Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011."

Transkript

1 Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d Formanden bød velkommen og foreslog Per Jacobsen som dirigent. Per blev valgt Som stemmetæller blev valgt Karsten fra Slesvigske. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet mødet er lovligt indvarslet, hvorefter ordet gives til formanden. Formandens Beretning: Formanden lagde ud med at beklage aflysningen af det tidligere bebudede formands-møde, Hvor der kun var 4 foreninger som havde tilmeldt sig og beklagede samtidig, at der på dagens møde kun var repræsentanter fra 13 af vore i alt 37 foreninger. Der er stadig 5 foreninger som ikke har indberettet deres medlemstal til DIF, hvilket er en klar forpligtigelse vi har som medlem af Dansk Skytte Union (DSU). 3 foreninger mangler kontingentindbetalinger til vort forbund. I forbindelse med Nordiske arrangementer, ses der desværre meget få danske deltagere, selvom forbundet via Uberti Cup midler yder tilskud til deltagelse. Formanden opfordrede til at der holdes en lødig tone i Krudtslam. Her tænkes især på medlemsindlæg, hvor man måske ikke altid er enige i det skrevne. Københavns kommune har besluttet at lukke Københavns Skyttecenter med udgangen af Der arbejdes derfor på højtryk for at finde en økonomisk konstruktion, efter hvilken centret kan drives videre. Eventuelt ved at skytterne selv overtager skyttecentret. Overraskende pæn deltagelse i Uberti Cup, 144 skydninger, præsteret af 74 medlemmer fra 15 foreninger! Omkring Sortkrudtsagen nævnte formanden, at Søren Poulsen og Martin Bernsen (fra den nedsatte sortkrudtgruppe) senere under mødet, vil orientere grundigt om status, men det ser rigtig godt ud. Forbundet har i forlængelse af sidste beslutning, om at skyde Westernskydning efter de internationale regler søgt om medlemskab af SASS. Ansøgning er blevet godkendt. I samarbejde med DSU er de små nødvendige regeljusteringer ved at blive endeligt indpasset, det gælder muligheden for at kunne opnå tilladelse til, op til 3 revolvere i samme kaliber/klasse, samt ligeledes muligheden for, at kunne skyde nogle af disciplinerne med røgsvagt krudt. Bestyrelsen har endvidere været inviteret til møde i D.S.U. Her var emnet, en drøftelse af ansøgning fra en lille gruppe som kalder sig Danske Westernskytter, som ønskede at blive optaget i DSU som forbund. Ansøgerne havde inden vor ankomst haft lejlighed til at redegøre for deres ønsker og bevæggrunde. Fra vor side gjorde vi gældende, at vi fandt det naturligt, at Westernskydning fortsat er en disciplin under Danske Sortkrudtskytter.

2 DSU har efterfølgende meddelt at de ikke har godkendt gruppens ønske om optagelse. DSU har opsagt vor associeringsaftale og foreslået at vi holder et møde om en genforhandling/fornyelse af aftalen, som løber til d Samtidig er vi orienteret om, at der vil komme en opkrævning pr på kr. 30,- årligt pr. medlem, angiveligt til dækning af omkostninger i forbindelse med SKV systemets administration. Til gengæld har vi så mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer af DSU, hvilket vi naturligvis bør benytte os af, idet medlemsgebyret under alle omstændigheder skal betales! Formanden afsluttede sin beretning med at takke alle for deres gode indsats. Spørgsmål til beretningen: Slesvigske : Hvorfor vælges medlemskab af DSU frem for af DDS? Får vi det bedste tilbud? Er der fremover tilslutning til formandsmøder - Formanden undersøger dette og vender tilbage. Herefter godkendtes beretningen. Redaktørens beretning: Bladet Krudtslam holdes under 50 gram, idet denne grænse har markant indflydelse på Porto taksten. Redaktøren anbefaler 20 sider som en størrelse der vil holde sig under! - Herudover savnes der i høj grad indlæg til bladet, idet det ikke også kan være redaktørens virke at skulle tilvejebringe alt indhold. Opfordringen er tydelig kom til blækhuset"! Efter beretningen fremkom synspunkter vedrørende bladets fremtid i sin nuværende form, antal sider, frekvens m. v. Der var dog slutteligt bred enighed om, at bevare bladet, idet det er vor imaginære totempæl. Lovudvalgets beretning: Af ændringer blev nævnt, 2 skydeklasser, MLAIC som endnu ikke er oplistet det drejer sig om klassen Geværklassen la mamora ( militærmusket 50 m. ) samt Revolverklassen ( No. 38 ) Remington. De sidste opdateringer bringes herefter i Krudtslam, samt på nettet. Sortkrudt sagen v./ Søren Poulsen & Martin Berntzen: Herunder dette punkt, en udførlig beretning om sagen, dens udvikling, samt den omstændighed, at der hos Justitsministeriet for indeværende ligger et fra beredskabsstyrelsen færdig behandlet forslag til opbevaring klassificering m. v. Desværre kunne J-M ikke nå at godkende, samt formulere lov-teksten i tide til vort møde, men det ses som formalia. Herefter kunne Martin fortælle om nogle løsningsmuligheder desangående særlige brand hæmmende tiltag, i forbindelse med opbevaring af sortkrudt i klasse Alt i alt ses forhandlingsresultatet som bedre end forventet, hvilket vi bør være ovenud tilfredse med! Nu afventer vi blot Justitsministeriet s færdiggørelse af sagen, samt en efterfølgende fyldestgørende orientering af ordensmagten for en korrekt og ensartet tolkning.

3 Sportsudvalgets beretning: Her kunne berettes af man arbejder med en særlig Certificering af skytter i disciplinen Western-skydning. Resultatlisten fra Uberti Cup blev omdelt/offentliggjort. Kassererens beretning: Regnskabet fremlægges. Fra Sjællandske rejses spørgsmål omkring : 1. påtegning fra revisor, Karin Flittner, som skriver: En revisorpåtegning er en garanti for at lovgivning og gældende vedtægter overholdes. Karin Flittner anbefaler derfor, at følgende områder drøftes på repræsentantskabsmødet: Befordringsudgifter samkørsel/takster Telefonudgifter Rejseudgifter ansøgning til forbundet vedr. NM Oprettelse af særskilt regnskab for konto nr , se under budgetfremlæggelse. 2. I tider med økonomisk knaphed, hvorfor så bruge midler på indkøb af måle-dorne, Samt klæbemærker (advarsel) til opbevaringsskabe? Tony Redmond og Kurt Kjær besvarede disse spørgsmål: 1. revisorpåtegning bestyrelsen fandt ikke grund til at drøfte befordrings- telefon- eller rejseudgifter, idet man mener at overholde al lovgivning og alle vedtægter. Der var heller ikke stillet forslag fra repræsentantskabet herom. Der er allerede blevet oprettet særskilt regnskab for konto nr måledornene blev bestilt/ købt for at kunne afvikle nordiske mesterskaber, - et arrangement der desværre efterfølgende af andre årsager måtte aflyses -, men som vi så holder i 2012.Klæbemærker indkøbt fordelagtigt, så medlemmerne kan erhverve dem gennem forbundet, idet de er påkrævede! Budgetfremlæggelse: Kassereren fremlagde budgettet og foreslog en kontingentstigning pr. medlem pr. år på kr. 20 med virkning fra Kontingentstigning opstår udfra ønsket om at styrke forbundets økonomi, dels grundet øgede omkostninger i almindelighed, men især grundet Sortkrudt-sagen, som har tæret på vor kassebeholdning Forslag fra Sjællandske: Sjællandske fremsætter forslag om fremlæggelse af regnskabet FØR repræsentantskabs-mødet, samt adskillelse fra regnskabet for Uberti-Cup skydningerne. Bestyrelsen meddeler, at forslaget tages til efterretning og følges således, at det ordinære regnskab fremover fremlægges før repræsentantskabsmødet. Regnskab for Uberti-Cup fremlægges først efter repræsentantskabsmødet, da det løber over 2 kalenderår, fra august til maj og ikke kan være klart før. Forslagsstillerne accepterer denne løsning.

4 Tony fortalt, at efter drøftelse med Karin Flindtner var de blevet enig om at et regnskabs program vil gøre jobbet nemmere og give mulighed for separate fremlæggelse af Uberti Cup regnskabet. Han forslog et program til kr.- og det blev godkendt. Budgettet godkendtes. Forslag fremsat af bestyrelsen : Bestyrelsen bemyndiges til at drøfte et fuldgyldigt medlemskab af DSU med virkning fra d Forslaget blev godkendt med den tilføjelse, at der også sal tages kontakt til DDS og det opnåede forhandlingsresultat skal foreligges på et evt ekstraordinært Repræsentantskabsmøde for godkendelse. Medlemsgebyret stort kr. 30,- pr. år, er forlods vedtaget, såfremt D.S.U. efter eventuelle forhandlinger måtte være den foretrukne part. Valg : Formand Kurt Kjær modtog genvalg. Best. medlem Claus T. Johansen modtog genvalg. Sekretær Kenneth Astrup modtog ikke genvalg. Best. medlem Søren Poulsen modtog valg. Valg til MLAIC: Kurt Kjær blev valgt Sportsudvalget: Tony Redmond, Søren Poulsen, Kurt Kjær, blev alle genvalg Lov udvalget: Rolf Anholm, Henrik Elmer, & Michael Hannibalsen, blev alle genvalg. Nyvalgt, Ulrik Sørige NB. Det blev aftalt, at Vilhelm Birn indtræder hvis Henrik Elmer - som ikke var til stede - ikke ønsker at modtage genvalg Valg af 2 revisorer: Karin Flittner & Ole Hjorth, genvalgt. Uberti Cup: Den heldige vinder af lodtrækningen blev: Peder Østergaard, FYNSKE. Eventuelt: Forespørgsel fra Ulrik Sørige : Hvilken forening kan afholde DM i 2012? Sjællandske stiller sig velvilligt til rådighed! Endvidere forespørges, hvorvidt gebyret til MLAIC er betalt? Tony Redmond, bekræfter, at beløbet stort kr ,- er betalt medio februar. Sjællandske spurgte til bestyrelsens brug af kørselstakster. Bestyrelsen oplyste, at man bruger statens takst. (3,56 kr. pr. kørte kilometer i 2010). Sjællandske mente, at bestyrelsen skulle nøjes

5 med en lavere takst. Bestyrelsen holdt fast i at benytte statens takster, hvilket der var opbakning til fra resten af repræsentantskabet. Forbundets Hjemmeside. Johnny Zaar spurgte ind til hvordan går det med fornyelse af hjemmesiden? Mikael M. Hannibalsen svarede: At pga. af den økonomiske situation ville det ikke være på sin plads at føre det ud i livet, projektet er lagt på is indtil økonomien forbedres. Johnny Zaar kommenterede: At der kunne findes en billiger løsning. Der opfordres til at projekt i gangsættes for at samle op på tidliger projekt Der aftales at Johnny Zaar og Wilhjelm Birn og Mikael M. Hannibalsen mødes for at finde en billiger løsning. Slutteligt efterlyses referater fra repræsentantskabsmøderne i MLAIC! Formanden takker alle for god ro og orden. Mødet hæves Referent Claus Johansen

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere