Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning nr. 13/2008) 8. april 2013 RN 1402/13 1. I dette notat følger jeg op på sagen om TV 2 Danmark A/S økonomi, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Notatet indeholder følgende konklusion: TV 2 Danmark A/S (TV 2) kom i 2007/2008 ud i økonomiske problemer. Problemerne førte til, at selskabet i 2008 måtte have et midlertidigt lån fra staten. Som en betingelse for godkendelsen af statslånet stillede Europa-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle genoprette selskabets langsigtede rentabilitet. Planen har afhjulpet TV 2 s likviditets- og gældsproblemer, og TV 2 har oplyst, at indførelsen af abonnementsbetaling for hovedkanalen, som planen baserede sig på, har skabt grundlaget for et mere robust TV 2 i fremtiden. Det er på den baggrund min opfattelse, at sagen kan afsluttes. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Jeg bygger min konklusion på følgende: Omstruktureringsplanen blev godkendt af Europa-Kommissionen i april En af TV 2 s konkurrenter anlagde i maj 2012 sag mod Kommissionen for at få godkendelsen annulleret. Søgsmålet er imidlertid trukket tilbage i december 2012, og Kommissionens godkendelse står dermed ved magt. Omstruktureringsplanen har afhjulpet selskabets økonomiske problemer på kort sigt, og TV 2 har oplyst, at planen samtidig har sikret grundlaget for et mere robust TV 2 på længere sigt. Dette er dels sket ved, at TV 2 i 2010 som følge af frasalg af aktiver kunne indfri det statslige lån på 223 mio. kr. og blive gældfri, dels ved at der er indført abonnementsbetaling på TV 2 s hovedkanal fra Abonnementsbetalingen sikrer ifølge TV 2 et mere stabilt indtægtsgrundlag for TV 2 og dermed en mere robust forretningsmodel. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 Europa-Kommissionens afgørelse indeholdt som vilkår for godkendelsen af omstruktureringsplanen bl.a. et krav om, at den danske stat skulle gennemføre en uafhængig analyse af TV 2 s kapitalstruktur ved at sammenligne den med andre relevante medieselskabers og hvis der var tale om væsentlige afvigelser tilpasse kapitalstrukturen på selskabets generalforsamling i april 2013 for at rette op på denne situation. Vilkåret skulle sikre, at planen ikke førte til, at TV 2 blev overkapitaliseret. I forlængelse af den analyse, som Kulturministeriet har fået foretaget, indstiller TV 2 i årsrapporten for 2012, at der på generalforsamlingen i april 2013 træffes beslutning om udlodning af udbytte på 135 mio. kr. til staten med henblik på tilpasning af selskabets kapitalstruktur. TV 2 s ledelse har vurderet, at en sådan udlodning er forsvarlig på trods af de igangværende retssager mod selskabet. I. Baggrund 2. Jeg afgav i maj 2009 en beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Beretningen handler om årsagerne til TV 2 s økonomiske problemer i Problemerne første til, at selskabet i 2008 havde behov for midlertidig statslig låntagning. Beretningen viste bl.a., at TV 2 s økonomiske problemer skyldtes, at TV 2 s daværende direktion og bestyrelse generelt havde håndteret økonomien utilfredsstillende. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de bl.a., at TV 2 s økonomiske problemer skyldtes dårlig ledelse og utilfredsstillende økonomistyring hos den daværende direktion og bestyrelse. Statsrevisorerne fandt det samtidig særdeles relevant, at Kulturministeriet havde igangsat en række initiativer, der skal sikre, at statens midler forvaltes forsvarligt, og at staten ikke lider tab. 4. Som svar på beretningen afgav kulturministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i september Heri redegjorde ministeren for de initiativer, der var iværksat i forlængelse af beretningen. Ministeren oplyste bl.a., at der på baggrund af kritikken i beretningen var iværksat en granskningsundersøgelse, der havde til formål at vurdere, om der forelå et juridisk grundlag for at gennemføre et erstatningskrav mod TV 2 s tidligere bestyrelse og direktion for tab, som selskabet måtte have lidt som følge af selskabets økonomiske og forretningsmæssige dispositioner. Samtidig redegjorde ministeren for, at TV 2 s nye ledelse havde iværksat flere initiativer for at forbedre styringen i selskabet, ligesom Kulturministeriet havde iværksat en række tiltag for at styrke ministeriets tilsyn. Endelig oplyste ministeren, at den danske stat havde anmeldt en omstruktureringsplan for TV 2 over for Europa-Kommissionen. Omstruktureringsplanen skulle udarbejdes som en konsekvens af, at staten i 2008 havde tildelt TV 2 et midlertidigt statslån. 5. På baggrund af kulturministerens redegørelse afgav jeg i oktober 2009 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4. I notatet fremlagde jeg mine planer for den videre opfølgning på beretningen. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for I notatet lovede jeg, at jeg ville følge udviklingen på følgende områder: resultatet af granskningsundersøgelsen resultatet af Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV I september 2010 fulgte jeg op på sagen med et notat om den fortsatte udvikling i TV 2 s økonomi. Notatet handler om opfølgningen på resultatet af granskningsundersøgelsen. På tidspunktet for udarbejdelsen af notatet forelå der ikke nyt om Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2, og punktet blev derfor ikke behandlet i notatet.

4 3 Jeg oplyste også, at jeg betragtede punktet vedrørende resultatet af granskningsundersøgelsen som afsluttet. Samtidig lovede jeg, at jeg fortsat ville følge udviklingen med hensyn til: resultatet af Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2. I dette notat redegør jeg for resultaterne af min opfølgning vedrørende omstruktureringsplanen for TV 2. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Opfølgning på Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2 7. Jeg gennemgår i det følgende status i forhold til Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2. Jeg har herunder fulgt op på, om planen er godkendt, og om gennemførelsen af planen har ført til, at TV 2 s økonomiske problemer er blevet løst. Gennemgangen er baseret på drøftelser og brevveksling med Kulturministeriet. III. Godkendelsen af omstruktureringsplanen 8. Som reaktion på TV 2 s økonomiske problemer gav Kulturministeriet i august 2008 TV 2 adgang til midlertidig statslig låntagning på op til 1 mia. kr. Den midlertidige låneadgang var forinden godkendt af Europa-Kommissionen efter reglerne om støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Ved anvendelsen af muligheden for at yde lån til TV 2 forpligtede den danske stat sig til inden 6 måneder at udarbejde en omstruktureringsplan for TV 2, der skulle sikre genoprettelse af selskabets langsigtede rentabilitet. Omstruktureringsplanen skulle ligeledes godkendes af Europa-Kommissionen. I januar 2009 blev der ved tillægsaftale til Medieaftale indgået en politisk aftale om en omstruktureringsplan for TV 2, der som udgangspunkt dækkede en omstruktureringsperiode frem til 31. december Planen havde til formål at rette op på TV 2 s forretningssvagheder særligt den alt for store vægt på kortfristet gæld på TV 2 s balance og en forretningsmodel for TV 2 s hovedkanal, som ikke blev vurderet til at være bæredygtig på grund af selskabets totale afhængighed af finansiering via konjunkturfølsomme reklameindtægter. Planen baserede sig således bl.a. på hovedkanalens overgang til betalings-tv-kanal pr. 1. januar Omstruktureringsplanen blev i februar 2009 sendt til Europa-Kommissionen, der i juli 2009 indledte en formel undersøgelsesprocedure med det formål at undersøge, om støtten var i overensstemmelse med ovennævnte regelsæt. Formålet var især at vurdere, om TV 2 ville kunne overleve uden fortsat statsstøtte, og om de i planen indeholdte foranstaltninger til modvirkning af støttens konkurrencefordrejende virkning stod i et rimeligt forhold til statsstøtten. Samtidig fik interesserede parter mulighed for at afgive bemærkninger til planen. Proceduren blev afsluttet med, at planen blev godkendt den 20. april Det skete efter, at planen var blevet justeret som følge af, at der politisk var indgået aftale om, at hovedkanalens overgang til betalings-tv-kanal skulle ske efter en ren betalingsmodel og ikke efter den oprindeligt forudsatte TV 2-alene-kort-model, der indebar, at TV 2 ikke skulle opkræve betaling fra husstande, der ikke i øvrigt abonnerede på betalings-tv. 10. Europa-Kommissionens godkendelse blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 23. februar Datoen for offentliggørelsen har betydning, idet det først efter dette tidspunkt er muligt at iværksætte eventuelle klagesager.

5 4 TV 2 s konkurrent Viasat anlagde den 18. maj 2012 sag ved Retten i Luxembourg med påstand om, at Kommissionens godkendelse skulle annulleres. Det var Viasats påstand, at Kommissionen begik en retlig fejl, da Kommissionen ikke i vurderingen havde inddraget støtte, som var blevet tildelt TV 2 via de regionale tv-foretagender. Viasat har efterfølgende begæret søgsmålet trukket tilbage, og Retten har i december 2012 slettet sagen. Dermed står Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen ved magt. IV. Gennemførelsen af omstruktureringsplanen 11. Forud for udarbejdelsen af omstruktureringsplanen gennemførte en ekstern finansekspert en analyse af TV 2 s virksomhed, økonomi og rammebetingelser. I analysen blev det konkluderet, at TV 2 som nævnt havde 2 hovedproblemer, der skulle løses i forbindelse med omstruktureringsplanen: TV 2 havde på kort sigt et gældsproblem. TV 2 s gæld var ikke hensigtsmæssig i forhold til TV 2 s størrelse, indtjening og kapitalstruktur. Gælden skulle nedbringes. TV 2 s forretningsmodel blev ikke vurderet til at være bæredygtig på længere sigt. TV 2 havde underskud på hovedkanalen, og der var udsigt til, at underskuddet hvis der ikke blev reageret ville stige de kommende år, så selskabet samlet set ikke ville have en levedygtig økonomi. Underskuddet skyldtes, at indtægter fra reklamer som følge af stigende konkurrence og faldende seertal havde udvist en faldende tendens. Samtidig er hovedkanalen omfattet af en public service-forpligtelse, der begrænser TV 2 s mulighed for at reducere omkostningerne i takt med de faldende reklameindtægter. 12. Omstruktureringsplanen indeholdt initiativer, der havde til formål at afhjælpe begge problemer. Planen indeholdt desuden et vilkår i form af en bestemmelse om, at TV 2 så længe selskabet var under omstrukturering og havde adgang til statslige lån ikke måtte åbne nye tv- og radiokanaler. Tabel 1 viser initiativerne og indeholder desuden en status i forhold til gennemførelsen af initiativet. Tabel 1. Initiativer/vilkår i omstruktureringsplanen Initiativer/vilkår i omstruktureringsplanen Initiativer gældsproblemet Om muligt frasalg af 50 % ejerskabsinteresser i sendenet (master, transmissionsnet og driftsselskabet Broadcast Service Danmark). Belåning af Kvægtorvet i Odense. Udsættelse og nedjustering af planlagte kapitalinvesteringer og salg af TV 2 s ejerandele i en række mindre selskaber. Yderligere statslige garanti- og kreditfaciliteter (til et samlet beløb på mio. kr.). Status Sendenettet (både DR s og TV 2 s del) blev i september 2010 solgt til Teracom AB. Kvægtorvet i Odense blev belånt med 80 mio. kr. TV 2 frasolgte mindretalsinteresser i visse virksomheder (bl.a. Momondo i 2011). Dette element blev aldrig iværksat, bl.a. som følge af salget af sendenettet. Besparelser på driften. TV 2 har gennemført besparelser i løbet af 2008 og 2009 for i alt ca. 200 mio. kr. Initiativer TV 2 s forretningsmodel TV 2 skal fra 1. januar 2012 have adgang til at opkræve abonnementsbetaling. Vilkår TV 2 må ikke åbne nye tv-kanaler (og radiokanaler) i omstruktureringsperioden. Abonnementsbetaling på 10 kr. pr. måned er iværksat den 1. januar Bestemmelsen blev efterlevet frem til, at bestemmelsen blev ophævet ved omstruktureringsperiodens udløb pr. januar TV 2 går i foråret 2013 i luften med en ny kanal, TV 2 Fri.

6 5 Som det fremgår af tabel 1, er hovedparten af elementerne i planen gennemført. Initiativet om, at staten i omstruktureringsperioden skulle stille yderligere garanti- og kreditfaciliteter til rådighed (op til mio. kr.), blev ikke iværksat. Det skyldtes bl.a. besparelserne på driften og salget af TV 2 s sendenet, der indbragte mere end forventet. Samtidig opretholdt TV 2 s bankforbindelser de kreditfaciliteter, der var til rådighed for TV 2. Initiativerne fra planen havde en positiv effekt på udviklingen i TV 2 s nettogæld, jf. figur 1. Figur 1. Udviklingen i TV 2 s nettorentebærende gæld/indestående for perioden (Mio. kr.) Kilde: TV 2 s årsrapport for 2011 og Det fremgår af figur 1, at TV 2 s nettogæld i perioden steg fra 564 mio. kr. til 659 mio. kr. I 2010 solgte TV 2 sammen med DR sendenettet. Provenuet fra salget blev anvendt til at indfri store dele af TV 2 s gæld, herunder statslånet fra 2008, hvor TV 2 havde trukket i alt 223 mio. kr. TV 2 har herefter haft et nettoindestående. Gennemførelsen af initiativerne fra omstruktureringsplanen har dermed bidraget til, at TV 2 s gældsproblem er blevet løst. Samtidig har planen ført til, at TV 2 efter eget udsagn har fået skabt en sundere forretningsmodel. TV 2 har således i sin årsrapport for 2012 oplyst, at selskabet med indførelsen af abonnementsbetalingen er sikret en mere robust forretningsmodel. V. Tilpasning af TV 2 s kapitalstruktur 13. Europa-Kommissionens afgørelse indeholdt som vilkår for godkendelsen af omstruktureringsplanen bl.a. et krav om, at den danske stat skulle gennemføre en uafhængig analyse af TV 2 s kapitalstruktur. Vilkåret skulle sikre, at planen ikke førte til, at TV 2 blev overkapitaliseret. Den danske regering i praksis Kulturministeriet skulle derfor i slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 lade en uafhængig finansekspert analysere TV 2 s kapitalstruktur ved at sammenligne den med kapitalstrukturen i andre relevante medieselskaber. Hvis TV 2 s kapitalstruktur afveg væsentligt fra medianen eller gennemsnittet for de relevante medieselskaber, skulle den danske regering tilpasse kapitalstrukturen på TV 2 s generalforsamling i april 2013 for at rette op på situationen.

7 6 Retssager mod TV 2 TV 2 s konkurrenter har rejst påstand om, at TV 2 har overtrådt konkurrencereglerne. De samlede retskrav mod TV 2 beløber sig til over 4 mia. kr. med forbehold om forhøjelse. Retssagerne forventes at være langvarige. TV 2 og selskabets juridiske rådgivere er ikke enige i størrelsen på kravene i de anlagte erstatningssager, hvorfor TV 2 ikke har foretaget hensættelser til de mulige krav. Analysen af TV 2 s kapitalstruktur blev gennemført i efteråret 2012 af en uafhængig finansekspert, der i januar 2013 afleverede en fortrolig rapport til Kulturministeriet. Rapporten indeholder en sammenligning af TV 2 s kapitalstruktur med andre selskaber ud fra flere økonomiske nøgletal. I sammenligningen er der som et væsentligt forhold lagt vægt på forholdet mellem TV 2 s nettorentebærende gæld og indtjening. Ifølge TV 2 s årsrapport for 2012 konkluderes det i analysen, at TV 2 s egenkapital er 135 mio. kr. for høj. I denne vurdering er der som forudsat af Kulturministeriet ved udarbejdelse af kommissoriet for analysen ikke taget hensyn til, at TV 2 er genstand for flere retssager anlagt af TV 2 s konkurrenter. Retssagerne vedrører samlet erstatningskrav mod TV 2 på over 4 mia. kr. Det fremgår af TV 2 s årsrapport for 2012, at TV 2 på grund af de igangværende retssager og afhængigheden af konjunkturfølsomme reklameindtægter har brug for et betydeligt finansielt beredskab. På trods af dette vurderer TV 2 s ledelse, at en udlodning af 135 mio. kr. er forsvarlig. TV 2 har derfor indstillet til selskabets generalforsamling ultimo april 2013, at der udbetales et udbytte på 135 mio. kr. til den danske stat. Dette sker med henblik på tilpasning af selskabets kapitalstruktur. Det er ministeriets opfattelse, at det sidste vilkår for Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen for TV 2 hermed er opfyldt. VI. Afslutning 14. Omstruktureringsplanen, der blev iværksat i forlængelse af TV 2 s økonomiske problemer i 2007/2008, er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. Planen har afhjulpet TV 2 s likviditets- og gældsproblemer. TV 2 har samtidig oplyst, at indførelsen af abonnementsbetaling for hovedkanalen, som planen baserede sig på, har skabt grundlaget for et mere robust TV 2 i fremtiden. Det er på den baggrund min opfattelse, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne

Beretning til statsrevisorerne om. Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne Beretning til statsrevisorerne om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne Februar 2002 RB B302/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Dansk Tipstjeneste A/S

Dansk Tipstjeneste A/S Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Beretning til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Februar 2000 RB C101/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere