Læs og forstå et kirkeregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013"

Transkript

1 Læs og forstå et kirkeregnskab Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere de dele af lovgrundlaget i Lov om folkekirkens økonomi, Cirkulære om kirkeog provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision og Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision, som det er nødvendigt at kende for at forstå regnskabet. Folkekirkens opbygning og opgaver er beskrevet på og Menighedsrådene og provstiudvalgene aflagde for første gang regnskab efter en ny budget- og regnskabsmodel med tilhørende nye kontoplaner i Offentliggørelsen er af regnskaberne er et led i denne proces, og blev første gang gennemført i Regnskabet for 2013 er det første, som offentliggøres i fuld version. Det vil sige inklusiv såvel menighedsrådets forklaringer som den uafhængige revisors erklæring. Dato: 29. januar 2015 Sagsbehandler Jacob Øllgaard-Nicolajsen Kirkekasse og provstiudvalgskasse Kirkekasserne og provstiudvalgskasserne aflægger regnskab efter samme skabelon. Dette sker selv om, der er væsentlig forskel på de to niveauers opgaver. Provstiudvalgskasserne vil således ofte kun indeholde opgaver af administrativ karakter, mens kirkekasserne er det udførende led. Det er dog vigtigt at nævne, at der flere og flere steder samles opgaver fra menighedsrådene (kirkekasserne) i provstiregi. Dette betyder, at der godt kan være udgifter af mere praktisk karakter i provstiudvalgskassen. Dette bør man tillige være opmærksom på, hvis man forsøger at sammenligne udgiftsniveauer for kirkekasser på tværs af provstigrænser. Kontoplaner hvilken aflægges der regnskab efter? Kirkekassernes regnskaber føres på to dimensioner: - Formålskontoen beskriver det formål, som udgiften har. Det er fx kirkegården, kirkelige aktiviteter og vedligeholdelses af kirken. - Artskontoniveauet beskriver udgiftens art. Det er fx løn, finansielle indtægter og omkostninger (renter m.v.) og øvrige driftsudgifter. Regnskabet aflægges efter formålskontoplanen. Regnskabet viser, hvilket formål det har haft at bruge pengene på den måde, som menighedsrådet eller provstiudvalget har besluttet. Balanceopgørelsen, som beskrives nærmere nedenfor, opgøres på baggrund af artskontoplanen. Regnskabets opbygning Regnskabet og de offentliggjorte tal er opstillet med det formål, at forståelsen af tallene skal være logisk også for en ikke regnskabsvant læser. Nedenfor

2 gennemgås elementerne i regnskabet, og folkekirkelige særordninger forklares nærmere. Side 2 Forsiden Forsiden indeholder de juridiske og praktiske oplysninger vedrørende provstiudvalget eller menighedsrådet, der aflægger regnskab. Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet skal af hensyn til regnskabslæsere erklære sig om, hvorvidt regnskabet er retvisende, og hvilken periode der aflægges regnskab for. Teksten er formuleret af Kirkeministeriet, men menighedsrådet eller provstiudvalget skriver under på erklæringen, når de godkender regnskabet. Den uafhængige revisors erklæring På de følgende sider erklærer revisor sig om regnskabet. Det er her, det vil fremgå, hvis revisor har forbehold i forhold til om regnskabet er retvisende. Menighedsrådets forklaringer til regnskabet Menighedsrådet har mulighed for at skrive forklaringer til årets resultat eller andet, som kan være relevant at vide for læseren af regnskabet. Der er meget stor forskel på, hvor lange forklaringer menighedsrådet skriver til regnskabet ofte afhængigt af menighedsrådets aktivitetsniveau og størrelsen af eventuelle afvigelser fra budgettet. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis beskrives kortfattet i regnskabet. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om de generelle regnskabsprincipper. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen viser omkostningerne til menighedsrådets aktiviteter indenfor følgende hovedområder: Fælles indtægter Kirkebygninger og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegården Præstebolig Administration og fællesudgifter Finansielle poster Anlæg For hvert af områderne kan det ses, hvordan regnskabstallet fordeler sig på henholdsvis indtægter, udgifter til løn og udgifter til øvrig drift. Under hvert hovedformål, kan det i øvrigt ses, hvad det regnskabsmæssige resultat af området er. Regnskabstallet for 2012 er medtaget i den yderste kolonne til højre af hensyn til muligheden for sammenligning.

3 Resultatet opgøres som to delresultater henholdsvis drift (resultat a) og anlæg (resultat b) samt et samlet resultat (resultat c). Side 3 For at understøtte læsningen af regnskabet, også for ikke talvante læsere, vises alle tal med logisk fortegn. Udgifter vises således med negativt fortegn mens indtægter vises uden (med positivt) fortegn. På grund af konstruktionen vedrørende anlægsprojekter og aktiver i folkekirkens regnskabsmodel er det ikke nødvendigvis et problem med et negativt resultat vedrørende anlæg. Anlægsaktiver aktiveres ikke i regnskabet, men udgiftsføres. Læs nærmere om dette nedenfor. Resultatdisponeringen På denne side specificeres det, hvorledes menighedsrådets resultat disponeres. Resultatet (c) fremgår af den nederste linje i linjen årsafslutning. Dette resultat skal i henhold til de regler, som gælder for folkekirken, fordeles på de øvrige poster. Se nærmere vedrørende egenkapitalen under balancen. Desuden henvises til nedenstående forklaring vedrørende principperne for anlæg og aktivering i folkekirken. Finansiel status Den finansielle status giver, som navnet også antyder, en økonomisk status for menighedsrådet eller provstiudvalget. Alle tal vises med logisk fortegn. Tilgodehavender eller indeståender på bankkonti m.v. vises således med positivt fortegn, mens skyldige omkostninger og gæld vises med negativt fortegn. Ulogisk er det dog for ikke regnskabsvante, at egenkapitalen, hvis kassen har fået overskud, står med negativt fortegn. Den tekniske forklaring er, at egenkapitalen er modpost til de bl.a. likvide midler (eller alternativt gæld, hvilket vil medføre en positiv egenkapital), som menighedsrådet har stående. Menighedsrådet skylder således sig selv arbejde for pengene. Hvis der, mod forventning, skulle stå et negativt tal under tilgodehavender, er der således i stedet tale om en skyldig omkostning. På siden vises henholdsvis egenkapitalen primo og ultimo året. Det er således muligt at se udviklingen fra regnskabsårets begyndelse til afslutningen. Specifikation af formål De følgende sider indeholder en specifikation af de formål, hvoraf resultaterne blev præsenteret i resultatopgørelsen. Som det er tilfældet i resultatopgørelsen vises udgifter med negativt fortegn, mens indtægter vises uden (med positivt) fortegn. Det er ikke usædvanligt i enkelte linjer at finde et positivt tal (altså en indtægt) under fx løn, selv om dette bør være negativt. Det har ofte en god forklaring. I eksemplet kan der fx være tale om lønrefusion.

4 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet Bilag 1 er en liste over de faste ejendomme, som menighedsråd eller provstiudvalg ejer. Side 4 Kirken og kirkegården (inkl. bygninger) registreres ikke. Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Menighedsråd oplyser på denne side, hvor meget der er indsamlet og indbetalt til konkrete formål under kollekten. Nærmere oplysninger om kollekt kan findes i menighedsrådets kollektbog, hvor indsamlingerne registreres. Generelle regnskabsprincipper Den anvendte regnskabspraksis for kirke- og provstiudvalgskassernes regnskaber fremgår af regnskabet. Beskrivelsen retter sig mod den regnskabsvante læser. For at lette læsningen, er der dog i afsnittet nedenfor opridset væsentlige steder, hvor folkekirkens regnskaber afviger fra normalen - forstået som et fuldt omkostningsbaseret regnskab. Afvigelser fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper Det fremgår af den anvendte regnskabspraksis, at der ikke sker aktivering af anlægsaktiver i regnskabet, da regnskabet er udgiftsbaseret. Dette valg er sket for at forenkle regnskabet, og da det ikke på fornuftig vis er muligt at opgøre værdien af kirke eller kirkegården, ligesom værdien af istandsættelsesarbejder på disse kan være svære at værdisætte. Det sidste er en kendt regnskabspraksis i offentlige regnskaber, men ikke i private regnskaber. Dette får en række følgevirkninger for regnskabets udseende det gælder i resultatopgørelsen og i egenkapitalen. En væsentlig andel af de nybygninger og istandsættelsen arbejder, som foretages på folkekirkens bygninger, herunder kirker, finansieres ved lån. Normalt vil et lån (eller dele heraf) modsvares af et tilsvarende anlægsaktiv i den finansielle status. Man vil herefter i takt med, at anlægget afskrives, afdrage på lånet. Dette kan ikke ske i provstiernes og kirkekassernes regnskaber, da der ikke findes et anlægsaktiv at modsvare. Menighedsrådet bliver derfor i lånesituationer nødt til straks at udgiftsføre hele udgiften til byggeriet eller istandsættelsen, selv om der ikke findes en regnskabsmæssig indtægt til at modsvare udgiften. Dette vil i resultatopgørelsen komme til at fremgå som et underskud. Udgiften dækkes dog af det lån som er optaget, og som registreres i den finansielle status. Der bliver altså ikke brugt flere penge fra kassen, end der er. Menighedsrådet vil herefter løbende i takt med, at lånet afdrages, modtage ligningsmidler til dækning af udgiften. Disse ligningsmidler vil fremgå af resultatopgørelsen som en indtægt og dermed føre til et overskud.

5 Over tid vil (det store) underskud, som fremgik af regnskabet, da fx byggeprojektet blev gennemført, blive opvejet af de overskud, som ligningsmidlerne til dækning af afdragene medfører. Side 5 Idet menighedsrådet har optaget et lån bliver konsekvensen også, at menighedsrådets egenkapital bliver negativ (vist med positivt fortegn jf. ovenfor). Dette vil i private virksomheder blive opfattet som et problem. Dette er IKKE tilfældet for menighedsrådet, idet de reelt har et anlæg, der blot ikke er optaget i regnskabet, da det ikke meningsfuldt kan værdisættes. Af andre mindre afvigelser af andre regnskaber kan nævnes, at alle værdipapirer optages til værdien på anskaffelsestidspunktet. Der foretages således ikke regulering af værdien før værdipapiret sælges. Der ud over foretages der ikke hensættelser til skyldige feriepenge.

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615 ÅRSREGNSKAB for Birkerød Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7447 CVR-nr. 62875615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7345 CVR-nr. 66914917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8781. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8781. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hemmet Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8781 CVR-nr. 40845917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Orø Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7246 CVR-nr. 56707115 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7786 CVR-nr. 34673403 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012 ÅRSREGNSKAB for Hasle Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8125 CVR-nr. 20235012 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tistrup Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8870. CVR-nr. 65526212. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tistrup Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8870. CVR-nr. 65526212. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Tistrup Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8870 CVR-nr. 65526212 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere