REFERAT. t Dato: Tid: Kl Kim Wendel, Andel 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33"

Transkript

1 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 Repræsenteret ved fuldmagt: Fraværende: Referent: Andel nr.7,9 Kim Wendel, Andel 33 Dagsorden: a J Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Forslag fra andelshaverne Forslag fra bestyrelsen 6.1 Ændring af vedtægter 6.2 Spot i lofter, skal foreningen udskifte dem? 6.3 Skal GSR anlægge evt. retssag mod Svendborg Kommune Valg Eventuelt Arne indledte mødet med at byde forsamlingen velkommen efter spisningen og rettede en særlig velkomst til henholdsvis Kirsten og Jens som har overtaget andel nr. l1 og som deltog for første EanE, samt til Hanne Heger som er tilflytter til andel nr. 33. Ad. 1 Valg af dirigent På opfordring fra Arne/l blev Niels Jørgen Skov, Formand for Afd. D vals til dirigent. Niels Jørgen gennemgik kriterieme for indkaldelsen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Der var ingen indkomne forslag ud over dem der fremgik af den udsendte dagsorden.

2 Det kunne herefter konstateres, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ud af l7 andelshavere var der 15 stemmeberettigede ved personligt tilstedeværelse. Der var ingen der mødte op med fuldmagt fra de andelshavere som ikke var repræsenteret ved generalforsamlingen. Den fremlagte dagsorden blev godkendt uden ændringer. Ad. 2 Bestyrelsens beretning Arne/l fremlagde bestyrelsens beretning, der blev afsluttet med en tak til BodiIl2T og Kurt/3 for et godt samarbejde i bestyrelsen samt endnu engang en stor tak til Kirsten/5 for at forestå flagningen ved alle højtidelighederne. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt og bliver rundsendt med referatet. Ad. 3 Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten Bodtll2T fremlagde, at driftsresultatet stort set er kommet ud som budgetteret i Overskuddet blev lidt større end budgetteret, hvilket bl.a. skyldtes en bedring af renteindtægteme. Flemmingl23 spurgle til, hvordan det kunne være, at der var brugt ligeved kr mere end budgetteret til revisor.bodill2t kunne oplyse, at denne afrigelse var fremkommet, fordi revisoren havde brugt ekstra tid på at lægge regnskaber ind i et nyt regnskabsprogram hos bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger ellers til årsrapporten. Årsrapporten blev vedtaget. Ad.4 Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Arne/l gennemgik kort driftsbudgettet for Arne/l kunne oplyse om, at bestyrelsen har fremlagt et budget, hvor boligafgiften foreslås uændret. Udgifter til vedligeholdelse i 2015 foreslås stadig overført fra overskuddet i andelsboligforeningen som fremkom fra tidligere låneomlægning. Flemmingl23 spurgte til, hvor meget der er hensat til vedligeholdelseskontoen. Niels Jørgen kunne oplyse, at det fremgik af side 1 I i det udleverede regnskab. Flemming/23 ønskede at vide om der var medregnet i budgetforslaget, at der skulle indregnes økonomi til hensættelser, eftersom der nu var gårct \(lkke-navngivet)

3 de 4 ttr, som det var kalkuleret og besluttet, at de tidligere frie midler i forbindelse med en låneomlægning skulle bruges til. BodiIl2T kunne oplyse at der stadig var frie midler til rådighed til at bidrage til hensættelser. Flemmingl23 ønskede at vide, hvordan fællesudgifteme var fordelt på de enkelte andelshavere. Jørgen henviste til andelsboligforeningens vedtægter 8, hvor det fremgår hvordan disse fordeles efter størrelsen af andelen. Ellers ingen bemærkninger til budgettet. Budgettet og herunder fastholdelse af boligafgiften blev vedtaget. Ad. 5 Forslag fra andelshavere Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra andelshavere. Ad. 6 Forslag fra bestyrelsen 4d.6.1,if,ndring af vedtægter Niels Jørgen kunne oplyse, at ændringerne af ABFs standardvedtægter er foranlediget af en ny lov om opgørelse af nøgletalsoplysninger ved køb og salg af andele, hvilket også har gjort det belejligt at få justeret og tilrettet standardvedtægterne generelt. Arne/l gennemgik de væsentligste ændringer i ABFs standardvedtægter, og med en enkel ændring til ABFs standardvedtægter, som har betydning for fastsættelsen af boligafgiften, så tilsluttede forsamlingen sig de nye vedtægter som de var fremlagt af bestyrelsen. Ad. 6.2 Spot i lofter, skal foreningen udskifte dem? En el-installatør har ved udskiftning af spotlys i andel 1l bemærket, at de anvendte spots ikke opfulder kravene i lovgivningen på den måde, de er anvendt. Arne/l har kontaktet PM installatør, som har sat spotlysene op i sin tid. PM Installatør har været hos Arne d.21. feb. Han medbragte og udleverede et spot, som dem der er installeret i loftet. Han viste Arne det F symbol, som sidder på spottet og var overbevist om, at armaturerne var lovlige, med undtagelse af, at der var brugt kronemuffer ved installationen. Det skal iflg. forskrifterne være klemmuffer. Dette var han villig til at ændre, hvis vi ønskede det. \lkke-navngivet)

4 En efterfølgende kontakt til sikringsstyrelsen har fastslået, at armaturer med F-symbol kun tillades montering i skabe og møbler. Armaturer, der monteres i lofter, skal være HAT mærket, dvs. der skal være en streg over F mærket. Niels Jørgen informerede om, at man ville tage sagen op på grundejerforeningens generalforsamling i april eftersom PM installationer også har stået for installation af spotlysene i de øvrige andelsforeninger. Spotlysene er tilkøb i andelsboligforeningen. Derfor kan det i sidste ende være den enkelte andelshaver, som skal bære udgiften til en ændring, hvis det ikke lykkes at få PM installatør eller Eurodan til at vedkende sig et ansvar. Det er bestyrelsens klare holdning, at armaturerne er ulovligt monteret. Den ulovlige installation skaber fare for brand, så uanset hvem der skal betale, så skal de udskiftes. Hvis der er andelshavere, der er utrygge ved installationerne anbefales det ikke at benytte spotlysene. Ad. 6.3 Skal GSR anlægge evt. retssag mod Svendborg Kommune Niels Jørgen fremlagde kort sagen som Grundejerforeningen har med Svendborg Kommune og ridsede konsekvenserne op, som man i Grundejerforeningen ser det, hvis Svendborg Kommune får held med at overdrage vedligeholdelsespligten på en række arealer og områder til Grundejerforeningen. Niels Jørgen foreslog, at forsamlingen delte beslutningen op i en 2 trins løsning. 1) 2) Andelsboligforeningen vil bakke op om Grundejerforeningens Ønske om at indhente advokatbistand, hvis der udtrykkes ønske om dette på Grundejerforeningens generalforsamling. Der tages først stilling til på et senere tidspunkt orn andelsboligforeningen vil bakke om en evt. retssag, afhængig af udfaldet af trin 1. Forsamlingen gav sin tilslutning til den fremlagde 2-trins løsning og giver støtte til punkt 1. Ad.7 VaIg Arne/l modtog ikke genvalg som formand. Kim Wendel/33 blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. Kim/33 er valgt for 2 år. \(lkke-navngivet)

5 KurU3 modtog ikke genvalg til bestyrelsen. Kirsten Guscherowski/5 blev valgt uden modkandidater. Kirsten/5 er valgt for 2 år. BodiIl2T er først på valg næste år. Tine/ 31 modtog ikke genvalg. Jens Eggert/l 1 blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Jens 111 er valgt for 1 år. Henrik/13 modtog ikke genvalg. Arne Egelund/l blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen. Arnell er valgt for 1 år. Arnell fremlagde på bestyrelsens vegne, at man har været tilfreds med den service som andelsboligforeningen har modtaget fra den nuværende revisor, Richard Christensen og foreslog at andelsboligforeningen stadig valgte Richard som revisor. Dette blev godkendt af forsamlingen. Ad.8 Eventuelt Kirsten/5 kunne orientere om, at hun har henvendt sig til Nykredit og til Henrik Sass Larsen, Erhvervs- og Vækstministeriet. Henvendelsen er foranlediget af, at der nu har været sager, hvor der er banker og realkreditinstitutter som har eftergivet en del af renteudgifterne som andelsboligforeninger har haft i forbindelse med deres renteswaplån. Det er derfor nærliggende at undersøge om andelsboligforeningen kan gå i dialog med Nykredit og skaffe sig bedre lånoptagelse end den nuværende. Niels Jørgen kunne supplere med oplysninger om, at der i de sager, der var faldet ud til andelsboligforeningernes fordel, var tale om, at kreditinstitutterne havde tabt sagen på dårlig rådgivning, og at disse sager også var vundetpå, at de var frembragt indenfor forældelsesperiodens frist. Kirsten/S vil forfølge sagen. Kirsten/l1, Anne-Mariel2l samt Birgitl2l meldte sig til sommerfestudvalget. Der blev rejst forslag om, at lave et loppemarked i Andelsforeningen. Der var stemning for, at sommerfestudvalget tager sig af dette og melder en dato ud. \(Ikke-navngivet)

6 Dirigenten takkede for en rolig generalforsamling og overlod ordet til Arne/l for de afsluttende bemærkninger, hvoraf der blev rettet en stor tak til dirigenten og forsamlingen. Rantzausminde, den 14. marts, referent,/ Kim Wendel næstformand kasserer Arne Egelund Kurt Gøhre Bodil Stiegli \(lkke-navngivet) 6t6

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger:

Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger: Torsdag, den 21. februar 2008, kl. 18.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Alléen 40-48 i Tårnby Kommunes foreningslokaler, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup. Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere