Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød"

Transkript

1 Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Hillerød...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5 Vand- og energiforbrug...5 Forbrug af råvarer og emballage...7 Giftige og/eller miljøfarlige stoffer...8 Spildevand...8 Affald...9 Udledninger til luft...11 Ekstern støj...13 Udslip...13 Vilkårsoverskridelser...14 Naboklager...14 Tilsynsmyndighedens udtalelse...15 Kommentarer til bilag...16 Bilag 1: Miljødata for Novo Nordisk i Hillerød 17 Bilag 2: PRTR data 2010 for Novo Nordisk i Hillerød.18 Virksomhed: Novo Nordisk A/S Brennum Park 3400 Hillerød Tlf.: CVR-nr.: P-nr.: Kontaktperson: Johnny Henriksen Miljøafdelingen Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg Tlf.: Holdingselskab: Novo A/S Krogshøjvej Bagsværd Tlf.: CVR-nr.: af 18

3 Basisoplysninger Introduktion Novo Nordisks fabriksområde i Hillerød ligger i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Hillerød. Der er gjort en stor indsats for at indpasse fabrikkerne i landskabet til det omgivende rekreative område Brennum Park, som er åbent for offentligheden, og Novo Nordisk har været med til at anlægge en sø ved Favrholm og beplante området. Mod øst grænser Novo Nordisks ejendom op til boligområdet Kighusbakken, mens der på de andre tre sider er minimum 250 m til den nærmeste bolig. Ved udgangen af 2010 beskæftigede Novo Nordisk medarbejdere i Hillerød, hvortil kommer 53 medarbejdere i NNE Pharmaplan, der er et datterselskab af Novo Nordisk. Novo Nordisk i Hillerød Novo Nordisks hovedaktivitet i Hillerød er omfattet af listepunkt D104 i bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed: D 104: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s). Novo Nordisk i Hillerød har aktiviteter inden for forskning & udvikling og produktion af injektionspenne og lægemidler til behandling af diabetes og blødersygdomme (hæmofili) samt pilotproduktion af nye devices. Forskning og udvikling hører under R&D, mens vores produktionsområder hører under Product Supply. På fabriksområdet har vi også lagre for råmaterialer og produkter samt kedelanlæg og administration. Aktiviteterne fordeler sig på fem hovedområder: Biopharm API, bygning 25K: Anlæg til fremstilling (forsøg og produktion) af lægemiddelstoffer til behandling af blødersygdomme. Fremstillingsprocesserne er baseret på dyrkning af genetisk modificerede pattedyrsceller, der producerer et protein, som er det aktive lægemiddel. Endvidere er der i bygning 25K to udviklingsafdelinger under CMC API Production, der hører under R&D. DMS (Device Manufacturing & Sourcing), bygning 24A: Sprøjtestøbning og delmontage af plastkomponenter til engangsdevices. DMDC (Device Manufacturing & Development Center), bygning 24K: Fremstilling (forsøg og produktion) af nye devices til administration af farmaceutiske produkter. DFP (Diabetes Finished Products), også kaldet insulinfærdigvareproduktion, bygning 25A: Formulering og påfyldning af insulin i karpuler og Penfill. Fyldte karpuler monteres i engangspenne, hvorefter de færdige produkter pakkes. Device R&D (Device Research and Development), bygning 20H, 20M m.fl. Forskning og udvikling af Novo Nordisks doseringssystemer og pakkematerialer til lægemidler. Når forkortelserne ovenfor anvendes i dette grønne regnskab, dækker de udelukkende de aktiviteter, hvert organisatorisk område har i det geografiske område Hillerød. Miljøforhold generelt Ud over vand og energi bruger fabrikker og forsøgsanlæg råmaterialer og hjælpestoffer til fremstilling af produkterne. Størstedelen af materialeforbruget udgøres af forskellige typer plastmaterialer og glas til fremstilling af injektionspenne samt emballage i form af papir og pap. Miljøpåvirkningerne fra produktionen er generelt begrænsede: De vigtigste er luftemissioner af CO 2 og NO x fra intern og ekstern energiproduktion samt affald, hvoraf plast og papir/pap til genbrug udgør hovedparten. Vores fabrikker arbejder efter certificerede ledelsessystemer, herunder ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO for miljøledelse samt OHSAS for arbejdsmiljøledelse, der fastlægger procedurer for håndtering af alle væsentlige kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Endvidere er forsøgsanlæg i CMC API Production 3 af 18

4 certificeret efter ISO Ledelsessystemerne for miljø og arbejdsmiljø er certificeret og bliver auditeret af Bureau Veritas Certification (BVC). Alle produktions- og forsøgsanlæg i Hillerød er godkendt og reguleret af miljøgodkendelser og en samlet spildevandstilladelse i h.t. Lov om Miljøbeskyttelse, der fastsætter grænser for vores belastning af det omgivende miljø. Endvidere er anvendelsen af genetisk modificerede organismer godkendt og reguleret efter Lov om miljø og genteknologi eller Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø. De myndigheder, der godkender og/eller kontrollerer vores miljøforhold, er Hillerød Kommune (spildevand og regnvand til offentlig kloak samt affaldsbortskaffelse), Miljøstyrelsen (genetisk modificerede organismer i produktionsanlæg), Arbejdstilsynet (genetisk modificerede organismer i laboratorier og forsøgsanlæg) og Miljøstyrelsen Roskilde (øvrige miljøforhold). Der er i 2010 sket følgende væsentlige ændringer, der dog kun har mindre miljømæssig betydning: Bygning 20M til udvikling af devices under R&D, et forsøgsanlæg til fremstilling af device-komponenter i bygning 24K og et grundvandskøleanlæg til køling/opvarmning af bygning 24A er taget i brug i Ledelsens redegørelse Novo Nordisks miljøpolitik (revideret i 2011) I Novo Nordisk vil vi reducere vores brug af ressourcer og miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter. Det betyder, at vi vil: forbedre vores indsats løbende integrere miljømæssige vurderinger i alle beslutninger i hele værdikæden fremme mere bæredygtige processer og produkter indgå i dialog og partnerskaber med interessenter overholde love, relevante krav og standarder samt FN s Global Compact Novo Nordisk i Hillerød arbejder målrettet på at efterleve Novo Nordisks miljøpolitik med den overordnede målsætning at sikre en bæredygtig udvikling. For at sikre dette har vi indført miljøledelse efter ISO standarden i alle vores fabrikker og forsøgsanlæg. Endvidere har vi indført arbejdsmiljøledelse efter OHSAS i vores fabrikker. Vi er efter ISO standarden bl.a. forpligtet til at forebygge forurening og sikre løbende forbedringer på alle væsentlige miljøområder. Dette arbejder vi målrettet på ved hvert år at fastsætte mål på miljøområder, hvor vi giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og hvor vi kan gøre det bedre. Arbejdet med miljøforbedringer foregår dels som løbende procesoptimeringer i vores fabrikker og forsøgsanlæg, der i stigende grad sker som integreret del af vores clean aktiviteter, og dels som specifikke miljøtiltag/-projekter. clean er et Novo Nordisk koncept, der bygger på LEAN-filosofien, hvor c står for "current". Med clean, der kort fortalt går ud på at eliminere alle former for spild, arbejder vi løbende med effektivitetsforbedringer i vores fabrikker, hvilket ofte resulterer i forbedringsprojekter, der også har positiv indflydelse på miljøet. Organisering af miljøarbejdet Vi har etableret en miljøorganisation med miljøkoordinatorer for vores produktionsområder, der støttes af miljøansvarlige i de enkelte afdelinger. Hertil kommer den centrale miljøafdeling, der bistår med rådgivning og myndighedskontakt. Alle medarbejdere trænes i miljøforhold og -procedurer, der er vigtige for deres arbejde, således at de er klar over, hvordan de skal leve op til Novo Nordisks miljøpolitik, herunder på hvilken måde deres arbejde påvirker miljøet, og hvad de kan gøre for at begrænse miljøpåvirkningen. 4 af 18

5 Det vurderes på grundlag af interne audits og eksterne audits udført af det certificerende organ, Bureau Veritas Certification (BVC), at vores fabrikker og forsøgsanlæg har et velfungerende miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, der lever op til kravene i ISO og OHSAS standarderne, herunder overholdelse af myndighedskrav, forebyggelse af forurening og sikre løbende miljø- og arbejdsmiljømæssige forbedringer. Dette bekræftes af BVC s audits i 2010, der har omfattet DFP i bygning 25A, DMS i bygning 24A, DMDC i bygning 24K og CMC API i bygning 25K, hvor der kun er fundet enkelte mindre afvigelser. Miljømål og resultater for 2010 For at sikre ledelsens opbakning og medarbejdernes engagement er de vigtigste miljømål lagt ind i Novo Nordisks Balanced Scorecard, hvor der følges op på målene hver måned. På miljøområdet har Product Supply i 2010 haft fokus på og sat mål for vand- og energiforbrug, CO 2 - udledning fra energiproduktion som led i virksomhedens klimastrategi, affaldsmængde og tab af kølemidler. Der er for hele Product Supply fastsat følgende miljømål og opnået følgende resultater for 2010: Parameter Enhed Mål for 2010 Resultat Energiforbrug GJ Klimastrategi / CO 2 -udledning Ton Vandforbrug m Affaldsmængde Ton Kølemiddeltab (CO 2 ækvivalenter) Ton Product Supply har således som helhed nået de fastsatte miljømål for 2010, hvilket jo skyldes miljøindsatsen i de enkelte områder. Novo Nordisk i Hillerød har i 2010 opnået gode resultater på miljøområdet, der understøtter Product Supplys miljømål. Her skal nævnes: o Der er gennemført vandbesparende tiltag med en samlet årlig effekt på m 3. o Der er gennemført energibesparende tiltag med en samlet årlig effekt på GJ svarende til 429 tons CO 2. o Udledningen af CO 2 er faldet med 68% fra tons i 2009 til tons i 2010, hvilket hovedsageligt skyldes aftalen med DONG Energy og i mindre grad energibesparende projekter. o Tab af kølemidler med drivhuseffektpotentiale er faldet med 22% fra 81,6 tons i 2009 til 63,9 tons i 2010, opgjort som CO 2 -ækvivalenter, som følge af vores bestræbelser på at reducere disse tab. Resultaterne af vores miljøarbejde i 2010 er nærmere beskrevet på de følgende sider. Oplysninger om miljøforhold Vand- og energiforbrug Vores største ressourceforbrug er knyttet til forbrug af vand og energi, der er faldet med henholdsvis 2% og 1% i forhold til Vandforbruget er faldet fra m 3 i 2009 til m 3 i 2010, mens energiforbruget er faldet fra GJ til GJ. Udviklingen i vand- og energiforbruget fra 2006 til 2010 fremgår af nedenstående figurer: 5 af 18

6 Vandforbrug m År Energiforbrug GJ Energi (total) Ekstern produktion Intern produktion År Vand- og energibesparende projekter Der er i 2010 gennemført en række vand- og energibesparende projekter. Vandbesparende projekter: Biopharm API havde som mål at bringe vandforbruget ned under m 3 i Målet blev nået ved bl.a. reduktion af antal CIP-rengøringer i produktionen svarende til en årlig vandbesparelse på m 3 eller ca. 8 % af det årlige vandforbrug. Energibesparende projekter: Der er i 2010 gennemført energibesparende tiltag med en samlet årlig effekt på GJ svarende til 429 tons CO 2. Reduktionen i CO 2 skal ses i lyset af, at al elektricitet i 2010 er baseret på vindenergi, der ikke medfører udledning af CO 2. Elbesparende projekter i 2010 har derfor ikke haft effekt på CO 2 -udledningen (se afsnittet: Udledninger til luft ). DFP har gennemført to projekter med optimering af ventilation i bygning 25A med en årlig effekt på GJ og 31 tons CO 2. Endvidere er der installeret varmeveksler på røggas fra kedelanlæg i bygning 29B med en årlig effekt på GJ og 126 tons CO 2. Biopharm API havde som mål at bringe energiforbruget ned under GJ i Målet blev nået ved hjælp af to energispareprojekter: Udnyttelse af varmen i røggas fra kedlerne med en årlig effekt på 920 GJ og 52 tons CO 2 og reduktion af CIP-rengøring i dyrkningsområdet med en årlig effekt på GJ og 62 tons CO 2. 6 af 18

7 DMS har i 2010 gennemført 7 energibesparende tiltag med en samlet årlig effekt på GJ og 157 ton CO 2. Der er i 2010 idriftsat et grundvandskøleanlæg til proceskøling i bygning 24A. Endvidere udnyttes overskudsvarmen i grundvandet ved hjælp af en varmepumpe til rumopvarmning og varmt brugsvand i bygning 24A. Grundvandsanlæg og varmepumpe har i alt givet en årlig energibesparelse på GJ svarende til 137 tons CO 2. Desuden er der implementeret to projekter vedrørende optimering af ventilation med en årlig effekt på 410 GJ og 20,5 tons CO 2 samt tre projekter vedrørende bedre styring af belysning med en årlig effekt på 151 GJ. DMDC har gennemført fire energibesparende projekter med bedre styring af belysning i bygning 24K med en samlet årlig effekt på 32GJ. Forbrug af råvarer og emballage Det samlede forbrug af råvarer og emballage er faldet med 22% fra tons i 2009 til tons i Forbruget af råvarer er i samme periode faldet med 15% fra tons til tons, mens emballageforbruget er faldet med 34% fra tons til 977 tons. Denne udvikling skyldes bl.a. nedsat produktion i insulinfærdigvarefabrikken, bygning 25A, i forbindelse med ændringer i produktionen. En gammel montagelinie og pakkelinie er udskiftet med nye linier, der i 2010 har været under indkøring. Desuden har formulerings- og påfyldningsafsnittet været lukket ned i 4. kvartal grundet ombygning af produktionsanlægget. Sammensætningen af råvare- og emballageforbruget for 2010 er vist i nedenstående figurer: Råvaresammensætning % Device materialer og komponenter 38% 51% Uorganiske kemiske forbindelser Næringsstoffer 9% Andre hjælpestoffer 7 af 18

8 Emballagesammensætning % 1% 25% Glas Papir og pap Træ 56% Plast m.v. Giftige og/eller miljøfarlige stoffer Ca. 0,05% af produktionens samlede forbrug af råvarer og hjælpestoffer i 2010 er klassificeret som giftige og/eller miljøfarlige. Forbruget af giftige/miljøfarlige stoffer domineres af m-cresol, phenol og Triton X-100, der udgør 85% af forbruget af disse stoffer. M-cresol og phenol anvendes som konserveringsmidler i vores insulinprodukter. Triton X-100 anvendes i forbindelse med fremstilling af stoffer til behandling af blødersygdomme og i mindre omfang i udviklingsområdet i bygning 25K. Gruppen af giftige og/eller miljøfarlige stoffer er udvalgt efter følgende kriterier: Stoffer/produkter, der er mærket med T (giftig) eller Tx (meget giftig) Stoffer/produkter, der er mærket med N (miljøfarlig) Stoffer, der står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer Stoffer, der er klassificeret som A-stof og uønsket i spildevand. Opgørelsen omfatter ikke produkter, der indeholder stoffer med ovennævnte fareklassificeringer i så lave koncentrationer, at produktet efter gældende klassificeringsregler ikke selv er klassificeret efter de listede kriterier. Spildevand Spildevand fra Novo Nordisk i Hillerød udledes til det offentlige kloaksystem og behandles på Hillerød Kommunes Rensningsanlæg inden det rensede spildevand ledes ud i Pøle Å og derfra videre til Arresø og Roskilde Fjord. Den udledte spildevandsmængde er steget med 3% fra m 3 i 2009 til m 3 i Udledningen af COD er i samme periode steget med 1% til 46,7 tons. Udledningen af kvælstof (N) er steget med 116% fra 5,5 tons til 11,9 tons og fosfor (P) er steget med 19% til 0,8 tons. Stigningen i N- og P-udledningen kan i nogen grad tilskrives en øget produktion i Biopharm API s fabrik til fremstilling af bløderpræparater i bygning 25K, hvor produktionen i perioder er øget fra en til to dyrkningstanke. Endvidere har der i 2010 været et øget forbrug af fosfor-holdige råvarer i bygning 25K. Udledningen af de tre stofgrupper i perioden fremgår af nedenstående figur: 8 af 18

9 Udledning af COD, N og P Tons COD Kvælstof Fosfor År Vedligeholdelse af kloaksystem Der er i 2007 udarbejdet en plan for TV-inspektion og vedligeholdelse af kloaksystemet i Hillerød, der til dette formål er inddelt i syv delområder. TV-inspektion er påbegyndt i 2007, og når samtlige delområder er gennemgået fastlægges individuelle inspektionsfrekvenser afhængigt af spildevandsparametre og kloaksystemets observerede tilstand. Der er i 2010 udført TV-inspektion af kloakledninger ved bygning 24A i henhold til handlingsplanen. Der er ikke observeret renovationskrævende fejl eller mangler. Affald Vi håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med Hillerød Kommunes affaldsregulativer. Det indebærer bl.a., at affaldet skal sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse. Ikke-farligt affald, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding på I/S Vestforbrænding eller til deponering på et godkendt deponi. Farligt affald som kemikalieaffald sendes som hovedregel til kontrolleret destruktion hos Kommunekemi i Nyborg. Desuden opsamles en spildevandsfraktion med indhold af Triton X-100 og EDTA, der er uønsket i spildevand og derfor bortskaffes via Kommunekemi. Novo Nordisk har i 2006 vedtaget en affaldsstrategi, der omfatter alle virksomhedens fabriksområder over hele verden. Affaldsstrategien omfatter perioden og har som hovedmål at reducere affaldsmængde og farlighed samt miljøpåvirkning ved bortskaffelse af affald. Flere initiativer er iværksat på Novo Nordisk i Hillerød med henblik på at identificere forbedringsmuligheder på affaldsområdet, herunder bedre sortering af affaldet. Arbejdet med reduktion af affaldsmængder foregår for en stor dels vedkommende som en integreret del af de igangværende clean aktiviteter, hvor der er fokus på at nedbringe spild af ressourcer. Udviklingen i mængden af affald i perioden 2006 til 2010 fremgår af nedenstående figur. 9 af 18

10 Affaldsmængder Tons Affald, total Farligt affald Ikke-farligt affald År Fra 2009 til 2010 er den samlede affaldsmængde faldet med 6% fra tons til tons. Mængden af farligt affald er i samme periode faldet med 22% fra 238 tons til 186 tons, mens mængden af ikke-farligt affald er faldet med 5% fra tons til tons. Faldet i mængden af farligt affald fra 2009 til 2010 skyldes hovedsagligt et fald i mængden af medicinaffald på 30% svarende til 62 tons (hvilket dog i nogen grad modvirkes af stigninger i andre fraktioner af farligt affald). Faldet i medicinaffald knytter sig til DFP, bygning 25A, og det skal ses i sammenhæng med, at mængden af medicinaffald i DFP var ekstraordinær stor i Af bilag 1 fremgår at der har været en stigning i mængden af metal til genanvendelse på 110% fra 79 tons i 2009 til 166 tons i Denne stigning skyldes hovedsageligt udskiftning af montage- og pakkelinier i bygning 25A, der er bortskaffet som affald til genanvendelse. Affald fordelt på bortskaffelsesform i 2010 er vist på nedenstående figur, der dog ikke viser bortskaffelsesformer, der udgør mindre end 1%. Bortskaffelse af affald % 8% 7% 52% Farligt affald, specialbehandling Ikke-farligt affald, specialbehandling Ikke-farligt affald, forbrænding Ikke-farligt affald, genanvendelse Som det fremgår af nedenstående tabel er andelen af farligt affald faldet fra 8,1% i 2009 til 6,8% i Andelen af farligt affald, der er sendt til genanvendelse, er i samme periode faldet fra 4,9% til 4,1%, mens andelen af ikke-farligt affald til genanvendelse er steget fra 34% til 35%. Samlet set er affald til genanvendelse steget fra 31% til 33%. 10 af 18

11 Affald, total (tons) Farligt affald, % af total 9,7 12,3 8,3 8,1 6,8 Farligt affald, genanvendelse i % 6,7 1,1 1,9 4,9 4,1 Ikke-farligt affald, genanvendelse i % Genanvendelse i % af total affald Affaldsprojekter Biopharm API, bygning 25K, har en spildevandsfraktion med indhold af Triton X-100 og EDTA, der er uønsket i spildevand og derfor opsamles og bortskaffes via Kommunekemi, selvom affaldet ikke skal klassificeres som farligt affald. Dette er en dyr løsning, både økonomisk og miljømæssigt, da det drejer sig om relativt store mængder, hvoraf størstedelen er vand. Vi har derfor iværksat et projekt med det formål at reducere mængden af Triton X-100/EDTA-holdigt spildevand, der skal køres til behandling på Kommunekemi. Vi har i 2010 indført en bedre adskillelse af de enkelte spildstrømme, så der kun opsamles delstrømme med indhold af Triton X-100/EDTA. Dette tiltag har haft en positiv effekt, idet spildevandsfraktionen med Triton X-100/ EDTA er faldet med 10% fra tons i 2009 til tons i Udledninger til luft De væsentligste udledninger til atmosfæren omfatter røggasser i form af CO 2, SO 2 og NO x fra intern og ekstern produktion af energi. Hertil kommer ubetydelige udledninger af organiske opløsningsmidler og kølemidler. Udledning af støv fra vores fabrikker er minimal, da luftafkast fra støvende processer er forsynet med effektive støvfiltre. Vores fabrikker giver normalt ikke anledning til lugtgener. Udledninger fra energiproduktion og klimastrategi Novo Nordisk har i 2006 vedtaget en klimastrategi og tilsluttet sig Verdensnaturfondens Climate Savers program. Virksomheden har i den forbindelse forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 10% i 2014 i forhold til Dette mål skal nås ved dels energibesparende projekter og dels ved at skifte til vedvarende energikilder såsom biomasse og vindenergi. I den forbindelse har Novo Nordisk i 2007 indgået et partnerskab med DONG Energy om udbygning af vindenergi i Danmark og hjælp til at identificere muligheder for energibesparelser på vores danske fabrikker. Arbejdet med energiscreeninger og identificering af energibesparelser startede i 2006 og vil fortsætte i de kommende år i samarbejde med DONG Energy. Sammensætning af energikilder til energiforsyning af Novo Nordisk i Hillerød, der har dannet grundlag for beregning af energirelaterede emissioner i 2010, fremgår af nedenstående figur. Som følge af partnerskabet med DONG Energy er al elforsyning i 2010 til Novo Nordisk A/S i Danmark baseret på vindenergi fra Horns Rev 2, svarende til 45% af det samlede energiforbrug i Hillerød. De energirelaterede røggas-udledninger stammer hovedsageligt fra vores egne gasfyrede kedelanlæg samt elforsyning til NNE Pharmaplan, der er baseret på almindelig elproduktion. Se endvidere afsnittet Kommentarer til bilag for nærmere forklaring om beregning af energirelaterede emissioner. 11 af 18

12 Energikilder % 54% 45% El, Normal produktion med CO2-udledning El, CO2-fri vindenergi fra Horns Rev 2 Egen energiproduktion, naturgas Udledningen af CO 2 er faldet med 68% fra tons i 2009 til tons i 2010, hvilket hovedsageligt skyldes aftalen med DONG Energy og i mindre grad energibesparende projekter. I samme periode er udledningen af SO 2 reduceret med 99% fra 6,0 tons til 0,03 tons, og NO x er reduceret med 77% fra 18,5 tons til 4,2 tons af samme grund som anført for CO 2 samt forbedret røggasrensning på kraftværkerne. Den samlede udledning af CO 2 i perioden fremgår af nedenstående figur. CO2 udledning Tons År Andre luftformige udledninger Luftformig udledning af organiske opløsningsmidler omfatter primært ethanol og stammer fra desinfektion i sterilområder i vores insulinfærdigvarefabrik. Udledningen af ethanol udgjorde 0,9 tons i 2010, hvilket er en stigning på 18% i forhold til Endelig skal nævnes tab af kølemidler til atmosfæren, der omfatter kølemidler med drivhuseffektpotentiale, der fra 2009 opgøres som tons CO 2 -ækvivalenter, samt ozonlagsnedbrydende stoffer og ammoniak, der opgøres i kg. Udledning af kølemidler med drivhuseffektpotentiale er faldet med 22% fra 81,6 tons i 2009 til 63,9 tons i 2010, opgjort som CO 2 -ækvivalenter. Endvidere er der i 2010 tabt 2,5 kg ozonlagsnedbrydende kølemiddel (R22), hvilket er et fald på 80% i forhold til Der har ikke været tab af ammoniak i Vi har i flere år haft fokus på tab af kølemidler, og der arbejdes løbende på at forebygge tab ved forbedret overvågning og vedligeholdelse af køleanlæggene. Der er udarbejdet en plan for afvikling af køleanlæg med kølemidlet R22, der vil blive erstattet af køleanlæg med ammoniak eller andre godkendte kølemidler. Der er i 12 af 18

13 2010 nedlagt fem køleanlæg med R22 med en samlet fyldning 485 kg R22, heraf 480 kg i bygning 24A. Der er ultimo 2010 seks R22-køleanlæg tilbage i Hillerød med en samlet fyldning på 76 kg R22. Ekstern støj Ekstern støj fra Novo Nordisk i Hillerød stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæg, køletårne og trafik. Der er i den overordnede miljøgodkendelse af Novo Nordisk i Hillerød fastsat krav til virksomhedens maksimale støjbidrag i 8 referencepunkter. Til dokumentation af overholdelsen af støjkravene skal der årligt gennemføres en støjkortlægning, der sikrer, at alle virksomhedens eksisterende og nye støjkilder måles inden for en 5- årig periode. Lydmålinger og beregninger udføres af NNE Pharmaplan efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måleresultaterne indarbejdes i et støjkildekatalog for Novo Nordisk i Hillerød, der vedligeholdes af NNE Pharmaplan. NNE Pharmaplan har i 2010 gennemført støjmålinger og -beregninger på og omkring bygning 25A og 29B, der viser, at vi overholder støjkravene i alle 8 referencepunkter. Referencepunkt Støjniveau db(a) Dag (LAeq, 8h) Aften (LAeq, 1h) Nat (LAeq, ½h) Grænseværdveaværdveau Støjni- Grænse- Støjni- db(a) db(a) db(a) db(a) Grænseværdi db(a) R1 35,8 45,0 30,1 40,0 33,3 35,0 R2 34,6 45,0 30,1 40,0 32,9 35,0 R3 35,4 45,0 31,9 40,0 34,0 35,0 R4 21,2 45,0 17,1 45,0 18,1 40,0 R5 23,8 55,0 19,7 45,0 19,9 40,0 R6 39,2 55,0 35,9 40,0 33,3 35,0 R7 36,4 45,0 32,4 40,0 33,8 35,0 R8 36,4 45,0 31,9 40,0 35,0 35,0 Udslip Ledelsen i Product Supply har siden 2005 haft fokus på udslip i almindelighed og på tab af kølemidler i særdeleshed, da disse tidligere udgjorde langt den største del af udslippene fra Novo Nordisk. Dette har bl.a. resulteret i en mere systematisk og forbedret registrering af kølemiddeltab. Endvidere er overvågning og vedligeholdelse af køleanlæg forbedret med det formål at minimere tabet af kølemidler. Tab af kølemidler har hidtil indgået i statistikken over udslip, men vi har nu - som led i vores klimastrategi - ændret praksis, således at tab af kølemidler fra 2009 opgøres som tab af kølemidler med drivhuseffektpotentiale (CO 2 -ækvivalenter), samt tab af ozonlagsnedbrydende kølemidler og ammoniak. Se i øvrigt afsnittet Andre luftformige udledninger. Der har i 2010 været fire udslip fra bygning 25K til det omgivende miljø, der er beskrevet nærmere i det følgende. De miljømæssige konsekvenser vurderes i alle tilfælde at være ubetydelige. Lækage på en palletank med 62% salptersyre, medførte at ca. 400 liter salpetersyre løb ud i syrerummet i bygning 25K, hvor tanken var placeret. Brandvæsenet blev tilkaldt til opsamling af syren og rengøring af rummet. Udstyr og brandfolk blev efterfølgende spulet rene ude i tankgården, og det vurderes at der i den forbindelse kan være løbet op til 5 liter salpetersyre i regnvandskloakken over de 6 timer oprydningen tog. På grund af en utæthed i et anlæg til opsamling og neutralisering af spildevand i bygning 25K er der afledt maksimalt 800 liter uneutraliseret spildevand til det offentlige kloaksystem. ph i spildevandet har været omkring ph 6, og det vurderes at uheldet ikke har medført skade på kloaksystemet. 13 af 18

14 På grund af en teknisk fejl blev ca. 85 m 3 kølevand, der indeholdt 0,003% af kølevandsadditivet Nalco 73361, afledt til kloak fra et køleanlæg i bygning 25K. Køleanlægget anvendes bl.a. til køling af en autoklave, og uheldet skyldes, at en svømmer i en tilsluttet buffertank havde sat sig fast, hvorved kølevandet blev afledt til kloak. Svømmeren er repareret og styresystemet er ændret for at sikre, at fejlen ikke sker igen. I forbindelse med en oprensningsproces i bygning 25K blev der på grund af en programfejl afledt ca. 60 liter EDTA-holdig spildstrøm til kloak. EDTA-holdige spildstrømme skal i henhold til myndighedskrav og intern procedure samles op og sendes til destruktion hos Kommunekemi. Programfejlen blev rettet inden næste oprensning således, at den EDTA-holdige spildstrøm blev samlet op. Der er i alle tilfælde oprettet en afvigelse i vores miljøledelsessystem, hvor der er fulgt op med årsagsanalyse og forebyggende handlinger for at undgå lignende udslip fremover. Miljømyndighederne er informeret om alle udslip. Vilkårsoverskridelser Der er i 2010 registreret tre vilkårsoverskridelser af grænseværdier i forbindelse med vores egenkontrol af spildevand. Vilkårsoverskridelserne vedrører grænseværdier for ph, nitrifikationshæmning og årlig udledning af fosfor. Overskridelserne har ikke haft væsentlig miljømæssig betydning. Der er i alle tilfælde oprettet en afvigelse i vores miljøledelsessystem, hvor der er fulgt op med årsagsanalyse og forebyggende handlinger for at undgå lignende vilkårsoverskridelser fremover. Vilkårsoverskridelserne er indberettet til Hillerød kommune. Naboklager Der er ikke modtaget klager over gener fra Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød i af 18

15 Tilsynsmyndighedens udtalelse Udtalelse til grønt regnskab for regnskabsåret 2010 for Novo Nordisk A/S, Hillerød. Tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen Roskilde har modtaget et grønt regnskab for 2010 fra virksomheden Novo Nordisk A/S, Hillerød. Jævnfør 17 i bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger har tilsynsmyndigheden pligt til at udarbejde en kvalitetsvurdering af det grønne regnskabs miljødata. Miljøstyrelsen Roskilde har vurderet kvaliteten af miljødata på grundlag af Miljøstyrelsen Roskildes kendskab til virksomheden, herunder oplysninger modtaget ved godkendelses- og tilsynsarbejde, der bl.a. omfatter Novo Nordisk A/S egenkontrol og/eller miljøledelsesarbejde. Miljøstyrelsen Roskilde har ikke foretaget en egentlig revision af datagrundlaget, men vurderet, at de fremsendte miljødata er fuldstændige og konsistente, og afspejler virksomhedens miljøforhold. Gudmund Kjær Hansen Miljøstyrelsen Roskilde 15 af 18

16 Kommentarer til bilag Bilag 1 Bilag 1 omfatter en sammenfatning af miljødata for 2006 til 2010 vedrørende Novo Nordisks væsentlige miljøforhold i Hillerød. Miljødata, der indgår i grønt regnskab, er stikprøvevis kvalitetsvurderet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) som led i kvalitetsvurderingen af data til Novo Nordisks årsrapport. Bemærkninger til de rapporterede miljødata: Energirelaterede emissioner (CO 2, SO 2 og NO x ) er som hovedregel opgjort ved at multiplicere energiforbruget med den tilhørende emissionsfaktor, der er beregnet som vægtet gennemsnit af de tre foregående år; det vil for 2010 sige Beregningsmetoden er indført i 2007 i forbindelse med Novo Nordisks klimastrategi for at dæmpe år-til-år variationer i emissionsfaktorer for eksternt produceret energi. Emissionsfaktorerne for ekstern energiproduktion er baseret på oplysninger fra leverandørerne. Emissionsfaktorer for elproduktion er hidtil taget fra DONG Energy s miljødeklaration (dvs. til og med 2009). Fra og med 2010 er al elforsyning til Novo Nordisk A/S i Danmark i henhold til aftale med DONG Energy i 2007 om levering af vindbaseret elektricitet fra Horns Rev 2 - baseret på vindenergi. Elforsyning til datterselskabet NNE Pharmaplan i Hillerød er ikke omfattet af aftalen med DONG Energy, og elforsyning til NNE Pharmaplan er derfor baseret på normal elproduktion, og de tilhørende energirelaterede emissioner er beregnet på grundlag af tre års gennemsnit som beskrevet ovenfor. Miljøeffektpotentialer er opgjort på følgende måde: Drivhuseffekt: Opgjort i CO 2 -ækvivalenter, og beregnet som udledning af CO 2 fra energiproduktion plus bidrag fra luftemission af organiske opløsningsmidler og kølemidler multipliceret med GWP-faktoren (20 år) for det aktuelle stof. Reference: UMIP. Ozonlagsnedbrydning: Opgjort i CFC 11 -ækvivalenter, og beregnet som tab af ozonlagsnedbrydende kølemidler multipliceret med ODP-faktoren (20 år) for det aktuelle stof. Reference: UMIP. Forsuring: Opgjort i SO 2 -ækvivalenter, og beregnet som summen af SO 2 - og NO x - udledning fra energiproduktion, hvor NO x - udledningen er multipliceret med 0,7. Reference: UMIP. Eutrofiering: Opgjort i NO 3 -ækvivalenter, og beregnet som spildevandsudledning af N-Total og P-Total plus udledning af NO x fra energiproduktion multipliceret med følgende faktorer: N-Total: 4,43, P-Total: 32,03 og NO x : 1,35. Reference: UMIP. Opgørelsesmetoden (Målt, Beregnet, Anslået) er anvendt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens notat fra december 2006 om, hvordan begreberne målt (M), beregnet (B) og anslået (A) skal forstås. Bilag 2 Bilag 2 sammenfatter data, som vi er forpligtet til at rapportere i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Af bilag 2 fremgår, at Novo Nordisk i Hillerød overskrider tærskelværdien for rapportering til Miljøstyrelsen og EU for følgende parametre: Udledning til luft: HCFC Affald. 16 af 18

17 Bilag 1: Miljødata for Novo Nordisk i Hillerød Miljødata Metode Enhed Vand Drikkevand M m3 85,7 82,4 91,3 94,9 93,2 Energi Energi (total) M GJ Ekstern produktion M GJ 91,8 90,8 87,5 90,8 84,0 Elektricitet, med CO2-udledning M GJ 91,8 90,8 87,5 90,8 1,5 Elektricitet, uden CO2-udledning M GJ ,5 Intern produktion M GJ 85,8 83,8 88,5 95,3 99,9 Gasolie M GJ 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 Naturgas M GJ 85,6 83,6 88,4 94,9 99,7 Materialer Materialer (total) M tons Råmaterialer M tons Emballagemateriale M tons Spildevand Volumen M m3 72,4 64,4 77,6 79,7 82,4 Suspenderet stof M tons 17,8 9,9 10,1 9,1 9,7 BOD5 M tons 22,1 21,0 10,3 10,8 13,6 COD M tons ,7 Kvælstof M tons 10,6 10,9 8,5 5,5 11,9 Fosfor M tons 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 Affald Affald (total) M tons Farligt affald (total) M tons Specialbehandling (primært Kommunekemi) M tons Genanvendelse (elektronikaffald m.v.) ¹ M tons 13 1,8 3,4 11,6 7,7 Ikke-farligt affald (total) M tons Deponering M tons 3,4 0,6 0,8 3,5 1,2 Specialbehandling M tons Spildevandsfraktion ² M tons Forurenet jord M tons Forbrænding M tons Genanvendelse M tons Bygningsaffald M tons ,4 Glas M tons 5,4 5, Haveaffald M tons Madaffald M tons Metal M tons Papir og pap M tons Plast M tons Træ M tons Luftemission Organiske opløsningsmidler (ethanol) M tons 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9 Tab af kølemidler m. drivhuseffekt B tons CO2-ækv ,6 63,9 Ozonlagsnedbrydende stoffer (HCFC) M kg ,5 2,5 Ammoniak M kg Kuldioxid (CO 2 ) B tons 18,0 17,8 17,9 17,7 5,7 Kuldioxid (CO 2 ) fra ekstern produktion B tons 13,1 13,0 12,9 12,3 0,0 Kuldioxid (CO 2 ) fra intern produktion B tons 4,9 4,8 5,0 5,4 5,7 Svovldioxid (SO 2 ) B tons 8,1 7,5 6,8 6,0 0,03 Svovldioxid (SO 2 ) fra ekstern produktion B tons 8,1 7,5 6,8 6,0 0,00 Svovldioxid (SO 2 ) fra intern produktion B tons ,04 0,03 Nitrogenoxider (NO x ) B tons 26,3 23,7 20,9 18,5 4,2 Nitrogenoxider (NO x ) fra ekstern produktion B tons 22,2 19,9 17,2 14,5 0,0 Nitrogenoxider (NO x ) fra intern produktion A tons 4,1 3,8 3,7 4,0 4,2 Miljøeffektpotentialer Drivhuseffekt B tons CO2-ækv. 18,4 17,8 17,9 17,8 5,7 Ozonlagsnedbrydning B kg CFC11-ækv. 8,6 0,2 0,7 1,8 0,4 Forsuring B tons SO2-ækv ,0 Eutrofiering B tons NO3-ækv Overholdelse af miljøkrav og klager Vilkårsoverskridelse af grænseværdier M Antal Grænseværdier med gentagne vilkårsoverskridelser M Antal Utilsigtede udslip ³ M Antal Klager over gener M Antal Bemærkninger: 1) Elektronikaffald er registreret under farligt affald til genanvendelse. 2) 2009-tallet for spildevandsfraktion til specialbehandling er ændret fra tons til tons i f.t. det grønne regnskab for ) Udslip er fra 2009 eksklusiv tab af kølemidler, der er opgjort under "Luftemission" 17 af 18

18 Bilag 2: PRTR data 2010 for Novo Nordisk i Hillerød PRTR data for udledning til luft og rensningsanlæg for spildevand Parametre Tærskel-værdi Recipient Opgørelsesmetode 2010 Kg/år Kg/år CO Luft B NOx Luft B SO Luft B 34 VOC Luft M 942 HFC 100 Luft M 13,2 HCFC 1 Luft M 2,5 N-total Rensningsanlæg for spildevand M P-total Rensningsanlæg for spildevand M 834 TOC = COD/3 Rensningsanlæg for spildevand M PRTR data for affald Parametre Tærskel-værdi Recipient Opgørelsesmetode 2010 Tons/år Tons/år Farligt affald Andet affald 2 Nyttiggørelse (R) 2000 Nyttiggørelse (R) * M M 7,7 894 Anden bortskaffelse (D) Anden bortskaffelse (D) M M * excl. forbrænding 18 af 18

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Gentofte Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Gentofte...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2009 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2010 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Hillerød...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Gentofte Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Gentofte... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 27 for Novo Nordisk i Måløv Maj 28 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2008 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2009 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Hillerød... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Bagsværd...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2007 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2008 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Hillerød... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte Grønt regnskab 2009 for Novo Nordisk A/S i Gentofte Maj 2010 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Gentofte...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Kalundborg... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2009 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2010 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2007 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2008 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte Grønt regnskab 2007 for Novo Nordisk A/S i Gentofte Maj 2008 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Gentofte... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2007 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2007 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2008 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Kalundborg... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte Grønt regnskab 2008 for Novo Nordisk A/S i Gentofte Maj 2009 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Gentofte... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Februar 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere