Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner"

Transkript

1 Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner : Generelt 1. Elektronisk indsendelse af budgetter og regnskaber til Velfærdsministeriet 2. Budget- og regnskabssystem for kommuner offentliggøres i elektronisk Lovtidende Hovedkonto 2: 3. Ny gruppering 005 på funktion Parkering til registrering af tab i forbindelse med indtægter fra parkeringsafgifter Hovedkonto 4: 4. Præcisering vedrørende funktion Genoptræning og vedligeholdelsestræning 5. Oprettelse af ny funktion Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. Hovedkonto 5: 6. Præcisering af hjemmelshenvisning under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge 7. Bortfald af grupperinger i forbindelse med afskaffelse af betaling for særlig service i botilbud mv. 8. Nye grupperinger på Pleje og omsorg af ældre og handicappede 9. Oprettelse af autoriseret gruppering under dranst 2 på funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 10. Ændring af gruppering 014 Øvrige udgifter under funktion Integrationsprogram m.v. 11. Ny gruppering 016 vedr. hjemmetræning på funktion Sociale formål 12. Ydelsesregistrant på funktion Revalidering 13. Præcisering af reglerne for funktionerne Jobcentre og Pilotjobcentre

2 Hovedkonto 6: 14. Præcisering vedr. art 0.3 og Ny gruppering 002 på funktion Tjenestemandspensioner 2 Hovedkonto 7, 8 og 9: 16. Oprettelse af ny gruppering 007 Tilskud fra kvalitetsfond på funktion Særlige tilskud 17. Likvide aktiver 18. Præcisering af reglerne omkring kommunale ejerandele i trafikselskaber. Øvrigt: 19. Øvrige rettelser Ad 1. Elektronisk indsendelse af budgetter og regnskaber til Velfærdsministeriet Det fremgår af oversigten over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen i kapitel 5 i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner, at bevillingsoversigt, investeringsoversigt, takstoversigt og budgetbemærkninger skal indsendes til Velfærdsministeriet senest 5. januar. Endvidere fremgår det af oversigten over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mv. i kapitel 7, at kommunens regnskab skal indsendes til Velfærdsministeriet inden 1. juni. Som led i den digitale forvaltning skal disse indberetninger fremover udelukkende fremsendes til Velfærdsministeriet i elektronisk form. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 2. Budget- og regnskabssystem for kommuner offentliggøres i elektronisk Lovtidende Der er lavet en række sproglige ændringer gennem flere afsnit bl.a. som følge af, at Budget- og regnskabssystem for kommuner er indarbejdet som bilag 1 til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. Dette har været nødvendigt, da alle ministerielle bekendtgørelser, herunder budget- og regnskabssystemet, fra 1. januar 2008 skal offentliggøres i Lovtidende. Ved fremtidige ændringer af Budget- og regnskabssystem for kommuner vil der derfor blive udarbejdet en ny budget- og regnskabsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen kan findes i Retsinformation på Budget- og regnskabssystem for kommuner vil imidlertid fortsat også være tilgængelig på Velfærdsministeriets særlige hjemmeside vedrørende kommuner og regioner, der indtil videre kan findes på Denne hjemmeside indeholder flere services end Retsinformation. Her findes bl.a. alle orienteringsskrivelser. Endvidere er det muligt at klikke sig frem til delafsnit i budget- og regnskabssystemet. I Retsinformation findes kun den samlede udgave af bekendtgørelsen, inkl. budget- og regnskabssystemet. Ad. 3. Ny gruppering 005 på funktion Parkering til registrering af tab i forbindelse med parkeringsafgifter I henhold til de eksisterende konteringsregler for funktion Parkering er det påkrævet, at tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter alene skal registreres i omkostningsregnskabet og således ikke i udgiftsregnskabet. Det er derfor ikke muligt, at opgøre kommuners reelle indtægter fra parkeringsafgifter på baggrund af udgiftsregnskabet. Med henblik på at skabe parallelitet i forhold til andre områder i Budget- og regnskabssystemet, hvor det er bestemt, at tab skal registres i udgiftsregnskabet fx vedr. lejetab

3 3 for ældreboliger på funktion , autoriseres følgende gruppering på funktion : 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter Beløb, som registres på grupperingen, har modpost på gruppering 092 Kommunale indtægter på funktion Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 4. Præcisering vedrørende funktion Genoptræning og vedligeholdelsestræning I henhold til 44 i lov om social service finder bestemmelserne i 83 og 86, stk. 2, om henholdsvis personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning m.v. tilsvarende anvendelse vedrørende børn, når der er behov herfor. Det præciseres derfor i konteringsreglerne til funktion Genoptræning og vedligeholdelsestræning gruppering 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, at udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning af børn også skal registreres på grupperingen. Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 5. Oprettelse af ny funktion Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. Pr. 1. august 2008 har kommunerne overtaget opgaven vedrørende vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, jf. 1, stk. 1, nr. 5 i lov nr. 539 af 17. juni 2008 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Der oprettes en ny funktion Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. På funktionen registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. For så vidt angår vederlagsfri behandling udført i kommunalt regi, herunder også udgifter til ydelser udført på andre kommuners institutioner, skal udgifterne registreres på funktion Genoptræning og vedligeholdelsestræning gruppering 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. sundhedslovens kapitel 39 a. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 6. Præcisering af hjemmelshenvisning under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge Under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge indsættes hjemmelshenvisning til Servicelovens 55. Bestemmelsen omhandler kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, hvor dagtilbuddet indgår som en del af anbringelsen, dvs. hvor kommunen har overtaget forsørgelsen, og der derfor ikke er tale om forældrebetaling og nedsættelse af denne. I de tilfælde, hvor opholdet i tilbuddet er en forebyggende foran-

4 4 staltning, og hvor forældrene får et tilskud til betalingen, skal de almindelige konteringsregler følges. På de enkelte funktioner under 5.25 Dagtilbud til børn og unge oprettes en autoriseret gruppering 003 til kommunens udgifter til de enkelte tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service. Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 7. Bortfald af grupperinger i forbindelse med afskaffelse af betaling for særlig service i botilbud mv. Da betaling for særlige botilbud er afskaffet pr. 1. august 2008, jf. lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service, bortfalder grupperingerne hertil i kontoplanen. Det drejer sig om følgende funktioner og grupperinger: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 095 Beboeres særlige servicebetaling (servicelovens 162) Ændringen træder i kraft med virkning fra budget Ad 8. Nye grupperinger på funktion Pleje og omsorg af ældre og handicappede m.v. 1. februar 2007 trådte lov om friplejeboliger (lov nr. 90 af 31. januar 2007) i kraft. Formålet med loven er at give borgerne flere valgmuligheder mellem hhv. kommunale plejehjem, plejeboliger m.v., selvejende institutioner og private plejehjem, og at give private adgang til at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud. Det følger bl.a. af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL, at der tre år efter lovens ikrafttræden gennemføres en evaluering af loven. Denne evaluering skal omfatte blandt andet kapacitetstilpasning i kommunerne, udviklingen i serviceudgifterne på området og den kommunale administration af ordningen. Evalueringen kan danne grundlag for en drøftelse af de økonomiske konsekvenser af friplejeboligloven. Økonomiaftalens bestemmelser angående evaluering af lov om friplejeboliger nødvendiggør autorisation af to nye grupperinger på funktion Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv. 012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (friplejeboligloven 32) Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 og 87, jf. friplejeboliglovens 32. Det bemærkes, at kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser i henhold til servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 registreres på gruppering 013.

5 5 013 Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 32) Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydelserne social pædagogisk bistand, jf. servicelovens 85, genoptræning, jf. servicelovens 86, ledsagelse, jf. servicelovens 97, særlige kontaktpersoner for personer, der er døvblinde, jf. servicelovens 98 og behandlingsmæssige tilbud, jf. servicelovens 102, jf. friplejeboliglovens 32. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 9. Oprettelse af autoriseret gruppering under dranst 2 på funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der autoriseres en gruppering under dranst 2 på funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner til registrering af refusion fra den centrale refusionsordning. Ad 10. Ændring af gruppering 014 Øvrige udgifter under funktion Integrationsprogram m.v. Under pkt. 11 i orienteringsskrivelse af 19. december 2007 blev der bl.a. informeret om autorisation af gruppering 014 Øvrige udgifter til personer under integrationsloven på funktion introduktionsprogram. Det blev oplyst, at udgifter til boligplacering efter integrationslovens kapitel 3 skal konteres på grupperingen. Udgifterne skal imidlertid konteres på funktion Beboelse, hvilket derfor anføres i konteringsreglerne. Gruppering 014 ændres således, at det alene er tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven, der skal registreres på grupperingen. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 11. Ny gruppering 016 vedr. hjemmetræning på funktion Sociale formål Som følge af ændring af lov om social service (specialrådgivning i hjemmet, visitationsudvalg, træningsmodel og dokumentation), der træder i kraft 1. oktober 2008, autoriseres følgende gruppering på funktion Sociale formål: 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter Serviceloven, 32, stk. 8. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 12. Ydelsesregistrant på funktion Revalidering I henhold til 51 i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal der foretages en registrering på individniveau (personbogføring). I overensstemmelse hermed anføres det i konteringsreglerne til funktion Revalidering, at skal der føres en ydelsesregistrant, idet det dog bemærkes, at gruppering 007, Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter, er fritaget for kravet.

6 Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 13. Præcisering af konteringsreglerne for funktionerne Jobcentre og Pilotjobcentre Det præciseres, at der på funktion Jobcentre skal registreres driftsudgifter og - indtægter vedrørende igangsættelse af initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. 43 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (styringsloven). Derudover slettes bemærkningen på begge funktioner om, at udgifter til ekstern bistand skal konteres på funktionen. Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad. 14 Præcisering vedr. art 0.3 og art 0.6 Det fremgår af afsnit 2.5 vedr. artsinddelingen, at det er obligatorisk at anvende art 0.6 til at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, såfremt forpligtelsen ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Beskrivelsen er imidlertid ikke korrekt, idet der rettelig skulle have været anført art 0.3, hvilket derfor ændres. I konteringsreglerne til funktion Tjenestemandspensioner fremgår det, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere funktion med art 0.3. Der skulle imidlertid have været angivet art 0.6, hvilket derfor ændres. Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 15. Ny gruppering 002 på funktion Tjenestemandspensioner Under funktion Tjenestemandspensioner oprettes en ny gruppering 002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder. På grupperingen registreres udbetalinger af tjenestemandspensioner, der kan henføres til forsyningsvirksomheder, der ikke længere er en del af den kommunale forvaltning, f.eks. som følge af salg eller udskillelse i aktieselskab. På gruppering 001 registreres fortsat udbetaling af tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder, der er en del af den kommunale forvaltning. Det præciseres i den forbindelse i kontobetegnelsen for gruppering 001, at den kun vedrører eksisterende kommunale forsyningsvirksomheder. Ændringen træder i kraft med virkning fra budget For så vidt angår regnskab 2008 skal alle udbetalinger af tjenestemandspensioner, uanset om de kan henføres til eksisterende eller tidligere kommunale forsyningsvirksomheder, registreres på gruppering 001. Ad 16. Oprettelse af gruppering 007 Tilskud fra kvalitetsfond på funktion Særlige tilskud I henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er der etableret en kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunernes investeringer i perioden på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet og i idrætsfaciliteter. I den anledning er der under funktion Særlige tilskud autoriseret gruppering 007 Tilskud fra kvalitetsfonden.

7 7 Ændringen træder i kraft med virkning fra budget Ad 17. Likvide aktiver Det fremgår af konteringsreglerne til funktion ( og ) likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande, at her registreres forrentning af udenlandske realkredit- og statsobligationer, som er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret i EU/EØS-land, jf. 6, stk. 1 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v (anbringelsesbekendtgørelsen). Velfærdsministeriet skal præcisere, at der i henhold til den nyeste anbringelsesbekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 kan være tale markeder uden for EU/EØS-land. Navnet for funktion ( og ) ændres derfor til udenlandske obligationer og konteringsreglerne justeres i overensstemmelse hermed. Placerings- og investeringsforeninger Der autoriseres endvidere en ny funktion under hovedfunktion 8.22 Forskydninger i likvide aktiver Investerings- og placeringsforeninger På funktionen registreres forskydninger i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger jf. 7, stk. 1 i anbringelsesbekendtgørelsen. I overensstemmelse hermed autoriseres tilhørende funktion Investerings- og placeringsforeninger, hvor primosaldoen samt årets forskydninger skal svare til beholdningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i året. For så vidt angår registrering af udbytte fra anbragte midler i placerings- og investeringsforeninger autoriseres funktion Investerings- og placeringsforeninger til formålet. Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 18. Præcisering af reglerne omkring kommunale ejerandele i trafikselskaber Trafikselskaber er formelt kommunale fællesskaber, jf. 1, stk. 1, i lov om trafikselskaber. Der er således et umiddelbart krav om indregning af ejerandele i de kommunale og regionale regnskaber efter indre værdis metode, jf. konteringsreglerne til funktion Aktier og andelsbeviser m.v. Det gælder imidlertid for trafikselskaberne, at kommuner og regioner ved lov er forpligtiget til at deltage i det kommunale og regionale fællesskab og medfinansiere dets udgifter, jf. bl.a. 1 og 3 i lov om trafikselskaber. Kommuner og regioner har ikke mulighed for at udtræde af fællesskabet og dermed udtrække ejerandelene. De kommunale ejerandele i trafikselskaberne opfylder derfor ikke betingelsen for at være et aktiv, da ejerandelene ikke er forbundet med fremtidige økonomiske fordele, jf. bl.a. afsnit i budget- og regnskabssystemet. De skal derfor ikke optages i de kommunale regnskaber. Konteringsreglerne til funktion Aktier og andelsbeviser m.v. præciseres i overensstemmelse hermed. Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.

8 8 Ad 19. Øvrige rettelser Under funktion Driftssikring af boligbyggeri er der registreret 3 anlægsgrupperinger. Disse grupperinger er kun nævnt i konteringsreglerne og ikke i selve kontoplanen. Dette rettes. Det skal præciseres i konteringsreglerne til funktion Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. at betaling af tilskud for AVU-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år skal ske på funktionen. I kontoplanen under funktion Fælles formål, gruppering 017 Søskendetilskud, er der fejlagtigt henvist til dagtilbudslovens 43, stk. 1 og 63, stk. 1. Dette ændres til 43, stk. 1, nr. 1 og 63, stk. 1, nr. 1. Under funktion Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger, gruppering 007, præciseres hjemmelshenvisningen. På funktion og foretages en præcisering af hjemmelshenvisningen til dagtilbudsloven, således at der nu henvises generelt til dagtilbudslovens regler og ikke enkelte paragraffer. På funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner foretages en præcisering af, at udgifter efter Servicelovens 11, stk. 3, konteres her. Dog bortses fra udgifter til genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, som konteres på funktion Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Under funktion Ældreboliger, afsnit 4.5.3, side 1, er der fejlagtigt henvist til funktion , gruppering 005. Henvisningen skulle rettelig have været til funktion , gruppering 005, hvilket derfor ændres. I konteringsreglerne til funktion Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens ) præciseres det [her] konteres også udgifter til psykolog hjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. 109 stk. 5. Dette skyldes ændring af lov om social service (psykologhjælp til børn, der er ifølge med deres moder på kvindekrisecenter), I kontoplanen under funktion , dranst 2 statsrefusion, er der på gruppering 002 fejlagtigt angivet, at der ydes refusion på gruppering 007. Dette slettes. I konteringsreglerne er det korrekt angivet. På funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 012, foretages bl.a. en præcisering af konteringsreglerne vedrørende personer i ustøttet beskæftigelse. I kontoplanen og konteringsreglerne under funktion Revalidering, gruppering 003, er der fejlagtigt henvist til 100 og 101 i Lov om aktiv beskæftigelse. Disse henvisninger slettes. I konteringsreglerne til funktion slettes henvisningen til, at art 5.2 skal anvendes, idet der er mulighed for at anvende andre arter end netop art 5.2. Derudover foretages en præcisering af konteringsreglerne vedrørende gruppering 097 angående hen-

9 visning til nu udgået gruppering, samt gruppering 100 hvor der foretages en præcisering af hjemmelshenvisningen til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der foretages en præcisering af titlen på loven samt ressortmyndigheden ved den regnskabsmæssige redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp under afsnit 7.2. Indholdsfortegnelsen over Afsnit 7 opdateres. I konteringsreglerne til funktion Udligning og generelle tilskud præciseres det i konteringsreglerne til gruppering 001 Kommunal udligning at det er her, at tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner skal konteres. Med virkning fra budget 2009 udgår funktion Sektorspecifikke udligningsordninger. Det skyldes, at ordningen vedr. boligstøtteudligning i hovedstadsområdet ophører med virkning fra dette år. Der findes ikke øvrige sektorspecifikke udligningsordninger, som skal konteres på funktionen. I orienteringsskrivelse af 14. juli 2006 blev der under pkt informeret om, at funktion Aktier og andelsbeviser m.v. skal medregnes under de finansielle aktiver. Dette er ikke sket i afsnit 10.6, som konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Skemaerne i afsnit 10.6 Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab opdateres således, at hovedfunktionsnumrene fremgår. Endvidere er det i skema 10.6.i vedr. balancen præciseret, at også langfristet gældsforpligtelser indgår i kommunens samlede gældsforpligtelser. Afsnit 10 Lovgivning m.v. opdateres med gældende lovgivning. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: Afsnit 1.0 side 1 pkt. 2 Afsnit 1.1 side 1 pkt. 2 Afsnit 2.5 side 6 pkt. 14 Afsnit 3.0 side 2 pkt. 19 Afsnit 3.2 side 1 pkt. 3 Afsnit 3.4 side 1 pkt. 5 Afsnit side 1+2 pkt Afsnit side 1 pkt. 7+8 Afsnit side 1 pkt. 7+9 Afsnit side 1 pkt. 10 Afsnit side 1+ 3 pkt Afsnit side 1 pkt. 19 Afsnit 3.6 side 1 pkt. 15 Afsnit 3.7 side 1+3 pkt Afsnit 3.8 side 1 pkt. 17 Afsnit 3.9 side 1 pkt. 17 Afsnit 4.2 side 2 pkt. 3 Afsnit 4.3 side 11 pkt. 19 Afsnit 4.4 side 1+2 pkt. 4+5 Afsnit side 1 pkt. 13 9

10 Afsnit side 3 pkt. 6 Afsnit side 5 pkt. 19 Afsnit side 1+3 pkt. 19 Afsnit side pkt Afsnit side 1+4 pkt Afsnit side 2 pkt. 10 Afsnit side 3+14 pkt Afsnit side 1 pkt. 12 Afsnit side pkt. 19 Afsnit side 1 pkt. 13 Afsnit 4.6 side 7+8 pkt Afsnit 4.7 side pkt Afsnit 4.8 side 2 pkt. 16 Afsnit 4.9 side 1-3 pkt Afsnit 5.0 side 1 pkt. 2 Afsnit 5.1 side 1 pkt. 2 Afsnit 5.2 side pkt. 1+2 Afsnit 5.3 side 1 pkt. 1 Afsnit 7 Indhold pkt. 19 Afsnit 7.0 side 1 pkt. 2 Afsnit 7.1 side 1 pkt. 2 Afsnit 7.2 side pkt Afsnit 7.4 side 1 pkt. 2 Afsnit 7.5 side 1 pkt. 1 Afsnit 10 Indhold side 1 pkt. 2 Afsnit 10.0 side 1-3 pkt. 19 Afsnit 10.1 side 1-3 pkt. 2 Afsnit 10.3 side pkt. 19 Afsnit 10.6 side 2 og 5-8 pkt Med venlig hilsen Susanne Wad Hansen

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem afløser med virkning fra 1. januar 2007 det eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Det kommunale budget- og regnskabssystem bygger i vid udstrækning på principperne fra det hidtidige budget- og regnskabssystem, som indførtes med virkning fra regnskabsåret Det kommunale budget- og regnskabssystem omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs 46 og 57. I Velfærdsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. er fastsat en række - især proceduremæssige - bestemmelser om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. I bilag 1 til bekendtgørelsen fremgår bestemmelserne vedrørende kommunernes budget- og regnskab af Budget- og regnskabssystem for kommuner, jf. bekendtgørelsens 1. Budget- og Regnskabsudvalget, der består af repræsentanter for staten og de kommunale parter, afgiver indstilling til velfærdsministeren vedrørende de justeringer i budgetog regnskabssystemet, som udvalget finder påkrævede eller ønskelige. Ændringer eller tilføjelser til budget- og regnskabssystemet fremgår af Lovtidende og meddeles særskilt elektronisk til kommunerne. Budget- og regnskabssystemet er tilgængeligt i elektronisk Lovtidende, eller via internet på Velfærdsministeriets hjemmeside på under Budget- og regnskabssystem.

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Budget- og regnskabssystemets opbygning Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele. Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. Del I omfatter en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler (kapitel 2), den autoriserede kontoplan (kapitel 3) og de særlige konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 4). Såvel kontoplanen som konteringsregler er bindende for kommunerne. Del II omfatter form- og procedurekrav, herunder form- og procedurekrav til budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6), regler vedrørende bogføring, regnskab og revision (kapitel 7), regler vedrørende indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver i anlægskartoteket og balancen (kapitel 8) og vejledning om omkostningskalkulationer (kapitel 9). Endelig er i denne del optrykt et uddrag af den kommunale styrelseslov, Velfærdsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt anden relevant lovgivning (kapitel 10). I del II forekommer såvel bindende regler som beskrivelser af mere vejledende og uddybende karakter. De bindende regler er, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt, markeret med en indramning af teksten. Disponeringen af systemet er sket ud fra et hensyn til, at det er Del I, som de personer, der arbejder med budget- og regnskabssystemet i det daglige, hyppigst vil have behov for at foretage opslag i. For personer, der står foran at skulle sætte sig ind i det kommunale bevillings- og budget- og regnskabssystem, vil en gennemlæsning af Del II før Del I imidlertid være mere naturlig. Hvert kapitel indledes med en indholdsfortegnelse.

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Forrentning I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostningsberegning er der behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er investeret i tilknytning til den omhandlede aktivitet. Forrentning skal f.eks. beregnes i forbindelse med kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje og praktisk hjælp for ældre. Registreringen sker på art 0.4 Forrentning. Det bemærkes, at kommunernes mellemværende med forsyningsvirksomhederne ikke registreres under hovedart 0, men på hovedart 6 og 8. Det er frivilligt at anvende art Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - frivillig Der kan forekomme beregnede udgiftsbeløb/omkostninger, som kan være relevante i de enkelte omkostningsberegninger. Som eksempel kan nævnes indirekte omkostninger, der er forbundet med kommunal levering af personlig pleje og praktisk hjælp til ældre, f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, husleje mv. Disse registreres under art 0.5 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger. Derudover benyttes art 0.5 til registrering af overførte udgifter, der ikke skal øve indflydelse på kommunens udgiftsregnskab. Det bemærkes, at overførte udgifter, der skal indgå i kommunens udgiftsregnskab herunder overførsler til og fra forsyningsområdet ikke registreres under hovedart 0. Det er frivilligt at anvende art Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - obligatorisk Art 0.6 har samme funktion som art 0.5, men anvendes i de tilfælde, hvor der er krav om at registrere omkostninger. 0.7 Feriepenge Art 0.7 anvendes til at registrere omkostninger til feriepenge. 0.8 Beregnede og overførte indtægter Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve indflydelse på kommunens regnskaber. Det bemærkes, at overførte indtægter, der indgår i kommunens udgiftsbaserede regnskab herunder overførsler til forsyningsområder - ikke registreres under hovedart 0. Anvendelsen af art 0.8 Beregnede og overførte indtægter er frivillig. 0.9 Modregningskonto Under art 0.9 modposteres registreringer foretaget under art og 0.8, dvs. registreringen på art 0.9 foregår med modsat fortegn af registreringen på art og 0.8. Modregningskontoen er en teknisk konto, der sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve indflydelse på kommunens samlede udgiftsregnskab. Det er således modregningskontoens funktion at neutralisere de nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. Anvendelsen af art 0.9 Modregningskonto er obligatorisk at anvende som modpost for art 0.1. HOVEDART 1 LØNNINGER På hovedart 1 Lønninger registreres kommunens lønudgifter, herunder lønbidrag af enhver art.

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Anlæg 001 Administrationsgebyr 002 Servicearealtilskud 003 Udgift til servicearealer FRITIDSOMRÅDER (28) Grønne områder og naturpladser FRITIDSFACILITETER (32) Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter KIRKEGÅRDE (35) Kirkegårde NATURBESKYTTELSE (38) Naturforvaltningsprojekter Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt VANDLØBSVÆSEN (48) Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) Fælles formål Jordforurening Råstoffer Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse REDNINGSBEREDSKAB (58) Redningsberedskab 001 Fælles formål 002 Forebyggelse 003 Afhjælpende indsats

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Transport og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER (22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter KOMMUNALE VEJE (28) Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer KOLLEKTIV TRAFIK (32) Fælles formål Busdrift 001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private leverandører Færgedrift 001 Færgedrift udført af private leverandører Lufthavne Jernbanedrift 001 Jernbanedrift udført af private leverandører HAVNE (35) Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (Sygesikring) 007 Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje 1 Drift 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker). 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 1 Drift 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 002 Udgifter til køb af private sygehusydelser 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 004 Begravelseshjælp 005 Befordringsgodtgørelse

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE (25) Fælles formål 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 2 Statsrefusion 006 Refusion af udgifterne på funktionerne vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Dagpleje 1 Drift 001 Løn til dagplejere 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Vuggestuer 1 Drift 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Børnehaver 1 Drift 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Integrerede institutioner 1 Drift 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Fritidshjem 1 Drift 002 Friplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloen) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift 003 Fripladser, særlige dagtilbud

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Fripladser, særlige klubtilbud 005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud ( 32) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) 2 Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 1 Drift 002 Friplads 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4). 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102). 007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008/Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Ældreboliger 1 Drift 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 005 Lejetab 092 Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 95) 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 96) 004 Hjemmesygepleje 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91, 92 og 93) 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 92) 012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (friplejeboligloven 32) 013 Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 32) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 161) 093 Beboeres betaling for service 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 001 Forebyggende hjemmebesøg 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 84, 85 og Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114)

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008/Budget Sociale opgaver og beskæftigelse RÅDGIVNING (35) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. 2 Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 1 Drift 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) 092 Beboeres betaling ( 163, stk. 2) 2 Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refsusionsordning 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift 001 Dagbehandling 002 Døgnbehandling 003 Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 101, stk. 3) 004 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18 år ( 101, stk. 3) 092 Egenbetaling ( 163, stk. 2) 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 1 Drift 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. 005 Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Samtlige kommunalbestyrelser

Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-04737 Doknr. 83439 Dato 15-04-2013 Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner positivlisten er dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms.

Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner positivlisten er dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms. Til alle regionsråd Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om 12. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 226411 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere