SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Inge Lise Lyse Sag nr.: Emne: Åben 1 1. Aftaler om overdragelse af den kommunale vandforsyning i gammel Skive Kommune til Skive Vand Aftale om overdragelse af den kommunale vandforsyning i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner til Skive Vand Aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S Godkendelse af konvertering af lån i Odgaardsparken Køb af areal beliggende indenfor lokalplan Vejafvanding i Vejby - Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodning og fastsættelse af grundpris på område i - Hem - lp bevillingssag Renovering af kommunale ejendomme bevillingssag Ejendommen Sallinggade 16, Skive - garanti for lån Debatoplæg for et område på Skive Havn Kommuneplantillæg: Fur Havn LAG - godkendelse af udviklingsplan Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Ansøgning om tilskud til køb af Æ-kassehus i Glyngøre Ændrede vedtægter Museum Salling januar Vedtægter for Jyske Ensemble Så frø - find spirerne - ansøgning til visionspuljen Barnleg ansøgning om at blive værtsby Dagtilbudsområdet - Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Ældreboliger på "Gl." Baldersvej, Jebjerg Ældrecenter Anlægsregnskab Gigtplejehjemmet Høringssvar vedr. Psykiatriplan

2 Lukket Lukket sag: Udbud af grund beliggende Søndervænget 159, Jebjerg Lukket sag: Formuepleje Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Åben 1. Aftaler om overdragelse af den kommunale vandforsyning i gammel Skive Kommune til Skive Vand J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at aftaler om overdragelse af den kommunale vandforsyning i gammel Skive kommune til Skive Vand (Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S) godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Anbefaledes til byrådets godkendelse. P. Chr. Kirkegaard og Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Byrådet i den gamle Skive kommune har den 29. november 2006 vedtaget at udskille den kommunale vandforsyning til 2 aktieselskaber. Beslutningen er tiltrådt af Byrådet i ny Skive kommune den 30. januar Aktieselskaberne er etableret den 31. januar 2007, med virkning fra den 1. september Vandselskaberne består af Skive Vandforsyning A/S (ejer af vandværker og ledningsnet) og Skive Vandservice A/S (drift- og administration), i daglig tale kaldes de to vandselskaber for Skive Vand. Der er lavet overdragelsesaftaler som nærmere beskriver omfang og vilkår for overdragelsen. Herunder de aktiver og aktiviteter, som er omfattet af overdragelsen. Overdragelsen er sket med regnskabsmæssig virkning fra 1/ Bilag: Overdragelsesaftale, Vandforsyning A/S (953601) Overdragelsesaftale, Vandservice A/S (953594)

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aftale om overdragelse af den kommunale vandforsyning i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner til Skive Vand J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at aftale om overdragelse af den kommunale vandforsyning i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner til Skive Vand (Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S) godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Anbefaledes til byrådets godkendelse. P. Chr. Kirkegaard og Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Byrådet har på møde den 27. februar 2007 besluttet, at de kommunale vandforsyninger i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner overdrages til de kommunale aktieselskaber på vandområdet i Skive kommune. Vandselskaberne består af Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S, i daglig tale kaldes de to vandselskaber for Skive Vand. Der er lavet en overdragelsesaftale som nærmere beskriver omfang og vilkår for overdragelsen. Herunder de aktiver og aktiviteter, som er omfattet af overdragelsen. De grunde og bygninger som overdrages til vandselskaberne er ifølge de indhentede oplysninger betalt af forbrugerne i de kommunale vandforsyninger i tidligere Spøttrup og Sundsøre kommuner. Vandselskaberne skal således ikke betale Skive kommune for overdragelse af bygninger og grunde. Som vederlag for vandforsyningerne modtager kommunen alene aktier i selskaberne. Overdragelsen sker med regnskabsmæssig virkning fra 1/ Bilag:

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive Vandservice A/S overtagelsesbalance for serviceaktiviteten i Spøttrup og Sundsøre kommunale vandforsyning ( ) Skive Vandservice A/S - Vurderingsberetning ( ) Overtagelsesbalance for aktivitet i Spøttrup og Sundsøre kommunale vandforsyning pr. 1. januar 2007 ( ) Skive Vandforsyning A/S Vurderingsberetning ( ) Aftale om Spøttrup og Sundsøre (993489) Bilag til aftale, Spøttrup og Sundsøre (995431)

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S om drift, vedligehold og administration af Skive Vandforsyning A/S s aktiver godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Anbefaledes til byrådets godkendelse. P. Chr. Kirkegaard og Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet en aftale mellem Skive Vandforsyning A/S og Skive Vandservice A/S om drift, vedligehold og administration af Skive Vandforsyning A/S s aktiver. Aftalen fastlægger, hvilke opgaver Skive Vandservice A/S varetager for Skive Vandforsyning A/S i forbindelse med produktion og distribution af vand, administration og ledelse, ligesom aftalen skal sikre, at drift og vedligeholdelse af Skive Vandforsyning A/S s aktiver svarer til den hidtidige drift og vedligeholdelsesstandard for de kommunale vandforsyninger. Aftalen har været drøftet i vandselskabernes Bestyrelse. Inden Bestyrelsen for vandselskaberne kan godkende aftalen, skal Byrådet (som generalforsamling for selskaberne) i henhold til selskabernes vedtægt pkt. 3.2, godkende aftalen. Bilag: Aftale mellem Vandforsyning og Vandservice (902618)

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Godkendelse af konvertering af lån i Odgaardsparken J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: LRBR Åben sag KOMPETENCE Byråd INDSTILLING/BESLUTNING - at ansøgningen tiltrædes Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Ved garantierklæring af 4. januar 2007 indestår kommunen for betaling af de sidst prioriterede 18,75 % af den restgæld, som A/S Odgaardsparken skal LR Realkredit på følgende lån: 1. pbr., stort opr. kr , ktl., og 2. pbr., stort opr. kr , ktl. Ved brev af 29. november 2007 har Jyske Bank på foranledning af Odgaardsparken søgt Skive Kommune om godkendelse til at konvertere ovennævnte lån, således at begge lån bliver afdragsfrie de første 10 år. Som begrundelse for ansøgningen er oplyst, at byggeriet er blevet dyrere end forventet samt er trukket ud på grund af en forureningssag. Dette har medført, at ansøger ud over kreditforeningsfinansieringen har måttet optage en bankfinansiering. Foreningen ønsker bankfinansieringen nedbragt/indfriet, hvilket vil ske via besparelsen i kreditforeningsydelsen. Ansøgningen er vedlagt et vejledende omprioriteringsforslag. Konvertering af de oprindelige lån til lån, der er afdragsfrie de første 10 år, vil ikke have nogen direkte økonomisk konsekvens for kommunen. Da en konvertering imidlertid betyder, at der ikke vil ske nedbringelse af den gæld, som kommunen indestår for betaling af en del, vil kommunens garantiforpligtelse således heller ikke blive nedbragt. Bilag: Bilag til ØK/byrådsdagsorden (997412)

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Køb af areal beliggende indenfor lokalplan 160 J.nr.: Sagsid.: Initialer: Lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at kommunen køber det tilbudte areal (ca 9 ha) på de tilbudte vilkår -at der til konto meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,52 mio kr finansieret af de afsatte midler til byggemodning erhvervsområder. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes, med den ændring,, at brugsretten er indtil byggemodning påbegyndes, hvis byggemodning etapeopdeles, skal der indgås en lejeaftale for det areal, der stilles til rådighed. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd tiltrådte i mødet den 18. december 2007 med 29 stemmer mod 2 (Else Theill Sørensen og Leif Hermann) en indstilling fra økonomiudvalget om beslutte at ville iværksætte en egentlig ekspropriation af den del af Finn Nielsens ejendom, som er beliggende inden for området i lokalplan 160, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om køb. Lokalplan 160 udlægger et areal vest for Herningvej og syd for Folmentoftvej til erhvervsformål. Lokalplanen blev vedtaget af Skive Byråd den Finn Nielsen har tilbudt, at kommunen kan købe arealet på følgende vilkår: -prisen fastsættes til 28 kr pr m2 -sælger sørger for, at arealet bliver fritaget for pantegæld mv. eller andre særlige forpligtigelser -at udgifterne til udstykning af arealet betales af kommunen -at udgifterne til udfærdigelse og tinglysning af skøde deles mellem parterne -at overtagelsesdagen fastsættes til at sælger har brugsretten til arealet, indtil kommunen videresælger dette. Der er ikke sket en ændring af den offentlige vurdering af det pågældende areal efter vedtagelsen af lokalplanen. Arealet er derfor vurderet sammen med den øvrige del af Finn Nielsens ejendom som landbrugsjord.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Vejafvanding i Vejby - Ansøgning om anlægsbevilling J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: IVTH Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender en løsning med etablering af vejafvanding i forbindelse med de aktuelle planer om detailkloakering af Vejby at der til konto 2.23 meddeles en anlægsudgiftsbevilling og et rådighedsbeløb i 2008 på kr til gennemførelse af projektet at udgiften på kr i 2008 finansieres af rådighedsbeløb til Veje, cykelstier og trafikforanstaltninger konto Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes, idet frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling forudsætter, at evt. indtægt/tilskud til forskønnelse af gadekæret afledt af de kommende forhandlinger fragår anlægsbevilling og rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING I den godkendte Spildevandsplan for (gl.) Spøttrup Kommune er forudsat, at der skal ske en spildevandskloakering af Vejby. Planen er, at der skal ske en detailkloakering af byen (32 husstande + evt. en del af de omliggende huse), og at spildevandet skal pumpes til Rødding Renseanlæg via en eksisterende pumpeledning. Den praktiske gennemførelse af opgaven forventes at ske i Der er udarbejdet forprojekt til denne opgave, der altså alene omhandler bortskaffelse af husspildevandet. Tagvand og vejvand er ikke omfattet af planerne. På et offentligt møde den 9. august 2007 i Vejby blev projektet gennemgået, herunder de økonomiske konsekvenser for den enkelte husstand. Det kom under mødet frem, at man lokalt anså en løsning af problemet med afledning af vejvand for meget påtrængende. I regnfulde perioder kan der forekomme større vandansamlinger på kørebanen, og der er tendens til at

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN vandet enkelte steder løber ind i kældre. For tiden er der ikke noget organiseret afløb for vej- /overfladevand. Som udgangspunkt afleder noget af vandet til et gadekær med afløb til privat dræn, der har udløb i Bustrup Bæk. En anden del af vandet løber overfladisk til samme private dræn, som i øvrigt er for lille til at afvande området. Sidstnævnte problem er med til at forstærke problemerne med opstuvning af vej-/overfladevandet. Forvaltningen skal medgive borgerne, at der i længere perioder kan være en del problemer med opstuvning af vejvand i Vejby. Udover de direkte gener ved dette må også henregnes, at vandproblemerne er med til at forringe asfaltbelægningerne og rabatterne i området. Geotekniske undersøgelser i området har vist, at jordbunden er af en beskaffenhed, at nedsivning ikke er mulig. Teknisk Forvaltning har derfor undersøgt forskellige muligheder for at løse problemet. Som udgangspunkt gælder, at der i Spildevandsplanen ikke er forudsat en regnvandsafledning, som vejvandet i givet fald ville kunne kobles på. Det er heller ikke opfattelsen, at beboerne efterlyser en løsning af deres individuelle regnvandsafledning. Der er forventningen, at dette kan ske på egen grund. I stedet ønsker man vejvandsproblemet løst. Da der således ikke forventes etableret en fælles regnvandsledning for husstandene må vejvandet derfor bortskaffes på anden vis. Der er udarbejdet et skitseforslag til vejvandsafledning for den centrale del af bysamfundet, hvor problemerne normalt er størst. Vejvandet samles via 10 riste placeret på strategisk rigtige steder i vejsiderne. Herefter afledes vandet til byens gadekær, hvor der kan ske en buffering/udligning inden det afledes videre til det private dræn, som der lokalt er givet tilsagn om vil blive nyrenoveret. I forvejen er der lokalt planer med tilsagn omoffentlige tilskud, der omfatter en forskønnelse af området ved det omhandlede gadekær. Heri indgår også en udvidelse/uddybning af gadekæret. Skitseprojektet for vejvandsafledningen vil således passe ind i de lokale planer, og vandtilførslen fra vejene vil samtidig sikre, at gadekæret ikke tørrer ud i sommerperioden. På grund af de aktuelle planer for spildevandskloakeringen har en stillingtagen til sagen om afledning af vejvandet, som er en kommunal opgave, fået et vist tidspres over sig. Såfremt projektet skal gennemføres må påregnes, at dette af økonomiske årsager skal ske samtidig med etableringen af detailkloakeringen, hvor byens gader alligevel skal graves op. Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et overslag over udgifterne ved gennemførelse af en vejafvanding af Vejby indeholdende etablering af nødvendigt ledningsanlæg med tilhørende riste, uddybning af eksisterende gadekær (skal fungere som udligning), afledning til privat dræn og deltagelse i den fælles udgravning/retablering sammen med Kloakforsyningen. I alt lyder overslaget på kr. I dette overslag er hele udgiften på ca kr. til uddybning/forskønnelse af gadekæret indregnet. Det må forventes, at der ved forhandlinger kan findes en fordeling af denne udgift mellem de lokale beboere og Kommunen, da gadekæret og dets nærområde under alle omstændigheder skal forskønnes via tildelte puljemidler

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN For så vidt angår de økonomiske forhold er der i budget 2008 ikke taget højde for denne opgave, da de faktuelle forhold omkring projekt og økonomi først er fremkommet efter budgetvedtagelsen. Såfremt man politisk vil imødekomme ønskerne/behovene om en løsning af vejvandsproblemerne i Vejby anbefaler Forvaltningen, at man søger udgiften på max kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 7,0 mio.kr., der er afsat til Veje, cykelstier og trafikforanstaltninger konto En løsning med udskydelse af spildevandskloakeringen for derefter at søge udgiften til vejvandsforanstaltningerne finansieret via budgetforhandlingerne for 2009 anses ikke for realistisk, da projektet allerede er udskudt fra 2007 til I forbindelse med kloakprojektet er der indkaldt til et nyt offentligt møde i Vejby den 17. januar 2008, og det vil da være vigtigt, at have det fornødne beslutningsgrundlag på plads, da beboerne vil blive bedt om - via en medsendt meddelelse -, at tilkendegive overfor kommunen hvilken endelig løsning, der anses for optimal.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byggemodning og fastsættelse af grundpris på område i - Hem - lp bevillingssag J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at grundprisen fastsættes til 330,00 kr. pr. m 2 at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr og rådighedsbeløb i 2008 på kr samt, anlægsindtægtsbevilling på kr og rådighedsbeløb i 2008 på kr , til byggemodning med vej- og stianlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. samt indtægter fra grundsalg, indenfor lokalplan 155.1, at at at udgiften i 2008 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto til byggemodning - boligformål indtægten i 2008 finansieres ved at grundsalgsindtægterne i 2008 på konto nedskrives med kr , der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Parker & veje i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af gadebelysning og stamvejen indenfor lokalplanområdet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Med henblik på at udbyde salg af 13 boliggrunde i Hem - indenfor lokalplanområde er der udarbejdet et projekt for byggemodning af området med vej- og stianlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. samt fastsættelse af salgspris for grundene og indtægter fra grundsalg. Projektet og salgsprisen for grundene forelægges til udvalgets/byrådets stillingtagen. Fastsættelse af salgsprisen for grunde Grundprisen foreslås fastsat med udgangspunkt i anskaffelsesprisen for jord samt omkostninger ved forundersøgelse, anlæggelse af vej- sti- og parkeringsanlæg, grønne områder, vejbelysning, etablering af naturgasledning, projekterings- og udstykningsomkostninger m.v., som kan opgøres således:

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Omkostninger til beregning af grundprisen pr. m2 Kr. Køb af arealer og erstatninger m.v Beregnede anlægsomkostninger excl. tilslutningsbidrag til forsyningsanlæg (el, kloak m.v.) Samlede udgifter Balancepris pr. m2 kr / m2 salgsareal Kr. 326,62 Forvaltningen foreslår prisen sat til kr. 330,00 pr. m 2. Samtidig med overtagelse af en grund skal køber, ud over selve prisen for grunden, betale tilslutningsbidrag for vand, el, kloak og varme. Byggemodningsomkostninger De samlede omkostninger til projektering, udstykning, udførelse og færdiggørelse af vej- og stianlæg, vejbelysningsanlæg, forsyningsanlæg m.v. som kommunen er forpligtet til at udføre i henhold til lokalplan kan opgøres således: Arbejde: Kr. Køb af arealer og erstatninger Udarbejdelse af projekt og tilsyn Udstykningsomkostninger / landinspektør - grunde Arkæologiske undersøgelser Etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder Vejbelysningsanlæg Etablering af naturgasledning - anlægsbidrag Annoncering og skiltning og honorar til ejendomsmæglere Uforudsete omkostninger byggemodningsomkostninger excl. tilslutningsbidrag Tilslutningsafgift vand 13 grunde a kr , Tilslutningsafgift el 13 grunde a kr , Tilslutningsafgift kloak 13 grunde a kr , Tilslutningsafgift varme - 13 grunde a kr , Samlede byggemodningsomkostninger incl. jordkøb og erstatninger Arbejderne forventes påbegyndt primo Endelig færdiggørelse indenfor lokalplanområdet vil først ske efter at samtlige grunde er solgt, dog tidligst i løbet af 2009/2010.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Byggemodning i Hem lokalplan konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Byggemodning boligformål 2008 konto Salg af grunde 2008 konto Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Overslagsår Afledt drift Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere 4,656 mio.kr. til byggemodning af området i Hem. Der er tidligere bevilget kr til køb af jord. I indeværende år forventes der anvendt 3,84 mio. kr. til køb af yderligere jord samt byggemodning af området, og restbeløbet anvendes i efterfølgende år til færdiggørelse af området. Udgiften i 2008 foreslås finansieret af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning til boligformål, hvor der p.t. er et udisponeret beløb på 9,0 mio.kr. Indtægter fra salg af alle grunde forventes at blive på 5,450 mio. kr. incl. tilslutningsbidrag. Hvis det antages, at der i 2008 sælges 2 3 grunde vil indtægt i år blive på ca. 1,2 mio. kr.

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Indtægten i 2008 vurderes at være indeholdt i de allerede budgetterede grundsalgsindtægter. De resterende indtægter forventes at komme i efterfølgende år. Udstykningen medfører afledte driftsudgifter i Park og Vej, idet det forøgede antal gadelys skal serviceres i overensstemmelse med de øvrige i Kommunen. Hertil kommer snerydning, tømning af rendestensbrønde, fejning, skilte, skader på belægning: Drift af gadelys (årlig) Øvrig drift og vedligeholdelse I alt drift (årlig) kr kr kr.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Renovering af kommunale ejendomme bevillingssag J.nr.: Ø02 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.31 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til renoveringsarbejder på klubhuset i Egeris, at der til konto 3.01 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til renoveringsarbejder på Rødding og Durup skole, at der til konto 5.32 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til renovering af tagbelægning på Møllegården, Skive, at de samlede udgifter på 1,0 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på konto , hvor der er afsat 1,0 mio.kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme, Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt idet renoveringen af Klubhuset i Egeris afventer en afklaring af, hvorfor bygningen skal vedligeholdes af Teknisk Forvaltning. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes, således at der meddeles bevillinger og rådighedsbeløb på i alt kr ,- SAGSFREMSTILLING Der er i 2008 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et detailforslag til udnyttelse af det afsatte rådighedsbeløb. Forslaget indeholder renoveringsopgaver på efterfølgende 4 ejendomme, og der ansøges om anlægsbevilling med henblik på projekternes igangsættelse.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Renovering af Klubhuset i Egeris kr. Der er konstateret mange skader på omklædningsbygningen på Egeris stadion (træningsbaner), murværk er partiel nedbrudt mod syd, ovenlys skal skiftes, dele af tagbelægningen skal skiftes, brusere i baderum skal skiftes, døre og vinduer skal eftergås og evt. skiftes. Bygningen er i en rigtig dårlig vedligeholdelsesstand, da der ikke har været afsat midler tidligere. Det er sandsynligt, at en 2 etape skal på budgettet i 2009, når der foreligger en endelig bygningsregistrering. Renovering af tag på Rødding skole kr. Taget på på en af fløjene er dækket med eternitskifer, hvor begroning (alger og mos) løfter de enkelte skiferplader med det resultat, at taget bliver utæt. Der oplægges tagpap med listetækning. Durup skole: udskiftning af tag kr. Taget over en af klassefløjene på skolen er belagt med bølgeeternit som er nedbrudt og utæt. Taget skiftes og der oplægges tagpap med listetækning. Renovering af tagbelægning på Møllegården kr. Tagstenene er partielt tærede og nedbrudte. De udskiftes partielt og eksisterende hele omlægges incl. nyt undertag. 1 etape er udført i 2007 som alm. vedligeholdelsesarbejde for at vurdere arbejdsmetode, pris og omfang. Arbejderne forventes udført og udgifterne afholdt i 2008.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ejendommen Sallinggade 16, Skive - garanti for lån J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller at Skive kommune vedstår garantien af Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive kommune har meddelt garanti på 50% af et lån i Nykredit på oprindelig kr i ejendommen Salliggade 16. Garantien er givet i forbindelse med, at ejendommen for år tilbage blev ombygget med støtte efter byfornyelsesloven. Ejendommen har været ejet som personlig ejendom, men er blevet omdannet til et aktieselskab ved skattefri virksomhedsomdannelse. På denne baggrund er kommunen blevet anmodet om at vedstå den tidligere meddelte garanti. Til orientering oplyses, at Nykredit har bevilget gældsovertagelse i samtlige ejerens ejendomme også i de her omhandlede ejendom under forudsætning af, at kommunen vedstår garantien. Det er teknisk forvaltnings vurdering, at kommunen ikke løber en større økonomisk risiko end hidtil som følge af omdannelse til aktieselskab, og kan derfor anbefale, at kommunen vedstår garantien i forbindelse at der sker omdannelse af ejerskabet fra personlig ejerskab til aktieselskab.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Debatoplæg for et område på Skive Havn J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: CABA Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Debatoplægget for et område på Skive Havn indstilles til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i møde den sag om debatoplæg for et område på Skive Havn. Debatoplægget omfattede primært projekter der vedrører Krabbesholm Højskole, Havnevej 41 og bådeoplagsplads ved jollehavnen. Udvalget besluttede, at sagen skulle tilbagesendes til fornyet behandling. Efterfølgende har Krabbesholm Højskole valgt at trække højhusprojektet tilbage, og ønsker i stedet at udforme et projekt, der kan realiseres indenfor rammerne af den nuværende planlægning. Debatoplægget er justeret i overensstemmelse hermed, og fremsendes nu til fornyet politisk behandling. Baggrund for udarbejdelse af debatoplæg Økonomiudvalget besluttede på mødet den , at der skal igangsættes en forudgående debat om den fremtidige anvendelse og bebyggelse af Havnevej 41 og evt. andre dele af de udlagte erhvervsarealer på havnen. Beslutningen har baggrund i en henvendelse med et konkret projekt om opførelse af et dobbelt højhus i henholdsvis 11 og 13 etager til boligformål på ejendommen Havnevej 41. Eftersom ejendommen i Kommuneplan for Skive Kommune og lokalplan nr. 129 er udlagt til erhvervsformål, kræves der et tillæg til kommuneplanen, hvor anvendelsen ændres til boligformål, hvis det ønskede skal realiseres. Før der foretages ændringer i kommuneplanen, skal Byrådet i henhold til planlovens 23c indkalde forslag og ideer til det forestående planlægningsarbejde. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse med fastsættelse af en frist for afgivelse af ideer og forslag. Andre projekter I forbindelse med vedtagelsen i 2007 af lokalplan nr for Skive Jollehavn, blev det besluttet at igangsætte lokalplanlægning for ny vinteroplagsplads for sejlbåde, herunder mulig-

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN hed for etablering af bådehuse. Bådeoplagspladsen ønskes etableret på arealet vest for Fjordvej og syd for ejendommen Fjordvej 80. For nogle år siden modtog Skive Kommune et forslag til ombygning af den gamle radiostation på Havnevej til vandrerhjem. På grund af uenighed om adgangsforholdene mellem ejendommens ejer og det tilstødende boligområde blev forslaget opgivet. Debatoplæg Debatoplægget er udarbejdet på baggrund af de ovennævnte projekter. Området afgrænses, så det omfatter boligområde ved Krabbesholm Allé mod nord, ejendommen Havnevej 24-26, ejendommen Havnevej 41 og tilgrænsende boligområder i midten, og arealet til bådeoplagsplads mod syd. I debatoplægget er der redegjort for planforhold, miljøforhold og beskyttelsesforhold, ligesom forskellige relevante emner og problemstillinger bringes til debat. Det vil være tilgængeligt på Skive Kommunes hjemmeside, og i øvrigt foreligge i papirform. Byrådet har senest udsendt debatoplæg om Skive Havn i foråret Debatoplægget omfattede hele havneområdet og Dyrskuepladsen. Debatten medførte ikke ændringer i kommuneplanen indenfor det aktuelle område. Bilag: Skive Havn, debatoplæg i PDF, rev (999397)

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

MANDAG D. 19/8 2013, KL

MANDAG D. 19/8 2013, KL TIL EJERNE I E/F Sandalsparken Sandalsparken 3650 Stenløse OMDELES D. 3/8 2013 J.nr. 204951 Vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - om viceværtlejlighed, kloak og optagelse af lån. Efter

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere