ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 pct. Faldet kan henføres til et fald i afsætning på samtlige koncernens hovedområder, specielt drevet af de faldende brev- og pakkemængder. Det er delvist lykkedes koncernen at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende aktivitetsniveau, hvilket både er sket via reduktioner i antallet af medarbejdere og gennemførte besparelser på andre omkostninger. De samlede driftsomkostninger er således faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011, svarende til 6,8 pct. Som resultat heraf falder Post Danmarks driftsresultat (EBIT) med 167 mio. kr. fra 388 mio. kr. i 2010 til 221 mio. kr. i 2011, svarende til 43,0 pct. Årets samlede resultat for 2011 blev på 143 mio. kr. efter skat mod et resultat på 297 mio. kr. i Dette svarer til et fald på 51,9 pct. FORVENTNINGER TIL 2012 Det er forventningen, at 2012 fortsat vil være præget af meget svage konjunkturer, hvilket sammenholdt med den fortsatte reduktion i brevmængderne forventes at resultere i et kraftigt fald i omsætningen for Omkostningsniveauet forventes ikke at kunne reduceres i samme takt, som følge af de strukturelle udfordringer forbundet med en fortsat tilpasning af produktionskapacitet og omstruktureringsomkostningerne forbundet hermed, hvorfor det samlede driftsresultat for 2012 forventes at blive negativt. FREMTIDIG REGNSKABSRAPPORTERING FOR POST DANMARK KONCERNEN Årsrapporten for 2011 foreligger i sin helhed i marts Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Telefon Kontaktperson: Adm. direktør K.B. Pedersen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé for regnskabsåret Indholdsfortegnelse 3 Hovedtal og nøgletal 4 Ledelsesberetning 6 Regnskabsberetning 9 Forventninger Ledelsens påtegning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter til årsregnskabsmeddelelsen 2 / 17

3 HOVEDTAL OG NØGLETAL MIO. KR RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger (8.880) (9.523) (10.494) (10.617) (10.636) Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (575) (617) (623) (623) (598) Driftsresultat (EBIT) Resultat efter skat af associerede virksomheder og joint ventures (2) Finansielle poster i øvrigt (21) (22) (20) (58) (35) Resultat før skat Skat af årets resultat (55) (74) (36) (217) (188) ÅRETS RESULTAT BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER I ALT EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter 486 (401) (254) (382) (368) Heraf investering i materielle anlægsaktiver (416) (380) (375) (376) (454) Finansieringsaktiviteter (1.068) (876) (458) (664) (581) ÆNDRING I LIKVIDITET (11) (264) 191 (37) 29 NØGLETAL EBITDA margin, pct EBIT margin/overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat Udbytte pr. aktie 16,00 33,20 30,00-21,50 Regnskabsmæssig indre værdi pr. aktie Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede *) *) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. 3 / 17

4 LEDELSESBERETNING Post Danmark koncernen har i 2011 en fortsat økonomisk tilbagegang, hvorfor årets resultat efter skat blev 143 mio. kr. mod 297 mio. kr. året før. Den samlede omsætning for Post Danmark er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011 eller med i alt 848 mio. kr. Dette kan henføres til et fald i afsætning på samtlige koncernens hovedområder, specielt drevet af de faldende brev- og pakkemængder. Driftsomkostninger udgør mio. kr. og ligger dermed væsentligt under niveauet fra 2010 på mio. kr. Det er således delvist lykkedes at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende aktivitetsniveau, hvilket både er sket via reduktioner i antallet af medarbejdere og gennemførte besparelser på andre omkostninger. Post Danmarks driftsresultat (EBIT) falder således med 167 mio. kr. til 221 mio. kr. i 2011 mod 388 mio. kr. i Der er gennemført betydelige effektiviseringer i koncernen, men omstillingsopgaven har haft et omfang, der har medført et ikke tilfredsstillende resultatniveau. For regnskabsåret 2011 foreslås 400 mio. kr. udbetalt i udbytte til PostNord, hvilket udgøres af årets resultat samt 257 mio. kr. fra overført resultat fra tidligere år. MARKEDSSITUATIONEN Over de seneste fem år er omsætningen i Post Danmark koncernen faldet fra et relativt stabilt niveau omkring 12 mia. kr. i 2007 og 2008 til 11,3 mia. kr. i 2009, 10,5 mia. kr. i 2010 og 9,6 mia. kr. i Den fortsatte negative udvikling i aktivitet har medført store udfordringer med at tilpasse kapaciteten i samme tempo, hvilket illustreres af faldet i koncernens driftsresultat (EBIT), der indtil for få år siden udgjorde knapt 1 mia. kr. årligt, og som i 2011 udgør 221 mio. kr. Baggrunden for udviklingen er det kraftige fald i afsætning på Post Danmarks hovedområder, der for alvor tog fart under den økonomiske krise og efterfølgende recession. Konsekvensen har været en ændret kundeadfærd og forøget konkurrence både fra digitale kommunikationsformer og andre aktører. Dette har fundamentalt forandret forudsætningerne for at drive postvirksomhed og afledt behovet for væsentlige tilpasninger. Ved udgangen af 2011 var antallet af sendte breve således faldet med 31 pct. set i forhold til niveauet i 2007, og for året udgør faldet 12 pct. mod 10 pct. i Udviklingen i pakkemængderne viser et fald på 17 pct. siden For året udgør faldet 7 pct. mod 10 pct. i Afsætningen på brevområdet er faldet generelt samtidig med, at der er sket en glidning fra A-breve til de billigere B- og C-breve bl.a. som følge af prisændringerne den 1. april På pakkeområdet er det fortsat specielt erhvervspakkerne, hvor afsætningsnedgangen er mest tydelig. Set i et internationalt perspektiv forandres post- og logistikmarkederne i disse år væsentligt. Så godt som alle postoperatører i verden oplever kraftige fald i afsætningen på brevområdet. Antallet af brevforsendelser i Danmark er faldet gennem de seneste 10 år og med en accelererende hastighed de seneste 3 år. I år 2000 toppede brevmængden således med 1,5 mia. forsendelser. I 2011 var brevmængden faldet til 0,8 mia. forsendelser, og brevmængden ventes at falde betydeligt de kommende år. Dermed vil brevmængden være reduceret så væsentligt, at det nødvendiggør strukturelle forandringer i postbefordringen. Pakkeområdet er i højere grad påvirket af den økonomisk aktivitet i samfundet og er samtidig præget af en intensiv konkurrence. Logistikmarkedet ventes at vokse i de kommende år. Som led i implementeringen af EU's postdirektiv og restliberaliseringen af det danske postmarked vedtog Folketinget i december 2010 den nye postlov med virkning pr. 1. januar I lighed med tidligere er der fortsat postomdeling seks dage om ugen, ligesom der fortsat er befordringspligt på adresserede breve samt dags, uge- og månedsblade op til 2 kilo og adresserede pakker op til 20 kilo. Loven åbnede op for anvendelse af differentierede priser, der i højere grad afspejler de medgåede produktionsomkostninger. Som resultat heraf gennemførte Post Danmark den 1. april 2011 prisjusteringer på en række forsendelsesformer, ligesom der blev indført en øget tilgængelighed for bl.a. privatkunder, hvor B-breve nu kan indleveres i alle landets postkasser. Sammenholdt med ændringerne i reglerne om placering af brevkasser for villaer og rækkehuse, der trådte i kraft 1. januar 2012, og de tidligere implementerede ændringer for etageejendomme, der trådte i kraft 1. januar 2010, har Post Danmark nu i større omfang mulighed for at tilrettelægge en post- og logistikservice, der imødekommer afsenderkundernes ønske om øget fleksibilitet i forhold til omdelingsformer og prisalternativer samt tilrettelægge produktionen i overensstemmelse hermed. 4 / 17

5 STRATEGISKE AKTIVITETER Post Danmark indgår som en del af Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed PostNord koncernen. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige, der varetager de traditionelle postforretninger samt Logistik, der håndterer koncernens logistik-løsninger. Hertil kommer datterselskabet Strålfors, der udbyder løsninger indenfor informationslogistik. Post Danmark omfatter aktiviteterne i Breve Danmark, hovedparten af de danske logistikaktiviteter og de danske dele af PostNords koncernfunktioner. Der har gennem regnskabsåret været arbejdet intensivt på at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende indtægtsniveau, hvilket bl.a. har resulteret i en ændring i den hidtidige distributionsstruktur gennem en sammenlægning af distributionscentre. Samtidigt er der sket en væsentlig reduktion i antallet af medarbejdere, der således med udgangen af 2011 udgør mod året før og i Udviklingen i afsætningen nødvendiggør imidlertid, at omstillingshastigheden de kommende år øges, hvorfor yderligere personalereduktioner er nødvendige. Baggrunden er i særdeleshed den faldende brevmængde, der er den overvejende årsag til det faldende indtægtsniveau. Denne udvikling betragtes som en omstillingsfase på vej mod en ny "normalsituation" med væsentlig lavere afsætning. De forretningsmæssige muligheder og udfordringer har indgået i det samlede strategiarbejde for PostNord koncernen i efteråret Hovedfokus har været at tilpasse omkostningsniveauet i brevforretningerne til en markant lavere volumen samt anvende de eksisterende produktions-processer til at udvikle nye forretningsområder. Herudover skal der ske en fortsat styrkelse af den digitale position, bl.a. via e-boks, som er et effektivt og sikkert elektronisk alternativ til brevforsendelser, samt udbygning af tilbud om facility services, hvor disse ligger i direkte forlængelse af kerneforretningen. Logistikforretningen udgør PostNord koncernens vækstområde, og der arbejdes aktivt med at udvikle det nuværende produktudbud specielt med fokus på det nordiske logistikmarked. Dette har bl.a. resulteret i introduktionen af de første fællesnordiske pakke- og palletjenester for erhvervskunder MyPack samt Pallet, der styrker koncernens logistiktilbud og betyder, at erhvervskunder nu kan sende pakker og paller indenfor Norden, som om det var indenrigsleverancer. Samtidig har lanceringen af Modtagerflex, der sikrer at pakken bliver afleveret på et aftalt sted på adressen, hvis kunden ikke er hjemme, været en stor succes med ca tilmeldte i Danmark det første år. Sideløbende med strategiarbejdet er der blevet iværksat et særskilt effektiviseringsprogram med fokus på at nedbringe de administrative omkostninger i PostNord koncernen, ligesom der er foretaget en sammenlægning af frimærkeproduktionerne i Danmark og Sverige. KUNDE- OG MEDARBEJDERTILFREDSHED For at styrke Post Danmark som foretrukken leverandør og arbejdsplads måler koncernen løbende kundernes og medarbejdernes tilfredshed. På kundesiden foretages der både målinger af privatkundernes og erhvervskundernes tilfredshed ved brugen af Post Danmarks forskellige produkter og serviceydelser, ligesom der løbende følges op på rettidigheden af breve i forhold til Post Danmarks koncession. I 2011 gav privatkunderne Post Danmark en score 71 på en skala fra i forhold til tilfredsheden med Post Danmark, hvilket var en fremgang fra 69 i Hos erhvervskunderne er scoren steget fra 67 i 2010 til 69 i Udviklingen viser, at det er lykkedes at håndtere de mange forandringer uden, at det er gået ud over kundernes tilfredshed med Post Danmark. Dette underbygges af, at niveauet for rettidighed af breve ligeledes er steget i perioden, og således i 2011 udgør 94,0 pct. mod 93,3 pct. i Hermed ligger det væsentligt over servicekravet i koncessionsrammen på 93,0 pct. I den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse deltog 89 procent af Post Danmarks medarbejdere, og de gav scoren indeks 59, som er en sammenvejet værdi af bl.a. samarbejde, engagement og trivsel. Målingen er i 2011 foretaget som en FOCUS-måling, der er ens for alle PostNord-ansatte. Derfor er undersøgelsen ikke sammenlignelig med tidligere års Målinger af Kvalitet i Arbejdslivet 5 / 17

6 REGNSKABSBERETNING RESULTATOPGØRELSE I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt datterselskaberne Post Danmark Logistik A/S, Post Danmark Leasing A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S og Data Scanning A/S. Resultatet før skat udgjorde 198 mio. kr. mod 371 mio. kr. i 2010, mens resultatet efter skat udgjorde 143 mio. kr. (2010: 297 mio. kr.). Det seneste år har været præget af den øgede digitalisering og konkurrence fra andre aktører, hvilket kombineret med den fortsatte økonomiske recession har medført et kraftigt fald i afsætningen. Effekten er størst på brevafsætningen, der således er faldet med 12 pct., hvorimod antallet af pakker er faldet med 7 pct. Som følge heraf har Post Danmark arbejdet målrettet på at tilpasse produktionskapacitet og administration, hvilket har medført en betragtelig reduktion i omkostningsniveauet, men ikke tilstrækkeligt til at opretholde resultatniveauet. De samlede indtægter udgjorde mio. kr., hvilket er en nedgang på 852 mio. kr. i forhold til Årets omsætning er faldet til mio. kr. fra mio. kr. i Faldet er en følge af den faldende afsætning på samtlige koncernens hovedområder, specielt drevet af de faldende brev- og pakkemængder. Andre driftsindtægter, som primært vedrører fortjeneste ved salg af ejendomme samt huslejeindtægter, udgør 39 mio. kr. mod 43 mio. kr. i De eksterne driftsomkostninger er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Faldet kan dels henføres til det lavere aktivitetsniveau dels gennemførte effektiviseringer og besparelser. Personaleomkostningerne er faldet med 429 mio. kr. i regnskabsåret og udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Faldet er primært forårsaget af en reduktion i antallet af medarbejdere som resultat af målrettede tilpasninger i koncernens produktionskapacitet. Driftsresultatet (EBIT) er som resultat af ovenstående faldet fra 388 mio. kr. i 2010 til 221 mio. kr. i Resultat af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde (2) mio. kr. mod 5 mio. kr. i I lighed med forventningerne udtrykt i årsrapporten for 2010 har Post Danmark oplevet et kraftigt omsætningsfald i regnskabsåret. Det er dog ikke i det forventede omfang lykkedes at øge omkostningseffektiviteten, hvorfor det samlede driftsresultat er dårligere end forventet. Resultatniveauet er ikke tilfredsstillende, og der er tilrettelagt en målrettet indsats for at tilpasse produktionskapaciteten til det forventede fremtidige lavere aktivitetsniveau på brevområdet. BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.107) (3.321) Personaleomkostninger (5.773) (6.202) EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (575) (617) Driftsresultat (EBIT) Netto finansielle poster (23) (17) Resultat før skat Skat af årets resultat (55) (74) Årets resultat Nøgletal EBIT margin/overskudsgrad, pct. 2 4 Antal heltidsbeskæftigede*) *) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. I det følgende gennemgås resultatopgørelsens hovedposter. OMSÆTNING Den samlede omsætning faldt med 848 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes det store afsætningsfald på såvel breve som pakker. Det er fortsat inden for forretningspost, at afsætningsfaldet slår kraftigst igennem som følge af elektronisk substitution, hvilket i høj grad drives af danske virksomheders og myndigheders digitalisering. Samtidig er salget af A-breve faldet betydeligt gennem året til fordel for de billigere B- og C-breve. En udvikling, der bl.a. er forstærket af virkningen af de introducerede prisændringer pr. 1. april 2011, samt den øgede tilgængelighed for privatkunders anvendelse af B-brevet. Denne ændring skaber mulighed for en mere omkostningseffektiv produktionstilrettelæggelse fremover. Pakkeomsætningen er faldet i forhold til 2010, særligt fordi antallet af erhvervspakker er faldet væsentligt. Dette kan primært henføres til udvikling i de økonomiske konjunkturer. Antallet af privatpakker er derimod steget, særligt som følge af væksten i e-handelen. Samlet set er omsætningen på adresseløse forsendelser, magasinpost, blade og lokale ugeaviser faldet i / 17

7 Faldet skyldes overvejende øget konkurrence fra andre leverandører. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter, der omfatter eksterne huslejeindtægter, nettogevinst ved salg af aktiver mv., udgjorde 39 mio. kr. i 2011 mod 43 mio. kr. i EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Faldet kan henføres til de gennemførte besparelser samt effekten af den vigende afsætning, hvilket især slår igennem som faldende transportomkostninger samt øvrige eksterne omkostninger. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i 2011 mod mio. kr. i 2010, svarende til et fald på 429 mio. kr. Det samlede antal medarbejdere var omregnet til helårsbasis , hvilket er fuldtidsansatte lavere i forhold til året før eller 9 pct. Faldet i såvel personaleomkostninger som antallet af medarbejdere skyldes den intensive indsats med at tilpasse produktionsomkostningerne til det faldende aktivitetsniveau forårsaget af lavere afsætning. DRIFTSRESULTAT (EBIT) Den primære indtjening er faldet fra 388 mio. kr. i 2010 til 221 mio. kr. i 2011 svarende til et fald på 167 mio. kr. Faldet skyldes, at det kun delvist er lykkedes at tilpasse produktionskapacitet og administration til det faldende aktivitetsniveau. Set over de senere år, er den primære indtjening således faldet markant som følge af det betydelige fald i antallet af forsendelser. FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde (2) mio. kr. i 2011 mod 5 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til opstartsomkostningerne forbundet med virksomheden SPOT A/S, hvor Post Danmark har afhændet ejerandelen primo Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto omkostninger på 21 mio. kr. mod 22 mio. kr. i SKAT AF ÅRETS RESULTAT Skat af resultatet for 2011 udgør 55 mio. kr. svarende til en effektiv skatteprocent på 28. Afvigelsen i forhold til selskabsskatteprocenten på 25 skyldes primært salg af ejendomme. OVERSKUDSDISPONERING Årets resultat 143 mio. kr. foreslås udbetalt i udbytte til aktionæren. Herudover foreslås udbetalt et udbytte på 257 mio. kr. fra overført resultat fra tidligere år. Der foreslås således udbetalt udbytte på i alt 400 mio. kr. BALANCE 31/ / BELØB I MIO. KR. Langfristede aktiver Kortfristede aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. p.a. 3 6 Soliditetsgrad, pct I det følgende gennemgås balancens hovedposter. LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver er faldet fra 835 mio. kr. ultimo 2010 til 708 mio. kr. pr. 31. december 2011 primært pga. amortiseringer. Materielle aktiver er faldet fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. pr. 31. december Der er i 2011 overført ejendomme for i alt 85 mio. kr. til aktiver bestemt for salg. Øvrig nedgang skyldes afskrivninger mv. Af ejendommene overført til aktiver bestemt for salg er ejendomme for netto 30 mio. kr. solgt i løbet af året, hvorefter ejendomme for i alt 117 mio. kr. er klassificeret som aktiver bestemt for salg under kortfristede aktiver i balancen. De finansielle aktiver udgøres hovedsageligt af kapitalinteresser i associerede virksomheder. Opgjort til indre værdi udgør disse 74 mio. kr. pr. 31. december 2011 mod 79 mio. kr. ultimo TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 2011 faldet med 888 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. pr. 31. december Faldet kan primært henføres til en nedgang i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt tilgodehavender fra salg som følge af den mindre omsætning, der har været i året. 7 / 17

8 EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2011 og er formindsket med 697 mio. kr. siden sidste år. Ændringen dækker over udlodningen af 830 mio. kr. i udbytte samt effekten af årets overskud på 143 mio. kr. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen er 51 pct. pr. 31. december 2011 mod 52 pct. pr. 31. december LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket er et fald på 53 mio. kr. i forhold til 31. december Faldet skyldes en nedgang i andre hensatte forpligtelser på 49 mio. kr., som følge af et fald i hensættelser til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket er et fald fra 2010 på 385 mio. kr. Faldet skyldes, at der er sket en nedbringelse af obligationsgælden med 265 mio. kr. som følge af afviklingen af et MTN program. Samtidig er der sket en formindskelse af anden gæld med 133 mio. kr., primært forårsaget af en reduktion i feriepengeforpligtelsen. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 2011 bidraget med 571 mio. kr. Likviditetsvirkningen fra investeringsaktiviteter udgjorde 486 mio. kr. væsentligst som følge af reduktion af udlån til tilknyttede virksomheder. Likviditetsvirkningen fra finansieringsaktiviteter udgjorde (1.068) mio. kr., der primært kan henføres udbetalt udbytte samt indfrielse af obligationsgæld. Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter er større end likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne og investeringsaktiviteterne. De likvide midler er derfor faldet med 11 mio. kr. og udgør 109 mio. kr. pr. 31. december EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for / 17

9 FORVENTNINGER 2012 Det er forventningen, at 2012 fortsat vil være præget af meget svage konjunkturer. Sammenholdt med den fortsatte reduktion i brevmængderne forventes dette at resultere i et kraftigt fald i omsætningen for Som følge af de strukturelle udfordringer forbundet med en fortsat tilpasning af produktionskapacitet og omstruktureringsomkostningerne forbundet hermed, forventes omkostningsniveauet ikke at kunne reduceres i samme takt, hvorfor det samlede driftsresultat for 2012 forventes at blive negativt. 9 / 17

10 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Post Danmark. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav i henhold til årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. København, den 23. februar 2012 DIREKTIONEN K. B. Pedersen ADMINISTRERENDE Torsten Fels Finn Hansen Palle Juliussen BESTYRELSEN Lars Idermark FORMAND Lars Chemnitz Palle Juliussen Mats Lönnqvist Peter Madsen K. B. Pedersen Isa Rogild 10 / 17

11 RESULTATOPGØRELSE NOTE MIO. KR Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.107) (3.321) Personaleomkostninger (5.773) (6.202) Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (575) (617) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures (2) 5 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (45) (71) Resultat før skat Skat af årets resultat (55) (74) ÅRETS RESULTAT Fordeles således: Aktionærerne i Post Danmark A/S Minoritetsinteresser - (2) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE NOTE MIO. KR Årets resultat Anden totalindkomst: Egenkapitalbevægelser i joint ventures - - Dagsværdireguleringer af visse finansielle instrumenter - - Skat af dagsværdireguleringer af visse finansielle instrumenter - - Anden totalindkomst efter skat - - TOTALINDKOMST Fordeles således: Aktionærerne i Post Danmark A/S Minoritetsinteresser - (2) 11 / 17

12 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC AKTIVER LANGFRISTEDE AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Goodwill Ibrugtagne udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver 1 3 Igangværende udviklingsprojekter ,7 IMMATERIELLE AKTIVER I ALT MATERIELLE AKTIVER Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opbygning og forudbetalinger ,7 MATERIELLE AKTIVER I ALT FINANSIELLE AKTIVER Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Andre værdipapirer og tilgodehavender 7 6 FINANSIELLE AKTIVER I ALT LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT KORTFRISTEDE AKTIVER 5 AKTIVER BESTEMT FOR SALG VAREBEHOLDNINGER 6 8 TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende skat 11 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDER KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT / 17

13 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Minoritetsinteresser - 10 EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Anden langfristet gæld LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 9 Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter - 1 Gæld til andre kreditinstitutter Obligationsgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig skat - 29 Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT FORPLIGTELSER I ALT EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Anvendt regnskabspraksis 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 3 Segmentoplysninger 6 Køb af virksomheder 10 Eventualforpligtelser og eventualaktiver 11 Nærtstående parter 12 Efterfølgende begivenheder 13 / 17

14 EGENKAPITALOPGØRELSE OVER- FØRT RESULTAT FORE- SLÅET UDBYTTE MINO- RITETS- INTER- ESSER EGEN- KAPITAL I ALT AKTIE- MIO. KR. KAPITAL I ALT Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst for året (2) 297 Udbetalt udbytte (745) (745) (745) Udbytte af egne aktier 5 (5) - - Foreslået udbytte (830) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst for året Køb af minoritetsaktier i Transportgruppen A/S (14) (14) (14) Afvikling af minoritetsaktier i Transportgruppen A/S (10) - Netto vedr. køb af minoritetsaktier (4) (4) (10) (14) Udbetalt udbytte (826) (826) (826) Udbytte af egne aktier 4 (4) - - Foreslået udbytte (400) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER / 17

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE MIO. KR Resultat før skat Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Andel i resultat af associerede virksomheder og joint ventures i øvrigt 2 (5) Forøgelse (Reduktion) af hensatte forpligtelser (169) (82) Tab ved salg af aktiver 8 29 Fortjeneste ved salg af aktiver bestemt for salg (9) (18) Finansielle indtægter og omkostninger Øvrige reguleringer (2) 9 PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger Ændring i leverandører og anden gæld (27) (55) PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT Renteindbetalinger Renteudbetalinger (23) (20) Betalt selskabsskat (netto) (92) (104) PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Køb af immaterielle og materielle aktiver (432) (414) Salg af materielle aktiver Køb af kapitalandele i associerede virksomheder (7) - Køb af minoritetsaktier i Transportgruppen A/S (10) - Udlån til tilknyttede virksomheder 824 (61) Værdipapirer mv. (1) 2 Modtagne udbytter fra associerede virksomheder PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 486 (401) Nettoafdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter samt obligationsgæld (242) (131) Udbetalt udbytte (826) (745) PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (1.068) (876) Årets pengestrøm (11) (264) Likvider, primo LIKVIDER, ULTIMO Likvider ultimo kan specificeres som: Kassebeholdninger og bankbeholdninger I ALT / 17

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKABSMEDDELELSEN 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Post Danmark-koncernen for 2011 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. De yderligere danske oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten for 2011 præsenteres i mio. kr. Post Danmark har med virkning fra 1. januar 2011 implementeret ændringerne til IAS 32 Finansielle instrumenter, ændringerne IFRIC 14 Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver samt IFRIC 19 Konvertering af gæld til egenkapital. Herudover medfører Improvements to IFRS (2010) mindre ændringer til en række standarder. De nye og ændrede regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag har ikke haft indvirkning på årsrapporten. Bortset fra implementeringen af ovennævnte standarder og fortolkningsbidrag er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. 2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Udarbejdelsen af årsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er beskrevet i årsrapporten Der henvises hertil. 3. SEGMENTOPLYSNINGER I Post Danmarks ledelsesrapportering indgår der ikke segmenter, idet der i høj grad er tale om samproduktion af produkterne. Som følge heraf rapporteres der ikke segmentoplysninger. 4. KØB OG SALG AF ANLÆGSAKTIVER I regnskabsåret 2011 har koncernen haft en tilgang på immaterielle og materielle anlægsaktiver på 432 mio. kr. og en afgang på 56 mio. kr. 16 / 17

17 5. AKTIVER BESTEMT FOR SALG Aktiver bestemt for salg (ejendomme) specificeres således: MIO. KR. KOSTPRIS AKK. AFSKRIVNINGER REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI Saldo pr. 1. januar Overført til salg i året Solgt i året (48) (18) (30) Periodens nedskrivninger - 7 (7) Saldo pr. 31. december Indregnet fortjeneste af solgte ejendomme: Salgssummer i alt, netto 39 Regnskabsmæssig værdi (30) Regnskabsmæssig fortjeneste 9 Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genvundet gennem salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. 6. KØB AF VIRKSOMHEDER Der er ikke købt virksomheder i regnskabsåret. 7. NEDSKRIVNINGSTEST Ledelsen har pr. 31. december 2011 undersøgt, om der er indikation af værdiforringelse af koncernens aktiver. På baggrund af disse undersøgelser er der ikke konstateret behov for nedskrivning af koncernens aktiver. 8. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Koncernens samlede skat af årets resultat udgør 55 mio. kr., hvilket svarer til en effektiv skattesats på 28 pct. 9. ANDRE HENSATTE FORPLIGTELSER Andre hensatte forpligtelser er faldet med 50 mio. kr. primært som følge af et fald i hensættelser til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i hensatte forpligtelser siden årsrapporten for EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALAKTIVER Der er ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser og eventualaktiver siden årsrapporten for NÆRTSTÅENDE PARTER Der henvises til Post Danmarks årsrapport for 2011, hvor der er redegjort for transaktioner med nærtstående parter. 12. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for / 17

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 9.637 mio. kr. i

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning.

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2009 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2010 Den 23. februar 2010 RESUMÉ FOR ÅRET 2009 Post Danmark

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat:

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2009 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 12/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 12/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008.

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 4/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 4/2009 Den 16. marts 2009 RESUMÉ FOR ÅRET 2008

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere