligselskab afd Vedståelse af garanti Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering Almenboligområdet - Delegion af kompetence Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om medarbejderrepræsention i budgetseminaret Spørgetid Evaluering af rengøring i delområde 3, Vordingborg og delområde 5, Præstø. - LUKKET SAG Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Hal 1, Solbakken - LUKKET SAG Udbudspris for erhvervsarealer ved Afkørsel 41 - LUKKET SAG Salg af areal - LUKKET SAG...99 Bilagsoversigt Underskriftsside...104

4 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 3

5 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretriet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Borgmesteren oplyste, der efter udsendelse af dagsorden er modtaget afbud fra Bo Manderup, idet han er bortrejst og Bent Maigaard er indkaldt som 1. stedfortræder. Borgmesteren oplyste endvidere, Yvette Espersen har meldt afbud og der er af tidsmæssige årsager ikke er indkaldt stedfortræder. Kommunalbestyrelsen tiltrådte, Bo Manderup har lovligt forfald og Bent Maigaard er rette stedfortræder. Bent Maigaard indtog herefter sin plads. 4

6 Kommunalbestyrelsen Indkommet meriale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællesskretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender refer og nyhedsbrev fra mødet den 10. marts 2014 Bilag: 1 Åben KKR Sjælland - Nyhedsbrev marts 2014.pdf 34814/14 2 Åben Refer af KKR møde den 10. marts 2014.pdf 34818/14 3 Åben Underskrevet høringssvar fra Vordingborg Kommune på LDP pdf 41212/14 4 Åben Endeligt høringssvar, Vordingborg Kommune vedr. LAG-organisering /14 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Borgmesteren oplyste, der er udsendt kopier af 2 breve til Kommunalbestyrelsens medlemmer: 1) Høringssvar på det kommende landdistriktsprogram 2) Høringssvar på forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden Orienteringen taget til efterretning. 5

7 Kommunalbestyrelsen Låneramme 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 41 stk. 1 samt 58, samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Økonomistaben har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2013 inklusive tidligere meddelte lånedispensioner til 54,12 mio. kr. pr. 31. januar I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år Økonomistaben skal anbefale, der optages lån på 54,0 mio. kr. af de låneberettigede udgifter. Kommunens samlede låneoptag for regnskabsår 2013 bliver derved 15,5 mio. kr. højere end de budgetterede 38,5 mio. kr. for budgetår Økonomi I oprindelig budget for 2013 er der afs 38,5 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2013 afdraget 29,0 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger. Som det fremgår af bilaget Opgørelse af låneramme 2013 har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensioner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 13,50 mio. kr. vedrørende kvalitetsfond. Derudover har kommunen fået tildelt lånedispension for uforbrugt kvalitetsfond vedrørende 2012 på kr. 7,893 mio. kr. Samlet lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne udgør herefter 21,339 mio. kr. for regnskabsår Herudover er der automisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garanti vedrørende byfornyelse, erhvervelse af arealer til kommunal jordforsyning samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskter. Vordingborg Kommune har dermed mulighed for, i alt, optage lån for 54,12 mio. kr. Den samlede låneramme på 54,12 mio. kr. for 2013 er således ca. 15,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Forskellen kan blandt andet henføres til, overførsel af uforbrugte kvalitetsfondsmidler for 2012 (ca. 7,9 mio. kr.) samt erhvervelse af areal ved afkørsel 41 (ca. 6,1 mio. kr. er låneberettiget) - ikke var indkalkuleret i det oprindelige budget for Bilag: 1 Åben Opgørelse af låneramme /14 Indstilling Administrionen indstiller, der optages lån på 54,0 mio. kr. med maksimal løbetid 25 år og lån optages i danske kroner og i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen 6

8 Kommunalbestyrelsen Indstillingen tiltrådt. 7

9 Kommunalbestyrelsen Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevilling opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. De er således behandlet i fagudvalgene sammen med fagudvalgets regnskabssag. Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2013 til 2014 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner. Overførslerne fra 2013 til 2014 udgør følgende jf. vedlagte bilag Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug på kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Det bemærkes der i 2013 har været et højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2013, som søges overført til Af de største overførsler kan nævnes Multicenter i Præstø med 19,5 mio. kr., autismeboliger Kullekærvej 7,9 mio. kr., Nye lokaler til teer 7 mio. kr. og Fehmern-bælt-projektet Næstvedvej 6 mio. kr. På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2014 mens andre fortsætter de kommende år. At der ses et forholdsvis stort mindreforbrug på de aftalestyrede områder og øvrige områder under udvalgsaftaler, kan henføres til den generelle udmelding fra direktionen om mådehold, da rapporteringen pr. 30. september 2013 viste servicerammen forventedes overskredet. Bl.a. søges der overført 11,2 mio. kr. på fællesområdet under skolevæsen, hvoraf der er disponeret over de 8,1 mio. kr. i Mindreforbruget på de øvrige områder er hovedsageligt puljer og projekter som er bevilget og som videreføres i Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 41,7 Anlæg 93,1 8

10 Kommunalbestyrelsen Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -134,8 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 41,8 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2013 til budget /14 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2013 til 2014, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2014 grundet overførsel fra 2013 til 2014, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2014 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 9

11 Kommunalbestyrelsen Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 41a. Bekendtgørelse om kommunernes tilskud til brug for dagtilbud og til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud. Sagsfremstilling Fra 1. august 2014 etableres der en ny fælles skoleklub i Vordingborg Kommune, hvor SFO1 og SFO2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af: Miniklub for klasse (SFO1) åbent morgen og eftermiddage Juniorklub for klasse (SFO2) åbent eftermiddage På baggrund af Folkeskolereformens ikrafttræden pr. 1. august 2014 vil undervisningstiden blive øget og deraf følger en tilsvarende kortere åbningstid for Vordingborg Kommunes skoleklub. Åbningstiderne for skoleklubben (SFO) vil blive ændret således: Skoleklub (SFO) åbningstid i timer Miniklub Juniorklub Nuværende åbningstid - skoleuger 29,5 14,5 Nuværende åbningstid ikke skoleuger 54,5 0 Reduceret åbningstid - skoleuger 24,5 11,5 Reduceret åbningstid ikke skoleuger 54,5 0 Nuværende årlig åbningstid Reduceret årlig åbningstid Reduktion i åbningstid -12,4 % -20,7 % I forbindelse med etableringen af den nye fælles skoleklub forudsættes det, det vil medføre en rionaliseret drift, og taksterne for SFO i budgettildelingen til skolerne er reduceret hermed. Rionaliseringen af driften sammenholdt med den kortere åbningstid fra 1. august 2014, vil betyde en nedsættelse af forældrebetalingen for Miniklub og Juniorklub. De nedste takster for forældrebetalingen er indarbejdet i budgettildelingen til skolerne for skoleåret 2014/2015. Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås neds til kr. for Miniklub. Den gældende takst for perioden 1. januar 31. juli 2014 er kr. Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås neds til 760 kr. for Juniorklub. Den gældende takst for perioden 1. januar 31. juli 2014 er 940 kr. Taksten opkræves i 11 måneder, juli er betalingsfri. Indstilling Administrionen indstiller, de reducerede takster for forældrebetaling for SFO, gældende fra 1. august 2014, godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 10

12 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 11

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Vordingborg Forsyningsservice A/S ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 11 mio. kr. hos Vordingborg Fjernvarme A/S til finansiering af færdiggørelse af projekt Iselingen samt planlagt renovering af ledningsnettet. Da investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme ifølge lånebekendtgørelsen er låneberettiget, vil kommune, uden det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår. Låneoptagelsen sker hos Kommunekredit og løbetiden må ikke overstige 25 år. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag ) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelse, og derefter med årlig betaling i januar måned, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Renter ,5-80,8-77,6-74,3 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 82,5 80,8 77,6 74,3 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Beløbsstørrelsen for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelse og tilhørende afdragsprofil. Derudover er der ingen konsekvenser for Vordingborg Kommune, såfremt Vordingborg Fjernvarme A/S overholder betalingerne på lånet. Indstilling Økonomichefen indstiller, der godkendes kommunegaranti for lånoptagelse på 11 mio. kr., der betales garantiprovision kr. ved lånets optagelse og der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% af restgælden, første gang i januar

14 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 13

15 Kommunalbestyrelsen Redningsberedskabets regnskab 2013 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Beredskabschefen fremlægger result for regnskab Sagsfremstilling Beredskabets budget for 2013 viser et nettomerforbrug på kr På sidste økonomiopfølgningsmøde med deltagelse af udviklingsdirektøren, blev regnskab 2013 gennemgået i forhold til de merudgifter der har været i forhold til det oprindelige budget. Det konsterede underskud skyldes bl.a. udgifter der ikke kunne tages højde for i tillægsbevillingen. Merudgifter på IT drift og vedligehold kr Merudgifter på meriel/køretøjer drift og vedligehold kr Merudgifter på løn til mestrene (udrykningstimer og udkald til kr tyverialarm) Nødkald ældreområdet 1/1-7/9 (manglende indtægt) kr Stormindssen 6/12-13 iforb. med stormen Bodil kr Merudgift på løn til D-brandmænd (incl. alle kald ) kr kr Merindtægt kr Merforbrug i alt kr Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 517,9 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 517,9 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Økonomirapport Økonomirapport for 2013 til brug for 22312/14 Beredskabskommissionsmødet Åben Samlet oversigt over udgifter stormindssen /14 Indstilling Beredskabschefen indstiller, det konsterede merforbrug på kr overføres til næste års budget for 2014 og 14

16 Kommunalbestyrelsen regnskab 2013 anbefales godkendt. Beslutning i Beredskabskommissionen den Fraværende: Steen Nørskov, Karin O. Jørgensen Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales, idet udvalget bemærker overførsel af merforbrug indgår i sagen vedrørende overførsler af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 15

17 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for ny automobilsprøjte til Redningsberedskabet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Vordingborg Brandvæsen søgte i marts 2013 Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til køb af ny automobilsprøjte M1, da Brandvæsenets tidligere automobilsprøjte blev totalskadet i forbindelse med et trafikuheld den 15. januar Sagsfremstilling Tirsdag den 15. januar 2013 i forbindelse med en udrykning til et trafikuheld på Sydmotorvejen blev brandvæsnets automobilsprøjte M1 desværre selv impliceret i et trafikuheld, som endte med køretøjet blev totalskadet. M1 indgår i brandvæsnets 1. udrykning og er brandvæsnets primære pumpekøretøj, der samtidig fremfører mandskab, meriel og vand til skadestedet, så køretøjet kan kun meget kortvarigt undværes i det daglige beredskab. I forbindelse med den gamle M1 efter uheldet blev erklæret for totalskadet har forsikringen udbetalt en erstning på kr. 0,62 mio. Erstningsbeløbet står på en mellemregningskonto i Vordingborg Kommune. Som midlertidig erstning for den totalskadet M1, lejede brandvæsenet en demobrandbil, som indgik i 1. udrykningen indtil der blev fundet en afløser for den gamle M1. Redningsberedskabet søgte derfor Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling på i alt kr. i 2013 til indkøb af ny automobilsprøjte. Ansøgningen blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. marts Den nye automobilsprøjte af mærket Volvo fra 2011 blev købt i juli 2013 og allerede inds i driften medio august Automobilsprøjten er henover efteråret 2013 blevet ombygget, så den i dag lever op til kravene. Pr. 31. december 2013 er der forbrugt i alt kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr., som tilføres kassebeholdingen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Funktion Indkøb af ny -78,6 Afledt drift Finansiering Drift automobilsprøjte Erstningsbeløb, mellemregningskonto -620 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Konto ,6 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 16

18 Kommunalbestyrelsen Indstilling Beredskabschefen indstiller, anlægsregnskabet for ny automobilsprøjte anbefales godkendt, mindreforbruget på kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Beredskabskommissionen den Fraværende: Steen Nørskov, Karin O. Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 17

19 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af anlægsregnskab - udbygning af Sundhedscenter Stege Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariet - Sagsbeh: Helle Risby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Vordingborg Kommune og Region Sjælland ansøgte den 24. februar 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kr. fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantområder. Ansøgningen vedrørte midler til istandsættelse og klargøring af faciliteter i Sundhedscenter Stege med henblik på udbygning med lægepraksis, speciallægepraksis og kommunal pientskole. Vordingborg Kommune modtog tilsagn om det fulde ansøgte beløb den 22. marts Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2011 (sag nr. 3) der blev givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på kr. Anlægsprojektet er færdiggjort ultimo Projektet balancerer med ,86 kr. i udgift og ,86 kr. i indtægt. I forhold til bevilling på kr. er der således tilbagebetalt ,14 kr. til tilskudsgiver. Anlægsbevilling ,00 Forbrug ,87 Tilbagebetalt til tilskudsgiver ,14 Bilag: 1 Åben Udbygning af Sundhedscenter Stege 21780/14 2 Åben KB-beslutning Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Sundhedscenter Stege.doc 26387/14 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 18

20 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 19

21 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for Banegårdspladsen i Vordingborg Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Trafik og Parksekretariet har i perioden fra medio 2009 til ultimo 2011 arbejdet på en renovering og forskønnelse af Banegårdspladsen i Vordingborg og tilhørende parkeringsplads. I konkurrenceprogram for Vordingborg By, som blev vundet af SLA, er banegårdspladsen nævnt som et område med potentiale til blive en af byens store og markante pladser, pga. af den store alsidige trafik der bevæger sig over den hver dag. Med det i baghoved har administrionen lavet aftale med rådgivere og fået udviklet og udført projektet, som det ser ud i dag. Byrummet er udnyttet på en måde, så arealerne tæt på toget benyttes til parkering, afsætning og opsamling for busserne samt skønne omgivelser til ophold og til fordrive den ventetid, der altid vil være på en stion. Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet andrager i alt kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt ,32 kr. Der har således været et mindreforbrug på i alt 891,68 kr., som jævnfør principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Banegårdspladsen i Vordingborg profitcenter Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning / konto Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. -1 Bilag: 1 Åben 2013-regnskab anlæg afsluttes Banegårdspladsen i Vordingborg (Anlægsregnskab).pdf 25161/14 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet for Banegårdspladsen i Vordingborg godkendes, 20

22 Kommunalbestyrelsen mindreforbruget på i alt 891,68 kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Bo Manderup, Yvette Espersen Indstillingen tiltrådt. 21

23 Kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab for Vejbidrag Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal hvert år, i henhold til stoploven, indberette en række oplysninger til Forsyningssekretariet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende de midler som kommunen har modtaget fra sine vand- og spildevandsselskaber. I forbindelse med kommunernes indberetninger i 2011 har Forsyningssekretariet, i foråret 2011, rettet henvendelse til Vordingborg Kommune og bedt om oplysning om vejafvandingsbidragets fastsættelse i hvert af årene fra 2007 til Der har gennem længere tid været diskussioner mellem kommunerne, KL og Forsyningssekretariet om hvordan det kommunale vejafvandingsbidrag skal opgøres. Det er ikke endeligt lykkedes få fastlagt nionale regler for fastsættelsen, og der er således ikke faste beregningsmetoder, som kommunerne kan anvende. Forsyningssekretariets endelige konklusion vedrørende Vordingborg Kommunes beregning og betaling af vejafvandingsbidrag til Vordingborg Spildevand A/S for år 2011 beløber sig til i alt kr. På baggrund af afgørelsen har Kommunalbestyrelsen på møde den 12. december 2013 besluttet efterbetale det af Forsyningssekretariets beregnet rådighedsbeløb på i alt kr. Der er ikke modtaget afgørelse for år 2012 og 2013 fra Forsyningssekretariet. Der er, efter den godkendte model fra Forsyningssekretari, foretaget en beregning, for årene 2012 og 2013 som gav en forventet beregnet efterbetaling for 2012 på i alt kr. og et beregnet acontobeløb 2013 på i alt kr. til Vordingborg Spildevand A/S Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2013, på baggrund af ovenstående økonomi, godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på i alt kr. til anlægsprojektet Vejbidrag. Der har været omkostninger på sagen på i alt kr., hvilket medfører, sagen afsluttes med et merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes et ikke medtaget acontobeløb til Vordingborg Forsyning A/S i 2012 på kr., som ved en fejl ikke er taget med i den samlede sag om efterbetalinger for år 2011 og 2012 samt a conto Administrionen indstiller på grund af ovennævnte fejl, merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Vejbidrag profitcenter

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 16. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 20:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding Larsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere