NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal"

Transkript

1 NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014

2 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med nogle af de væsentligste resultater fra året. Et væsentligt element har været produktivitetsberegninger, målopfyldelse i forhold til mål for sagsbehandlingstider samt oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udvalgte sagstyper. Efterfølgende er der også kommet oplysninger om brugeroplevet kvalitet, faglig kvalitet, trivsel og motivation samt omdømme med ind i embedsregnskabet, idet rammen om det er blevet den såkaldte DOMHUS-model (model om kvalitetsudvikling) og de resultattemaer, som er del af denne. Det oprindelige koncept blev justeret i 2012, således at der udarbejdes en række årsnøgletal for byretterne, som præsenteres i et oversigtsark i en fil. Udover dette oversigtsark er der en række andre ark med data for samtlige 24 byretter om produktivitet, årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv., aktivitet, målopfyldelse på de enkelte sagsområder, gennemsnitlige sagsbehandlingstider, HR-nøgletal og årsværksopgørelser. I tilknytning til årsnøgletallene er det ligeledes muligt at sammenligne de enkelte retter med en anden udvalgt ret. Hovedformålet med årsnøgletallene og den tilhørende årsberetning er fortsat at understøtte dialogen mellem retten og styrelsen om rettens resultater, udfordringer og muligheder. Materialet er også tænkt som et supplement til årsrapporten for Danmarks Domstole, hvorved domstolenes brugere kan få et indtryk af nøgleresultaterne ved de enkelte byretter. Den enkelte ret udarbejder en årsberetning med bemærkninger til årsnøgletallene samt de øvrige resultattemaer i DOMHUS-modellen, ligesom de væsentligste udviklingsaktiviteter for det kommende år også kan beskrives. I dette notat beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der anvendes ved fastlæggelse af årsnøgletal, herunder særligt vægtning af sager og årsværk. 2. Vægtning af sager Der foretages en vægtning af de forskellige sager og årsværk ved retterne. Vægtningen af sager tager hensyn til den forskellige arbejdsbelastning, der ligger i sagerne, og forskelle i sagssammensætningen mellem retterne, således at sagstallene gøres sammenlignelige over årene og mellem retterne. Vægtningen af årsværk tager hensyn til forskelle i personalesammensætning mellem retterne og eventuelle ændringer i personalesammensætningen inden for den enkelte ret over tid. Der er følgende tre vægtningsmodeller: 1. Vægtning indenfor det enkelte sagsområde f.eks. domsmandssager i forhold til sager uden domsmænd indenfor straffesagsområdet. 2. Vægtning mellem sagsområder f.eks. straffesager i forhold til civile sager. 3. Vægtning af årsværk f.eks. jurister i forhold til kontorpersonale. De tre vægtningsmodeller beskrives nærmere nedenfor.

3 3 Ad 1 Denne vægtningsmodel vægter sagerne indenfor de enkelte sagsområder på baggrund af sagsvægte fastlagt i I 2010 skete der en forenkling af sagsvægtningsmodellen for byretterne. Grundlaget for forenklingen var vægtningsdata for 2008 og 2009 efter den tidligere model. Modellen blev taget i brug med virkning fra 1. januar Der foreligger i øvrigt et særskilt notat, hvor den forenklede vægtningsmodel er nærmere beskrevet. Ad 2 Den anden vægtningsmodel har til formål at vægte sagsområderne straffesager, civile sager, fogedsager, skiftesager og notarialforretninger overfor hinanden. Vægtene anvendt fra 1. januar 2011 og fremefter tager udgangspunkt i forholdet mellem den gennemsnitlige lønudgift ( ) pr. vægtet sag på de enkelte sagsområder. Vægtene er dels beregnet særskilt for henholdsvis kontorpersonale og juridisk personale og dels samlet for alle personalegrupper. Ved genberegningen af 2010-tallene er de nye vægte for de enkelte sagsområder anvendt. Vægtene fremgår af tabellen nedenfor. Sagsområde Jurister Kontorfunktionærer Samlet Civile sager 3,7684 2,4333 3,1393 Straffesager 1,6753 1,2739 1,4847 Fogedsager 0,2883 0,5156 0,3965 Skiftesager 1,3991 2,2057 1,7768 Notarialforretninger 0,0464 0,2568 0,1448 De sagstal, der er vægtet samlet på tværs af sagsområder, fremgår af kolonnen samlet i arket Aktivitet. De indgår ved beregningen af rettens samlede produktivitet. Der foretages tilsvarende en opgørelse af den samlede aktivitet for henholdsvis jurister og kontorpersonale, som anvendes til at fastlægge den samlede produktivitet og produktiviteten på de enkelte sagsområder for disse personalegrupper. Ad 3 Den sidste vægtningsmodel er vægtningen af årsværk. Denne vægtningsmodel tager hensyn til forskelle i personalesammensætningen mellem retterne og de hermed forbundne lønomkostninger. Vægtene for de forskellige personalegrupper henholdsvis juridisk personale, kontorpersonale, og øvrigt personale beregnes som den relative lønforskel mellem personalegrupperne. Det er valgt ikke at foretage en vægtning af elever og ansatte i beskæftigelsesordning mv. De anvendte vægte fremgår af tabellen.

4 4 Grpnr. Gruppe Vægt 1 Jurister 1,54 2 Kontorfunktionærer 0,71 3 Elever 0 4 Beskæftigelsesordn. mv. 0 5 Øvrige ansatte 0,77 Et eksempel til illustration: To retter har nøjagtig samme antal sager og ens sagssammensætning og derudover har de nøjagtig samme årsværksforbrug. Den eneste forskel på de to retter er, at den ene ret har en personalesammensætning, hvor der er forholdsmæssigt flere jurister end i den anden ret. Hvis produktiviteten beregnes som antal årsværk i forhold til antal vægtede sager, vil to retter få præcis det samme resultat. Men hvis produktiviteten beregnes som antal vægtede sager pr. vægtede årsværk, vil den ret med forholdsvis flere jurister få en lavere produktivitet end den anden ret. Dette er udtryk for, at lønomkostninger pr. vægtet sag er højere. Årsværksvægtene er ligeledes opdateret i forbindelse med forenklingen af sagsvægtene i 2010, herunder ved genberegning af Årsværk De årsværk (baseret på bevillingstimer), der anvendes ved udarbejdelsen af årsnøgletal, jf. arket Årsværk Personalekategorier er korrigeret for en række forhold. Der kompenseres for følgende forhold ved opgørelse af årsværksforbruget: Langtidssygdom (og efterfølgende deltidssygemelding) Lønnet barselsorlov og øvrige orlovsforløb med løn Deltagelse i møder i Hovedsamarbejdsudvalget, udvalg nedsat af DHA (Domstolenes Hovedsamarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg) og udvalg nedsat af Domstolsstyrelsen mv. Organisationsformænd (Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigforeningen, HK Landsklubben for Danmarks Domstole og Domstolenes Tjenestemandsforening). Dommerfuldmægtige under uddannelse (indgår kun med 2/3 årsværk) Udlån af personale til andre retter Uoverensstemmelser i forhold til årsværksforbrug konstateret ved uddatakontrol Fritstillinger Følgende forhold medfører tillæg ved opgørelse af årsværksforbruget: Bistand fra sættedommere mv. Lån af personale fra andre retter I forhold til byretter med et eller flere afdelingskontorer kompenseres der med henholdsvis 1 juristårsværk og 2 kontorfunktionærsværk pr. afdelingskontor. Denne kompensation svarer til det ekstra antal årsværk, som de pågældende retter får tildelt ved udmøntning af lønsummen.

5 5 Ved beregning af den samlede produktivitet ved retten, for juristerne og for kontorpersonalet indgår også årsværk til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af rettens samlede produktivitet på de enkelte sagsområder i arket Produktivitet. Samlet, er de årsværk, der er registreret under generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner mv. nøgletalsfordelt på sagsområderne. Formålet hermed er at gøre produktiviteten uafhængig af forskelle mellem retterne for så vidt angår det antal årsværk, der anvendes til ledelse og administration mv. Årsværkene er fordelt i henhold til den procentvise fordeling af årsværk mellem sagsområderne ved den enkelte ret. Ved beregning af produktiviteten for jurister og kontorpersonale på de enkelte sagsområder indgår ikke årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. Som følge af årsværkskorrektionerne kan årsværksforbruget ikke sammenlignes med opgørelserne i årsrapport, SLS og SOL mv. 4. HR-data mv. Der er medtaget centrale HR-data i årsnøgletallene for at give et mere nuanceret billede. Disse data om gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder og personaleomsætning er alle trukket i Isola3, som Moderniseringsstyrelsen står for driften af. Forudsætningerne i forhold til tilblivelsen af disse tal kan ses på Isola3, men er også beskrevet neden for i bilag A. Retten skal være opmærksom på, at sammenligningstallene for 2012 er behæftet med usikkerhed for flere byretter grundet problemer med indberetningen i 2012 og den manglende mulighed for beregning i ISOLA som følge heraf. I 2013 sammenlignes det gennemsnitlige sygefravær ved den enkelte byretter med det gennemsnitlige sygefravær samlet for byretterne. Der er som følge heraf også foretaget en beregning af det gennemsnitlige sygefravær samlet for byretterne i Herudover er der medtaget oplysninger om det samlede lønsumsforbrug ved de enkelte retter med henblik på, at man kan danne sig et indtryk af, hvad det koster at drive et velfungerende retsvæsen. 5. Beregninger Nedenfor beskrives hvilke tal, der indgår i de enkelte beregningsark i årsnøgletallene, herunder hvilke beregninger der er foretaget. Overblik. Der er tale om et oversigtsark med udvalgte data. Alle data kan genfindes i efterfølgende ark, hvorfor beskrivelsen af tal og udregning mv. fremgår neden for under de enkelte ark. Produktivitet samlet. Den samlede produktivitet for retten beregnes ved at holde den samlede aktivitet målt som afsluttede vægtede sager op mod det samlede vægtede årsværksforbrug inkl. årsværk anvendt til generel ledelse og administration mv. På de enkelte sagsområder fremkommer rettens samlede produktivitet ved at holde den samlede aktivitet målt ved de vægtede afsluttede sager inden for sagsområdet op mod det samlede vægtede årsværksforbrug på området med tillæg af en forholdsmæssig andel af det årsværksforbrug, der anvendes til generel ledelse og administration mv. ved retten. Retssager er en fælles beregning af produktivitet for civile sager og straffesager efter samme princip. Resultatet er indekseret, så den gennemsnitlige produktivitet ved

6 6 byretterne i 2011 svarer til indeks 100. Det er valgt at fastholde byretternes gennemsnit for 2011 som indeks 100, idet det giver mulighed for at sammenligne og 2013-tallene direkte med produktivitetstallene for Det er muligt at foretage en sammenligning i forhold til gennemsnittet for byretterne og den 5. bedste byret. Produktivitet jurister. Den samlede produktivitet for juristerne beregnes ved at holde den samlede juristaktivitet målt som afsluttede vægtede sager op mod det samlede vægtede årsværksforbrug for juristerne inkl. årsværk anvendt til generel ledelse og administration mv. På de enkelte sagsområder fremkommer juristernes produktivitet ved at holde aktiviteten målt som vægtede afsluttede sager inden for sagsområdet op mod det samlede juristårsværksforbrug på området. Der tillægges ikke en forholdsmæssig del af juristernes årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. Retssager er en fælles beregning af produktivitet for civile sager og straffesager efter samme princip. Resultatet er indekseret, så den gennemsnitlige produktivitet ved byretterne i 2011 svarer til indeks 100. Det er valgt at fastholde byretternes gennemsnit for 2011 som indeks 100, idet det giver mulighed for at sammenligne og 2013-tallene direkte med produktivitetstallene for Det er muligt at foretage en sammenligning i forhold til gennemsnittet for byretterne og den 5. bedste byret. Produktivitet kontorpersonale. Den samlede produktivitet for kontorpersonalet beregnes ved at holde den samlede aktivitet for kontorpersonalet målt som afsluttede vægtede sager op mod det samlede vægtede årsværksforbrug for kontorpersonalet inkl. årsværk anvendt til generel ledelse og administration mv. På de enkelte sagsområder fremkommer kontorpersonalets produktivitet ved at holde aktiviteten målt som vægtede afsluttede sager inden for sagsområdet op mod det samlede årsværksforbrug for kontorpersonalet på området. Der tillægges ikke en forholdsmæssig del af kontorpersonalets årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. Retssager er en fælles beregning af produktivitet for civile sager og straffesager efter samme princip. Resultatet er indekseret, så den gennemsnitlige produktivitet ved byretterne i 2011 svarer til indeks 100. Det er valgt at fastholde byretternes gennemsnit for 2011 som indeks 100, idet det giver mulighed for at sammenligne og 2013-tallene direkte med produktivitetstallene for Det er muligt at foretage en sammenligning i forhold til gennemsnittet for byretterne og den 5. bedste byret. Generel ledelse og administration. Ved årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. forstås årsværksforbrug tidsregistreret under kategorierne ledelse og administration, hjælpefunktioner og transport. Dette årsværksforbrug er opgjort for de enkelte personalegrupper og samlet for retten. Samtidig sammenholdes årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. med rettens årsværksforbrug, hvorved der fremkommer en procentandel anvendt til generel ledelse og administration mv. Det er muligt at sammenligne den enkelte ret i forhold til det samlede årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. ved byretterne samt procentdelen til dette. Aktivitet ved retten. Aktiviteten måles som vægtede afsluttede sager. Ved opgørelse af den samlede aktivitet sker der en vægtning inden for de enkelte sagsområder og derefter en samvægtning af aktiviteten på de enkelte sagsområder. Dette ud fra den gennemsnitlige tyngde af sagerne på de enkelte sagsområder. På de enkelte sagsområder opgøres aktiviteten for både jurister og kontorpersonale. Målopfyldelse straffesager. Tabellen viser rettens målopfyldelse for de mål, der i fællesskab med byretspræsidenterne er fastsat for sagsbehandlingstiden opdelt på bestemte tidsintervaller. Målene vedrørende voldssager og voldtægtssager er eksternt fastsat. Den enkelte byret kan

7 7 sammenligne sig i forhold til målsætningen for det enkelte år, den gennemsnitlige målopfyldelse for byretterne og målopfyldelsen for den 5. bedste byret. Målopfyldelse civile sager og målopfyldelse fogedsager. Se under målopfyldelse straffesager. Alle mål for civile sager og fogedsager er fastsat sammen med byretspræsidenterne. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid straffesager. Tabellen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage for udvalgte sagstyper på straffesagsområdet. Det er muligt at sammenligne i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid civile sager. Tabellen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage for udvalgte sagstyper på civilsagsområdet. Det er muligt at sammenligne i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fogedsager. Tabellen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage for almindelige fogedsager, særlige fogedsager, betalingspåkrav og tvangsauktioner, der alle indeholder forskellige underliggende sagstyper. Det er muligt at sammenligne i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid skiftesager. Tabellen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage for udvalgte sagstyper på dødsboskifteområdet. Det er muligt at sammenligne i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret. HR-nøgletal og lønsumsforbrug. Det gennemsnitlige sygefravær opgøres i dage pr. ansat (årsværk). Sygefravær inkluderer deltidssygdom, men ikke barns sygdom, omsorgsdage og særlige feriedage. Ansatte under socialt kapitel indgår ikke i opgørelsen. Personaleomsætningen viser andelen af afgåede medarbejdere i forhold til det gennemsnitlige antal årsværk over året. Lønsumsforbruget er angivet i mio. kr. og inkluderer egentlig løn, over- og merarbejde, stævningsmænd, refusioner og pensionsbidrag. Det er muligt at foretage en sammenligning med gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret. Det giver dog ikke mening at tale om 5. bedste byret i forhold til personaleomsætning og lønsumsforbrug. Årsværksforbrug for de enkelte personalegrupper. I denne tabel angives rettens årsværksforbrug for de enkelte personalegrupper absolut og indekseret. Det er muligt at sammenligne i forhold til det samlede årsværksforbrug ved byretterne. Årsværkene er korrigeret for de forhold, der nævnes oven for under pkt. 2. Årsværksforbruget kan derfor ikke umiddelbart stemmes af i forhold til årsrapport, SLS og SOL mv. Årsværksforbrug på de enkelte sagsområder. I denne tabel angives rettens årsværksforbrug på de enkelte sagsområder og opgøres samtidig procentuelt i forhold til rettens samlede årsværksforbrug. Som følge af, at der også er årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. er det ikke muligt at summere op til 100 % i tabellen. Endvidere er årsværkene korrigeret for de forhold, der nævnes oven for under pkt. 2. Årsværksforbruget kan derfor ikke umiddelbart stemmes af i forhold til SLS.

8 8 I Isola3 er fraværsstatistikken, fraværstyper, defineret således: 1BILAG A Fraværstyper er den statistik i ISOLA, hvor du kan trække oplysninger fordelt på forskellige fraværsårsager. Statistikken over fraværstyper er velegnet til at følge virksomhedens fravær fordelt på forskellige fraværsårsager. Fraværstyper giver samtidig adgang til at sammenligne fravær mellem statslige virksomheder på en let tilgængelig måde. Der er følgende fraværsårsager: Sygefravær (inkl. arbejdsskade). Delvis sygemelding med nedsat tid. (*) Barns 1. sygedag. Barsel og adoption. Særlige feriedage. (**) (*) Denne fraværsårsag optræder første gang i 1. kvt (**) Denne fraværsårsag indeholder også feriefridage indtil Du har mulighed for at vælge en, flere eller samtlige fraværsårsager som grundlag for statistikken. I Fraværstyper er fraværet opgjort i gennemsnitligt antal fraværsdage pr. ansat for den opgørelsesperiode, som du vælger. Der optræder både fraværsperioder, der er afsluttet og uafsluttet ved det valgte kvartals/års udgang. Der er mulighed for at fravælge ansatte på beskæftigelsesordninger under socialt kapitel i statistikken, hvis du vælger en periode fra 2. kvt og frem. Der er forskel på datagrundlaget for Fraværstyper og Fraværsperioder. Fraværstyper indeholder både afsluttede og uafsluttede perioder, mens fraværsperioder kun indeholder afsluttede perioder. Læs mere om forskellen mellem Fraværstyper og Fraværsperioder. Endvidere er der anført følgende om personaleomsætning i Isola3: Med Personaleomsætningsstatistikkerne kan du følge og analysere udskiftningen af personale på forskellige måder. Du har mulighed for at få medarbejderudskiftningen opgjort som personaleomsætning og nettotilgang eller som reel tilgang og afgang i årsværk. Personaleomsætnings- og nettotilgangsprocenterne angiver udskiftningen af personale sat i forhold til det analyserede områdes samlede personale. Personaleomsætningen viser andelen af afgåede i forhold til det gennemsnitlige antal årsværk, mens nettotilgangen også viser, i hvilken retning udskiftningen foregår. Den kan altså fortælle, om der er blevet flere eller færre i en virksomhed i løbet af en periode. Tilgang og afgang angiver derimod de reelle bevægelser opgjort i årsværk. Statistikken er årlig. Fra 2003 og frem løber den fra 31. december ét år til 31. december det efterfølgende år. Tidligere blev statistikken opgjort for perioden 31. maj ét år til 31. maj det efterfølgende år.

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson Retten i Hillerød Jan Forsing og Lisa Andersson Fakta om Retten i Hillerød Tidligere byretter og nye storkommuner i retskredsen Retten i Hillerød omfatter 3 tidligere retter: - Retten i Frederikssund -

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Statens personaleforbrug 2000

Statens personaleforbrug 2000 Løn- og personalestatistik Statens personaleforbrug 2000 Udvikling og status Økonomistyrelsen Løn- og personalestatistik Statens personaleforbrug 2000 Udvikling og status Udsendt af Økonomistyrelsen, juni

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 04/03-2014 J.nr. 11F-ØL-6-13 Østre Landsrets embedsregnskab for 2013 1. Indledning Østre Landsretten oplevede i perioden 2009-2012 en stigning i antallet af civile sager.

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Personalestyrelsen www.perst.dk HR-nøgletal i staten November 2010

Personalestyrelsen www.perst.dk HR-nøgletal i staten November 2010 HR-nøgletal i staten November 2010 HR-nøgletal i staten November 2010 HR-nøgletal i staten Udgivet november 2010 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udgivet elektronisk. Henvendelse

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen OBS: Protokollen er udgået Protokol mellem Tele Danmark Salg & Service, Privat og Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen fra forhandlingsmøde den 24. november 1999 om lokalaftale

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere