Årsrapport. CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15"

Transkript

1 Årsrapport 12 CVR-nr.:

2 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til Strategisk udvikling og målsætninger Forretningsområder Belægning Plast Risikostyring Virksomhedsledelse Bestyrelsens ledelseshverv Aktionærforhold 28 Kvalitetsstyring CSR rapportering Påtegninger 32 Ledelsespåtegning 33 Den uafhængige revisors erklæringer Koncernregnskab og årsregnskab for moderselskabet 34 Resultatopgørelse 35 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse 40 Pengestrømsopgørelse Noter Billedet på forsiden viser guide wires og plastemner produceret og markedsført af SP Medical A/S

3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet SP Group A/S Snavevej 6-10 DK-5471 Søndersø Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Nordfyns Kommune Hjemmeside: Bestyrelse Niels Kristian Agner (formand) Erik Preben Holm (næstformand) Hans Wilhelm Schur Erik Christensen Direktion Frank Gad, adm. direktør Jørgen Hønnerup Nielsen, økonomidirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes fredag den 19. april 2013 kl hos SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø

4 Koncernoverblik Aktiviteter SP Group producerer formstøbte emner i plast og udfører overfladebelægninger på plast- og metalemner. SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til dansk industri og har desuden en stigende eksport og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Polen, Kina og Brasilien. SP Group har datterselskaber i Danmark, Sverige, Holland, Polen, Canada, USA, Brasilien og Kina. SP Group er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og havde i 2012 i gennemsnit medarbejdere. SP Group A/S Surface solutions Plastic solutions Belægning Polyuretan Vakuum Sprøjtestøbning Accoat A/S Tinby A/S Gibo Plast A/S SP Moulding A/S Accoat do Brasil Ltda. Accoat Technology ApS Tinby Sp. z o.o. Tinby Co., Ltd. Tinby Denmark A/S Tinby Inc. Gibo Sp. z o.o. SP Moulding Poland Sp. z o.o. SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd. SP Medical A/S Ergomat A/S SP Medical Poland Sp. z o.o. Ergomat-Nederland B.V. Ergomat Sweden AB Ergomat Inc. Ergomat Canada Inc. Ergomat Sp. z o.o. TPI Polytechniek BV TPI Polytechniek ApS We act as an innovative, reliable and competitive partner for our customers SP Groups 2 forretningsområder har følgende aktiviteter: Belægning og Plastløsninger. Belægning: Udvikler og producerer belægninger i fluorplast (Teflon ), PTFE og andre ædle materialer til en række kunders produkter og produktionsanlæg. Kunderne er primært i healthcare, cleantech og olie- og gasindustrierne. Plastløsninger: Skabes ved anvendelse af en eller flere af følgende teknologier: Reaction injection moulding (Polyuretan), vakuumformning og sprøjtestøbning disse uddybes nedenfor. industrien. Hertil kommer ventilationsudstyr, ergonomiske måtter og afstribningsprodukter. busser og andet rullende materiel (automotive), cleantech og medico industrierne. registrerede produkter til medico-kunder.

5 Kære aktionærer og andre interessenter 2012 blev et spændende år, men med lav vækst i den globale økonomi. En række landes statsgæld har nået et niveau, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om landene nogensinde kan tilbagebetale gælden. Denne tvivl har sat sine tydelige spor, særligt i Europa i 2012, og påvirket den globale vækst negativt. Centralbankernes medicin er fortsat lav rente og likviditetstilførsel til markederne. Den lave vækst i økonomien har naturligvis præget udviklingen for vore kunder og for os i SP Group, men ikke desto mindre formåede vi at skabe fremgang og opnå fornuftige resultater. SP Group realiserede en vækst på 13,5 % i omsætningen i 2012, som hermed nåede op på det højeste niveau til dato med DKK mio. Den største fremgang opnåedes i Danmark, hvor vor afsætning steg med 21,6 % i Til sammenligning steg afsætningen til vore kunder i udlandet med 5,2 %. EBITDA voksede med 8,3 % til DKK 104,6 mio. EBIT voksede med 10,1 % til DKK 58,1 mio. Resultatet før skat og minoriteter steg 21,4 % til DKK 41,6 mio., hvilket er det hidtil bedste. Resultatet pr. aktie, udvandet, steg med 38,1 % til DKK 15,34 pr. aktie. Pengestrømmene fra driften var positive med DKK 100,1 mio., hvilket ligeledes er det hidtil bedste. Den nettorentebærende gæld steg med DKK 40,4 mio. til DKK 395,4 mio. ultimo 2012, hvilket svarer til 3,8 gange årets EBITDA var begivenhedsrigt, og her kan nævnes, at: oftest er bedre, billigere og lettere til årets resultat er udbygget i 2012 Disse resultater vil vi bygge videre på. 2013, indstiller Bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 2,50 pr. aktie i udbytte. at myndighederne ikke overreagerer, når de atter begynder at træde på bremsen, idet de forbedrede udsigter er skrøbelige. henhold til nationale og internationale regler om afregningspriser, og vi har en målsætning om at være en ansvarlig samfundsborger overalt, hvor vi driver forretning. En nedsættelse af selskabsskatten i Danmark, som foreslået af Regeringen, vil være et vigtigt skridt på vejen mod at genoprette den danske konkurrenceevne. En nedsættelse af afgifterne på produktion bør følge. produktion fra Danmark til Polen og Kina. Plast er fremtidens materiale og kun vor egen manglende kreativitet sætter begrænsningerne for plastens anvendelse i fremtidens samfund. Tak til vore mange gode og loyale kunder og øvrige samarbejdspartnere. Tak til aktionærerne og långiverne, fordi de bakker os op. Tak til medarbejderne aktionærer. Adm. direktør SP Group 3

6 Hoved- og nøgletal for Koncernen DKK RESULTATOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE NØGLETAL Årets samlede udbytte pr. aktie, DKK 2,5 2, Børskurs, DKK pr. aktie, ultimo 120,0 91,0 84,5 42,9 42,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere SP Group

7 Året i hovedtræk 2012 i hovedtræk industrien. mio. i Stort set hele fremgangen i omsætningen skyldes større volumen. Salget af egne varemærker steg 9,5 %. Salget til cleantech industrien steg med 54,2 % og var bredt funderet på Salget i udlandet steg mindre end salget i Danmark og udgør nu 46,1 % amerika, men også i Europa har der været pæn vækst. Koncernens driftsindtjening EBITDA steg fra DKK 96,5 mio. i 2011 til DKK 104,6 mio., hvilket er det hidtil højeste. Stigningen skyldes dels det højere aktivitetsniveau, dels en generelt højere effektivitet internt samt mere produktmikset. I årets løb blev der anvendt betydelige ressourcer på at indkøre nye produktionsanlæg i Brasilien, Kina, Polen og Danmark, hvilket påvirkede driftsindtjeningen negativt. Investeringerne i materielle end i Af- og nedskrivninger blev DKK 46,5 mio., hvilket er lidt højere end EBIT blev DKK 58,1 mio. svarende til 5,2 % af omsætningen. Dette udgør en stigning på 10,1 % i forhold til ,5 mio. i større gæld i det meste af året og valutakursreguleringer. Lånemarginalerne var lidt lavere end i gende måde: DKK DKK 228 mio. RMB DKK -10 mio. I alt DKK 395 mio. Der blev afdraget DKK 28,2 mio. på den langfristede gæld og optaget nye langfristede lån på DKK 30,9 mio. Ændringen i likviditeten var positiv med DKK 13,4 mio. Balance skyldes købet af en tidligere leaset ejendom og nye maskiner. Arbejdskapitalen blev nedbragt en smule. 355,0 mio. og udgjorde ca. 3,8 gange årets EBITDA. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab og tilstrækkelig likviditet i forhold til selskabets planer og drift. arbejdspartnere, hvilket forventes at fortsætte. Et usikret lån på DKK 62,5 mio. med oprindeligt forfald i juni 2013 er ultimo 2012 forlænget til juni 2016, samtidigt med at lånemarginalen er reduceret med 110 basispoint. Kapitalstrukturen er ændret, således at den korte rentebærende gæld er reduceret fra 22,5 % til 19,9 % af balancen, og den lange rentebærende gæld er øget fra 29,6 % til 31,3 % af balancen. Egenkapitalandelen er 21,1 % til 20,1 %. balancen. 4. kvartal 2012 I 4. kvartal 2012 omsatte SP Group for DKK 285,9 mio., hvilket var 14,2 % mere end i samme periode året før. EBITDA steg til DKK 30,3 mio. fra DKK 24,4 mio. i samme periode året før. EBIT steg til DKK 18,5 mio. fra DKK 13,1 mio. i samme periode året før. DKK 13,3 mio. EBITDA margin i kvartalet blev 10,6 %, og resultatet før skat og minorite- Pengestrømme en ejendom for DKK 35 mio., der tidligere var operationelt leaset. Opfølgning på tidligere udmeldte forventninger Årets resultat på DKK 41,6 mio. før skat og minoriteter svarer således til de senest udmeldte forventninger på DKK mio. Omsætningen blev DKK 1.108,5 mio., hvilket er lidt højere end de senest udmeldte forventninger af 2. november 2012 på DKK mio.. Pengestrømmene fra driften og optagelsen af lange lån overstiger årets investeringer og afdrag på lang gæld, hvilket ligeledes svarer til de senest udmeldte forventninger.

8 Pengestrømmene er positivt påvirkede af lagertilpasninger samt salg af udvalgte fordringer. De realiserede resultater i 2012, forventningerne til 2013 kombineret med det øgede likviditetsberedskab gør, at ledelsen ikke længere overvejer at udstede nye aktier. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning - - uændret. Betalingen sker ultimo april 2013, delvist med egne aktier, idet Herudover er der ikke fra balancedagen og frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet væsentlige begivenheder, der ikke allerede er indarbejdet i denne årsrapport, og som ændrer ved vurderingen af Kon- Forventninger til 2013 Den globale økonomi forventes også at vokse i 2013, men den er fortsat skrøbelig og mærket af økonomisk uvished. På nærmarkederne i Europa forventes lav vækst i økonomien generelt, idet en række lande fortsat har Disse nye løsninger forventes at bidrage til vækst og indtjening. Der opretholdes et højt investeringsniveau i 2013, men på et noget lavere niveau end i Den største enkelte investering forventes foretaget i medico aktiviteterne. Afskrivningerne forventes realiseret på et noget højere niveau end i Dette kombineret med stram omkostningsstyring og hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring medvirker til, at Koncernen har et godt fundament for fremtiden. Der forventes et lidt større resultat før skat og minoriteter i 2013 end i 2012 og et lidt højere aktivitetsniveau, men markedsudsigterne for året er fortsat uklare. 6 SP Group

9 Strategisk udvikling Finansielle målsætninger justeres De finansielle mål 2012 bygger på forudsætningen om en årlig gennemsnitlig BNP vækst på 3 % på Koncernens markeder samt generelt velfungerende markeder. re langt under 3 %, og markederne var ikke velfungerende. I 2010, 2011 næppe kunne indfries før senere og formentligt først i I forlængelse af vore resultater for 2012 er det fortsat vor opfattelse, at målene kan nås i Omsætningen ventes med de initiativer, der rummes i Koncernens strategiplan at vokse til DKK 1,5 mia. til 12 %. Det er ledelsens mål, at forholdet mellem den rentebærende nettogæld og EBITDA er 3-4 ultimo 2013, og at dette niveau nedbringes til 2-3 ultimo Langsigtet ventes resultatet før skat og minoriteter gradvist at vokse til cerede løsninger forventes at vokse relativt mere end resten af omsætningen. På underleverandøropgaver er det uændret målet at opnå et resultat før skat og minoriteter svarende til 5 % af omsætningen. SP Group vil fortsat nedbringe den rentebærende nettogæld ved at styrke pengestrømmene fra driften samt ved at sælge ikke-værdiskabende aktiver for at frigøre kapital. fastholdt på % og søgt gradvist øget til % i Bliver soliditeten lavere, fordi aktiviteterne udvides, vil Selskabet overveje at bede aktionærerne om yderligere kapital. Bliver soliditeten modsat højere, ledes overskydende kapital tilbage til aktionærerne. SP Group tilstræber at give aktionærerne et fornuftigt afkast gennem kursstigninger. Det er målet, at resultatet pr. aktie over en 5-årig periode i af egne aktier. Det indstilles til Generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 2,5 pr. aktie for Kunderne Et serviceniveau, der er tilpasset den enkelte kundes behov og forventninger, er altafgørende for, at kunderne oplever os som en konkurrencedygtig, innovativ, troværdig og ordentlig leverandør. Kundernes krav og forventninger vokser hele tiden, da udviklingen giver komplekse. Kunderne drager derfor fordel af SP Groups kompetencer, når tilbud til kunderne tager udgangspunkt i ambitionen om at være den bedste lokale partner inden for plast og belægning både når det gælder produktudbud, konkurrencedygtighed, tilgængelighed og værdiskabelse. Ofte lykkes det at løse kundernes globale behov gennem den lokale tilstedeværelse i Kina, Polen og Danmark eller ved at skabe en global konkurrencedygtig løsning fra én fabrik. I 2010 blev den lokale tilstedeværelse i ter, der i 2013 udbygges med produktionsaktiviteter. og SP Group udnytter Koncernens kompetencer og teknologier til at tilføre kundernes produkter merværdi. I 2012 blev samarbejdet med fø- leverandørers forskningscentre og laboratorier blev udbygget. Blandt vore Salget under egne varemærker skal fortsat øges. SP Group kontrollerer i en række globale nicher en stor del af værdikæden med egne produkter, som har højere marginer end mange af de produkter, SP Group fremstiller som underleverandør. Det samlede salg af ventilationsudstyr fra TPI, ergo- - Koncernomsætning (DKK mio.) Driftsindtjening EBITDA (DKK mio.)

10 - eksempel er medico-industrien, som aftager 28,4 % af Koncernens omsætning. Salget til denne industri er siden 2004 øget med over 200 % og des med den dedikerede forretningsenhed SP Medical som den primære drivkraft. Afsætningen af produkter til medico industrien samt salget af for er vist udviklingen i den samlede healthcare afsætning, som udgjorde SP Group har endvidere skabt en international position som leverandør af løsninger til cleantech, og den position skal udbygges. 34,1 % af omsætningen i Afsætningen til cleantech industrien voksede med 54,2 % i En række af vore kunder er fødevareproducenter eller leverandører til producenter af fødevarer. Dette område betegnes fødevarerelaterede industrier. Salget til fødevarerelaterede industrier udgjorde 15,2 % af udviklingen i afsætningen til fødevarerelaterede industrier. I de seneste år har vi udarbejdet en række unikke services til olie- og gasindustrien. Dette salg udgør nu mere end 1 % af Koncernens afsætning. Healthcare, cleantech, fødevarerelaterede samt olie- og gasindustrierne udgjorde samlet 85 % af omsætningen i kerne i Danmark, Brasilien, Kina og Polen og specielt fokus på nye markeder i Østeuropa, Sydamerika og Asien. Den internationale afsætning er de seneste syv år øget fra ca. 30 % til ca. 46 %, og andelen skal øges yderligere. I Danmark har vi fortsat indkøringen af en ny fabrik til coating af rør for I Brasilien har vi fortsat indkøringen af en ny fabrik til coating af medico komponenter. for kunder i medico industrien, primært med sprøjtestøbe- og montageopgaver. I Kina har vi forbedret en række metoder, systemer og processer, der har bidraget til at øge effektiviteten markant. I Kina har vi tillige indkørt en ny fabrik til fremstilling af emner til cleantech industrien. cleantech industrien. I Polen har vi opbygget en ny fabrik til fremstilling af vakuumformede komponenter. nu på 98-99% og skal fortsat forbedres. Kvalitetsniveauet måles løbende, og der arbejdes konstant på at forbedre dette. på alle anlæg. Recessionen har inspireret os til at tilpasse og udvikle organisationen på en række fabrikker, så antallet af lag er reduceret. På 5 fabrikker i Danmark har vi reduceret organisationens størrelse og samtidigt forbedret servicen til kunderne. I 2012 har Gibos fabrik i Skjern reduceret sin organisations størrelse. Endelig vil SP Group konstant og kritisk analysere Koncernens aktiviteter. Hvis aktiviteter og virksomheder ikke kan bringes op på en fornuftig indtjening, vil de blive afviklet eller solgt. Effektivitet og rationalisering I 2012 blev der foretaget en yderligere rationalisering og effektivisering af Koncernens produktionsstruktur. Kompetenceudbygningen fortsætter på fabrikkerne i Kina, Polen, Brasilien og Danmark, så vi kan løse kundernes behov effektivt, bedre og billigere. Omsætning under egne varemærker (DKK mio.) Omsætning til fødevarerelaterede industrier (DKK mio.) Ergonomi Staldventilation 8 SP Group

11 SP Groups salg i 2012 fordelt på industrisegmenter 35% HEALTH CARE (Medico, Ergonomics) 34% CLEANTECH 15% FOOD-RELATED 10% OTHERS 1% FUTURE OIL & GAS 5% AUTOMOTIVE Omsætning i healthcare produkter (DKK mio.) Omsætning i cleantech produkter (DKK mio.)

12 Belægning 2012 i hovedtræk Omsætningen steg 53,0 % til DKK 212,3 mio., hvilket er højere end forventet ved årets begyndelse. Omsætningen til medico, cleantech og olieog gasindustrierne steg som ventet. Accoat øgede sin markedsføringsindsats over for kunder i olie- og gas- gaver til fremtidig levering. mio. og var positivt påvirket af en række projekter. Der forventes en betydelig vækst i de kommende år, men aktiviteten vil svinge fra år til år. Der er derfor i de seneste år investeret i yderligere ovnkapacitet samt et fosfateringsanlæg, der skal anvendes i forbindelse med coating-opgaver for kunder i cleantech industrien og olie- og gasindustrien. Da de fysiske rammer i Kvist gaard ikke muliggør en større udvidelse, er det nye coating-anlæg opført i Stoholm i lokaler tilhørende SP Moulding, der har reduceret sit arealbehov. Anlægget blev sat i drift i I Brasilien er der investeret i et mindre coating-anlæg, der blev sat i drift ultimo Anlægget vil på kort sigt løse opgaver for kunder i medico industrien. På længere sigt er det planen også at løse opgaver for den brasilianske olie- og gasindustri samt cleantech industrien. Navn: Hjemmeside: Beliggenhed: São Paulo i Brasilien Direktion: Aktiviteter: Accoat udfører belægninger til en række industriers produkter og produktionsanlæg. Emnerne, som belægges, spænder fra helt små kanyler til store tankanlæg. Beskrivelse: Accoat udvikler og fremstiller miljøvenlige tekniske løsninger til industrielle og medicinske formål, hvori Miljø/kvalitet: Anlægget i Kvistgaard er efter en række investeringer i stand til at over- gen. Med disse anlæg er Accoat en af de mest moderne og miljøvenlige Accoat har i årets løb løst opgaver for kunder i 19 lande. Markedsforhold og produkter kemiske reaktorer, tanke, termofølere, ovne, bagerimaskiner, fyldemaskiner, motordele, ventilationsudstyr samt udstyr til olie- og gasindustrien. Indtrængningsbarriererne på high-build coating-markedet er høje, da det kræver stor ekspertise og kostbare anlæg at fremstille belægninger eget laboratorium for at kunne dokumentere egenskaber og holdbarhed. produkters anvendelsesmuligheder, styrke og levetid. der både reducerer brugen af rengøringsmidler samt vand og tid, herudover kortere produktionsstop under rengøring. Belægninger kan også gøre produkter og produktionsudstyr vand- og olieafvisende, varmeisolerende, elektrisk isolerende eller resistente over for kemikalier. Samtidig er belægninger i nogle industrier nødvendige for at opfylde sikkerhedskrav. Kunderne oplever endvidere, at de kan erstatte dyre materialer som f.eks. forventes den samlede efterspørgsel efter belægninger, herunder nanobelægninger, at vokse markant over en årrække. kontaktmaterialer og lever hermed op til kravene til fødevaregodkendte belægninger Strategi egenskaber samt udvikler og afprøver nye produkter og processer sammen med kunderne og førende universiteter. 10 SP Group

13 Kvalitetskontrol hos Accoat på Accoats stand på udstillingen Rio Olie og Gas 2012 i Brasilien indvendig coating Desuden engagerer virksomheden sig i forskningsprægede projekter. 2. markeder og har bearbejdet kundeemner i bl.a. medico- og fødevareindustrierne samt især olie og gas- samt cleantech-industrierne. der om emners konstruktion og materialevalg, før coatingen sker. Til dette formål er Accoat Technology ApS etableret. ter sker i et tæt samarbejde med kunder og leverandører. Eksempler på disse er udvikling af antistatiske belægninger til farve- og lakindustrien og indvendig belægning af rør til olieindustrien. Forventninger til 2013 ventes at blive lavere end i Udviklingen i Belægning DKK mio

14 Plast SP Groups værdiskabelse Kundens Produktidé og proces Design og bygning af form. tionsudstyr Produktion Efterbehandling On Time Delivery Rådgivning Råvare El og gas Komponenter Transport L e v e r a n d ø r e r Emnestørrelse PUR (Reaction Injection Moulding) Vakuumforming Ofte starter et produkt sin livscyklus i markedsindtrængning, laves Mark II i vakuum og endnu senere, når produktet når høje styktal, laves Mark III i sprøjtestøbning. Sprøjtestøbning Stykantal Lav investering Arbejdsintensitiv Høj investering Automatisering 12 SP Group

15 samlet som PLAST i hovedtræk ved årets start. Salget voksede til alle kundegrupper. mindre end i 2011, der var det hidtil bedste driftsresultat. Der er i 2012 gennemført meget store investeringer, der har belastet indtjeningen. Investeringerne forventes at bidrage positivt til resultaterne fra og med Forventninger til 2013 Udviklingen i Plast DKK mio

16 Sprøjtestøbning 2012 i hovedtræk De forbedrede konjunkturer kombineret med en række nye løsninger samt salg af en række nye forme bevirkede, at aktiviteten steg, men indtjeningen faldt primært i Kina. SP Moulding havde pæn tilgang af en række nye industrikunder i Europa, Amerika og Asien, ligesom forretningen med de eksisterende kunder voksede i både Europa og Amerika. I Asien oplevede vi en mindre tilbagegang. SP Medical indgik en række nye aftaler med såvel nye som eksisterende kunder i medico industrien. SP Medical har i 2011 indrettet og indkørt en ny sprøjtestøbefabrik i Polen Både SP Moulding og SP Medical har indgået kontrakt på køb af sprøjtestøbemaskiner til levering i Maskinerne skal bruges til at udvide aktiviteterne med eksisterende kunder. Navn: Hjemmeside: Beliggenhed: Direktion: Aktiviteter: SP Moulding er den førende danske producent af sprøjtestøbte præcisionskomponenter i plast til en - fremstiller teknisk plast og forestår montageopgaver. Beskrivelse: produktionsanlæg, håndterer forretningsområdet al behandling og trykning. Desuden står SP Moulding på vegne af en lang række kunder for del- eller færdigmontage, emballering og forsendelse. Miljø/kvalitet: Markeder og produkter SP Moulding og SP Medical råder over ca. 300 sprøjtestøbemaskiner og er den største uafhængige sprøjtestøber i Danmark og blandt de 2 største sive store industrikoncerners egenproduktion. Markedet er fortsat præget af mange små udbydere og en vis overkapacitet, ligesom en del kunder produktion af sprøjtestøbt plast at outsource denne til specialister som SP Moulding og SP Medical. Markedet udvides desuden ved at substituere andre materialer med plast. SP Moulding har klare fordele på det danske marked i kraft af sin størrelse og sine kompetencer inden for sprøjtestøbning samt design, produktudvikling, international sourcing af forme og råvare- samt tillægsydelser som færdigmontage, emballering og forsendelse af færdige produkter ofte i tæt samarbejde med fabrikken i Polen. Pris er stadig en væsentlig parameter, og derfor er der behov for at gøre produktionen endnu mere effektiv. I Polen og Kina er SP Moulding en mindre udbyder af teknisk plast, men i begge lande er der basis for betydelig vækst i kraft af virksomhedens SP Medical adresserer et potentielt marked på ca. DKK 15 mia., som vok- urologi og radiologi er SP Medical blandt de 3 største i Europa. SP Me- behandler produkter med funktionsforbedrende belægninger. SP Medical har med sine kompetencer og kvalitetsstandarder gode muligheder for at øge markedsandelene. Strategi SP Moulding vil øge eksporten fra de 2 danske fabrikker til de nære markeder, og den polske fabrik vil markedsføre teknisk plast og montage af produktionskapaciteten gennemført, og afsætningen styrkes. SP Moulding vil fortsætte med at overføre løntunge opgaver fra Danmark til Polen og Kina. På alle markeder skal SP Moulding vinde markedsandele ved bedre kundeservice, stærkere deltagelse i kundernes produktudvikling og en målrettet indsats mod brancher i vækst. Kompetencerne styrkes løbende, så SP Moulding også i fremtiden differentierer sig. På alle anlæg fortsætter effektiviseringerne i produktionen, blandt andet ved Lean projekter, mere automatisering og fokus på energi- og råvareforbrug, kassationer samt den, hvor det er relevant. 14 SP Group

17 LifeStraw Community giver rent vand, der er sikkert at drikke, til uddannelsescentre, lokalsamfund og lægecentre i udviklingslandene. SP Moulding har medvirket til at udvikle dette unikke produkt fra fra uden brug af kemikalier, elektricitet eller batterier Healthcare-komponenter, SP Medical Danfoss ventil til industrisektoren, SP Moulding sprøjtestøbt hos SP Moulding SP Medical vil fortsat styrke markedsføringen over for nye kunder og specielt drage fordel af, at enheden med den polske fabrik er blevet væsentligt mere konkurrencedygtig på løntunge opgaver. Medico kompetencerne skal løbende styrkes, og renrum produktionen i Danmark og Polen Højttalerenhed til automobilindustrien, SP Moulding

18 Polyuretan 2012 i hovedtræk Ergomat oplevede pæn vækst i salget af ergonomiske måtter og afstribningsproduktet DuraStripe på stort set alle markeder globalt. Størst var Navn: Hjemmesider: Beliggenhed: Direktion: - Ergomat A/S udvikler og forhandler ergonomiske løsninger under egne varemærker Ergomat måtter og DuraStripe afstribningstape til virksomhedskunder globalt. Produkterne fremstilles i Polen. Tinby A/S fremstiller formstøbte produkter i massivt, opskum- medico-, møbel-, køleskabs-, og cleantech-industrierne. I Polen fremstiller Tinby Sp. z o.o. letskumsprodukter til bl.a. søsterselskaberne TPI og Ergomat. I Kina fremstilles letskumsprodukter og andre plastløsninger til primært cleantech industrien. TPI udvikler og sælger komponenter til ventilation af Polytechniek BV industribygninger samt svine- og fjerkræstalde, primært produkter under varemærket TPI, som fremstilles af Tinby i Polen. Det globale salg varetages fra Holland. Salget i Skandinavien varetages fra Søndersø. Beskrivelse: reagerer og presses ind i en form, hvorved det ønskede emne fremstilles. Kompetencerne består i at kende variationsmulighederne og få det optimale ud af materialerne. Miljø/kvalitet: Tinby oplevede kraftig vækst i aktiviteten globalt. Tinby etablerede i 2010 Begge fabrikker blev etableret og sat i drift indenfor de godkendte økonomiske rammer og tidsplaner, og begge fabrikker blev indkørt i 2011 og lever fortsat op til forventningerne. af Tinby og Gibo Plast. Denne fabrik blev taget i brug i 1. kvartal styrkede sit salg af projekter. I lande, hvor fjerkræ- og svinestalde i stigende grad lukkes for at hindre luftbårne sygdomme i at trænge ind til besætningerne, skal der installeres ventilationsudstyr. Markeder og produkter Ergomat er markedsleder i Europa og blandt de tre største udbydere globalt af ergonomiske arbejdspladsmåtter, som suppleres af afstribningsprodukterne DuraStripe. Ergomat markedsfører rigtigt mange forskellige måtter og en række forskellige afstribningsprodukter. Efterspørgslen drives af fokus på arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader samt et ønske om at udnytte måtternes egenskaber bl.a. at de er antistatiske Sydkorea, men Ergomat sælger i omtrent 30 lande via egne kontorer og forhandlere. På hovedmarkederne sker der en gradvis forskydning af arbejdspladser fra industrien over mod handel, service og sundhed, ligesom serer Ergomat i høj grad på nye markeder i Østeuropa og Asien og på nye brancher såsom handel og service, kontorer samt sundhedssektoren. Ergomat har udviklet Logomats til dette segment. Logomats er patentanmeldt. treme er patentanmeldt. Modtagelsen i markedet har været god. Tinby er Skandinaviens førende leverandør af formstøbte emner i massivt, indgår i cleantech opgaver, medico produkter, instrumenter, møbler, gra- ler, isoleringskapper og kabinetter. Tinby udvikler specialråvarer til snævre og brede produktløsninger og behersker en lang række teknologier til forædling af produkterne, herunder kombinationsteknologier, in-mould coating, lakering og belægning. 16 SP Group

19 Ergonomiske måtter, Ergomat TPI Polytechniek ventilation i en svinestald satsning har medført en betydelig vækst. TPI er Europas førende leverandør af letskummede skorstene, luftindtag, velegnet til de formål, fordi materialet er let, velisolerende, robust over for vejrlig og ikke udvikler kondens ved temperaturskift. Efterspørgslen drives især af industrialiseringen af landbruget i Østeuropa, som ventes lige markeder. Ligeledes får Mellemøsten og oversøiske markeder løbende større betydning. TPI har kunder i 40 lande. TPI har forbedret en række af sine produkter og startet markedsføringen heraf. Modtagelsen i markedet har været god. TPI har i årets løb udvidet sin produktportefølje med vakuumformede emner produceret af Gibo Plast og sprøjtestøbte emner produceret af SP Moulding. Strategi på udvalgte markeder skal øge Ergomats afsætning. Ergomat vil i højere grad bearbejde handels- og servicevirksomheder, kontorer samt sundhedssektoren og forstærke indsatsen i Amerika, Østeuropa og Asien. Kopiering og øget konkurrence kræver udvikling af nye produkter og koncepter, og Ergomat vil distancere sig ved integrerede løsninger på tværs af de nuværende produkter og ved supplerende services. Produktionen cekraft. konkurrencekraft yderligere og fortsat forbedre kundeservicen har Tinby etableret en fabrik i Kina i tæt tilknytning til SP Mouldings eksisterende fabrik. Tinbys etablering i Kina i 2010 udvikler sig fortsat godt, og der er kommet Ergomats eksisterende faciliteter for at forbedre kundeservicen og konkurrencekraften er udskudt indtil videre grundet ændrede markedsforhold. TPI udvider løbende sit produktprogram inden for ventilation til landbruget. Selskabet bearbejder nye markeder i Asien, Mellemøsten og Sydeuropa direkte, og samtidig udbygges relationen til store turnkey-leverandører. TPI vil også i stigende grad fokusere på ventilationsløsninger til industrien for at øge omsætningen og mindske afhængigheden af agro sektoren. TPI vil være åben for konsolidering internationalt. Den forventede vækst i produktionen skal håndteres af Tinbys polske fabrik. Logomåtten kombinerer alle de ergonomiske egenskaber og holdbarheden med muligheden for at dekorere måtten med kundens logo Som følge af det stærkt stigende salg og for at sikre plads til fremtidig vækst har Tinby indgået kontrakt med en lokal investor i Polen om opfø- blev klar medio 2010 og er indkørt i 2011.

20 Vakuumformning 2012 i hovedtræk I januar 2012 blev den daglige ledelse udskiftet med henblik på at opnå rentabel drift i Dette forventes fortsat at lykkes. I Gibo Plast faldt aktiviteten en smule har været begivenhedsrigt, idet Gibo Plast har udbygget aktiviteterne i Polen og overført en række maskiner og produktioner til Polen. I Danmark er der investeret mange penge og mange kræfter i installationen og indkøringen af to nye produktionslinjer, der muliggør bedre og mere effektiv servicering af eksisterende kunder. Implementeringen af de to nye produktionslinjer tog for lang tid og medførte uhensigtsmæssige begge de nye produktionslinjer som ønsket. Årets resultat er betydeligt lavere end forventet ved årets begyndelse. mio. i ny egenkapital ved kontant indskud. nen giver på sigt mulighed for at opnå væsentlige synergier. Gibo har i tæt samarbejde med Tinby skabt en række spændende løsninger for vore kunder, hvor de to virksomheders kompetencer forenes. Markeder og produkter Det skandinaviske marked for vakuumformet plast er på ca. DKK mio. Markedet er i opbrud, fordi en række traditionelle brugere af vakuumformet plast presses af konkurrenter i lavtlønsområder og derfor med fordel kan erstattes af plast, fordi plast bl.a. er lettere og nemmere at formgive, hvilket giver basis for vækst i efterspørgslen. Et eksempel er Gibo Plasts transportbakker, som automobil-, fødevare- og elektronikvirksomheder bruger til at transportere særligt følsomme varer eller halvfabrikata både internt og over længere afstande. Bakkerne er lettere end træbakker, mere rengøringsvenlige og designet, så emnerne ikke rører hinanden og nemt kan tages op af industrirobotter. Et andet eksempel er vindmøller, hvor de formgivningsmæssige kvaliteter ved termoformet plast er udtalte. Plastplader kan leveres i alle farver og med et f.eks. evnen til at modstå varme, kulde, vind, vejr og slag. Inden for traditionel vakuumformning er Gibo Plast markedsleder i Skandinavien og blandt de ti største i Europa. Inden for High-pressure og emner i mange størrelser og mestrer både masseproduktion og mindre serier med specialdesignede, logoprægede emner. Tilbuddet til kunderne ling, samling og pakning. Navn: Hjemmeside: Beliggenhed: Direktion: Adm. direktør Lars R. Bering, fra den 5. januar 2012 Aktiviteter: Gibo Plast udvikler, designer og producerer termoformede plastemner. Emnerne bruges bl.a. i køle- og belysningsudstyr samt i cleantech industrien. Gibo Plast er både specialiseret i traditionel vakuumformning og de Beskrivelse: Produkterne bearbejdes derefter ved afskæring, fræs- produkt. Miljø/kvalitet: Strategi Gibo Plast har i 2012 installeret to nye store vakuumformningsmaskiner møller, busser og tog. Det giver generelt en konkurrencemæssig fordel i forbindelse med store emner. Det andet, nye anlæg skal lave transparente skal sikre bedre kvalitet og lavere lønomkostning. I Polen blev der i 2011 etableret montageaktiviteter. I første kvartal 2012 brikken i Skjern og det udfasede anlæg i Spentrup. I løbet af 2012 blev Disse initiativer vil sammen med en fortsat forbedring af produktiviteten i Skjern bidrage til radikalt at forbedre Gibo Plasts rentabilitet i SP Group

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 09 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2010 7-10 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2006. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007

Årsrapport 2006. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007 Resumé: SP Groups resultater i 2006 blev bedre end ventet. Den organiske vækst blev 12,1%, og omsætningen

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Groups resultater i 2005 blev bedre end ventet. Justeret for ophørte

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere