Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande"

Transkript

1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i den danske skatteadministration sammenlignet med andre lande. Det sker med udgangspunkt i tal og beregninger fra EU og OECD samt undersøgelser fra SKAT. Resumé: Digitalisering har bidraget til, at skatteadministrationen er effektiviseret, både i Danmark og i andre lande. I Danmark har nye IT-løsninger medført en markant reduktion af ressourceforbruget i skatteadministrationen, og har samtidig reduceret de administrative byrder for borgere og virksomheder. Omkostningerne ved at inddrive skatter i Danmark er i den lave ende blandt OECD-landene, og Danmark er kommet relativt langt med digitalisering. Restancerne er steget i Danmark bl.a. som følge af udfordringer med det IT-system, der understøtter skatteinddrivelsen. Men set i international sammenligning er det aktuelle danske skatterestanceniveau relativt lavt. Stigningen inden for de seneste år har været inden for de restancer, som myndighederne ikke har mulighed for at inddrive. I 2014 var det omkring halvdelen af restancerne, som myndighederne ikke havde mulighed for at inddrive. Regelefterlevelsen i Danmark er styrket siden 2009, og på momsområdet, hvor der er internationale sammenligninger, ligger regelefterlevelsen i den høje ende sammenlignet med de øvrige EU-lande. Klageomfanget målt ved antallet af behandlede klagesager har ligget på et relativt lavt niveau i forhold til niveauet i sammenlignelige lande. På borgerområdet ligger brugertilfredsheden stabilt på et rimeligt højt niveau, mens tilfredsheden på virksomhedsområdet er faldet lidt siden Skatteøkonomisk analyse 23. februar 2015

2 Slovakiet Polen Japan Tyskland Portugal Belgien Tjekkiet Canada Frankrig Irland Ungarn Australien Holland Slovenien New Zealand Spanien Luxemburg Storbrittanien Finland Sydkorea Tyrkiet Danmark Mexico Chile Israel Østrig USA Island Sverige Schweitz Estland Skatteøkonomisk analyse Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 2 Digitalisering og effektivitet i skatteadministrationen Indførsel af IT-baserede løsninger har medført lavere ressourceforbrug i skatteadministrationen i Danmark og i andre lande. Samtidig har digitalisering bidraget til at reducere de administrative byrder for borgere og virksomheder. Nye IT-systemer kan også styrke skatteydernes retssikkerhed, fordi digitalisering kan sikre hurtigere og mere korrekte afgørelser end manuelle løsninger. Et groft mål for ressourceforbruget er de direkte omkostninger ved skatteadministration i forhold til det opkrævede skatteprovenu. Den seneste OECD-undersøgelse viser, at ressourceforbruget i Danmark er relativt lavt i international sammenligning, jf. figur 1. Figur 1. Omkostninger forbundet med skatteforvaltningen i pct. af skatteprovenuet (2011) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: OECD (2014): Tax Administration 2013, s De ressourcer, der samlet set bruges på skatteadministration i Danmark, er reduceret markant de senere år. Driftsomkostningerne ved at inddrive skatterne mv. er faldet med ca. 15 pct. siden 2006, mens antallet af ansatte i skatteadministrationen er reduceret med knap 25 pct. fra ca årsværk i 2006 til ca årsværk i Samtidig er regelefterlevelsen forbedret, dvs. skattegabet er reduceret, jf. neden for. Effektiviseringen af skatteforvaltningen er i vidt omfang drevet af digitalisering, dvs. en gradvis overgang fra manuelle til IT-baserede løsninger i skatteadministrationen. OECD fremhæver den danske proces for digitalisering af selvangivelsen og elektronisk skattebetaling, der har været gennemført over en 20-årig periode. 1 SKATs TastSelv-løsning er løbende blevet udviklet til nu at omfatte stort set alle skattepligtige borgere og virksomheder i Danmark. For langt de fleste borgere udarbejdes forskuds- og årsopgørelser helt automatisk, hvor alle relevante felter er udfyldt forud. Dvs. at skattebetaling for langt de fleste borgere indebære en meget lille administrativ byrde. I en række andre højtudviklede OECD-lande som fx USA og Tyskland betjener borgerne sig fortsat i vidt omfang af postvæsen og checks, når skatten skal betales. 1 OECD (2014), Tax Administration 2013, s. 241.

3 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 3 I Danmark har IT-løsninger i skatteadministrationen ligeledes medvirket til at nedbringe de administrative byrder for private virksomheder. Bl.a. har eindkomstregistret medført, at virksomheder kan overføre data direkte fra lønsystemet i bogholderiet og dermed indberette medarbejdernes indkomstforhold på én gang og på ét sted. Dermed undgås dobbeltindberetninger. Tilsvarende har digitalisering af motorregisteret medført effektivisering og bedre service. Hvor man tidligere måtte vente på at få indregistreret et nyt køretøj, kan man nu underskrive slutsedlen, betale regningen og køre fra forhandleren i den nyindkøbte bil, mens forhandleren har klaret papirgangen hurtigt og enkelt over nettet. Når bilen senere skal synes, går det lige så smidigt. Senest er eskatdata blevet lanceret. eskatdata automatiserer overførsler af data mellem SKAT og den finansielle sektor i forbindelse med kreditvurderinger på personområdet, når borgeren har givet tilladelse hertil. Således er det ikke længere nødvendigt at medbringe kopier af årsopgørelser og lønsedler, når banken skal vurdere, hvorvidt man kan få et lån. Løsningen reducerer såvel kundens som de finansielle virksomheders tidsforbrug og fjerner unødvendig ventetid. Endvidere er SKAT ved at udvikle NemVirksomhed, der skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem digitale løsninger. Digitalisering af skattesystemerne har således medført væsentlige fremskridt, men stiller også krav om udvikling af komplicerede IT-systemer, til den måde arbejdet organiseres på og til kvalifikationerne hos medarbejderne hos skattemyndighederne. Det er er en kompleks opgave at omstille skatteopkrævning til at foregå digitalt, og alle fordelene ved digitalisering kræver selvsagt, at IT-systemerne er driftssikre og tilpas fleksible.

4 Slovakiet Island Portugal Ungarn Mexico Tyrkiet Polen Tjekkiet Chile Spanien USA Estland Slovenien New Zealand Belgien Canada Finland Frankrig Storbrittanien Australien Danmark sept 2014 Holland Irland Japan Israel Sydkorea Sverige Østrig Schweitz Tyskland Skatteøkonomisk analyse Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 4 Borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige SKAT har siden 2005 haft ansvaret for at inddrive danskernes samlede gæld til det offentlige. Det drejer sig om både ubetalte skatter og afgifter (skatterestancer) og anden gæld til myndighederne, eksempelvis ubetalte underholdsbidrag, politibøder, misligholdte studielån mv. OECD gennemfører løbende sammenligninger af de forskellige landes skatteadministration, herunder størrelsen af skatterestancerne. OECD fremhæver, at den økonomiske krise i de fleste OECDlande har medført en kraftig vækst i borgernes og virksomhedernes samlede skatterestancer. 2 Samtidig viser OECDs opgørelse, at der er store forskelle på skatterestancerne i landene. En del OECD-lande havde således skatterestancer på omkring 20 pct. af det samlede skatteprovenu i 2011, jf. figur 2. Det gjaldt fx for Portugal og Polen. I den anden ende af spektret ligger Tyskland og Sverige. Disse lande har relativt små restancer. Restancerne i Tyskland og Sverige kan dog ses i sammenhæng med, at disse lande ikke blev ramt så hårdt af den økonomiske krise. For Danmark foreligger der ikke tal for 2011, der er sammenlignelige med de øvrige OECD-lande. Men det er muligt at opgøre de danske skatterestancer på et sammenligneligt grundlag for Dermed tages hensyn til, at restancerne er steget i Danmark det seneste år, blandt andet pga. udfordringer med det it-system, som anvendes i arbejdet med at inddrive skattegæld til det offentlige (det såkaldte EFI-system). For skatterestancerne ligger Danmark i den bedste tredjedel blandt OECD-landene, jf. figur 2. Figur 2. Skatterestancer i pct. af samlet skatteprovenu, 2011 (2014 for Danmark) Kilde: OECD (2014): Tax Administration 2013, tabel 6.16, Skatteministeriet samt Økonomisk Redegørelse, december OECD nævner i sin opgørelse, at man skal være forsigtig med at sammenligne landene pga. risiko for forkerte indberetninger. Desuden skal sammenligningen oven for ses i sammenhæng med at de øvrige landes restancer kan have ændret sig siden De nærmere metodemæssige afgrænsninger fremgår af boks 1. 2 OECD (2014): Tax Administration 2013, s. 220.

5 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 5 Boks 1. Data i OECDs sammenligning af skatterestancer OECDs opgørelse af skatterestancerne sammenligner niveauet for skatte- og afgiftsrestancer for fordringer, som skatteyder ikke har gjort indsigelse imod. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i status ultimo For at korrigere for forskelle i landenes størrelse og beskatningsniveau opgøres restancerne som andel af årets skatteprovenu. SKAT er af systemmæssige årsager afskåret fra at udarbejde en sammenlignelig opgørelse af restancerne for De danske oplysninger for 2011 i OECDs opgørelse er derfor ikke sammenlignelige med oplysningerne fra de øvrige lande. I figur 2 er derfor anvendt danske data for skatte- og afgiftsrestancer pr. september 2014, jf. Kvartalsredegørelse om offentlige restancer, december Disse restancer er herefter opgjort i forhold til det samlede provenu for skatter og afgifter for 2014, jf. Økonomisk Redegørelse, december Opgørelsesmetoden for disse danske restancedata for 2014 svarer således til den, der er anvendt i OECDs opgørelse (for 2011). Der foreligger ikke tal for 2014 for de øvrige OECD-lande. De samlede offentlige restancer er steget Der har som nævnt været udfordringer med inddrivelsen af de offentlige restancer de seneste år. Dette kan bl.a. henføres til vanskeligheder med at få implementeret et nyt IT-system til inddrivelse (det såkaldte EFI-system), jf. boks 2. 3 Boks 2. IT-systemet EFI Hvad er EFI? Igennem en årrække har SKAT arbejdet på at udvikle et nyt it-system, EFI. EFI udvikles for at understøtte og effektivisere inddrivelsesarbejdet. EFI blev trinvist idriftsat i september 2013, men der udestår fortsat et udviklingsarbejde. Udfordringer forbundet med EFI Efter den trinvise idriftsættelse af EFI i september 2013 er der konstateret problemer med manglende eller fejlbehæftede it-funktionaliteter. Forsinkelserne af EFI og den manglende fulde funktionalitet medfører både en forsinkelse af løsningen af opgaverne, en yderligere ophobning af restancer, en stigning i kompleksiteten i inddrivelsesarbejdet og en fortsat arbejdsintensiv manuel opgaveløsning. Dette giver udfordringer med hensyn til inddrivelse, risiko for utilsigtet forældelse af fordringer og reduceret inddrivelsesindsats mv. med deraf følgende negativ påvirkning af restancemassen. Det vurderes, at der vil gå mindst et år fra fuld implementering af et fuldt funktionsdygtigt EFI, inden inddrivelsesindsatsen kan betegnes som normaliseret. Gennemgang af EFI Skatteministeriet har med bistand fra eksterne eksperter igangsat en nærmere gennemgang af projektet med henblik på at sikre et solidt grundlag for projektets afslutning. I forlængelse heraf vil der ske en styrkelse af ledelses- og styringskapaciteten af den resterende udviklings- og idriftsættelsesopgave. Det har resulteret i, at de samlede offentlige restancer har været stigende, jf. figur 3. Skatteministeriet har igangsat yderligere undersøgelser af problemerne med EFI-systemet med henblik på at sikre, at det bliver fuldt funktionsdygtigt. Som led heri skal der ske styrkelse af ledelses- og styringskapaciteten, så den resterende udviklings- og idriftsættelsesopgave og driften af EFI-systemet kan 3 Jf. Skatteministeriet (2014), Kvartalsredegørelse om offentlige restancer - pr. 30. september 2014, til Folketingets skatteudvalg.

6 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 6 effektiviseres. Ambitionen er, at Danmark skal være blandt de lande i OECD, der har de laveste offentlige (inddrivelige) restancer. Figur 3. Udvikling i de samlede offentlige restancer opgjort på inddrivelighed, mio. kr. Kilde: Skatteministeriet (2014), Kvartalsredegørelse om offentlige restancer - pr. 30. september 2014, december Det er ikke muligt at inddrive alle restancer. Bl.a. kan de danske inddrivelsesmyndigheder ikke inddrive gæld fra virksomheder under konkursbehandling, og myndighederne kan ikke efterlade gældsramte personer uden et vist (beskedent) niveau af midler, jf. boks 3. Det betyder fx, at myndighederne under normale omstændigheder ikke kan inddrive restancer fra kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i restancerne i Danmark kan henføres til en stigning i de ikke-inddrivelige restancer, mens de inddrivelige restancer er faldet en smule, jf. figur 3. De ikke-inddrivelige restancer er steget fra ca. 28,7 mia. kr. i december 2013 til ca. 34,4 mia. kr. i september 2014, mens de inddrivelige restancer er faldet en smule fra ca. 36,2 mia. kr. til ca. 36,0 mia. kr. i samme periode. Boks 3. Inddrivelige og ikke-inddrivelige restancer Inddrivelsesloven og retsplejeloven samt skyldners formueforhold sætter grænser for, hvilke restancer der kan inddrives. Der skelnes overordnet mellem to typer restancer: Inddrivelige restancer består af restancer, hvor skyldner er i stand til at afdrage på gælden ved fx lønindeholdelse, og/eller der kan foretages udlæg i form af fx pant i skyldners faste ejendom eller lignende. En restance klassificeres som inddrivelig, hvis blot skyldner er i stand til at nedbringe en del af gælden. Ikke-inddrivelige restancer består af restancer, hvor skyldneren aktuelt ikke er i stand til at afdrage på gælden. Det kan fx skyldes, at skyldner er en virksomhed under konkursbehandling. Det kan også være en borger, hvis indtægt er så beskeden, at inddrivelse vil medføre, at skyldner efterlades med så få midler, at en såkaldt beskeden levefod ikke kan opretholdes. Inddrivelsesmyndigheden er almindeligvis afskåret fra at foretage skridt til inddrivelse af ikke -inddrivelige restancer. De ikke-inddrivelige restancer overvåges løbende, og inddrivelsen genoptages, hvis skyldner opnår betalingsevne. Er der ikke udsigt til, at dette kan ske, afskrives kravet. Samlet er myndighederne dermed afskåret fra at foretage inddrivelse af næsten halvdelen af den samlede restancemasse. Det skyldes bl.a., at inddrivelsesmyndighederne som nævnt ikke må efterlade den gældsramte i en situation, hvor det ikke er muligt at opretholde en beskeden levefod. Hvis der ikke er mulighed for, at skyldner kan opnå betalingsevne, fx som følge af konkurs dødsfald mv., afskrives kravet/restancen.

7 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 7 Størstedelen af de inddrivelige restancer vedrører statslige fordringer, herunder skatte- og afgiftsrestancer, jf. figur 4. De inddrivelige restancer, som kommunerne har et krav på, udgør relativt set et begrænset beløb (ca. 1,8 mia. kr.). Kommunerne vil afhængig af fordringstypen modtage statslig refusion af ca. 25 pct. af de restancer, der overgår til inddrivelse. Dette gælder uafhængigt af, om restancerne er inddrivelige eller ej. Figur 4. Inddrivelige restancer (september 2014) opgjort på fordringshaver, mio. kr. Skatte- og afgiftsrestancer Statslige restancer Kommunale restancer Andre offentlige restancer Samlede offentlige restancer Kilde: Skatteministeriet (2014), Kvartalsredegørelse om offentlige restancer - pr. 30. september 2014, december 2014.

8 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 8 Udvikling i regelefterlevelsen En central opgave for skattemyndighederne er at sikre, at reglerne om skatter, afgifter og moms overholdes af både borgere og virksomheder at der bliver afregnet den korrekte skat. Myndighedernes evne til at sikre korrekt afregning af skatter og afgifter borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse udtrykkes i det såkaldte skattegab, som beregnes på baggrund af SKATs såkaldte compliance-undersøgelser, jf. boks 4. Skattegabet er et udtryk for forskellen mellem den faktisk betalte skat i Danmark og den skat, der ifølge myndighedernes opgørelser burde være betalt. På de årlige finanslove fastsættes et måltal for skattegabet, som SKAT skal leve op til. Skattegabet er blevet målt fra indkomståret 2012 og frem. Fra 2007 og frem til 2011 målte SKAT regelefterlevelsen i form af underdeklarationen af personlig indkomst. De to opgørelser er ikke umiddelbart sammenlignelige. Siden 2009 er det lykkedes at forbedre regelefterlevelsen målt som reduktion af henholdsvis underdeklarationen og skattegabet, jf. figur 5. Siden 2012 har regelefterlevelsen i Danmark desuden ligget under det måltal for skattegabet, der er fastsat på finansloven. Figur 5. Regelefterlevelsen på skatteområdet i Danmark, , pct. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Underdeklaration af personlig indkomst i pct. af BNP Skattegabet i pct. af skattepotentialet Måltal underdeklaration (pct) Måltal skattegabet (pct.) Kilde: Løbende finanslove, SKAT Anm.: Skattegabet er opgjort på basis af hovedparten af skatte-og afgiftsprovenuet. Afgrænsning af skattegabet svarer til afgrænsningen på finansloven. Se endvidere boks 4. Det aktuelle skattegab omfatter personskatter samt selskabs- og virksomhedsskat samt moms for virksomheder med færre end 250 ansatte. Skattegabet er således opgjort på basis af hovedparten af skatte-og afgiftsprovenuet. Punktafgifter, told og tabte skatteindtægter ved sort arbejde mv. er ikke omfattet, jf. boks 4. Rigsrevisionen har kritiseret, at finanslovsmålet for skattegabet aktuelt ikke omfatter alle skatter og afgifter. SKAT arbejder på at videreudvikle beregningsmetoder til opgørelse af skattegabsmålet. I det omfang det samlede skattegabsmål på sigt vurderes at kunne anvendes som operativt styringsredskab for SKAT, vil det blive indarbejdet som finanslovsmål, jf. boks 4.

9 Finland Holland Luxemburg Sverige Danmark Portugal Slovenien Belgien Tyskland Storbrittanien Irland Østrig Estland Frankrig EU-gns Spanien Bulgarien Tjekkiet Ungarn Polen Malta Grækenland Italien Letland Litauen Slovakiet Rumænien Skatteøkonomisk analyse Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 9 Der foreligger ikke systematiske sammenligninger af størrelsen af skattegab på tværs af EU eller OECD-landene. EU-Kommissionen har dog foretaget analyser af momsgabet på tværs af EU-landene, dvs. forskellen mellem, hvad der i henhold til reglerne skulle have været betalt i moms, og hvad der faktisk blev betalt i moms i de forskellige EU-lande. Den seneste EU-undersøgelse viser, at Danmark hører til blandt de lande, der har den højeste grad af regelefterlevelse på momsområdet, jf. figur 6. Figur 6. Regelefterlevelsen på momsområdet (momsgab), EU-lande, 2012, pct Kilde: EU-Kommissionen (2014), 2012 Update Report to the Study to quantify and analyze the VAT Gap in the EU-27 Member States, Anm: Kroatien og Cypern er ikke medtaget i rapporten fra EU-kommissionen. I EU-kommissionens definition af momsgab indgår et skøn over tabte momsindtægter som følge af svindel, herunder sort økonomi. I de konkrete opgørelser fra henholdsvis EU-Kommissionen og SKAT er der anvendt forskellige metoder og afgrænsninger, hvorfor momsgabet fra EU's opgørelse og skattegabet ikke direkte kan sammenlignes. Således omfatter EU-kommissionens momsgab bl.a. skøn over tabte skatteindtægter som følge af sort arbejde, mens dette endnu ikke er indarbejdet i det skattegab, der fremgår af finansloven, jf. boks 4. Boks 4. Måling af skattegabet Hvad indgår i skattegabet? Skattegabet er et udtryk for forskellen mellem den faktisk betalte skat og den skat, der ifølge reglerne burde blive betalt. Det aktuelle opgørelse af skattegabet er baseret på en stikprøvebaseret måling af borgeres og virksomheders regelefterlevelse dvs. compliance med udgangspunkt i årsopgørelserne. Målingen gennemføres årligt. På baggrund af denne compliancemåling opgøres skattevirkningen af de fejl, der konstateres i årsopgørelserne blandt de borgere og virksomheder, der indgår i stikprøven. Skattevirkningen af fejlene opregnes derefter til nationalt niveau. Endvidere udarbejdes en fremskrivning til kalenderåret. Fremskrivningen sker på baggrund af udviklingen i indkomstgrundlaget. Hertil lægges kalenderårets nettotilgang i skatte- og afgiftsrestancer. Den samlede ikke-betalte skat udgør skattegabet i kr. Skattepotentialet udgøres af summen af det opkrævede skatteprovenu og skattegabet. Skattegabet i pct. udgør skattegabet som andel af det samlede skattepotentiale. Skattegabet, som det er afgrænset på finansloven ( 9), omfatter personskatter samt skat og moms mv. for virksomheder med mindre end 250 ansatte. Skattegabet er således opgjort på basis af hovedparten af skatte-og afgiftsprovenuet. Hvad indgår ikke i skattegabet, som det er afgrænset på finansloven? Skatteforhold vedrørende virksomheder med mere end 250 ansatte indgår ikke i skattegabet. Den anvendte metode til måling af compliance medfører, at der ikke effektmåles på virksomheder med mere end 250 ansatte. Endvidere indgår punktafgifter og told o.l. samt tabte skatter og afgifter ved sort arbejde/sort økonomi ikke i skattegabet, som det er afgrænset på finansloven.

10 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 10 Hvordan videreudvikles skattegabet? SKAT arbejder på at videreudvikle skattegabsmålet, så det også vil komme til at omfat te skatteforhold for virksomheder med mere end 250 ansatte og punktafgifter. SKAT har opgjort skattegabet vedr. sort arbejde for borgere, men det indgår ikke i finanslovsmålet. SKAT er fortsat er ved at udvikle beregningsmetoder til opgørelse af skattegabet vedr. sort økonomi for virksomheder. I det omfang skattegabet vedr. store virksomheder, punktafgifter samt sort arbejde/økonomi på sigt vurderes at kunne indgå i et operativt styringsredskab for SKAT, vil det blive indarbejdet i finanslovsmålet. Hvordan afviger underdeklarationsmålingen fra skattegabsmålingen? Fra finansloven for 2012 har skattegabet afløst underdeklarationen som måltal for SKAT. Underdeklarationsmålet blev opgjort som den andel af BNP, der udgøres af forskellen mellem den personlige indkomst opgjort på baggrund af henholdsvis skattestatistikken og nationalregnskabet. Underdeklarationen er således alene baseret på skatteoplysninger om personlig indkomst, mens skattegabet er baseret på oplysninger om de faktisk betalte skatter og afgifter samt de opståede restancer. Da metoden indebærer en del usikkerhed, blev underdeklaration opgjort som et glidende gennemsnit over 5 år. Skattegabet opgøres ikke som et glidende gennemsnit. Kilde: Forslag til finanslov for 2015 samt Rockwool Fondens Forskningsenhed (2014): Danskernes sorte arbejde under krisen , Anm.: For en yderligere uddybning henvises til finanslovens SKAT.

11 BRUGERTILFREDSHED 3,7 3,6 Skatteøkonomisk analyse Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 11 Brugertilfredshed og klageomfang Brugertilfredsheden blandt borgerne har ligget stabilt de senere år, jf. figur 7. Tilfredsheden måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. For borgerne er den overordnede tilfredshed målt til i 2013, og tilfredsheden har været stabil siden På virksomhedsområdet er den overordnede tilfredshed med SKAT imidlertid faldet lidt fra til 3,6. Figur 7. Brugertilfredshed, borgere og virksomheder 5 SKATs mål Realiseret indeks for borgere Realiseret indeks for virksomheder ÅR Kilde: SKAT (2014): Årsrapport Analyser af den samlede tilfredshedsmåling viser, at graden af tilfredshed med forskellige dele af skatteadministrationen varierer blandt borgerne og virksomheder samt over tid. Særligt viser delresultater fra den seneste måling fra ultimo 2013 et fald i oplevelsen af retssikkerhed på såvel borgersom virksomhedsområdet i forhold til den tilsvarende måling fra ultimo Dette skal formentlig ses i sammenhæng med en række enkeltsager, der har været beskrevet i pressen. Omvendt ses en forbedring af borgernes tilfredshed med SKATs kontrolindsats. SKAT har iværksat en række initiativer til forbedring af brugertilfredsheden, ikke mindst i forhold til at øge den oplevede retssikkerhed. Klagemængden er relativt lav i Danmark I 2011 afviklede skattemyndighederne 17 klagesager per indbygger. Det er samme klageniveau som i Norge og Østrig, men en del mindre end i andre sammenlignelige lande som fx Holland og Tyskland, jf. tabel 2. Det kan være udtryk for, at tiltroen til skattemyndighedernes afgørelser er relativt høj i lande som Danmark og Norge. Forskelle i klagefrekvens kan ikke forklares af forskelle i skattetrykket. Blandt landene i undersøgelsen har Tyskland således det laveste skattetryk. Men klageomfanget var i Tyskland væsentligt højere end i Danmark, som har det højeste skattetryk. Opgørelsen er som nævnt foretaget på baggrund af data fra Foreløbige opgørelser synes dog at indikere, at klagefrekvensen ikke er forøget siden 2011.

12 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 12 Tabel 1. Behandlede klager 2011, skatteforvaltninger, sammenlignelige OECD-lande Land Afviklede klagesager Afviklede klagesager pr indbyggere Norge Danmark Østrig Holland Tyskland Frankrig Kilde: OECD (2014): Tax Administration 2013, s. 303, Statextracts OECD. Samtidig anfører OECD i sin rapport, at de danske skattemyndigheder i 2011 traf afgørelse i 99 pct. af sagerne om årsopgørelsen for personlig indkomst inden for 6 uger efter modtagelsen 4. At skatteyderne er sikret hurtig afgørelse medvirker til at højne retssikkerheden. Skatteministeriet/Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail Skatteministeriet udgiver løbende analyser af skatteøkonomiske emner og problemstillinger i formatet Skatteøkonomisk analyse. Skatteøkonomisk analyse har til formål at formidle analyser fra Skatteministeriets økonomer på en let tilgængelig og professionel måde. Skatteøkonomiske analyser henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold. 4 OECD: Tax Administration 2013, p. 208

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

statens restanceinddrivelse

statens restanceinddrivelse Beretning til statsrevisorerne om statens restanceinddrivelse Juni 2003 RB A302/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 16 A. Formål og baggrund... 16 B. Metode og

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

- Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande - Strukturen på skatteområdet - Skattesnyderiet og indkomstfordelingen

- Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande - Strukturen på skatteområdet - Skattesnyderiet og indkomstfordelingen Skaτ - Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande - Strukturen på skatteområdet - Skattesnyderiet og indkomstfordelingen - Aktuelle skattepolitiske initiativer Forårspakken April 2004 Skaτ April

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere