hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade København K Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848"

Transkript

1 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade København K Tlf trafikpolitisk program appendices juni 2013

2 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper... 3 Den interne trafik er en succeshistorie... 3 Den eksterne trafik er derimod ingen succes... 3 Cykelbyen kan let blive til tom reklame... 4 Pladsen i byrummet og trængslen... 4 Busser trækker ikke bilister til den kollektive trafik... 9 Dårlig effekt af reducerede takster i den kollektive trafik Infrastruktur for el- og brintbiler er ikke en regional satsning Trafik og sundhed: fra en trussel til et middel Appendix 2: Principper for planlægningen af banetrafikken Linjerne skal trækkes på tværs gennem byen Mere end ét skift får folk til at fravælge kollektiv trafik Skinnetrafik bør føres både over og under jorden Appendix 3: Hvorfor den lange havnetunnel bør fravælges Appendix 4: Idékatalog til strategiske tiltag Appendix 5: Idékatalog til udbygning af eksisterende systemer Appendix 6: Idékatalog til lette og nære tiltag Appendix 7: Konkrete projekt-ideer i detaljer Metrolinje til Herlev over Brønshøj Hospitalslinjen Metro til Rødovre Centrum Udbygning af letbanenet Åbning af Ladegårdsåen Appendix 8: Nye mulige principper for parkeringsafgifter og p-pladser Parkering er i dag en underskudsforretning for Københavns Kommune Bud på rimelig brug af pladsen

3 Appendix 1: Baggrund for vision og principper Den interne trafik er en succeshistorie Cirkeldiagrammet til højre viser fordelingen på forskellige transportformer for de interne ture (ekskl. erhvervsture) i København og Frederiksberg kommuner, dvs. den trafik som holder sig inden for byområdet og ikke kører ind og ud af byen. Det drejer sig om ca. 1,3 mio. daglige ture, hvoraf pendlerture udgør omkring 30 % 1. Som det tydeligt ses, har de seneste mange års satsning på cyklisme i ekstrem grad båret frugt og København kan i høj grad kaldes en cykelby når det gælder indbyggernes trafik internt i byen. Denne massive succes er naturligvis værd at bygge videre på, og det er oplagt at tage fat på bedre skoleveje og bedre cykelparkering. Cyklerne skal også i endnu højere grad kunne bruges sammen med den kollektive trafik. Overordnet set betyder succesen dog også at man skal være forsigtig med at pille ved den grundlæggende struktur i den interne trafik! Ved at udbygge den kollektive trafik med fokus på de korte ture inden for de to kommuner risikerer man meget let at det eneste resultat bliver at man rykker cyklister ind i den kollektive trafik. Den pointe synes ikke afspejlet i særligt Københavns Kommunes planlægning af den kollektive trafik som med få undtagelser holder sig til planlægning inden for kommunegrænsen 2. Den eksterne trafik er derimod ingen succes Cirkeldiagrammet til højre viser fordelingen på forskellige transportformer for de eksterne ture (ekskl. erhvervsture) til og fra Københavns og Frederiksberg kommuner, dvs. den trafik som går ind og ud af byområdet. I alt drejer det sig om ca daglige ture, hvoraf pendlerturene udgør ca. 45 %. Som det tydeligt ses, er billedet dramatisk forskelligt fra de interne ture. Andelen for cykel og gang er her helt nede på 11 %, og mens andelen for den kollektive trafik kun er lidt højere 1 Kilden til figurerne er Transportvaneundersøgelsen , DTU Transport, datasæt TU0611v1. 2 Et markant eksempel er screeningsrapporten Udbygning af den kollektive trafik i København fra april

4 end den er blandt de interne ture i byen, er bilernes andel dramatisk meget større. Det er med andre ord i trafikken ind og ud af byen der er noget at hente for alvor! Denne pointe er ekstremt væsentlig i forhold til planlægningen, eftersom der i mange år har været en tendens til at kommunerne i Hovedstadsområdet har tænkt trafikal planlægning hver for sig og Københavns Kommune har ikke været en undtagelse. Da det er en central del af den radikale vision at skabe mere plads og mobilitet og mindre trængsel ved at flytte trafikanterne fra bilerne og over på cykler og i kollektiv transport, skal der altså først og fremmest tænkes i at forbedre de trafiklinjer som går på tværs af de kommunale grænser, og det er her man skal prioritere de tunge investeringer. I dét lys er det vigtigt at genoverveje Københavns Kommunes hidtidige strategi om at den kollektive trafik på tværs af kommunegrænsen først og fremmest skal fungere som fødelinjer til byens interne kollektive trafik som kører i sit eget kredsløb. Den strategi fører først og fremmest til at trafikanter udefra får et ekstra skift på vejen når de skal stige om fra fødelinjen til byens egne linjer. Cykelbyen kan let blive til tom reklame Det har tjent København godt at profilere sig selv som cykelby, men succesen synes på mange måder at være blevet en sovepude, og der er desværre ved at komme et faretruende gab mellem hvad der reklameres med, og hvad realiteterne kan bære. Således er det siden 2011 officiel politik udadtil at nå en cykelmarkedsandel på 50 % af turene til arbejde og uddannelse i København inden udgangen af , en andel som lå på ca. 36 % da målsætningen blev vedtaget, og som ikke havde bevæget sig det store siden år De flotte ord og målsætninger viser sig dog at være helt uden indhold når man ser på den reelt førte politik. Tetraplan udarbejdede i april 2012 en rapport for Københavns Kommune hvor der blev regnet på de forskellige muligheder for udbygningen af den kollektive trafik som overborgmesterens forvaltning rent faktisk planlægger efter 4. Ikke et eneste af de mange scenarier som der er regnet på, hverken efter den ene eller den anden metode, indebærer at cyklernes andel skal stige tværtimod opererer de fleste med et mindre fald 5. Fra politisk side har der været meget stille omkring rapportens resultater. Men med mindre man stiller sig tilfreds med tomme ord, skal der altså rent faktisk ændres substantielt i den førte politik. Pladsen i byrummet og trængslen Når man debatterer hvad der optager pladsen i byrummet, tages der ikke altid højde for at det inden for et givet tidsrum er vidt forskelligt hvor stor en transportkapacitet en givet transportform kan præstere. Men der er endog meget stor forskel i effektiviteten hvad angår tid og plads, og det er ikke nødvendigvis særlig intuitivt hvad der fylder hvor meget. 3 Altså inkl. ture fra uden for kommunen: se Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi , 4 Udbygning af den kollektive trafik i København. Analysefasen. Trafikmodelberegninger , https://subsite.kk.dk/~/media/902e6b91ad2a4dc5a7b5d8013a68ca08.ashx 5 En nærmere gennemgang kan ses på bloggen cykelrepublikken.dk: 4

5 Persontransport-kapacitet pr. kørebane Indekseret. Bil = 1 Bil 1 Bus 4 Cykel 7 Fodgænger Letbane S-tog At bilen er den transportform som optager klart mest plads, er de fleste klar over, men hvad færre gør sig klart, er at også busser optager vældigt meget plads. Som figuren herover illustrerer 6, gør busserne en relativt dårlig figur i forhold til ikke mindst de skinnebårne alternativer. Metroen er ikke med i denne opgørelse eftersom den slet ikke optager kørebaneplads ud over ved nogle stationer men tværtimod fjerner busser, cyklister og gående fra overfladen. Der er dog ikke noget der tyder på at dét i sig selv reducerer biltrafikken på overfladen tværtimod vil den reducerede efterspørgsel på vejbane fra busser m.m. blot give de eksisterende biler bedre forhold og derfor skabe mere biltrafik. Hvorfor er biler ineffektive i udnyttelsen af pladsen? Den trængsel som bilerne i dag skaber, giver en række afledte effekter på andre transportformers fremkommelighed, der sjældent eller slet ikke medtages i bekymringerne eller økonomiberegningerne. For det første sidder der, afhængigt af tidspunktet, kun 1,1 til 1,3 personer i en bil beregnet til 5 personer, og der er i hver bil en væsentlig bagagekapacitet der sjældent anvendes. Biler kører med sådan en fart og masse at en væsentlig sikkerhedsafstand til alle sider er nødvendig for at begrænse de værste uheld en bil på vejen fylder således mange gange sit eget fodaftryk, og jo hurtigere den kører, jo større sikkerhedsafstand er nødvendig. 6 Udregnet efter Anders Hunæus Kaas: Metoder til beregning af jernbanekapacitet, DTU

6 Når efterspørgslen overstiger kapaciteten, falder kapaciteten med faldende hastighed til følge. Det er derfor effektivt at begrænse trafikken hvis man vil optimere kapaciteten og dermed produktiviteten. (Kilde: Transportation Research Board. (2000). Highway Capacity Manual National Research Council, Washington, D.C.) Medtages den nødvendige plads til parkering i kapacitetsberegningerne, falder bilens effektivitet yderligere omkring 50 % ift. de øvrige transportformer. Private biler med få passagerer giver således et meget ringe udbytte af en begrænset transportkapacitet, og kapaciteten bliver knap, når man anvender 80 % af byrummet til privatbilisme. Satser man primært på den mest ineffektive transportform, bliver byens udstrækning og dermed afstandene meget større end den ellers ville være det som i USA kendes som urban sprawl. I en lidt mindre ekstrem og københavnsk sammenhæng illustreres det tydeligt ved at sammenligne middelalderbyens tætte byplan med de åbne vidder i et moderne kvarter som Ørestad eller endnu mere udtalt i en sammenligning med forstædernes villakvarterer: de områder der mest udtalt er et produkt af satsning på privatbilisme og lavintensiv beboelsesform. I det hele taget er pladsen til parkering af private biler en af de største og mest ineffektive pladsrøvere i byen (hvilket i øvrigt behandles i sit eget appendix). For hver km 2 vejareal kræver bilerne yderligere mindst 1 km 2 parkeringsareal (offentligt og privat). Den offentlige parkering alene udgør 36,5 % af vejarealet i Københavns Kommune og er næsten 100 % forbeholdt motoriserede køretøjer, mens cykler er henvist til at forringe fremkommeligheden for gående på fortovene. I betalingszonerne er der 2,5 p-pladser til biler for hver plads der er i et cykelstativ og det på trods af at en cykel fylder ned til 1/24 af en bil, og at der er ca. 6 gange så mange cykler som der er biler. Cykler har således 1/15 af den adgang til passende parkering som bilisterne har. Nylige forsigtige forsøg med at inddrage bil-parkeringsplads til cykelparkering har da også, meget lidt overraskende, vist at pladsen kan udnyttes bedre end den udnyttes nu 7. 7 Se f.eks. forsøget med flex-parkering: 6

7 Ineffektiv udnyttelse af pladsen: I kartoffelrækkerne har man optimeret bilparkering ved i den ene side af gaden både at eliminere fortovet og muligheden for at kunne parkere en cykel. Selv under disse forhold oplever beboerne dog at de dagligt har svært ved at finde parkeringspladser. Ny forskning fra Aalborg Universitet indikerer at hvis man satser på at afhjælpe trængsel ved at udvide kapaciteten for biltrafikken, giver det snarere mindre plads da man sjældent tager tilstrækkeligt højde for den ekstra biltrafik som skabes, den såkaldte induced traffic 8. Investeringer i bil-infrastruktur er derfor sjældent rentable: AAU-forskerne har specifikt taget udgangspunkt i Nordhavnstunnellen som case. Prioritering af den nødvendige trafik i byrummet Når vi ser på hvordan vi prioriterer gaderummet, er vi nødt til både at forholde os til hvilken trafik der er hensigtsmæssig for byens miljø, borgere og øvrige interessenter, men også i hvilken grad der den er nødvendig for byens livscyklus. Hvis man skal prioritere den nødvendige motoriserede trafik, der ikke på kortere sigt kan omlægges til mere bæredygtige former, vil en prioritering se ud som noget i stil med: 1. Udrykningskøretøjer, politi & militær, handicapkørsel, institutionskørsel, kollektiv transport (bus) og renovation 2. Vare- og byggematerialekørsel, håndværker-kørsel (tungt/omfangsrigt værktøj) 3. Erhvervskørsel, turistkørsel og taxa 4. Pendlerkørsel 5. Fritids- og indkøbskørsel Til trods for at de fleste formentlig vil være overordnet enige i denne prioritering, har vi stort set ingen prioritering af vejbaner bortset fra ganske få kilometer prioriterede busbaner. Og hvad angår parkering, er over 99 % af pladsen forbeholdt eller indrettet efter pendlerkørsel og fritids/indkøbskørsels-behov. Biltrafikanter inden for de tre første kategorier i det store hele henvist til at parkere ulovligt; til fare for trafiksikkerhed og tryghed for specielt bløde trafikanter. 8 Se abstract: 7

8 Der er ikke lavet egentlige undersøgelser af trafikkens fordeling på de enkelte kategorier, men optællinger tyder på at omkring 75 % af al motortrafikken i byen foregår med personbiler, hvilket kunne antyde at selv en ganske lille forskydning til fordel for de andre trafikformer kunne lette f.eks. erhvervstrafikkens forhold betydeligt! Eksempelvis kunne man i dagtimerne, mellem 9 og 15, reservere 75 % af vejsideparkeringen til de prioriterede kørselstyper mens de sidste 25 % kunne fungere som markedsbestemt parkometer-parkering. Typisk fordeling af den motoriserede trafik i København på en hverdag: Personbiler står for den helt dominerende andel. (Figur fra "Trafikken i København, Trafiktal ", TMU 2012) Forskellige og supplerende former for skinnetrafik udnytter pladsen bedst Skal man for alvor have reduceret trængslen, er det mest effektive middel dog at få bilister flyttet til andre transportformer, og det kræver at man omprioriterer udnyttelsen af byrummet. Et underjordisk metronet vil aldrig vil kunne anlægges så tæt at det helt erstatter behovet for busser på overfladen. Derfor løber man automatisk ind i at den kollektive transport på overfladen bliver mindre pladseffektiv end hvis den er skinnebåren, jvf. sammenligningen af transportkapacitet ovenfor. Også af denne grund vil det være en fordel at lade metrolinjer og letbanelinjer supplere hinanden og ikke udelukke hinanden. En stor fordel ved den underjordiske metro er dens hastighed over længere stræk. Ved rejser på over 8-10 km er den definitivt hurtigere end nogen anden rejseform der kan tilpasses tæt bebyggede miljøer. Det skyldes dels at den kører hurtigere end en letbane ved topfarten (70 km/t), dels at den ikke behøver vige for anden trafik. Metroen er derimod langsommere end f.eks. en letbane i terrænniveau når man måler den samlede rejsetid fra dør til dør på rejser under 6-8 km. Det skyldes at der er længere mellem stop/stationer, og at det tager betragtelig tid at komme ned til og op fra de underjordiske stationer. Ikke mindst for gangbesværede, forældre med barnevogn eller passagerer med tung bagage bliver den samlede rejsetid på de fleste ture inden for kommunegrænsen dermed langsommere med metroen. Langt hoveddelen af metrorejserne i København er kortere end 6-8 km, idet den maksimale længde for de to nuværende linjer er ca. 12,5 km fra Vanløse til henholdsvis Ørestad Syd og Lufthavnen. Da metrocityringen har en maksimal radius på ca. 5 km, vil rejselængderne med 8

9 ringen være endnu kortere end de metrorejser vi kender nu. Både fordi linjen er kortere, men også fordi stationsafstanden er mindre og linjen mere snørklet. Konsekvenser af konstruktionstiden En anden fordel ved at anlægge kollektiv transport på overfladen er konstruktionstiden. Letbaner vil langt hurtigere kunne betjene langt flere passagerer. Tager man udgangspunkt i tallene fra Københavns Kommunes screeningsrapport 9, vil en gennemført metroløsning på 20 år kunne have 200 mio. årlige rejsende, og over samme tidshorisont vil en letbaneløsning have 600 mio. rejsende 10. Cirkler med radius på 3, 6 og 9 km med Rådhuset som centrum. Ved 6 km når man i næsten alle retninger til kommunegrænsen. (Fra lokaludvalgenes rapport om metro og letbaner, 2011). Underjordisk konstruktion kræver endvidere forbrug af enorme mængder energi og materialer, ikke mindst meget store mængder beton som er meget CO2-intensive at producere. Hvis man tager udgangspunkt i screeningsrapportens tal, vil metro-løsningen bidrage CO2-positivt fra 2050, mens letbaneløsningen vil bidrage positivt fra åbningen, dvs. ca. 30 år tidligere. Busser trækker ikke bilister til den kollektive trafik Besværet med planlægning af skinnetransport kan være et godt argument for at satse på en simpel, velafprøvet og fleksibel løsning: bustransport. Og busser har da også den betragtelige fordel at de kan sættes ind hurtigt og flyttes hurtigt alt efter hvordan forholdene ændrer sig, eller bare i takt med at man bliver klogere. Med el- og gasteknologi behøver de endda ikke at være lige så markant en kilde til forurening som de gamle dieselbusser. I en kompleks storby vil der altid være et grundlag for busdrift, men set i det helt store billede er busserne så at sige altid en nødløsning. De vil aldrig være at attraktivt alternativ for dem som ejer en bil, eftersom de ikke tilbyder nogen som helst fordele frem for den bil man allerede har. Og dels så vi ovenfor hvordan bussers udnyttelse af pladsen kun undergås af bilers, men nok så vigtigt er det at der er en næsten uforklarlig tendens til at busser har en markant lavere status blandt kunderne end trafik på skinner. Der er gjort en del forsøg på at forklare den mystiske skinne-faktor som trafikforskere har konstateret, og hvad enten det skyldes bussernes ringere komfort, deres dårlige image, deres dårligere rettidighed eller noget helt fjerde, er det i hvert fald et faktum at en opgradering til 9 Udbygning af den kollektive trafik i København, screeningsrapport for Københavns Kommune, april Metro, letbaner og trængselsafgiften, udspil udarbejdet af en arbejdsgruppe fra lokaludvalg i København, december

10 skinnebåren trafik altid vil føles som en markant forbedring i forhold til busser og vil føre til en markant øget benyttelse af den kollektive transport 11. Bussernes fleksibilitet vil nok aldrig helt kunne undværes, og skinnetrafik stiller langt større krav til planlægningen, men ønsker man at flytte trafikanter og først og fremmest pendlere fra biler til kollektiv transport, handler det altså om at sætte den på skinner. I de indre byområder først og fremmest med en kombination af metro og letbaner. Dårlig effekt af reducerede takster i den kollektive trafik En anden metode til at flytte trafikanter til den offentlige trafik er at nedsætte taksterne. Denne metode har været diskuteret heftigt i forbindelse med de valgløfter om billigere offentlig transport som S og SF gik til valg på i 2011, men det er nok værd at repetere de væsentligste pointer alligevel. Sagen er at billigere takster ganske vist kan tiltrække kunder, men det er så at sige de forkerte kunder: Nye kunder findes primært blandt cyklister og fodgængere. Med andre ord vil en takstnedsættelse virke stærkt modproduktivt i forhold til at skabe mere aktiv bevægelse i trafikken. At det forholder sig sådan, skyldes i høj grad at det i Danmark er så dyrt at anskaffe og eje en bil mens det relativt set er billigt at benytte den. Så det vil for de fleste virke irrationelt at lade bilen og stå og i stedet benytte kollektiv trafik når bilen nu engang er betalt, også selvom kollektiv trafik bliver lidt billigere. Naturligvis skal man have sig for øje at dette er trafikpolitiske betragtninger, og at der kan være fornuftig socialpolitik i at lette hverdagen økonomisk for de samfundsgrupper som er den kollektive trafiks kernekunder. Men alt i alt vil det være en meget dyr måde at føre socialpolitik på og hvis det skulle være en politisk nødvendighed at gøre det ikke desto mindre, bør det i hvert fald være med streng fokus på at reducere prisen for de regionale ture (over 10 km) hvor cykling og gang er knapt så udsat for at blive fravalgt til fordel for offentlig transport 12. Infrastruktur for el- og brintbiler er ikke en regional satsning En satsning på en omfattende infrastruktur af el- eller brint-optankningsmuligheder giver ikke mening på regionalt plan. Den kan derfor heller ikke være en del af en regionalt baseret strategi men strategien behøver naturligvis ikke decideret at lægge hindringer i vejen for en (mindst) national eller (helst) international strategi for at fremme klimavenlig bilisme. I denne forbindelse kan København naturligvis være en beredvillig medspiller i forsøgs- og demonstrationsprojekter, men man skal dog have in mente at uanset hvor klimavenlige bilerne bliver, vil de give de samme trængselsproblemer som gammeldags biler, så i storbysammenhæng er forureningsaspektet kun en del af det samlede billede modsat i tyndere befolkede områder hvor klimabelastningen er det markant største problem ved den helt nødvendige satsning på private biler som den primære transportform og hvor elbiler dermed har et stort potentiale. 11 Se f.eks. Lettbaner europeiske erfaringer, rapport udarbejdet for Københavns Kommune af Transportøkonomisk Institutt i Oslo, Fokus på de længere rejser var da fornuftigvis også en del af det forlig om billigere kollektiv trafik som regeringen indgik med Enhedslisten og Dansk Folkeparti i juni

11 Der er endvidere stadig omfattende usikkerhed mht. hvilke teknologier man i givet fald skulle satse på. Den europæiske bilindustri bruger over 220 milliarder kr. årligt til forskning og udvikling, svarende omtrent til forskning i medicin, biotek, rumfart, forsvar og it-software tilsammen, og udgifterne går primært til forskning i klimavenlige teknologier. Industrien lider dog under at der ikke er fundet én løsning. USA satser på bioethanol, Tyskland i højere grad på gas, og i Danmark satses på elbiler 13. Den asiatiske bilindustri investerer sandsynligvis beløb der svarer til de europæiske, og en væsentlig andel går utvivlsomt til forskning i nye energimidler. Hovedstaden er en alt for lille spiller Uanset hvor store ressourcer Københavns Kommune kaster efter denne udvikling, kan kommunen reelt ingen forskel gøre. Derfor bør kommunen heller ikke investere i udvikling og implementering af ny bilbrændstof-teknologi på nuværende tidspunkt da det synes at være alt for tidligt at forsøge at tage en pionerposition. Inden for transport og mobilitet kan byen og regionen derimod tage en international lederposition ved at anvende kendte risikofri metoder og anlægge cykelstier, løbesti-netværk, cykelparkering, øge mængden af grønne arealer pr. borger osv. I forhold til at nedbringe CO 2 -emissioner og luft- og støjforurening på en årig horisont vil elog brintbiler heller ikke gøre væsentlig nytte i hvert fald ikke med en almindelig hastighed i udskiftningen af bilparken og med den meget langsomme indtrængning elbiler har haft til dato 14. Det vil tage minimum 20 år før bare halvdelen af vognparken er udskiftet. Det skal ses i det perspektiv at det er i 2015 København har et problem med at leve op til EU s luftforureningsnormer, og tilsvarende vil kommunen ikke nå op til sit reduktionsmål for vejstøj i miljømetropolen. Selv hvis trængselsringen var blevet ført ud i livet, ville ingen af målene være nået, men man var dog kommet godt halvdelen af vejen med ringen alene. Udvikling uden dybe tallerkener Der er mange måder hvorpå man kan gå foran med kendt teknologi. I Malmø kører bybusserne på lokalt produceret biogas, hvilket reducerer partikelforurening, CO 2 -udledning og olieafhængighed. Kommunen kunne også tilbyde alle beboere at de selv måtte vælge mellem et delebil-medlemskab, betalt af kommunen, eller en beboer-p-licens til 710 kr. om året. Det billigste for kommunen ville være at alle valgte delebil-medlemskabet. Af de måder kommunen kan gå foran på, er teknologiudvikling den klart dyreste og mindst virkningsfulde. Stadig er det dog vigtigt at der ikke i København lægges deciderede hindringer i vejen for en kommende udvikling af elbiler selvom de har størst perspektiv uden for byerne. Trafik og sundhed: fra en trussel til et middel Trafikkens direkte skadevirkninger af uheld og ulykker er sjældent ret langt fremme i bevidstheden alt i alt svarer skadevirkningerne til at vi hver måned havde et 9/11 angreb. Alligevel tager de færreste det dog på nogen måde lige så alvorligt, måske fordi det ville kræve meget store omlægninger af vores vaner og livsstil hvis skadevirkningerne helt skulle undgås. De indirekte skadevirkninger af passiv transport er et helt andet, men næsten vigtigere aspekt. Menneskets fysik har ikke ændret sig afgørende i de sidste år, og indtil den industrielle 13 Se 14 Ved årsskiftet 2011 var der ca. 350 el-biler i landet, året efter ca I hele 2012 blev der indregistreret 527 el-biler og til sammenligning satte salget af benzinbiler i 2012 rekord med over solgte biler. 11

12 revolution har de flestes livsstil dybest set heller ikke. Derefter er der til gengæld sket noget med vores aktivitetsniveau og energitætheden i vores diæt. Vores aktivitetsniveau er gennemsnitligt 38 % af det naturlige niveau som vores fysik og neurale processer er tilpasset til. Selv hvis vi dyrker de 3-4 timers daglige motion som sundhedsmyndighederne anbefaler os, når vi ikke op på 50 % at det naturlige niveau. Fedme og deraf afledt diabetes type 2, hjerteslag og blodpropper er nok den mindste pris vi betaler for en lav-aktiv befolkning. Forskning viser at vores hjerners funktionalitet er meget afhængig af en række processer som fysisk aktivitet stimulerer. Hvis man skal inkorporere så meget motion i hverdagen som vi reelt har brug for, er det afgørende for de flestes hverdag at de benytter hver en chance, og her er aktiv transport en god én af slagsen. Mindsket partikelforurening en markant sidegevinst Den alvorligste lokale forurening som er affødt af transport, vedrører partikler. Det er dog ikke altid den lokale trafik som er hovedkilden til denne stærkt sundhedsskadelige forurening, som efter kun få timers eksponering giver synlige skader på bl.a. de hvide blodlegemer 15. Danmarks Miljøundersøgelser har forsøgt at undersøge hvorfra partikelforureningen stammer 16, og hoveddelen af partiklerne er 'fjerntransporterede' og er såvel menneske- som naturskabte. På det helt nære niveau, på de enkelte stærkt trafikerede gader, er der dog stadig et massivt bidrag til partikelforureningen fra trafikken, og den kommer ikke kun fra udstødning, men også fra bremseslid, vej- og dækslid og vejsalt. Figur der viser hvor forureningen med PM10-partikler stammer fra. (Fra DMU-rapport for Miljøstyrelsen i 2005). Også i denne forbindelse vil det altså være en klar fordel at flytte så meget trafik som muligt på skinner hvis den ikke decideret kan flyttes til cyklerne. Kan den komme under jorden i en metro, vil det være en god (og meget dyr) løsning, men også at flytte den til letbaner vil betyde en markant lokal miljøgevinst

13 Hvis man ønsker at fokusere snævert på den lokale partikelforurening, er det også en mulighed at skærpe reglerne for miljøzonen til også omfatte personbiler (efter tysk mønster). Med den metode er pladsgevinsten dog mere tvivlsom eftersom den nok primært ansporer til at udskifte ældre biler med nye og dermed næppe rykker rundt på mønsteret som sådan. 13

14 Appendix 2: Principper for planlægningen af banetrafikken Regeringen har nedsat en trængselskommission som i august 2013 skal aflevere løsningsforslag til reduktion af trængsel og forurening, men arbejdsgrupperne er begyndt at afrapportere i starten af året. Et af de afgørende spørgsmål er hvorvidt der overhovedet er tale om stigende trængsel på vejene i hovedstadsområdet. Det kan opgøres på mange måder, og billedet er komplekst, men overordnet set kan man sige at der efter en kort nedgang i forbindelse med krisen er stigende trængsel på vejene ind mod byen, mens billedet er mindre klart i Søsnittet, dvs. den del af byen som ligger mellem Søerne og havnen 17. Samtidig viser tal fra DTU Transport at transportmønsteret internt i Københavns og Frederiksberg kommuner på mange måder har en profil vi kan ønske os, eftersom størstedelen af trafikken finder sted på cykel eller til fods mens det straks ser anderledes ud når man kigger på den trafik der går ind og ud og byen: Her foregår trafikken altovervejende med bil 18. Da der samtidig er begrænset potentiale i at lade trafikken ind og ud af byen foregå via cykel og gang, er det den kollektive trafik ind og ud af byen som skal styrkes. Omvendt er der langt mindre grund til at prioritere en styrkelse af den kollektive trafik internt i byen eftersom trafikmønsteret hér i forvejen er så tæt på hvad vi kunne ønske os. Figur 1 viser den overordnede linjeføring af togbanerne i Hovedstadsområdet. På Figur 2 er de to første metrolinjer taget med. 17 Trængselskommissionen, notat af 14. juni Se baggrundsmaterialet i afsnittet Baggrund for visioner og principper. 14

15 Figur 3 viser de banelinjer som enten er ved at blive bygget eller planlagt. Figur 4 viser et bud på hvordan man kunne rette op på manglen på forbindelseslinjer til de nære forstæder. Linjerne skal trækkes på tværs gennem byen Hvis den kollektive trafik ind og ud af byen, på tværs af byen, skal styrkes, er det nødvendigt at tænke i linjeføringer som netop går den direkte vej på tværs og igennem og mødes i centrum altså i radiale linjer. De senere år er netop de radiale linjer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet blevet forsømt, ikke mindst hvad angår banetrafikken. Figur 1 viser den overordnede linjeføring af togbanerne omkring København. Man kan genkende Fingerplanen som trækker radiale linjer ind mod byen, men man ser også den største svaghed ved planens praktiske udførsel: at linjerne gennem den indre by alle sammen kører via den overbelastede boulevardbane, altså den fælles strækning mellem Svanemøllen Station og Dybbølsbro Station. Der mangler altså flere radiale linjer gennem den indre by, og den mangel har de to første metrostrækninger (M1 og M2) været med til at råde bod på, hvilket illustreres af Figur 2. Figur 3 viser de banelinjer som lige nu er i støbeskeen: en metrocityring med en afgrening til Nordhavn og en letbane ved Ring 3. Ingen af linjeføringerne forholder sig desværre til manglen på radiale forbindelser fra de nære forstæder og tværs gennem byen de trafikårer som giver den værste trængsel. Så selvom begge projekter bestemt har sine gode sider, kan de altså ikke forventes at løse ret mange af trængselsproblemerne. 15

16 Figur 4 giver et bud på hvordan man kan rette op på manglerne 19 : Ring 3-letbanen udvides med en Ring 2½ som går til Avedøre, og som forbindes med radiale linjer ind mod byen fra Rødovre Centrum og Hvidovre Hospital. Dragør kobles på tognettet via en kort forbindelse uden om lufthavnen. Der laves en helt ny linje fra Herlev over Brønshøj og Nørrebro, gennem indre by og via Holmen til Amager og Sundby. (Linjen kan kaldes Hospitalslinjen, da den kan koble hele 4 store hospitaler på banenettet: Herlev Hospital, Bispebjerg, Rigshospitalet og Amager Hospital). Mere end ét skift får folk til at fravælge kollektiv trafik Om de foreslåede linjer anlægges som toglinjer, metrolinjer eller letbanelinjer er ikke i sig selv afgørende; de tre forskellige former for banetrafik har hver deres fordele, såvel hvad angår teknik som økonomi. Men det er dog vigtigt at man tænker linjerne som helheder og så vidt muligt undgår at lægge skift fra én type til en anden midt ind på en linje. Hvad der får trafikanter til at foretrække den kollektive trafik frem for privat transport, er meget broget og sammensat af elementer som tidsforbrug, komfort, tilgængelighed, økonomi og en hel del andre faktorer. Men hvad der får folk til at fravælge den kollektive transport til fordel for en bil der alligevel står i garagen, er dog mere klart det er først og fremmest hvis den bliver for besværlig og langsommelig at benytte, mens andre faktorer spiller en mindre væsentlig rolle. I den sammenhæng er antallet af skift en væsentlig årsag: Hvis det er nødvendigt at skifte mere end én gang på daglige rejser med det offentlige, vil offentlig transport systematisk blive fravalgt. Det fravalg er selvfølgelig ikke altid nogen stor ulykke hvis alternativet er at cykle eller gå. Men på de lidt længere ture først og fremmest pendlerture til og fra omegnen vil alternativet næsten altid være at tage bilen, da ekstra skift betyder at bilen er markant hurtigere. Og dette nok så rationelle individuelle valg vil sjældent være til gavn for fællesskabet i de tætte byområder. I planlægningen af trafikken ind og ud af byen er det derfor alfa og omega at sørge for at man så vidt muligt kan komme fra A til B med højst ét skift og det gøres konsekvent bedst ved at sørge for at trække lange og ubrudte radiale linjer. Skinnetrafik bør føres både over og under jorden Københavns Kommune planlægger efter et princip om at den skinnebårne kollektive trafik skal foregå under jorden i de tætte byområder, mens skinnetrafik på overfladen højest kan fungere som fødelinjer fra omegnen. Dette princip har først og fremmest den svaghed at det bryder de tværgående radiale linjer og dermed tvinger til unødige skift fra fødelinjer til intern trafik; påfaldende ofte med skift lige omkring kommunegrænsen. Eksempelvis vil en tur fra omegnen til Indre By meget ofte gøre det nødvendigt at tage et tog eller en letbane ind til Metrocityringen, skifte dér og dernæst skifte endnu en gang for at komme det sidste stykke eftersom ringen netop er en ring og derfor har et stort hul i midten! At Rigshospitalet ligger midt i hullet, er kun det mest pinefuldt illustrative eksempel. 19 Se mere detaljerede bud på hvordan linjerne kan føres, i Appendix 7. 16

17 Moderne letbaner kan køre skiftevis i eget tracé og som en del af den blandede trafik. På de strækninger hvor der køres i blandet trafik, bliver hastigheden dog sænket. (Foto v. Steve Graham/Flickr af den yderst succesfulde nye letbane i Strasbourg som netop skifter mellem trafikformerne). Princippet har derudover også den afgørende svaghed at det er meget, meget kostbart at opretholde: En trafikteknisk tommelfingerregel siger at 1 km underjordiske skinner koster 1-2 mia. kr. at anlægge, mens det koster mio. for 1 km letbane eller sporvej 20. Skal der etableres et tæt skinnenet i de tæt bebyggede byområder, taler vi således om ekstreme beløb og et ekstremt tidsperspektiv hvis det hele skal lægges under jorden. Det er måske på sin plads at minde om at det har taget over 150 år at etablere Londons undergrundsnetværk, over 100 år at etablere netværkene i New York og Paris og over 70 år at etablere nettet i Stockholm flere af stederne endda under mere taknemmelige geologiske forhold end i København. Skal det således kunne lade sig gøre at udbygge skinnetrafikken inden for en overskuelig fremtid og ikke mindst til en bare nogenlunde overkommelig pris kommer man ikke uden om at kombinere metrobyggeriet med f.eks. et letbanenet, også i de tæt bebyggede dele af byen. Ganske som man da også har gjort i mange andre europæiske storbyer, og som man f.eks. også i disse år gør i Nordens metro-hovedstad Stockholm og ikke mindst som man i mange år har gjort i Amsterdam, en by som rent trafikalt nok er det mest oplagte forbillede for København. 20 Prisen for letbane er omdiskuteret, idet bl.a. Københavns Kommune og Metroselskabet siger mio. kr./km, mens svenske erfaringer siger at 100 mio. svenske kr./km er alt rigeligt. 17

18 Appendix 3: Hvorfor den lange havnetunnel bør fravælges En østlig omfartsvej i form af en havnetunnel vil have som formål at aflaste trafikken i Indre By, ikke mindst ved at kanalisere den tunge trafik fra Nordhavn uden om byen. Mulighederne og perspektiverne er blevet undersøgt i flere omgange, bl.a. har Sund & Bælt Partner for Realdania, Københavns Kommune og Københavns Havn gennemført indledende undersøgelser af en havnetunnel 21, og Transportministeriet har inddraget en havnetunnel som et led i de strategiske analyser af hovedstadsområdets biltrafik 22. Imidlertid er det yderst tvivlsomt om nettoresultatet af anlægget vil betyde en egentlig reduktion af biltrafikken eftersom etableringen af anlægget i hvert fald ikke kan stå alene, men kræver at der skabes yderligere incitamenter for bil- og lastbil-trafikken til at vælge havnetunnelen frem for at vælge ruten gennem byen. Det er endda også overvejende sandsynligt at den lange havnetunnel i den grad den overhovedet benyttes snarere vil tiltrække mere biltrafik til centrum, blot fordelt anderledes end i dag. Havnetunnellen vil nemlig give store forskydninger: markante fald på gader som går parallelt med tunnellen (f.eks. Bredgade og Store Kongensgade), men nogenlunde lige så store stigninger på gader der fører hen til tunnellen, afhængigt af hvor tilslutningsanlæggene placeres. De eksisterende trafikmodeller er dog desværre meget dårlige til at modellere trængsel(!) og har derfor svært ved at give klare bud. Man kan dog sige så meget med sikkerhed at København ligger ved vandet, og at der derfor ikke er noget østligt opland af betydning: En omfartsvej der gør det lettere at komme fra Øresund til Vestegnen, giver ikke meget mening, og det er også yderst begrænset hvor mange der har brug for at tage turen fra Gentofte til Avedøre. Så alene nogle meget lavpraktiske betragtninger vil fortælle at trafikstrømmene i en havnetunnel primært går ind i byen ikke uden om byen. At havnetunnellen kaldes en omfartsvej, skyldes primært at kommunen så kan argumentere for at den er en del af det statslige vejnet, og at staten derfor skal betale for den. Pengene passer ikke Dermed berører man også hovedproblemet Kort over mulige forløb for en havnetunnel. Mulighederne B og 4 er nu af ministeriet og Københavns Kommune valgt som grundlag for videre analyser. (Billede fra Transportministeriet: En grøn transportpolitik Status for de strategiske analyser, dec. 2011). 21 Se f.eks. 22 Se 18

19 som er finansieringen. Prisen for anlægget vil sandsynligvis løbe op i nærheden af 30 mia. kr., og med mindre en glad giver skulle have pengene til overs, forudsætter finansieringen brugerbetaling. Og her løber man ind i det helt afgørende problem at bilerne til enhver tid kan vælge nærtliggende alternative ruter frem for tunnelen. Derfor kan erfaringerne med brugerbetaling på f.eks. de store broer ikke kan bruges til sammenligning eftersom de er bygget hvor der enten slet ikke er mulige alternative ruter, eller hvor omvejene er på flere hundrede kilometer. Efter at trængselsringen er faldet, er forudsætningerne for den lange havnetunnel således også mere eller mindre forsvundet: Bliver der kun brugerbetaling på at køre uden om byen via tunnelen, og ikke gennem byen, vil der være et massivt incitament til ikke at bruge den, og den vil dermed reelt ikke kunne brugerfinansieres. Betalingsvilligheden blandt bilister er ikke systematisk undersøgt for Det tænkte tilslutningsanlæg ved Nordhavn som vil betyde et voldsomt indgreb i herlighedsværdierne. Den tekniske analyse fra Rambøll siger: "En del af rampeanlægget mod vest kommer til at ligge så højt, at det indskrænker indsejlingen Kalkbrænderiløbet, hvormed udformningen af havnens indsejling formentligt skal ændres. Øst for Færgehavnsvej passerer ramperne igennem Skudehavnen, der skal opfyldes." (Billede fra rapporten). den aktuelle linjeføring, men har tidligere vist sig at være ganske lille ganske få kroner for andre tunnelprojekter. En anden velegnet kilde til store infrastrukturinvesteringer er de grundværdistigninger som finder sted hvor der f.eks. anlægges en metrostation eller hvor der i mindre tæt befolkede områder f.eks. anlægges en togforbindelse eller en motorvej. Grundværdistigninger var således en absolut nødvendig forudsætning for etableringen af de to første metrostrækninger. Det er dog yderst vanskeligt at se samme potentiale ved havnetunnelen: Kun ved Refshaleøen vil det være virkelig markant, og nok noget mindre ved Nordhavn ikke mindst nu hvor Nordhavn i forvejen forbindes bedre til byen via den vedtagne metrolinje. Transportministeriet regner selv med at brugerbetaling kan finansiere op til 50 pct. af anlægsomkostningerne, mens grundstigninger kan finansiere op til pct. Med andre ord vil skatteyderne hænge på en regning på omkring mia. kr. for havnetunnelen selv i et optimistisk scenarie. Ødelæggelse af herlighedsværdierne Et aspekt af projektet som let kan blive overset, er de store tilslutningsanlæg som kræves hvor tunnellen møder overfladen. Disse anlæg kan være op til 1 km lange, og såvel i Nordhavn som på Refshaleøen og Amager Fælled vil de gribe voldsomt ind i områdernes herlighedsværdier Se oversigt over tilslutningsanlæggene i Østlig ringvej.sammenfatning af linjeføringsanalyse, Rambøll for Transportministeriet %20endelig%20version%20med%20logo.pdf 19

20 Flaskehalse på Helsingørmotorvejen i højre side og slutmål i København for de biler der kommer via Helsingørmotorvejen, i venstre side. Bilisterne nordfra har først og fremmest slutmål i den indre by, og en havnetunnel vil dermed have meget ringe effekt mht. at føre trafikken nordfra uden om byen. (Kilde: Rapport af Otto Anker Nielsen, DTU Transport).. Hvad angår naturværdier, vil Amager Fælled blive hårdest ramt, men det relativt set voldsomste indgreb er nok i Nordhavn hvor bl.a. hele Skudehavnen forudsættes opfyldt. At det overhovedet kan komme på tale at destruere så central en herlighedsværdi for området, er ikke mindst forbløffende i betragtning af hvor dårligt det passer med både lokalplanen og vinderprojektet for udviklingen af Nordhavn, "Nordholmene", fra Også ved Refshaleøen er der forudsat temmeligt voldsomme indgreb, og bl.a. skal den nuværende Margretheholm Havn fyldes op hvis der skal gøres plads til et tilslutningsanlæg. Denne ødelæggelse af herlighedsværdierne i Nordhavn og på Refshaleøen vil ikke mindst få konsekvenser for de tænkte grundværdistigninger som ellers kunne medfinansiere projektet, og de underminerer dermed økonomien yderligere. Den korte løsning strækning B Selvom der næppe er midler til at det giver mening at prioritere en lang havnetunnel, forsvinder Nordhavns problemer med at afvikle den tunge trafik ikke. Der kan derfor sagtens være perspektiv i at tænke i den korte løsning (strækning B på kortet): en tunnel der forbinder Nordhavn direkte ind til den nyanlagte Nordhavnsvej. Ved at anlægge denne tunnel kan den tunge trafik få let adgang til motorvejsnettet via Lyngbyvej og dermed køre uden om byen ad bl.a. Ring 3. Potentialet for aflastning af den indre by er naturligvis langt fra lige så stort som med den lange løsning men set i forhold til udgifterne virker den vældigt meget mere rationel. 24 Se f.eks. DK/Presse/Nyheder/2009/nyhed.aspx?newsid=350C F4FA881A033B5038D4DAA 20

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark

Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark Center for Trafik og Transport (CTT) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jens Rørbech Fremtidsscenarier for transport i Danmark Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark Til: Fra: Ugebladet Ingeniøren

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Del 1: Generelle notater 1. Indledning... 1 2. Analyse af hovedformål og systemkrav... 12 3. Geografiske afgrænsninger og forhold til nabokommuner...

Læs mere

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften...

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften... Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 11 Årgang 5 september 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Der er noget i luften Svendborg Sikker Cykelby Læg dit eget transportbudget Cykelscannere

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 NOTAT Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2599 - om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere