Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus"

Transkript

1 Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har i høj grad behov for en omfattende renovering, såfremt de fortsat skal kunne bruges af den kommunale administration. Set i sammenhæng med det nuværende ressourceforbrug i form af ekstra transporttid og uhensigtsmæssige arbejdsrutiner overvejer Egedal Kommune at etablere en ny rådhusbygning, der kan samle den kommunale administration. Egedal Kommune har på den baggrund bedt PwC om at foretage en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved en realisering af et nyt rådhus, herunder hvordan finansieringsgrundlaget for etableringen af det nye rådhus mest hensigtsmæssigt tilvejebringes. Dette notat besvarer følgende delspørgsmål: 1. Hvordan påvirker etableringen af et nyt rådhus den kommunale økonomi over en samlet projektperiode på 25 år? 2. Hvad er de økonomiske konsekvenser for Egedal Kommune ved en finansiering af det nye rådhus gennem henholdsvis en udvidelse af det eksisterende SOLTarrangement og låneoptagelse gennem Kommunekredit? Metode Som grundlag for besvarelsen af delspørgsmålene er de forventede kommunale betalinger blevet fastlagt herunder forventede betalinger forbundet med en videreførelse af de eksisterende rådhuse samt opførelsen af et nyt rådhus. De fremtidige kommunale betalinger er et resultat af omkostninger og indtægter forbundet med: Investeringer i et nyt rådhus/renovering af eksisterende rådhuse Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Indtægter fra salg af eksisterende rådhuse (ved opførsel af nyt rådhus) Sparede kommunale omkostninger til energi og transport (ved opførsel af nyt rådhus) Effektiviseringsgevinster (ved opførsel af nyt rådhus). PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

2 Til brug for opstillingen af de fremtidige kommunale betalinger er der taget udgangspunkt i den tidligere udarbejdede business case fra Ernst & Young samt input fra Egedal Kommune. PwC har i forbindelse med nærværende arbejde således ikke opstillet egne forudsætninger for anlægsomkostninger, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, sparede kommunale omkostninger mv. De centrale forudsætninger fremgår af bilag 1. De fremtidige betalinger sammenlignes med de forventede betalinger ved en fortsættelse af de eksisterende rådhusfaciliteter (marginalbetragtning) over en 25-årig periode, hvorefter den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning beregnes. Nedenfor præsenteres resultaterne af det gennemførte arbejde. Totaløkonomisk vurdering Sammenlignet med en renovering og videreførelse af de eksisterende faciliteter vil opførelsen af et nyt rådhus initialt medføre en større investering. Efter opførelsen af det nye rådhus vil den kommunale økonomi dog blive forbedret gennem en realisering af en række effektiviseringsgevinster og sparede kommunale omkostninger. Den kommunaløkonomiske påvirkning over projektets levetid (totaløkonomisk vurdering) kan ud fra et marginalt perspektiv sammenfattes i figur 1 1. Figur 1: Kommunaløkonomisk påvirkning (før finansiering) over projektets levetid i forhold til at bibeholde de eksisterende rådhuse DKK' Marginal påvirkning før finansiering Akkumuleret over tid Som det fremgår af grafen, udgør de ekstra kommunale omkostninger ved opførelse af et nyt rådhus sammenlignet med en renovering af de eksisterende faciliteter i år 2013 ca. DKKm 127,5 (jf. bilag 2). Beløbet udtrykker forskellen i investeringer til henholdsvis renoveringen af de eksisterende faciliteter (ca. DKKm 82) samt et nyt rådhus (DKKm 210). Projektøkonomien forbedres ligeledes på grund af salget af rådhusene i Ølstykke og Smørum (værdi DKKm 30), der dog først er indregnet i 2014 som følge af et forventet salg på dette tidspunkt. 1 Se bilag 1 for en detaljeret gennemgang af de enkelte budgetforudsætninger. 2 af 7 September 2011

3 Fra år 2014 begynder Egedal Kommune at realisere de forventede effektiviseringsgevinster, samtidig med at der spares en række omkostninger til energi og transport. Projektet medfører derfor (før finansiering) en positiv økonomisk effekt for Egedal Kommune fra år 2014 og frem. Set over hele projektets levetid opvejes den initialt højere investering af de forventede fremtidige økonomiske fordele. Opførelsen af et nyt rådhus er således under de givne forudsætninger og set over hele projektets levetid en fornuftig investering, set ud fra et økonomisk perspektiv. Vurdering af finansieringsmuligheder Med henblik på at bestemme de likviditetsmæssige konsekvenser ved Egedal Kommunes forskellige alternativer er de kommunale betalinger ved tre forskellige former for finansiering blevet beregnet: 1. Etablering af nyt rådhus, inklusive effektivisering, drift og vedligehold over en periode på 25 år, under forudsætning af finansiering via Kommunekredit over 25 år. 2. Etablering af nyt rådhus, inklusive effektivisering, drift og vedligehold over en periode på 25 år, under forudsætning af finansiering via Kommunekredit over 18 år. 3. Etablering af nyt rådhus, inklusive effektivisering, drift og vedligehold over en periode på 25 år, under forudsætning af finansiering via SOLT-projektet over 18 år Figur 2 sammenfatter de årlige likviditetsmæssige konsekvenser for Egedal Kommune sammenholdt for hvert af de tre finansieringsalternativer. Grafen viser de ekstra/mindre betalinger ved etablering af et nyt rådhus sammenlignet med en fortsættelse af de eksisterende (marginalbetragtning). Figur 2: Årlig kommunaløkonomisk gevinst i forhold til eksisterende rådhuse DKK' Nyt rådhus, finansieret ved 25-årigt lån i Kommunekredit Nyt rådhus, finansieret ved 18-årigt lån i Kommunekredit Nyt rådhus, finansieret over SOLTarrangementet af 7 September 2011

4 Af figur 2 fremgår det, at alle tre finansieringsalternativer medfører en forringet kommunal likviditet i en kort årrække på 3 til 5 år efter opførelsen af det nye rådhus (dog vil der ved finansiering via SOLT være en midlertidig positiv effekt de tre første år). Den kommunale likviditetspåvirkning er dog derefter i de to finansieringsalternativer via Kommunekredit positiv for alle årene fremover sammenlignet med en renovering og fortsat drift af de eksisterende faciliteter. SOLT-finansieringen er tæt på at være likviditetsneutral i årene fra 2016 til 2030, hvorefter der opnås en markant likviditetsforbedring i forhold til renovering og fortsat drift af de eksisterende rådhuse. Figur 2 viser ligeledes, at den årlige kommunale likviditetspåvirkning i høj grad afhænger af, hvilken periode projektet afdrages over. Såfremt Egedal Kommune ønsker at afdrage investeringen frem mod år 2030, kan dette under de givne forudsætninger med fordel ske gennem en udvidelse af det eksisterende SOLT-arrangement, da dette er lidt billigere end finansiering via Kommunekredit. Ved at benytte muligheden for finansiering via SOLT-arrangementet undgår man samtidig at øge Egedal Kommunes langfristede gæld. Såfremt det nye rådhus finansieres gennem Kommunekredit vil Egedal Kommune årligt som fastlagt i budgettet for indbetale DKKm 17,3 (i 2010-priser) frem til og med 2015, hvorefter betalingen kan reduceres til DKKm 9,5, hvilket er tilstrækkeligt til at sikre at der i 2030 er midler til at tilbagekøbe aktiverne samt er en ekstra saldo på DKKm81. Dette betyder, at renter og afdrag på DKKm 11,6 ved 25-årige lån i Kommunekredit (DKKm 14,3 ved 18-årigt lån) skal finansieres via kommunens kassebeholdning/drift. Vælges finansiering gennem SOLT skal Egedal Kommune, i stedet for at reducere den årlige indbetaling til DKKm 9,5 fra 2016, fortsætte med den årlige indbetaling på DKKm 17,3 (i 2010-priser) frem til Derudover skal der foretages en ekstra årlig betaling fra 2015 til 2030 til depotet på DKKm 5,1 for at modsvare de nye forpligtigelser. Det mest fordelagtige af de tre alternativer afhænger af kommunale præferencer i forhold til løbetiden på finansieringen. Eksempelvis vil den kommunale likviditet i de fleste af årene påvirkes hårdere i finansieringsperioden, hvis der vælges finansiering gennem SOLT (løbetid 18 år) eller et lån gennem Kommunekredit på 18 år i forhold til et lån på 25 år gennem Kommunekredit. Til gengæld vil man med en finansiering med en løbetid på 18 år (for både SOLT og Kommunekredit) blive likviditetsmæssigt påvirket markant mindre i årene fra 2031 til 2037 end ved et lån via Kommunekredit med en løbetid på 25 år. 4 af 7 September 2011

5 Bilag 1: Centrale forudsætninger Centrale forudsætninger Renteniv eauer Rente på 25-årigt lån via Kommunekredit, % 4,08% Rente på 18-årigt lån via Kommunekredit, % 4,06% Rente af indestående på SOLT-depotet, % 4,00% Rente på leasingkontrakter, % 2,66% Forudsætninger vedrørende SOLT -arrangementet Årlig indbetaling til SOLT-depotet før evt. finansiering via SOLT (2010-priser), DKK' Samlet leasinggæld primo 2012, DKK' Indestående på SOLT-depotet primo 2012, DKK' Indestående på SOLT-depotet i 2030 v ed finansiering gennem Kommunekredit, DKK' Indestående på SOLT-depotet i 2030 v ed finansiering gennem SOLT, DKK' Restindfrielse af leasingkontrakt Ølstykke i 2030, DKK' Restindfrielse af leasingkontrakt Stenløse 2025, DKK' Besparelser v ed etablering af ny t rådhus Effektiviseringsgevinst pr. år de første 5 år, % 1,00% År 1 (2014), DKK' År 5 (2018), DKK' Sparede transportomkostninger pr. år (2013-priser), DKK' Sparede energiomkostninger pr. år (2013-priser), DKK' Øvrige forudsætninger Inflation, % 2,00% Drifts- og vedligeholdelsesomkostinger pr. kvm., DKK 7 4 Anlægsomkostning, DKK' Salgssum for eksisterenede rådhus, DKK' Årlige y delser v ed finansiering gennem Kom m unekredit Renovering af eksisterende rådhuse, DKK' Nyt rådhus over 25 år via Kommunekredit, DKK' Nyt rådhus ov er 18 år v ia Kommunekredit, DKK' Årlige y delser v ed finansiering v ia SOLT -arrangem ent Nyt rådhus ov er 18 år - Mer indbetaling til SOLT-arrangement (2015 til 2030) ud ov er en grundindbetaling Første indbetaling (2015), DKK' Sidste indbetaling (2030), DKK' af 7

6 Bilag 2: Beregningsgrundlag (specificeret), DKK 000 Drift, DKK' Eksisterende rådhus Heraf Total kernedriftsomkostninger Totale energiomkostninger Totale omkostninger til drift og vedligehold Totale transportomkostninger Nyt rådhus Heraf Total kernedriftsomkostninger Totale energiomkostninger Totale omkostninger til drift og vedligehold Totale transportomkostninger Besparelse ved nyt rådhus Inv estering Renovering af eksisterende rådhus Anlæg af nyt rådhus Indtægter fra salg af Ølstykke og Ledøje Smørum rådhus - (30.000) Mer investering ved nyt rådhus (30.000) Marginal påvirkning før finansiering ( ) Drift, DKK' Eksisterende rådhus Heraf Total kernedriftsomkostninger Totale energiomkostninger Totale omkostninger til drift og vedligehold Totale transportomkostninger Nyt rådhus Heraf Total kernedriftsomkostninger Totale energiomkostninger Totale omkostninger til drift og vedligehold Totale transportomkostninger Besparelse ved nyt rådhus Inv estering Renovering af eksisterende rådhus Anlæg af nyt rådhus Indtægter fra salg af Ølstykke og Ledøje Smørum rådhus Mer investering v ed nyt rådhus Marginal påvirkning før finansiering af 7

7 Drift, DKK' Eksisterende rådhus Heraf Total kernedriftsomkostninger Totale energiomkostninger Totale omkostninger til drift og vedligehold Totale transportomkostninger Nyt rådhus Heraf Total kernedriftsomkostninger Totale energiomkostninger Totale omkostninger til drift og vedligehold Totale transportomkostninger Besparelse ved nyt rådhus Inv estering Renovering af eksisterende rådhus Anlæg af nyt rådhus Indtægter fra salg af Ølstykke og Ledøje Smørum rådhus Mer investering v ed nyt rådhus Marginal påvirkning før finansiering af 7

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere