SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Inge Lise Lyse Sag nr.: Emne: Åben 1 1. Aftaler om overdragelse af den kommunale vandforsyning i gammel Skive Kommune til Skive Vand Aftale om overdragelse af den kommunale vandforsyning i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner til Skive Vand Aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S Godkendelse af konvertering af lån i Odgaardsparken Køb af areal beliggende indenfor lokalplan Vejafvanding i Vejby - Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodning og fastsættelse af grundpris på område i - Hem - lp bevillingssag Renovering af kommunale ejendomme bevillingssag Ejendommen Sallinggade 16, Skive - garanti for lån Debatoplæg for et område på Skive Havn Kommuneplantillæg: Fur Havn LAG - godkendelse af udviklingsplan Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre Ændrede vedtægter Museum Salling januar Vedtægter for Jyske Ensemble Så frø - find spirerne - ansøgning til visionspuljen Barnleg ansøgning om at blive værtsby Dagtilbudsområdet - Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Ældreboliger på "Gl." Baldersvej, Jebjerg Ældrecenter Anlægsregnskab Gigtplejehjemmet Høringssvar vedr. Psykiatriplan

2 Lukket Lukket sag: Udbud af grund beliggende Søndervænget 159, Jebjerg Lukket sag: Formuepleje Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Åben 1. Aftaler om overdragelse af den kommunale vandforsyning i gammel Skive Kommune til Skive Vand J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at aftaler om overdragelse af den kommunale vandforsyning i gammel Skive kommune til Skive Vand (Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S) godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Anbefaledes til byrådets godkendelse. P. Chr. Kirkegaard og Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Byrådet i den gamle Skive kommune har den 29. november 2006 vedtaget at udskille den kommunale vandforsyning til 2 aktieselskaber. Beslutningen er tiltrådt af Byrådet i ny Skive kommune den 30. januar Aktieselskaberne er etableret den 31. januar 2007, med virkning fra den 1. september Vandselskaberne består af Skive Vandforsyning A/S (ejer af vandværker og ledningsnet) og Skive Vandservice A/S (drift- og administration), i daglig tale kaldes de to vandselskaber for Skive Vand. Der er lavet overdragelsesaftaler som nærmere beskriver omfang og vilkår for overdragelsen. Herunder de aktiver og aktiviteter, som er omfattet af overdragelsen. Overdragelsen er sket med regnskabsmæssig virkning fra 1/ Bilag: Overdragelsesaftale, Vandforsyning A/S (953601) Overdragelsesaftale, Vandservice A/S (953594)

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aftale om overdragelse af den kommunale vandforsyning i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner til Skive Vand J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at aftale om overdragelse af den kommunale vandforsyning i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner til Skive Vand (Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S) godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Anbefaledes til byrådets godkendelse. P. Chr. Kirkegaard og Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Byrådet har på møde den 27. februar 2007 besluttet, at de kommunale vandforsyninger i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner overdrages til de kommunale aktieselskaber på vandområdet i Skive kommune. Vandselskaberne består af Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S, i daglig tale kaldes de to vandselskaber for Skive Vand. Der er lavet en overdragelsesaftale som nærmere beskriver omfang og vilkår for overdragelsen. Herunder de aktiver og aktiviteter, som er omfattet af overdragelsen. De grunde og bygninger som overdrages til vandselskaberne er ifølge de indhentede oplysninger betalt af forbrugerne i de kommunale vandforsyninger i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner. Vandselskaberne skal således ikke betale Skive kommune for overdragelse af bygninger og grunde. Som vederlag for vandforsyningerne modtager kommunen alene aktier i selskaberne. Overdragelsen sker med regnskabsmæssig virkning fra 1/ Bilag:

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive Vandservice A/S overtagelsesbalance for serviceaktiviteten i Spøttrup og Sundsøre kommunale vandforsyning ( ) Skive Vandservice A/S - Vurderingsberetning ( ) Overtagelsesbalance for aktivitet i Spøttrup og Sundsøre kommunale vandforsyning pr. 1. januar 2007 ( ) Skive Vandforsyning A/S Vurderingsberetning ( ) Aftale om Spøttrup og Sundsøre (993489) Bilag til aftale, Spøttrup og Sundsøre (995431)

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S om drift, vedligehold og administration af Skive Vandforsyning A/S s aktiver godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Anbefaledes til byrådets godkendelse. P. Chr. Kirkegaard og Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet en aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S om drift, vedligehold og administration af Skive Vandforsyning A/S s aktiver. Aftalen fastlægger, hvilke opgaver Skive Vandservice A/S varetager for Skive Vandforsyning A/S i forbindelse med produktion og distribution af vand, administration og ledelse, ligesom aftalen skal sikre, at drift og vedligeholdelse af Skive Vandforsyning A/S s aktiver svarer til den hidtidige drift og vedligeholdelsesstandard for de kommunale vandforsyninger. Aftalen har været drøftet i vandselskabernes Bestyrelse. Inden Bestyrelsen for vandselskaberne kan godkende aftalen, skal Byrådet (som generalforsamling for selskaberne) i henhold til selskabernes vedtægt pkt. 3.2, godkende aftalen. Bilag: Aftale mellem Vandforsyning og Vandservice (902618)

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Godkendelse af konvertering af lån i Odgaardsparken J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: LRBR Åben sag KOMPETENCE Byråd INDSTILLING/BESLUTNING - at ansøgningen tiltrædes Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Ved garantierklæring af 4. januar 2007 indestår kommunen for betaling af de sidst prioriterede 18,75 % af den restgæld, som A/S Odgaardsparken skal LR Realkredit på følgende lån: 1. pbr., stort opr. kr , ktl., og 2. pbr., stort opr. kr , ktl. Ved brev af 29. november 2007 har Jyske Bank på foranledning af Odgaardsparken søgt Skive Kommune om godkendelse til at konvertere ovennævnte lån, således at begge lån bliver afdragsfrie de første 10 år. Som begrundelse for ansøgningen er oplyst, at byggeriet er blevet dyrere end forventet samt er trukket ud på grund af en forureningssag. Dette har medført, at ansøger ud over kreditforeningsfinansieringen har måttet optage en bankfinansiering. Foreningen ønsker bankfinansieringen nedbragt/indfriet, hvilket vil ske via besparelsen i kreditforeningsydelsen. Ansøgningen er vedlagt et vejledende omprioriteringsforslag. Konvertering af de oprindelige lån til lån, der er afdragsfrie de første 10 år, vil ikke have nogen direkte økonomisk konsekvens for kommunen. Da en konvertering imidlertid betyder, at der ikke vil ske nedbringelse af den gæld, som kommunen indestår for betaling af en del, vil kommunens garantiforpligtelse således heller ikke blive nedbragt. Bilag: Bilag til ØK/byrådsdagsorden (997412)

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Køb af areal beliggende indenfor lokalplan 160 J.nr.: Sagsid.: Initialer: Lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at kommunen køber det tilbudte areal (ca 9 ha) på de tilbudte vilkår -at der til konto meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,52 mio kr finansieret af de afsatte midler til byggemodning erhvervsområder. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes, med den ændring,, at brugsretten er indtil byggemodning påbegyndes, hvis byggemodning etapeopdeles, skal der indgås en lejeaftale for det areal, der stilles til rådighed. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd tiltrådte i mødet den 18. december 2007 med 29 stemmer mod 2 (Else Theill Sørensen og Leif Hermann) en indstilling fra økonomiudvalget om beslutte at ville iværksætte en egentlig ekspropriation af den del af Finn Nielsens ejendom, som er beliggende inden for området i lokalplan 160, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om køb. Lokalplan 160 udlægger et areal vest for Herningvej og syd for Folmentoftvej til erhvervsformål. Lokalplanen blev vedtaget af Skive Byråd den Finn Nielsen har tilbudt, at kommunen kan købe arealet på følgende vilkår: -prisen fastsættes til 28 kr pr m2 -sælger sørger for, at arealet bliver fritaget for pantegæld mv. eller andre særlige forpligtigelser -at udgifterne til udstykning af arealet betales af kommunen -at udgifterne til udfærdigelse og tinglysning af skøde deles mellem parterne -at overtagelsesdagen fastsættes til at sælger har brugsretten til arealet, indtil kommunen videresælger dette. Der er ikke sket en ændring af den offentlige vurdering af det pågældende areal efter vedtagelsen af lokalplanen. Arealet er derfor vurderet sammen med den øvrige del af Finn Nielsens ejendom som landbrugsjord.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Vejafvanding i Vejby - Ansøgning om anlægsbevilling J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: IVTH Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender en løsning med etablering af vejafvanding i forbindelse med de aktuelle planer om detailkloakering af Vejby at der til konto 2.23 meddeles en anlægsudgiftsbevilling og et rådighedsbeløb i 2008 på kr til gennemførelse af projektet at udgiften på kr i 2008 finansieres af rådighedsbeløb til Veje, cykelstier og trafikforanstaltninger konto Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes, idet frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling forudsætter, at evt. indtægt/tilskud til forskønnelse af gadekæret afledt af de kommende forhandlinger fragår anlægsbevilling og rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING I den godkendte Spildevandsplan for (gl.) Spøttrup Kommune er forudsat, at der skal ske en spildevandskloakering af Vejby. Planen er, at der skal ske en detailkloakering af byen (32 husstande + evt. en del af de omliggende huse), og at spildevandet skal pumpes til Rødding Renseanlæg via en eksisterende pumpeledning. Den praktiske gennemførelse af opgaven forventes at ske i Der er udarbejdet forprojekt til denne opgave, der altså alene omhandler bortskaffelse af husspildevandet. Tagvand og vejvand er ikke omfattet af planerne. På et offentligt møde den 9. august 2007 i Vejby blev projektet gennemgået, herunder de økonomiske konsekvenser for den enkelte husstand. Det kom under mødet frem, at man lokalt anså en løsning af problemet med afledning af vejvand for meget påtrængende. I regnfulde perioder kan der forekomme større vandansamlinger på kørebanen, og der er tendens til at

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN vandet enkelte steder løber ind i kældre. For tiden er der ikke noget organiseret afløb for vej- /overfladevand. Som udgangspunkt afleder noget af vandet til et gadekær med afløb til privat dræn, der har udløb i Bustrup Bæk. En anden del af vandet løber overfladisk til samme private dræn, som i øvrigt er for lille til at afvande området. Sidstnævnte problem er med til at forstærke problemerne med opstuvning af vej-/overfladevandet. Forvaltningen skal medgive borgerne, at der i længere perioder kan være en del problemer med opstuvning af vejvand i Vejby. Udover de direkte gener ved dette må også henregnes, at vandproblemerne er med til at forringe asfaltbelægningerne og rabatterne i området. Geotekniske undersøgelser i området har vist, at jordbunden er af en beskaffenhed, at nedsivning ikke er mulig. Teknisk Forvaltning har derfor undersøgt forskellige muligheder for at løse problemet. Som udgangspunkt gælder, at der i Spildevandsplanen ikke er forudsat en regnvandsafledning, som vejvandet i givet fald ville kunne kobles på. Det er heller ikke opfattelsen, at beboerne efterlyser en løsning af deres individuelle regnvandsafledning. Der er forventningen, at dette kan ske på egen grund. I stedet ønsker man vejvandsproblemet løst. Da der således ikke forventes etableret en fælles regnvandsledning for husstandene må vejvandet derfor bortskaffes på anden vis. Der er udarbejdet et skitseforslag til vejvandsafledning for den centrale del af bysamfundet, hvor problemerne normalt er størst. Vejvandet samles via 10 riste placeret på strategisk rigtige steder i vejsiderne. Herefter afledes vandet til byens gadekær, hvor der kan ske en buffering/udligning inden det afledes videre til det private dræn, som der lokalt er givet tilsagn om vil blive nyrenoveret. I forvejen er der lokalt planer med tilsagn omoffentlige tilskud, der omfatter en forskønnelse af området ved det omhandlede gadekær. Heri indgår også en udvidelse/uddybning af gadekæret. Skitseprojektet for vejvandsafledningen vil således passe ind i de lokale planer, og vandtilførslen fra vejene vil samtidig sikre, at gadekæret ikke tørrer ud i sommerperioden. På grund af de aktuelle planer for spildevandskloakeringen har en stillingtagen til sagen om afledning af vejvandet, som er en kommunal opgave, fået et vist tidspres over sig. Såfremt projektet skal gennemføres må påregnes, at dette af økonomiske årsager skal ske samtidig med etableringen af detailkloakeringen, hvor byens gader alligevel skal graves op. Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et overslag over udgifterne ved gennemførelse af en vejafvanding af Vejby indeholdende etablering af nødvendigt ledningsanlæg med tilhørende riste, uddybning af eksisterende gadekær (skal fungere som udligning), afledning til privat dræn og deltagelse i den fælles udgravning/retablering sammen med Kloakforsyningen. I alt lyder overslaget på kr. I dette overslag er hele udgiften på ca kr. til uddybning/forskønnelse af gadekæret indregnet. Det må forventes, at der ved forhandlinger kan findes en fordeling af denne udgift mellem de lokale beboere og Kommunen, da gadekæret og dets nærområde under alle omstændigheder skal forskønnes via tildelte puljemidler

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN For så vidt angår de økonomiske forhold er der i budget 2008 ikke taget højde for denne opgave, da de faktuelle forhold omkring projekt og økonomi først er fremkommet efter budgetvedtagelsen. Såfremt man politisk vil imødekomme ønskerne/behovene om en løsning af vejvandsproblemerne i Vejby anbefaler Forvaltningen, at man søger udgiften på max kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 7,0 mio.kr., der er afsat til Veje, cykelstier og trafikforanstaltninger konto En løsning med udskydelse af spildevandskloakeringen for derefter at søge udgiften til vejvandsforanstaltningerne finansieret via budgetforhandlingerne for 2009 anses ikke for realistisk, da projektet allerede er udskudt fra 2007 til I forbindelse med kloakprojektet er der indkaldt til et nyt offentligt møde i Vejby den 17. januar 2008, og det vil da være vigtigt, at have det fornødne beslutningsgrundlag på plads, da beboerne vil blive bedt om - via en medsendt meddelelse -, at tilkendegive overfor kommunen hvilken endelig løsning, der anses for optimal.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byggemodning og fastsættelse af grundpris på område i - Hem - lp bevillingssag J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at grundprisen fastsættes til 330,00 kr. pr. m 2 at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr og rådighedsbeløb i 2008 på kr samt, anlægsindtægtsbevilling på kr og rådighedsbeløb i 2008 på kr , til byggemodning med vej- og stianlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. samt indtægter fra grundsalg, indenfor lokalplan 155.1, at at at udgiften i 2008 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto til byggemodning - boligformål indtægten i 2008 finansieres ved at grundsalgsindtægterne i 2008 på konto nedskrives med kr , der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Parker & veje i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af gadebelysning og stamvejen indenfor lokalplanområdet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Med henblik på at udbyde salg af 13 boliggrunde i Hem - indenfor lokalplanområde er der udarbejdet et projekt for byggemodning af området med vej- og stianlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. samt fastsættelse af salgspris for grundene og indtægter fra grundsalg. Projektet og salgsprisen for grundene forelægges til udvalgets/byrådets stillingtagen. Fastsættelse af salgsprisen for grunde Grundprisen foreslås fastsat med udgangspunkt i anskaffelsesprisen for jord samt omkostninger ved forundersøgelse, anlæggelse af vej- sti- og parkeringsanlæg, grønne områder, vejbelysning, etablering af naturgasledning, projekterings- og udstykningsomkostninger m.v., som kan opgøres således:

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Omkostninger til beregning af grundprisen pr. m2 Kr. Køb af arealer og erstatninger m.v Beregnede anlægsomkostninger excl. tilslutningsbidrag til forsyningsanlæg (el, kloak m.v.) Samlede udgifter Balancepris pr. m2 kr / m2 salgsareal Kr. 326,62 Forvaltningen foreslår prisen sat til kr. 330,00 pr. m 2. Samtidig med overtagelse af en grund skal køber, ud over selve prisen for grunden, betale tilslutningsbidrag for vand, el, kloak og varme. Byggemodningsomkostninger De samlede omkostninger til projektering, udstykning, udførelse og færdiggørelse af vej- og stianlæg, vejbelysningsanlæg, forsyningsanlæg m.v. som kommunen er forpligtet til at udføre i henhold til lokalplan kan opgøres således: Arbejde: Kr. Køb af arealer og erstatninger Udarbejdelse af projekt og tilsyn Udstykningsomkostninger / landinspektør - grunde Arkæologiske undersøgelser Etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder Vejbelysningsanlæg Etablering af naturgasledning - anlægsbidrag Annoncering og skiltning og honorar til ejendomsmæglere Uforudsete omkostninger byggemodningsomkostninger excl. tilslutningsbidrag Tilslutningsafgift vand 13 grunde a kr , Tilslutningsafgift el 13 grunde a kr , Tilslutningsafgift kloak 13 grunde a kr , Tilslutningsafgift varme - 13 grunde a kr , Samlede byggemodningsomkostninger incl. jordkøb og erstatninger Arbejderne forventes påbegyndt primo Endelig færdiggørelse indenfor lokalplanområdet vil først ske efter at samtlige grunde er solgt, dog tidligst i løbet af 2009/2010.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Byggemodning i Hem lokalplan konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Byggemodning boligformål 2008 konto Salg af grunde 2008 konto Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Overslagsår Afledt drift Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere 4,656 mio.kr. til byggemodning af området i Hem. Der er tidligere bevilget kr til køb af jord. I indeværende år forventes der anvendt 3,84 mio. kr. til køb af yderligere jord samt byggemodning af området, og restbeløbet anvendes i efterfølgende år til færdiggørelse af området. Udgiften i 2008 foreslås finansieret af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning til boligformål, hvor der p.t. er et udisponeret beløb på 9,0 mio.kr. Indtægter fra salg af alle grunde forventes at blive på 5,450 mio. kr. incl. tilslutningsbidrag. Hvis det antages, at der i 2008 sælges 2 3 grunde vil indtægt i år blive på ca. 1,2 mio. kr.

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Indtægten i 2008 vurderes at være indeholdt i de allerede budgetterede grundsalgsindtægter. De resterende indtægter forventes at komme i efterfølgende år. Udstykningen medfører afledte driftsudgifter i Park og Vej, idet det forøgede antal gadelys skal serviceres i overensstemmelse med de øvrige i Kommunen. Hertil kommer snerydning, tømning af rendestensbrønde, fejning, skilte, skader på belægning: Drift af gadelys (årlig) Øvrig drift og vedligeholdelse I alt drift (årlig) kr kr kr.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Renovering af kommunale ejendomme bevillingssag J.nr.: Ø02 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.31 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til renoveringsarbejder på klubhuset i Egeris, at der til konto 3.01 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til renoveringsarbejder på Rødding og Durup skole, at der til konto 5.32 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til renovering af tagbelægning på Møllegården, Skive, at de samlede udgifter på 1,0 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på konto , hvor der er afsat 1,0 mio.kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme, Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt idet renoveringen af Klubhuset i Egeris afventer en afklaring af, hvorfor bygningen skal vedligeholdes af Teknisk Forvaltning. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes, således at der meddeles bevillinger og rådighedsbeløb på i alt kr ,- SAGSFREMSTILLING Der er i 2008 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et detailforslag til udnyttelse af det afsatte rådighedsbeløb. Forslaget indeholder renoveringsopgaver på efterfølgende 4 ejendomme, og der ansøges om anlægsbevilling med henblik på projekternes igangsættelse.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Renovering af Klubhuset i Egeris kr. Der er konstateret mange skader på omklædningsbygningen på Egeris stadion (træningsbaner), murværk er partiel nedbrudt mod syd, ovenlys skal skiftes, dele af tagbelægningen skal skiftes, brusere i baderum skal skiftes, døre og vinduer skal eftergås og evt. skiftes. Bygningen er i en rigtig dårlig vedligeholdelsesstand, da der ikke har været afsat midler tidligere. Det er sandsynligt, at en 2 etape skal på budgettet i 2009, når der foreligger en endelig bygningsregistrering. Renovering af tag på Rødding skole kr. Taget på på en af fløjene er dækket med eternitskifer, hvor begroning (alger og mos) løfter de enkelte skiferplader med det resultat, at taget bliver utæt. Der oplægges tagpap med listetækning. Durup skole: udskiftning af tag kr. Taget over en af klassefløjene på skolen er belagt med bølgeeternit som er nedbrudt og utæt. Taget skiftes og der oplægges tagpap med listetækning. Renovering af tagbelægning på Møllegården kr. Tagstenene er partielt tærede og nedbrudte. De udskiftes partielt og eksisterende hele omlægges incl. nyt undertag. 1 etape er udført i 2007 som alm. vedligeholdelsesarbejde for at vurdere arbejdsmetode, pris og omfang. Arbejderne forventes udført og udgifterne afholdt i 2008.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ejendommen Sallinggade 16, Skive - garanti for lån J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller at Skive kommune vedstår garantien af Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive kommune har meddelt garanti på 50% af et lån i Nykredit på oprindelig kr i ejendommen Salliggade 16. Garantien er givet i forbindelse med, at ejendommen for år tilbage blev ombygget med støtte efter byfornyelsesloven. Ejendommen har været ejet som personlig ejendom, men er blevet omdannet til et aktieselskab ved skattefri virksomhedsomdannelse. På denne baggrund er kommunen blevet anmodet om at vedstå den tidligere meddelte garanti. Til orientering oplyses, at Nykredit har bevilget gældsovertagelse i samtlige ejerens ejendomme også i de her omhandlede ejendom under forudsætning af, at kommunen vedstår garantien. Det er teknisk forvaltnings vurdering, at kommunen ikke løber en større økonomisk risiko end hidtil som følge af omdannelse til aktieselskab, og kan derfor anbefale, at kommunen vedstår garantien i forbindelse at der sker omdannelse af ejerskabet fra personlig ejerskab til aktieselskab.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Debatoplæg for et område på Skive Havn J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: CABA Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Debatoplægget for et område på Skive Havn indstilles til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i møde den sag om debatoplæg for et område på Skive Havn. Debatoplægget omfattede primært projekter der vedrører Krabbesholm Højskole, Havnevej 41 og bådeoplagsplads ved jollehavnen. Udvalget besluttede, at sagen skulle tilbagesendes til fornyet behandling. Efterfølgende har Krabbesholm Højskole valgt at trække højhusprojektet tilbage, og ønsker i stedet at udforme et projekt, der kan realiseres indenfor rammerne af den nuværende planlægning. Debatoplægget er justeret i overensstemmelse hermed, og fremsendes nu til fornyet politisk behandling. Baggrund for udarbejdelse af debatoplæg Økonomiudvalget besluttede på mødet den , at der skal igangsættes en forudgående debat om den fremtidige anvendelse og bebyggelse af Havnevej 41 og evt. andre dele af de udlagte erhvervsarealer på havnen. Beslutningen har baggrund i en henvendelse med et konkret projekt om opførelse af et dobbelt højhus i henholdsvis 11 og 13 etager til boligformål på ejendommen Havnevej 41. Eftersom ejendommen i Kommuneplan for Skive Kommune og lokalplan nr. 129 er udlagt til erhvervsformål, kræves der et tillæg til kommuneplanen, hvor anvendelsen ændres til boligformål, hvis det ønskede skal realiseres. Før der foretages ændringer i kommuneplanen, skal Byrådet i henhold til planlovens 23c indkalde forslag og ideer til det forestående planlægningsarbejde. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse med fastsættelse af en frist for afgivelse af ideer og forslag. Andre projekter I forbindelse med vedtagelsen i 2007 af lokalplan nr for Skive Jollehavn, blev det besluttet at igangsætte lokalplanlægning for ny vinteroplagsplads for sejlbåde, herunder mulig-

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN hed for etablering af bådehuse. Bådeoplagspladsen ønskes etableret på arealet vest for Fjordvej og syd for ejendommen Fjordvej 80. For nogle år siden modtog Skive Kommune et forslag til ombygning af den gamle radiostation på Havnevej til vandrerhjem. På grund af uenighed om adgangsforholdene mellem ejendommens ejer og det tilstødende boligområde blev forslaget opgivet. Debatoplæg Debatoplægget er udarbejdet på baggrund af de ovennævnte projekter. Området afgrænses, så det omfatter boligområde ved Krabbesholm Allé mod nord, ejendommen Havnevej 24-26, ejendommen Havnevej 41 og tilgrænsende boligområder i midten, og arealet til bådeoplagsplads mod syd. I debatoplægget er der redegjort for planforhold, miljøforhold og beskyttelsesforhold, ligesom forskellige relevante emner og problemstillinger bringes til debat. Det vil være tilgængeligt på Skive Kommunes hjemmeside, og i øvrigt foreligge i papirform. Byrådet har senest udsendt debatoplæg om Skive Havn i foråret Debatoplægget omfattede hele havneområdet og Dyrskuepladsen. Debatten medførte ikke ændringer i kommuneplanen indenfor det aktuelle område. Bilag: Skive Havn, debatoplæg i PDF, rev (999397)

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere