Hjemmeværnets. Årsprogram Version 003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003"

Transkript

1 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version november 2014

2 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne Generelt Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi (langsigtet) Forsvarsforlig Resultatkontrakt Årsprogram...6 Opgavehierarki - strategisk målsætning...6 Fokusområde Hjemmeværnskommandoens Årsrapport Mål og resultatkrav Hjemmeværnets virksomhedsmodel...7 Hjemmeværnets opgavehierarki...8 Hjemmeværnsledelsens fokusområder 2015 (kortsigtet)...11 Fokusområde 1: Opstilling...11 Fokusområde 2: Uddannelse...11 Fokusområde 3: Indsættelse...12 Fokusområde 4: Hjælpefunktioner...12 Fokusområde 5: Forligsimplementering Økonomi Evaluering og vurdering...13 Bilag: 1. Målbeskrivelse og resultatkrav for Hjemmeværnets myndigheder i version Tentative Finansrammer 2015 inkl. rammer for lønlignende ydelser - version Tentative Omkostningsrammer version Opgavekontoplan Budgetdirektiv Større pålagte opgaver/aktiviteter i version Detaildirektiv for Hjemmeværnsskolens produktion i 2015 version Informationsdirektiv 2015, ver Større pålagte opgaver/aktiviteter i version

3 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne De foreløbige resultater fra 2014 giver Hjemmeværnet et godt grundlag, for i 2015 at fortsætte udviklingen af Hjemmeværnet på baggrund af forsvarsforliget og budgetanalysen. Det er Hjemmeværnsledelsens vurdering, at konsekvenserne af budgetanalysen i større eller mindre grad vil komme til at påvirke hele organisationen. Det er en klar målsætning for Hjemmeværnsledelsen, at det frivillige niveau i videst muligt omfang skal friholdes for disse konsekvenser. Hjemmeværnet skal levere beredskab i forandringstider, og vores frivillige repræsenterer kontinuiteten og robustheden i Hjemmeværnet. Hjemmeværnet skal være i fortsat udvikling. Vi er medbestemmende på udviklingstempoet, men ikke altid på retningen. Vi skal konstant udvikle vores processer og kapaciteter. Forliget konsoliderede Hjemmeværnets rolle som en frivillig militær beredskabsorganisation, der også løser en bred vifte af øvrige opgaver. Hjemmeværnsledelsen anser udvikling som et grundvilkår for chefvirket, men ikke på bekostning af de frivilliges vilkår. Implementeringen af forliget vil kræve ressourcer. Hjemmeværnets myndigheder skal tilrettelægge tjenesten således, at den leveringsdygtige struktur fortsat udvikles til at understøtte de frivilliges uddannelse og operative opgaveløsning. Dette er ikke til forhandling. Det vil kræve samarbejde og en respektfuld og konstruktiv dialog mellem alle parter. Hvis der er behov for at prioritere nogle underafdelinger frem for andre, så skal I gøre det i åben dialog med alle. Tilgængelighed, synlighed og fleksibilitet er nøglebegreber for Hjemmeværnsledelsen. Cheferne i Hjemmeværnet er den samlende og drivende faktor i forandringsprocessen. Chefen er altid ansvarlig for vejen til målet, men det er en fælles opgaveløsning med opgaven i centrum. Det er vigtigt, at der tænkes i helheder, og budgetanalysen tvinger os til at tænke i nye retninger. Her er chefens rolle afgørende for succes. Chefernes primære fokus skal være på opgaven og på de frivilliges vilkår for uddannelse samt, at der stilles op, når Forsvaret eller samfundet i øvrigt kalder. I 2015 skal kvaliteten af øvelser løftes, så det uddannelsesmæssige udbytte løftes. Øvelser skal gennemføres i realistiske scenarier og gerne som et samarbejde mellem to eller flere myndigheder eller enheder. Ligeledes skal der fortsat søges størst muligt samarbejde med de tre moderværn. Hjemmeværnets troværdighed hviler på interoperabilitet med de sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab. Det sker først og fremmest gennem mere volumen på øvelserne og mere intensitet. Gennem et stærkt øvelsesprogram kan Hjemmeværnet vedblive med at være relevant og attraktivt for vores partnere. Hjemmeværnet er kun attraktivt for sine partnere, hvis vi er uddannede til opgaven, velorganiserede, udstyret med det rette materiel, indsatsparate og kan leve op til det givne beredskab. Årsprogrammet skal nedbrydes til relevante delmål ved netop jeres myndigheder og enheder. Årsprogrammet anviser Hjemmeværnsledelsens forventninger og prioriteringer. Det er dynamisk og revideres løbende i takt med, at Hjemmeværnets vilkår ændres. Der er fuld forståelse for, at når vilkår for opgaveløsning ændres, så er myndighederne også nødt til at tilrette planlægningen. Dette være sig i f.t. aktiviteter eller økonomi, men der kan ikke være tvivl om, at Hjemmeværnets beredskab til stadighed skal opretholdes. Hjemmeværnsledelsens fokusområder er af særlig vigtig karakter for organisationens beredskabsevne, for det uddannelsesmæssige/logistiske område eller for områder, som Hjemmeværnsledelsen har vurderet kræver særlig fokus i den kommende periode. Hjemmeværnsledelsens fokusområder har alle styringsmæssig relevans, og performance indenfor disse vil derfor blive anvendt som indikatorer for kvaliteten af Hjemmeværnets samlede virksomhed. Som et nyt tiltag er det Chefen for Hjemmeværnets hensigt, at lade nedbrydningen af dette årsprogram være emne for en opfølgningssamtale med sine nærmeste underlagte chefer inden udgangen af i år eller i begyndelsen af det nye år. Landsrådet har to gange i 2014 udtalt, at Hjemmeværnets frivillige er parate til nye opgaver under skyldig hensyntagen til Hjemmeværnets unikke karakter som en frivilligt baseret beredskabsorganisation. Principperne for værnsorganisering i Forsvaret skal fortsat afspejles i Hjemmeværnets orga- 3

4 nisation. Centralisering og effektivisering bør ske under skyldig hensyntagende til mulighederne for fortsat opretholdelse af et frivilligt velfungerende lokalt Hjemmeværn. Der skal derfor løbende være fokus på balanceringen mellem centralisering og lokal forankring. Landsrådet udtrykker endvidere, at en eventuel effektiviseringsgevinst, opnået gennem budgetanalysen, bør anvendes til den fortsatte udvikling af Hjemmeværnets organisation, uddannelse og indsættelse, herunder til fortsat anskaffelse og drift af relevant materiel. De pålagte udviklingsopgaver i forliget, herunder de nye opgaver for Hæren, vil kræve betydelige ressourcer til materiel samt uddannelse. Hjemmeværnsledelsen er meget tilfreds med de to Landsrådsudtalelser fra Disse ligger i direkte forlængelse af den kurs, som Hjemmeværnsledelsen har udstukket, og den styrker Hjemmeværnsledelsen i troen på, at Hjemmeværnet stadig altid er klar til at træde frem. FINN WINKLER Chefen for Hjemmeværnet BJARNE LAUSTSEN Den Kommitterede for Hjemmeværnet 4

5 2. Generelt Årsprogrammet (ÅP) er sammen med lov- og bestemmelsesgrundlaget, CH-direktiver samt øvrige direktiver og bestemmelser for Hjemmeværnet det strategiske planlægningsgrundlag for underlagte myndigheders (MYN) virksomhed for året Specifikke direktiver for cheferne for Totalforsvarsregionerne, Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, Virksomhedshjemmeværnet, Hjemmeværnskolen, samt chefen for Hjemmeværnsstaben skal efterleves 2. De i ÅP omtalte MYN er Totalforsvarsregioner (TR), Marinehjemmeværnet (MHV), Flyverhjemmeværnet (FHV), Virksomhedshjemmeværnet (VHV), Kapacitetsopbygningscenteret (KAPC), Hjemmeværnsskolen (HVS) og Hjemmeværnskommandoen. 2.1 Vision og mission Hjemmeværnskommandoen udarbejdede i 2006 Hjemmeværnets vision og mission. Hjemmeværnsledelsen ønsker i forbindelse med forligsarbejdet, at det undersøges om visionen og missionen evt. skal justeres. Indtil videre lyder de dog stadig således: Vision Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. Mission Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Strategi (langsigtet) Hjemmeværnet deltager som en del af landets militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Hjemmeværnets indsats er desuden fokuseret mod samfundets samlede beredskab, herunder kriseog katastrofeberedskab, idet indsatsen blandt andet er sammentænkt med det statslige redningsberedskab. Hjemmeværnets evne til at støtte det øvrige samfund er baseret på, at Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvor hele det uddannelses- og ledelsesmæssige grundlag skabes og udvikles. De frivillige soldater hverves og uddanner sig med udgangspunkt i den lokale forankring, hvilket udgør det centrale grundlag for Hjemmeværnets muligheder for at løse såvel nationale som internationale opgaver inden for alle områder af opgavespektret. Det er Hjemmeværnets militære organisation, der danner grundlag for, at Hjemmeværnet virker hurtigt og dermed også er i stand til at yde støtte i sammenhænge, hvor større hændelser som ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet. Grundlaget for løsning af Hjemmeværnets opgaver indenfor ovenstående kerneområderne, er volumen og kvaliteten af Hjemmeværnets styrke. De strategiske målsætninger i Hjemmeværnets ÅP tager afsæt i ovenstående strategi. Kravene til MYN i ÅP skal sikre den fortsatte udvikling af Hjemmeværnet og dermed sikre, at Hjemmeværnet til stadighed kan leve op til sit hovedformål - Hjemmeværnets vision og mission - således, at der også fremadrettet leveres troværdige kapaciteter til støtte for Forsvaret og det øvrige samfund. 2.2 Forsvarsforlig For implementering af Forsvarsforlig er der udarbejdet projekt- og implementeringsplan. Det er en ambitiøs og ressourcekrævende plan, hvor en række projekter allerede i 2014 er igangsat og implementeret. I 2015 forventes de største opgaver at være implementering af anbefalingerne fra budgetanalysen for Hjemmeværnet, et selvstændigt Kapacitetsopbygningscenter forventes for 1 Opgave- samt ansvarsfordeling i ÅP 2015 er indledningsvist foretaget i forhold til HJV nuværende struktur. I takt med implementeringen af HJV fremtidige struktur tilpasses opgave- og ansvarsfordelingen hertil. 2 Specifikke CH-direktiver er under udarbejdelse ved HJK og udgives i takt med færdiggørelsen. 5

6 alvor at blive operativt i Endvidere vil en række nye projekter få indflydelse på indholdet af ÅP 2015, hvorfor justeringer må forventes. Disse vil udkomme som egentlige nye versioner eller rettelser til ÅP. Udviklingen af Hjemmeværnet skal finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme gennem effektiviseringer identificeret i budgetanalysen. 2.3 Resultatkontrakt Mål og resultatstyring er et væsentligt element i prioriteringen af Hjemmeværnets bevillingsanvendelse. De overordnede politiske målsætninger på Forsvarsministeriets (FMN) område er fastsat i politiske aftaler, love, årlig finanslov mv. Disse politiske målsætninger bliver omdannet til konkrete præstationsforventninger i form af mål og resultatkrav i en Resultatkontrakt (RK) mellem FMN og Hjemmeværnskommandoen, som Hjemmeværnet efterfølgende skal leve op til. FMN ønsker fremadrettet en ny struktur for aftalen med HJV, hvor kontrakten i fremtiden vil indeholde væsentligt færre resultatkrav. Dette betyder, at RK 2015 i et vist omfang er forsøgt tilpasset denne nye struktur, der forventes endeligt indfaset med kontrakten for RK kan findes på FIIN og offentliggøres herudover på 2.4 Årsprogram ÅP udarbejdes i år x-1. Målene er fremkommet gennem: RK, der har udstukket hovedretningen, Forliget , der viser hensigten samt HJL prioriteringer. ÅP angiver Hjemmeværnsledelsens prioriterede strategiske målsætninger for året. MYN skal med baggrund i det strategiske planlægningsgrundlag (ÅP, lov- og bestemmelsesgrundlag samt centrale direktiver) ombryde dette og opstille målbare krav for underlagte MYN eller ENH således, at der ved den enkelte MYN eller underafdeling er et klart billede af hvilke opgaver, der skal løses samt, hvad der skal prioriteres. Der skal på alle niveauer ske en gensidig orientering op ad - om processen med nedbrydningen af årsprogrammet til underliggende myndigheder. Dette kan eksempelvis være en del af den årlige chef til chef samtale. Opgavehierarki - strategisk målsætning Opgavehierarkiet indeholder de langsigtede og strategiske mål, der er udsprunget af hjemmeværnsloven og Hjemmeværnets vision og mission. Målene i opgavehierarkiet er fundamentet for både RK og ÅP. Derfor vil målene i opgavehierarkiet ofte gå igen gennem en årrække, indtil målet ikke længere er strategisk afgørende for Hjemmeværnets vision og mission. Opgavehierarkiet suppleres med Hjemmeværnsledelsens udvalgte fokusområder. Aktiviteter, for hvilke der er fastsat egentlige lovkrav og bestemmelser, f.eks. LPU, øvelsesvirksomhed, udviklingssamtaler m.v., er ikke medtaget som resultatmål i ÅP med mindre Hjemmeværnsledelsen har særlige ønsker om at fokusere på et givent område. Aktiviteter, der fører frem til opnåelsen af disse mål, skal gennemføres kontinuerligt. Fokusområde Udover målene i opgavehierarkiet indeholder ÅP et antal fokusområder, som Hjemmeværnsledelsen finder afgørende i forhold til ledelsen af Hjemmeværnet. Kendetegnet for disse områder er, at de som regel er kortsigtede og oftest berører et område, som Hjemmeværnsledelsen enten ønsker at få opstrammet eller udviklet i en bestemt retning inden for en kortere tidsbegrænset periode. Fokusområderne relaterer sig til både de opstillede resultatkrav i ÅP og RK samt til bestemmelses- eller direktivbeskrevne krav til Hjemmeværnets performance samt evne til at levere den efterspurgte støtte til Forsvaret og samfundet. Årsprogram Opgavehierarki Fokusområde 6

7 Langsigtet. Aftaler med FMN, bestemmelser og direktiver, lov- og forligsrelateret. Direkte relation til HJV vision og mission. ÅP kan findes på FIIN og offentliggøres på Kortsigtet. HJL fokusområde. Oftest med relation til HJV vision og mission. Tabel 1. Årsprogram 2.5 Hjemmeværnskommandoens Årsrapport På baggrund af Økonomistyrelsens vejledning udarbejder Hjemmeværnskommandoen årligt en Årsrapport (ÅR), der beskriver den faktiske produktion det pågældende år, samt forventninger til det kommende år. Formålet med ÅR er at give et retvisende billede af Hjemmeværnet målopfyldelse, produktion, ressourceforbrug, finansiering, aktiver og forpligtelser. Oplysningerne i ÅR skal være pålidelige og skal derfor være verificerbare og fuldstændige. ÅR skal indeholde en vurderingsdel, der indeholder chefens vurdering af tilfredshedsgraden af målopfyldelsen. I ÅR skal der kun afrapporteres på eksterne mål, dvs. resultatmål i RK eller andre eksternt fastsatte mål, f.eks. fra finansloven eller krav fra FMN. ÅR skal informere Departementet, Rigsrevisionen, Finansministeriet, Forsvarsministeriets Interne Revision, Finansudvalget og offentligheden om virksomhedens faglige og økonomiske resultater. Den udarbejdes for at styrke mål- og resultatstyringen samt skabe kobling til den økonomiske styring. ÅR kan ligeledes hentes på FIIN og 3. Mål og resultatkrav I dette afsnit uddybes virksomhedsmodellen, opgavehierarkiet samt Hjemmeværnsledelsens fokusområder og de specifikke mål og resultatkrav præsenteres. 3.1 Hjemmeværnets virksomhedsmodel Hjemmeværnet mødes fortsat af stigende krav til at kunne redegøre for sammenhængen mellem gennemførte aktiviteter og den dermed forbundne ressourceanvendelse. Ved gennemførelsen af budgetanalysen i 2014, blev der blotlagt nogle uhensigtsmæssigheder i Hjemmeværnets nuværende måde at styre på. Eksempelvis er der et ønske om, at Hjemmeværnet i højere grad skal kunne redegøre for, hvor meget koster eksempelvis støtten til politiet?. Dette har Hjemmeværnet ikke tidligere været i stand til at svare præcist på, det samme gør sig gældende for andre områder. Hjemmeværnet har derfor i 2014 udarbejdet en ny virksomhedsmodel med det formål; at skabe en forøget kobling mellem det økonomiske ressourcetræk og de enkelte aktiviteter. Med denne indsigt skabes bedre vilkår for umiddelbar og strategisk styring. Virksomhedsmodellen er synkroniseret med Hjemmeværnets virksomhedsoversigt på Finansloven. I den nye virksomhedsmodel opereres der med to hovedopgaver for Hjemmeværnet til understøttelse af beredskabsforpligtigelsen - den primære hovedopgave: at levere beredskab. Denne opgave bistås af en række delopgaver, der er samlet under ét som hovedopgaven hjælpefunktioner. Hjælpefunktioner er vigtige, men de kan ikke entydigt kategoriseres inden for de primære aktivitetsgrupper opstilling, uddannelse og indsættelse under hovedopgaven beredskab. Disse to hovedopgaver er derfor nu oprettet med hver sit hovedformål på finansloven og danner samtidig grundlag for opbygningen af Hjemmeværnets nye opgavekontoplan (se bilag 4), der skal anvendes til budgettering samt kontering ved Hjemmeværnets MYN. Hjemmeværnets samlede bevilling udgøres således af finanskronerne fordelt på de to hovedformål. Hjemmeværnets omkostningstræk ved de funktionelle styrelser indgår pt. ikke, men kan integreres uden større ændringer. Se illustration af hierarkiet på næste side. Det bør bemærkes til illustrationen, at selvom området hjælpefunktioner virker størst, så er den største del af økonomien tilknyttet området beredskab, idet det er her Hjemmeværnets kerneproduktion foregår. Men det er vigtigt at illustrere, at Hjemmeværnet har funktionelle områder tilknyttet for hver af de funktionelle styrelser. 7

8 3 Hjemmeværnets opgavehierarki Hjemmeværnets opgavehierarki vil fortsat operere med kerneområder, dog tilføjet et femte område - Styring således, at kerneområderne nu hedder: National opgaveløsning, International opgaveløsning, Kommunikation, Udviklende virksomhed og Styring. Målet med opgavehierarkiet er at skabe sammenhæng mellem ÅP resultatmål på den ene side og på den anden side de strategiske sigtelinjer i Hjemmeværnets strategiske grundlag. Kerneområderne refererer altså til de to hovedopgaver for Hjemmeværnet som organisation. Hjemmeværnets nyudviklede virksomhedsmodel vil skabe mulighed for større indsigt i ressourceanvendelsen gennem en klar kobling mellem ressourceanvendelsen lige fra hovedopgaven over primære aktivitetsgrupper til aktiviteter og aktivitetstyper for herigennem at optimere det samlede styringsgrundlag for Hjemmeværnet. Herunder er illustreret, hvorledes Hjemmeværnet fremover vil være i stand til at forklare sammenhængen mellem en given aktivitet og ressourceallokeringen. Hjemmeværnet Hovedopgave Beredskab Primær aktivitetsgruppe Indsættelse Kerneområde Nat. opgaveløsning Aktivitet Støtte til politiet Aktivitetstype Afspærringsopgave Denne model betyder altså, at der kan sættes kroner og ører på eksempelvis Hjemmeværnets afspærringsopgaver for Politiet. Hermed vil Hjemmeværnet fremadrettet være i stand til at redegøre for ressourceanvendelsen på tilfredsstillende vis. Hjemmeværnsloven samt Hjemmeværnets vision og mission fastsætter Hjemmeværnets overordnede formål, og er den styrende målsætning, som alle Hjemmeværnets opgaver skal falde ind under. For opnåelse af Hjemmeværnets vision og mission er der formuleret en kortfattet strategi. På næste niveau beskrives Hjemmeværnets kerneområder. Disse afspejler de til enhver tid gældende aktuelle indsatsområder inden for Hjemmeværnets samlede virksomhed, men er ikke nødvendigvis en afspejling af hele Hjemmeværnets virke. De udvalgte kerneområder er langsigtede og vil derfor være genkendelige flere år i træk. De fem aktuelle kerneområder er afstemt med FMN og er således styrende for RK. I RK stopper opgavehierarkiet ved dette niveau, mens ÅP har endnu et niveau under hvert kerneområde, der konkretiserer og operationaliserer områderne yderligere i en række strategiske resultatmål for Hjemmeværnets virksomhed. Opgavehierarkiet fungerer således, at man kan bevæge sig op eller ned i hierarkiet ved at stille spørgsmålene - hvordan eller hvorfor. Hjemmeværnets helt overordnede formål fremgår af vision og mission. Ved at stille spørgsmålet, Hvordan opfylder vi dette formål, fremkommer gennem strate- 3 HJV samlede økonomi på finansloven (510,1 mio.) er opdelt på to hovedformål: Beredskab 447,1 mio. samt Hjælpefunktioner 63 mio. 8

9 gien de fem kerneområder, og ved at spørge hvordan endnu engang er svaret; de opstillede resultatmål i RK henholdsvis ÅP, der alle relaterer sig til de udvalgte kerneområder. Ved at starte i bunden af hierarkiet i ÅP og spørge Hvorfor skal vi løse denne opgave, er svaret; for at opfylde kravene i RK indenfor de enkelte kerneområder, og spørges der hvorfor til kerneområderne, er forklaringen efterlevelse af strategien og opfyldelse af Hjemmeværnets vision og mission. Opgavehierarkiet sikrer således en rød tråd hele vejen fra de konkrete opgaver Hjemmeværnets underafdelinger løser og op til Hjemmeværnets vision og mission, hvor den langsigtede strategi samtidig fastholdes. Dette skaber på samme tid stabilitet og udviklingsparathed i organisationen, hvor alle, uanset niveau, følger den røde tråd og derved arbejder for Hjemmeværnets fælles vision. 9

10 VISION og MISSION STRATEGI KERNE- OMRÅDER RESULTAT- KONTRAKT ÅRS- PROGRAM Figur 1: HJV opgavehierarki 10

11 Hjemmeværnsledelsens fokusområder 2015 (kortsigtet) I ÅP 2015 ønsker Hjemmeværnsledelsen endvidere at rette fokus mod fem aktuelle områder, der alle er fokuseret omkring Hjemmeværnets evne til at levere den efterspurgte støtte til både Forsvaret og samfundet. Fokusområderne er et supplement til HJV opgavehierarki og beskriver de kortsigtede prioriterede områder, som Hjemmeværnsledelsen ønsker at holde fokus på i Den målrettede virksomhed imod disse fem fokusområder skal understøtte Hjemmeværnets bestræbelser på at forbedre performance inden for de tre fokusområder nævnt i RK 2015: Kvalitet i opgaveløsningen, Effektiv og robust struktur, Implementering af nye tiltag. Hjemmeværnsledelsens fokusområder for 2015 tager udgangspunkt i Hjemmeværnets nyudviklede virksomhedsmodel og indeholder derfor fokusområder inden for opstilling, uddannelse, indsættelse, hjælpefunktioner samt forligsimplementering. Målopfyldelse indenfor disse områder beskrives i en række delmål dels i ÅP og dels via central opfølgning på lovgrundlag, bestemmelser og centralt udarbejdede direktiver. De opstillede resultatkrav og fokusområder vil blive en del af de chefvurderinger, som MYN skal udarbejde i løbet af året. Fokusområde 1: Opstilling Hjemmeværnsledelsen ønsker at styrke robustheden i den aktive struktur i Hjemmeværnet. De seneste år har hverve- og rekrutteringsindsatsen været orienteret mod at få flest mulige kontrakter underskrevet i målgruppen år, samt at få øget andelen af kvinder i organisationen. Tallene viser, at med en målrettet indsats har Hjemmeværnet præsteret gode resultater inden for dette område. Det kan dog trods den gode hverveindsats konstateres, at den aktive styrke indenfor de seneste 2½-3 år er faldet. Fokus for 2015 vil derfor være en stabilisering af den aktive styrke bl.a. gennem sikring af gennemførelsen af LPU samt 24 timers FRT således, at Hjemmeværnet ikke mister aktive medlemmer grundet manglende opfyldelse af de lovpligtige krav til medlemskabet. Der skal fortsat fokuseres på hvervning af nyt personel herunder førere til Hjemmeværnet, men der ligger også et muligt uudnyttet potentiale i genaktivering af nogle fra reserven. En stor udfordring i Hjemmeværnet er mangel på veluddannede førere. Der er således mere end 40 % ubesatte førerfunktioner på trods af, at førerens rolle er afgørende i en militær organisation. Derfor skal der i 2015 også være fokus på målrettet at rekruttere såvel internt som eksternt mhp. at få besat de vakante førerstillinger gerne med flere kvindelige førere. Her er det ligeledes vigtigt, at strukturen og dermed enhedernes organisation tilpasses de operative opgaver og til den faktiske styrke i Hjemmeværnet. I takt med den stigende internationalisering af Hjemmeværnet kan 2015 også medføre en mere fokuseret hverve- og rekrutteringsindsats mod identificerede kompetencer. Dette er en opgave som det selvstændigt udskilte Kapacitetsopbygningscenter skal arbejde videre med. Fokusområde 2: Uddannelse Opstilling og uddannelse er Hjemmeværnets største aktivitetsområder. Som en styrkeproducerende organisation, der stiller sine kapaciteter til rådighed for sektoransvarlige myndigheder er dette helt naturligt og betegnes som beredskabsopbyggende aktiviteter. Hjemmeværnet er alene attraktivt, når vi er veluddannede og besidder de rette kompetencer og er udrustet til opgaven. Derfor ønsker Hjemmeværnsledelsen fortsat, at den nuværende balance, hvor ca % af aktivitetsniveauet falder inden for uddannelsesområdet fastholdes. Hjemmeværnsledelsen ønsker dog i højere grad, at der uddannes i forhold til organisationens behov således, at den tid, den frivillige stiller til rådighed for Hjemmeværnet, anvendes optimalt. Hjemmeværnet uddanner de frivillige til at løse opgaver, der er relevante i forhold til Hjemmeværnets potentielle indsættelser til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab. For at sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der derfor være fokus på, at soldaterne gennemfører den lovpligtig uddannelse og derefter efteruddanner sig løbende for at vedligeholde og forny kompetencer og kvalifikationer i forhold til den funktion, som den enkelte bestrider. Hjemmeværnet skal ligeledes have fokus på at få uddannet flere førere (herunder stabspersonel) - gerne kvindelige førere. Veluddannede førere løfter niveauet på den gennemførte uddannelse ude ved enhederne. 11

12 Hjemmeværnet blev ultimo 2013 præsenteret for et emnekatalog fra Hærens Operative Kommando (nu Hærstaben), med ønsker til kapaciteter, som Hjemmeværnet skal støtte Hæren med jf. forligsteksten om styrkelse af støtten til Forsvaret. Dette har i 2014 resulteret i et formaliseret øget samarbejde, der vil medføre store udfordringer inden for alle aspekter af det uddannelsesmæssige område, ikke mindst på førerområdet. Hvis disse kapaciteter skal være relevante, forudses en øget samtræning med Hærens enheder, og det vil skabe udfordringer for nogle af Hjemmeværnets grundpræmisser, nemlig frivilligheden og den tid den enkelte frivillige vil stille til rådighed for Hjemmeværnet. Det er Hjemmeværnsledelsens ubetingede krav, at disse modsatrettede fordringer på den enkelte frivilliges tid, med stadigt stigende ønsker om støtte og øgede krav til uddannelse, skal håndteres. Hjemmeværnet har i 2014 oplevet en markant stigning i støtte til Forsvarets øvelsesaktiviteter. Dette er en tendens som Hjemmeværnsledelsen ønsker fortsat i Hjemmeværnet har gennem de senere år også inden for det internationale samarbejde oplevet en stigning denne tendens vil fortsætte i 2015, og det er vigtigt for Hjemmeværnsledelsen, at disse internationale uddannelsesaktiviteter gives prioritet og gennemføres til gavn for både Hjemmeværnets nationale samt internationale opgaveløsning. Det stigende internationale samarbejde i Hjemmeværnet skal fokuseres mod relevante og udbytterige aktiviteter. Alle aktiviteter i internationalt regi skal medføre værditilskrivning for Hjemmeværnets samarbejdspartnere - værditilskrivning, der ikke kan opnås i nationalt regi. Internationalt samarbejde dækker danske aktiviteter med international deltagelse samt dansk deltagelse i udenlandske aktiviteter. Fokusområde 3: Indsættelse Det er afgørende for Hjemmeværnet, at indsættelser løses med tilfredsstillende resultat for Forsvaret og samfundet inden for det fulde spektrum af Hjemmeværnets opgaveportefølje. Derfor skal der fortsat være fokus på, at operative indsættelser gives prioritet ikke kun i gennemførelsen, men i ligeså høj grad i planlægning og tilrettelæggelse samt ikke mindst ved evalueringen. Derudover skal Hjemmeværnet være mere proaktive med at fortælle historien om vores indsats baseret på solidt beredskab til støtte for samfundets samlede beredskab gennem relevante medier. Hjemmeværnsledelsen ønsker derfor i 2015, at vi alle genopfinder det tidligere maksime for informationstjeneste - ingen aktivitet uden kommunikation! Det er Hjemmeværnsledelsens forventning, at den stigende tendens inden for det internationale samarbejde herunder den operative opgaveløsning vil fortsætte i Der har tidligere ved indsættelser været sondret mellem de nationale- og de internationale opgaver. Fremadrettet vil alle indsættelser blive betragtet under ét, idet Hjemmeværnets indsats, uanset om den foregår nationalt eller internationalt, hviler på færdigheder erhvervet i rammen af de nationale opgaver. Samtidig skal Hjemmeværnet være klar til at træde til, hvis Forsvaret eller andre samarbejdspartnere kan gøre brug af vores kompetencer uden for landets grænser eller i dele af rigsfællesskabet, hvor vi ikke tidligere har set Hjemmeværnet operere. Fokusområde 4: Hjælpefunktioner For Hjemmeværnsledelsen er styring den overordnede ramme for de hjælpeaktiviteter, der ikke har direkte effekt i f.t. Hjemmeværnets hovedformål givet i Hjemmeværnets strategi. Det betyder ikke, at opgaverne er mindre vigtige. Derfor har Hjemmeværnsledelsen også klare prioriteter for 2015 indenfor området bliver implementeringsåret for HJV.DK version 2. Dette vil Hjemmeværnsledelsen tillægge meget stor fokus, både selve implementeringen, men i lige så høj grad brugeroplevelsen hos de frivillige. Det er en klar målsætning for HJV.DK version 2, at de administrative opgaver, som de frivillige udfører, skal lettes med indførelsen af dette system samt, at datakvaliteten til brug for Hjemmeværnets styring forbedres markant. Implementeringen af HJV.DK version 2 kobles sammen med udviklingen af et REEVAPOL-lignende system, til registrering af alt den støtte, som Hjemmeværnet yder til støtte for Forsvaret og det øvrige beredskab. Systemet integreres med det nye HJV.DK. Styringsmæssigt er operationaliseringen af Hjemmeværnets nye virksomhedsmodel for hele Hjemmeværnets virksomhed særdeles vigtig. Det har længe været en prioritet for Hjemmeværnsledelsen, at der kunne ske en forøget kobling mellem økonomi og aktiviteter for herigennem at optimere styringsgrundlaget i Hjemmeværnet. Derfor vil Hjemmeværnet nøje følge og evaluere det første år med Hjemmeværnets nye virksomhedsmodel. 12

13 Fokusområde 5: Forligsimplementering 2015 er midteråret for indeværende forligsperiode. I en forligsperiode er dette en afgørende periode - det er en slags resultatår, hvor mange af de nye projekter skal udrulles. Dette kommer også til at gælde for Hjemmeværnet, hvor implementeringen af havmiljøindsatsen i kystzonen, effektivisering af distriktsstruktur og øget kapacitet ved de flyvende enheder vil falde på plads. I 2014 forventes Hjemmeværnets budgetanalyse afsluttet, denne forventes at give svar på bl.a. Hjemmeværnets fremtidige struktur og opgaveportefølge. Hjemmeværnsledelsen vil prioritere, at tilliden til Hjemmeværnet ikke svækkes selvom, der forventeligt skal ske større organisatoriske ændringer på regions- og distriktsniveauet, samt i f.m. oprettelsen af Kapacitetsopbygningscentret. Det er Hjemmeværnsledelsens fokus, at Hjemmeværnets fundament, de operative kapaciteter på det frivillige niveau, skal friholdes i størst muligt omfang for påvirkninger af forligsimplementeringen. Dette er i høj grad en opgave, der vil hvile på chefniveauet i Hjemmeværnet. Implementering af forsvarsaftalen for er en prioriteret opgave dette betyder dog ikke, at anden aktivitet skal nedprioriteres. Også i 2015 vil forligsarbejdet fylde meget og være ressourcekrævende, men det er vigtigt, at Hjemmeværnets øvrige opgaver: Uddannelse, øvelser, støtte, udviklingsarbejde mv. fortsat gennemføres sideløbende hermed. 3.2 Økonomi Hjemmeværnets økonomi styres som tidligere nævnt helt overordnet via to hovedformål på finansloven en for hver af de to hovedopgaver; Beredskab og Hjælpefunktioner. Internt i Hjemmeværnet anvendes opgavekontoplanen (bilag 4) i forbindelse med udfærdigelse af myndighedsbudgetter samt ved kontering af afholdte udgifter til drift og produktion (se budgetdirektiv bilag 5). MYN budgetrammer, der fremgår af bilag 2 og 3, vil også i 2015 være af en størrelse, så Hjemmeværnet kan gennemføre såvel planlagte som ikke-planlagte aktiviteter. De udmeldte tentative rammer er endnu ikke ledelsesgodkendt og er derfor foreløbige budgetteringsrammer til MYN (rammerne er uændrede i forhold til ÅP 2015, version 001). MYN skal således planlægge for gennemførelse af relevante aktiviteter og fremsende budgetforslag for disse, også selv om dette måtte gå ud over den tentative budgetramme - det er dog vigtigt, at MYN er realistiske i deres budgettering således, at prognosesikkerheden er i top både, hvad angår aktiviteter, timer og ikke mindst forbruget. På baggrund af de fremsendte budgetønsker vil Hjemmeværnskommandoen udarbejde de endelige budgetter samt udsende endelige rammer til MYN. Hjemmeværnets fysiske, personelmæssige og økonomiske ressourcer skal udnyttes optimalt. De ovenfor nævnte fokusområder samt støtten til samarbejdspartnere skal tilrettelægges på en måde, så ressourcerne udnyttes mest effektivt. Den enkelte chef skal løbende evaluere den enkelte aktivitet i forhold til de anvendte ressourcer og løbende optimere. Der skal ligeledes mindst månedligt kunne opgøres status på de anvendte ressourcer både bagud og i forhold til planlægningen således, at der kan gribes rettidigt ind enten lokalt, regionalt eller fra centralt hold. 3.3 Evaluering og vurdering Opfyldelsen af resultatkrav og resultater indenfor fokusområderne vil indgå i Hjemmeværnskommandoens samlede evaluering og vurdering af MYN. Kriterierne for tildeling af vederlag til myndighedschefer ( 5) samt ny løn -tildelingen til MYN vil bl.a. tage afsæt i den kvalitative vurdering af ovenstående områder, ligesom de løbende regnskabsrapporter (BAM-rapporter) vil blive inddraget i processen. 13

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere