Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20"

Transkript

1 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 1 BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED 1 BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw Totalleverandør af energiløsninger BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED 1 MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw

2 Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse med din nye BIOLINE træpilleunit, anbefaler vi, at du læser denne instruktion før opstart af anlægget. Effekten af din træpillebrænder er beregnet ud fra den maximale mængde træpiller som kan indfyres og forbrændes i brænderkoppen i løbet af 1 time, (Beregningen er baseret på almindelige træpiller, - som repræsenterer et gennemsnit af vores brændselsspecifikation). VIGTIGT! Den grønne beskyttelseskappe over brænderen og låget på styreboksen må ikke afmonteres uden at strømmen til anlægget er afbrudt på vægafbryderen. Garantien er ikke gældende ved fejlagtig eller forkert tilslutning, forkert installation eller mangelfuld vedligeholdelse. Montering og opstilling af anlæg skal ske efter gældende regler i Bygningsreglement og i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter for indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg (tidl. publikation nr. 42/1980), stærkstrømsreglementet, samt i henhold til Brandteknisk vejledning nr. 32. Følg nøje instruktionsbogens anvisninger, og overhold nøje anbefalingerne vedrørende vedligehold og service.

3 OVERSIGT OVER BRÆNDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET SIDE 4 SIDE 5 INDHOLDS- Indholdsfortegnelse FUNKTIONSBESKRIVELSE STYRESYSTEM/BETJENING SIKKERHED SIKKERHEDSKONTROL/ALARM FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE GODE RÅD OM BRÆNDSELSPILLER INSTALLATION TILKOBLINGSTABEL GARANTI OG REKLAMATION DRIFTSJOURNAL SIDE 6 SIDE 8 SIDE 14 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 19 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 25 3

4 OVERSIGT OVER BRÆNDER Brænderkop 2 Rotationsarm 3 Krone 4 Primærring 5 Sætskruer i brænderkop 6 Primærluftrør 7 Sekundærluftrør 8 Varmlufttænding 9 Flammekontrol 10 Forbrændingsblæser 12 Internt brændselskammer 13 Motor 14 Niveauføler (modtager), sort 15 Niveauføler (sender), hvid 16 Multistik 17 Snegl 18 Tilbagebrændingstermostat 19 Mikroafbryder 20 Snaplås 21 Fæste for rotationsarm 11 Pilleføder 4

5 OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL Styrepanel Start 2 Stop 3 Display 4 Manøvreknapper til displayhåndtering 5 Indgang til driftstermostatkabel 6 Indgang til overkogningstermostat 7 Ledig indgang 8 Ind-/udgang til multikabel til brænderen 9 Indgang til spænding 230/240 volt AC 10 Udgang til ekstern snegl 11 Dæksel til klemrække 5

6 FUNKTIONSBESKRIVELSE PILLEOPVARMNING Pilleopvarmning med EcoTecs pillebrænder har store ligheder med olieopvarmning. En pillebrænder kræver ikke ret meget mere vedligeholdelse end en oliebrænder. Vi anbefaler vedligeholdelsesarbejder som f.eks. afsodning af kedlen. Træpillebrænderen EcoTec leveres som standard med automatisk tænd/sluk, men kan altid tændes manuelt. FULDAUTOMATISK Brænderen med tilhørende tilførselssystem er under drift fuldt automatiseret og styres via egen termostat Ved hjælp af et forudindstillet iltindhold med primær- og sekundærluft sker der en fuldstændig forbrænding på en omkostningseffektiv og miljøvenlig måde. Brænderen kan indstilles til brændsel med varierende energiindhold. Se brændselsspecifikation, side 19 Brænderens styreenhed er forprogrammeret og som udgangspunkt indstillet til at arbejde inden for et angivet effektområde. Installatøren kan tilpasse effektområdet til det pågældende anlæg. Installatøren eller operatøren kan kompensere brændselstilførslen i forhold til energiværdien i det aktuelle brændsel for at optimere forbrændingen i kedlen. Overførsel af pillerne til brænderen fra det eksterne brændselslager sker helt automatisk gennem et tilførselssystem, der er tilpasset og styres via brænderens styreenhed. 6

7 PILLE- LAGER TILFØRSELSSYSTEMET Tilførselssystemet bygger på sikkerhedsprincippet med at bryde brændselsgennemstrømningen gennem frit fald (i slangen) mellem den eksterne snegl og brænderen. BEMÆRK! ECOTEC-BRÆNDEREN MÅ IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILFØRSELSSYSTEMER END ECOTECS ORIGINALE TILFØRSELSSYSTEMER BEMÆRK! Sluk ikke for hovedafbryderen, før arbejdet skal udføres. Nedenstående vedligeholdelsesarbejder og kontrol skal udføres i forbindelse med, at du tømmer asken, så du får en sikker og fejlfri drift, eller mindst én gang om måneden, inden du har erhvervet dig den nødvendige erfaring vedrørende frekvensen af vedligeholdelsen. FUNKTIONSBESKRIVELSE TØMNING AF ASKE Al forbrænding af faststofbrændsel, også selvom den foregår i automatiseret form med pillebrænderen fra EcoTec, kræver vedligeholdelse. Størstedelen af vedligeholdelsen vedrører brændslet og dets kvalitet, hvilket belyses af nedenstående sammenligning. Gode piller indeholder ikke mere end 0,5 % aske, hvilket betyder, at asken kun behøver at tømmes med 3-4 ugers mellemrum afhængigt af kedeltypen. Hvis du derimod anvender piller med 2 % aske, skal asken tømmes mindst én gang om ugen under de samme forudsætninger. Sluk brænderen med knappen STOP, og vent til brænderen er kølet ned og standset. Vent i yderligere 30 min., så brænderen kan nå at køle ned. 7 Som ekstraudstyr fås en askeopsamler i plast, som kan kobles til en almindelig støvsuger. Fås også i blik med indbygget støvsuger BEMÆRK! VÆR ALTID FORSIGTIG MED ASKE, DAGLØDER KAN BRÆNDE I LANG TID

8 Styresystem STYRESYSTEM/BETJENING Brænderens funktion styres og overvåges af det medfølgende styresystem. På de følgende sider i instruktionsbogen beskrives de justeringsmuligheder, der er tilgængelige for brugeren. Kontakt din forhandler, hvis du føler dig usikker på, hvordan styresystemet skal anvendes, eller hvis du savner en indstillingsmulighed. BEMÆRK! Når styresystemet startes, kobles processordelen altid fra i ca: 180 sek. Hvis du vil tilsidesætte nedtællingen, kan du trykke på STOP. Parameterændringer i styresystemet foretages ved hjælp af det indbyggede menusystem. Knap Beskrivelse Anvendes til at starte brænderen. Anvendes til at stoppe brænderen. Anvendes til at gå opad i en menu og til at ændre en parameter til en højere værdi. Fjerner informationstekster, f.eks. alarm. Anvendes til at gå nedad i en menu og til at ændre en parameter til en lavere værdi. Anvendes til valg af undermenu, valg af parameter og bekræftelse af en ændret værdi Anvendes til at gå tilbage til en tidligere menu. Ved ændring af parameterværdien anvendes den til at gå tilbage uden at ændre værdien. 8

9 I menuerne anvendes markøren til at markere, hvilken kommando der kan ændres. Hvis en parameter kan ændres, skifter markøren fra til Hvis du vil bekræfte en indtastet/ændret værdi, skal du trykke på Hvis du vil gå tilbage eller fortryde dit valg, skal du trykke på Styresystemet kan befinde sig i en af følgende indstillinger: Start, Drift, Pause eller Stoppet. Når effektreguleringen er aktiveret, står der DRIFT på øverste linje i displayet. Hvis der er et fast effektniveau, står der DRIFT MAN. Menustruktur STYRESYSTEM/BETJENING Tilstand: Drift 85 % M u Temperatur 60,0 C Akt. tilførsel XX % Driftstid int. XXX t Service 1 XXX t Service 2 XXX t Indstilling Temperaturmenu u Driftstemp. 75 C Driftsmenu u Driftstemp. 75 C Tilførselsjust. 0 % Indstillingsmenu uforsyne brænder Nej Drift Pause Ekstern tilfør. Føler Vedligeholdelse af fyr Nej Service t Nulstil par. Nej Pausemenu u Gangtid 0,0 s Stoptid 20 m Efterløb 30 s Ekstern tilfør. u Gangtid ekst. 30 s Start ekstern Nej Manuel tid 1 m Føler u Flammekontrol ref. 30 Flammekontrol er xxx Niveauføler ref. 78 Niveauføler er xxx 9

10 STYRESYSTEM/BETJENING Menuforklaringer Her indikeres det, hvilken temperatur systemet måler. Pil til højre u fører til indstilling af driftstemperatur. Viser, hvor mange timer brænderens interne motor har været i gang. Tilstand: Drift utemperatur 60,0 C Akt. tilførsel xx % Driftstid xxxxx t Service 1 xx t Service 2 xx t Indstilling Indikerer tilstand. Stoppet = Brænderen er standset Start = Brænderen er ved at starte Drift = Brænderen er i gang Pause = Brænderen er midlertidigt på standby Brænderen kan også afgive en alarm. F.eks.: ALARM: Tændingsfejl = Brænderen kunne ikke starte Se afsnittet "Alarmindikering" for at få oplysninger om øvrige alarmer. Viser, hvor stor en del af den maksimale brændselstilførsel, der anvendes. Driftstimer (intern motor) tilbage til Service 1. Kan indstilles af kunde og forhandler Driftstimer (intern motor) tilbage til Service 2. Kan kun indstilles af forhandleren. Pil til højre u fører til indstillingsmenuen. Skift til Ja for at forsyne brænderen manuelt. Anvendes f.eks. ved nulstilling, efter at den eksterne tilførsel er tom. Stop med STOP-knappen. Gå videre til driftsmenuen Gå videre til pausemenuen Når vedligeholdelse af fyret aktiveres, indstilles tilførselstiden under pausemenuen til 30 s. Det betyder, at gløderne i brænderen ikke slukkes, hvilket medfører, at brænderen starter uden et tændelement. Indstillingsmenu uforsyne brænder Nej Drift Pause Ekstern tilf. Føler Vedligeholdelse af fyr Nej Service t Nulstil par. Nej Nulstiller alle parametre til dem, som forhandleren har indstillet. 10 Gå videre til menuen for den eksterne snegl Gå videre til følermenuen Indstilling af, hvor mange timer Service 1 skal regne ned fra. Hvis værdien sættes til 0 deaktiveres funktionen. Service 2 kan kun indstilles af forhandleren.

11 Temperaturmenu udriftstemp. 75 C Viser den vandtemperatur, som brænderen forsøger at opretholde Viser den vandtemperatur, som brænderen forsøger at opretholde. Driftsmenu udriftstemp. 75 C Tilførselsjust. 0% Justerer tilførslen i forhold til den, som forhandleren har indstillet. Hvis parameteren sættes til 10 %, tilføres brænderen 10 % mere brændsel end grundindstillingen. STYRESYSTEM/BETJENING Viser, hvor længe brænderen skal køre mellem hver stoptid. Hvis værdien er 0, slukkes brænderen til sidst helt og skal derefter startes med et tændelement eller manuelt. Pausemenu ugangtid 0,0 s Stoptid 20 m Efterløb 30 s Tid mellem hver tilførsel i pauseindstillingen Hvor længe blæseren skal køre, efter at tilførslen er stoppet. Den tid, som den eksterne motor skal køre, hver gang det interne lager er tomt. Ekstern tilfør. ugangtid ekst 30 s Start Ekstern Nej Manuel tid 1 m Starter den eksterne tilførsel, uden at brænderen er i gang. Kører kun den eksterne tilførsel. Værdi, som flammekontrollen skal overskride, for at brænderen tolker det, som om det brænder. En lav værdi betyder, at der ikke kommer noget lys frem til modtageren (der er piller tilbage), og en høj værdi, der er større end 94, betyder, at der når lys frem (der er ingen piller tilbage). Følere uflammekontrol ref. 30 Flammekontrol er XXX Niveauføler ref. 78 Niveauføler er XXX 11 Viser, hvor længe den eksterne tilførsel skal være i gang, hvis den startes i overensstemmelse med ovenstående. Viser den værdi, som flammekontrollen registrerer, når den er rettet mod flammen. Ved drift skal denne være over 300. Viser den værdi, som niveauføleren skal overskride, for at lageret skal tolkes som tomt.

12 BESKRIVELSE AF BRÆNDERENS NORMALE OPTÆNDINGS-, DRIFTS- OG NEDKØLINGSSEKVENS STYRESYSTEM/BETJENING Forsyning af brænderen Hvis brænderen er helt tom, skal den forsynes med brændsel, inden den kan startes. Dette gøres nemmest ved at aktivere Forsyne brænder (se menustruktur). Denne funktion bevirker, at brænderen kører tilførslen løbende, indtil niveauføleren indikerer, at brænderen har fået nok brændsel. Der er også mulighed for kun at køre den eksterne snegl ved at anvende funktionen Start ekstern. Ved denne indstilling skal påfyldningen stoppes manuelt, for at nedfaldsslangen til brænderen ikke skal blive overfyldt. Start Når brænderen er forsynet, kan den startes ved at trykke på START. Brænderen følger derefter startsekvensen nedenfor. Bemærk, at brænderen hele tiden registrerer flammen, og hopper direkte til indstillingen Drift eller Start, hvis der er mulighed for det. Stoppet-tilstand Tryk på start. Pausetilstand Termostaten venter på varme. Tilførsel på 100 %, blæser på 100 % i 210 s Blæser på 100 % i 90 s Tilførsel på 100 % i 120 s Flamme Nej Tændingsforsøg Blæser på 100 % Tændelement køres i 350 s Blæser på 100 % i 90 s Ja Ja Tændingsforsøg Nej Ja Flamme Nej Afkøl brænderen Starttilstand, blæser på 100 %, tilførsel på 60 % i 2 min. Driftstilstand Tændingsfejl Brænderen er stoppet 12

13 Drift Ved indstillingen Drift kan brænderen arbejde med to forskellige indstillinger. Brænderen kan enten køres manuelt, hvilket indebærer, at forhandleren manuelt indstiller både tilførsel af brændsel og hastigheden på blæseren for at få en god forbrænding. Denne tilstand angives med teksten Drift MAN. Den anden indstilling indebærer anvendelse af effektregulering. Ved denne indstilling indstiller forhandleren et øvre og et nedre niveau, som systemet arbejder mellem. Brænderen indstiller derefter selv effekten, afhængigt af hvor stor behovet er. Denne tilstand angives med teksten Drift. Effekt Brænderen er fabriksindstillet til at anvende effektregulering, hvor både maks.- og min.-effekten er indstillet til 70 %. Dette indebærer i praksis, at brænderen altid arbejder ved samme indstilling, hvis installatøren ikke ændrer indstillingen. Hvis brænderens effekt justeres, skal der bl.a. tages hensyn til temperaturen på røggassen. Hvis effekten er for lav, bliver røggasserne for kolde, og der dannes kondens i skorstenen. Hvis effekten derimod er for høj, bliver røggassens temperatur også for høj, hvilket reducerer virkningsgraden. Den høje temperatur kan også være skadelig for skorstenen. STYRESYSTEM/BETJENING Pause Når brænderen er nået lidt over arbejdstemperaturen (standard +6 grader), skifter brænderen fra drift til pause. Når temperaturen senere kommer lidt under arbejdstemperaturen (standard -2 grader), starter brænderen igen. Pauseindstillingen angives med teksten Pause. Stop Du kan stoppe brænderen ved at trykke på STOP-knappen. Tilførslen stopper derefter, og blæseren kører et stykke tid derefter for at brænde resten af indholdet i koppen. Hvis du også vil slukke blæseren med det samme, skal du trykke på STOP-knappen en gang til. Efter installationen kan det være nødvendigt at foretage visse mindre justeringer for at kompensere for variationer i brændslet (størrelse og kvalitet). Disse justeringer skal foretages ved hjælp af parameteren Tilførselsjust. (se side 11). Ved at sætte denne parameter til f.eks. -5 %, reduceres tilførslen med 5 %, hvilket kan være nødvendigt, hvis brændslet har et usædvanligt højt energiindhold. I tabellen nedenfor beskrives forholdet mellem tilførsel og effekt. Tallene angiver den tilførte effekt og er beregnet ud fra piller af almindelig kvalitet. Det markerede område svarer til fabriksindstillingen. Effekt i kw Effekt i kw Forbrændingsblæser i % Forbrædingsblæser i % Tilførsel i % Tilførsel i % 16, , , , ,

14 SIKKERHED SIKKERHED Træpillebrænderen fra EcoTec er konstrueret i overensstemmelse med de almindelige hovedprincipper for opvarmning med olie. Fordelen ved disse hovedprincipper er bekvem håndtering, hvor brændselslagerets placering ikke begrænses af kedlens udseende. Af sikkerhedsmæssige hensyn giver en adskillelse af brænder og brændselslager, i kombination med en afbrudt brændselstilførsel mellem disse, øget sikkerhed mod spredning ved en eventuel tillbageglødning. De skadelige følgevirkninger af fejlagtig betjening, mangler i funktion eller installation skal begrænses til brænderens interne brændselslager.det interne lager bliver via det eksterne tilførselssystem kun påfyldt med en begrænset mængde brændsel ved hver fyldning. Brændselstilførslen sker gennem en sluse, der slutter tæt til og er synkroniseret til den interne tilførsel. En tilbagebrændingstermostat, der er placeret umiddelbart uden for kedlen på brændselstilførselsrøret, registrerer en eventuel varmespredning i brændselstilførselsrøret mod det interne lager. Hvis dette sker, startes der straks en tilførsel af dette brændsel til kedlen, samtidigt med at en ny påfyldning til det interne lager ophører. Brænderens styreenhed er sammenkoblet med kedlens overkogningstermostat. Ved en eventuel fejl på driftstermostaten træder overkogningstermostaten ind og forhindrer, at kedlen koger. Brænderen er konstrueret, så den vender tilbage til en normal driftsindstilling efter driftsforstyrrelser som f.eks. strømafbrydelse, brændselsforstyrrelse m.m. Hvis nulstillingen mislykkes, angives dette på displayet, og brænderen lukkes. 14

15 FØLGENDE SKAL ALTID IAGTTAGES OG KONTROLLERES 1 Hovedafbryderen skal altid være tilsluttet. 2 Tilslutninger mellem brænder og det eksterne tilførselssystem skal være fastgjort ordentligt og være tætte. 3 Pilleføderens vinger må ikke være skadede eller misfarvede, og tætningen mod pillehusets vægge skal være god. ALARM Hvis der opstår driftsforstyrrelser, angives dette med tekst på displayet. Der findes otte forskellige alarmmeddelelser. Alarmtekster fjernes med pil opknappen.der er knyttet to alarmtekster til hardwaren, Overkogningstermostat og Tilbagebrændingsvarme.Når sikkerhedsafbryderen nulstilles, forsvinder alarmteksten. Alarmtekst Beskrivelse Overkogningstermostat Brænderen er stoppet, da overkogningstermostaten er blevet udløst. Brænderen kan startes igen med START, når overkogningstermostaten er nulstillet. Når overkogningstermostaten nulstilles, forsvinder alarmteksten. SIKKERHEDSKONTROL/ALARM Brænd. IKKE mont. Tilbagebrændingsvarme Min. temp. stop Tændingsfejl Ild brændt ud Fejl ekst. tilførsel Ekstern alarm Termomotor Sikkerhedsalarm Lager åbent Brænderen er stoppet, fordi brænderen og kedlen er blevet adskilt. Brænderen kan genstartes med START, når den er monteret korrekt igen.når føleren nulstilles, forsvinder alarmteksten. Brænderen er stoppet, da tilbagebrændingstermostaten på tilførselsrøret er blevet udløst. Den interne motor kører kontinuerligt i 15 min. Brænderen kan genstartes med START, når tilbagebrændingstermostaten er nulstillet. Når tilbagebrændingstermostaten nulstilles, forsvinder alarmteksten. Brænderen er stoppet, da kedeltemperaturen er faldet til under den indstillede minimumværdi. Brænderen genstartes med START.Dette opstår almindeligvis ved nyinstallation, når systemet lige er blevet fyldt med koldt vand. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da det indstillede antal tændingsforsøg er mislykket (grundinst.= 3 gange).brænderen kan genstartes med START, når fejlen er afhjulpet.alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da ilden er brændt ud.brænderen kan genstartes med START.Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da den eksterne tilførsel har kørt i for lang tid, uden at der er blevet tilført brændsel.brænderen kan genstartes med START, når brændslet er fyldt på og tilført i brænderen. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. BEMÆRK! Ekstraudstyr! (Afhænger af den indstilling, forhandleren fortager) Brænderen er stoppet, da en ekstern enhed (f.eks. røgdetektor) er blevet udløst (ingen kontakt mellem 3 og 13). Brænderen kan genstartes med START, når fejlen er blevet afhjulpet. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. 15

16 FEJLFINDING FEJLFINDING Langt de fleste af de fejl, der kan opstå, er en direkte følge af dårlig pillekvalitet, betjening eller opbevaring. Kontrollér derfor din leverance grundigt, og helst inden du modtager den. Brænderen er af sikkerhedshensyn forprogrammeret til at standse og udløse en alarm, hvis den ikke selv kan afhjælpe fejlen.hvis der opstår en fejl, skal du altid kontrollere visuelt, hvordan det ser ud i brænderkoppen og brænderkammeret. FEJL: Ingen tekst på displayet KONTROLLÉR: At hovedafbryderen er slået til, og at sikringen i husets central ikke er sprunget. LØSNING: Sæt hovedafbryderen på, eller udskift den sprungne sikring i centralen. BEMÆRK! Sluk for hovedafbryderen ved sikringsskift. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte installatøren. Alarmtekst: * Tilbagebrændingsvarme * KONTROLLÉR: Kontrollér, om tilbagebrændingstermostaten, som kan nulstilles, er blevet udløst. LØSNING: Tryk knappen ind på oversiden af tilbagebrændingstermostaten. Alarmteksten forsvinder. LØSNING: Udskift pilleføderens vinger, hvis de er misfarvede eller deforme. LØSNING: Kontrollér, at røgkanalens spjæld står fuldt åbent, og at kedlens røgkanaler er renset for flyveaske. LØSNING: Kontrollér, at modtræksslusen ikke har sat sig fast. Undertrykket bør ligge mellem 10 og 20 Pa, for at brænderen skal kunne arbejde med en optimal virkningsgrad. 16 Alarmtekst: * Overkogningstermostat * KONTROLLÉR: Om kedlens overkogningstermostat er blevet udløst. LØSNING: Nulstil knappen på kedlens overkogningstermostat, og genstart brænderen. Almindelige årsager er træopvarmning i kombination med pilleopvarmning. Hvis årsagen til overophedning ikke kunne fastslås, skal du kontrollere driftstemperaturføleren. Alarmtekst: * Ild brændt ud * Brænderen er standset, da flammekontrollen har indikeret, at den ikke kan se lys i forbrændingskammeret under drift. KONTROLLÉR: At brænderkammeret ikke er fyldt op med aske. LØSNING: Fjern asken. KONTROLLÉR: At flammekontrollen eller flammekontrolrøret ikke er tilsodet og derfor ikke kan se noget lys. LØSNING: Tør flammekontrollen ren. Ved korrekt installation må flammekontrollen ikke sode til igen mellem de normale inspektioner. Luftlækager og tilfælde, hvor brænderen er for tæt på den afkølede brændkammeroverflade, medfører tilsodning ligesom ringe indsugningsluft til kedelrummet. Afhjælp dette snarest. Ved fejlagtig installation kan flammekontrollen også blive overophedet og holde op med at registrere lys.

17 KONTROLLÉR: Start brænderen, og kontrollér, at både motoren og låseakslen samt skrueakslen kører i brænderkoppen. LØSNING: Hvis der opstår fejl, skal installatøren kontaktes. KONTROLLÉR: At brænderen henter brændsel fra det eksterne lager. LØSNING: Hvis brænderen ikke forsøger at hente brændsel fra det eksterne lager, skyldes det, at den tror, at der er brændsel i det interne lager. Kontakt forhandleren for at udskifte niveauføleren (modtager). Alarmtekst: * Tændingsfejl * Brænderen har fået signal til at standse, da flammekontrollen ikke har registreret lys i forbrændingskammeret under optændingssekvensen. Brænderen gør tre tændingsforsøg. LØSNING: Funktionen vedligeholdelse af fyr aktiveres, se side Kontakt installatøren for at få afhjulpet problemet. Ved manuel start skal du kontrollere flammekontrollen. Alarmtekst: * Fejl ekst. tilførsel* Denne fejl skyldes udelukkende mangel på brændsel i brænderens interne lager. KONTROLLÉR: At der er træpiller i det eksterne lager. LØSNING: Fyld piller på. KONTROLLÉR: At skruens hældning ikke er for stejl (maks. 45 ), eller at strømningen er stoppet, pga. at der er opstået en bue i det eksterne lagers bund. LØSNING: Stil skruen i en fladere vinkel, og vip den frem og tilbage nogle gange. Den bør placeres midt i det eksterne lager. KONTROLLÉR: At den eksterne skrues motor fungerer, og at motorakslen driver skruespiralen rundt. LØSNING: Prøvekør den eksterne motor separat vha. parametrene side Spænd unbrakoskruen på motorakslens affasede del. Hvis der opstår motorfejl, skal du kontakte installatøren. KONTROLLÉR: At slangen til brænderen ikke har en hældning, der er for flad. LØSNING: Ret vinklen, så pillerne ikke blokerer. KONTROLLÉR: At der ikke er dannet en bue i det interne lager. LØSNING: Buedannelsen i lageret kan opstå pga. fugtige piller eller overfyldning. Bank på lageret. Udskift straks pillerne. Fugtige piller kan medføre totalskade og driftsforstyrrelser. Hvis der opstår overfyldning, skal du kontakte installatøren. Der kan også opstå buedannelse, hvis lagerets bundvinkel er for lille. FEJLFINDING 17

18 VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE Vær ekstra opmærksom ved ny leverance eller udskiftning af piller. Når du kontrollerer brænderkoppen, bør brænderen altid tages ud. (Kontrollér, at de tre sætskruer, som holder brænderkoppen, er spændte (se billede på side 4)). Bank eller skrap eventuel forkoksning væk i brænderkoppen helt ned til den interne snegl (skal foretages én gang om måneden eller efter behov) Kontrollér flammekontrollen, og rengør den efter behov. Kontrollér pilleføderens tætninger på brænderens interne lager, og rengør dem efter behov. Ved eventuel deformering eller misfarvning (utæthed) skal vingerne udskiftes. Kontrollér slangetilslutningerne mellem den eksterne tilførsel og brænderen, og nulstil den efter service. Kontrollér både den vandrette og de skråtskårne luftåbninger i primærringen, som kan være blevet tilstoppet (renses med f.eks. et nedstrygerblad). Kontrollér, at kronen ligger an mod primærringen og er let at rotere, samt at rotationsarmen ikke løfter den. Kontrollér efter rengøring, at primærringen og sekundærluftrøret er på plads. HUSK AT SLÅ HOVEDAFBRYDEREN FRA FØR SERVICE, OG AT SLÅ DEN TIL IGEN, NÅR DU ER FÆRDIG 18

19 RÅVARER RÅD OM BRÆNDSEL Pillebrændsel kan fremstilles af forskellige energiråvarer. Det er mest almindeligt med træråvarer, men allerede i dag findes der flere egnede alternative råvarer på markedet. Råvarerne har forskellige egenskaber, som giver dem både fordele og ulemper som pillebrændsel. Vigtige faktorer er energiværdi, askeindhold, fugtindhold, miljøpåvirkning og ikke mindst pris. Du bør vælge den brændselstype, der har den laveste omkostning pr. energienhed, efter at du har taget hensyn til brændslets funktion i kedlen, askeindhold og miljøpåvirkning. Pillebrænderen fra EcoTec er konstrueret, så den kan brænde de fleste typer pillebrændsel. PILLEKVALITET Størstedelen af de forstyrrelser, der kan opstå pga. dårlig brændselskvalitet, skyldes fejl i fremstilling, håndtering og mellemlagring, inden brændslet når frem til slutkunden. Hvis der er et højt indhold af fine spåner, er fejlen oftest opstået under fremstillingen og ved separationer ved lageropbevaring på lastningspladsen. Forekomsten af sintring i asken skyldes silikatforurening og kan ikke konstateres inden forbrænding. Pillerne kan blive fugtige i forbindelse med mellemhåndtering og transport. Kontrollér derfor om muligt allerede ved indkøbet, at du får rene og tørre piller og ikke spåner. FUGTIGE PILLER SKAL KASSERES STRAKS GODKENDT BRÆNDSELSSPECIFIKATION VÆGT kg/m 3 ENERGIINDHOLD STØRRELSE/DIAMETER STØRRELSE/LÆNGDE 4,7-5,0 kwh/kg 6-8 mm Bemærk! Maks. 35 mm FUGTINDHOLD maks. 12 % ASKEINDHOLD/VÆGT (træpiller) 0,5-1 % FINANDEL VÆGT maks. 3 % ASKESMELTETEMPERATUR min

20 INSTALLATION KAPSLING OG MONTAGE Kapslingen består af en plastkasse med en separat tilslutningsdel. Det øverste dæksel må IKKE åbnes. Det fungerer som beskyttelse, mekanisk ogelektrisk (statisk elektricitet) forelektronikkortet. Hvis denne del åbnes uden accept fra EcoTec, bortfalder ALLE garantier. Enheden monteres på en lodret væg med tre skruer. Til det øverste monteringspunkt findes der et udtag til skruehovedet på kassensbagside. Udtaget til de to andre monterings-punkter findes under kassens nederste dæksel (tilslutningsdelen). Alle dele i enheden (med undtagelse af sikringen) skal udskiftes af en tekniker. Hvis enheden er defekt, skal den altid returneres tilproducenten.maks. omgivelsestemperatur er 40 C TILKOBLINGSANVISNING Styresystemet sluttes til husets elcentral med fast installation. Spænding: 230 V ACMaks. sikring: 10 A Tilkoblingsklemrækken i kassen er af typen forbindelsesklemme. Maks. område = 1,5 mm 2 TRANSIENTBESKYTTELSE For at beskytte styresystemet mod driftsforstyrrelser skal de yderste komponenter (relæerne, magnetventiler osv.) være transientbeskyttede. (DC-relæer og magnetventiler med diode og AC-relæer og magnetventiler med RC-filter). HOVEDAFBRYDER Anlægget skal være forsynet med en hovedafbryder. Hovedafbryder (Pillebrænder) Må kun afbrydes ved service og vedligehold VIGTIGT Tilslut kassen med fase og nul på rette sted. Det påvirker ikke funktionerne, men eftersom nullet er uændret i forhold til motorerne, risikerer man at have fuld spænding på ved motorerne, når man tror, at de er slukket. Kontrollér, at belastningen på udgangene aldrig overskrider systemets samlede maksimumlast for udgangene (2.000 W).Maks. belastning pr. udgang er W Maks. belastning (resistiv) på alarmudgangen (potentialefri relæudgang): 1 A, 30 V DC 20

21 HOVEDAFBRYDEREN SKAL KUN LUKKES I FORBINDELSEMED SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE HUSK AT SÆTTEHOVEDAFBRYDEREN TIL, NÅRSERVICEN ER AFSLUTTET Overkogningstermostat Overkogningstermostatkablet er formonteret på klemrække 4 og 14 i styresystemet og sluttes til systemets overkogningstermostat. Overkogningstermostaten SKAL være forsynet med med manuel nulstilling. Brænderkabel Multilederen til brænderen er formonteret i styresystemet. Kontaktentilsluttes på brænderens venstre side. Mikroafbryder Brænderens montering på kedlen overvåges ved hjælp af en mikroafbryder. Driftstermostat Driftstermostaten består af en separat temperaturføler med kabel. Den er for-monteret på klemrække 5 og 15 i styresystemet. Kablet kan forlænges op til 25 m (0,5 mm 2 ) ved behov, men må ikke forkortes. Føleren skal monteres i et dykrør for at give en så korrekt temperaturmåling som muligt. Tilslutning af alarmenhed Der er mulighed for at tilslutte en ekstern alarmenhed. Dette gøres ved at anvende kontakterne K1 og K2. Når brænderen udløser en alarm, opstår der kontakt mellem K1 og K2, hvilket medfører, at K2 får samme spænding som K1. Ved at koble forskellige signaler på K1 kan du altså vælge, hvilken alarmfunktion du vil have. Nedenstående skitse viser, hvad man kan gøre for at få 18 V ud til en alarmenhed, når brænderen udløser en alarm. INSTALLATION +18 Lamp a, su mme r Lampe, summer eller anna n eller andenalarmenhed, derkan drives larme nhet som med kan drivas 18 V med 18V. BEMÆRK! Den potentialefrie kontakt må højst belastes med 1 A 30 V DC. Tilslutning af ekstern start/stop Når en brænder arbejder mod en akkumulatortank, vil man oftest kunne starte og stoppe brænderen afhængigt af tankens temperatur. En ekstern styreenhed kan sluttes til klemrække 3 og 13. Indgangen er forprogrammeret til denne funktion. Når kontakten tilsluttes, starter brænderen, og når den afbrydes, stopper den. Brænderens driftstemperatur indstilles, så brænderen ikke selv stopper pga. for høj temperatur i kedlen. Vedligeholdelsesopvarmning kan ikke kombineres med denne funktion. Tilkobling i henhold til skitsen nedenfor. 3 Poten Potentialefri tialfri konta kontakt kt frå n ackumul fra akkumulatorens ator-tankens styrkrets 13 styrekreds 21

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere