Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010"

Transkript

1 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden ØU - Årsrapport ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen ØU - Underskriftbemyndigelse ØU - Ændringer i Styrelsesvedtægt og Forretningsorden ØU - Ændringer til offentliggørelse af kommunale oplysninger KF - Drikkevandskvalitetsproblemer ved Herslev Strand og Sejlklub SSÆ - Godkendelse af reviderede vedtægter for Handicaprådet i Lejre kommune SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Lukket - ØU - Voldgiftssag Brdr. A. & B. Andersen mod Lejre Kommune Lukket - ØU - Salg af erhvervsgrund...39

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 10/11 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Hans Jensen henstillede til om at tale højt og tydeligt af hensyn til tilhørerne. Poul Henning Friborg stillede spørgsmål om status for tre projekter i Hvalsø by. Udvalgsformand Martin Stokholm redegjorde kort for status: Vedr. grusgraven forventes sagen at komme til politisk behandling inden sommerferien. Mht. Søarkaden er der netop modtaget byggeansøgning, og vedrørende Netto-byggeri er der endnu ikke modtaget ansøgning. Der fremsendes desuden skriftligt svar. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

4 Side 2

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/9 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

6 Side 4 3. ØU - Årsrapport 2009 Sagsnr.: 10/6849 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2009 skal, jfr. styrelseslovens 45, af afgives til revisionen. Regnskabet anbefales oversendt til revisionen, med henblik på endelig politisk behandling af regnskabet kan foretages i i september måned Sagsfremstilling: Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni i det efterfølgende år. Årsregnskabet, der er vedlagt som bilag, indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser skal tjene som grundlag for vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet og vurdering af kommunens økonomiske situation. I modsætning til tidligere, er der i 2009 lavet en årsrapport i stedet for blot et regnskab. Årsrapporten indeholder ud over de mere regnskabsmæssige oplysninger også en ledelsesberetning. Administrationens vurdering: Regnskab 2009 viser et samlet overskud på den ordinære drift på 20,7 mio. kr. Enkelte områder har dog været præget af et markant merforbrug i Det drejer sig især om området "Udsatte børn og unge". Der er i øjeblikket en handlingsplan under udarbejdelse for at reducere udgifterne på området i Såfremt handlingsplanen ikke gennemføres, må der forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på dette område i Herudover udviser enkelte skoler og rengøringsområdet også større merforbrug. Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen til mindreforbruget er altovervejende, at projekterne ikke var færdiggjort pr , hvorfor midlerne søges overført til budget Inklusiv anlæg er der et underskud på 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskab 2009 viser således et strukturelt underskud, idet overskuddet i den ordinære drift ikke kan finansiere det vedtagne anlægsprogram. I 2008 var underskuddet på det skattefinansierede område på 24,9 mio. kr. Der er i 2009 afholdt udgifter til opførelse af boliger efter almen-boligloven. Der kan optages lån for 20 mio. kr. til finansiering af udgifterne via en byggekredit. Der er ikke medtaget aktivitetsoplysninger i årsrapporten. Der er planen, at der fremover skal indgå oplysninger om aktiviteten, således at disse kan være med til at belyse eventuelle regnskabsafvigelser. På forsyningsområdet, som er brugerfinansieret, er der et overskud på 9,3 mio. kr. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne er således forøget med 9,3 mio. kr. til 48,1 mio. kr. I 2008 var overskuddet på forsyningsområdet 3,4 mio. kr.

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen er intakt, både målt ved ultimobeholdningen - ca. 67 mio. kr. - og efter kassekreditreglen ca. 120 mio. kr. At det skattefinansierede område udviser et underskud på 28 mio. kr. og kassebeholdningen er uændret, er et udtryk for at kommunens samlede gæld er steget. Den langfristede gæld er steget fra 546 mio. kr. til 552 mio. kr. og den kortfristede gæld er steget fra 181 til 194 mio. kr. Egenkapitalen er faldet fra 936 til 918 mio. kr. i En del af stigningen i gælden skyldes, at regeringen i 2009 udvidede kommunernes låneadgang til at foretage energieffektive investeringer. Beslutningskompetence: Kommunalsbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Årsrapport 2009 med bemærkninger oversendes til revisionen. Bilag: 1. Årsrapport Del I 2. Årsrapport Del II - Generelle oplysninger 3. Årsrapport Del II - Regnskabsoversigt 4. Årsrapport Del II - Overførsel mellem årene 5. Årsrapport Del II - Deponerede midler, Låneberettigede udgifter, Timeprisberegning, Nominelle værdier, Anlægsregnskaber 6. Årsrapport Del II - Forpligtelser, Leasing og Renteswap, Personaleoversigt 7. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 8. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Kultur og Fritid 9. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Børn og Ungdom 10. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Teknik og Miljø 11. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Job og Arbejdsmarked 12. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Social, Sundhed og ældre 13. Oversigt tillægsbevillinger xls 14. Regnskabsopgørelse inkl. finansiering.pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen blev anbefalet, idet noterne indgår i del I. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

8 Side 6 4. ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget 2010 Sagsnr.: 10/7783 Resumé: har givet principielt tilsagn til, at der for udvalgte bevillingsområder kan overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til På driften foreslår direktionen, at der overføres et merforbrug på 6,1 mio. kr. Det vil sige, at bevillingerne i 2010 vil blive nedskrevet med dette beløb. I tillæg til dette foreligger der ansøgninger om overførsel af mindreforbrug ud over 10 % af bevillingerne med rammestyring 2,3 mio. kr. og på bevillinger uden overførselsadgang for i alt 0,9 mio. kr. På anlægssiden foreslås overført rådighedbeløb for ialt 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for netto 2,8 mio. kr. Endelig indstilles der overført 6,7 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt i overførsel af lånedispensation i tilknytning til uforbrugte anlægsmidler. Sagsfremstilling: I "principper for økonomistyring i Lejre Kommune" er det fastsat, at inden for det rammestyrede område kan give tilsagn om overførelse af uforbrugte midler mellem de enkelte regnskabsår. Ifølge principperne for overførsel af uforbrugte midler kan der maksimalt overføres et beløb svarende til 10 % af korrigeret budget ved regnskabsårets udgang. I tillæg til dette er det beskrevet i principperne, at der kan ansøges om overførsel af yderligere midler. Underskud overføres fuldt ud, men ved underskud på over 5 % skal der udarbejdes handleplaner. Enkelte bevillinger uden overførselsadgang indholder områder, som tidligere år er behandlet som rammestyret. På disse områder indstilles uforbrugte midler overført jf. denne praksis. På anlægssiden er der indstillet overførsel af uforbrugte bevillinger for uafsluttede igangssatte anlæg, således at rådighedsbeløbene og anlægsbevillingerne overføres til I 2009 er der foregået en gennemgang af uafsluttede anlæg med henblik på at få afsluttet flest mulige anlægsprojekter. I 2010 vil der fortsat blive arbejdet på af få afsluttet flest mulige anlæg. Udtalelser: Alle bevillingsansvarlige er i forbindelse med beregningen af beløb til overførsel blevet hørt om beregningsgrundlaget og enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 % eller om overførsel af overskud på område uden overførselsadgang. Administrationens vurdering: I forbindelse med overførsler af over- og underskud er der forskellige handlemuligheder. Herunder redegøres for de elementer, der skal tages stilling til: 1. Den automatiske overførselsadgang Principperne for økonomistyring i Lejre Kommune fastsætter, at 10 % i overskud kan overføres og at underskud overføres fuldt ud. På det rammestyrede område overføres et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr.

9 Side 7 På bevillinger uden overførselsadgang overføres et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er tale om venskabsbysamarbejde, skolebibliotekernes fællesudgifter, midler fra det lokale beskæftigelsesråd og forebyggende indsats for ældre og handicappede. Samlet set er der altså tale om en overførsel af et merforbrug på 6,1 mio. kr. til De ansøgte overførsler Der er indkommet ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, der ligger ud over 10 % af det korrigerede budget på en række bevillinger for i alt 3,2 mio. kr. På det rammestyrede område er der ansøgninger for 2,3 mio. kr., og på bevillinger uden rammestyring er der ansøgning om overførsel af 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at i de foregående år har imødekommet ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, der ligger ud over 10%. På baggrund af den økonomiske situation anbefaler direktionen, at denne kotyme drøftes. kan vælge at imødekomme disse ansøgninger eller at afvise ansøgningerne. Ansøgningerne kan behandles under et eller hver for sig. 3. Virksomheder med store underskud Inden for det rammestyrede område er der en række virksomheder, der har oparbejdet underskud på mere end 10 % af deres korrigerede budget. Der er udarbejdet redegørelser for underskuddenes begrundelse for hver enkelt virksomhed med henblik på en politisk drøftelse af mulige løsninger på problemet. 4. Det specialiserede socialområde - rammeaftalen På området med institutioner på det specialiserede socialområde, der indgår i rammeaftalen på socialområdet, er der en række udeståender i forhold til beregning af over- og underskud. Herunder håndtering af takstindtægter fra andre kommuner i forhold til rammestyringen. Administrationen udarbejder en sagsfremstilling til Økonomiudvalgets maj møde med henblik på afklaring af disse forhold. 5. Anlæg Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for 2,8 mio. kr. fra 2009 til Der skal søges om særskilt bevilling for anlæg, hvor der ikke er givet anlægsbevilling. Herudover er der uforbrugte rådighedbeløb 4 mio. kr. vedr. renovering af faglokaler i folkeskolen. Til denne anlægsopgave var der i 2009 knyttet en låneadgang på 1,7 mio. kr. Denne låneadgang er ikke overført til Derfor foreslås dette rådighedsbeløb ikke overført. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt overførsel af 6,7 mio. kr. vedrørende den ekstraordinære lånepulje i Den anlægsbevilling, som låneadgangen omhandler, indgår under folkeskoler. Økonomi og finansiering: Direktionens indstilling bygger på s principper for overførsel mellem årene af mer- og mindreforbrug. På driften indstilles et merforbrug på 6,1 mio. kr. overført og på anlæg indstilles et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. overført. På indtægssiden indstilles låneoptag for 6,7 mio. kr. overført. Samlet set søges der således tillægsbevillinger for -3,2 mio. kr. i 2010, som forbedrer kassebeholdningen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en samlet tillægsbevilling på driften på -6,1 mio. kr. i Tillægsbevillingen fordeles med -6,8 mio. kr. på

10 Side 8 rammestyrede bevillinger og 0,7 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang sig, 2. at der for det specialiserede socialområder, der indgår i rammeaftalen for socialområdet forelægges en særskilt sag for Økonomiudvalget i maj måned, 3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 9,6 mio. kr. i 2010 på anlægsområdet og anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fordeles jf. bilag 4, 4. der gives tillægsbevilling på -6,7 mio. kr. i låneoptag. Overførslen er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bilag 6, 5. at ansøgninger om overførsler af mindreforbrug der ligger ud over 10% drøftes, 6. at virksomheder med et samlet merforbrug på mere end 10% af deres korrigerede budget drøftes. Bilag: 1. Notat om overførsel af merforbrug på skolerne til 2010.doc 2. Merforbrug over 5% og 10%.xls 3. Ansøgninger om overførsel.xls 4. Overførsler anlæg NY xls 5. Overførsler fra 2009 til Overførsel af lånedispensation 7. Notat af 13. april 2010 vedr. samordnet rengøring 8. Handleplan vedr Samordnet rengøring - overførsel regnskab 2009.DOC Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1-4 (incl.) anbefales. Endvidere anbefales ansøgninger om overførsler af mindreforbrug på kr., der ligger ud over 10 %. Økonomiudvalget anmoder om en grundig redegørelse for skolernes regnskaber og budgetter, tildelingsmodeller og skoleledernes muligheder for budgetoverholdelse med henblik på vurdering af evt. ændrede tildelings- og styringsprincipper og overførsel af mer- og/eller mindreforbrug fra 2009 og Økonomiudvalget anmoder desuden om en grundig redegørelse og indstilling til det oparbejdede merforbrug på rengøringsområdet. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

11 Side 9 5. ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud Sagsnr.: 09/21271 Resumé: afsatte ved vedtagelsen af budgettet for 2010 et rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. til anlæg i forbindelse med etablering af nye specialtilbud i Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom traf den 13. januar 2009 principbeslutning om placering af disse specialtilbud. Udvalget besluttede desuden at nedsætte et byggeprogramudvalg, der fik til opgave at fremlægge et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer. Lokalerne til specialklasserne skal være klar til indflytning den 1. august Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på deres møde den 7. april 2010 et dispositionsforslag for bygningsændringer til de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup Skole med en beløbsramme på i alt 2 mio. kr. Udvalget for Børn & Ungdom vil få dispositionsforslag vedrørende de resterende nye specialtilbud i heldagsklassen på Alfarvejen 13 i Osted og i "Vildanden" på Kirke Saaby Skole samt for den udvidede specialklasserække på Osted Skole forelagt på Udvalgets kommende møder. Udvalget har dog i henhold til bevillingsreglerne ikke kompetence til at frigøre rådighedsbeløb til anlæg. Af hensyn til at lokalerne til specialklasserne skal være klar til brug den 1. august 2010 foreslås det, at frigiver rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. til anvendelse efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdets specialtilbud. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det afsatte rådighedsbeløb på 7. mio. kr. frigives som anlægsbevilling til bygningsændringer m.v. i forbindelse med etablering af nye specialtilbud efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2 mio.kr. og frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsændringer i de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup skole.

12 Side 10 Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, og at Udvalget for Børn & Ungdom snarest fremsender forslag om disponering af det i budgettet afsatte beløb på 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

13 Side ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev Sagsnr.: 08/12223 Resumé: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. Efterfølgende forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune har ikke ført til resultat, og med brev af den 18. januar 2010 har Roskilde Kommune oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg som anbefales fremsendt til Region Sjælland. Sagsfremstilling: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). Forslaget var i offentlig høring fra 3. april til 8. juni behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. I henhold til planlovens 29 b kan en kommunalbestyrelse fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig indflydelse på kommunens udvikling. Indsigelsen skal være begrundet. Fremsættes indsigelse, kan forslaget ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunerne. Opnås ikke enighed, kan spørgsmålet af en af kommunerne indbringes for Regionsrådet, som træffer afgørelse. Efterfølgende er der gennemført forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune, uden at der er opnået enighed om planforslaget. Referatet fra forhandlingerne blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. december 2009, og Økonomiudvalget besluttede, at det meddeles Roskilde Kommune, at Lejre Kommune fortsat opfordrer Roskilde Kommune til at opgive planforslaget. På baggrund heraf har Roskilde Kommune med brev af den 18. januar 2010 oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010 vedlægges som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg til fremsendelse til Region Sjælland. Udkastet vedlægges som bilag. I udkastet kommenteres Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010, Region Sjælland opfordres til at besigtige virksomheden, og Region Sjælland opfordres til at underkende Roskilde Kommunes beslutning om at udarbejde kommuneplantillæg for virksomhedens forbliven på stedet på grundlag af den gennemførte VVM-vurdering. Det har gennem hele sagens lange forløbe været Lejre Kommunes opfattelse, at sagen skal behandles som om, at der søges om tilladelse til, at en ny asfaltfabrik placeres i en nedlagt og efterbehandlet grusgrav på den aktuelle lokalitet, og at det - også på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse - ville være helt utænkeligt, at en ny asfaltvirksomhed ville kunne få en sådan tilladelse.

14 Side 12 Økonomi og finansiering: Der er umiddelbart ingen økonomi forbundet med sagen, men afhængig af sagens videre forløb vil der evt. senere kunne blive brug for juridisk bistand. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune godkendes til fremsendelse til Region Sjælland. Bilag: 1. Bilag 1 - Roskilde Kommunes brev af 18. januar Bilag 2 - Udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

15 Side ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern Sagsnr.: 10/8251 Resumé: Der skal træffes beslutning om gennemførelse af udskillelsen af Lejre Kommunes kommunale Vand- og Spildevandsforsyning og i den forbindelse stiftelse af en forsyningskoncern bestående af aktieselskaberne Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S, Lejre Forsyning A/S og Lejre Forsyning Holding A/S. Sagsfremstilling: i Lejre Kommune har den 31. august 2009 besluttet, at kommunens vand- og spildevandsforsyning i overensstemmelse med vandsektorloven skal udskilles i to selvstændige aktieselskaber, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S, ("Forsyningsselskaberne"). Medarbejdere, driftsmidler mv. for Forsyningsselskaberne samles og placeres i et selvstændigt serviceselskab Lejre Forsyning A/S ("Serviceselskabet"). Umiddelbart efter udskillelsen overdrages aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskaberne til et med disse aktier stiftet holdingselskab ("Holdingselskabet") Udskillelsen gennemføres i overensstemmelse med den hidtil forudsatte proces, således at vand- og spildevandsforsyningens anlægsaktiver mv. indskydes i Forsyningsselskaberne ved stiftelse af selskaberne. Driftsaktiver, kontrakter og medarbejdere mv. bliver indskudt i Forsyningsselskabet. Dette sker ligeledes ved stiftelse af selskabet. Kommunen modtager vederlag for overdragelse af forsyningerne i form af aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Aktierne indskydes i Holdingselskabet ved dettes stiftelse. For indskuddet af aktierne modtager kommunen aktierne i Holdingselskabet. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet, jf. nedenfor, stiftes Holdingselskabet ved indskud af aktierne i disse selskaber. Stiftelsen sker hurtigst muligt efter stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Selskabernes bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer udpeget af. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af på Kommunalbestyrelsesmødet i maj har ikke instruktionsbeføjelse over medlemmer valgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal alene varetage selskabets interesser og ikke kommunalbestyrelsens. I praksis gennemføres stiftelsen af Forsyningsselskaberne, Serviceselskabet og Holdingselskabet og dermed udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen mest hensigtsmæssigt ved, at bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre udskillelsen i overensstemmelse med ovenstående, herunder også at anmelde stiftelserne til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelserne af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet sker ved, at borgmester og kommunaldirektør i henhold til bemyndigelsen skal underskrive stiftelsesdokumenterne (stiftelsesdokument, tegningsliste og vedtægter), og overdragelsesaftalerne på vegne af kommunen som stifter af selskaberne.

16 Side 14 Umiddelbart herefter anmeldes selskabernes stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til registrering. Selskaberne vil i den forbindelse også modtage CVR-nr. Stiftelsen af Lejre Forsyning Holding A/S gennemføres og anmeldes, når Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet er registeret. Kommunen modtager som vederlag herfor aktier i Holdingselskabet, der herefter er eneaktionær i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Dermed er holdingstrukturen etableret. Administrationens vurdering: Forsyningen og administrationen har i løbet af 2009 og foråret 2010 arbejdet målrettet med at forberede udskillelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyning og er nu klar til at gennemføre udskillelsen. Administrationen vurderer på denne baggrund, at udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen bør gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Admininstrationen vurderer endvidere, at de admininstrative procedurer vedr. stiftelsen mest hensigtsmæssigt varetages ved bemyndigelse af borgmesteren og kommunaldirektøren til at foretage stiftelserne. Økonomi og finansiering: Udgifter i forbindelse med selskabsgørelsen afholdes af forsyningens driftsbudget i indeværende år Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at repræsentere kommunen som stifter og underskrive de fornødne dokumenter og foretage de øvrige handlinger, som er nødvendige for at gennemføre udskillelsen og anmelde selskabernes stiftelse til hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Forvaltningen bemyndiges til at kontakte potentielle kandidater på baggrund af opstillingen af kriterier for udpegning af den eksterne repræsentant i bestyrelsen. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

17 Side ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen Sagsnr.: 10/7981 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid foreslår, at der bevilliges tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 finansieret af Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur & Fritid har behandlet ansøgning fra foreningen "Fortællinger i Lejre" og besluttede den 10. marts 2010 at indstille tilskud på kr. fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Indstillingen har efterfølgende været medvirkende faktor for udløsning af støtte til projekt "Fortællingens tid" på kr. fra Kulturministeriet. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Puljen vedr. Oplevelseskommunen udgør kr. Der er ikke anvendt midler fra Puljen i Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der bevilliges tilskud på kr. til Foreningen "Fortællinger i Lejre", 2. at kompetencen vedrørende bevilling af tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Beslutning Økonomiudvalget den : Udvalget for Kultur og Fritid anbefalede på møde den 10. marts 2010 at bevilge tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingens punkt 2, idet der er tale om en pulje, der skal komme alle områder til gode. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

18 Side 16 Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

19 Side ØU - Underskriftbemyndigelse Sagsnr.: 10/8424 Resumé: En borger har - hvis visse betingelser er opfyldt - ret til lån til betaling af ejendomsskatter. I forbindelse med lånoptagningen udfyldes et skadesløsbrev som underskrives af kommunen og borgeren. De tegningsregler, der er gældende på området, er ikke i overensstemmelse med de organisatoriske forhold i Lejre Kommune. Tegningsreglerne for disse dokumenter ønskes derfor ændret, så der er sammenhæng mellem arbejdsopgavens placering og de medarbejdere, der underskriver på vegne af kommunen. Sagsfremstilling: Borgerne har, ifølge bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ret til lån, såfremt visse betingelser er opfyldt. I den forbindelse skal der udarbejdes et skadesløsbrev. Brevet skal underskrives af låntageren (borgeren) og giveren (kommunen). I henhold til tegningsreglerne for Lejre Kommune skal alle dokumenter underskrives af 2 personer. I underskriften ligger der ingen bevilling/godkendelse. Den er givet per bevillingsskrivelse af en medarbejder forinden. Dokumentet udformes kun til sikkerhed for kommunens tilgodehavende. Om dokumenter til tinglysning vedrørende skadesløsbreve i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter er anført, at de skal underskrives af: A. Direktør for stabene eller i dennes fravær kommunaldirektør og B. Borgerservicechef eller i dennes fravær direktør for stabene. Arbejdsopgaven er flyttet til Finans & Opkrævning og samtidig er stillingen som stabsdirektør pt. vakant. Der er ca. 200 dokumenter om året, som skal underskrives. Der er nye lån, respektpåtegninger og aflysninger af lån. Af hensyn til administrativ forenkling anbefales det, at underskrift af dokumenterne uddelegeres til sagsbehandleren samt chefen for Finans & Opkrævning eller - i dennes fravær - nærmeste overordnede. Administrationens vurdering: Det anbefales, at dokumenter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter fremadrettet underskrives af følgende 2 personer: A. En medarbejder i Finans & Opkrævning B. Chefen for Finans & Opkrævning eller i dennes fravær nærmeste overordnede. Dette vil give en bedre overensstemmelse mellem kommunens tegningsregler og de faktiske forhold, der gør sig gældende i organisationen. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årsrapport 2009...3 4. ØU - Overførsel

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 7. april 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 7. april 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 7. april 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse...2

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere