REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26"

Transkript

1 REFERAT Ordinært afdelingsmøde afd. 26 Sted: Hotel Vojens Dato: 22. september 2014 kl Deltagere: 36 beboere, repræsenterede 27 husstande Børge Westergaard, bestyrelsesformand Henrik Brønd, hovedbestyrelsesformand HB Kjeld Petersen, hovedbestyrelsesmedlem KP Bo Bierbaum, hovedbestyrelsesmedlem Jacob Nilsson, hovedbestyrelsesmedlem Helle Nilsson Schmidt, forretningsfører HNS Torben Rasmussen, inspektør TR Michael Bjørkquist, ejendomsfunktionær MB Dagsorden: Referent: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af den generelle vejledning for budget Fremlæggelse af budget for Godkendelse af budget for Behandling af eventuelt indkomne forslag 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Eventuelt Helle Nilsson Schmidt Ad. 1 Bestyrelsesformand Børge Westergaard bød velkommen og formand for hovedforeningen Henrik Brønd blev valgt som dirigent og konstaterede at afdelingsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Henrik Brønd oplæste dagsordenen og informerede forsamlingen om, at VAB s rådgiver - i sagen omkring færdiggørelse af Nørregades forlængelse - advokat Erik Berg var inviteret til at deltage på mødet og orientere om status i sagen under punkt 7. Eventuelt. Af hensyn til advokat Erik Bergs deltagelse blev det vedtaget at lægge ud med punkt 7. Ad. 7 Henrik Brønd gav ordet til advokat Erik Berg, som repræsenterer foreningens interesser og Erik Berg orienterede forsamlingen om status i sagen. Erik Berg roste for VAB s administration for håndtering af sagen og fortalte, at der bliver gjort alt hvad der overhovedet er muligt for fremme færdiggørelsen af vejen og fjernelse af jordbunkerne. Erik Berg orienterede om følgende: Vi er I er løbende i kontakt med parterne, og der er tegn på, at der er en løsning på vej inden for en overskuelig fremtid. 1

2 Det blev fra starten vurderet, at en retssag mod grundsælger både var dyr og formentlig ville tage længere tid en tilfældet er nu og der er altid en risiko ved at køre en proces, især når man på forhånd har indtryk af, at det er pengemangel, der er en del af årsagen. Og der er ikke andre end beboerne til at betale og det er ikke rimeligt. Det er svært at sige, men vi mener, det er den rigtige beslutning, der er truffet. Der har været forhold omkring matrikulering af grundejerforeningens arealer, der har forlænget processen, men dette skulle også være på plads. Der blev udtrykt utilfredshed fra flere beboere med tingenes tilstand, men som sagt bliver der skubbet på og nogle gange sker der ting, som er ude af vore hænder, og som vi ikke alene kan få på plads, hvor gerne vi end ville. Det er endnu ikke muligt at sætte en dato på vejens færdiggørelse. Henrik Brønd takkede Erik Berg for orienteringen og mødet fortsatte ifølge dagsordenen. Ad. 2 Den generelle vejledning for budget 2015 blev fremlagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt. HNS gennemgik budgetvejledningen med fokus på konto nettokapitaludgifter, konto renovation, konto administrationsbidrag, konto henlæggelse til dispositionsfonden samt konto henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Der blev orienteret om følgende: Nettokapitaludgifter konto består af betaling til lån, der har finansieret byggeriet. Birkeparken er finansieret med T-lån (rentetilpasningslån) med ydelsesstøtte fra Stat og LBF. Beboerbetalingen reguleres i takt med inflationen. Der forventes ingen stigning i Udgiften for afhentning af affald betales til Provas og Kommunalbestyrelsen godkender priserne. Prisen på grundgebyrer er sat ned i 2014 og der er en mindre stigning på tømningsgebyrer for store enheder. I 2015 har vi budgetteret med en stigning på 4 % i forhold til 2014 priserne Administrationsbidrag konto 112 Bidraget opgøres efter kostægte principper dvs. det, det koster at drive vores administration. Vi har stor fokus på bidragets størrelse og omstruktureringen i organisationen som har været i gang over en periode er ved at være på plads. Desuden og vi har fået én afdeling yderligere jeres afdeling Birkeparken og administrationsbidraget er nedsat fra kr til kr i Henlæggelse til dispositionsfonden konto 112 Midlerne her udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal kunne anvendes som stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder i afdelingerne. Fonden bliver bl.a. brugt til tab ifm med lejeledighed og tab ved fraflytning. Der er en mindstegrænse fastsat ved lov om størrelsen på dispositionsfonden vi er lige omkring den grænse derfor skal der henlægges 277 kr. pr. lejemål i Indtægtskilder til dispositionsfonden er udamortiserede lån oprindelige lån der er udløbet samt bidrag fra afdelingerne. 2

3 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse konto 120 Henlæggelse betyder opsparing, når vi taler om en boligafdeling. Henlæggelser er de penge der opspares til at købe nyt, når det gamle skal udskiftes. Der er love og regler for, hvad der skal spares op til og der skal udarbejdes et langtidsbudget en 10 årig vedligeholdelsesplan, så det er muligt at se, hvilke udgifter der kommer de følgende år. Det blev fremhævet, hvor vigtigt det er for en afdelings økonomi, at der henlægges så meget, at boligafdelingen har tilstrækkelige midler til selv større vedligeholdelsesarbejder og fornyelse at tekniske installationer uden at huslejen skal sættes op eller afdelingen skal låne penge. Da det var første budget for hele afdelingen begge etaper - nævnte HNS endvidere følgende: Ad. 3 Almene boliger omfattet af den almene lejelov Huslejen fastsættes, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter balancelejeprincippet Budget 2014 tallene er baseret på de beregninger, der er udarbejdet af byggerådgiver og godkendt af kommunalbestyrelsen inden byggeriets opførelse dvs. i Etape 1 gik i drift den 15/ Etape 2 gik i drift den 1/ Derfor er årsregnskab 2013 en blandet landhandel Forklaring til afvigelser i forhold til Budget 2014 eller sammenligning med resultatet for 2013 er derfor ikke relevant Budget 2015 udarbejdet ud fra kendte forhold og erfaring fra 2014 Budgetterne for 2015 blev fremlagt af HNS og der var mulighed for at stille relevante spørgsmål undervejs. HNS orienterede om følgende: Der er ikke budgetteret med en lejestigning i der forventes en forøgelse af udgifterne på ca. tkr. 129 i forhold til budget som dækkes af renteindtægter ca. tkr. 13 og overskuddet fra 2013 på ca. tkr Der blev spurgt om årsagen til stigningen i energiudgifterne og forklaringen fra HNS var, at beløbet fra budget 2014 stammer fra standardberegninger udarbejdet af byggerådgiver før byggeriets opførelse, og de nye tal er budgetteret ud fra erfaring med de nu kendte forhold. Ad 4 Budgettet for 2015 blev godkendt. Ad 5 Der var indkommet 3 forslag fra bestyrelsen. 1. Velfærdsudvalg 2. Flagudvalg 3. Råderetskatalog 3

4 Forslag 1- Velfærdsudvalg Der var lidt debat om hvorvidt bestyrelsen kunne tage sig af opgaven. Det blev foreslået alternativt, at forsøge at udvide bestyrelsen med 2 personer til i alt 5 og samtidig invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder, så der var flere til at trække læsset. Derfor blev der ikke nedsat et velfærdsudvalg. Forslag 2 - Flagudvalg Efter lidt debat frem og tilbage blev følgende valgt: 1. Hans Chr. Møller Birkeparken th. 2. Helge Bang, Birkeparken Hans Henrik Kahl, Birkeparken mf. Beboerne henvender sig blot til én fra udvalget, som sørger for flaget bliver hejst på mærkedage. Forslag 3 - Råderetskatalog Råderetskataloget omhandler de mange muligheder der er for forbedringer og forandringer i boligen. Råderetskataloget for afdeling 26 blev godkendt og vedtaget, og bliver efterfølgende tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Der blev forespurgt til etablering af udvendig lampe på altan/terrasse jfr. råderetskataloget og TR oplyste at der var indhentet en tilbudspris på kr. ca inkl. montering. Ad. 6 Bestyrelsen blev udvidet med 2 personer og Gudrun Sørensen Birkeparken 3 1.th. og Inge Lise Holdt Birkeparken 10 blev valgt. Suppleant Benthe Griepentrog var indtrådt efter at Henry Christensen var fraflyttet afdelingen. Paul Erik Jensen Birkeparken 11 og Hans Chr. Møller Birkeparken th. blev valgt som suppleanter. Bestyrelse består herefter af følgende: Børge Westergaard på valg 2015 Pia Villadsen på valg 2015 Benthe Griepentrog på valg 2015 Gudrun Sørensen på valg 2016 Inge Lise Holt på valg 2016 Suppleanter: Paul Erik Jensen Hans Chr. Møller Ad. 7 fortsat Der blev spurgt til hvordan træhåndtag på altaner skulle behandles og TR informerede om, at de skal behandles med olie, som udleveres af vicevært Michael ved henvendelse. Der blev spurgt til tidsperspektivet for normaldrift af elevatorerne i etape 1. HNS henviste til skrivelsen fremsendt til beboerne den 10/ og informerede om, at det er advokatens vurdering, at vi med elevatorleverandøren formentligt kan nå en mindelig løsning, når en klar og tydelig 4

5 skønserklæringen forligger. Kan der imidlertid ikke opnås en mindelig løsning på baggrund af skønserklæringen, skal der anlægges en sag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. På nuværende tidspunkt er det svært at love, hvornår elevatorerne kører igen. Det er vores forhåbning, at vi indenfor et par måneder har en klar og tydelig skønserklæringen, og at vi derved har sikret det nødvendige bevis, således at udbedringerne af foreningens elevatorer kan igangsættes. Der blev spurgt til udskiftning af filtre i ventilationsanlæg i etape 2 og TR orienterede om at disse skiftes i uge 40. En beboer i etape 1 spurgte til mulighed for at udvide terrassen. HB forklarede, at spørgsmålet skal stilles på afdelingsmødet, som forslag til tilføjelse til råderetskataloget. Forespørgsel til tidspunktet for opsætning af hegn/stakitter om terrasser i etape 2 blev af TR besvaret med, at grundet leveringsproblemer var tidsplanen rykket en smule. Til slut bad formand Børge Westergaard om ordet for at afgive beretning. Børge Westergaard nævnte, at Birkeparken på trods af udfordringerne er et dejligt sted at bo. Alle beboerne har pyntet altaner og terrasser pænt med blomster det er en fornøjelse at se på. Samtidig glædede han sig over, at alle hilser med en frisk bemærkning når man mødes Der er opsat flagstang og bænke og afholdelsen af midsommerfesten blev reddet af teltet fra Rikkes fødselsdag tak for det. Med hensyn til søen har Bang lavet et andehus og viceværten har skaffet en pæl så spændende til næste år, om vi kan tiltrække nogle ænder! Der er udsat fisk i søen og beboerne blev opfordret til ikke at fodre fiskene når temperaturen er under 10 gr. Formanden nævnte endvidere, at han havde haft kontakt med den nu nedlagte børnehave om mulighed for at købe legeredskaber. Der bliver afholdt loppemarked, hvor der er mulighed for at købe til små penge. Mindre indkøb kan dækkes af afdelingens opsparing. Et af skurene er indrettet til fællesrum skur nr. 48 her står haveredskaber, kompressor, grillrenser, waders m.v. til fri afbenyttelse. På opfordring fortalte formanden, at søen er 1800 m2 og 1,70 m hvor den er dybest. Da der ikke var flere indlæg takke dirigenten for fremmødet og for god ro og orden. Efter mødet blev der serveret kaffe og brød. Mødet blev hævet kl Helle Nilsson Schmidt Referent Henrik Brønd Dirigent 5

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere