Web-tv i virkeligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web-tv i virkeligheden"

Transkript

1 Web-tv i virkeligheden Web-tv i virkeligheden er dobbelttydigt og er et udtryk for den dobbeltposition, som projektet har taget: 1) Hvad er det egentlig, at vi snakker om, når vi siger web-tv? 2) hvordan bliver det så realiseret derude i virkeligheden? Vores udgangspunkt for analysearbejdet ved projektstart var denne formålsbeskrivelse fra ansøgningen: Formålet er gennem undersøgelse og analyse at finde frem til, hvad danske medier kan lære af organisationer og virksomheders brug af web-tv. Undersøgelsen og analysen skal føre til udvikling af undervisningsmateriale og begrebsapparater, der kan bruges i efterkritik og videreudvikling af indhold og formater samt distribution af web-tv i danske medievirksomheder. (fra projektansøgning) Begrebsafklaring Vi har fra tidligere undersøgelser, analyser og vidensarbejde på området fået et billede af et mediefelt, som stadig ikke er klart defineret med tydelige afgrænsninger og en begrebsdannelse, som kan skabe klarhed over, hvad vi præcist snakker om, når vi siger web-tv. Vi bruger udtrykket web-tv /video om brugen af levende billeder i en digital kommunikation på net og mobil. Web-tv har en resonans hos mange medievirksomheder, som netop bruger denne betegnelse. I andre virksomheder og institutioner anvendes ofte bare betegnelsen video. Jo mere undersøgelsesfeltet bredes ud til mange forskellige typer af virksomheder, organisationer og institutioner, desto mere påkrævet bliver det at have et begrebsapparat til rådighed, så vi ikke sammenligner pærer og æbler, når vi skal udtrække erfaringer og best practice til brug for andre danske medievirksomheder. En væsentlig del af projektets indledende faser har således været en afklaringsproces for etablering af begreber omkring web-tv og i forlængelse heraf en fremgangsmåde for indsamling og bearbejdning af data. Resultaterne af afklaringsarbejdet, et sprogligt begrebsapparat, kan aflæses i artiklerne: Hvad er web-tv? Hvad spiller med i den gode historie? Hvad er web-tv konteksten? Forestillinger om kontekst, situation og oplevelse. (se bilag) Undersøgelsesdesign og metode Begrebsafklaringen gav projektet en retning, og den udstak fire fokusområder som pejlemærker for projektets undersøgelsesdesign: Strategi, indhold, kontekst og distribution. De fire fokusområder dækker de vigtigste områder for indsigt i brugen af web-tv og mulige felter at spørge ind til i en undersøgelse. Vi ser også disse fire fokusområder som værende centrale i en dialog om web-tv, som rammer for efterkritik og for kvalitetsudvikling på tværs af medievirksomheder og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer (mellem journalistik og kommunikation).

2 2 Strategi: Vi bruger ordet strategi som udtryk for, hvad der i bred forstand er styrende for produktion og redaktion af web-tv indholdet. Hvorfor laver vi web-tv, og hvad forventer vi af udbytte og effekt? Det kan være en formuleret som en kendt del af en kommunikationsstrategi eller i form af retningslinjer og guidelines. Strategi kommer også til udtryk i hvordan og hvor, at web-tv produktionen er forankret i virksomheden. Indhold Hvad er videoindholdet, og kan vi iagttage spor på tværs af de enkelte indholdselementer som udtryk for en konceptualisering af indhold og udtryk? Vi kender de fleste af de konstituerende elementer i en fortælling fra dramaturgien og journalistikken, men er det samme gældende i web-tv? Kontekst Videoindholdet vil altid være omgivet af en kontekst, der potentielt set tilføjer information eller fakta til videoen, og dermed indrammer afsenderens intentioner. Det kan optræde som tekst, foto og grafik og eventuelt andet videoindhold. Receptionen af videoindholdet vil være påvirket af denne kontekst. Vi betragter konteksten som et bærende element i definitionen af web-tv: video + kontekst = web-tv. Distribution Distribution, som begreb, kan dække over en større samlet distributionsstrategi eller bare være et udtryk for videoindholdets tilgængelighed og placering på interne sider (kontekst) eller i eksterne kanaler som YouTube og Facebook. For mange virksomheder og organisationer er der ikke kun én givet kanal - men mange kanaler, hvor brugere og kunder kan nås. De fire fokuspunkter: strategi, indhold, kontekst og distribution kommer til udtryk i den spørgeguide, som dannede en fælles ramme om de cirka 20 kvalitative interviews med en række producenter af web-tv, som er en del af projektets indhold og formidling. (se bilag) Empiri Empiriindsamlingen er sket ud fra en betragtning om at nå bredt ud blandt danske virksomheder, organisationer og institutioner for at finde relevante aktører med både volumen og erfaring inden for web-tv produktion. Forud for projektet forelå der ikke nogen samlet oversigt over danske virksomheders og organisationers brug af video og web-tv i kommunikationen. Opgaven var derfor, i første omgang, at skabe et overblik over, hvilke aktører, der vil være relevante at inddrage i en kvalitativ undersøgelse. Vi foretog en såkaldt desk research, hvor vi scannede en lang række danske virksomheders, organisationers og institutioners hjemmesider for web-tv og videoindhold. Ud fra denne scanning har vi udvalgt cirka 40 aktørers hjemmesider for en mere præcis registrering og dokumentation af deres brug af video i den eksterne kommunikation. Web-tv/videoindholdet er blevet registreret i forhold til en række fastlagte rutiner og undersøgelsespunkter (se disse). På baggrund af disse registreringer har vi udvalgt cirka 20 aktører til et kvalitativt interview. Disse kvalitative interviews er efterfølgende redigeret ned til cirka 5 minutter - som en del af projektets formidling (se webtv-tvm.dk). Vi har ikke dækket al brug af web-tv og video og har heller ikke fået kontakt med alle relevante aktører, som har erfaring med web-tv og brug af video i deres kommunikation. Og

3 3 kommunikation på nettet er i sagens natur en dynamisk proces. Det vil sige, at hjemmesider og web-tv-indhold løbende ændrer sig, og de øjebliksbilleder, som vi har registreret, kan allerede se anderledes ud i dag. Projektet er løbet over en periode på mere en to år, og der sker rigtig mange forandringer på nettet, i virksomheder og i organisationer på to år. Vi har tidligt i processen fravalgt at kigge nærmere på brugen af video i den interne kommunikation Det er langt mere tidskrævende at få et indblik i, hvordan video anvendes i den interne kommunikation. Det er ikke umiddelbart tilgængeligt for et eksternt blik, og det er derfor ikke muligt på samme vis at scanne markedet for indhold og aktiviteter. Men vi er bevidste om, at rigtig mange virksomheder og institutioner ofte anvender video i den interne kommunikation, og at hos flere virksomheder er den interne brug af video også drivende for udviklingen af deres eksterne brug af web-tv /video. Vi har i undersøgelsesdesignet afgrænset os fra at inddrage rene reklamespots (for TV /webtv) i materialet samt brug af video på webshops, som del af et købs-flow. Der er dog ikke altid nogen klar skillelinje mellem reklamespots / videoindhold, som indgår i en bred markedsføringsbetragtning og en content marketing strategi. Som en del af den faste faglige udvikling og undervisning på området har vi et fortløbende blik på udviklingen inden for web-tv og online video -både inden for det publicistiske område, primært mediehusenes online aktiviteter, og inden for de åbne kanaler for videoforbrug, primært YouTube og Facebook. Der er tidligere lavet undersøgelser omkring danske avisers satsning på web-tv - primært inden for nyhedsområdet (se note), og der er foretaget flere udenlandske studier - senest en større undersøgelse af amerikanske mediers web-tv i 2013 ( Video Now ). Vi har fulgt udviklingen og været på besøg hos Nordens førende udgiver af web-tv, norske VG og deres VGTV. Vi har kigget på, hvordan svenske Aftonbladet ligeledes har satset massivt på udvikling af deres web-tv inden for de seneste år. Herhjemme har vi i forbindelse med undervisningen haft et samarbejde med Politiken og herigennem fået et indblik i deres seneste relancering af web-tv. Flere af disse frontløbere inden for web-tv var ligeledes en del af indholdet på det afholdte Symposium i juni Findings Projektets mål var at identificere erfaringer og læringspunkter fra virksomheder og organisations brug af video/web-tv til gavn for danske medievirksomheder. Vi kan på baggrund af undersøgelsen ikke entydigt adressere helt specifikke punkter, hvor mediebranchen kan lære af den corporate kommunikation eller vica verse, men der er meget erfaring og relevante overvejelser at hente i de enkelte aktørers beskrivelser af egen praksis og mål. Disse erfaringer er uens også fordi de udvalgte cases, som i udgangspunktet er meget forskellige, men vi kan dog udtrække nogle mere generelle tendenser, som de fleste cases bekræfter. Strategi En klar strategi for brug af web-tv giver mere tydelige formater og en stærkere web-tv identitet. Men kun få har en klar nedskrevet strategi på området. Virksomheder og organisationer har ofte en klar målgruppeorientering for deres til web-tv og videoproduktioner.

4 4 Indhold Faste og tydelige formater giver mulighed for en større produktionseffektivitet. Konceptualisering af videoindhold kan være et effektivt middel til at øge volumen og sikre genkendelighed hos publikum. Hvis flere medarbejdergrupper uden for kommunikationsafdelinger skal bidrage aktivt til videoproduktionen, er det en fordel med enkle formater og klare retningslinjer for produktion og indhold Gennem en vis ensartethed, omtalt som konceptualisering, bliver det billigere og nemmere at producere animationer som fx speed-drawings, hvor der kan skabes et mere kulturneutralt udtryk, som fungerer godt i en global kommunikation Kontekst Videoindholdet står sjældent alene, og det er normalt en del af en større web kontekst. Der arbejdes ikke altid bevidst med dette samspil mellem videoindhold og webkonteksten. Det samme stykke videoindhold optræder ofte på mange forskellige platforme og kanaler, der alle hver især kan sætte en ny webkontekst om det samme videoindhold. Det accentuerer det fokus, der børe være på samspillet mellem videoindhold og konteksten. En særlig dimension er det tab af kontekst der sker, når videoen ses på mobiltelefonens lille skærm. Distribution Virksomheder og organisationer arbejder i dag bevidst med distribution af video på sociale platforme og har ofte flere views her end på eget site. For flere udbydere er forankring af egen portal ikke det primære mål for brug af video / web-tv. Kun får danske aktører arbejder bevidst med video til de mobile platforme, selvom de fleste erkender, at flere og flere ser video på smartphones - og for mange er mobiltelefonen efterhånden den primære adgang til digitalt indhold. Vi kan supplere vores findings fra den danske undersøgelse med nogle internationale tendenser på indholdsområdet:

5 5 Hos store internationale medievirksomheder ses en bevægelse mod mere brug af live reportager, ofte produceret med simpelt udstyr som smartphones, for at skabe en oplevelse af autenticitet og aktualitet. Tidligere dogmer om at kun korte formater på 30 sekunder til et par minutter virker på nettet, er under opbrud, og flere nyheds- og reportageformater på 5 til 10 minutter og endda længere vinder indpas på toneangivende netmedier som for eksempel Vice. Samtidig eksperimenteres med super korte formater på under 30 sekunder, som for eksempel BBC s brug af Instagram video (15 sek. BBC Instafax ) og NowThisNews formater på mellem 15 og 30 sek. for mobiltelefonen. Brands, som for eksempel Jamie Oliver, bruger aktivt Vine formatet på 6 sekunder i deres markedsføring. Vi har i de respektive artikler om indhold, kontekst og distribution behandlet fokuspunkterne mere systematisk, og disse artikler kan med fordel læses som en uddybning af projektets mere overordnede findings. Strategidelen har vi ikke på samme vis behandlet særskilt. Men det vil være oplagt at kigge mere systematisk på denne del også. Hvad er det, der konkret styrer og lægger rammerne for udvikling, prioritering og produktion af web-tv og videoindhold. Umiddelbart kan vi observere følgende elementer for styring af web-tv produktionen og videoindholdet: Ikke tilrettelagt ikke planlagt videoindhold som af mange, ikke fastlagte, grunde kommer til veje produceret som dokumentationer af events, private reportager eller indhold som på anden vis stilles til rådighed uden forudgående prioritering/valg. Mundtligt skjult viden det plejer vi det virker oplæring sidemands- overfører/kopierer indsigt i kommunikation generelt (indhold, målgruppe, afsender) + tilrettelæggelse/journalistik sund fornuft fornemmelse for visuel fortælling og kommunikation trial and error vi prøver os frem Skriftligt - kendt viden formuleret og kendt strategi web-tv/video omtalt i kommunikationsstrategi (hvorfor, hvem, hvordan, formål, succeskriterier) redaktionelle retningslinjer og praksis formater koncepter (beskrevne) guidelines Etableringen af en mere formaliseret og kendt strategi kommer ikke nødvendigvis fra toppen af organisationen, men kan bevæge sig fra det ikke- tilrettelagte og den mundtlige, skjulte viden til en egentlig strategi og retningslinjer. Eller sagt på en anden måde, som VGTVs Jo Christian Oterhals formulerede det på symposiet, så starter de fleste strategier ved en tilfældighed. Videre- og efteruddannelse Hvis kommunikationsafdelingerne og de redaktionelle miljøer skal kunne bedrive efterkritik, evaluering og udvikling af produkt og proces, er det nødvendigt at kunne italesætte, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Et begrebsapparat, forstået som et fælles sprog, er nødvendigt i denne proces. Vi har i dette projekt lagt dele af et sådant begrebsapparat frem. Vi håber, at det kan bruges i forbindelse med de redaktionelle processer, der blandt andet omfatter efterkritik

6 6 og udviklingsarbejde. Vi ser i dette også kimen til relevante efteruddannelsesaktiviteter, som vi tror med fordel kan tilbydes såvel kommunikationsbranchen som de publicistisk redaktionelle miljøer: Vi ser umiddelbart følgende efteruddannelsesspor: Strategi: Fra det plejer vi at gøre til guidelines og redaktionelle retningslinjer for efterkritik og videreudvikling. Indhold: Styrkelse af indholdsdelen gennem konceptualisering og formatering. Kontekst: Vejen til at arbejde målrettet med samspillet mellem videoindholdet og konteksten. Distribution: Fra video på eget domæne til distributionsstrategier på sociale medier. Formidling Hjemmeside Projektets output er hjemmesiden webtv-tvm.dk - Web-tv i virkeligheden. Hjemmesiden indeholder artikler, dokumenter og ressourcer fra projektet samt videointerviews med en række centrale web-tv aktører fra virksomheder, organisationer og institutioner (offentlige som private). Symposium Som afslutning på forløbet blev der i juni 2014 afholdt et åbent symposium med 100 deltagere. Oplægsholdere var frontløbere inden for web-tv og brug af video i kommunikationen i en dansk/nordisk kontekst og udvalgt med henblik på at belyse de fire fokuspunkter: strategi, indhold, kontekst og distribution. Oplægsholdere kom fra såvel fra de publicistiske/journalistiske medievirksomheder som fra kommunikations- og markedsføringsafdelinger i virksomheder og institutioner. VG.NO er Norges største digitale udgivelse - største avis på net og mobil i Norge. De er frontløbere på mobil og web-tv i hele Norden. VG har i de seneste år satset massivt på udvikling af deres web-tv- tilbud, og de er førende på området -også set i et internationalt perspektiv. Politiken har som mange af de andre danske aviser igennem

7 7 flere år haft et web-tv tilbud. Aktuelt er Politiken i gang med en ny satsning på web-tv i tæt sammenhæng med deres øvrige digitale satsninger. Cameron Robertson er en skotsk videojournalist (VJ), som blandt andet arbejder for The Guardian og BBC. Cameron Robertson har praktiske erfaringer med produktion og tilrettelæggelse af web-tv i en journalistisk ramme og er involveret i videreuddannelser af "print" journalister til "video" journalister (VJ) på The Guardian. Jyske Bank har gennem de seneste år stået for en af de største satsninger på web-tv i en coporate kontekst med deres jyskebank.tv. Jyskebank.tv er ikke bare en af de største satsninger, men det er også en af de første virksomheder med en seriøs satsning på webtv / video i Danmark. Novo Nordisk har mange års erfaring med brug af video i kommunikationen. Novo Nordisks videoer indgår nu i en mangestrenget distributionsstrategi på digitale og sociale medier. Internt har Novo Nordisk prioriteret video som kommunikationsmedie gennem en åben "NovoTube" kanal for alle ansatte i Novo Nordisk koncernen. Louisiana Channel er af de Danmarks mest markante bud på web-tv inden for kunst og kultur, og som inden for få år har etableret sig også med et internationalt publikum. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har gennem flere år arbejdet målrettet med analyser af web-tv med henblik på at afdække kompetencebehov og etablering af et begrebsapparat omkring dette forholdsvis nye medie til brug for undervisning og videreuddannelse. Dansk Journalistforbund står sammen med Danske Medier bag Pressens Uddannelsesfond, som med finansiel støtte har gjort dette projekt og symposium muligt. Projektet er realiseret i et samspil med uddannelsesforløb i web-tv og cross media på TV- og Medietilrettelæggeruddannelsens 2. og 7. semester. Output og indsigter fra projektet er løbende blevet anvendt og testet i undervisningen, og omvendt er viden fra undervisningsforløb og de studerendes aktiviteter blevet inddraget i projektet. I forlængelse af projektet er der desuden afholdt 2 særskilte arrangementer: Oplæg for netværk for medarbejdere i det offentlige der arbejder med web-tv (2/6-14) Oplæg ved medlemsmøde for journalister i DJ kreds 4 Århus (26/6-14) Nikolaj Christensen og Peter Østergaard Sørensen, TVM juni 2014

8 8 Note: Webtvaviserne, Rune Michelsen og Signe R Rasmussen, SDU 2011 Det Nye Berlingske og meningen med webtv, Masteropgave cross media communication, KU, Bo Jørgensen og Mette Sejsbo Bilag: Artikler (se også webtv-tvm.dk/artikler) o Hvad er web-tv? o Hvad spiller med i den gode historie? o Hvad er web-tv konteksten? o Forestillinger om kontekst, situation og oplevelse. Videointerviews (se webtv-tvm.dk/interviews) Spørgeguide Empiri: link til empiri registrering og dokumentation af web-tv /video

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Hvad er web- tv konteksten?

Hvad er web- tv konteksten? Hvad er web- tv konteksten? Hvorfor er konteksten vigtig for forståelsen af web- tv? Konteksten er det, der fører eller navigerer os til ønsket videoindhold. Konteksten er også det, der konkret omgrænser

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme

Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme Analyse 2 Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, februar 2014 10.02.14 Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE De storbyrejsendes platforme Delanalyse 2 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE STORBYREJSENDE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere