Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010"

Transkript

1 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden ØU - Årsrapport ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen ØU - Underskriftbemyndigelse ØU - Ændringer i Styrelsesvedtægt og Forretningsorden ØU - Ændringer til offentliggørelse af kommunale oplysninger KF - Drikkevandskvalitetsproblemer ved Herslev Strand og Sejlklub SSÆ - Godkendelse af reviderede vedtægter for Handicaprådet i Lejre kommune SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Lukket - ØU - Voldgiftssag Brdr. A. & B. Andersen mod Lejre Kommune Lukket - ØU - Salg af erhvervsgrund...39

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 10/11 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Hans Jensen henstillede til om at tale højt og tydeligt af hensyn til tilhørerne. Poul Henning Friborg stillede spørgsmål om status for tre projekter i Hvalsø by. Udvalgsformand Martin Stokholm redegjorde kort for status: Vedr. grusgraven forventes sagen at komme til politisk behandling inden sommerferien. Mht. Søarkaden er der netop modtaget byggeansøgning, og vedrørende Netto-byggeri er der endnu ikke modtaget ansøgning. Der fremsendes desuden skriftligt svar. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

4 Side 2

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/9 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

6 Side 4 3. ØU - Årsrapport 2009 Sagsnr.: 10/6849 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2009 skal, jfr. styrelseslovens 45, af afgives til revisionen. Regnskabet anbefales oversendt til revisionen, med henblik på endelig politisk behandling af regnskabet kan foretages i i september måned Sagsfremstilling: Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni i det efterfølgende år. Årsregnskabet, der er vedlagt som bilag, indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser skal tjene som grundlag for vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet og vurdering af kommunens økonomiske situation. I modsætning til tidligere, er der i 2009 lavet en årsrapport i stedet for blot et regnskab. Årsrapporten indeholder ud over de mere regnskabsmæssige oplysninger også en ledelsesberetning. Administrationens vurdering: Regnskab 2009 viser et samlet overskud på den ordinære drift på 20,7 mio. kr. Enkelte områder har dog været præget af et markant merforbrug i Det drejer sig især om området "Udsatte børn og unge". Der er i øjeblikket en handlingsplan under udarbejdelse for at reducere udgifterne på området i Såfremt handlingsplanen ikke gennemføres, må der forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på dette område i Herudover udviser enkelte skoler og rengøringsområdet også større merforbrug. Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen til mindreforbruget er altovervejende, at projekterne ikke var færdiggjort pr , hvorfor midlerne søges overført til budget Inklusiv anlæg er der et underskud på 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskab 2009 viser således et strukturelt underskud, idet overskuddet i den ordinære drift ikke kan finansiere det vedtagne anlægsprogram. I 2008 var underskuddet på det skattefinansierede område på 24,9 mio. kr. Der er i 2009 afholdt udgifter til opførelse af boliger efter almen-boligloven. Der kan optages lån for 20 mio. kr. til finansiering af udgifterne via en byggekredit. Der er ikke medtaget aktivitetsoplysninger i årsrapporten. Der er planen, at der fremover skal indgå oplysninger om aktiviteten, således at disse kan være med til at belyse eventuelle regnskabsafvigelser. På forsyningsområdet, som er brugerfinansieret, er der et overskud på 9,3 mio. kr. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne er således forøget med 9,3 mio. kr. til 48,1 mio. kr. I 2008 var overskuddet på forsyningsområdet 3,4 mio. kr.

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen er intakt, både målt ved ultimobeholdningen - ca. 67 mio. kr. - og efter kassekreditreglen ca. 120 mio. kr. At det skattefinansierede område udviser et underskud på 28 mio. kr. og kassebeholdningen er uændret, er et udtryk for at kommunens samlede gæld er steget. Den langfristede gæld er steget fra 546 mio. kr. til 552 mio. kr. og den kortfristede gæld er steget fra 181 til 194 mio. kr. Egenkapitalen er faldet fra 936 til 918 mio. kr. i En del af stigningen i gælden skyldes, at regeringen i 2009 udvidede kommunernes låneadgang til at foretage energieffektive investeringer. Beslutningskompetence: Kommunalsbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Årsrapport 2009 med bemærkninger oversendes til revisionen. Bilag: 1. Årsrapport Del I 2. Årsrapport Del II - Generelle oplysninger 3. Årsrapport Del II - Regnskabsoversigt 4. Årsrapport Del II - Overførsel mellem årene 5. Årsrapport Del II - Deponerede midler, Låneberettigede udgifter, Timeprisberegning, Nominelle værdier, Anlægsregnskaber 6. Årsrapport Del II - Forpligtelser, Leasing og Renteswap, Personaleoversigt 7. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 8. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Kultur og Fritid 9. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Børn og Ungdom 10. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Teknik og Miljø 11. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Job og Arbejdsmarked 12. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Social, Sundhed og ældre 13. Oversigt tillægsbevillinger xls 14. Regnskabsopgørelse inkl. finansiering.pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen blev anbefalet, idet noterne indgår i del I. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

8 Side 6 4. ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget 2010 Sagsnr.: 10/7783 Resumé: har givet principielt tilsagn til, at der for udvalgte bevillingsområder kan overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til På driften foreslår direktionen, at der overføres et merforbrug på 6,1 mio. kr. Det vil sige, at bevillingerne i 2010 vil blive nedskrevet med dette beløb. I tillæg til dette foreligger der ansøgninger om overførsel af mindreforbrug ud over 10 % af bevillingerne med rammestyring 2,3 mio. kr. og på bevillinger uden overførselsadgang for i alt 0,9 mio. kr. På anlægssiden foreslås overført rådighedbeløb for ialt 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for netto 2,8 mio. kr. Endelig indstilles der overført 6,7 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt i overførsel af lånedispensation i tilknytning til uforbrugte anlægsmidler. Sagsfremstilling: I "principper for økonomistyring i Lejre Kommune" er det fastsat, at inden for det rammestyrede område kan give tilsagn om overførelse af uforbrugte midler mellem de enkelte regnskabsår. Ifølge principperne for overførsel af uforbrugte midler kan der maksimalt overføres et beløb svarende til 10 % af korrigeret budget ved regnskabsårets udgang. I tillæg til dette er det beskrevet i principperne, at der kan ansøges om overførsel af yderligere midler. Underskud overføres fuldt ud, men ved underskud på over 5 % skal der udarbejdes handleplaner. Enkelte bevillinger uden overførselsadgang indholder områder, som tidligere år er behandlet som rammestyret. På disse områder indstilles uforbrugte midler overført jf. denne praksis. På anlægssiden er der indstillet overførsel af uforbrugte bevillinger for uafsluttede igangssatte anlæg, således at rådighedsbeløbene og anlægsbevillingerne overføres til I 2009 er der foregået en gennemgang af uafsluttede anlæg med henblik på at få afsluttet flest mulige anlægsprojekter. I 2010 vil der fortsat blive arbejdet på af få afsluttet flest mulige anlæg. Udtalelser: Alle bevillingsansvarlige er i forbindelse med beregningen af beløb til overførsel blevet hørt om beregningsgrundlaget og enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 % eller om overførsel af overskud på område uden overførselsadgang. Administrationens vurdering: I forbindelse med overførsler af over- og underskud er der forskellige handlemuligheder. Herunder redegøres for de elementer, der skal tages stilling til: 1. Den automatiske overførselsadgang Principperne for økonomistyring i Lejre Kommune fastsætter, at 10 % i overskud kan overføres og at underskud overføres fuldt ud. På det rammestyrede område overføres et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr.

9 Side 7 På bevillinger uden overførselsadgang overføres et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er tale om venskabsbysamarbejde, skolebibliotekernes fællesudgifter, midler fra det lokale beskæftigelsesråd og forebyggende indsats for ældre og handicappede. Samlet set er der altså tale om en overførsel af et merforbrug på 6,1 mio. kr. til De ansøgte overførsler Der er indkommet ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, der ligger ud over 10 % af det korrigerede budget på en række bevillinger for i alt 3,2 mio. kr. På det rammestyrede område er der ansøgninger for 2,3 mio. kr., og på bevillinger uden rammestyring er der ansøgning om overførsel af 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at i de foregående år har imødekommet ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, der ligger ud over 10%. På baggrund af den økonomiske situation anbefaler direktionen, at denne kotyme drøftes. kan vælge at imødekomme disse ansøgninger eller at afvise ansøgningerne. Ansøgningerne kan behandles under et eller hver for sig. 3. Virksomheder med store underskud Inden for det rammestyrede område er der en række virksomheder, der har oparbejdet underskud på mere end 10 % af deres korrigerede budget. Der er udarbejdet redegørelser for underskuddenes begrundelse for hver enkelt virksomhed med henblik på en politisk drøftelse af mulige løsninger på problemet. 4. Det specialiserede socialområde - rammeaftalen På området med institutioner på det specialiserede socialområde, der indgår i rammeaftalen på socialområdet, er der en række udeståender i forhold til beregning af over- og underskud. Herunder håndtering af takstindtægter fra andre kommuner i forhold til rammestyringen. Administrationen udarbejder en sagsfremstilling til Økonomiudvalgets maj møde med henblik på afklaring af disse forhold. 5. Anlæg Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for 2,8 mio. kr. fra 2009 til Der skal søges om særskilt bevilling for anlæg, hvor der ikke er givet anlægsbevilling. Herudover er der uforbrugte rådighedbeløb 4 mio. kr. vedr. renovering af faglokaler i folkeskolen. Til denne anlægsopgave var der i 2009 knyttet en låneadgang på 1,7 mio. kr. Denne låneadgang er ikke overført til Derfor foreslås dette rådighedsbeløb ikke overført. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt overførsel af 6,7 mio. kr. vedrørende den ekstraordinære lånepulje i Den anlægsbevilling, som låneadgangen omhandler, indgår under folkeskoler. Økonomi og finansiering: Direktionens indstilling bygger på s principper for overførsel mellem årene af mer- og mindreforbrug. På driften indstilles et merforbrug på 6,1 mio. kr. overført og på anlæg indstilles et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. overført. På indtægssiden indstilles låneoptag for 6,7 mio. kr. overført. Samlet set søges der således tillægsbevillinger for -3,2 mio. kr. i 2010, som forbedrer kassebeholdningen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en samlet tillægsbevilling på driften på -6,1 mio. kr. i Tillægsbevillingen fordeles med -6,8 mio. kr. på

10 Side 8 rammestyrede bevillinger og 0,7 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang sig, 2. at der for det specialiserede socialområder, der indgår i rammeaftalen for socialområdet forelægges en særskilt sag for Økonomiudvalget i maj måned, 3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 9,6 mio. kr. i 2010 på anlægsområdet og anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fordeles jf. bilag 4, 4. der gives tillægsbevilling på -6,7 mio. kr. i låneoptag. Overførslen er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bilag 6, 5. at ansøgninger om overførsler af mindreforbrug der ligger ud over 10% drøftes, 6. at virksomheder med et samlet merforbrug på mere end 10% af deres korrigerede budget drøftes. Bilag: 1. Notat om overførsel af merforbrug på skolerne til 2010.doc 2. Merforbrug over 5% og 10%.xls 3. Ansøgninger om overførsel.xls 4. Overførsler anlæg NY xls 5. Overførsler fra 2009 til Overførsel af lånedispensation 7. Notat af 13. april 2010 vedr. samordnet rengøring 8. Handleplan vedr Samordnet rengøring - overførsel regnskab 2009.DOC Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1-4 (incl.) anbefales. Endvidere anbefales ansøgninger om overførsler af mindreforbrug på kr., der ligger ud over 10 %. Økonomiudvalget anmoder om en grundig redegørelse for skolernes regnskaber og budgetter, tildelingsmodeller og skoleledernes muligheder for budgetoverholdelse med henblik på vurdering af evt. ændrede tildelings- og styringsprincipper og overførsel af mer- og/eller mindreforbrug fra 2009 og Økonomiudvalget anmoder desuden om en grundig redegørelse og indstilling til det oparbejdede merforbrug på rengøringsområdet. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

11 Side 9 5. ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud Sagsnr.: 09/21271 Resumé: afsatte ved vedtagelsen af budgettet for 2010 et rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. til anlæg i forbindelse med etablering af nye specialtilbud i Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom traf den 13. januar 2009 principbeslutning om placering af disse specialtilbud. Udvalget besluttede desuden at nedsætte et byggeprogramudvalg, der fik til opgave at fremlægge et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer. Lokalerne til specialklasserne skal være klar til indflytning den 1. august Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på deres møde den 7. april 2010 et dispositionsforslag for bygningsændringer til de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup Skole med en beløbsramme på i alt 2 mio. kr. Udvalget for Børn & Ungdom vil få dispositionsforslag vedrørende de resterende nye specialtilbud i heldagsklassen på Alfarvejen 13 i Osted og i "Vildanden" på Kirke Saaby Skole samt for den udvidede specialklasserække på Osted Skole forelagt på Udvalgets kommende møder. Udvalget har dog i henhold til bevillingsreglerne ikke kompetence til at frigøre rådighedsbeløb til anlæg. Af hensyn til at lokalerne til specialklasserne skal være klar til brug den 1. august 2010 foreslås det, at frigiver rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. til anvendelse efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdets specialtilbud. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det afsatte rådighedsbeløb på 7. mio. kr. frigives som anlægsbevilling til bygningsændringer m.v. i forbindelse med etablering af nye specialtilbud efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2 mio.kr. og frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsændringer i de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup skole.

12 Side 10 Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, og at Udvalget for Børn & Ungdom snarest fremsender forslag om disponering af det i budgettet afsatte beløb på 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

13 Side ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev Sagsnr.: 08/12223 Resumé: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. Efterfølgende forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune har ikke ført til resultat, og med brev af den 18. januar 2010 har Roskilde Kommune oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg som anbefales fremsendt til Region Sjælland. Sagsfremstilling: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). Forslaget var i offentlig høring fra 3. april til 8. juni behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. I henhold til planlovens 29 b kan en kommunalbestyrelse fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig indflydelse på kommunens udvikling. Indsigelsen skal være begrundet. Fremsættes indsigelse, kan forslaget ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunerne. Opnås ikke enighed, kan spørgsmålet af en af kommunerne indbringes for Regionsrådet, som træffer afgørelse. Efterfølgende er der gennemført forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune, uden at der er opnået enighed om planforslaget. Referatet fra forhandlingerne blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. december 2009, og Økonomiudvalget besluttede, at det meddeles Roskilde Kommune, at Lejre Kommune fortsat opfordrer Roskilde Kommune til at opgive planforslaget. På baggrund heraf har Roskilde Kommune med brev af den 18. januar 2010 oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010 vedlægges som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg til fremsendelse til Region Sjælland. Udkastet vedlægges som bilag. I udkastet kommenteres Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010, Region Sjælland opfordres til at besigtige virksomheden, og Region Sjælland opfordres til at underkende Roskilde Kommunes beslutning om at udarbejde kommuneplantillæg for virksomhedens forbliven på stedet på grundlag af den gennemførte VVM-vurdering. Det har gennem hele sagens lange forløbe været Lejre Kommunes opfattelse, at sagen skal behandles som om, at der søges om tilladelse til, at en ny asfaltfabrik placeres i en nedlagt og efterbehandlet grusgrav på den aktuelle lokalitet, og at det - også på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse - ville være helt utænkeligt, at en ny asfaltvirksomhed ville kunne få en sådan tilladelse.

14 Side 12 Økonomi og finansiering: Der er umiddelbart ingen økonomi forbundet med sagen, men afhængig af sagens videre forløb vil der evt. senere kunne blive brug for juridisk bistand. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune godkendes til fremsendelse til Region Sjælland. Bilag: 1. Bilag 1 - Roskilde Kommunes brev af 18. januar Bilag 2 - Udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

15 Side ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern Sagsnr.: 10/8251 Resumé: Der skal træffes beslutning om gennemførelse af udskillelsen af Lejre Kommunes kommunale Vand- og Spildevandsforsyning og i den forbindelse stiftelse af en forsyningskoncern bestående af aktieselskaberne Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S, Lejre Forsyning A/S og Lejre Forsyning Holding A/S. Sagsfremstilling: i Lejre Kommune har den 31. august 2009 besluttet, at kommunens vand- og spildevandsforsyning i overensstemmelse med vandsektorloven skal udskilles i to selvstændige aktieselskaber, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S, ("Forsyningsselskaberne"). Medarbejdere, driftsmidler mv. for Forsyningsselskaberne samles og placeres i et selvstændigt serviceselskab Lejre Forsyning A/S ("Serviceselskabet"). Umiddelbart efter udskillelsen overdrages aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskaberne til et med disse aktier stiftet holdingselskab ("Holdingselskabet") Udskillelsen gennemføres i overensstemmelse med den hidtil forudsatte proces, således at vand- og spildevandsforsyningens anlægsaktiver mv. indskydes i Forsyningsselskaberne ved stiftelse af selskaberne. Driftsaktiver, kontrakter og medarbejdere mv. bliver indskudt i Forsyningsselskabet. Dette sker ligeledes ved stiftelse af selskabet. Kommunen modtager vederlag for overdragelse af forsyningerne i form af aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Aktierne indskydes i Holdingselskabet ved dettes stiftelse. For indskuddet af aktierne modtager kommunen aktierne i Holdingselskabet. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet, jf. nedenfor, stiftes Holdingselskabet ved indskud af aktierne i disse selskaber. Stiftelsen sker hurtigst muligt efter stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Selskabernes bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer udpeget af. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af på Kommunalbestyrelsesmødet i maj har ikke instruktionsbeføjelse over medlemmer valgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal alene varetage selskabets interesser og ikke kommunalbestyrelsens. I praksis gennemføres stiftelsen af Forsyningsselskaberne, Serviceselskabet og Holdingselskabet og dermed udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen mest hensigtsmæssigt ved, at bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre udskillelsen i overensstemmelse med ovenstående, herunder også at anmelde stiftelserne til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelserne af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet sker ved, at borgmester og kommunaldirektør i henhold til bemyndigelsen skal underskrive stiftelsesdokumenterne (stiftelsesdokument, tegningsliste og vedtægter), og overdragelsesaftalerne på vegne af kommunen som stifter af selskaberne.

16 Side 14 Umiddelbart herefter anmeldes selskabernes stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til registrering. Selskaberne vil i den forbindelse også modtage CVR-nr. Stiftelsen af Lejre Forsyning Holding A/S gennemføres og anmeldes, når Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet er registeret. Kommunen modtager som vederlag herfor aktier i Holdingselskabet, der herefter er eneaktionær i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Dermed er holdingstrukturen etableret. Administrationens vurdering: Forsyningen og administrationen har i løbet af 2009 og foråret 2010 arbejdet målrettet med at forberede udskillelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyning og er nu klar til at gennemføre udskillelsen. Administrationen vurderer på denne baggrund, at udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen bør gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Admininstrationen vurderer endvidere, at de admininstrative procedurer vedr. stiftelsen mest hensigtsmæssigt varetages ved bemyndigelse af borgmesteren og kommunaldirektøren til at foretage stiftelserne. Økonomi og finansiering: Udgifter i forbindelse med selskabsgørelsen afholdes af forsyningens driftsbudget i indeværende år Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at repræsentere kommunen som stifter og underskrive de fornødne dokumenter og foretage de øvrige handlinger, som er nødvendige for at gennemføre udskillelsen og anmelde selskabernes stiftelse til hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Forvaltningen bemyndiges til at kontakte potentielle kandidater på baggrund af opstillingen af kriterier for udpegning af den eksterne repræsentant i bestyrelsen. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

17 Side ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen Sagsnr.: 10/7981 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid foreslår, at der bevilliges tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 finansieret af Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur & Fritid har behandlet ansøgning fra foreningen "Fortællinger i Lejre" og besluttede den 10. marts 2010 at indstille tilskud på kr. fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Indstillingen har efterfølgende været medvirkende faktor for udløsning af støtte til projekt "Fortællingens tid" på kr. fra Kulturministeriet. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Puljen vedr. Oplevelseskommunen udgør kr. Der er ikke anvendt midler fra Puljen i Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der bevilliges tilskud på kr. til Foreningen "Fortællinger i Lejre", 2. at kompetencen vedrørende bevilling af tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Beslutning Økonomiudvalget den : Udvalget for Kultur og Fritid anbefalede på møde den 10. marts 2010 at bevilge tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingens punkt 2, idet der er tale om en pulje, der skal komme alle områder til gode. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

18 Side 16 Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

19 Side ØU - Underskriftbemyndigelse Sagsnr.: 10/8424 Resumé: En borger har - hvis visse betingelser er opfyldt - ret til lån til betaling af ejendomsskatter. I forbindelse med lånoptagningen udfyldes et skadesløsbrev som underskrives af kommunen og borgeren. De tegningsregler, der er gældende på området, er ikke i overensstemmelse med de organisatoriske forhold i Lejre Kommune. Tegningsreglerne for disse dokumenter ønskes derfor ændret, så der er sammenhæng mellem arbejdsopgavens placering og de medarbejdere, der underskriver på vegne af kommunen. Sagsfremstilling: Borgerne har, ifølge bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ret til lån, såfremt visse betingelser er opfyldt. I den forbindelse skal der udarbejdes et skadesløsbrev. Brevet skal underskrives af låntageren (borgeren) og giveren (kommunen). I henhold til tegningsreglerne for Lejre Kommune skal alle dokumenter underskrives af 2 personer. I underskriften ligger der ingen bevilling/godkendelse. Den er givet per bevillingsskrivelse af en medarbejder forinden. Dokumentet udformes kun til sikkerhed for kommunens tilgodehavende. Om dokumenter til tinglysning vedrørende skadesløsbreve i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter er anført, at de skal underskrives af: A. Direktør for stabene eller i dennes fravær kommunaldirektør og B. Borgerservicechef eller i dennes fravær direktør for stabene. Arbejdsopgaven er flyttet til Finans & Opkrævning og samtidig er stillingen som stabsdirektør pt. vakant. Der er ca. 200 dokumenter om året, som skal underskrives. Der er nye lån, respektpåtegninger og aflysninger af lån. Af hensyn til administrativ forenkling anbefales det, at underskrift af dokumenterne uddelegeres til sagsbehandleren samt chefen for Finans & Opkrævning eller - i dennes fravær - nærmeste overordnede. Administrationens vurdering: Det anbefales, at dokumenter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter fremadrettet underskrives af følgende 2 personer: A. En medarbejder i Finans & Opkrævning B. Chefen for Finans & Opkrævning eller i dennes fravær nærmeste overordnede. Dette vil give en bedre overensstemmelse mellem kommunens tegningsregler og de faktiske forhold, der gør sig gældende i organisationen. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Martin Stokholm (A) Richard Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere