Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20"

Transkript

1 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 1 BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED 1 BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw Totalleverandør af energiløsninger BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED 1 MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw

2 Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse med din nye BIOLINE træpilleunit, anbefaler vi, at du læser denne instruktion før opstart af anlægget. Effekten af din træpillebrænder er beregnet ud fra den maximale mængde træpiller som kan indfyres og forbrændes i brænderkoppen i løbet af 1 time, (Beregningen er baseret på almindelige træpiller, - som repræsenterer et gennemsnit af vores brændselsspecifikation). VIGTIGT! Den grønne beskyttelseskappe over brænderen og låget på styreboksen må ikke afmonteres uden at strømmen til anlægget er afbrudt på vægafbryderen. Garantien er ikke gældende ved fejlagtig eller forkert tilslutning, forkert installation eller mangelfuld vedligeholdelse. Montering og opstilling af anlæg skal ske efter gældende regler i Bygningsreglement og i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter for indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg (tidl. publikation nr. 42/1980), stærkstrømsreglementet, samt i henhold til Brandteknisk vejledning nr. 32. Følg nøje instruktionsbogens anvisninger, og overhold nøje anbefalingerne vedrørende vedligehold og service.

3 OVERSIGT OVER BRÆNDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET SIDE 4 SIDE 5 INDHOLDS- Indholdsfortegnelse FUNKTIONSBESKRIVELSE STYRESYSTEM/BETJENING SIKKERHED SIKKERHEDSKONTROL/ALARM FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE GODE RÅD OM BRÆNDSELSPILLER INSTALLATION TILKOBLINGSTABEL GARANTI OG REKLAMATION DRIFTSJOURNAL SIDE 6 SIDE 8 SIDE 14 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 19 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 25 3

4 OVERSIGT OVER BRÆNDER Brænderkop 2 Rotationsarm 3 Krone 4 Primærring 5 Sætskruer i brænderkop 6 Primærluftrør 7 Sekundærluftrør 8 Varmlufttænding 9 Flammekontrol 10 Forbrændingsblæser 12 Internt brændselskammer 13 Motor 14 Niveauføler (modtager), sort 15 Niveauføler (sender), hvid 16 Multistik 17 Snegl 18 Tilbagebrændingstermostat 19 Mikroafbryder 20 Snaplås 21 Fæste for rotationsarm 11 Pilleføder 4

5 OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL Styrepanel Start 2 Stop 3 Display 4 Manøvreknapper til displayhåndtering 5 Indgang til driftstermostatkabel 6 Indgang til overkogningstermostat 7 Ledig indgang 8 Ind-/udgang til multikabel til brænderen 9 Indgang til spænding 230/240 volt AC 10 Udgang til ekstern snegl 11 Dæksel til klemrække 5

6 FUNKTIONSBESKRIVELSE PILLEOPVARMNING Pilleopvarmning med EcoTecs pillebrænder har store ligheder med olieopvarmning. En pillebrænder kræver ikke ret meget mere vedligeholdelse end en oliebrænder. Vi anbefaler vedligeholdelsesarbejder som f.eks. afsodning af kedlen. Træpillebrænderen EcoTec leveres som standard med automatisk tænd/sluk, men kan altid tændes manuelt. FULDAUTOMATISK Brænderen med tilhørende tilførselssystem er under drift fuldt automatiseret og styres via egen termostat Ved hjælp af et forudindstillet iltindhold med primær- og sekundærluft sker der en fuldstændig forbrænding på en omkostningseffektiv og miljøvenlig måde. Brænderen kan indstilles til brændsel med varierende energiindhold. Se brændselsspecifikation, side 19 Brænderens styreenhed er forprogrammeret og som udgangspunkt indstillet til at arbejde inden for et angivet effektområde. Installatøren kan tilpasse effektområdet til det pågældende anlæg. Installatøren eller operatøren kan kompensere brændselstilførslen i forhold til energiværdien i det aktuelle brændsel for at optimere forbrændingen i kedlen. Overførsel af pillerne til brænderen fra det eksterne brændselslager sker helt automatisk gennem et tilførselssystem, der er tilpasset og styres via brænderens styreenhed. 6

7 PILLE- LAGER TILFØRSELSSYSTEMET Tilførselssystemet bygger på sikkerhedsprincippet med at bryde brændselsgennemstrømningen gennem frit fald (i slangen) mellem den eksterne snegl og brænderen. BEMÆRK! ECOTEC-BRÆNDEREN MÅ IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILFØRSELSSYSTEMER END ECOTECS ORIGINALE TILFØRSELSSYSTEMER BEMÆRK! Sluk ikke for hovedafbryderen, før arbejdet skal udføres. Nedenstående vedligeholdelsesarbejder og kontrol skal udføres i forbindelse med, at du tømmer asken, så du får en sikker og fejlfri drift, eller mindst én gang om måneden, inden du har erhvervet dig den nødvendige erfaring vedrørende frekvensen af vedligeholdelsen. FUNKTIONSBESKRIVELSE TØMNING AF ASKE Al forbrænding af faststofbrændsel, også selvom den foregår i automatiseret form med pillebrænderen fra EcoTec, kræver vedligeholdelse. Størstedelen af vedligeholdelsen vedrører brændslet og dets kvalitet, hvilket belyses af nedenstående sammenligning. Gode piller indeholder ikke mere end 0,5 % aske, hvilket betyder, at asken kun behøver at tømmes med 3-4 ugers mellemrum afhængigt af kedeltypen. Hvis du derimod anvender piller med 2 % aske, skal asken tømmes mindst én gang om ugen under de samme forudsætninger. Sluk brænderen med knappen STOP, og vent til brænderen er kølet ned og standset. Vent i yderligere 30 min., så brænderen kan nå at køle ned. 7 Som ekstraudstyr fås en askeopsamler i plast, som kan kobles til en almindelig støvsuger. Fås også i blik med indbygget støvsuger BEMÆRK! VÆR ALTID FORSIGTIG MED ASKE, DAGLØDER KAN BRÆNDE I LANG TID

8 Styresystem STYRESYSTEM/BETJENING Brænderens funktion styres og overvåges af det medfølgende styresystem. På de følgende sider i instruktionsbogen beskrives de justeringsmuligheder, der er tilgængelige for brugeren. Kontakt din forhandler, hvis du føler dig usikker på, hvordan styresystemet skal anvendes, eller hvis du savner en indstillingsmulighed. BEMÆRK! Når styresystemet startes, kobles processordelen altid fra i ca: 180 sek. Hvis du vil tilsidesætte nedtællingen, kan du trykke på STOP. Parameterændringer i styresystemet foretages ved hjælp af det indbyggede menusystem. Knap Beskrivelse Anvendes til at starte brænderen. Anvendes til at stoppe brænderen. Anvendes til at gå opad i en menu og til at ændre en parameter til en højere værdi. Fjerner informationstekster, f.eks. alarm. Anvendes til at gå nedad i en menu og til at ændre en parameter til en lavere værdi. Anvendes til valg af undermenu, valg af parameter og bekræftelse af en ændret værdi Anvendes til at gå tilbage til en tidligere menu. Ved ændring af parameterværdien anvendes den til at gå tilbage uden at ændre værdien. 8

9 I menuerne anvendes markøren til at markere, hvilken kommando der kan ændres. Hvis en parameter kan ændres, skifter markøren fra til Hvis du vil bekræfte en indtastet/ændret værdi, skal du trykke på Hvis du vil gå tilbage eller fortryde dit valg, skal du trykke på Styresystemet kan befinde sig i en af følgende indstillinger: Start, Drift, Pause eller Stoppet. Når effektreguleringen er aktiveret, står der DRIFT på øverste linje i displayet. Hvis der er et fast effektniveau, står der DRIFT MAN. Menustruktur STYRESYSTEM/BETJENING Tilstand: Drift 85 % M u Temperatur 60,0 C Akt. tilførsel XX % Driftstid int. XXX t Service 1 XXX t Service 2 XXX t Indstilling Temperaturmenu u Driftstemp. 75 C Driftsmenu u Driftstemp. 75 C Tilførselsjust. 0 % Indstillingsmenu uforsyne brænder Nej Drift Pause Ekstern tilfør. Føler Vedligeholdelse af fyr Nej Service t Nulstil par. Nej Pausemenu u Gangtid 0,0 s Stoptid 20 m Efterløb 30 s Ekstern tilfør. u Gangtid ekst. 30 s Start ekstern Nej Manuel tid 1 m Føler u Flammekontrol ref. 30 Flammekontrol er xxx Niveauføler ref. 78 Niveauføler er xxx 9

10 STYRESYSTEM/BETJENING Menuforklaringer Her indikeres det, hvilken temperatur systemet måler. Pil til højre u fører til indstilling af driftstemperatur. Viser, hvor mange timer brænderens interne motor har været i gang. Tilstand: Drift utemperatur 60,0 C Akt. tilførsel xx % Driftstid xxxxx t Service 1 xx t Service 2 xx t Indstilling Indikerer tilstand. Stoppet = Brænderen er standset Start = Brænderen er ved at starte Drift = Brænderen er i gang Pause = Brænderen er midlertidigt på standby Brænderen kan også afgive en alarm. F.eks.: ALARM: Tændingsfejl = Brænderen kunne ikke starte Se afsnittet "Alarmindikering" for at få oplysninger om øvrige alarmer. Viser, hvor stor en del af den maksimale brændselstilførsel, der anvendes. Driftstimer (intern motor) tilbage til Service 1. Kan indstilles af kunde og forhandler Driftstimer (intern motor) tilbage til Service 2. Kan kun indstilles af forhandleren. Pil til højre u fører til indstillingsmenuen. Skift til Ja for at forsyne brænderen manuelt. Anvendes f.eks. ved nulstilling, efter at den eksterne tilførsel er tom. Stop med STOP-knappen. Gå videre til driftsmenuen Gå videre til pausemenuen Når vedligeholdelse af fyret aktiveres, indstilles tilførselstiden under pausemenuen til 30 s. Det betyder, at gløderne i brænderen ikke slukkes, hvilket medfører, at brænderen starter uden et tændelement. Indstillingsmenu uforsyne brænder Nej Drift Pause Ekstern tilf. Føler Vedligeholdelse af fyr Nej Service t Nulstil par. Nej Nulstiller alle parametre til dem, som forhandleren har indstillet. 10 Gå videre til menuen for den eksterne snegl Gå videre til følermenuen Indstilling af, hvor mange timer Service 1 skal regne ned fra. Hvis værdien sættes til 0 deaktiveres funktionen. Service 2 kan kun indstilles af forhandleren.

11 Temperaturmenu udriftstemp. 75 C Viser den vandtemperatur, som brænderen forsøger at opretholde Viser den vandtemperatur, som brænderen forsøger at opretholde. Driftsmenu udriftstemp. 75 C Tilførselsjust. 0% Justerer tilførslen i forhold til den, som forhandleren har indstillet. Hvis parameteren sættes til 10 %, tilføres brænderen 10 % mere brændsel end grundindstillingen. STYRESYSTEM/BETJENING Viser, hvor længe brænderen skal køre mellem hver stoptid. Hvis værdien er 0, slukkes brænderen til sidst helt og skal derefter startes med et tændelement eller manuelt. Pausemenu ugangtid 0,0 s Stoptid 20 m Efterløb 30 s Tid mellem hver tilførsel i pauseindstillingen Hvor længe blæseren skal køre, efter at tilførslen er stoppet. Den tid, som den eksterne motor skal køre, hver gang det interne lager er tomt. Ekstern tilfør. ugangtid ekst 30 s Start Ekstern Nej Manuel tid 1 m Starter den eksterne tilførsel, uden at brænderen er i gang. Kører kun den eksterne tilførsel. Værdi, som flammekontrollen skal overskride, for at brænderen tolker det, som om det brænder. En lav værdi betyder, at der ikke kommer noget lys frem til modtageren (der er piller tilbage), og en høj værdi, der er større end 94, betyder, at der når lys frem (der er ingen piller tilbage). Følere uflammekontrol ref. 30 Flammekontrol er XXX Niveauføler ref. 78 Niveauføler er XXX 11 Viser, hvor længe den eksterne tilførsel skal være i gang, hvis den startes i overensstemmelse med ovenstående. Viser den værdi, som flammekontrollen registrerer, når den er rettet mod flammen. Ved drift skal denne være over 300. Viser den værdi, som niveauføleren skal overskride, for at lageret skal tolkes som tomt.

12 BESKRIVELSE AF BRÆNDERENS NORMALE OPTÆNDINGS-, DRIFTS- OG NEDKØLINGSSEKVENS STYRESYSTEM/BETJENING Forsyning af brænderen Hvis brænderen er helt tom, skal den forsynes med brændsel, inden den kan startes. Dette gøres nemmest ved at aktivere Forsyne brænder (se menustruktur). Denne funktion bevirker, at brænderen kører tilførslen løbende, indtil niveauføleren indikerer, at brænderen har fået nok brændsel. Der er også mulighed for kun at køre den eksterne snegl ved at anvende funktionen Start ekstern. Ved denne indstilling skal påfyldningen stoppes manuelt, for at nedfaldsslangen til brænderen ikke skal blive overfyldt. Start Når brænderen er forsynet, kan den startes ved at trykke på START. Brænderen følger derefter startsekvensen nedenfor. Bemærk, at brænderen hele tiden registrerer flammen, og hopper direkte til indstillingen Drift eller Start, hvis der er mulighed for det. Stoppet-tilstand Tryk på start. Pausetilstand Termostaten venter på varme. Tilførsel på 100 %, blæser på 100 % i 210 s Blæser på 100 % i 90 s Tilførsel på 100 % i 120 s Flamme Nej Tændingsforsøg Blæser på 100 % Tændelement køres i 350 s Blæser på 100 % i 90 s Ja Ja Tændingsforsøg Nej Ja Flamme Nej Afkøl brænderen Starttilstand, blæser på 100 %, tilførsel på 60 % i 2 min. Driftstilstand Tændingsfejl Brænderen er stoppet 12

13 Drift Ved indstillingen Drift kan brænderen arbejde med to forskellige indstillinger. Brænderen kan enten køres manuelt, hvilket indebærer, at forhandleren manuelt indstiller både tilførsel af brændsel og hastigheden på blæseren for at få en god forbrænding. Denne tilstand angives med teksten Drift MAN. Den anden indstilling indebærer anvendelse af effektregulering. Ved denne indstilling indstiller forhandleren et øvre og et nedre niveau, som systemet arbejder mellem. Brænderen indstiller derefter selv effekten, afhængigt af hvor stor behovet er. Denne tilstand angives med teksten Drift. Effekt Brænderen er fabriksindstillet til at anvende effektregulering, hvor både maks.- og min.-effekten er indstillet til 70 %. Dette indebærer i praksis, at brænderen altid arbejder ved samme indstilling, hvis installatøren ikke ændrer indstillingen. Hvis brænderens effekt justeres, skal der bl.a. tages hensyn til temperaturen på røggassen. Hvis effekten er for lav, bliver røggasserne for kolde, og der dannes kondens i skorstenen. Hvis effekten derimod er for høj, bliver røggassens temperatur også for høj, hvilket reducerer virkningsgraden. Den høje temperatur kan også være skadelig for skorstenen. STYRESYSTEM/BETJENING Pause Når brænderen er nået lidt over arbejdstemperaturen (standard +6 grader), skifter brænderen fra drift til pause. Når temperaturen senere kommer lidt under arbejdstemperaturen (standard -2 grader), starter brænderen igen. Pauseindstillingen angives med teksten Pause. Stop Du kan stoppe brænderen ved at trykke på STOP-knappen. Tilførslen stopper derefter, og blæseren kører et stykke tid derefter for at brænde resten af indholdet i koppen. Hvis du også vil slukke blæseren med det samme, skal du trykke på STOP-knappen en gang til. Efter installationen kan det være nødvendigt at foretage visse mindre justeringer for at kompensere for variationer i brændslet (størrelse og kvalitet). Disse justeringer skal foretages ved hjælp af parameteren Tilførselsjust. (se side 11). Ved at sætte denne parameter til f.eks. -5 %, reduceres tilførslen med 5 %, hvilket kan være nødvendigt, hvis brændslet har et usædvanligt højt energiindhold. I tabellen nedenfor beskrives forholdet mellem tilførsel og effekt. Tallene angiver den tilførte effekt og er beregnet ud fra piller af almindelig kvalitet. Det markerede område svarer til fabriksindstillingen. Effekt i kw Effekt i kw Forbrændingsblæser i % Forbrædingsblæser i % Tilførsel i % Tilførsel i % 16, , , , ,

14 SIKKERHED SIKKERHED Træpillebrænderen fra EcoTec er konstrueret i overensstemmelse med de almindelige hovedprincipper for opvarmning med olie. Fordelen ved disse hovedprincipper er bekvem håndtering, hvor brændselslagerets placering ikke begrænses af kedlens udseende. Af sikkerhedsmæssige hensyn giver en adskillelse af brænder og brændselslager, i kombination med en afbrudt brændselstilførsel mellem disse, øget sikkerhed mod spredning ved en eventuel tillbageglødning. De skadelige følgevirkninger af fejlagtig betjening, mangler i funktion eller installation skal begrænses til brænderens interne brændselslager.det interne lager bliver via det eksterne tilførselssystem kun påfyldt med en begrænset mængde brændsel ved hver fyldning. Brændselstilførslen sker gennem en sluse, der slutter tæt til og er synkroniseret til den interne tilførsel. En tilbagebrændingstermostat, der er placeret umiddelbart uden for kedlen på brændselstilførselsrøret, registrerer en eventuel varmespredning i brændselstilførselsrøret mod det interne lager. Hvis dette sker, startes der straks en tilførsel af dette brændsel til kedlen, samtidigt med at en ny påfyldning til det interne lager ophører. Brænderens styreenhed er sammenkoblet med kedlens overkogningstermostat. Ved en eventuel fejl på driftstermostaten træder overkogningstermostaten ind og forhindrer, at kedlen koger. Brænderen er konstrueret, så den vender tilbage til en normal driftsindstilling efter driftsforstyrrelser som f.eks. strømafbrydelse, brændselsforstyrrelse m.m. Hvis nulstillingen mislykkes, angives dette på displayet, og brænderen lukkes. 14

15 FØLGENDE SKAL ALTID IAGTTAGES OG KONTROLLERES 1 Hovedafbryderen skal altid være tilsluttet. 2 Tilslutninger mellem brænder og det eksterne tilførselssystem skal være fastgjort ordentligt og være tætte. 3 Pilleføderens vinger må ikke være skadede eller misfarvede, og tætningen mod pillehusets vægge skal være god. ALARM Hvis der opstår driftsforstyrrelser, angives dette med tekst på displayet. Der findes otte forskellige alarmmeddelelser. Alarmtekster fjernes med pil opknappen.der er knyttet to alarmtekster til hardwaren, Overkogningstermostat og Tilbagebrændingsvarme.Når sikkerhedsafbryderen nulstilles, forsvinder alarmteksten. Alarmtekst Beskrivelse Overkogningstermostat Brænderen er stoppet, da overkogningstermostaten er blevet udløst. Brænderen kan startes igen med START, når overkogningstermostaten er nulstillet. Når overkogningstermostaten nulstilles, forsvinder alarmteksten. SIKKERHEDSKONTROL/ALARM Brænd. IKKE mont. Tilbagebrændingsvarme Min. temp. stop Tændingsfejl Ild brændt ud Fejl ekst. tilførsel Ekstern alarm Termomotor Sikkerhedsalarm Lager åbent Brænderen er stoppet, fordi brænderen og kedlen er blevet adskilt. Brænderen kan genstartes med START, når den er monteret korrekt igen.når føleren nulstilles, forsvinder alarmteksten. Brænderen er stoppet, da tilbagebrændingstermostaten på tilførselsrøret er blevet udløst. Den interne motor kører kontinuerligt i 15 min. Brænderen kan genstartes med START, når tilbagebrændingstermostaten er nulstillet. Når tilbagebrændingstermostaten nulstilles, forsvinder alarmteksten. Brænderen er stoppet, da kedeltemperaturen er faldet til under den indstillede minimumværdi. Brænderen genstartes med START.Dette opstår almindeligvis ved nyinstallation, når systemet lige er blevet fyldt med koldt vand. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da det indstillede antal tændingsforsøg er mislykket (grundinst.= 3 gange).brænderen kan genstartes med START, når fejlen er afhjulpet.alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da ilden er brændt ud.brænderen kan genstartes med START.Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da den eksterne tilførsel har kørt i for lang tid, uden at der er blevet tilført brændsel.brænderen kan genstartes med START, når brændslet er fyldt på og tilført i brænderen. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. BEMÆRK! Ekstraudstyr! (Afhænger af den indstilling, forhandleren fortager) Brænderen er stoppet, da en ekstern enhed (f.eks. røgdetektor) er blevet udløst (ingen kontakt mellem 3 og 13). Brænderen kan genstartes med START, når fejlen er blevet afhjulpet. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. 15

16 FEJLFINDING FEJLFINDING Langt de fleste af de fejl, der kan opstå, er en direkte følge af dårlig pillekvalitet, betjening eller opbevaring. Kontrollér derfor din leverance grundigt, og helst inden du modtager den. Brænderen er af sikkerhedshensyn forprogrammeret til at standse og udløse en alarm, hvis den ikke selv kan afhjælpe fejlen.hvis der opstår en fejl, skal du altid kontrollere visuelt, hvordan det ser ud i brænderkoppen og brænderkammeret. FEJL: Ingen tekst på displayet KONTROLLÉR: At hovedafbryderen er slået til, og at sikringen i husets central ikke er sprunget. LØSNING: Sæt hovedafbryderen på, eller udskift den sprungne sikring i centralen. BEMÆRK! Sluk for hovedafbryderen ved sikringsskift. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte installatøren. Alarmtekst: * Tilbagebrændingsvarme * KONTROLLÉR: Kontrollér, om tilbagebrændingstermostaten, som kan nulstilles, er blevet udløst. LØSNING: Tryk knappen ind på oversiden af tilbagebrændingstermostaten. Alarmteksten forsvinder. LØSNING: Udskift pilleføderens vinger, hvis de er misfarvede eller deforme. LØSNING: Kontrollér, at røgkanalens spjæld står fuldt åbent, og at kedlens røgkanaler er renset for flyveaske. LØSNING: Kontrollér, at modtræksslusen ikke har sat sig fast. Undertrykket bør ligge mellem 10 og 20 Pa, for at brænderen skal kunne arbejde med en optimal virkningsgrad. 16 Alarmtekst: * Overkogningstermostat * KONTROLLÉR: Om kedlens overkogningstermostat er blevet udløst. LØSNING: Nulstil knappen på kedlens overkogningstermostat, og genstart brænderen. Almindelige årsager er træopvarmning i kombination med pilleopvarmning. Hvis årsagen til overophedning ikke kunne fastslås, skal du kontrollere driftstemperaturføleren. Alarmtekst: * Ild brændt ud * Brænderen er standset, da flammekontrollen har indikeret, at den ikke kan se lys i forbrændingskammeret under drift. KONTROLLÉR: At brænderkammeret ikke er fyldt op med aske. LØSNING: Fjern asken. KONTROLLÉR: At flammekontrollen eller flammekontrolrøret ikke er tilsodet og derfor ikke kan se noget lys. LØSNING: Tør flammekontrollen ren. Ved korrekt installation må flammekontrollen ikke sode til igen mellem de normale inspektioner. Luftlækager og tilfælde, hvor brænderen er for tæt på den afkølede brændkammeroverflade, medfører tilsodning ligesom ringe indsugningsluft til kedelrummet. Afhjælp dette snarest. Ved fejlagtig installation kan flammekontrollen også blive overophedet og holde op med at registrere lys.

17 KONTROLLÉR: Start brænderen, og kontrollér, at både motoren og låseakslen samt skrueakslen kører i brænderkoppen. LØSNING: Hvis der opstår fejl, skal installatøren kontaktes. KONTROLLÉR: At brænderen henter brændsel fra det eksterne lager. LØSNING: Hvis brænderen ikke forsøger at hente brændsel fra det eksterne lager, skyldes det, at den tror, at der er brændsel i det interne lager. Kontakt forhandleren for at udskifte niveauføleren (modtager). Alarmtekst: * Tændingsfejl * Brænderen har fået signal til at standse, da flammekontrollen ikke har registreret lys i forbrændingskammeret under optændingssekvensen. Brænderen gør tre tændingsforsøg. LØSNING: Funktionen vedligeholdelse af fyr aktiveres, se side Kontakt installatøren for at få afhjulpet problemet. Ved manuel start skal du kontrollere flammekontrollen. Alarmtekst: * Fejl ekst. tilførsel* Denne fejl skyldes udelukkende mangel på brændsel i brænderens interne lager. KONTROLLÉR: At der er træpiller i det eksterne lager. LØSNING: Fyld piller på. KONTROLLÉR: At skruens hældning ikke er for stejl (maks. 45 ), eller at strømningen er stoppet, pga. at der er opstået en bue i det eksterne lagers bund. LØSNING: Stil skruen i en fladere vinkel, og vip den frem og tilbage nogle gange. Den bør placeres midt i det eksterne lager. KONTROLLÉR: At den eksterne skrues motor fungerer, og at motorakslen driver skruespiralen rundt. LØSNING: Prøvekør den eksterne motor separat vha. parametrene side Spænd unbrakoskruen på motorakslens affasede del. Hvis der opstår motorfejl, skal du kontakte installatøren. KONTROLLÉR: At slangen til brænderen ikke har en hældning, der er for flad. LØSNING: Ret vinklen, så pillerne ikke blokerer. KONTROLLÉR: At der ikke er dannet en bue i det interne lager. LØSNING: Buedannelsen i lageret kan opstå pga. fugtige piller eller overfyldning. Bank på lageret. Udskift straks pillerne. Fugtige piller kan medføre totalskade og driftsforstyrrelser. Hvis der opstår overfyldning, skal du kontakte installatøren. Der kan også opstå buedannelse, hvis lagerets bundvinkel er for lille. FEJLFINDING 17

18 VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE Vær ekstra opmærksom ved ny leverance eller udskiftning af piller. Når du kontrollerer brænderkoppen, bør brænderen altid tages ud. (Kontrollér, at de tre sætskruer, som holder brænderkoppen, er spændte (se billede på side 4)). Bank eller skrap eventuel forkoksning væk i brænderkoppen helt ned til den interne snegl (skal foretages én gang om måneden eller efter behov) Kontrollér flammekontrollen, og rengør den efter behov. Kontrollér pilleføderens tætninger på brænderens interne lager, og rengør dem efter behov. Ved eventuel deformering eller misfarvning (utæthed) skal vingerne udskiftes. Kontrollér slangetilslutningerne mellem den eksterne tilførsel og brænderen, og nulstil den efter service. Kontrollér både den vandrette og de skråtskårne luftåbninger i primærringen, som kan være blevet tilstoppet (renses med f.eks. et nedstrygerblad). Kontrollér, at kronen ligger an mod primærringen og er let at rotere, samt at rotationsarmen ikke løfter den. Kontrollér efter rengøring, at primærringen og sekundærluftrøret er på plads. HUSK AT SLÅ HOVEDAFBRYDEREN FRA FØR SERVICE, OG AT SLÅ DEN TIL IGEN, NÅR DU ER FÆRDIG 18

19 RÅVARER RÅD OM BRÆNDSEL Pillebrændsel kan fremstilles af forskellige energiråvarer. Det er mest almindeligt med træråvarer, men allerede i dag findes der flere egnede alternative råvarer på markedet. Råvarerne har forskellige egenskaber, som giver dem både fordele og ulemper som pillebrændsel. Vigtige faktorer er energiværdi, askeindhold, fugtindhold, miljøpåvirkning og ikke mindst pris. Du bør vælge den brændselstype, der har den laveste omkostning pr. energienhed, efter at du har taget hensyn til brændslets funktion i kedlen, askeindhold og miljøpåvirkning. Pillebrænderen fra EcoTec er konstrueret, så den kan brænde de fleste typer pillebrændsel. PILLEKVALITET Størstedelen af de forstyrrelser, der kan opstå pga. dårlig brændselskvalitet, skyldes fejl i fremstilling, håndtering og mellemlagring, inden brændslet når frem til slutkunden. Hvis der er et højt indhold af fine spåner, er fejlen oftest opstået under fremstillingen og ved separationer ved lageropbevaring på lastningspladsen. Forekomsten af sintring i asken skyldes silikatforurening og kan ikke konstateres inden forbrænding. Pillerne kan blive fugtige i forbindelse med mellemhåndtering og transport. Kontrollér derfor om muligt allerede ved indkøbet, at du får rene og tørre piller og ikke spåner. FUGTIGE PILLER SKAL KASSERES STRAKS GODKENDT BRÆNDSELSSPECIFIKATION VÆGT kg/m 3 ENERGIINDHOLD STØRRELSE/DIAMETER STØRRELSE/LÆNGDE 4,7-5,0 kwh/kg 6-8 mm Bemærk! Maks. 35 mm FUGTINDHOLD maks. 12 % ASKEINDHOLD/VÆGT (træpiller) 0,5-1 % FINANDEL VÆGT maks. 3 % ASKESMELTETEMPERATUR min

20 INSTALLATION KAPSLING OG MONTAGE Kapslingen består af en plastkasse med en separat tilslutningsdel. Det øverste dæksel må IKKE åbnes. Det fungerer som beskyttelse, mekanisk ogelektrisk (statisk elektricitet) forelektronikkortet. Hvis denne del åbnes uden accept fra EcoTec, bortfalder ALLE garantier. Enheden monteres på en lodret væg med tre skruer. Til det øverste monteringspunkt findes der et udtag til skruehovedet på kassensbagside. Udtaget til de to andre monterings-punkter findes under kassens nederste dæksel (tilslutningsdelen). Alle dele i enheden (med undtagelse af sikringen) skal udskiftes af en tekniker. Hvis enheden er defekt, skal den altid returneres tilproducenten.maks. omgivelsestemperatur er 40 C TILKOBLINGSANVISNING Styresystemet sluttes til husets elcentral med fast installation. Spænding: 230 V ACMaks. sikring: 10 A Tilkoblingsklemrækken i kassen er af typen forbindelsesklemme. Maks. område = 1,5 mm 2 TRANSIENTBESKYTTELSE For at beskytte styresystemet mod driftsforstyrrelser skal de yderste komponenter (relæerne, magnetventiler osv.) være transientbeskyttede. (DC-relæer og magnetventiler med diode og AC-relæer og magnetventiler med RC-filter). HOVEDAFBRYDER Anlægget skal være forsynet med en hovedafbryder. Hovedafbryder (Pillebrænder) Må kun afbrydes ved service og vedligehold VIGTIGT Tilslut kassen med fase og nul på rette sted. Det påvirker ikke funktionerne, men eftersom nullet er uændret i forhold til motorerne, risikerer man at have fuld spænding på ved motorerne, når man tror, at de er slukket. Kontrollér, at belastningen på udgangene aldrig overskrider systemets samlede maksimumlast for udgangene (2.000 W).Maks. belastning pr. udgang er W Maks. belastning (resistiv) på alarmudgangen (potentialefri relæudgang): 1 A, 30 V DC 20

21 HOVEDAFBRYDEREN SKAL KUN LUKKES I FORBINDELSEMED SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE HUSK AT SÆTTEHOVEDAFBRYDEREN TIL, NÅRSERVICEN ER AFSLUTTET Overkogningstermostat Overkogningstermostatkablet er formonteret på klemrække 4 og 14 i styresystemet og sluttes til systemets overkogningstermostat. Overkogningstermostaten SKAL være forsynet med med manuel nulstilling. Brænderkabel Multilederen til brænderen er formonteret i styresystemet. Kontaktentilsluttes på brænderens venstre side. Mikroafbryder Brænderens montering på kedlen overvåges ved hjælp af en mikroafbryder. Driftstermostat Driftstermostaten består af en separat temperaturføler med kabel. Den er for-monteret på klemrække 5 og 15 i styresystemet. Kablet kan forlænges op til 25 m (0,5 mm 2 ) ved behov, men må ikke forkortes. Føleren skal monteres i et dykrør for at give en så korrekt temperaturmåling som muligt. Tilslutning af alarmenhed Der er mulighed for at tilslutte en ekstern alarmenhed. Dette gøres ved at anvende kontakterne K1 og K2. Når brænderen udløser en alarm, opstår der kontakt mellem K1 og K2, hvilket medfører, at K2 får samme spænding som K1. Ved at koble forskellige signaler på K1 kan du altså vælge, hvilken alarmfunktion du vil have. Nedenstående skitse viser, hvad man kan gøre for at få 18 V ud til en alarmenhed, når brænderen udløser en alarm. INSTALLATION +18 Lamp a, su mme r Lampe, summer eller anna n eller andenalarmenhed, derkan drives larme nhet som med kan drivas 18 V med 18V. BEMÆRK! Den potentialefrie kontakt må højst belastes med 1 A 30 V DC. Tilslutning af ekstern start/stop Når en brænder arbejder mod en akkumulatortank, vil man oftest kunne starte og stoppe brænderen afhængigt af tankens temperatur. En ekstern styreenhed kan sluttes til klemrække 3 og 13. Indgangen er forprogrammeret til denne funktion. Når kontakten tilsluttes, starter brænderen, og når den afbrydes, stopper den. Brænderens driftstemperatur indstilles, så brænderen ikke selv stopper pga. for høj temperatur i kedlen. Vedligeholdelsesopvarmning kan ikke kombineres med denne funktion. Tilkobling i henhold til skitsen nedenfor. 3 Poten Potentialefri tialfri konta kontakt kt frå n ackumul fra akkumulatorens ator-tankens styrkrets 13 styrekreds 21

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere