Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010"

Transkript

1 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden ØU - Årsrapport ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen ØU - Underskriftbemyndigelse ØU - Ændringer i Styrelsesvedtægt og Forretningsorden ØU - Ændringer til offentliggørelse af kommunale oplysninger KF - Drikkevandskvalitetsproblemer ved Herslev Strand og Sejlklub SSÆ - Godkendelse af reviderede vedtægter for Handicaprådet i Lejre kommune SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Lukket - ØU - Voldgiftssag Brdr. A. & B. Andersen mod Lejre Kommune Lukket - ØU - Salg af erhvervsgrund...39

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 10/11 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Hans Jensen henstillede til om at tale højt og tydeligt af hensyn til tilhørerne. Poul Henning Friborg stillede spørgsmål om status for tre projekter i Hvalsø by. Udvalgsformand Martin Stokholm redegjorde kort for status: Vedr. grusgraven forventes sagen at komme til politisk behandling inden sommerferien. Mht. Søarkaden er der netop modtaget byggeansøgning, og vedrørende Netto-byggeri er der endnu ikke modtaget ansøgning. Der fremsendes desuden skriftligt svar. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

4 Side 2

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/9 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

6 Side 4 3. ØU - Årsrapport 2009 Sagsnr.: 10/6849 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2009 skal, jfr. styrelseslovens 45, af afgives til revisionen. Regnskabet anbefales oversendt til revisionen, med henblik på endelig politisk behandling af regnskabet kan foretages i i september måned Sagsfremstilling: Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni i det efterfølgende år. Årsregnskabet, der er vedlagt som bilag, indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser skal tjene som grundlag for vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet og vurdering af kommunens økonomiske situation. I modsætning til tidligere, er der i 2009 lavet en årsrapport i stedet for blot et regnskab. Årsrapporten indeholder ud over de mere regnskabsmæssige oplysninger også en ledelsesberetning. Administrationens vurdering: Regnskab 2009 viser et samlet overskud på den ordinære drift på 20,7 mio. kr. Enkelte områder har dog været præget af et markant merforbrug i Det drejer sig især om området "Udsatte børn og unge". Der er i øjeblikket en handlingsplan under udarbejdelse for at reducere udgifterne på området i Såfremt handlingsplanen ikke gennemføres, må der forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på dette område i Herudover udviser enkelte skoler og rengøringsområdet også større merforbrug. Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen til mindreforbruget er altovervejende, at projekterne ikke var færdiggjort pr , hvorfor midlerne søges overført til budget Inklusiv anlæg er der et underskud på 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskab 2009 viser således et strukturelt underskud, idet overskuddet i den ordinære drift ikke kan finansiere det vedtagne anlægsprogram. I 2008 var underskuddet på det skattefinansierede område på 24,9 mio. kr. Der er i 2009 afholdt udgifter til opførelse af boliger efter almen-boligloven. Der kan optages lån for 20 mio. kr. til finansiering af udgifterne via en byggekredit. Der er ikke medtaget aktivitetsoplysninger i årsrapporten. Der er planen, at der fremover skal indgå oplysninger om aktiviteten, således at disse kan være med til at belyse eventuelle regnskabsafvigelser. På forsyningsområdet, som er brugerfinansieret, er der et overskud på 9,3 mio. kr. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne er således forøget med 9,3 mio. kr. til 48,1 mio. kr. I 2008 var overskuddet på forsyningsområdet 3,4 mio. kr.

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen er intakt, både målt ved ultimobeholdningen - ca. 67 mio. kr. - og efter kassekreditreglen ca. 120 mio. kr. At det skattefinansierede område udviser et underskud på 28 mio. kr. og kassebeholdningen er uændret, er et udtryk for at kommunens samlede gæld er steget. Den langfristede gæld er steget fra 546 mio. kr. til 552 mio. kr. og den kortfristede gæld er steget fra 181 til 194 mio. kr. Egenkapitalen er faldet fra 936 til 918 mio. kr. i En del af stigningen i gælden skyldes, at regeringen i 2009 udvidede kommunernes låneadgang til at foretage energieffektive investeringer. Beslutningskompetence: Kommunalsbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Årsrapport 2009 med bemærkninger oversendes til revisionen. Bilag: 1. Årsrapport Del I 2. Årsrapport Del II - Generelle oplysninger 3. Årsrapport Del II - Regnskabsoversigt 4. Årsrapport Del II - Overførsel mellem årene 5. Årsrapport Del II - Deponerede midler, Låneberettigede udgifter, Timeprisberegning, Nominelle værdier, Anlægsregnskaber 6. Årsrapport Del II - Forpligtelser, Leasing og Renteswap, Personaleoversigt 7. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 8. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Kultur og Fritid 9. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Børn og Ungdom 10. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Teknik og Miljø 11. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Job og Arbejdsmarked 12. Årsrapport Del II - Regnskabsbemærkninger - Social, Sundhed og ældre 13. Oversigt tillægsbevillinger xls 14. Regnskabsopgørelse inkl. finansiering.pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen blev anbefalet, idet noterne indgår i del I. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

8 Side 6 4. ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget 2010 Sagsnr.: 10/7783 Resumé: har givet principielt tilsagn til, at der for udvalgte bevillingsområder kan overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til På driften foreslår direktionen, at der overføres et merforbrug på 6,1 mio. kr. Det vil sige, at bevillingerne i 2010 vil blive nedskrevet med dette beløb. I tillæg til dette foreligger der ansøgninger om overførsel af mindreforbrug ud over 10 % af bevillingerne med rammestyring 2,3 mio. kr. og på bevillinger uden overførselsadgang for i alt 0,9 mio. kr. På anlægssiden foreslås overført rådighedbeløb for ialt 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for netto 2,8 mio. kr. Endelig indstilles der overført 6,7 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt i overførsel af lånedispensation i tilknytning til uforbrugte anlægsmidler. Sagsfremstilling: I "principper for økonomistyring i Lejre Kommune" er det fastsat, at inden for det rammestyrede område kan give tilsagn om overførelse af uforbrugte midler mellem de enkelte regnskabsår. Ifølge principperne for overførsel af uforbrugte midler kan der maksimalt overføres et beløb svarende til 10 % af korrigeret budget ved regnskabsårets udgang. I tillæg til dette er det beskrevet i principperne, at der kan ansøges om overførsel af yderligere midler. Underskud overføres fuldt ud, men ved underskud på over 5 % skal der udarbejdes handleplaner. Enkelte bevillinger uden overførselsadgang indholder områder, som tidligere år er behandlet som rammestyret. På disse områder indstilles uforbrugte midler overført jf. denne praksis. På anlægssiden er der indstillet overførsel af uforbrugte bevillinger for uafsluttede igangssatte anlæg, således at rådighedsbeløbene og anlægsbevillingerne overføres til I 2009 er der foregået en gennemgang af uafsluttede anlæg med henblik på at få afsluttet flest mulige anlægsprojekter. I 2010 vil der fortsat blive arbejdet på af få afsluttet flest mulige anlæg. Udtalelser: Alle bevillingsansvarlige er i forbindelse med beregningen af beløb til overførsel blevet hørt om beregningsgrundlaget og enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 % eller om overførsel af overskud på område uden overførselsadgang. Administrationens vurdering: I forbindelse med overførsler af over- og underskud er der forskellige handlemuligheder. Herunder redegøres for de elementer, der skal tages stilling til: 1. Den automatiske overførselsadgang Principperne for økonomistyring i Lejre Kommune fastsætter, at 10 % i overskud kan overføres og at underskud overføres fuldt ud. På det rammestyrede område overføres et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr.

9 Side 7 På bevillinger uden overførselsadgang overføres et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er tale om venskabsbysamarbejde, skolebibliotekernes fællesudgifter, midler fra det lokale beskæftigelsesråd og forebyggende indsats for ældre og handicappede. Samlet set er der altså tale om en overførsel af et merforbrug på 6,1 mio. kr. til De ansøgte overførsler Der er indkommet ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, der ligger ud over 10 % af det korrigerede budget på en række bevillinger for i alt 3,2 mio. kr. På det rammestyrede område er der ansøgninger for 2,3 mio. kr., og på bevillinger uden rammestyring er der ansøgning om overførsel af 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at i de foregående år har imødekommet ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, der ligger ud over 10%. På baggrund af den økonomiske situation anbefaler direktionen, at denne kotyme drøftes. kan vælge at imødekomme disse ansøgninger eller at afvise ansøgningerne. Ansøgningerne kan behandles under et eller hver for sig. 3. Virksomheder med store underskud Inden for det rammestyrede område er der en række virksomheder, der har oparbejdet underskud på mere end 10 % af deres korrigerede budget. Der er udarbejdet redegørelser for underskuddenes begrundelse for hver enkelt virksomhed med henblik på en politisk drøftelse af mulige løsninger på problemet. 4. Det specialiserede socialområde - rammeaftalen På området med institutioner på det specialiserede socialområde, der indgår i rammeaftalen på socialområdet, er der en række udeståender i forhold til beregning af over- og underskud. Herunder håndtering af takstindtægter fra andre kommuner i forhold til rammestyringen. Administrationen udarbejder en sagsfremstilling til Økonomiudvalgets maj møde med henblik på afklaring af disse forhold. 5. Anlæg Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for 2,8 mio. kr. fra 2009 til Der skal søges om særskilt bevilling for anlæg, hvor der ikke er givet anlægsbevilling. Herudover er der uforbrugte rådighedbeløb 4 mio. kr. vedr. renovering af faglokaler i folkeskolen. Til denne anlægsopgave var der i 2009 knyttet en låneadgang på 1,7 mio. kr. Denne låneadgang er ikke overført til Derfor foreslås dette rådighedsbeløb ikke overført. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt overførsel af 6,7 mio. kr. vedrørende den ekstraordinære lånepulje i Den anlægsbevilling, som låneadgangen omhandler, indgår under folkeskoler. Økonomi og finansiering: Direktionens indstilling bygger på s principper for overførsel mellem årene af mer- og mindreforbrug. På driften indstilles et merforbrug på 6,1 mio. kr. overført og på anlæg indstilles et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. overført. På indtægssiden indstilles låneoptag for 6,7 mio. kr. overført. Samlet set søges der således tillægsbevillinger for -3,2 mio. kr. i 2010, som forbedrer kassebeholdningen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en samlet tillægsbevilling på driften på -6,1 mio. kr. i Tillægsbevillingen fordeles med -6,8 mio. kr. på

10 Side 8 rammestyrede bevillinger og 0,7 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang sig, 2. at der for det specialiserede socialområder, der indgår i rammeaftalen for socialområdet forelægges en særskilt sag for Økonomiudvalget i maj måned, 3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 9,6 mio. kr. i 2010 på anlægsområdet og anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fordeles jf. bilag 4, 4. der gives tillægsbevilling på -6,7 mio. kr. i låneoptag. Overførslen er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bilag 6, 5. at ansøgninger om overførsler af mindreforbrug der ligger ud over 10% drøftes, 6. at virksomheder med et samlet merforbrug på mere end 10% af deres korrigerede budget drøftes. Bilag: 1. Notat om overførsel af merforbrug på skolerne til 2010.doc 2. Merforbrug over 5% og 10%.xls 3. Ansøgninger om overførsel.xls 4. Overførsler anlæg NY xls 5. Overførsler fra 2009 til Overførsel af lånedispensation 7. Notat af 13. april 2010 vedr. samordnet rengøring 8. Handleplan vedr Samordnet rengøring - overførsel regnskab 2009.DOC Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1-4 (incl.) anbefales. Endvidere anbefales ansøgninger om overførsler af mindreforbrug på kr., der ligger ud over 10 %. Økonomiudvalget anmoder om en grundig redegørelse for skolernes regnskaber og budgetter, tildelingsmodeller og skoleledernes muligheder for budgetoverholdelse med henblik på vurdering af evt. ændrede tildelings- og styringsprincipper og overførsel af mer- og/eller mindreforbrug fra 2009 og Økonomiudvalget anmoder desuden om en grundig redegørelse og indstilling til det oparbejdede merforbrug på rengøringsområdet. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

11 Side 9 5. ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud Sagsnr.: 09/21271 Resumé: afsatte ved vedtagelsen af budgettet for 2010 et rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. til anlæg i forbindelse med etablering af nye specialtilbud i Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom traf den 13. januar 2009 principbeslutning om placering af disse specialtilbud. Udvalget besluttede desuden at nedsætte et byggeprogramudvalg, der fik til opgave at fremlægge et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer. Lokalerne til specialklasserne skal være klar til indflytning den 1. august Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på deres møde den 7. april 2010 et dispositionsforslag for bygningsændringer til de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup Skole med en beløbsramme på i alt 2 mio. kr. Udvalget for Børn & Ungdom vil få dispositionsforslag vedrørende de resterende nye specialtilbud i heldagsklassen på Alfarvejen 13 i Osted og i "Vildanden" på Kirke Saaby Skole samt for den udvidede specialklasserække på Osted Skole forelagt på Udvalgets kommende møder. Udvalget har dog i henhold til bevillingsreglerne ikke kompetence til at frigøre rådighedsbeløb til anlæg. Af hensyn til at lokalerne til specialklasserne skal være klar til brug den 1. august 2010 foreslås det, at frigiver rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. til anvendelse efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdets specialtilbud. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det afsatte rådighedsbeløb på 7. mio. kr. frigives som anlægsbevilling til bygningsændringer m.v. i forbindelse med etablering af nye specialtilbud efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2 mio.kr. og frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsændringer i de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup skole.

12 Side 10 Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, og at Udvalget for Børn & Ungdom snarest fremsender forslag om disponering af det i budgettet afsatte beløb på 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

13 Side ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev Sagsnr.: 08/12223 Resumé: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. Efterfølgende forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune har ikke ført til resultat, og med brev af den 18. januar 2010 har Roskilde Kommune oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg som anbefales fremsendt til Region Sjælland. Sagsfremstilling: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). Forslaget var i offentlig høring fra 3. april til 8. juni behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. I henhold til planlovens 29 b kan en kommunalbestyrelse fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig indflydelse på kommunens udvikling. Indsigelsen skal være begrundet. Fremsættes indsigelse, kan forslaget ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunerne. Opnås ikke enighed, kan spørgsmålet af en af kommunerne indbringes for Regionsrådet, som træffer afgørelse. Efterfølgende er der gennemført forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune, uden at der er opnået enighed om planforslaget. Referatet fra forhandlingerne blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. december 2009, og Økonomiudvalget besluttede, at det meddeles Roskilde Kommune, at Lejre Kommune fortsat opfordrer Roskilde Kommune til at opgive planforslaget. På baggrund heraf har Roskilde Kommune med brev af den 18. januar 2010 oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010 vedlægges som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg til fremsendelse til Region Sjælland. Udkastet vedlægges som bilag. I udkastet kommenteres Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010, Region Sjælland opfordres til at besigtige virksomheden, og Region Sjælland opfordres til at underkende Roskilde Kommunes beslutning om at udarbejde kommuneplantillæg for virksomhedens forbliven på stedet på grundlag af den gennemførte VVM-vurdering. Det har gennem hele sagens lange forløbe været Lejre Kommunes opfattelse, at sagen skal behandles som om, at der søges om tilladelse til, at en ny asfaltfabrik placeres i en nedlagt og efterbehandlet grusgrav på den aktuelle lokalitet, og at det - også på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse - ville være helt utænkeligt, at en ny asfaltvirksomhed ville kunne få en sådan tilladelse.

14 Side 12 Økonomi og finansiering: Der er umiddelbart ingen økonomi forbundet med sagen, men afhængig af sagens videre forløb vil der evt. senere kunne blive brug for juridisk bistand. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune godkendes til fremsendelse til Region Sjælland. Bilag: 1. Bilag 1 - Roskilde Kommunes brev af 18. januar Bilag 2 - Udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

15 Side ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern Sagsnr.: 10/8251 Resumé: Der skal træffes beslutning om gennemførelse af udskillelsen af Lejre Kommunes kommunale Vand- og Spildevandsforsyning og i den forbindelse stiftelse af en forsyningskoncern bestående af aktieselskaberne Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S, Lejre Forsyning A/S og Lejre Forsyning Holding A/S. Sagsfremstilling: i Lejre Kommune har den 31. august 2009 besluttet, at kommunens vand- og spildevandsforsyning i overensstemmelse med vandsektorloven skal udskilles i to selvstændige aktieselskaber, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S, ("Forsyningsselskaberne"). Medarbejdere, driftsmidler mv. for Forsyningsselskaberne samles og placeres i et selvstændigt serviceselskab Lejre Forsyning A/S ("Serviceselskabet"). Umiddelbart efter udskillelsen overdrages aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskaberne til et med disse aktier stiftet holdingselskab ("Holdingselskabet") Udskillelsen gennemføres i overensstemmelse med den hidtil forudsatte proces, således at vand- og spildevandsforsyningens anlægsaktiver mv. indskydes i Forsyningsselskaberne ved stiftelse af selskaberne. Driftsaktiver, kontrakter og medarbejdere mv. bliver indskudt i Forsyningsselskabet. Dette sker ligeledes ved stiftelse af selskabet. Kommunen modtager vederlag for overdragelse af forsyningerne i form af aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Aktierne indskydes i Holdingselskabet ved dettes stiftelse. For indskuddet af aktierne modtager kommunen aktierne i Holdingselskabet. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet, jf. nedenfor, stiftes Holdingselskabet ved indskud af aktierne i disse selskaber. Stiftelsen sker hurtigst muligt efter stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Selskabernes bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer udpeget af. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af på Kommunalbestyrelsesmødet i maj har ikke instruktionsbeføjelse over medlemmer valgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal alene varetage selskabets interesser og ikke kommunalbestyrelsens. I praksis gennemføres stiftelsen af Forsyningsselskaberne, Serviceselskabet og Holdingselskabet og dermed udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen mest hensigtsmæssigt ved, at bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre udskillelsen i overensstemmelse med ovenstående, herunder også at anmelde stiftelserne til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelserne af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet sker ved, at borgmester og kommunaldirektør i henhold til bemyndigelsen skal underskrive stiftelsesdokumenterne (stiftelsesdokument, tegningsliste og vedtægter), og overdragelsesaftalerne på vegne af kommunen som stifter af selskaberne.

16 Side 14 Umiddelbart herefter anmeldes selskabernes stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til registrering. Selskaberne vil i den forbindelse også modtage CVR-nr. Stiftelsen af Lejre Forsyning Holding A/S gennemføres og anmeldes, når Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet er registeret. Kommunen modtager som vederlag herfor aktier i Holdingselskabet, der herefter er eneaktionær i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Dermed er holdingstrukturen etableret. Administrationens vurdering: Forsyningen og administrationen har i løbet af 2009 og foråret 2010 arbejdet målrettet med at forberede udskillelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyning og er nu klar til at gennemføre udskillelsen. Administrationen vurderer på denne baggrund, at udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen bør gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Admininstrationen vurderer endvidere, at de admininstrative procedurer vedr. stiftelsen mest hensigtsmæssigt varetages ved bemyndigelse af borgmesteren og kommunaldirektøren til at foretage stiftelserne. Økonomi og finansiering: Udgifter i forbindelse med selskabsgørelsen afholdes af forsyningens driftsbudget i indeværende år Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at repræsentere kommunen som stifter og underskrive de fornødne dokumenter og foretage de øvrige handlinger, som er nødvendige for at gennemføre udskillelsen og anmelde selskabernes stiftelse til hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Forvaltningen bemyndiges til at kontakte potentielle kandidater på baggrund af opstillingen af kriterier for udpegning af den eksterne repræsentant i bestyrelsen. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

17 Side ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen Sagsnr.: 10/7981 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid foreslår, at der bevilliges tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 finansieret af Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur & Fritid har behandlet ansøgning fra foreningen "Fortællinger i Lejre" og besluttede den 10. marts 2010 at indstille tilskud på kr. fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Indstillingen har efterfølgende været medvirkende faktor for udløsning af støtte til projekt "Fortællingens tid" på kr. fra Kulturministeriet. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Puljen vedr. Oplevelseskommunen udgør kr. Der er ikke anvendt midler fra Puljen i Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der bevilliges tilskud på kr. til Foreningen "Fortællinger i Lejre", 2. at kompetencen vedrørende bevilling af tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Beslutning Økonomiudvalget den : Udvalget for Kultur og Fritid anbefalede på møde den 10. marts 2010 at bevilge tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingens punkt 2, idet der er tale om en pulje, der skal komme alle områder til gode. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

18 Side 16 Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O)

19 Side ØU - Underskriftbemyndigelse Sagsnr.: 10/8424 Resumé: En borger har - hvis visse betingelser er opfyldt - ret til lån til betaling af ejendomsskatter. I forbindelse med lånoptagningen udfyldes et skadesløsbrev som underskrives af kommunen og borgeren. De tegningsregler, der er gældende på området, er ikke i overensstemmelse med de organisatoriske forhold i Lejre Kommune. Tegningsreglerne for disse dokumenter ønskes derfor ændret, så der er sammenhæng mellem arbejdsopgavens placering og de medarbejdere, der underskriver på vegne af kommunen. Sagsfremstilling: Borgerne har, ifølge bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ret til lån, såfremt visse betingelser er opfyldt. I den forbindelse skal der udarbejdes et skadesløsbrev. Brevet skal underskrives af låntageren (borgeren) og giveren (kommunen). I henhold til tegningsreglerne for Lejre Kommune skal alle dokumenter underskrives af 2 personer. I underskriften ligger der ingen bevilling/godkendelse. Den er givet per bevillingsskrivelse af en medarbejder forinden. Dokumentet udformes kun til sikkerhed for kommunens tilgodehavende. Om dokumenter til tinglysning vedrørende skadesløsbreve i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter er anført, at de skal underskrives af: A. Direktør for stabene eller i dennes fravær kommunaldirektør og B. Borgerservicechef eller i dennes fravær direktør for stabene. Arbejdsopgaven er flyttet til Finans & Opkrævning og samtidig er stillingen som stabsdirektør pt. vakant. Der er ca. 200 dokumenter om året, som skal underskrives. Der er nye lån, respektpåtegninger og aflysninger af lån. Af hensyn til administrativ forenkling anbefales det, at underskrift af dokumenterne uddelegeres til sagsbehandleren samt chefen for Finans & Opkrævning eller - i dennes fravær - nærmeste overordnede. Administrationens vurdering: Det anbefales, at dokumenter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter fremadrettet underskrives af følgende 2 personer: A. En medarbejder i Finans & Opkrævning B. Chefen for Finans & Opkrævning eller i dennes fravær nærmeste overordnede. Dette vil give en bedre overensstemmelse mellem kommunens tegningsregler og de faktiske forhold, der gør sig gældende i organisationen. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere