TEAM, HOLD, LAG. Vt Soňa Vančová Karlsrogatan 83 B Uppsala

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAM, HOLD, LAG. Vt 2008. Soňa Vančová Karlsrogatan 83 B 752 39 Uppsala sonavancova@yahoo.dk"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk C-uppsats Svenska språket/nordiska språk C Vt 2008 Soňa Vančová Karlsrogatan 83 B Uppsala TEAM, HOLD, LAG. Sammenlignende undersøgelse af engelske låneord i danske og svenske aviser. Handledare: Lise Horneman Hansen Institutionen för nordiska språk

2 Resumé I denne opgave undersøger jeg engelske låneords påvirkning af sproget i danske og svenske aviser. Jeg har undersøgt følgende: På hvilke emneområder er påvirkningen størst, hvilket af disse to sprog er mest påvirket totalt set, hvad er omfanget af mulige afløsninger, hvilke bøjninger i pluralis ubestemt form har låneordene fået i respektive sprog samt hvilket omfang har låneordene der kom ind i dansk / svensk fra engelsk før / efter 2. verdenskrig. Låneordene (simplexord og kun substantiver) fundne i artikler er blevet delt ind efter områderne nyheder indland, nyheder udland, kultur, sport og reklameannoncer. Alle ord er undersøgte etymologisk. Materialet der er brugt er 10 rigsudgaver af danske og svenske metroaviser, 5 danske og 5 svenske. Alle aviser er i elektronisk form i PDF-format. Resultaterne viser at i begge sprog er påvirkningen mindst på nyhedsområderne (både indland og udland), videre følger områderne sport, kultur og flest låneord er fundet i reklameannoncer. I begge sprog er antallet mulige afløsninger større end antallet af ord der ikke findes afløsning for. I begge sprog får størstedelen af låneordene nationalsproglige bøjninger. Antallet låneord med engelsk bøjning er højest i svensk. I dansk er der større frihed og brug af begge bøjningsformer. Mere end 50 % af de fundne låneord kom ind i sprogene efter 2. verdenskrig. 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Formål Opgavens disposition Forskningsoverblik Tidligere forskning i Danmark Tidligere forskning i Sverige Tidligere forskning i Norden Metode Ortografi Etymologi og ordtælling Terminologi og kategorisering Direkte låneord Afløsninger Pluralisbøjninger Tilkomst i sproget Materiale Resultater Direkte låneord Direkte låneord efter områder Direkte låneord i dansk og svensk totalt Afløsninger Pluralisbøjninger Tilkomst i sproget Diskussion af resultaterne Konklusion

4 Litteratur...29 Bilag Bilag 1 Eksempler med Kirstens Rasks forslag fra hendes Sprogrenserordbog...32 Bilag 2 Den sprogvidenskabelige tredelning Bilag 3 Ordliste med nogle excerperede engelske ord der kom før/efter 1955/ Figurer Figur 1 Ortografiske træk for udskilning af låneord fra arveord..14 Figur 2 Oversigt over pluralisbøjninger i ubestemt form i det danske sprog...17 Figur 3 Oversigt over pluralisbøjninger i det svenske sprog 18 Figur 4 Oversigt over pluralisbøjninger i det engelske sprog..18 Figur 5 Låneordens frekvens i dansk metroxpress og i svensk metro efter områder.21 Figur 6 Den totale frekvens i danske metroxpress og i svenske metro..22 Figur 7 Procentuelt antal af afløste og uafløste ord i dansk og i svensk.23 Figur 8 Procentuelt antal af pluralisbøjninger i ubestemt form i dansk og i svensk...24 Figur 9 Procentuelt antal af låneordenes tilkomst til dansk før / efter 1955 og svensk før / efter Figur 10 Eksempler på nogle sjove forslag til afløsninger fra Kirsten Rasks Sprogrenserordbog Figur 11 Eksempler på nogle gode forslag til afløsninger fra Kirsten Rasks Sprogrenserordbog Figur 12 Den sprogvidenskabelige tredelning fra bogen Kulturens Gesandter, Fremmedord i dansk af Hansen og Lund (1994:32-33)...33 Figur 13 Nogle excerperede ord fra metroxpress / metro der kom ind i dansk / svensk før 2. verdenskrig

5 1 Indledning Ordene bliver lånt fra et sprog til et andet så længe sprogene lever. Dansk og svensk er to meget beslægtede nabosprog med parallelle sproghistorier. Til Danmark kom den første større gruppe låneord fra tysk i 1500-tallet, franske låneord kom i 1600-tallet og engelske i 1800-tallet. I Sverige begyndte låneordenes påvirkning på samme tidspunkter som i dansk nemlig med tyske ord i 1500-tallet, derefter kom i 1600-tallet franske låneord og i 1800-tallet er de første låneord kommet fra engelsk. Det er lige netop det sidst nævnte sprog hvorom der i den seneste tid har pågået mange diskussioner. Den største påvirkning af engelske låneord i begge disse to nordiske sprog begyndte efter 2. verdenskrig. Nogle forskere er meget negative overfor brug af engelske ord. Davidsen-Nielsen og Herslund deler forskerne i tre grupper: En gruppe ser med stor sindsro på den engelske påvirkning og tager hovedsagelig kun afstand fra påvirkningen inden for retskrivning og grammatik. Ifølge disse sprogforskere er den engelske påvirkning meget beskeden og ikke urovækkende, og de relativt få engelske lån der er antages at være, bidrager gennemgående til at berige det danske sprog, det vil sige de er kulturens gesandter. En anden gruppe ser med stor alvor på den engelske påvirkning og mener at dansk på grund af de mange domænetab langsomt er ved at blive ædt, det vil sige at der foregår sproglig kannibalisme. Den tredje gruppe som vi selv hører til anser en sådan form for sprogdød for usandsynlig, men mener samtidig at anglificiering af dansk er ved at tage overhånd og er en gang provinsielt snobberi. (Davidsen-Nielsen og Herslund 1999:12-13) Til den anden gruppe som Davidsen-Nielsen og Herslund taler om kan man regne først og fremmest purister. En af de svenske purister er Kjell Holm, fil. mag. i engelsk, spansk og fransk ved Stockholms universitet. 5

6 Visst, det finns ett stort antal tyska, franska och engelska lånord från olika perioder som är helt inlemmade i det svenska språket. Det är en sak. Att av det skälet okritisk ersätta utmärkta svenska ord med förträffliga engelska tror jag inte ökar rikedomen hos det svenska språket. Det enda som sker är att det svenska ordet sätts åt sidan och glöms bort. (Holm 2007) I Danmark er det Kirsten Rask der betegnes som en stor purist. Hun har udarbejdet Sprogrenserordbog for at vise at der findes danske ord som man kan bruge i stedet for de engelske ord. Mange af de engelske ord vi har lukket ind i dansk allerede, kan stadig nå at blive erstattet med danske ord. Og dansk er nu engang det sprog der er bedst til at udtrykke danske følelser, tanker, behov og længsler fordi der ligger årtusinders nedarvede referencerammer indlejret i det, og fordi der er ganske særlige regler for hvordan vi udtaler, bøjer og staver ord på dansk regler som ikke passer på engelske ord og omvendt. (Rask 2000:5) Selv om der allerede findes undersøgelser af engelske låneord i nordiske sprog og i sprogene i Norden er dette emne stadig aktuelt og der er stadig meget at undersøge. Fra citaterne fremgår det at ikke alle har den samme mening om brug af engelske ord. På den ene side er der forskere som synes at påvirkningen fra engelsk ikke er farligt for sproget og taler om»kulturens gesandter«. Med dette udtryk mener de at låneordene beriger sproget. Til denne første gruppe hører også Jørn Lund som sammen med Erik Hansen skrev bogen Kulturens Gesandter, Fremmedordene i dansk. På den anden side er der forskere der synes lige det modsatte, at låneordene bør blive erstattet med nationalsproglige ord fordi man udtrykker sig bedst ved brug af sit modersmål. Disse forskere med negativ holdning til engelske låneord synes at hvis man prioriterer låneordene fra et fremmed sprog, i dette fald engelsk, i forhold til hjemlige ord, da kan det ske at nationalsprogenes ord går i glemme. Men der findes en gruppe til der hverken har negativ eller positiv indstilling. Denne gruppe synes at brug af de engelske ord bare er en slags»provinsielt snobberi«og det er helt udelukket at nationalsprogene er ved at dø. De anser»en sådan form for sprogdød for usandsynlig«. 6

7 Både i Danmark og i Sverige pågår diskussioner om hvorvidt engelsk truer eller beriger sprogene. Hidtil er sprogforskere ikke kommet til nogen enighed. 1.1 Formål Der er mig bekendt ikke nogen forskning hvori de engelske låneords påvirkning i dansk og i svensk bliver sammenlignet. Det som er undersøgt tidligere er omfanget af og holdninger til importord fra forskellige sprog der har etableret sig efter 2. verdenskrig. Jeg vil undersøge brugen af låneord der kom fra engelsk både før og efter 2. verdenskrig i aviser på disse to nordiske sprog og om der findes afløsninger i nationalsproget der kunne blive brugt i stedet for de engelske låneord, samt hvilke bøjninger låneordene får. Med hjælp af mine spørgsmål skal jeg komme frem til hvilket sprog der er mest påvirket af engelske låneord, dansk eller svensk? Hvordan ser nutidens sprogsituation ud med hensyn til brugen af engelske låneord i disse to nordiske lande? Følgende spørgsmål vil jeg finde svar på: 1. På hvilket emneområde findes flest direkte engelske låneord, i nyhedsartikler, kulturartikler, sportsartikler eller reklameannoncer? 2. Hvilket sprog har totalt set flest låneord, dansk eller svensk? 3. Hvor mange direkte låneord har modsvarende afløsninger i nationalsproget? 4. Hvilket nationalsprog har flest engelske låneord med: a)»nationalsprogets«bøjning b) engelsk bøjning c) begge bøjninger 5. Hvor mange af de engelske ord kom til: a) Danmark før 1955 og efter ? b) Sverige før 1950 og efter 1950? 2 1 Til bestemme de engelske låneords tilkomst i dansk har jeg brugt Retskrivningsordbogen Til bestemme de engelske låneords tilkomst i svensk har jeg brugt Svenska Akademiens ordlista

8 Ud fra resultaterne af Tore Kristiansens undersøgelse af holdninger til engelskpåvirkning (se kap. 2.3) kan danskere, når det gælder bevidste holdninger betegnes som mere positive til brug af engelske låneord end svenskere og derfor tror jeg dansk vil vise sig at have flere engelske låneord, men ikke på alle områder. I reklameannoncer tror jeg det er svensk som har flest låneord. Det tror jeg fordi: Jeg har mærket at i Sverige er sproget næsten i hver tredje reklameannonce blandet med mange engelske ord. I Danmark er reklameannonce-sproget også blandet med mange engelske ord men ikke i så stort omfang. I Danmark kan det være i hver femte reklame. 1.2 Opgavens disposition I denne opgave præsenterer jeg først et forskningsoverblik med tidligere undersøgelser i Danmark, Sverige og i Norden. I kapitel 3 beskriver jeg metode og forklarer termer. Videre følger en skildring af materiale, fremvisning af resultaterne og diskussion af resultaterne og til sidst er der konklusion. 2 Forskningsoverblik Jeg skal præsentere tidligere undersøgelser i Danmark, Sverige og i Norden. Blandt de danske forskere er der Knud Sørensen som har undersøgt tilpasning af engelske lån i dansk i tale og skrift. Margrethe Heidemann Andersen har undersøgt skriftsproget i danske aviser, videre nævner jeg undersøgelsen af de engelske importords bøjningsmæssige tilpasning i dansk der blev gjort af Katrine Bønlykke Olsen. Til sidst nævner jeg Kirsten Rask som udarbejdede Sprogrenserordbog. Fra de svenske undersøgelse nævner jeg kun tre forskere. Kristina Jämtelid som sammenlignede engelske låneords påvirkning i aviser fra 1995 med situationen i Den 8

9 anden undersøgelse er gjort af Judith-Ann Chrystal. Hun undersøgte engelske låneords etablering i det svenske sprog og faktorer som denne etablering påvirker. Den tredje svenske bliver Magnus Ljungs undersøgelse af engelsk indflydelse på svensk i 1980-erne. Fra et stort samarbejdsprojekt der pågik under navnet Moderne importord i språka i Norden nævner jeg delprojekterne hvor omfanget af importord i skriftsproget er blevet undersøgt og Tore Kristiansens undersøgelse af holdninger. 2.1 Tidligere forskning i Danmark Knud Sørensen undersøger hvordan engelske lån i dansk tilpasser sig (Sørensen 1973). Han undersøger ortografiske træk af engelske lån og han synes at man kan tilpasse engelske lån til dansk ortografi. Men når det drejer sig om udtale af engelske ord, skal man ikke tilpasse udtale til det danske lydsystem. I sin undersøgelse skriver Sørensen at endelsesbøjninger kan være opkommet ved misforståelse som eksempel nævner han ordet propel fra engelsk propeller hvor endelsen -er fejlagtigt er opfattet som pluralisendelse. Ved brug af leksikalske lån skelner Sørensen mellem normal sagprosa og tekniskvidenskabeligt sprog. I sagprosa kan man tage imod de legitime lån fordi Sørensen synes at disse lån har informativ funktion i sproget og et fornuftig formål. Han påstår også at man skal undgå at bruge lån bare for prestigens skyld, specielt i avissproget hvor betydningen kan blive uklar for en læser. Det teknisk-videnskabelige sprog har derimod behov for lån af informativ karakter. Heidemann Andersen har arbejdet med to delprojekter under importordsprojektet, tilpasningen af importord i talesproget og tilpasningen af importord i skriftsproget (Heidemann Andersen 2007). Skriftsprogsmaterialet er fra aviserne Ekstra Bladet, Politiken og Århus Stiftstidende. Fra hver avis er to avisnumre med, et fra 1975 og et fra Alle importord yngre end 1945 (ikke proprier, dvs. egennavne og forkortelser), excerperede og registrerede hun i en database. Ordene var delte i fire hovedgrupper: 9

10 tilpasset dansk bøjning, tilpasset dansk bøjning i sætningsstruktur, neutral, ikke tilpasset dansk bøjning. Resultater af hendes undersøgelse viser at 56 % af ordene er tilpasset dansk bøjning direkte, 10 % er tilpasset dansk bøjning i sætningsstrukturen, 29 % af ordene er neutrale dvs. at hun ikke har kunnet afgøre om der har fundet en tilpasning sted eller ikke. Der er kun 4 % af ordene der har udenlandsk bøjning, og her er det især den engelske -sflertalsform der dominerer. I sin afhandling Engelsk bøjning i dansk undersøger Bønlykke Olsen de engelske importords bøjningsmæssige tilpasning til det danske bøjningssystem (Bønlykke Olsen 2007). Hun undersøgte 560 nøje udvalgte ord inden for de tre ordklasser der kan bøjes (substantiver, adjektiver og verber). De undersøgte ord er valgt ud fra Pia Jarvards ordbog Nye Ord som indeholder nye ord fra 1955 til Ordene er valgt ud fra hovedkriterierne lånetype og bøjning dvs. at de skulle være importord med engelsk ordstof og de skulle kunne bøjes. Den faktiske brug undersøgte hun i Den Danske Ordbogs gæstekorpus (DDO) på 36 mio løbende ord og i Polifonos database Danske Medier. Resultaterne viser at omkring halvdelen af substantiverne når det gælder ubestemt pluralis har den engelske -s- form, 18 % er med -er, 20 % med -e og 10 % med nulform. Kirsten Rask der forsker ved Københavns universitet har udarbejdet Sprogrenserordbog som indeholder omtrent 900 engelske ord og udtryk (Rask 2000). Alle disse ord er registreret og har daglig brug i dansk. Med sine oversættelser af engelske ord og udtryk til dansk vil hun vise at der findes ord i dansk der kan bruges i stedet for engelske ord. Eksempler med Kirsten Rasks forslag fra hendes Sprogrenserordbog ses i Bilag Tidligere forskning i Sverige Engelska lånord förr och nu er en sammenlignende studie af avisartikler fra 1965 og 1995 (Jämtelid 1996). Denne rapport præsenterer påvirkning fra engelske låneord i det svenske sprog, sammenligner situationen nu, 1995 med situationen fra tredve år siden, 10

11 1965. Det undersøgte materiale var ti avisartikler fra 1965 og ti fra 1995, alt indenfor kulturområdet i aviser. De excerperede låneord fra artiklerne er blevet undersøgte i forhold til deres funktion, form og forandring. De er blevet inddelte i tre hovedkategorier:»slinkin-lån«(dvs. lån som har enklere ved at integrere sig og er lette at bruge i svensk),»motiverede lån«(dvs. lån der har en speciel funktion i svensk og udtrykker ny funktion eller særlig foreteelse) og»oversættelseslån«(dvs. ord og udtryk oversatte direkte fra engelsk, ofte med fejlagtig grammatik). Analysen viser at brugen af låneord 1965 er modsvarende til deres brug i De var i brug dengang som nu. Låneordenes form er lidt forskellig: i artikler fra 1965 er de tydeligt markerede og brugte med forsigtighed, derimod i 1995 lader brugen til at blive mere dristig og mere avanceret. Andelen lån var steget fra 1,3 % i 1965 til 2,7 % i 1995.»Slink-in-lån«har stor frekvens i både 1965 og I sin afhandling Engelskan i svensk dagspress undersøger Chrystal stigende og naturlig engelsk påvirkning på det svenske sprog (Chrystal 1988). Hensigten er at undersøge hvordan lån etablerer sig og hvilke faktorer der påvirker integration i sproget. Engelske ord og fraser fra et antal svenske dagsaviser er undersøgte med henblik på hvordan påvirkning sker og hvordan sociale, semantiske og stilistiske faktorer indvirker på låneordenes etablering i almindelige sprog. Der blev fundet totalt 6880 ord/udtryk med 1014 forskellige lån. Korpusset bestod omtrent af 2,7 millioner ord. Disse lån blev klassificerede som etablerede, tilfældige, og ikke integrerede ifølge deres lingvistiske og sociale etablering. Resultaterne viser at mens etablerede (84 %) og tilfældige lån (9 %) er brugt frem for alt som referenter, har ikke integrerede lån (7 %) mere poetisk, emotiv eller konativ funktion. Flest lån er fundet i reklameannoncer (7 24 %) og underholdnings-artikler af forskellige slags (20 %), i bilannoncer (24 %), og annoncer om teknisk udstyr (18 %) samt indenfor sportsområdet (23 %). Der er store forskelle mellem disse kategorier med henblik på lånenes etablering, reference og funktion. Ljung har lavet en undersøgelse af engelsk indflydelse på svensk i 1980-erne (Ljung 1988). Kilderne bestod af aviser, men der var også eksempler fra radio / TV og bøger. Hensigten var at give et billede af den seneste tids påvirkning fra engelsk. Han koncentrerede sig om den ny påvirkning og ikke om lån der har fundets længe i svensk. Ljung delte aviserne i fire grupper: dagsaviser, almindelige aviser, sportsaviser og 11

12 computeraviser. Flest lån er fundet i computeraviser (19,3 ord / 1000 ord) derefter følger dagsaviser (3,26 ord), sportsaviser (2,75 ord) og færrest låneord er fundet i almindelige aviser (1,83 ord / 1000 ord). 2.3 Tidligere forskning i Norden I hele Norden pågik under navnet Moderne importord i språka i Norden (MIN) et stor samarbejdsprojekt hvor alle lande i Norden samarbejdede (www.moderne-importord.info/). Projektleder er Helge Sandøy og i dette projekt har 30 forskere fra disse syv sprogsamfund medarbejdet: islandsk, færøsk, norsk, dansk, sverigesvensk, finlandsvensk, og finsk. Hensigten med dette projekt var at sammenligne hvordan importord er behandlet i Norden og hvilke holdninger nordiske medborgere har til brug af importord i respektive sprogsamfund. Dette projekt bestod af fem delprojekter. I det første delprojekt er omfanget af låneord blevet undersøgt. Det andet delprojekt handlede om strukturtilpasninger af låneord i taleog skriftsprog i praksis (fonologisk, ortografisk og morfologisk). I det tredje delprojekt er omfanget af mulige afløsninger der kunne erstatte importordene blevet undersøgt. Fjerde delprojekt handlede om normeringer af importord og i det sidste femte delprojekt er holdninger til importord, tilpassede importord og til afløsninger blevet undersøgt. Hele projektet er ikke afsluttet endnu. Fra dette store projekt beskriver jeg kun to delprojekter nærmere, nemlig det første og det femte delprojekt. Det første, nemlig undersøgelsen af importordenes omfang der pågik under navnet Fire dagar i nordiske aviser (Sandøy og Selback 2007). Det brugte materiale bestod af forskellige avistyper, dvs. lokalaviser, regionalaviser og abonnerede aviser fra forskellige områder i landene. Omfanget af materiale i alle syv sprogsamfund skulle være 12 avisnumre fra de samme år. Der var bestemt at bruge 6 numre fra 1975 og 6 numre fra 12

13 2000. Disse numre skulle være fra to måneder nemlig april og september. Alle aviser er blevet delt efter avistyper og abonnement. Teksterne deltes i to grupper efter emne og genre. Det endelige resultat af denne undersøgelse viser at det er det danske sprogsamfund der har flest importord i Norden. På andenpladsen er det finlandsvensk, videre følger norsk, sverigesvensk, færøsk, finsk og det samfund der importerer mindst er islandsk. Forskellen mellem antallet importord i dansk og islandsk var 19,4 importord / 1000ord. Indenfor det femte delprojekt har Tore Kristiansen undersøgt Bevidste og underbevidste holdninger (Kristiansen 2006). Hensigten var at»måle«informanternes holdninger til engelsk påvirkning i to situationer. I den første situation har Kristiansen undersøgt informanternes holdninger»når de er klare over at de lægger deres holdninger for dagen«(bevidste holdninger) og i den anden situation»når de ikke er klare over det«(underbevidste holdninger). I undersøgelsen af bevidste holdninger blev der stillet et lille antal spørgsmål af professionelle meningsmålningsinstittuter til repræsentative udvalg af befolkningen i de syv sprogfamfund som MIN-projektet omfatter. I undersøgelsen af underbevidste holdninger har alle informanterne fået udleveret at hæfte med en række vurderingsskemaer, for at kunne tage stillning til to versioner af samme tekst: en med engelske låneord og en med afløsningsord. Resultaterne viser at når det gælder bevidste holdninger var danskerne mere positive end svenskerne. Resultaterne af undersøgelse af underbevidste holdninger viser at her var det svenskerne der var mere positive end danskerne. 3 Metode Af praktiske grunde har jeg bestemt at bruge materiale i elektronisk form. Den metode der ville være mest relevant til min undersøgelse var at læse artiklerne i aviserne og manuelt 13

14 registrere alle fundne låneord. Ordene blev videre behandlet efter regler der er nærmere beskrevne i de efterfølgende kapitler. 3.1 Ortografi Dansk og svensk er nabosprog med lignende arveord og derfor brugte jeg ved excerpering af ord for begge sprog samme regel. Ved hjælp af ortografiske træk kunne jeg udskille låneord fra arveord. Ortografiske træk: a) Ingen arveord skrives med bogstaverne c, q, w, x, z: cyankalium, qua, wide screen, excellent, ziehklinge. b) Visse bogstavkombinationer forekommer ikke i usammensatte arveord, f.eks. ps, th, au, ai, ou, ea, eau: psykologi, thorax, augur, aigu, out, sweater, niveau. c) Der gælder visse regler for sammenhængen mellem lyd og skrift i arveordene. Et o vil således aldrig kunne udtales [ou], et g aldrig som [dj], et v aldrig som [f], og et d i et usammensat og uafledt ord vil altid være stumt efter n og l. (Hansen og Lund 1994:34) Figur 1 Ortografiske træk for udskilning af låneord fra arveord. 3.2 Etymologi og ordtælling Alle excerperede ord blev skrevet ind i mine ordlister i MS Excel. Ordene var inddelt i fem områder: nyheder indland, nyheder udland, kultur, sport og reklameannoncer. Alle ord blev undersøgte etymologisk. Til etymologisk undersøgelse i dansk brugte jeg Dansk etymologisk ordbog og elektronisk version af Ordbog over det danske Sprog. Til 14

15 ordene i svensk er der brugt Svensk etymologisk ordbok I og II, Wesséns Våra ord, Kortfattad etymologisk ordbok og elektronisk version af Svenska Akademiens ordbok. Alt mit materiale er datoriseret, derfor er optællingen i stort set sket automatisk. Alle benyttede artikler blev kopierede til MS Word hvor de blev talt automatisk. Ordene i reklameannoncer blev talt manuelt. 3.3 Terminologi og kategorisering Ifølge Hansen og Lund (1994:13) findes en sprogvidenskabelig tredelning af ordforrådet efter dets oprindelse: Arveord - er ord, der har eksisteret i sproget så længe, som selve sproget har eksisteret Låneord 3 - er ord, der hentet ind i et sprog fra andre sprog, og som i deres lydlige struktur, deres stavning og bøjning ikke afviger fra arveordene. Fremmedord - er ord, der hentet ind i et sprog fra andre sprog, og som i deres lydlige struktur, deres stavning og bøjning afviger fra arveordene. For nærmere forklaringer af den sprogvidenskabelige tredelning se Bilag Direkte låneord Med termen direkte låneord menes alle ord der er blevet lånt ind i et sprog fra andre sprog uden at deres ortografiske træk er forandret. Låneordene som jeg excerperede var for størstedelens vedkommende hele simplexord (substantiver), ikke sammensætninger, men der fandes også nogle intialforkortelser, som f.eks. tv. 3 For ordene der kom fra et andet sprog bruges enten termen låneord eller importord. 15

16 Disse intialforkortelser er meget etablerede i sproget, derfor kan man betragte dem som et ord. Jeg har ikke excerperet ord der bestod af to forkortelser som f.eks. HD-TV, der ifølge Språkrådet.se ofte kan skrives HDTV eller hdtv. Sådan et ord kan regnes som en sammensætning og ikke som et simplexord. Eksempel på nogle excerperede direkte låneord: Fra danske metroxpress: interview, lighter, mountain. Fra svenske metro: hockey, show, team Afløsninger Jeg har inddelt ordene i to grupper nemlig afløste og uafløste 4. a) At afløse ord - danne et nyt ord eller finde modsvarende ord der har samme funktion og betydning som det engelske ord. Eksempler på afløsninger i dansk: computer - datamat lighter - tænder thriller - gyser Eksempler på afløsninger i svensk: team - lag budget - finansplan design - formgivning 4 Definitioner er delvis mine egne og delvis fra Potilikens Retskrivnings og Betydningsordbog og Politikens Nudansk Ordbog. 16

17 b) Uafløst ord - der findes ikke noget udtryk i nationalsproget og i visse tilfælde kan man forklare ordenes betydning ved at beskrive ordet. Eksempler på uafløste ord: tennis, rock, pop, film. For at finde mulige afløsninger, henholdsvis danske og svenske, der kunne blive brugt i stedet for de engelske låneord er der brugt Politikens Synonymordbog, Engelsk-Dansk ordbog og Kirsten Rasks Sprogrenserordbog til afløsninger i dansk. Til afløsninger i svensk er der brugt Bonniers Synonymordbok og Nordsteds Engelska ordbok Pluralisbøjninger Selv om de tre sprog dansk, svensk og engelsk er germanske sprog og mange ord har lignende ortografi har hvert sprog sine egne bøjningsregler. I følgende figurer findes oversigt over bøjninger i henholdsvis dansk, svensk og engelsk. Danske bøjninger Pluralis ubestemt form kan dannes på tre måder, der ikke fordeler sig med hensyn til genus. 1 - (e)r benyttes i nudansk ved 70 % af substantiverne. f.eks. bog: bøger, maskine: maskiner, kosteskaft: kosteskafter 2 - e 20% af substantiverne har e-endelse, f.eks. stol: stole, dag: dage, tag: tage, computer: computere 3 Ø 10% af substantiverne har nulendelse, f.eks. sten: sten, år: år, sko: sko, mus: mus, job: job, kort: kort (Zola Christensen 2005:12) Figur 2 Oversigt over pluralisbøjninger i ubestemt form i det danske sprog 17

18 Svenske bøjninger Ifølge Hultman findes der i svensk seks deklinationer med hjemlig bøjning. Ord som tilhører den sjette har nulendelse: 1 -or gata gat-or 2 -ar båt båt-ar 3 -er röst röst-er 4 -r linje linje-r 5 -n äpple äpple-n 6 Ø ägg ägg (Hultman 2003:57) Figur 3 Oversigt over pluralisbøjninger i det svenske sprog For at tildele korrekte pluralisbøjniner til substantiverne i ubestemt form i dansk er der brugt Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog og for ordene i svensk er der brugt Svenska Akademiens ordlista (2006). Engelske bøjninger Engelske ord i pluralis ubestemt form kan bøjes på følgende måder: 1. -s- endelse f.eks. friend friends 2. -es- endelse f.eks. har ordets sidste bogstav sluter på -s, -ss, (busses, classes) -sh, -ch, -x og -o (tomatoes, heroes) 3. Hvis ordet har fremmed oprindelse og det sidste bogstav er -o da er pluralis -s (photos, pianos) 4. Ordene der ender på -y, hvor bogstavet før er vokalen får pluralisform -es f.eks. cities, armies. (Ghaniová 2007:1) Figur 4 Oversigt over pluralisbøjninger i det engelske sprog 18

19 3.3.4 Tilkomst i sproget Der findes ikke i dansk eller i svensk nogen ordbog der har samme årsgrænse, dvs. en ordbog hvori ordene er registeret ved samme tidspunkt. For at årsforskellen ikke bliver for stor har jeg brugt Retskrivningsordbogen 1955 til de danske ord, og til ordene i svensk 9. oplag af Svenska Akademiens ordlista Materiale Materialet som jeg har brugt til min undersøgelse var udgaver af danske metroxpress og svenske metro. Det som var vigtigt ved valget af mit materiale var at det skulle være en avis fra hvert sprogsamfund med lignende indhold og sprogstil. Begge aviser er samme avistype med lignende men ikke samme indhold dvs. avisteksterne handler ikke om samme emner. MetroXpress / metro består af pressemeddelelser fra forskellige kilder. Enten er det nyheder overtagne fra pressebureauerne eller nyheder overtagne fra andre aviser. Disse aviser udgør et udmærket undersøgelsesmateriale fordi de er neutrale og man kan betegne dem som en slags»samlingsaviser«hvori skrivemåde fra flere aviser/kilder afspejles på en gang. Forskellen mellem metroxpress / metro og abonnerede aviser eller løsnummer aviser er at metroxpress / metro er gratisaviser og det betyder at de er tilgængelige for flere læsere end abonnerede eller løsnummeraviser. Man kan også læse dem på internettet både i html og PDF version. Både trykte og elektroniske versioner udkommer enten som udgaver for et særlig område (i Danmark er det København og Århus, i Sverige Stockholm og Malmø) eller som rigsudgaver. Jeg valgte rigsudgaverne fordi de har deres læsere i hele landet og deres skrivemåde påvirker læsernes talesprog i hele landet. 19

20 Omfanget af materialet var sammenlagt 10 aviser, 5 danske og 5 svenske. Begge aviser var fra samme datoer ( , , , og ). Totalt antal af ord i alle læste artikler i danske metroxpress er og i svenske metro er antallet af ord Grunden til at der er flere ord fra danske aviser er at metroxpress er meget mere omfattende end metro. 5 Resultater Her følger en redegørelse for min undersøgelse. Først præsenterer jeg resultaterne hvori jeg sammenligner låneordenes frekvens i dansk og i svensk efter emneområder. Derefter er der sammenligning totalt dvs. af omfanget af låneord i alle de læste artikler. Videre er der resultater med afløste og uafløste ord. Næste figur (figur 8) viser procentuelt antal af pluralisbøjninger i ubestemt form. Det sidste er en redegørelse hvori jeg påviser den procentuelle forskel mellem ordene der kom til henholdsvis dansk (før / efter 1955) og svensk (før / efter 1950). 5.1 Direkte låneord Direkte låneord efter områder I de fleste emneområder foruden et, nemlig nyheder udland, er det svensk som har højere frekvens af låneord. Antallet af låneord i reklameannoncer er meget højt i begge sprog. 20

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Islands Universitet Ord i nord Efterår 2010 Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Alma Sigurðardóttir almas@hi.is Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Formål 1.3 Disposition

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

Nordens sprog nu med engelsk?

Nordens sprog nu med engelsk? BØGER Nordens sprog nu med engelsk? Af Henrik Gottlieb Bente Selback og Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Oslo: Novus 2007.

Læs mere

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne?

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne? ... cv.c E C1I u C1I "'C..:::t -"""' 0 0 N tidsskrift sb., -e~, -~1, ~.:i" : x t1. d SS k ft el tidsskrifts Ir r1 -. skrift(s )artikel. tidsstempling 5 J., - Sprognævnet Bruger unge flere engelsl

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i 1999 - nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen!

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Engelsk i Dansk En empirisk undersøgelse af tendensen til anglicismer blandt tre danske befolkningsgrupper

Engelsk i Dansk En empirisk undersøgelse af tendensen til anglicismer blandt tre danske befolkningsgrupper CLM Kandidatafhandling August 2010 Titel: Engelsk i Dansk En empirisk undersøgelse af tendensen til anglicismer blandt tre danske befolkningsgrupper Studerende: Anita Godsk Waaben Uddannelse: Cand. Ling.

Læs mere

Et hamster. 2011/1 marts. Af Eva Skafte Jensen

Et hamster. 2011/1 marts. Af Eva Skafte Jensen 2011/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Unges holdninger til stavefejl på Facebook

Unges holdninger til stavefejl på Facebook 2013/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Myndigheder, virksomheder og andre der har en sprogpolitik, bør i denne vælge at følge en ensartet praksis med hensyn til brug af startkomma.

Myndigheder, virksomheder og andre der har en sprogpolitik, bør i denne vælge at følge en ensartet praksis med hensyn til brug af startkomma. Nyt fra Sprognævnet 2004/2 juni Indhold Artikler Ændrede kommaregler: Nu er de her! Sprogpolitik En ordbog der åbner op Engelsk i dansk. Sprogholdninger i Danmark Ændrede kommaregler: Nu er de her! Som

Læs mere

Majonæsekrigen 25 år. 2010/3 september. Majonæse og andre madord og hadord. Af Henrik Galberg Jacobsen

Majonæsekrigen 25 år. 2010/3 september. Majonæse og andre madord og hadord. Af Henrik Galberg Jacobsen 2010/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. I anledning af.. 2001/3 september. Artikler. Bøger. Af Vibeke Sandersen. I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. I anledning af.. 2001/3 september. Artikler. Bøger. Af Vibeke Sandersen. I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år Nyt fra Sprognævnet 2001/3 september Indhold Artikler Bøger I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år Hvad er apposition? Imponerende 10,3 sekunder Eksemplarisk Var det hundene han gik i? En grammatisk

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

& & 1988/4. december. Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1.

& & 1988/4. december. Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1. 1988/4. december Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1. Vi bliver indimellem spurgt om der er nogen bestemte regler for hvornår man bruger det særlige og-tegn, &,

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Exit poll eller valgstedsmåling?

Exit poll eller valgstedsmåling? 2010/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Oversættelse af EU-dokumenter

Oversættelse af EU-dokumenter Oversættelse af EU-dokumenter - en undersøgelse af retningslinjer for oversættelse inden for Den Europæiske Union SPECIALE Tina Thorsø Yde Sørensen Handelshøjskolen i Århus Cand.ling.merc.-studiet i spansk

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund Nyt fra Sprognævnet 2000/2 juni Indhold Artikler Styrk sproget Hvilken præposition bruger man efter kontrol Spørgsmål og svar Bøger Computationel Mænds og kvinders kulør - og glæde ved hinanden Øresundsregionen

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund Sådan staver vi om ortografi og stavefejl Hver femte elev forlader skolen uden at kunne læse ordentligt, og også i den voksne befolkning er der et stigende antal funktionelle analfabeter. En af årsagerne

Læs mere

Parallelsproglighed i teori og praksis

Parallelsproglighed i teori og praksis 2010/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

1993/2. juni. Attention

1993/2. juni. Attention 1993/2. juni Attention Af Henrik Galberg Jacobsen Sprognævnet får tit spørgsmål om forkortelsen att. Den bruges i adresser i breve til firmaer el.lign., hvor den står foran navnet på en ansat. Ved at bruge

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse 2012/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere