ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 pct. Faldet kan henføres til et fald i afsætning på samtlige koncernens hovedområder, specielt drevet af de faldende brev- og pakkemængder. Det er delvist lykkedes koncernen at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende aktivitetsniveau, hvilket både er sket via reduktioner i antallet af medarbejdere og gennemførte besparelser på andre omkostninger. De samlede driftsomkostninger er således faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011, svarende til 6,8 pct. Som resultat heraf falder Post Danmarks driftsresultat (EBIT) med 167 mio. kr. fra 388 mio. kr. i 2010 til 221 mio. kr. i 2011, svarende til 43,0 pct. Årets samlede resultat for 2011 blev på 143 mio. kr. efter skat mod et resultat på 297 mio. kr. i Dette svarer til et fald på 51,9 pct. FORVENTNINGER TIL 2012 Det er forventningen, at 2012 fortsat vil være præget af meget svage konjunkturer, hvilket sammenholdt med den fortsatte reduktion i brevmængderne forventes at resultere i et kraftigt fald i omsætningen for Omkostningsniveauet forventes ikke at kunne reduceres i samme takt, som følge af de strukturelle udfordringer forbundet med en fortsat tilpasning af produktionskapacitet og omstruktureringsomkostningerne forbundet hermed, hvorfor det samlede driftsresultat for 2012 forventes at blive negativt. FREMTIDIG REGNSKABSRAPPORTERING FOR POST DANMARK KONCERNEN Årsrapporten for 2011 foreligger i sin helhed i marts Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Telefon Kontaktperson: Adm. direktør K.B. Pedersen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé for regnskabsåret Indholdsfortegnelse 3 Hovedtal og nøgletal 4 Ledelsesberetning 6 Regnskabsberetning 9 Forventninger Ledelsens påtegning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter til årsregnskabsmeddelelsen 2 / 17

3 HOVEDTAL OG NØGLETAL MIO. KR RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger (8.880) (9.523) (10.494) (10.617) (10.636) Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (575) (617) (623) (623) (598) Driftsresultat (EBIT) Resultat efter skat af associerede virksomheder og joint ventures (2) Finansielle poster i øvrigt (21) (22) (20) (58) (35) Resultat før skat Skat af årets resultat (55) (74) (36) (217) (188) ÅRETS RESULTAT BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER I ALT EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter 486 (401) (254) (382) (368) Heraf investering i materielle anlægsaktiver (416) (380) (375) (376) (454) Finansieringsaktiviteter (1.068) (876) (458) (664) (581) ÆNDRING I LIKVIDITET (11) (264) 191 (37) 29 NØGLETAL EBITDA margin, pct EBIT margin/overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat Udbytte pr. aktie 16,00 33,20 30,00-21,50 Regnskabsmæssig indre værdi pr. aktie Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede *) *) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. 3 / 17

4 LEDELSESBERETNING Post Danmark koncernen har i 2011 en fortsat økonomisk tilbagegang, hvorfor årets resultat efter skat blev 143 mio. kr. mod 297 mio. kr. året før. Den samlede omsætning for Post Danmark er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011 eller med i alt 848 mio. kr. Dette kan henføres til et fald i afsætning på samtlige koncernens hovedområder, specielt drevet af de faldende brev- og pakkemængder. Driftsomkostninger udgør mio. kr. og ligger dermed væsentligt under niveauet fra 2010 på mio. kr. Det er således delvist lykkedes at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende aktivitetsniveau, hvilket både er sket via reduktioner i antallet af medarbejdere og gennemførte besparelser på andre omkostninger. Post Danmarks driftsresultat (EBIT) falder således med 167 mio. kr. til 221 mio. kr. i 2011 mod 388 mio. kr. i Der er gennemført betydelige effektiviseringer i koncernen, men omstillingsopgaven har haft et omfang, der har medført et ikke tilfredsstillende resultatniveau. For regnskabsåret 2011 foreslås 400 mio. kr. udbetalt i udbytte til PostNord, hvilket udgøres af årets resultat samt 257 mio. kr. fra overført resultat fra tidligere år. MARKEDSSITUATIONEN Over de seneste fem år er omsætningen i Post Danmark koncernen faldet fra et relativt stabilt niveau omkring 12 mia. kr. i 2007 og 2008 til 11,3 mia. kr. i 2009, 10,5 mia. kr. i 2010 og 9,6 mia. kr. i Den fortsatte negative udvikling i aktivitet har medført store udfordringer med at tilpasse kapaciteten i samme tempo, hvilket illustreres af faldet i koncernens driftsresultat (EBIT), der indtil for få år siden udgjorde knapt 1 mia. kr. årligt, og som i 2011 udgør 221 mio. kr. Baggrunden for udviklingen er det kraftige fald i afsætning på Post Danmarks hovedområder, der for alvor tog fart under den økonomiske krise og efterfølgende recession. Konsekvensen har været en ændret kundeadfærd og forøget konkurrence både fra digitale kommunikationsformer og andre aktører. Dette har fundamentalt forandret forudsætningerne for at drive postvirksomhed og afledt behovet for væsentlige tilpasninger. Ved udgangen af 2011 var antallet af sendte breve således faldet med 31 pct. set i forhold til niveauet i 2007, og for året udgør faldet 12 pct. mod 10 pct. i Udviklingen i pakkemængderne viser et fald på 17 pct. siden For året udgør faldet 7 pct. mod 10 pct. i Afsætningen på brevområdet er faldet generelt samtidig med, at der er sket en glidning fra A-breve til de billigere B- og C-breve bl.a. som følge af prisændringerne den 1. april På pakkeområdet er det fortsat specielt erhvervspakkerne, hvor afsætningsnedgangen er mest tydelig. Set i et internationalt perspektiv forandres post- og logistikmarkederne i disse år væsentligt. Så godt som alle postoperatører i verden oplever kraftige fald i afsætningen på brevområdet. Antallet af brevforsendelser i Danmark er faldet gennem de seneste 10 år og med en accelererende hastighed de seneste 3 år. I år 2000 toppede brevmængden således med 1,5 mia. forsendelser. I 2011 var brevmængden faldet til 0,8 mia. forsendelser, og brevmængden ventes at falde betydeligt de kommende år. Dermed vil brevmængden være reduceret så væsentligt, at det nødvendiggør strukturelle forandringer i postbefordringen. Pakkeområdet er i højere grad påvirket af den økonomisk aktivitet i samfundet og er samtidig præget af en intensiv konkurrence. Logistikmarkedet ventes at vokse i de kommende år. Som led i implementeringen af EU's postdirektiv og restliberaliseringen af det danske postmarked vedtog Folketinget i december 2010 den nye postlov med virkning pr. 1. januar I lighed med tidligere er der fortsat postomdeling seks dage om ugen, ligesom der fortsat er befordringspligt på adresserede breve samt dags, uge- og månedsblade op til 2 kilo og adresserede pakker op til 20 kilo. Loven åbnede op for anvendelse af differentierede priser, der i højere grad afspejler de medgåede produktionsomkostninger. Som resultat heraf gennemførte Post Danmark den 1. april 2011 prisjusteringer på en række forsendelsesformer, ligesom der blev indført en øget tilgængelighed for bl.a. privatkunder, hvor B-breve nu kan indleveres i alle landets postkasser. Sammenholdt med ændringerne i reglerne om placering af brevkasser for villaer og rækkehuse, der trådte i kraft 1. januar 2012, og de tidligere implementerede ændringer for etageejendomme, der trådte i kraft 1. januar 2010, har Post Danmark nu i større omfang mulighed for at tilrettelægge en post- og logistikservice, der imødekommer afsenderkundernes ønske om øget fleksibilitet i forhold til omdelingsformer og prisalternativer samt tilrettelægge produktionen i overensstemmelse hermed. 4 / 17

5 STRATEGISKE AKTIVITETER Post Danmark indgår som en del af Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed PostNord koncernen. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige, der varetager de traditionelle postforretninger samt Logistik, der håndterer koncernens logistik-løsninger. Hertil kommer datterselskabet Strålfors, der udbyder løsninger indenfor informationslogistik. Post Danmark omfatter aktiviteterne i Breve Danmark, hovedparten af de danske logistikaktiviteter og de danske dele af PostNords koncernfunktioner. Der har gennem regnskabsåret været arbejdet intensivt på at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende indtægtsniveau, hvilket bl.a. har resulteret i en ændring i den hidtidige distributionsstruktur gennem en sammenlægning af distributionscentre. Samtidigt er der sket en væsentlig reduktion i antallet af medarbejdere, der således med udgangen af 2011 udgør mod året før og i Udviklingen i afsætningen nødvendiggør imidlertid, at omstillingshastigheden de kommende år øges, hvorfor yderligere personalereduktioner er nødvendige. Baggrunden er i særdeleshed den faldende brevmængde, der er den overvejende årsag til det faldende indtægtsniveau. Denne udvikling betragtes som en omstillingsfase på vej mod en ny "normalsituation" med væsentlig lavere afsætning. De forretningsmæssige muligheder og udfordringer har indgået i det samlede strategiarbejde for PostNord koncernen i efteråret Hovedfokus har været at tilpasse omkostningsniveauet i brevforretningerne til en markant lavere volumen samt anvende de eksisterende produktions-processer til at udvikle nye forretningsområder. Herudover skal der ske en fortsat styrkelse af den digitale position, bl.a. via e-boks, som er et effektivt og sikkert elektronisk alternativ til brevforsendelser, samt udbygning af tilbud om facility services, hvor disse ligger i direkte forlængelse af kerneforretningen. Logistikforretningen udgør PostNord koncernens vækstområde, og der arbejdes aktivt med at udvikle det nuværende produktudbud specielt med fokus på det nordiske logistikmarked. Dette har bl.a. resulteret i introduktionen af de første fællesnordiske pakke- og palletjenester for erhvervskunder MyPack samt Pallet, der styrker koncernens logistiktilbud og betyder, at erhvervskunder nu kan sende pakker og paller indenfor Norden, som om det var indenrigsleverancer. Samtidig har lanceringen af Modtagerflex, der sikrer at pakken bliver afleveret på et aftalt sted på adressen, hvis kunden ikke er hjemme, været en stor succes med ca tilmeldte i Danmark det første år. Sideløbende med strategiarbejdet er der blevet iværksat et særskilt effektiviseringsprogram med fokus på at nedbringe de administrative omkostninger i PostNord koncernen, ligesom der er foretaget en sammenlægning af frimærkeproduktionerne i Danmark og Sverige. KUNDE- OG MEDARBEJDERTILFREDSHED For at styrke Post Danmark som foretrukken leverandør og arbejdsplads måler koncernen løbende kundernes og medarbejdernes tilfredshed. På kundesiden foretages der både målinger af privatkundernes og erhvervskundernes tilfredshed ved brugen af Post Danmarks forskellige produkter og serviceydelser, ligesom der løbende følges op på rettidigheden af breve i forhold til Post Danmarks koncession. I 2011 gav privatkunderne Post Danmark en score 71 på en skala fra i forhold til tilfredsheden med Post Danmark, hvilket var en fremgang fra 69 i Hos erhvervskunderne er scoren steget fra 67 i 2010 til 69 i Udviklingen viser, at det er lykkedes at håndtere de mange forandringer uden, at det er gået ud over kundernes tilfredshed med Post Danmark. Dette underbygges af, at niveauet for rettidighed af breve ligeledes er steget i perioden, og således i 2011 udgør 94,0 pct. mod 93,3 pct. i Hermed ligger det væsentligt over servicekravet i koncessionsrammen på 93,0 pct. I den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse deltog 89 procent af Post Danmarks medarbejdere, og de gav scoren indeks 59, som er en sammenvejet værdi af bl.a. samarbejde, engagement og trivsel. Målingen er i 2011 foretaget som en FOCUS-måling, der er ens for alle PostNord-ansatte. Derfor er undersøgelsen ikke sammenlignelig med tidligere års Målinger af Kvalitet i Arbejdslivet 5 / 17

6 REGNSKABSBERETNING RESULTATOPGØRELSE I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt datterselskaberne Post Danmark Logistik A/S, Post Danmark Leasing A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S og Data Scanning A/S. Resultatet før skat udgjorde 198 mio. kr. mod 371 mio. kr. i 2010, mens resultatet efter skat udgjorde 143 mio. kr. (2010: 297 mio. kr.). Det seneste år har været præget af den øgede digitalisering og konkurrence fra andre aktører, hvilket kombineret med den fortsatte økonomiske recession har medført et kraftigt fald i afsætningen. Effekten er størst på brevafsætningen, der således er faldet med 12 pct., hvorimod antallet af pakker er faldet med 7 pct. Som følge heraf har Post Danmark arbejdet målrettet på at tilpasse produktionskapacitet og administration, hvilket har medført en betragtelig reduktion i omkostningsniveauet, men ikke tilstrækkeligt til at opretholde resultatniveauet. De samlede indtægter udgjorde mio. kr., hvilket er en nedgang på 852 mio. kr. i forhold til Årets omsætning er faldet til mio. kr. fra mio. kr. i Faldet er en følge af den faldende afsætning på samtlige koncernens hovedområder, specielt drevet af de faldende brev- og pakkemængder. Andre driftsindtægter, som primært vedrører fortjeneste ved salg af ejendomme samt huslejeindtægter, udgør 39 mio. kr. mod 43 mio. kr. i De eksterne driftsomkostninger er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Faldet kan dels henføres til det lavere aktivitetsniveau dels gennemførte effektiviseringer og besparelser. Personaleomkostningerne er faldet med 429 mio. kr. i regnskabsåret og udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Faldet er primært forårsaget af en reduktion i antallet af medarbejdere som resultat af målrettede tilpasninger i koncernens produktionskapacitet. Driftsresultatet (EBIT) er som resultat af ovenstående faldet fra 388 mio. kr. i 2010 til 221 mio. kr. i Resultat af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde (2) mio. kr. mod 5 mio. kr. i I lighed med forventningerne udtrykt i årsrapporten for 2010 har Post Danmark oplevet et kraftigt omsætningsfald i regnskabsåret. Det er dog ikke i det forventede omfang lykkedes at øge omkostningseffektiviteten, hvorfor det samlede driftsresultat er dårligere end forventet. Resultatniveauet er ikke tilfredsstillende, og der er tilrettelagt en målrettet indsats for at tilpasse produktionskapaciteten til det forventede fremtidige lavere aktivitetsniveau på brevområdet. BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.107) (3.321) Personaleomkostninger (5.773) (6.202) EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (575) (617) Driftsresultat (EBIT) Netto finansielle poster (23) (17) Resultat før skat Skat af årets resultat (55) (74) Årets resultat Nøgletal EBIT margin/overskudsgrad, pct. 2 4 Antal heltidsbeskæftigede*) *) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. I det følgende gennemgås resultatopgørelsens hovedposter. OMSÆTNING Den samlede omsætning faldt med 848 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes det store afsætningsfald på såvel breve som pakker. Det er fortsat inden for forretningspost, at afsætningsfaldet slår kraftigst igennem som følge af elektronisk substitution, hvilket i høj grad drives af danske virksomheders og myndigheders digitalisering. Samtidig er salget af A-breve faldet betydeligt gennem året til fordel for de billigere B- og C-breve. En udvikling, der bl.a. er forstærket af virkningen af de introducerede prisændringer pr. 1. april 2011, samt den øgede tilgængelighed for privatkunders anvendelse af B-brevet. Denne ændring skaber mulighed for en mere omkostningseffektiv produktionstilrettelæggelse fremover. Pakkeomsætningen er faldet i forhold til 2010, særligt fordi antallet af erhvervspakker er faldet væsentligt. Dette kan primært henføres til udvikling i de økonomiske konjunkturer. Antallet af privatpakker er derimod steget, særligt som følge af væksten i e-handelen. Samlet set er omsætningen på adresseløse forsendelser, magasinpost, blade og lokale ugeaviser faldet i / 17

7 Faldet skyldes overvejende øget konkurrence fra andre leverandører. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter, der omfatter eksterne huslejeindtægter, nettogevinst ved salg af aktiver mv., udgjorde 39 mio. kr. i 2011 mod 43 mio. kr. i EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Faldet kan henføres til de gennemførte besparelser samt effekten af den vigende afsætning, hvilket især slår igennem som faldende transportomkostninger samt øvrige eksterne omkostninger. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i 2011 mod mio. kr. i 2010, svarende til et fald på 429 mio. kr. Det samlede antal medarbejdere var omregnet til helårsbasis , hvilket er fuldtidsansatte lavere i forhold til året før eller 9 pct. Faldet i såvel personaleomkostninger som antallet af medarbejdere skyldes den intensive indsats med at tilpasse produktionsomkostningerne til det faldende aktivitetsniveau forårsaget af lavere afsætning. DRIFTSRESULTAT (EBIT) Den primære indtjening er faldet fra 388 mio. kr. i 2010 til 221 mio. kr. i 2011 svarende til et fald på 167 mio. kr. Faldet skyldes, at det kun delvist er lykkedes at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende aktivitetsniveau. Set over de senere år, er den primære indtjening således faldet markant som følge af det betydelige fald i antallet af forsendelser. FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde (2) mio. kr. i 2011 mod 5 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til opstartsomkostningerne forbundet med virksomheden SPOT A/S, hvor Post Danmark har afhændet ejerandelen primo Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto omkostninger på 21 mio. kr. mod 22 mio. kr. i SKAT AF ÅRETS RESULTAT Skat af resultatet for 2011 udgør 55 mio. kr. svarende til en effektiv skatteprocent på 28. Afvigelsen i forhold til selskabsskatteprocenten på 25 skyldes primært salg af ejendomme. OVERSKUDSDISPONERING Årets resultat 143 mio. kr. foreslås udbetalt i udbytte til aktionæren. Herudover foreslås udbetalt et udbytte på 257 mio. kr. fra overført resultat fra tidligere år. Der foreslås således udbetalt udbytte på i alt 400 mio. kr. BALANCE 31/ / BELØB I MIO. KR. Langfristede aktiver Kortfristede aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. p.a. 3 6 Soliditetsgrad, pct I det følgende gennemgås balancens hovedposter. LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver er faldet fra 835 mio. kr. ultimo 2010 til 708 mio. kr. pr. 31. december 2011 primært pga. amortiseringer. Materielle aktiver er faldet fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. pr. 31. december Der er i 2011 overført ejendomme for i alt 85 mio. kr. til aktiver bestemt for salg. Øvrig nedgang skyldes afskrivninger mv. Af ejendommene overført til aktiver bestemt for salg er ejendomme for netto 30 mio. kr. solgt i løbet af året, hvorefter ejendomme for i alt 117 mio. kr. er klassificeret som aktiver bestemt for salg under kortfristede aktiver i balancen. De finansielle aktiver udgøres hovedsageligt af kapitalinteresser i associerede virksomheder. Opgjort til indre værdi udgør disse 74 mio. kr. pr. 31. december 2011 mod 79 mio. kr. ultimo TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 2011 faldet med 888 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. pr. 31. december Faldet kan primært henføres til en nedgang i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt tilgodehavender fra salg som følge af den mindre omsætning, der har været i året. 7 / 17

8 EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2011 og er formindsket med 697 mio. kr. siden sidste år. Ændringen dækker over udlodningen af 830 mio. kr. i udbytte samt effekten af årets overskud på 143 mio. kr. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen er 51 pct. pr. 31. december 2011 mod 52 pct. pr. 31. december LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket er et fald på 53 mio. kr. i forhold til 31. december Faldet skyldes en nedgang i andre hensatte forpligtelser på 49 mio. kr., som følge af et fald i hensættelser til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket er et fald fra 2010 på 385 mio. kr. Faldet skyldes, at der er sket en nedbringelse af obligationsgælden med 265 mio. kr. som følge af afviklingen af et MTN program. Samtidig er der sket en formindskelse af anden gæld med 133 mio. kr., primært forårsaget af en reduktion i feriepengeforpligtelsen. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 2011 bidraget med 571 mio. kr. Likviditetsvirkningen fra investeringsaktiviteter udgjorde 486 mio. kr. væsentligst som følge af reduktion af udlån til tilknyttede virksomheder. Likviditetsvirkningen fra finansieringsaktiviteter udgjorde (1.068) mio. kr., der primært kan henføres udbetalt udbytte samt indfrielse af obligationsgæld. Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter er større end likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne og investeringsaktiviteterne. De likvide midler er derfor faldet med 11 mio. kr. og udgør 109 mio. kr. pr. 31. december EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for / 17

9 FORVENTNINGER 2012 Det er forventningen, at 2012 fortsat vil være præget af meget svage konjunkturer. Sammenholdt med den fortsatte reduktion i brevmængderne forventes dette at resultere i et kraftigt fald i omsætningen for Som følge af de strukturelle udfordringer forbundet med en fortsat tilpasning af produktionskapacitet og omstruktureringsomkostningerne forbundet hermed, forventes omkostningsniveauet ikke at kunne reduceres i samme takt, hvorfor det samlede driftsresultat for 2012 forventes at blive negativt. 9 / 17

10 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Post Danmark. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav i henhold til årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. København, den 23. februar 2012 DIREKTIONEN K. B. Pedersen ADMINISTRERENDE Torsten Fels Finn Hansen Palle Juliussen BESTYRELSEN Lars Idermark FORMAND Lars Chemnitz Palle Juliussen Mats Lönnqvist Peter Madsen K. B. Pedersen Isa Rogild 10 / 17

11 RESULTATOPGØRELSE NOTE MIO. KR Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.107) (3.321) Personaleomkostninger (5.773) (6.202) Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (575) (617) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures (2) 5 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (45) (71) Resultat før skat Skat af årets resultat (55) (74) ÅRETS RESULTAT Fordeles således: Aktionærerne i Post Danmark A/S Minoritetsinteresser - (2) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE NOTE MIO. KR Årets resultat Anden totalindkomst: Egenkapitalbevægelser i joint ventures - - Dagsværdireguleringer af visse finansielle instrumenter - - Skat af dagsværdireguleringer af visse finansielle instrumenter - - Anden totalindkomst efter skat - - TOTALINDKOMST Fordeles således: Aktionærerne i Post Danmark A/S Minoritetsinteresser - (2) 11 / 17

12 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC AKTIVER LANGFRISTEDE AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Goodwill Ibrugtagne udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver 1 3 Igangværende udviklingsprojekter ,7 IMMATERIELLE AKTIVER I ALT MATERIELLE AKTIVER Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opbygning og forudbetalinger ,7 MATERIELLE AKTIVER I ALT FINANSIELLE AKTIVER Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Andre værdipapirer og tilgodehavender 7 6 FINANSIELLE AKTIVER I ALT LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT KORTFRISTEDE AKTIVER 5 AKTIVER BESTEMT FOR SALG VAREBEHOLDNINGER 6 8 TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende skat 11 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDER KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT / 17

13 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Minoritetsinteresser - 10 EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Anden langfristet gæld LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 9 Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter - 1 Gæld til andre kreditinstitutter Obligationsgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig skat - 29 Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT FORPLIGTELSER I ALT EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Anvendt regnskabspraksis 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 3 Segmentoplysninger 6 Køb af virksomheder 10 Eventualforpligtelser og eventualaktiver 11 Nærtstående parter 12 Efterfølgende begivenheder 13 / 17

14 EGENKAPITALOPGØRELSE OVER- FØRT RESULTAT FORE- SLÅET UDBYTTE MINO- RITETS- INTER- ESSER EGEN- KAPITAL I ALT AKTIE- MIO. KR. KAPITAL I ALT Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst for året (2) 297 Udbetalt udbytte (745) (745) (745) Udbytte af egne aktier 5 (5) - - Foreslået udbytte (830) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst for året Køb af minoritetsaktier i Transportgruppen A/S (14) (14) (14) Afvikling af minoritetsaktier i Transportgruppen A/S (10) - Netto vedr. køb af minoritetsaktier (4) (4) (10) (14) Udbetalt udbytte (826) (826) (826) Udbytte af egne aktier 4 (4) - - Foreslået udbytte (400) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER / 17

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE MIO. KR Resultat før skat Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Andel i resultat af associerede virksomheder og joint ventures i øvrigt 2 (5) Forøgelse (Reduktion) af hensatte forpligtelser (169) (82) Tab ved salg af aktiver 8 29 Fortjeneste ved salg af aktiver bestemt for salg (9) (18) Finansielle indtægter og omkostninger Øvrige reguleringer (2) 9 PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger Ændring i leverandører og anden gæld (27) (55) PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT Renteindbetalinger Renteudbetalinger (23) (20) Betalt selskabsskat (netto) (92) (104) PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Køb af immaterielle og materielle aktiver (432) (414) Salg af materielle aktiver Køb af kapitalandele i associerede virksomheder (7) - Køb af minoritetsaktier i Transportgruppen A/S (10) - Udlån til tilknyttede virksomheder 824 (61) Værdipapirer mv. (1) 2 Modtagne udbytter fra associerede virksomheder PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 486 (401) Nettoafdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter samt obligationsgæld (242) (131) Udbetalt udbytte (826) (745) PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (1.068) (876) Årets pengestrøm (11) (264) Likvider, primo LIKVIDER, ULTIMO Likvider ultimo kan specificeres som: Kassebeholdninger og bankbeholdninger I ALT / 17

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKABSMEDDELELSEN 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Post Danmark-koncernen for 2011 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. De yderligere danske oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten for 2011 præsenteres i mio. kr. Post Danmark har med virkning fra 1. januar 2011 implementeret ændringerne til IAS 32 Finansielle instrumenter, ændringerne IFRIC 14 Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver samt IFRIC 19 Konvertering af gæld til egenkapital. Herudover medfører Improvements to IFRS (2010) mindre ændringer til en række standarder. De nye og ændrede regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag har ikke haft indvirkning på årsrapporten. Bortset fra implementeringen af ovennævnte standarder og fortolkningsbidrag er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. 2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Udarbejdelsen af årsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er beskrevet i årsrapporten Der henvises hertil. 3. SEGMENTOPLYSNINGER I Post Danmarks ledelsesrapportering indgår der ikke segmenter, idet der i høj grad er tale om samproduktion af produkterne. Som følge heraf rapporteres der ikke segmentoplysninger. 4. KØB OG SALG AF ANLÆGSAKTIVER I regnskabsåret 2011 har koncernen haft en tilgang på immaterielle og materielle anlægsaktiver på 432 mio. kr. og en afgang på 56 mio. kr. 16 / 17

17 5. AKTIVER BESTEMT FOR SALG Aktiver bestemt for salg (ejendomme) specificeres således: MIO. KR. KOSTPRIS AKK. AFSKRIVNINGER REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI Saldo pr. 1. januar Overført til salg i året Solgt i året (48) (18) (30) Periodens nedskrivninger - 7 (7) Saldo pr. 31. december Indregnet fortjeneste af solgte ejendomme: Salgssummer i alt, netto 39 Regnskabsmæssig værdi (30) Regnskabsmæssig fortjeneste 9 Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genvundet gennem salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. 6. KØB AF VIRKSOMHEDER Der er ikke købt virksomheder i regnskabsåret. 7. NEDSKRIVNINGSTEST Ledelsen har pr. 31. december 2011 undersøgt, om der er indikation af værdiforringelse af koncernens aktiver. På baggrund af disse undersøgelser er der ikke konstateret behov for nedskrivning af koncernens aktiver. 8. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Koncernens samlede skat af årets resultat udgør 55 mio. kr., hvilket svarer til en effektiv skattesats på 28 pct. 9. ANDRE HENSATTE FORPLIGTELSER Andre hensatte forpligtelser er faldet med 50 mio. kr. primært som følge af et fald i hensættelser til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i hensatte forpligtelser siden årsrapporten for EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALAKTIVER Der er ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser og eventualaktiver siden årsrapporten for NÆRTSTÅENDE PARTER Der henvises til Post Danmarks årsrapport for 2011, hvor der er redegjort for transaktioner med nærtstående parter. 12. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for / 17

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 22 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 22 POST DANMARKS AKTIVITETER KONCERNENS ØVRIGE SELSKABER SAMFUNDSANSVAR SELSKABSLEDELSE RISIKOSTYRING

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere