Multi 20 Multi 30. User manual e ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)"

Transkript

1 Multi 20 Multi 30 User manual e ( )

2 Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S

3 Multi English Deutsch Français Español Português Italiano Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Ελληνικά Türkçe Čeština Slovenski Magyar Română български Polska Slovenskému Россию Eesti Lietuvos Latvijā

4 Multi 1 I 2 C K A E B J D G F H 3 4 3x + 4

5 Optional accessories - Optionales Zubehör - Accessoires en option - Accesorios opcionales - Acessórios opcionais - Accessori opzionali - Optionele accessoires - Valfria tillbehör - Valgfritt tilbehør - Ekstra tilbehør - Lisävarusteet - Προαιρετικά εξαρτήματα - İsteğe bağlı aksesuarlar - Volitelné příslušenství - Dodatki - Választható tartozékok - Accesorii opţionale - Допълнителни аксесоари - Akcesoria opcjonalne - Doplnkové príslušenstvo - Дополнительные принадлежности - Valikulised tarvikud - Atskirai užsakomi priedai - Izvēles piederumi - Multi Blow nozzle kit Wall drill kit Dust bag 4 pcs. 5

6 EN DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BL PL SK RU ET LT LV ZH Multi Kære Nilfisk-kunde 42 Tillykke med din nye Nilfi skstøvsuger. Læs venligst denne vejledning igennem, inden du tager maskinen i brug og opbevar vejledningen indenfor rækkevidde. Formål og tilsigtet brug Denne støvsugeren er beregnet til privat brug, det vil sige husholdninger, hobbyværksteder, bilrengøring opsuging af ufarligt støv og ikke brændbare væsker. Symboler som er brugt til mærking ADVARSEL Fare som kan føre til alvorlig personskade og anden skade. Vigtige advarsler ADVARSEL Der må ikke foretages nogen ændringer af det mekaniske, elektriske eller termiske sikkerhedsudstyr. Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kundskab, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i, hvordan maskinen anvendes på en forsvarlig måde og forstår, hvilke farer det indebærer. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsyn. Sprøjt ikke vand på den øverste del af støvsugeren. Fare for personer, fare for kortslutning. Anvend ikke støvsugeren, hvis fi lteret er beskadiget. Støvsugeren har en blæsefunksjon. Blæs ikke lufen ud i et åbent rum. Blæsefunktionen må kun anvendes med ed ren slange. Støv kan være sundhedsskadeligt. Farlige materialer ADVARSEL Opsuging af farlige materialer kan føre til alvorlige og til og med livstruende skader. Følgende materialer må ikke suges op med støvsugeren: Farlige materialer (brændende cigaretter, varm aske etc.) Brandbare, eksplosive eller aggressive væsker (det vil sige benzin, opløsnings-midler, syrer, alkalier etc.) Brandbart, eksplosivt støv (det vil sige magnesium- eller aluminiumsstøv etc.) Strømtilslutning ADVARSEL Før du anvender støvsugeren skal du forsikre dig om, at spændingen, som er vist på typeskiltet på støvsugeren, tilsvarer spændingen i den lokale strømforsyning. Det anbefales at støvsugeren tilsluttes via et fejlstrømsrelæ. Støvsugeren må ikke anvendes, hvis det elektriske kabel eller stikket viser tegn på skade. Kablet og stikket skal inspiceres for skade med jævne mellemrum. Hvis det elektriske kabel er beskadiget, skal det skiftes af Nilfi sk Service eller en elektriker, før det kan bruges igen, for at undgå fare. Håndter ikke det elektriske kabel eller stikket med våde hænder. Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i kablet. For at trække stikket ud, skal du tage fat i stikket, ikke kablet. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten, før der foretages nogen form for service eller reparation af maskinen eller kablet. Vedligeholdelse Træk altid stikket ud af stikkontakten før du udfører vedligeholdelsesarbejde på maskinen. Bortskaffelse af støvsugeren Emballagematerialerne kan genbruges. Vær venlig at recirkulere komponenterne i stedet for at smide dem ud sammen med husholdningsaffaldet. Du kan også levere emballagen direkte til din Nilfi sk forhandler, således at den kan recirkuleres på rigtig måde derfra. Som angivet i EU-direktivet 2002/96/EC vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr, skal brugte elektriske artikler samles ind for sig og recirkuleres på en miljøvenlig måde. Kontakt de lokale myndigheder eller nærmeste forhandler for mere information. Oversættelse af den originale instruktionsbog

7 Multi Garanti Nilfi sk yder 2 års garanti på støvsugere til privat brug. Hvis din støvsuger eller dens tilbehør indleveres til reparation, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen. Garantireparationer foretages på følgende betingelser: At fejl skyldes mangler eller fejl i materialer eller forarbejdning. (Slitage såvel som misbrug dækkes ikke af garantien). At retningslinjerne i denne instruktionsbog er blevet overholdt til punkt og prikke. At reparationer ikke er blevet eller forsøgt udført af andre end servicepersonale uddannet af Nilfi sk. At der kun er anvendt originalt tilbehør. At produktet ikke er blevet udsat for misbrug som f.eks. stød, bump eller frost. At støvsugeren ikke er blevet anvendt til udlejning eller kommercielt på nogen anden måde. Batterier, pærer og sliddele er ikke omfattet af garantien. Hvis der opstår fejl i garantiperioden og Nilfi sk bliver underrettet herom, vil Nilfi sk efter eget skøn enten reparere fejlene, erstatte støvsugeren eller refundere købesummen ved returnering af maskinen. Garantien bortfalder, hvis kabinettet på støvsugeren åbnes. Yderligere erstatningskrav kan ikke gøres gældende på baggrund af garantien. Krav om erstatning, der dækkes af fabrikantgarantien, skal rejses til producenten. De lovfæstede garantirettigheder bliver heller ikke påvirket i dette tilfælde. Opsamling af væsker Fjern altid fi lterposen, inden der opsuges væsker. Monter vådsugningsfi lter. Kontroller, at fl yderen fungerer som den skal. Hvis der dannes skum eller løber væske ud af maskinen, skal arbejdet øjeblikkeligt indstilles og smudsvandsbeholderen tømmes. Tilkobling af elektriske apparater Brug kun stikket på støvsugeren til de formål, der er angivet i brugsanvisningen. Før du tilslutter et apparat til kontakten på støvsugeren: 1. Afbryd støvsugeren. 2. Afbryd det apparat, der skal tilsluttes. FORSIGTIG! Følg brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne for apparater, der tilsluttes elværktøjtsstik. Rul altid hele ledningen til støvsugeren ud før brug. Det tilsluttede apparats strømforbrug må aldrig overstige den spændingsværdi, som er angivet på støvsugerens typeskilt. Driftsspændingen som vises på typeskiltet må tilsvare spændingen i strømforsyningen. Identifikation af delene (se ill. 1 & 2, side 4) A. Tænd-/slukknap B. Rengøring af fi lter C. Ledningsoprul* D. Hastighedsregulering* E. Tilkobling af elværktøj* F. Tilkobling af sugeslange G. Tilkobling af blæsefunktion H. Vandafl øb* I. Opbevaring af tilbehør J. Opbevaring af slange og kabel K. Hurtigparkering * Varierer afhængig af model EN DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BL PL SK RU ET LT LV ZH Oversættelse af den originale instruktionsbog 43

8 Multi EN Tekniske specifikationer DE FR ES PT IT NL Model Multi 20 Multi 30 CR T (CR / Inox) CR T (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) Spænding (V) PIEC (W) 1150 (ZA 1200) 1150 (ZA 1200) Pmax (W) El stik max (W) EU, AU/NZ: 2000 EU, AU/NZ: 2000 NA GB: 1800 CH: 1100 CN: 1050 NA GB: 1800 CH: 1100 CN: 1050 IP X4 SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BL PL SK RU ET LT LV Brugsanvisning Tænd for støvsugeren Tænd/sluk - stilling A (ref. side 43) Kontakt 0-I I 0 Kontaktposition Funktion I Til 0 Fra Kontakt I-0-II, autofunktion I 0 II Kontaktposition Funktion I Til 0 Fra II Elværktøj Auto til/fra Rengøring af filteret (se ill. 3, side 4) Når sugeeffekten forringes: 1. Tilslut strømforsyningen. 2. Drej hastighedsreguleringen til maks. (ref. side 43) (afhængig av model). 3. Luk åbningen til sugeslangen med håndfl aden. 4. Tryk hårdt og hurtigt på knappen for Rengøring af fi lter (ref. pos. B side 43). Tryk på knappen tre gange. Luftstrømmen som opstår, rengør fi lteret. Oprulning af ledning 1. Afbryd strømforsyningen. Rengør altid ledningen med en våd eller fugtig klud, før den rulles op. 2. Rul ledningen op ved hjælp af knappen for ledningsoprul (ref. pos. C side 43). ADVARSEL Når du aktiverer det automatiske ledningsoprul, skal du være opmærksom på, at stikenden af ledningen kan svinge under den sidste del af indrulningen. Vi anbefaler, at du holder i stikket, mens ledningen rulles ind. Udskiftning af filter (se ill. 4, side 4) 1. Afbryd strømforsyningen. 2. Drej fi lterskiven modsat uret. Fjern forsigtigt fi lteret og efterse det for skader. Udskift fi lteret, hvis det er nødvendigt, og bortskaf det i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ved brug af våd- og tørfilter skal fi lteret rengøres med trykluft (hold passende afstand for ikke at beskadige filteret med luftstrømmen), eller skyl det med vand. Tør fi lteret før brug. 3. Rengør forsigtigt fi lterets forseglede områder, monter fi lteret og fastspænd det ved at dreje det i urets retning. Udskiftning af filterpose 1. Afbryd strømforsyningen. 2. Tag forsigtigt fi lterposen ud af beholderen og luk den lille skyder øverst på fi lterposen. Kasser fi lterposen i henhold til de lovmæssige bestemmelser. 3. Sæt den nye fi lterpose i beholderen og tryk den forsigtigt fast på indløbsstudsen med begge hænder. Nilfisk anbefaler altid at bruge en fi lterpose til fi nt støv. ZH 44 Oversættelse af den originale instruktionsbog

9 Multi CE overensstemmelseserklæring Støvsuger til våd og tør Produkt: opsugning Model: Multi 20, Multi 30 Beskrivelse: 230 V 1~, 50 Hz, 1150 W V 1~, 50/60 Hz, 1150 W IP X4 Apparatets design opfylder følgende relevante regulativer: Relevante harmoniserede stan darder: Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske dokumentation Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten: Sted og dato for erklæringen: EFs lavspændingsdirektiv 2006/95/EC EFs EMC-direktiv 2004/108/EC RoHS Direktivet 20011/65/EU EN :2010 EN :2010 EN : A1:2009 EN : A1: A2:2008 EN :2006 EN :2008 Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Hadsund, EN DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO BL PL SK RU ET LT LV ZH Oversættelse af den originale instruktionsbog 45

10 sk.com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Website: AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Website: BELGIUM Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Website: CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Website: CHINA Nilfisk-Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Website: CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Website: DENMARK Nilfisk-Advance NORDIC A/S Sognevej Brøndby Tel.: (+45) sk.com FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23 E Espoo Website: FRANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Website: GERMANY Nilfisk-Advance Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Website: GREECE Nilfisk-Advance A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ Website: HOLLAND Nilfi sk-advance Versterkerstraat AN Almere Website: sk.nl HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Website: sk.hu INDIA Nilfi sk-advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 ITALY Nilfi sk-advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Website: sk.it JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur MEXICO Nilfi sk-advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. NEW ZEALAND Nilfi sk-advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk.com POLAND Nilfi sk-advance Sp. Z.O.O. ul. 3 Maja Pruszków Website: sk.pl PORTUGAL Nilfi sk-advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio 1, 1 A P Sintra Website: sk.pt RUSSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Website: sk.ru SOUTH AFRICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 SOUTH KOREA Nilfisk-Advance Korea 3F Duksoo B/D, Sungsoo-Dong 2Ga, Sungdong-Gu Seoul SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre d Ara, Planta Mataró Barcelona Website: sk.es SWEDEN Nilfisk-Advance AB Aminogatan Mölndal Website: sk-alto.se SWITZERLAND Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Website: sk-alto.ch TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) Website: sk-alto.tw THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Website: sk-thailand.com TURKEY Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye Istanbul UNITED KINGDOM Nilfisk (A Division of Nilfi sk-advance Ltd.) Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: Website: sk.co.uk UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Flygt ENM-10-niveauregulator. Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual

Flygt ENM-10-niveauregulator. Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med denne manual... 2 Kontrol af leveringen...2 Produktgaranti...

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere